Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 28 april 2016 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rättsliga aspekter, demokratisk kontroll och genomförande av avtalet mellan EU och Turkiet (debatt)
 3.Europeiska unionens järnvägsbyrå - Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen - Järnvägssäkerhet (debatt)
 4.Omröstning
  4.1.Avtalet om ett gemensamt luftrum mellan EU och Georgien (Kroatiens anslutning) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  4.2.Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Israel (Kroatiens anslutning) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  4.3.Konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (Kroatiens anslutning) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  4.4.Begäran om upphävande av Bolesław G. Piechas immunitet (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  4.5.Att skydda barnets bästa i hela EU på grundval av framställningar till Europaparlamentet (B8-0487/2016)
  4.6.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om inrättande av en europeisk pelare för sociala rättigheter
  4.7.Europeiska unionens järnvägsbyrå (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  4.8.Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  4.9.Järnvägssäkerhet (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  4.10.Index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  4.11.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  4.12.Ansvarsfrihet för 2014: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2014 (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  4.13.Ansvarsfrihet för 2014: Åttonde, nionde, tionde och elfte EUF (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  4.14.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  4.15.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.16.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – domstolen (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.17.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – revisionsrätten (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.18.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.19.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Regionkommittén (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  4.20.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.21.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.22.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  4.23.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s byråer – verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  4.24.Ansvarsfrihet för 2014: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  4.25.Ansvarsfrihet för 2014: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  4.26.Ansvarsfrihet för 2014: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  4.27.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  4.28.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska polisakademin (Cepol) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  4.29.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  4.30.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  4.31.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  4.32.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  4.33.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  4.34.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska miljöbyrån (EEA) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  4.35.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  4.36.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  4.37.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  4.38.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  4.39.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  4.40.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  4.41.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  4.42.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  4.43.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  4.44.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  4.45.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  4.46.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  4.47.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  4.48.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  4.49.Ansvarsfrihet för 2014: Euratoms försörjningsbyrå (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  4.50.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  4.51.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  4.52.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska polisbyrån (Europol) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  4.53.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  4.54.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  4.55.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för GNSS (GSA) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  4.56.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Artemis (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.57.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Clean Sky (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.58.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Ecsel (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.59.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Eniac (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.60.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.61.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.62.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.63.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Sesar (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.64.Europeiska investeringsbanken (EIB) - Årsrappport 2014 (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  4.65.Angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  4.66.Allmänhetens tillgång till handlingar åren 2014−2015 (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  4.67.Kvinnliga hushållsanställda och omsorgsgivare i privata hushåll inom EU (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  4.68.Jämställdhet mellan kvinnor och män och ökat inflytande för kvinnor i den digitala tidsåldern (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 5.Röstförklaringar
  5.1.Avtalet om ett gemensamt luftrum mellan EU och Georgien (Kroatiens anslutning) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  5.2.Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Israel (Kroatiens anslutning) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  5.3.Konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (Kroatiens anslutning) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  5.4.Begäran om upphävande av Bolesław G. Piechas immunitet (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  5.5.Att skydda barnets bästa i hela EU på grundval av framställningar till Europaparlamentet (B8-0487/2016)
  5.6.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om inrättande av en europeisk pelare för sociala rättigheter
  5.7.Europeiska unionens järnvägsbyrå (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  5.8.Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  5.9.Järnvägssäkerhet (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  5.10.Index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  5.11.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  5.12.Ansvarsfrihet för 2014: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2014 (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  5.13.Ansvarsfrihet för 2014: Åttonde, nionde, tionde och elfte EUF (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  5.14.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  5.15.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.16.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – domstolen (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.17.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – revisionsrätten (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.18.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.19.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Regionkommittén (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  5.20.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.21.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.22.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  5.23.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s byråer – verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  5.24.Ansvarsfrihet för 2014: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  5.25.Ansvarsfrihet för 2014: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  5.26.Ansvarsfrihet för 2014: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  5.27.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  5.28.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska polisakademin (Cepol) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  5.29.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  5.30.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  5.31.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  5.32.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  5.33.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  5.34.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska miljöbyrån (EEA) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  5.35.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  5.36.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  5.37.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  5.38.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  5.39.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  5.40.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  5.41.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  5.42.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  5.43.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  5.44.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  5.45.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  5.46.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  5.47.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  5.48.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  5.49.Ansvarsfrihet för 2014: Euratoms försörjningsbyrå (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  5.50.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  5.51.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  5.52.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska polisbyrån (Europol) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  5.53.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  5.54.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  5.55.Ansvarsfrihet för 2014: Europeiska byrån för GNSS (GSA) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  5.56.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Artemis (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.57.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Clean Sky (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.58.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Ecsel (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.59.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Eniac (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.60.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.61.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.62.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.63.Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Sesar (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.64.Europeiska investeringsbanken (EIB) - Årsrappport 2014 (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  5.65.Angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  5.66.Allmänhetens tillgång till handlingar åren 2014−2015 (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  5.67.Kvinnliga hushållsanställda och omsorgsgivare i privata hushåll inom EU (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  5.68.Jämställdhet mellan kvinnor och män och ökat inflytande för kvinnor i den digitala tidsåldern (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 7.Inkomna dokument: se protokollet
 8.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 9.Anslagsöverföringar: se protokollet
 10.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 11.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 12.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (9946 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (29444 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy