Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 28. aprill 2016 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.ELi ja Türgi kokkuleppe õiguslikud aspektid, demokraatlik kontroll ja rakendamine (arutelu)
 3.Euroopa Liidu Raudteeamet - Raudteesüsteemi koostalitlus Euroopa Liidus - Raudteede ohutus (arutelu)
 4.Hääletused
  4.1.ELi ja Gruusia vaheline ühise lennunduspiirkonna leping (Horvaatia ühinemine) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  4.2.ELi ja Iisraeli vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna lennundusleping (Horvaatia ühinemine) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  4.3.Konventsioona tolliasutuste vastastikuse abi ja koostöö kohta (Horvaatia ühinemine) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  4.4.Boleslaw G. Piecha parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  4.5.Lapse huvide kaitse ELis Euroopa Parlamendile adresseeritud petitsioonide põhjal (B8-0487/2016)
  4.6.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega Euroopa sotsiaalõiguste samba loomise üle
  4.7.Euroopa Liidu Raudteeamet (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  4.8.Raudteesüsteemi koostalitlus Euroopa Liidus (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  4.9.Raudteede ohutus (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  4.10.Finantsinstrumentide ja -lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavad indeksid (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  4.11.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon ja rakendusametid (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  4.12.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  4.13.2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  4.14.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  4.15.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.16.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.17.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kontrollikoda (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.18.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.19.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  4.20.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.21.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.22.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  4.23.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  4.24.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  4.25.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (BERECi büroo) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  4.26.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  4.27.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  4.28.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseikolledž (CEPOL) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  4.29.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  4.30.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  4.31.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  4.32.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  4.33.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  4.34.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  4.35.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  4.36.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  4.37.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  4.38.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  4.39.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  4.40.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  4.41.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  4.42.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  4.43.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  4.44.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Raudteeagentuur (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  4.45.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  4.46.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  4.47.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  4.48.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  4.49.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  4.50.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  4.51.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  4.52.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet (Europol) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  4.53.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  4.54.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  4.55.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  4.56.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ARTEMIS (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.57.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.58.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ECSEL (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.59.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ENIAC (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.60.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.61.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.62.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.63.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.64.Euroopa Investeerimispanga (EIP) 2014. aasta aruanne (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  4.65.Haiglate ja koolide ründamine kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  4.66.Üldsuse juurdepääs dokumentidele aastatel 2014-2015 (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  4.67.Naissoost koduabilised ja hooldajad ELis (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  4.68.Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine digitaalajastul (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 5.Selgitused hääletuse kohta
  5.1.ELi ja Gruusia vaheline ühise lennunduspiirkonna leping (Horvaatia ühinemine) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  5.2.ELi ja Iisraeli vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna lennundusleping (Horvaatia ühinemine) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  5.3.Konventsioona tolliasutuste vastastikuse abi ja koostöö kohta (Horvaatia ühinemine) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  5.4.Boleslaw G. Piecha parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  5.5.Lapse huvide kaitse ELis Euroopa Parlamendile adresseeritud petitsioonide põhjal (B8-0487/2016)
  5.6.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega Euroopa sotsiaalõiguste samba loomise üle
  5.7.Euroopa Liidu Raudteeamet (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  5.8.Raudteesüsteemi koostalitlus Euroopa Liidus (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  5.9.Raudteede ohutus (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  5.10.Finantsinstrumentide ja -lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavad indeksid (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  5.11.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon ja rakendusametid (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  5.12.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  5.13.2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  5.14.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  5.15.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.16.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.17.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kontrollikoda (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.18.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.19.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  5.20.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.21.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.22.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  5.23.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  5.24.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  5.25.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (BERECi büroo) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  5.26.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  5.27.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  5.28.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseikolledž (CEPOL) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  5.29.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  5.30.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  5.31.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  5.32.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  5.33.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  5.34.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  5.35.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  5.36.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  5.37.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  5.38.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  5.39.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  5.40.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  5.41.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  5.42.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  5.43.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  5.44.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Raudteeagentuur (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  5.45.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  5.46.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  5.47.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  5.48.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  5.49.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  5.50.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  5.51.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  5.52.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet (Europol) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  5.53.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  5.54.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  5.55.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  5.56.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ARTEMIS (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.57.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.58.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ECSEL (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.59.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ENIAC (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.60.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.61.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.62.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.63.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.64.Euroopa Investeerimispanga (EIP) 2014. aasta aruanne (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  5.65.Haiglate ja koolide ründamine kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  5.66.Üldsuse juurdepääs dokumentidele aastatel 2014-2015 (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  5.67.Naissoost koduabilised ja hooldajad ELis (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  5.68.Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine digitaalajastul (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 7.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 8.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 9.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 10.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 11.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 12.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (9946 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (29444 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika