Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0265(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0065/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0065/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2016 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0210

Συζητήσεις
Τρίτη 10 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

7.5. Συμφωνία συνεργασίας όσον αφορά το μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) με την Κορέα (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno)
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Il progetto di decisione del Consiglio concerne la conclusione dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra. La Commissione competente si è già pronunciata favorevolmente in merito. Al fine di ultimare con successo la procedura ho espresso voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de este informe porque considero que no puede excluirse un potencial uso militar de las tecnologías de navegación por satélite en este caso, más aún cuando Corea es una de las zonas en las que se concentran los intereses ofensivos del imperialismo atlántico.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur ce texte qui constitue la confirmation d'un accord de coopération avec la Corée du Sud sur le projet GNSS européen Galileo.

GNSS (pour Global Navigation Satellite System) est le sigle générique de tout système de positionnement / géolocalisation par satellites. Galileo, déjà opérationnel, poursuit son développement et sera commercialisé en 2017.

Notons qu'il est partenaire mais aussi concurrent du GPS des États-Unis et qu'à la différence de ses concurrents, il sera exclusivement sous contrôle civil.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. ‒ The colossal waste of taxpayers’ money which is provided to this programme every year amounts to EUR 6.3 billion – nothing more than outrageous when there are other sectors crying out for assistance.

The report concerned the extension of the Galileo satellite system to various new sectors and a vote to allow Korea to upgrade their own differential GPS station to Galileo signals. Moreover, there were also concerns raised about the potential for the systems to be used for non-civil purposes. For example, the European Commission considers law enforcement to be a ‘civilian’ purpose, so that this and other such borderline purposes could be put to use under the project. This is completely unacceptable to my party and therefore I voted against this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport visant à valider un accord de coopération conclu avec la Corée du Sud sur le projet de GNSS européen Galileo, à la fois concurrent et partenaire du système américain GPS (Global Positioning System).

Galileo, déjà opérationnel grâce à l'interopérabilité avec les satellites GPS, poursuit son développement à l'ESTEC, le centre technologique de l'Agence spatiale européenne situé à Noordwijk, aux Pays-Bas; il devrait être commercialisé d'ici 2017.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I opposed this Agreement because I believe that the United Kingdom should leave the European Union; such matters should be determined at Westminster.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté cette délibération comme le préconisait la commission au fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Cette proposition, en faveur de laquelle je me suis prononcé, vise simplement à valider un accord de coopération avec la Corée du Sud sur le projet de GNSS européen Galileo – où GNSS est le sigle générique désignant tout système de positionnement et de géolocalisation par satellite – qui est à la fois concurrent et partenaire du système américain GPS. Galileo est déjà opérationnel grâce à l'interopérabilité avec les satellites GPS et devrait être commercialisé d'ici 2017.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. – El Acuerdo de Cooperación sobre un sistema mundial civil de navegación por satélite (GNSS) entre la UE y la República de Corea se enmarca dentro del sistema Galileo. La inclusión de un socio fiable y de una potencia tecnológica como Corea servirá para dar un impulso a este sistema.

He votado a favor porque considero que el sistema Galileo permitirá reducir la dependencia que existe actualmente de otros sistemas como el GPS o GLONASS. Asimismo, Galileo tendrá un uso exclusivamente civil cuya labor repercutirá en una gran cantidad de aplicaciones y servicios.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Si consideramos que es importante desarrollar un sistema mundial civil de navegación por satélite alternativo al sistema implementado por EE.UU., tenemos reservas en cuanto a algunas finalidades comerciales de este acuerdo de cooperación. Además, el ponente de esta recomendación pertenece al grupo de extrema derecha ENF, con el cual no compartimos los mismos valores.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Ce texte est une recommandation rédigée par un collègue du groupe ENF et membre de la Ligue du Nord, Gianluca Buonanno, dont le but est de valider un accord de coopération conclu avec la Corée du Sud sur le projet de GNSS européen Galileo, à la fois concurrent et partenaire du système américain GPS (Global Positioning System). GNSS est le sigle global pour les satellites, chacun a ensuite son nom (GPS aux États-Unis, GLONASS en Russie, etc.).

Après des retards et des surcoûts, Galileo est en phase d'aboutir et devrait être commercialisé en 2017 alors qu'il continue à se développer actuellement à l'ESTEC aux Pays-Bas. Galileo sera par contre uniquement géré par le civil à la différence de ses concurrents. J'ai donc voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ La relazione oggetto di voto è condivisibile e non presenta criticità. Ho quindi inteso sostenerla col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ Mediante la presente Recomendación, el Parlamento concede su aprobación a la celebración del Acuerdo de Cooperación sobre un sistema mundial civil de navegación por satélite (GNSS) entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra. La Recomendación se limita a validar el cambio de «Comunidad Europea» por «Unión Europea» en el texto del Acuerdo tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šios rekomendacijos dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos bendradarbiavimo susitarimo dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) sudarymo. Korėjos Respublika turi kosminių technologijų ir jų taikymo pajėgumų. Ji aktyviai naudojasi palydovinės navigacijos paslaugomis įvairiuose sektoriuose, įskaitant transportą, laivyno valdymą, mokslą ir geodeziją.

Šis susitarimas pasirašytas 2006 m. rugsėjo 9 d. pagal 2006 m. rugsėjo 1 d. Tarybos sprendimą dėl jo pasirašymo. Susitarimą pasirašiusios Europos Sąjungos valstybės narės ir Korėjos Respublika užbaigė savo vidaus procedūras, susijusias su susitarimo įsigaliojimu. Šiuo susitarimu siekiama paskatinti, palengvinti ir sustiprinti šalių bendradarbiavimą civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos srityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ A globális távközlési hálózat fontos szerepet tölt be az EU-tagországok és kereskedelmi partnerei között, ezért szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Podprl sem resolucijo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) za civilno uporabo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Il s'agissait simplement ici de valider un accord de coopération conclu avec la Corée du Sud sur le projet de GNSS européen Galileo, à la fois concurrent et partenaire du système américain GPS (Global Positioning System).

J'ai voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. – The colossal waste of taxpayers’ money which is provided to this programme every year amounts to EUR 6.3 billion – nothing more than outrageous when there are other sectors crying out for assistance.

The report concerned the extension of the Galileo satellite system to various new sectors and a vote to allow Korea to upgrade their own differential GPS station to Galileo signals. Moreover, there were also concerns raised about the potential for the systems to be used for non-civil purposes. For example, the European Commission considers law enforcement to be a ‘civilian’ purpose, so that this and other such borderline purposes could be put to use under the project. This is completely unacceptable to my party and therefore I voted against this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Il posizionamento via satellite è diventato essenziale per la prosperità socioeconomica e il GNSS è già diventato la colonna portante di un’industria in crescita che vale miliardi di euro. La maggiore precisione e affidabilità del sistema, con i suoi servizi garantiti e personalizzati, offriranno una qualità di servizio di altissimo livello nell’ambito della navigazione, del posizionamento e della misurazione del tempo globali via satellite. Adottare un unico standard per il sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la UE e la Repubblica di Corea è un aspetto positivo che può migliorare l'efficacia degli spostamenti dei cittadini e delle navi mercantili, così come richiesto molte volte dagli operatori del settore.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport vise à valider un accord de coopération conclu avec la Corée du Sud sur le projet de GNSS (Global Navigation Satellite System) européen Galileo, à la fois concurrent et partenaire du système américain GPS.

À noter que Galileo est déjà opérationnel grâce à l'interopérabilité avec les satellites GPS et poursuit son développement à l'ESTEC, le centre technologique de l'Agence spatiale européenne situé aux Pays-Bas. Il devrait être commercialisé d'ici 2017. J'ai voté pour cet accord de coopération.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Acordul de cooperare cu Coreea privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil a avut la bază negocieri între Comunitatea Europeană și statele membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, acordul fiind semnat la 9 septembrie 2006. Republica Coreea este un utilizator activ al serviciilor de navigație prin satelit în diverse sectoare precum transporturile, gestionarea flotei, știință, geodezie. Colaborarea în acest domeniu nu poate aduce decât dezvoltarea unor sisteme complexe de navigație prin satelit de uz civil, bazat pe un schimb de informații și transparență.

Republica Coreea s-a remarcat pe parcursul anilor în domeniul tehnologiei și aplicațiilor spațiale, investind substanțial în acest sector. Un acord de cooperare privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil aduce beneficii semnificative ambelor părți, consolidând parteneriatul acestora, motiv pentru care m-am exprimat în favoarea acestui acord.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Con questo accordo la Corea del Sud viene associata al GNSS (Galileo). Identici accordi sono già stati adottati con altri paesi terzi. La Lega Nord tradizionalmente ha un atteggiamento favorevole verso Galileo, sistema di navigazione satellitare dell'UE interoperabile con gli omologhi statunitense (GPS) e russo (GloNaSS).

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della raccomandazione in questione poiché la Repubblica di Corea è sicuramente un paese che dispone di importante capacità nel settore delle tecnologie e delle applicazioni spaziali. La Corea utilizza, infatti, attivamente i servizi di navigazione satellitare in molteplici settori, fra cui i trasporti, la gestione della flotta, la ricerca scientifica e la geodesia. Mi preme rammentare a riguardo che l’accordo tra UE e Corea ha come fine ultimo quello di incoraggiare, agevolare e migliorare la cooperazione fra le parti nel settore della navigazione satellitare civile globale. Le attività di cooperazione in questo peculiare settore annoverano lo spettro radio, la ricerca e la formazione scientifica, la cooperazione industriale, lo sviluppo del commercio e del mercato, le norme, la certificazione e, infine, le misure comprendenti regolamentazione, potenziamento, sicurezza, responsabilità e recupero dei costi. I maggiori spunti di collaborazione provengono dalle attività comuni di ricerca nel campo del Global Navigation Satellite System (GNSS), sia tramite programmi europei che coreani. Esempi di rilievo sono forniti, pertanto, dal programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo, dai programmi di ricerca dell’Agenzia spaziale europea e dai programmi organizzati dai ministeri e dalle agenzie della Corea connesse al GNSS.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ This report concerned the extension of the Galileo satellite system to various new sectors and a vote to allow Korea to upgrade their own differential GPS station to Galileo signals.

I voted against this report for a number of reasons, first because of the massive amounts of taxpayers’ money that gets poured into the Galileo Programme every year (EUR 6.3 billion) and second because of the potential for the systems to be used for non-civil purposes. For example, the European Commission considers law enforcement to be a ‘civilian’ purpose, so that this and other such borderline purposes could be put to use under the project.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ We recognise the capabilities in the space technology of the Republic of Korea. However, we voted against the conclusion of a cooperation agreement on a civil global navigation satellite system between the EU and the Republic of Korea as we believe that the UK Parliament, not the unelected EU Commission, should be entitled to negotiate such an agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I gave my consent to the conclusion of the GNSS Agreement with the Republic of Korea by voting in favour of this report. South Korea is our strategic partner and I am glad that this agreement will help us enhance our cooperation in the area that of civil global satellite navigation.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, για ένα μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης, καθώς θεωρούμε πως η Δημοκρατία της Κορέας είναι μια χώρα με αξιόλογες δυνατότητες στον χώρο της διαστημικής τεχνολογίας και των εφαρμογών της.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η σημερινή ψηφοφορία ως προς τη σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της με τη Δημοκρατία της Κορέας για ένα μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) αποτελεί μια προσπάθεια με θετικά και αρνητικά στοιχεία. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η κοινή συμμετοχή σε διαστημικά προγράμματα γίνεται με σωστές προθέσεις, με προστασία σημαντικών πληροφοριών και χωρίς να γίνεται εις βάρος των δικαιωμάτων των πολιτών. Καθώς λοιπόν θεωρώ πως είναι απαραίτητη η περαιτέρω διαβούλευση ως προς τα δεδομένα της συμφωνίας, αποφάσισα να ψηφίσω αρνητικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Questa relazione determina la conclusione di un accordo per la cooperazione su un sistema di navigazione satellitare civile globale (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra. Ho votato a favore perché ritengo che un accordo del genere non possa che giovare all'Unione europea in quanto la Repubblica di Corea è un paese particolarmente forte in tecnologie e questa relazione mira appunto a facilitare e migliorare la cooperazione in questo ambito. A mio avviso quindi un punto a nostro favore, nel saper utilizzare al meglio gli elementi di forza, non solo degli Stati membri, ma anche dei paesi terzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ The Republic of Korea is a country with capabilities in the space technology and applications. It is an active user of satellite navigation services in various sectors including transport, fleet management, science and geodesy.

Bulgaria, Croatia, and Romania are to become parties to the agreement by the conclusion of a protocol.

 
  
MPphoto
 
 

  David Coburn (EFDD), in writing. ‒ We recognise the capabilities in the space technology of the Republic of Korea. However, we voted against the conclusion of a cooperation agreement on a civil global navigation satellite system between the EU and the Republic of Korea as we believe that the UK Parliament, not the unelected EU Commission, should be entitled to negotiate such an agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Apoio o Relatório Buonanno que vem aprovar a celebração de um Acordo de Cooperação relativo a um sistema mundial civil de navegação por satélite entre a União Europeia e os seus Estados-Membros e a República da Coreia.

O Acordo, assinado a 9 de Setembro de 2006, que estava sob reserva da sua celebração em data posterior, visa estimular, propiciar e reforçar a cooperação entre as Partes no âmbito de um sistema mundial de navegação por satélite para utilização civil.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins and Mike Hookem (EFDD), in writing. – We recognise the capabilities in the space technology of the Republic of Korea. However, we voted against the conclusion of a cooperation agreement on a civil global navigation satellite system between the EU and the Republic of Korea as we believe that the UK Parliament, not the unelected EU Commission, should be entitled to negotiate such an agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della raccomandazione per la conclusione di un accordo di cooperazione nell’ambito dei nuovi sistemi di navigazione satellitare, in quanto essi rappresentano innovative tecnologie di geo localizzazione che possono essere impiegate con successo per scopi civili. Tale accordo è un notevole passo avanti verso lo sviluppo di nuove tecnologie e rappresenta inoltre un importante progresso nelle relazioni tra l’Unione europea e la Corea.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ Korea is an active user of satellite navigation services in various sectors including transport, fleet management, science and geodesy. It is therefore important that agreed procedures are set in place so as to ensure that common requirements are fulfilled.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. – He votado en contra de este informe porque considero que no puede excluirse un potencial uso militar de las tecnologías de navegación por satélite en este caso, más aún cuando Corea es una de las zonas en las que se concentran los intereses ofensivos del imperialismo atlántico.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Celem procedowanej umowy jest pobudzenie, ułatwienie i zacieśnienie współpracy między stronami w dziedzinie cywilnej globalnej nawigacji satelitarnej w ramach europejskiego i koreańskiego zaangażowania w system GNSS. Jest to inicjatywa, którą osobiście popieram, dlatego zagłosowałem za.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport non législatif porte sur le processus de ratification de l'accord de coopération pour un système mondial de navigation par satellite à usage civil entre l'Union européenne et la République de Corée.

Considérant que la mondialisation pousse à ouvrir les frontières, et parmi elles les espaces maritimes, et que cet accord de coopération permettra une nette simplification de la collaboration de l'Union européenne avec la République de Corée, j'ai soutenu ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság ajánlásával összhangban szavazatommal támogattam az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti, a polgári globális műholdas navigációs rendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetet. A megállapodás megkötésének célja, hogy támogassa és javítsa az együttműködést a felek között a polgári globális műholdas navigáció terén.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la résolution donnant l'approbation du Parlement à la conclusion d'un accord de coopération relatif à un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part.

Cet accord a pour objectif d'encourager, de faciliter et d'améliorer la coopération entre les parties dans le domaine de la navigation mondiale par satellite à usage civil. Suivant les recommandations de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, il me semblait opportun de le soutenir, car la République de Corée est un utilisateur actif des services de navigation par satellite et dispose de capacités dans le domaine de la technologie et des applications spatiales.

Les secteurs ouverts par cet accord aux activités de coopération sont les suivants: spectre radioélectrique, recherche et formation scientifiques, coopération industrielle, développement du commerce et du marché, normalisation, homologation et mesures réglementaires, extensions, sécurité, responsabilité et recouvrement des coûts. Les parties pourront adapter cette liste au moyen d'une décision du comité directeur pour le GNSS institué en vertu de l'accord.

Cet accord comporte également des dispositions en matière d'échange d'informations, de consultation et de règlement des litiges.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce texte qui vise à valider un accord de coopération conclu avec la Corée du Sud sur le projet de GNSS européen Galileo, à la fois concurrent et partenaire du système américain GPS (Global Positioning System).

Galileo est déjà opérationnel grâce à l'interopérabilité avec les satellites GPS et poursuit son développement à l'ESTEC, le centre technologique de l'Agence spatiale européenne situé à Noordwijk, aux Pays-Bas. Il devrait être commercialisé d'ici 2017 et, à la différence de ses concurrents, Galileo sera sous contrôle exclusivement civil.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. Подкрепих доклада относно споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и Република Корея във връзка с Глобалната гражданска навигационна сателитна система, тъй като смятам, че тя е важна за всички граждани.

Международният характер на програмата Галилео накара няколко страни да кандидатстват за споразумение за сътрудничество с Европейския съюз. Корея официално изрази интерес през март 2005 г. Европейската комисия, въз основа на разрешение на Съвета, договори споразумение за сътрудничество на Глобалната гражданска навигационна сателитна система между Европейската общност (и нейните държави членки) и Република Корея, което след това беше подписано през септември 2006 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Προτείνεται η συνεργασία της Ε.Ε. με την Δημοκρατία της Κορέας, μιας χώρας με αξιόλογες δυνατότητες στον χώρο της διαστημικής τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Σκοπός είναι να ενθαρρυνθεί, να διευκολυνθεί και να προωθηθεί ένα μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Σύστημα Πλοήγησης (GNSS), ανεξάρτητο από το Σύστημα GPS των ΗΠΑ.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Vote pour: il s'agit de valider un accord de coopération conclu avec la Corée du Sud sur le projet de GNSS européen Galileo.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell'accordo tra UE e Corea che incoraggia, facilita e rafforza la cooperazione tra le parti nel settore della navigazione satellitare globale a uso civile. L'accordo avrà attuazione nell'ambito dei contributi europei e coreani, destinati a un sistema globale di navigazione satellitare civile. I sistemi GNSS forniscono buona accuratezza e controllo dell'integrità dell'informazione per usi di navigazione civile, pertanto ritengo necessario un miglioramento nello scambio di informazioni tra le due parti.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. ‒ I abstained. I do not have position on this issue.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto favorevole all'accordo che consente alla Corea del Sud di essere associata al GNSS (Galileo), sistema di navigazione satellitare dell'UE interoperabile con il GPS e GloNaSS..

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζω τη σύσταση καθώς προτείνεται η συνεργασία της ΕΕ με την Δημοκρατία της Κορέας, μιας χώρας με αξιόλογες δυνατότητες στον χώρο της διαστημικής τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Σκοπός είναι να ενθαρρυνθεί, να διευκολυνθεί και να προωθηθεί, ένα μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Σύστημα Πλοήγησης (GNSS), ανεξάρτητο από το GPS των ΗΠΑ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. ‒ I voted in favour of this as UK businesses are heavily involved in the construction of the space infrastructure for the Civil Global Navigation Satellite System (GNSS). In addition to this, British universities have benefitted significantly by leading the uptake and utilisation of the new capabilities that the system offers.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a polgári globális műholdas navigációs rendszerről Koreával megkötendő megállapodásról szóló állásfoglalás-tervezetet. Ezzel felhatalmazom a Bizottságot, hogy az EU nevében fogadja el a megállapodás megkötéséről szóló határozatot.

A Koreai Köztársaság megfelelő képességekkel rendelkezik az űrtechnológia és alkalmazásai terén, valamint a különböző ágazatokban, többek között a közlekedés, a flottakezelés, valamint a tudományos és geodéziai alkalmazások terén is aktívan alkalmazza a műholdas navigációs szolgáltatásokat.

Az EU csak profitálhat a Korea rendelkezésére álló szakértelemből. A hasonló együttműködési megállapodások élénkíthetik az együttműködést az űrkutatás terén, megkönnyíthetik az információcserét és általánosságban mélyíthetik a Koreával való kétoldalú kapcsolatokat.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor del Acuerdo convencido de la necesidad de continuar avanzando a nivel internacional en lo relativo a la cooperación sobre un sistema mundial de navegación por satélite. No hay duda del gran potencial que supone para la industria y los ciudadanos europeos, por lo que la Unión debe seguir trabajando con sus socios internacionales para lograr una mayor cooperación en este importante ámbito.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), in writing. ‒ I voted in support of this cooperation agreement on GNSS with the Republic of Korea; the agreement is important and will enchant the EUs relations with the Republic of Korea in several key areas of satellite navigations. These areas include cooperation between EU and Korean industries, cooperation in the fields of science and research, as well as the development of the market of trade in satellite systems, all which could be of great benefit. Deeper international cooperation in satellite navigations could provide large advantages in the long term in sectors such as transportation and science where satellite navigation systems are widely used.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe für das Kooperationsabkommen über ein ziviles globales Satellitennavigationssystem (GNSS) mit Korea gestimmt. Europa hat mit seinem zivilen Navigationssystem GALILEO eine große Chance, Weltmarktführer in diesem Bereich zu werden. Damit das gelingt, braucht es entsprechende Vereinbarungen mit Drittstaaten. Korea kann dabei ein wichtiger Schritt sein.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Korea verfügt auf den Gebieten Raumfahrttechnik und -anwendungen über einschlägige Fähigkeiten. Dort werden derzeit aktiv die Satellitennavigationsdienste in verschiedenen Bereichen wie Verkehr, Flottenmanagement und Wissenschaft genutzt. Das Kooperationsabkommen über ein ziviles globales Satellitennavigationssystem (GNSS) zwischen der Union und der Republik Korea fördert die Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung, dem Fortschritt und der Entwicklung neuer Möglichkeiten.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I abstained from voting on this report along with colleagues from the Socialists and Democrats group. This is the conclusion of an agreement already ratified by the EU and all Member States concerned. Our policy is never to cooperate with the far right ENF group, to which the rapporteur belongs.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goddyn (ENF), par écrit. ‒ Galileo est un système de navigation par satellite. Il a été développé par les États membres pour concurrencer le GPS issu des laboratoires américains et sortir de la dépendance technologique dans laquelle se trouve notre industrie sur ces sujets.

Galileo devrait donc être mis sur le marché d'ici l'année 2017. Il viendra ainsi concurrencer l'hégémonie de la technologie américaine et permettra aux technologies européennes de conquérir des parts de marché. Pour cela, il doit être compatible avec les technologies utilisées par les autres pays, d'où la nécessité d'accords de coopération.

De nombreux États se sont ainsi montrés intéressés par cette nouvelle technologie et ont déjà signé de tels accords.

Mon collègue député italien Gianlucca Buonanno proposait de soutenir cet accord, j'ai donc logiquement voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. ‒ Le GNSS, c'est le système de positionnement et de géolocalisation européen, entièrement civil. Il a été initié en 1999 pour assurer l'indépendance de l'Europe face au GPS américain et cela m'a toujours rendu ce projet sympathique.

Il est dommage que les lubies de l'époque, tablant d'abord sur un financement entièrement privé, puis un partenariat public-privé, aient fait prendre à ce projet du retard, et qu'il ait fallu sept ans, si je me souviens bien, pour enfin réaliser qu'un projet public de cette envergure, comme tant d'autres avant lui (nucléaire, spatial, aéronautique, etc…), ne pouvait reposer que sur des financements publics.

Mais le projet est enfin sur les rails, semble respecter ses délais, et attire de plus en plus de pays désireux d'y coopérer. Pour une fois, malgré l'implication de l'Union européenne et de la Commission, je ne peux que me réjouir. J'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Si consideramos que es importante desarrollar un sistema mundial civil de navegación por satélite alternativo al sistema implementado por EE.UU., tenemos reservas en cuanto a algunas finalidades comerciales de este acuerdo de cooperación. Además, el ponente de esta recomendación pertenece al grupo de extrema derecha ENF, con el cual no compartimos los mismos valores.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ This is the conclusion of an agreement already ratified by the EU and all Member States concerned. I did not participate in this vote as my political group, the Socialists and Democrats, never cooperates with the far-right extremists, the ENF.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour. The Republic of Korea is a country with capabilities in space technology and applications. It is currently an active user of GPS services in various sectors including transport, fleet management, science and geodesy. Korean interlocutors have expressed a specific interest in extending the use of satellite navigation through Galileo to various sectors including transport and fisheries and the upgrading of their differential GPS station network to Galileo signals.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. ‒ Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság ajánlásával összhangban szavazatommal támogattam az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti, a polgári globális műholdas navigációs rendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetet. A megállapodás megkötésének célja, hogy támogassa és javítsa az együttműködést a felek között a polgári globális műholdas navigáció terén.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the draft council decision on the conclusion of the Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and the Republic of Korea. This cooperation agreement that lays down the principles, scope and forms of cooperation on satellite navigation was negotiated in 2005 and signed in 2006. However, the agreement is only now being concluded as only recently have all Member States completed their national procedure to approve it.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ The European Commission negotiated a cooperation agreement on a Civil Global Navigation Satellite System between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part. The Republic of Korea is a country with capabilities in space technology and applications and this is an agreement from which both parties can win.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge zbog toga što se time unaprjeđuje suradnja s Korejom u dotičnom području, te se osnažuju tehnološke sposobnosti Unije.

Razmjena informacija i iskustava, te uspostava efikasnog i naprednog navigacijskog satelitskog sustava može definitivno ojačati pojedine aktivnosti od značajne važnosti za Uniju, kao što su operacije spašavanja i kontrole granica. Republika Koreja dostigla je znatne rezultate u području satelitskih sustava, te napredna je država u razvoju novih tehnologija. Podržavam ovu preporuku iako smatram da je potrebno osigurati zaštitu interesa Unije u svim aspektima Sporazuma.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Galileo, déjà opérationnel grâce à l'interopérabilité avec les satellites GPS, poursuit son développement à l'ESTEC, le centre technologique de l'Agence spatiale européenne situé à Noordwijk, aux Pays-Bas; il devrait être commercialisé d'ici 2017.

Il n'y avait aucune raison pour que je m'y oppose. C'est pourquoi j'ai voté en faveur du texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – We recognise the capabilities in the space technology of the Republic of Korea. However, Diane James MEP voted against the conclusion of a cooperation agreement on a civil global navigation satellite system between the EU and the Republic of Korea as we believe that the UK Parliament, not the unelected EU Commission, should be entitled to negotiate such an agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui a pour objectif d'encourager, de faciliter et d'améliorer la coopération entre la Corée du Sud et l'UE dans le domaine de la navigation mondiale par satellite à usage civil.

En effet, il est fondamental que l'UE développe son propre système de navigation par satellite (GALILEO) afin de pouvoir concurrencer le système du GPS américain.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Ich stimme dem vorliegenden Bericht zu. Es handelt sich hierbei um eine Bestätigung der Weiterführung eines Protokolls zum Datenaustausch mit Südkorea im Rahmen des GNSS-Programms.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság ajánlásával összhangban szavazatommal támogattam az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti, a polgári globális műholdas navigációs rendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetet. A megállapodás megkötésének célja, hogy támogassa és javítsa az együttműködést a felek között a polgári globális műholdas navigáció terén.

 
  
MPphoto
 
 

  Στέλιος Κούλογλου ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η Κορέα είναι χώρα που έχει δυνατότητες διαστημικής τεχνολογίας. Η Κορέα εδώ και καιρό έχει εκφράσει την θέλησή της να επεκτείνει τη χρήση της δορυφορικής πλοήγησης. Ο σκοπός της έκθεσης είναι η υλοποίηση μιας συμφωνίας δορυφορικής πλοήγησης μεταξύ της Κορέας και της ΕΕ. Καταψήφισα αυτή την έκθεση γιατί έχω επιφυλάξεις για το αν η δορυφορική πλοήγηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για άλλους λόγους.

 
  
MPphoto
 
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D), kirjallinen. ‒ Euroopan unionin ja Etelä-Korean välinen, maailmanlaajuista GNSS-siviilisatelliittinavigointijärjestelmää koskeva yhteistyö on hyödyllistä molemmille osapuolille. Erityisen tarpeellista se on nyt, sillä paikannuspalvelut ovat viime vuosina tulleet älypuhelinten myötä yhä lähemmäs kuluttajia. GNSS-yhteistyö edesauttaa digitaalisten palveluiden ja tuotteiden globaalia kattavuutta. Euroopan parlamentin on tuettava aktiivisesti toimenpiteitä, jotka tukevat innovaatioyhteistyötä ja mahdollistavat eurooppalaisen teollisuuden pääsyn korealaisille markkinoille nopeasti kasvavalla paikannussovellusten alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. –Il tema oggetto del voto odierno riguarda l'accordo sulla cooperazione con la Corea relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS). Il Parlamento europeo esprime la sua approvazione alla conclusione dell'accordo, negoziato tra la l'UE, l'Agenzia spaziale europea ed Eurocontrol, l'organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, sul contributo europeo allo sviluppo di un sistema globale di navigazione via satellite (GNSS). L'obiettivo dell'accordo mira a stabilire una cooperazione tra le tre parti al fine di apportare un contributo europeo allo sviluppo di un GNSS. Questo sforzo collocherebbe l'Europa in una posizione tale da offrire un sistema di navigazione assistito da satellite che soddisferebbe i requisiti degli utilizzatori civili, indipendentemente dagli altri mezzi di navigazione e posizionamento via radio. In considerazione delle ragioni esposte da tale accordo, voto a favore della proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté pour le rapport sur l’accord de coopération avec la Corée concernant le système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil Galileo. Ce système est à la fois concurrent et partenaire du système américain GPS (Global Positioning System). Galileo, déjà opérationnel grâce à l'interopérabilité avec les satellites GPS, poursuit son développement à l'ESTEC, le centre technologique de l'Agence spatiale européenne situé à Noordwijk aux Pays-Bas. Il devrait être commercialisé d'ici 2017. On ne peut qu’espérer que ce délai sera enfin respecté.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce rapport car il confirme un accord de coopération avec la Corée du Sud sur le projet Galileo, concurrent du GPS des États-Unis.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Le système de GNSS (Global Navigation Satellite System / Système général de guidage de satellite) permet la géolocalisation et le positionnement de satellites. Il est divisé en plusieurs systèmes personnalisés, nommés par un signe différent comme GPS pour les États-Unis.

Pour l'Union européenne, c'est le module Galileo qui est en cours de développement par l'Agence spatiale européenne. Il est partenaire et concurrent du GPS, mais a le mérite d'être sous contrôle exclusivement civil.

Le texte soumis au vote évoque l'accord de coopération signé par l'UE avec la Corée du Sud, à propos de Galileo. N'ayant aucune raison de m'opposer, j'ai voté POUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de este informe porque considero que no puede excluirse un potencial uso militar de las tecnologías de navegación por satélite en este caso, más aún cuando Corea es una de las zonas en las que se concentran los intereses ofensivos del imperialismo euroamericano.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Dohoda předpokládá spolupráci v oblasti obchodu, standardizace, výzkumu a radiového spektra, ale nezahrnuje citlivé komponenty evropského navigačního systému Galileo. Takovou dohodu považuji za neškodnou, ale nesouhlasím s celkovým přístupem, s jakým EU buduje vlastní navigační systém. Proto jsem se zdržel.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Republika Koreja aktivni je korisnik usluga satelitske navigacije u raznim sektorima, uključujući prijevoz, znanost i geodeziju. Cilj ovog sporazuma je da podupire, omogući i unaprijedi suradnju između Europske zajednice i njezinih država članica i Republike Koreje u suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS).

Podržala sam ovo izvješće jer ovaj Sporazum nastoji potaknuti, olakšati i poboljšati suradnju između partnera u civilnom globalnom sustavu satelitske navigacije.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. ‒ Korejas Republika ir viena no pasaules attīstītākajām valstīm, īpaši elektronisko tehnoloģiju un sistēmu attīstības ziņā, kas viennozīmīgi attiecas arī uz civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmām, kuras pielietojamas visai plašā instrumentu un aplikāciju klāstā – automobiļos, kuģos, mobilajos telefonos, lidmašīnās utt. Visu šo lietu ražošanā Korejas Republika arī atrodas pasaules līderu skaitā.

Ņemot vērā faktiskus labumus, ko šāda sadarbība varētu atnest abām pusēm jau vismaz ekonomiskā un sociālā ziņā, bija absolūti loģiski pievienoties maniem kolēģiem un atbalstīt šī augsti svarīgā sadarbības nolīguma stāšanos spēkā.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω τη σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, για ένα μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS), διότι δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour cet accord.

Il s'agit de valider un accord de coopération conclu avec la Corée du Sud sur le projet Galileo.

Le système européen Galileo est à la fois concurrent et partenaire de l'américain GPS, et est déjà fonctionnel grâce à l'interopérabilité avec les satellites de ce dernier. À la différence de ses concurrents, Galileo est placé sous un contrôle exclusivement civil. Actuellement développé au sein du centre technologique de l'Agence spatiale européenne à Noordwijk (Pays-Bas), Galileo devrait être commercialisé en 2017.

Nous ne pouvons qu'apporter notre soutien à cet accord de partenariat, qui a pour objet une innovation technologique européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ La raccomandazione sull'accordo di cooperazione con la Corea relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) mi vede a favore. Suddetti sistemi volti a fornire un servizio di posizionamento geospaziale con copertura globale, permettono una geolocalizzazione su un qualunque punto della superficie terrestre o dell'atmosfera con un errore di pochi metri. Lo scopo della relazione è quello di migliorare la cooperazione aerea con la Corea.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ L'Unione europea e la Repubblica di Corea hanno molto da cooperare nel campo della tecnologia civile. Entrambi siamo all'avanguardia nell'ingegneria spaziale civile. Questo accordo ci porterà a collaborare in maniera piú stretta e ci permetterá di migliorare i nostri standard tecnologici. Sono a favore della cooperazione e della crescita a fianco della Repubblica di Corea, quindi ho votato a favore per l'accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ Mi apoyo a la resolución en la que mostramos nuestro acuerdo a la celebración del Acuerdo de Cooperación sobre un sistema mundial civil de navegación por satélite (GNSS) con la República de Corea.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this agreement to promote and facilitate further cooperation between the EU and the Republic of Korea in the area of civil global satellite navigation, not including the Galileo programme.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Le 18 juillet 2005, Le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre les États membres, la Communauté européenne et la Corée du Sud. Un premier accord a été signé le 9 septembre 2006 sous réserve de sa conclusion ultérieure.

Il s'agit désormais d'approuver un tel accord au nom de l'Union européenne. Étant donné que l'accord se limite aux usages civils de cette technologie et que ce projet de navigation par satellite permettra de faire contrepoids face au contrôle total actuel de ces outils par les USA via le GPS, je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ L'objet du texte est la validation d'un rapport de coopération conclu avec la Corée du Sud au sujet du projet GNSS européen Galileo. Celui-ci est concurrent tout autant que partenaire du GPS américain et serait sous contrôle exclusivement civil. Il nous permettrait de prendre nos distances avec le système GPS.

En conséquence, j'ai voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Este tipo de acordo é muito importante para a criação de parcerias bilaterais que levam ao desenvolvimento económico de todas as partes. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I supported the cooperation agreement with Korea as it strengthens the European Galileo-project and provides new opportunities in the field of scientific research and training as well as industrial cooperation.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. ‒ Je salue l'approbation donnée par le Parlement européen à la conclusion d'un accord de coopération avec la République de Corée relatif à un système mondial de navigation par satellite à usage civil. La coopération avec un pays comme la République de Corée est tout particulièrement souhaitable puisqu'il s'agit d'un pays en pointe en matière de technologies spatiales. Les deux partenaires pourront ainsi accroître leur coopération dans ce domaine aux applications variées.

La navigation par satellite à usage civil est une technologie d'avenir dont les retombées positives potentielles sont loin d'être négligeables. Je tiens à souligner la nécessité de coopérer au niveau mondial dans le but de pouvoir tirer profit au maximum des opportunités offertes par cette technologie.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. – Dohodu o spolupráci na civilnom globálnom satelitnom navigačnom systéme (GNSS) medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej považujem za veľmi prínosnú, nakoľko Kórea patrí ku krajinám s kvalifikáciou v oblasti vesmírnych technológii a aplikácii. Aktívne využíva satelitné navigačné služby v oblasti dopravy, vedy a geodézie. Hlavné oblasti, v ktorých bude prebiehať spolupráca, je najmä vedecký výskum a príprava, priemyselná spolupráca, regulačné opatrenia a bezpečnosť. Predmetná dohoda rovnako upravuje výmenu dôležitých informácii týkajúcich sa satelitnej navigácie a systému Galileo, konzultácie a riešenie sporov, a preto daný návrh podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Sorin Moisă (S&D), in writing. ‒ This is an important agreement. As one of the leading countries in the field of electronic devices, the Republic of Korea is an active user of satellite navigation services in various sectors including transport, fleet management, science and geodesy. This agreement seeks to enhance cooperation activities between the European Community along with its Member States and the Republic of Korea in terms of satellite navigation and navigation timing. Moreover, the agreement ensures that South Korea gives full support in all key aspects of the Galileo programme such as standards, certification or frequency allocation.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Il s'agit ici de valider un accord de coopération conclu avec la Corée du Sud sur le projet GNSS européen Galileo, à la fois concurrent et partenaire du système américain GPS (Global Positioning System). Galileo devrait être commercialisé en 2017 et serait une solution de remplacement attendue face au système américain. Vote favorable.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Em 2006, foi celebrado o Acordo de Cooperação relativo a um sistema civil de navegação por satélite (GNSS) entre a então CEE, os respetivos Estados-Membros e a República da Coreia.

O Acordo visa estimular, propiciar e reforçar a cooperação entre as partes, no âmbito de um sistema mundial de navegação por satélite para utilização civil. Atendendo à importância deste acordo para as partes envolvidas, por um lado, e tendo em conta o novo quadro de competência estabelecido pelo Tratado de Lisboa em matéria de vinculação da UE a acordos internacionais, por outro, a vinculação da União a este acordo adquire extrema relevância.

Neste sentido, voto favoravelmente o projeto de decisão, uma vez que a vinculação da União a este acordo é essencial para garantir um ambiente global estável e salutar.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Il s'agit simplement de valider un accord de coopération conclu avec la Corée du Sud sur le projet de GNSS européen Galileo, à la fois concurrent et partenaire du système américain GPS (Global Positioning System). J'ai donc voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Úgy gondolom, hogy Korea nagyszerű partnerként fog szolgálni a polgári globális műholdas navigációs rendszerekről szóló együttműködésben. Az információtechnológia és mobilkommunikáció minősége a GNSS fontos részét képezik, Korea pedig képes kétségtelenül magas színvonalat nyújtani ezeken a területeken. A megállapodás megkötését jóváhagytuk, és izgatottan várom az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti kapcsolatok további elmélyítését.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have abstained from voting on this report, part of the framework agreement between the European Union on the one part and the Republic of Korea on the other, following the evaluation made by my political group.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), în scris. ‒ Am votat în favoarea acestei recomandări deoarece consider că Acordul de cooperare privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil dintre UE și Republica Coreea este unul benefic ambelor părți. Investițiile făcute de Republica Coreea și de UE în domeniul cercetării și dezvoltării de sisteme de navigație prin satelit de uz civil au îmbunătățit considerabil viața noastră de zi cu zi, astfel încât s-a ajuns la utilizarea pe scară largă a acestor sisteme în domenii precum navigația, transportul, știința și geodezia. În opinia mea, cooperarea dintre cele două părți în vederea dezvoltării de noi sisteme și de îmbunătățire a celor existente va avea un efect pozitiv direct în viața cetățenilor europeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – The colossal waste of taxpayers’ money which is provided to this programme every year amounts to EUR 6.3 billion – nothing more than outrageous when there are other sectors crying out for assistance.

The report concerned the extension of the Galileo satellite system to various new sectors and a vote to allow Korea to upgrade their own differential GPS station to Galileo signals. Moreover, there were also concerns raised about the potential for the systems to be used for non-civil purposes. For example, the European Commission considers law enforcement to be a ‘civilian’ purpose, so that this and other such borderline purposes could be put to use under the project. This is completely unacceptable to my party and therefore I voted against this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich für diesen Bericht ausgesprochen, da es sich hier um eine rein technische Bestätigung der Weiterführung eines Protokolls zum Datenaustausch mit Südkorea im Rahmen des GNSS-Programms nach Rule 50/51 handelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Lepinguga julgustatakse ja suurendatakse koostööd tsiviilotstarbelise satelliitnavigatsiooni valdkonnas.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. ‒ Pritariu šio bendradarbiavimo susitarimo su Korėja dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos sudarymui. Pažymėtina, jog šis susitarimas skatins bei stiprins šalių bendradarbiavimą civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos srityje. Be to, bus sudarytos palankios sąlygos efektyviau plėtoti pasaulinę palydovinės navigacijos sistemą civiliniam naudojimui bei kurti bendrą pasaulinę sistemą.

Pažymėtina, kad susitarimas skatins bendrą mokslinių tyrimų veiklą. Taipogi didins abipusį pramonės atstovų bendradarbiavimą bei padės vystyti prekybą ir skatinti investicijas.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ We recognize the capabilities in the space technology of the Republic of Korea. However, we voted against the conclusion of a cooperation agreement on a civil global navigation satellite system between the EU and the Republic of Korea as we believe that the UK Parliament, not the unelected EU Commission, should be entitled to negotiate such an agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto positivo in merito alla proposta del collega, in quanto ritengo che il sistema globale di navigazione satellitare sia di grande importanza e utilità per assicurare il posizionamento accurato delle applicazioni civili, oltre a costituire un elemento essenziale per lo sviluppo socioeconomico dell'industria europea. Pertanto, ho votato favorevolmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. – The Republic of Korea is a country with capabilities in space technology and applications. It is an active user of satellite navigation services in various sectors including transport, fleet management, science and geodesy. I voted in favour of the cooperation agreement on a civil GNSS with Korea to allow for a more globalised and open partnership with the Republic of Korea.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Republika Koreja je aktivni korisnik usluga satelitske navigacije u raznim sektorima uključujući promet, pomorstvo, znanost i geodeziju. Ovaj Sporazum nastoji potaknuti, olakšati i poboljšati suradnju između Koreje i EU-a u civilnoj primjeni globalne satelitske navigacije. Aktivnosti u kojima se želi postići suradnja u satelitskoj navigaciji su: korištenje radio-spektra, znanstvena istraživanja i obrazovanje, industrijska suradnja, trgovina i razvoj tržišta, standardi i certifikacija, regulatorne mjere, sigurnost te odgovornost i povrat troškova.

Ovaj je Sporazum nastavak dosadašnje suradnje i Sporazuma iz 2006. godine koji u današnjem obliku ne uključuje važne elemente zaštite osjetljivih tehnologija i komponenta sustava Galileo kojima je zakonodavstvom Europske unije ili država članica zabranjen izvoz i proliferacija. Također, trenutačni sporazum ne uključuje arhitekturu sigurnosnog sustava Galileo (u svemiru, na Zemlji i u korisničkom segmentu) niti razmjenu povjerljivih informacija u vezi sa satelitskom navigacijom i sustavom Galileo.

Zbog potrebe za nastavkom dosadašnje suradnje, poboljšanja dostupnosti usluga, ali i istovremene zaštite osjetljivih europskih tehnologija, podržavam prijedlog sporazuma te sam podržala preporuku za njegovo sklapanje.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Iako podržavam donošenje Sporazuma o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, nažalost ne mogu sudjelovati u glasovanju predmeta koji vodi parlamentarna grupa ENF.

Bez obzira na obradu predmeta grupe ENF, neću stati na put donošenja ovog Ugovora čiji je cilj osnažiti suradnju EU-a u svjetskoj civilnoj satelitskoj navigaciji. Sektori u kojima će biti moguća suradnja u svjetskoj civilnoj satelitskoj navigaciji su: znanstveno istraživanje i edukacija, industrijska suradnja, razvoj trgovine i tržišta, sigurnosti, itd.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ O objetivo deste Acordo é o de encorajar, facilitar e aumentar a cooperação entre a União Europeia e a República da Coreia relativamente a um sistema mundial civil de navegação por satélite (GNSS).

Este Acordo, entre outros aspetos, envolve a atividade em campos como o espectro de radiofrequências, investigação e formação científica, cooperação industrial, medidas de certificação e regulamentação, desenvolvimento do comércio e a segurança.

Os pressupostos deste acordo, na aparência inofensivos, dissimulam, na verdade, o que constitui um passo de desestabilização naquela região do globo. Se, por um lado, se reconhece haver aspetos positivos ao nível do desenvolvimento científico e económico para ambas as partes, por outro, abre-se caminho a um novo capítulo de ingerência no permanente conflito com a Coreia do Norte, no qual todos os dias assistimos a novos desenvolvimentos.

A curto prazo poderá estar em causa o aprofundamento deste acordo nos campos da criptografia e da segurança da informação (INFOSEC), dos sistemas de arquitetura de segurança (espaço, terra e utilizadores), recursos de controlo de segurança e troca de informação confidencial relativa à navegação por satélite (GALILEO).

Pelo exposto, o voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Pozdravljam nastavak suradnje s Republikom Korejom u sklopu programa Galileo. Koreja je jako bitan partner Europske unije na području Azije te zemlja sa zavidnim tehnološkim potencijalom i infrastrukturnim mogućnostima. Daljnji razvoj suradnje na području civilnih globalnih pozicijskih sistema povećat će sigurnost građana, no još bitnije, potaknuti razvoj industrija ovisnih o brzoj razmjeni informacija prvenstveno putem nadgledanja stanja na terenu i prijenosom novih znanja.

Kao dio programa Horizon 2020., EU se obvezala na razvijanje zavidne tehnološke sposobnosti čime bi zauzela vodeću ulogu na područjima industrijske i znanstvene izvrsnosti. Budućnost stoga, mora biti i u većoj interakciji sa svim zemljama voljnima i sposobnima djelovati zajedno s EU-om u navedenim programskim usmjerenjima.

Podržao sam preporuku zastupnice Buonanno o sklapanju Sporazuma o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) s Korejom uzimajući u obzir da Koreja raspolaže odgovarajućim sposobnostima u području svemirske tehnologije i aplikacija te aktivno koristi satelite u različitim sektorima, među ostalim prometu, upravljanju flotama, znanosti i geodeziji.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de l'accord de coopération entre la Corée du Sud et l'Union européenne dans le cadre de l'utilisation du système global de navigation par satellite (GNSS). Ce programme est notamment illustré par le satellite Galileo, qui offre un positionnement précis, à la pointe de la technologie et garanti pour tous types d'applications civiles, à l'image des systèmes de navigation automobile, les téléphones mobiles ou encore les transports maritime, routier, ferroviaire et aérien.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ Os sistemas de navegação por satélite estabelecem o posicionamento geoespacial com recurso aos satélites artificiais. Esta técnica possibilita que recetores sobre a superfície terrestre determinem a sua localização em comparação com os sinais dos satélites.

Uma vez que o sistema mundial de navegação por satélite (GNSS) tem utilidade instrumental para os serviços político-militares dos Estados-Membros, bem como diversos usos civis (nos domínios dos transportes, da gestão de frotas, da ciência e da geodesia e cartografia), serve o presente projeto de resolução para aprovar a celebração de um acordo de cooperação com a República da Coreia.

Neste contexto, o relatório mereceu o meu voto favorável, que aprova a maximização da capacidade de cobertura dos Estados-Membros, desta feita por via da associação com a tecnologia espacial da Coreia.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. – We recognise the capabilities in the space technology of the Republic of Korea. However, we voted against the conclusion of a cooperation agreement on a civil global navigation satellite system between the EU and the Republic of Korea as we believe that the UK Parliament, not the unelected EU Commission, should be entitled to negotiate such an agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ Dix ans après la signature de l'accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite à usage civil entre la Communauté européenne d'alors, les États membres et la République de Corée, le Conseil vient d'approuver le 1er mars 2016 cet accord stratégique.

La Corée du sud rejoint ainsi la liste des pays qui, à différents niveaux de coopération, participent déjà au système global de navigation par satellite (GNSS): la Chine, l'Inde, Israël, la Norvège et la Suisse. Il faut reconnaître que la Corée est un pays qui dispose de capacités dans le domaine de la technologie et des applications spatiales. Elle est un utilisateur actif des services de navigation par satellite dans différents secteurs, notamment les transports, la gestion des flottes, les sciences et la géodésie.

Et cela permet à la Commission, dans la lignée de ce qu'elle a fait depuis le début du programme Galileo, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne, de renforcer ce domaine stratégique qu'est la radionavigation. De telles coopérations sont apparues comme garantes de la globalité du système et, notamment, de son interopérabilité avec d'autres systèmes existants ou à venir, tels le GPS américain ou encore le Beidou chinois.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Riquet (ALDE), par écrit. ‒ Cet accord de coopération avec la Corée a pour objectif d'encourager, de faciliter et d'améliorer la coopération dans le domaine de la navigation mondiale par satellite à usage civil.

En outre, l'accord ne porte pas atteinte à la structure institutionnelle établie par le droit communautaire pour la mise en œuvre du programme Galileo, ni aux mesures réglementaires qui mettent en œuvre des engagements de non—prolifération et de contrôle à l'exportation, y compris le contrôle des transferts intangibles de technologie, ni aux mesures touchant à la sécurité nationale.

J'ai donc voté en faveur de ce texte, comme le préconisait la commission au fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ Mediante la presente resolución, el Parlamento concede su aprobación a la celebración del Acuerdo de Cooperación sobre un sistema mundial civil de navegación por satélite (GNSS) entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra. La resolución se limita a validar el cambio de "Comunidad Europea" por "Unión Europea" en el texto del acuerdo tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette recommandation, sur base du projet d'accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite à usage civil entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et au vu de la recommandation de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, qui donne son approbation à la conclusion de l'accord et charge le président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Corée.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Bendradarbiavimo susitarimas dėl palydovinės navigacijos yra sudaromas su mūsų sąjungininke ir partnere – Pietų Korėja. Nei dokumento forma nei turinys nekelia jokių abejonių, kad jam riekia pritarti, kaip priemonei, padidinsiančiai abejų sutarties šalių konkurencingumą. Kartu reiktų tik paraginti valstybes nares – tiek vyriausybes, tiek ir verslą nedelsiant imtis visų pastangų tam, kad pilnai išnaudoti šio susitarimo teikiamą naudą.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ A República da Coreia é um país com elevada capacidade a nível tecnológico e na área das aplicações espaciais. É ainda um utilizador ativo dos serviços de navegação por satélite em vários sectores, incluindo os transportes, a gestão de frotas, a ciência e a geodesia.

A Comissão Europeia, com base na autorização do Conselho de 18 de Julho de 2005, negociou um acordo de cooperação relativo a um sistema mundial civil de navegação por satélite (GNSS) entre os seus Estados-Membros, por um lado, e a República da Coreia, por outro. Tendo o Acordo sido assinado em Setembro de 2006, os Estados-Membros signatários e a República da Coreia concluíram os respetivos procedimentos necessários à entrada em vigor do Acordo.

Em conformidade com o artigo 218.º, n.º 6, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, a Comissão propõe ao Conselho uma decisão relativa à celebração do Acordo, em nome da União Europeia, após a aprovação do Parlamento Europeu. Estamos, portanto, perante um projeto de resolução legislativa que, formalmente, assume um carácter maioritariamente técnico-legislativo e, nessa medida, o meu voto foi favorável à aprovação deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. – Assieme al Gruppo del PPE e in linea con il parere già espresso partecipando ai lavori della commissione competente (Industria, Ricerca e Energia) ho votato a favore di questa relazione. Nell'ambito della creazione del Sistema di navigazione satellitare globale, la relazione dà parere favorevole alla conclusione di un accordo di cooperazione fra gli Stati membri dell'Unione Europea e la Corea del Sud, facilitando per entrambe le parti l'avanzamento di questo importante progetto.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Si consideramos que es importante desarrollar un sistema mundial civil de navegación por satélite alternativo al sistema implementado por EE.UU., tenemos reservas en cuanto a algunas finalidades comerciales de este acuerdo de cooperación. Además, el ponente de esta recomendación pertenece al grupo de extrema derecha ENF, con el cual no compartimos los mismos valores.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de este informe porque considero que no puede excluirse un potencial uso militar de las tecnologías de navegación por satélite en este caso, más aún cuando Corea es una de las zonas en las que se concentran los intereses ofensivos del imperialismo atlántico.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I have refused to participate in this vote.

This is the conclusion of an agreement which has already been ratified by the EU and the Member States concerned. I did not participate in this vote because, alongside my Socialist colleagues, I will never cooperate with nor legitimise far—right extremists like the ENF Group, of which the rapporteur Gianluca Buonanno is a member.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ Podporujem uzatvorenie dohody o spolupráci medzi EÚ a Kórejskou republikou pri civilnom využití družicového navigačného systému GNSS, preto som hlasoval za.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. Pozitivno sam glasao za ovo izvješće, no ovo obrazloženje glasovanja nastaje kao kritika postojećem sustavu vrednovanja rada zastupnika u Europskom parlamentu isključivo na osnovu statističkog broja parlamentarnih aktivnosti potenciranog u Hrvatskoj, a koji zapravo ne odražava stvarnu kvalitetu i količinu rada, učinkovitost te ponajviše uspjeh zastupničkog djelovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Program Galileo je s svojo mednarodno naravo pri številnih državah spodbudil željo po sporazumu o sodelovanju z EU. Marca 2005 je zanimanje za sporazum izrazila tudi Republika Koreja, ki je država s pomembnimi zmogljivostmi na področju vesoljske tehnologije.

Koreja, ki je aktivni uporabnik GPS storitev v različnih sektorjih, vključno s prometom, znanostjo in geodezijo, je izrazila željo po razširitvi uporabe satelitske navigacije skozi sistem Galileo tudi na druga področja. Potrditev sporazuma o sodelovanju s Korejo na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema bo prinesla tesnejše sodelovanje med EU in Korejo ter bo omogočila implementacijo elementov Evropskih programov satelitske navigacije.

Istočasno bo tudi odprla možnosti sodelovanja EU s Korejo na področjih kot so standardizacija, radijski spekter, trgovina ter razvoj trga za satelite. Zaradi navedenega sem glasoval za sprejetje poročila.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Globálne navigačné systémy sú užitočnými globálnymi nástrojmi s celosvetovým pokrytím. GNSS zaručuje aj krajinám, ako je Slovensko, cenovo efektívne riešenia pri zabezpečovaní ekonomického rastu súčasných i budúcich potrieb pri zachovaní ochrany životného prostredia a s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. Europski parlament objavio je nacrt zakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu između Europske unije i njezinih država članica i Republike Koreje te je izrazio suglasnost za sklapanje tog Sporazuma.

Uzimajući u obzir preporuku Odbora za industriju, istraživanje i energetiku podržavam ovaj nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta kojim se unaprjeđuje suradnja s Republikom Korejom.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ This is the conclusion of an agreement already ratified by the EU and all Member States concerned. I did not participate in this vote as my political group, the Socialists and Democrats, never cooperates with the far-right extremists, the ENF.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Europski parlament objavio je nacrt zakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu između Europske unije i njenih država članica i Republike Koreje. Parlament je izrazio suglasnost za sklapanje ovog Sporazuma.

Podržavam ovaj nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta jer smatram da na ovaj način potičemo, olakšavamo i unaprjeđujemo suradnju između Europske unije i Republike Koreje.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) za civilno uporabo.

Republika Koreja se lahko pohvali z visokimi zmogljivostmi na področju vesoljske tehnologije in aplikacij. Prav tako redno uporablja storitve satelitske navigacije v različnih sektorjih. Pozdravljam sodelovanje s Korejo na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema, ki se bo najbolj odražalo na področjih prometa, upravljanja ladjevja, znanosti in geodezije.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Ως ομάδα, είμαστε κάθετα ενάντιοι σε ότι αφορά τα συστήματα πλοήγησης που ανάπτυξε η ΕΕ. Οι λόγοι είναι γιατί αυτά ήδη χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς παρόλες τις αντίθετες διακηρύξεις, αλλά και γιατί δεν εκπληρούν τους στόχους τους οποίους έθεσαν (απεξάρτηση από το αμερικανικό GPS). Αντίθετα, οι αμερικάνοι έχουν δικαίωμα να μπλοκάρουν το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης της ΕΕ.

Για τους πιο πάνω λόγους καταψηφίσαμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Προτείνεται η συνεργασία της Ε.Ε. με την Δημοκρατία της Κορέας, μιας χώρας με αξιόλογες δυνατότητες στον χώρο της διαστημικής τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Σκοπός είναι να ενθαρρυνθεί, να διευκολυνθεί και να προωθηθεί ένα μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Σύστημα Πλοήγησης (GNSS), ανεξάρτητο από το GPS των ΗΠΑ.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Szejnfeld (PPE), na piśmie. ‒ W obecnych czasach, w których niezwykle ważny jest dostęp do precyzyjnych informacji dotyczących lokalizacji i czasu, konieczne jest podjęcie działań z zakresu globalnego systemu nawigacji satelitarnej. Już w latach 90-tych ubiegłego wieku Unia Europejska rozpoczęła prace nad największym projektem przemysłowym realizowanym w ramach zintegrowanych struktur europejskich – programem Galileo, którego celem jest zapewnienie krajom Unii Europejskiej niezależności satelitarnej od USA.

Unijny projekt Galileo dzięki swojemu innowacyjnemu charakterowi stał się interesujący także dla krajów spoza Wspólnoty. W 2006 roku Korea Południowa i Unia Europejska zakończyły rozmowy dotyczące udziału Korei w programie. Porozumienie przewiduje współpracę w badaniach naukowych, szkoleniach, rozwoju rynków i handlu. Zakłada także współpracę przemysłową oraz współdziałanie w tworzeniu przepisów prawnych, standaryzacji, certyfikacji i rozwoju regionalnych systemów wspomagania.

Zawarcie porozumienia z Koreą po raz kolejny potwierdza dążenie Unii Europejskiej do rozwoju współpracy międzynarodowej. Wzrastające zainteresowanie państw trzecich udziałem w programie Galileo stymuluje rynek usług opartych na zastosowaniu GNSS, którego potencjał szacuje się na 3 miliardy odbiorników i globalne przychody rzędu 275 mld euro rocznie w 2020 r.

Zgoda Parlamentu Europejskiego na zawarcie umowy z Koreą jest symbolicznym potwierdzeniem konieczności intensyfikowania międzynarodowej współpracy w dziedzinie nawigacji satelitarnej pod przewodnictwem Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai décidé de ne pas voter le rapport en question.

Avec mes collègues socialistes et démocrates, je trouve regrettable que des gens dont les propos racistes sont légions, représentent malgré eux l'Europe à travers des textes, fussent-ils non législatifs.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the conclusion of the Cooperation Agreement on a civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the EU and Korea, in order to encourage, ease and improve cooperation in the field of civil global satellite navigation, which Korea is an active user of. This agreement will allow for closer collaboration in the domains of radio-spectrum, scientific research, industry, security, standards and certification. I look forward to a fruitful cooperation.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. ‒ Pone Pirmininke, balsavau už pranešimą dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos bendradarbiavimo susitarimo dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) sudarymo projekto. 21-ame amžiuje tinkamas bet kokių navigacijos sistemų funkcionavimas, įskaitant pirmiausia oro transportą, reikalauja kuo daugiau šalių bendradarbiavimo. Svarbu, kad tas bendradarbiavimas būtų naudojamas civiliniais tikslais, į ką atkreipia dėmesį minėtas Tarybos sprendimo projektas. Sutartis su Korėjos Respublika užpildo šią teisinę spragą.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Republika Koreja raspolaže odgovarajućim sposobnostima u području svemirske tehnologije te se aktivno koristi uslugama satelitske navigacije u različitim sektorima, među ostalim u prometu, upravljanju flotom, znanosti i geodeziji.

Bugarska, Hrvatska i Rumunjska trebaju postati stranke Sporazuma o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu sklapanjem protokola u skladu s člankom 6. stavkom 2. Akata o uvjetima pristupanja Republike Bugarske, Rumunjske, odnosno Republike Hrvatske i prilagodbama ugovora na kojima se temelji Europska unija.

S obzirom da su države članice Europske unije potpisnice sporazuma i Republika Koreja dovršile svoje postupke za stupanje na snagu Sporazuma, podržala sam Preporuku o nacrtu odluke vijeća o sklapanju Sporazuma o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) za civilno uporabo sem podprla.

Upoštevala sem Sporazum o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) za civilno uporabo (11516/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Si consideramos que es importante desarrollar un sistema mundial civil de navegación por satélite alternativo al sistema implementado por EE.UU., tenemos reservas en cuanto a algunas finalidades comerciales de este acuerdo de cooperación. Además, el ponente de esta recomendación pertenece al grupo de extrema derecha ENF, con el cual no compartimos los mismos valores.

 
  
MPphoto
 
 

  Evžen Tošenovský (ECR), písemně. ‒ Plně podporuji spolupráci EU se spolehlivými partnery v oblasti družicové navigace, která je zásadní pro úspěch projektu Galileo. Korejská republika jakožto demokratická země je pro nás důležitá nejen díky své geografické poloze, ale i svým potenciálem trhu a výzkumu v oblasti kosmických technologií.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this agreement on Civil global Navigation System with Korea because it is very important that the EU includes South Korea in further technical cooperation and exchanges with us. This reinforces our position and South Korea with regards its neighbours.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Ce texte vise simplement à valider un accord de coopération avec la Corée du Sud sur le projet de GNSS européen Galileo, à la fois concurrent et partenaire du système américain GPS (Global Positioning System).

GNSS (Global Navigation Satellite System) est le sigle générique de tout système de positionnement/géolocalisation par satellites: GPS pour les États—Unis, GLONASS pour la Russie.

Galileo, déjà opérationnel grâce à l'interopérabilité avec les satellites GPS, poursuit son développement à l'ESTEC, le centre technologique de l'Agence spatiale européenne situé à Noordwijk, aux Pays-Bas; il devrait être commercialisé d'ici 2017.

À noter qu'à la différence de ses concurrents, Galileo sera sous contrôle exclusivement civil.

J'ai voté POUR le texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Si consideramos que es importante desarrollar un sistema mundial civil de navegación por satélite alternativo al sistema implementado por EE.UU., tenemos reservas en cuanto a algunas finalidades comerciales de este acuerdo de cooperación. Además, el ponente de esta recomendación pertenece al grupo de extrema derecha ENF, con el cual no compartimos los mismos valores.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. – Pritariu susitarimo sudarymui.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Mediante esta decisión el Parlamento concede su aprobación a la celebración del acuerdo con un país que tiene un gran potencial en el ámbito de la tecnología y de las aplicaciones espaciales y que utiliza activamente los servicios de navegación por satélite en diversos sectores entre los que se encuentran el transporte, la gestión de flotas, la ciencia y la geodesia. Hablamos por lo tanto de un acuerdo que generará beneficios en este ámbito por lo que considero necesario votar a su favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor deze samenwerkingsovereenkomst omtrent een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem tussen de Europese Unie en Zuid-Korea. Deze samenwerking zal beide partners voordelen opleveren op technologisch vlak.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Os pressupostos deste acordo, na aparência inofensivos, dissimulam, na verdade, o que constitui um passo de desestabilização naquela região do globo. Se, por um lado, se reconhece haver aspetos positivos ao nível do desenvolvimento científico e económico para ambas as partes, por outro, abre-se caminho a um novo capítulo de ingerência no permanente conflito com a Coreia do Norte, no qual todos os dias assistimos a novos desenvolvimentos.

A curto prazo, poderá estar em causa o aprofundamento deste acordo nos campos da criptografia e da segurança da informação (INFOSEC), dos sistemas de arquitetura de segurança (espaço, terra e utilizadores), recursos de controlo de segurança e troca de informação confidencial relativa à navegação por satélite (GALILEO).

Pelo exposto, o voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Bei diesem Bericht handelt es sich um eine rein technische Bestätigung der Weiterführung eines Protokolls zum Datenaustausch mit Südkorea im Rahmen des GNSS-Programms nach Rule 50/51. Deswegen habe ich dem Bericht zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich.– Die Empfehlung des Europäischen Parlaments zu dem Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Kooperationsabkommens über ein ziviles globales Satellitennavigationssystem (GNSS) zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Korea andererseits habe ich abgelehnt. Dies ist eine Überschreitung der Kompetenzen der EU. Mitgliedstaaten sollen selbst über Themen wie dieses entscheiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ The content of the report is not controversial, and reflects an agreement already ratified by the EU and all Member States concerned. However, the rapporteur of the report is a member of the far-right group ‘ENF’ (Europe of Nations and Freedom). I therefore did not participate in this vote as my political group, the Socialists and Democrats, never cooperates with the far-right extremists, the ENF.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης ( PPE), γραπτώς. ‒ Ψήφισα θετικά, επιδοκιμάζοντας με την σειρά μου την πρωτοβουλία της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, η οποία και εγκρίθηκε με αυξημένη πλειοψηφία από το Σώμα, υποστηριζόμενη από τις περισσότερες πολιτικές ομάδες.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE), na piśmie. ‒ Wejście w życie umowy o współpracy w zakresie cywilnego systemu satelitarnej nawigacji globalnej między UE a Republiką Korei Południowej to kolejny dowód na wysoki poziom zainteresowania, ale i na potrzebę pełnego wdrożenia unijnego programu nawigacji satelitarnej Galileo. To bardzo ważna inicjatywa, która zasługuje na poparcie.

W chwili obecnej na orbicie znajduje się 12 z 30 planowanych satelitów konstelacji Galileo. Do końca tego roku planowane jest umieszczenie kolejnych 6 satelitów na orbicie. Przyspieszenie prac nad budową tego systemu wypływa z palącej potrzeby zbudowania autonomicznego, alternatywnego wobec GPS, choć jednocześnie z nim kompatybilnego, systemu pozycjonowania globalnego. Galileo będzie jeszcze dokładniejszy niż konkurencja, a tym samym będzie miał ogromny potencjał komercyjny, jako że większość jego usług będzie otwarta dla szerokiego grona odbiorców.

Międzynarodowa współpraca przy wdrażaniu, ale także wykorzystywaniu, potencjału Galileo jest kluczem do jego sukcesu. Chcemy, by partnerzy UE zdawali sobie sprawę z naszych możliwości i mieli dostęp do technologii, które tworzymy. Umowa z Republiką Korei Południowej to dowód na to, że Galileo jest i będzie wartością dodaną i że nasi partnerzy chcą korzystać z umiejętności, jakie oferujemy.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Ob upoštevanju priporočila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0065/2016) sem glasoval za odobritev sklenitve sporazuma o sodelovanju s Korejo na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) za civilno uporabo.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου