Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 28. apríla 2016 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Právne aspekty, demokratická kontrola a vykonávanie dohody medzi EÚ a Tureckom (rozprava)
 3.Železničná agentúra EÚ - Interoperabilita systému železníc v Európskej únii - Bezpečnosť železníc (rozprava)
 4.Hlasovanie
  4.1.Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Gruzínskom (pristúpenie Chorvátska) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  4.2.Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom (pristúpenie Chorvátska) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  4.3.Dohovor o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (pristúpenie Chorvátska ) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  4.4.Žiadosť o zbavenie imunity Bolesława G. Piechu (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  4.5.Ochrana najlepších záujmov dieťaťa v celej EÚ na základe petícií adresovaných Európskemu parlamentu (B8-0487/2016)
  4.6.Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom o zriadení európskeho piliera sociálnych práv
  4.7.Železničná agentúra EÚ (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  4.8.Interoperabilita systému železníc v Európskej únii (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  4.9.Bezpečnosť železníc (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  4.10.Referenčné indexy v rámci finančných nástrojov a zmlúv (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  4.11.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  4.12.Absolutórium za rok 2014: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2014 (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  4.13.Absolutórium za rok 2014: 8., 9., 10. a 11. ERF (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  4.14.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  4.15.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.16.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.17.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.18.Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.19.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  4.20.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.21.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.22.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  4.23.Absolutórium za rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  4.24.Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  4.25.Absolutórium za rok 2014: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  4.26.Absolutórium za rok 2014: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  4.27.Absolutórium za rok 2014: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  4.28.Absolutórium za rok 2014: Európska policajná akadémia (CEPOL) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  4.29.Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  4.30.Absolutórium za rok 2014: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  4.31.Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  4.32.Absolutórium za rok 2014: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  4.33.Absolutórium za rok 2014: Európska chemická agentúra (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  4.34.Absolutórium za rok 2014: Európska environmentálna agentúra (EEA) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  4.35.Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  4.36.Absolutórium za rok 2014: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  4.37.Absolutórium za rok 2014: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  4.38.Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  4.39.Absolutórium za rok 2014: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  4.40.Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre lieky (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  4.41.Absolutórium za rok 2014: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  4.42.Absolutórium za rok 2014: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  4.43.Absolutórium za rok 2014: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  4.44.Absolutórium za rok 2014: Európska železničná agentúra (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  4.45.Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  4.46.Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  4.47.Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  4.48.Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  4.49.Absolutórium za rok 2014: Zásobovacia agentúra Euratomu (EURATOM) (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  4.50.Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  4.51.Absolutórium za rok 2014: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  4.52.Absolutórium za rok 2014: Európsky policajný úrad (Europol) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  4.53.Absolutórium za rok 2014: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  4.54.Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  4.55.Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  4.56.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ARTEMIS (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.57.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik Čisté nebo (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.58.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ECSEL (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.59.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ENIAC (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.60.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre palivové články a vodík (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.61.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.62.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.63.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik SESAR (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.64.Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2014 (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  4.65.Útoky na nemocnice a školy ako porušovanie medzinárodného humanitárneho práva (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  4.66.Prístup verejnosti k dokumentom v rokoch 2014 – 2015 (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  4.67.Ženy pracujúce v domácnosti a opatrovateľky v EÚ (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  4.68.Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v digitálnom veku (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 5.Vysvetlenia hlasovania
  5.1.Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Gruzínskom (pristúpenie Chorvátska) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  5.2.Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom (pristúpenie Chorvátska) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  5.3.Dohovor o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (pristúpenie Chorvátska ) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  5.4.Žiadosť o zbavenie imunity Bolesława G. Piechu (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  5.5.Ochrana najlepších záujmov dieťaťa v celej EÚ na základe petícií adresovaných Európskemu parlamentu (B8-0487/2016)
  5.6.Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom o zriadení európskeho piliera sociálnych práv
  5.7.Železničná agentúra EÚ (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  5.8.Interoperabilita systému železníc v Európskej únii (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  5.9.Bezpečnosť železníc (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  5.10.Referenčné indexy v rámci finančných nástrojov a zmlúv (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  5.11.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  5.12.Absolutórium za rok 2014: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2014 (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  5.13.Absolutórium za rok 2014: 8., 9., 10. a 11. ERF (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  5.14.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  5.15.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.16.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.17.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.18.Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.19.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  5.20.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.21.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.22.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  5.23.Absolutórium za rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  5.24.Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  5.25.Absolutórium za rok 2014: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  5.26.Absolutórium za rok 2014: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  5.27.Absolutórium za rok 2014: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  5.28.Absolutórium za rok 2014: Európska policajná akadémia (CEPOL) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  5.29.Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  5.30.Absolutórium za rok 2014: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  5.31.Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  5.32.Absolutórium za rok 2014: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  5.33.Absolutórium za rok 2014: Európska chemická agentúra (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  5.34.Absolutórium za rok 2014: Európska environmentálna agentúra (EEA) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  5.35.Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  5.36.Absolutórium za rok 2014: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  5.37.Absolutórium za rok 2014: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  5.38.Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  5.39.Absolutórium za rok 2014: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  5.40.Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre lieky (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  5.41.Absolutórium za rok 2014: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  5.42.Absolutórium za rok 2014: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  5.43.Absolutórium za rok 2014: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  5.44.Absolutórium za rok 2014: Európska železničná agentúra (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  5.45.Absolutórium za rok 2014: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  5.46.Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  5.47.Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  5.48.Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  5.49.Absolutórium za rok 2014: Zásobovacia agentúra Euratomu (EURATOM) (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  5.50.Absolutórium za rok 2014: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  5.51.Absolutórium za rok 2014: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  5.52.Absolutórium za rok 2014: Európsky policajný úrad (Europol) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  5.53.Absolutórium za rok 2014: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  5.54.Absolutórium za rok 2014: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  5.55.Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  5.56.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ARTEMIS (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.57.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik Čisté nebo (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.58.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ECSEL (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.59.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ENIAC (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.60.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre palivové články a vodík (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.61.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.62.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.63.Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik SESAR (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.64.Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2014 (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  5.65.Útoky na nemocnice a školy ako porušovanie medzinárodného humanitárneho práva (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  5.66.Prístup verejnosti k dokumentom v rokoch 2014 – 2015 (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  5.67.Ženy pracujúce v domácnosti a opatrovateľky v EÚ (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  5.68.Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v digitálnom veku (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 7.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 8.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 9.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 10.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 11.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 12.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (9946 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (29444 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia