Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

13. Ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Λευκορωσία (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
 

El Presidente. – El punto siguiente en el orden del día es el debate a partir de la Declaración de la Comisión sobre la seguridad de las instalaciones nucleares de Bielorrusia [2016/2728(RSP)].

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. – Mr President, on behalf of Commissioner Arias Cañete, let me first thank honourable Members for their questions on the Commission’s action on nuclear installations in Belarus.

Allow me to update you on how we are working towards ensuring the facility will be operated only with the highest level of safety standards. Nuclear safety remains a key priority for the Commission as confirmed by the Energy Union Framework Strategy.

While fostering cooperation, transparency and trust, we are using all the instruments at our disposal to ensure the highest possible safety standards in the EU and internationally. This is absolutely non-negotiable.

On EU-Belarus nuclear safety cooperation: that is exactly the approach we have always taken with Belarus – nuclear safety and radiological protection have always been the key focus of our exchanges.

Since 2011, the European Union has been providing the Belarusian nuclear regulatory authority with technical assistance under the EU’s Instrument for Nuclear Safety cooperation by transferring EU best practices on the regulatory process, including formulation of licensing conditions and inspection practices, from site selection to commissioning and operation. Since April 2015, one EU expert has been based in Minsk, where we have been strengthening the regulator during the construction of the nuclear plant project from an early stage. The ultimate aim is to share EU expertise and build national capacity to ensure compliance with the best international practices and standards.

Through this technical assistance the competent regulatory authority of Belarus has improved its human and technical capacity. However, the Commission considers that the independence of the Belarusian regulator has to be further strengthened and a close monitoring of development is therefore needed.

On nuclear safety stress tests: as I said before, openness and transparency is essential when it comes to nuclear safety. By working together with our neighbours in an open way we can benefit from the exchange of information and expertise while building trust. In that spirit, the Commission welcomes Belarus’s extensive use of IAEA expert peer review services to help ensure safety.

Before I address where we are with the Ostrovets nuclear safety stress test, I would like to clarify two things which are essential in understanding the overall process.

Firstly, nuclear safety stress tests, both in the EU and in third countries, are carried out on a voluntary basis. Legally speaking, the European Union cannot oblige any Member State, nor third countries, which choose nuclear energy, to undertake such stress tests. Nevertheless, there is a political commitment to perform stress tests within the EU and an encouragement to extend them outside, as the March 2011 European Council called not only for comprehensive and transparent risk and safety assessments of all EU nuclear power plants, but also for carrying out similar stress tests in the neighbouring countries and worldwide. Since then, the Commission has been promoting the undertaking of stress tests in neighbouring countries. It is encouraging that Ukraine has already voluntarily participated in such an exercise and Armenia is currently in the process of doing so, supported financially by the European Union.

Secondly, a stress test is a national competence. It is performed by the operator and supervised by the national nuclear regulatory authority. It is only after the national stress test assessment is finalised and the outcome of the assessment is reported on, that the Commission can and in fact does organise peer reviews by EU national nuclear safety authorities.

In June 2011, based on a Commission initiative, several neighbouring countries, including Belarus, confirmed their willingness to undertake nuclear stress tests by signing the Declaration on conducting nuclear safety stress tests.

Since then, we have been urging Belarus to perform a nuclear safety stress test. The Commission expects, in the light of the Council conclusions in February 2016, that EU-Belarus cooperation will evolve positively also in this regard.

What are the next steps? The Commission was informed by Belarus that it has now put in place a legal instrument regulating the implementation of nuclear safety stress tests in line with European specifications. Belarus has also indicated that upon conclusion of the Ostrovets stress test process, the national assessment report will be presented to the Commission in the course of 2016 and 2017.

On our side, the necessary preparations for the peer review have already been done, and it is now in the work programme of the European Nuclear Safety Regulators Group. Together with the Commission, this group of experts will organise the peer review as soon as we receive the national assessment report.

While this is already a positive development, the Commission would like to speed up the process’s implementation in Belarus and to receive the stress test report as soon as possible. Therefore, our services are planning a technical mission to Belarus in the coming months to discuss progress.

To conclude, let me assure you that the Commission remains fully committed to raising nuclear safety with the Belarusian authorities at all political levels. We will continue to promote the highest level of standards on nuclear safety in Belarus, together with all of our international partners.

Let me also assure you that we are in close contact with the neighbouring Member States, in particular Lithuania, to follow the developments with the Ostrovets nuclear power plant. I will ensure that the European Parliament is kept fully up to date with all the developments as and when they happen.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins, on behalf of the S&D Group. – Mr President, the Belarusian nuclear power station was first envisaged backed in the 1980s. However, due to the Chernobyl disaster in 1986 these plans were halted until less than a decade ago. Construction began in 2013 and should cost around USD 10 billion.

It must be pointed out that the reactor employed, a water-water energetic reactor, is the same as is currently planned for use in the Hanhikivi nuclear power plant in Finland. The fears of the international community, especially Lithuania, are understandable. Belarus has never had a nuclear power plant on its territory, thus raising fears of inability to operate it properly. Therefore, in order to alleviate these concerns, Belarus should allow for a series of necessary stress tests performed under the auspices of the International Atomic Energy Agency, as well as a comprehensive environmental impact assessment, particularly on the matter of drinking-water sources shared with Lithuania.

With EU sanctions lifted, relations between the EU and Belarus are once again moving forward. I believe, therefore, that a solution to the current issues around the Ostrovets nuclear power plant will be found soon, since, in the field of nuclear energy, there can be no other way but multilateral cooperation between all parties involved, directly or indirectly, be that Belarus, Lithuania, the EU, the Russian Federation, whose specialists are building the plant, or any other international institution concerned.

I want to add that nuclear energy is also environmentally friendly, and with proper maintenance, nuclear plants can last for decades on end.

 
  
MPphoto
 

  Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy ECR. – To tereny Białorusi najbardziej ucierpiały w wyniku katastrofy w Czarnobylu. 23 % terenów tego kraju zostało skarżonych i dlatego Białoruś przez całe lata prowadziła niezwykle ostrożną politykę energetyczną, unikając włączania się w projekty elektrowni atomowych. W 1999 r. podpisała w tej sprawie memorandum. Co spowodowało zmianę tej polityki? – geostrategiczne gry energią prowadzone w ramach unii gospodarczej przez Federację Rosyjską. Elektrownia atomowa w Ostrowcu jest wspólnym przedsięwzięciem białorusko-rosyjskim z ogromnym finansowaniem rosyjskim, z rosyjską technologią, z niewielkim finansowaniem chińskim. Elektrownia posadowiona jest na terenach tuż obok granicy z Litwą, 50 km od stolicy tego kraju. Jest posadowiona na terenach, które są aktywne sejsmicznie, wykorzystane mają być do chłodzenia wody Wilii. Ponadto nad elektrownią przebiega w tej chwili korytarz powietrzny, który zapewne będzie musiał znacznie zmienić kierunki lotów w tamtej przestrzeni. Dlaczego o tym mówię? Mówię również dlatego, że Białoruś nie wykonała swoich zobowiązań w ramach konwencji z Espoo i wszystkie wymienione przeze mnie argumenty nie były tam wyczerpująco wyjaśnione. Poza tym na terenach tych mieszkają również Polacy – moi rodacy – i oni, tak jak i Białorusini i Litwini, protestowali.

 
  
MPphoto
 

  Petras Auštrevičius, ALDE frakcijos vardu. – Lukašenka prieš ketverius metus viešai pareiškė, kad Astravo atominė elektrinė, citatos pradžia – „turi būti pigiausia iš visų tų, kurias rusai ir kiti pastatė pasaulyje“, citatos pabaiga. Tai girdėdamas aš išsigąstu. Ir, aš manau, nebūsite ramūs ir jūs. Būtų juokinga tai girdėti, jeigu nebūtų labai liūdna. Astravo elektrinė savavališkai ir taupant saugumo sąskaita statoma toliau, pažeidžiant Espo ir Orhuso tarptautines konvencijas, neatlikus jokių privalomų stress-testų ir, blogiausia, vagiant kaip tai buvo įprasta sovietinėse statybose.

Prie pat Europos Sąjungos sienos ir penkiasdešimt kilometrų nuo Vilniaus vyksta nelegalios ir nesaugios statybos, o mes šiandien girdime Komisijos pasiaiškinimus, kurie, atsiprašau pone komisare, buvo ir yra nepakankami. Sprendimas statyti Astravo elektrinę yra politinis Maskvos sprendimas. Tai sprendimas išlaikyti energetinę įtaką regione. Atsibuskime, kol ne vėlu. Kompromisai su branduoliniu saugumu yra tiesus kelias į katastrofą. Juk reikalą turime su diktatoriumi Lukašenka, kuris kuria savo branduolinę valstybę. Jei jis neišmoko Černobylio pamokų, gerbiami ponai, tai ar išmokome jas mes patys?

Aš noriu priminti visiems – branduolinės katastrofos nepripažįsta sienų. Kolegos, sprendimas yra tik vienas – nesaugios atominės statybos privalo būti sustabdytos, kad Astravo atominė būtų svarstytina, reikalingas nuolatinis kritinis dialogas, suteikiantis galimybę Europos Komisijai nuodugniai tikrinti ir prižiūrėti šias statybas. Reikalingas tvirtas Europos Sąjungos atsakas tiek Minskui, tiek Maskvai. Europos Sąjunga privalo panaudoti visą savo derybinę galią. Nematau jokių priežasčių, kodėl Baltarusijos atžvilgiu Europos Sąjunga neturėtų pritaikyti branduolinių derybų su Iranu modelio patirties, įtraukiant ir Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka, za skupinu GUE/NGL. – Pane předsedající, jsem rád, že mohu vystoupit k tak důležitému tématu, jako je bezpečnost jaderných elektráren, a to nejen v souvislosti s výstavbou nové jaderné elektrárny na bělorusko-litevské hranici. Podle statistik Světové jaderné asociace bylo k 1. květnu 2016 v provozu 440 jaderných reaktorů ve 30 státech světa a plánuje se výstavba dalších 173 reaktorů, a to i v zemích EU.

Nedávno jsme si připomněli smutné výročí tragické havárie v Černobylu. U této příležitosti jsem uspořádal kulatý stůl za účasti běloruských expertů, ale i představitelů občanské společnosti, kteří se s námi podělili o jejich zkušenosti z této katastrofy.  Podle jejich ujištění probíhá výstavba nové elektrárny v souladu se všemi nejmodernějšími standardy a pod dohledem i nevládních organizací. Ovšem obavy o bezpečnost vzbuzují i jaderná zařízení, která se nacházejí na území „starých“ členských zemí EU, např. v Belgii. A nemohu nezmínit Ukrajinu, kde jaderná zařízení se nacházejí na hranici bojových linií. Naše názory se jistě v mnohém liší, avšak musíme vést diskusi o tom, jak co nejvíce eliminovat rizika nehod a zajistit energetickou i občanskou bezpečnost.

 
  
MPphoto
 

  Bronis Ropė, Verts/ALE frakcijos vardu. – Dėkoju už sutikimą dalyvauti šioje, tikiu, visai Europai svarbioje diskusijoje. Deja, esu nusivylęs tuo, kad Komisijos narys Cañete nesurado galimybės atsakyti į svarbų savo kompetencijos klausimą dėl grėsmės, kurią kelia branduolinių objektų statyba prie pat Europos Sąjungos sienos. Dar labiau esu nusivylęs Komisijos atsainiu požiūriu į didžiulę problemą – Astravo elektrinės statybas, vykstančias pažeidžiant tarptautinius aplinkosaugos ir branduolinės saugos standartus. Signalai, siunčiami iš Komisijos, yra formalūs ir netgi klaidinantys. Aš visų pirma kalbu apie ankstesnį komisaro Cañete atsakymą man, jog Baltarusijos atominėje elektrinėje „stress“ testai atlikti, kai jie dar net nepradėti. Taip pat glumina ir neseniai padarytas sveikatos komisaro Andriukaičio pareiškimas, kad Baltarusija vykdo visas būtinas tarptautines konvencijas.

Tuo tarpu Arhus ir Espo konvencijų organizacijos dar 2014 metais nustatė, kad Baltarusija pažeidžia šias konvencijas. Baltarusija tokias išvadas ignoruoja, bet kodėl į tai užmerkia akis Komisija, kuri yra šių konvencijų narė? Supraskite mūsų nerimą – prie Lietuvos ir Europos Sąjungos sienos autoritarinė valstybė Rusijos kompanijos rankomis itin sparčiai stato atominę jėgainę ir visą tai daroma nesilaikant tarptautinių standartų. Juolab, kad mes žinome, kokia ten darbo kultūra ir koks požiūris į skaidrumą. Pavyzdžiui, balandžio mėnesį statybose įvyko rimtas incidentas – įgriuvo dalis konstrukcijos – tačiau Minskas bandė šį įvykį nuslėpti. Atsainų Baltarusijos požiūrį demonstruoja ir pats aikštelės parinkimas nepakviečiant TATENA aikštelės įvertinimo misijos. Pažeidimų ir neskaidrumų sąrašas ilgas. Baltarusija neatsako į klausimus dėl poveikio pagrindinėms Lietuvos upėms, dėl atsparumo lėktuvo kritimo atveju, nerengia avarinės parengties planų, nesirūpina branduolinio kuro atliekų tvarkymu, ignoruoja seismologinius tyrimus ir taip toliau. Be to, jūsų pranešime ką tik Komisija pripažino, jog Baltarusijos branduolinės saugos reguliatorius nėra nepriklausomas. Tai reiškia, jog branduolinė sauga priklauso ne nuo ekspertų, o nuo nedemokratinės valstybės valdžios. Todėl primygtinai prašau, kad Komisija kuo skubiau Europos Parlamentui pristatytų labai konkretų grėsmių planą, kuriuo privers Baltarusiją laikytis tarptautinių saugos ir skaidrumo standartų. Šiame plane turėtų būti ir aiški žinia Minskui, kad elektros generavimas elektrinėje, pastatytoje taupant saugumo priemonių sąskaita, kertasi su sąžiningos prekybos principais, ir tokia elektra Europos Sąjungos rinkoje nepageidautina.

(Kalbėtojas sutinka atsakyti į asmens, pakėlusio mėlynąją kortelę, klausimą (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnio 8 dalis)).

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Arnott (EFDD), blue-card question. – This, of course, is an issue which is broader than a European Union issue; it is an international issue. You have said quite a lot about what you want the Commission to do in this case. You have also mentioned the International Atomic Energy Agency (IAEA). I am just wondering, as you did not give any concrete suggestions, what you would like the IAEA to do on this. Can you give me any suggestions for what it could do, more than it has done already?

 
  
MPphoto
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), atsakymas į pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą. – Iš tikrųjų situacija yra labai sudėtinga, nes visų pirma buvo parinkta aikštelė ir tik paskui, dabar, galvojama kviesti specialistus tirti, ar ta aikštelė yra tinkama. Tai yra politinis sprendimas. Ir tokių sprendimų yra labai daug. Ir tai, kad Baltarusija prižada daryti „stress testus“, bet jų nedaro, o Komisija taip pat vedžiojama už nosies, nes komisaras pasakė, kad Baltarusija jau padarė „stress testus“. Iš tikrųjų Komisija, būdama konvencijų narė, manau, kad privalo kelti klausimą, ir kad saugos reikalavimai turi būti užtikrinti, o ne po to kalbėsime, kada jau atsitiks bėdos, ir nežinosime ką daryti.

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, the IAEA monitors nuclear energy development throughout the world under the auspices of the UN. This is a clear case of the EU building up its part. If Belarus is developing an industry that concerns its neighbours, that is a matter they should refer to the IAEA and the UN.

Obviously, Belarus, and any other country that wishes to develop a nuclear industry, should be subject to existing international rules. I personally support more nuclear power in the UK, and expect all of our developments to be subject to IAEA rules as well – just like any other country. Sovereign states should be free to develop their countries as they wish so long as they operate within accepted international law. If international law is broken it is a matter for the UN.

The EU is hungry for influence and power. Trade and economic cooperation is the excuse for the existence of the EU, not the reason. Not content with intervening in the lives of its citizens, this organisation is desperate to intervene with the policies of its neighbours. Each of you, as nation states, should support the IAEA and refrain from the temptation to intervene and interfere with the business of sovereign independent states. Use existing international law and, if it is broken, use the UN. These are the conventions that, as sovereign nations, we should all respect and we should use.

There is no requirement for the EU to build up what it does, to act as a single entity, as a quasi-superpower, as a federal state. There is no need for this. We have laws; we have bodies to enforce them. If those laws are being broken on such an important issue as nuclear power, then let us use the United Nations; let us use the existing authorities and let us ensure that our people are properly protected in the correct manner without allowing political ambitions and political manoeuvrings to interfere in any way.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton (ENF). – Monsieur le Président, les catastrophes nucléaires sont une des pires menaces qui pèsent sur l'humanité. Les accidents de Tchernobyl en 1986 et de Fukushima en 2011 doivent être pris très au sérieux; c'est pourquoi il est légitime que le Parlement européen s'inquiète de la sûreté de la centrale nucléaire d'Ostrovets, dont la Biélorussie est en train d'achever la construction en vue d'une mise en fonctionnement en 2018.

Il est en effet inquiétant que cette centrale n'ait pas été soumise au test de résistance préconisé par la résolution du Parlement européen du 14 mars 2013. Ce test est pourtant une précaution indispensable. Il a d'ailleurs été effectué après Fukushima sur 145 réacteurs au sein de l'Union européenne et sur 20 réacteurs hors de l'Union.

La résolution de 2013 a ainsi développé en Europe une culture de la sûreté nucléaire que la Biélorussie serait bien inspirée de respecter.

C'est d'autant plus souhaitable que la centrale d'Ostrovets est située à seulement 50 kilomètres de Vilnius, capitale de la Lituanie.

La sûreté nucléaire fait d'ailleurs l'objet d'une coopération internationale organisée, sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique, par le traité du 17 juin 1994. Cette coopération internationale aura bien sûr vocation à continuer dans le cadre de l'Europe des nations, que j'appelle de mes vœux.

L'inquiétude légitime sur la sûreté d'Ostrovets ne doit toutefois pas être instrumentalisée par l'Union pour attaquer une fois de plus la Russie.

La Biélorussie est en effet l'alliée de la Russie, qui y a déployé en 2015 une base aérienne militaire, et nul n'ignore que c'est la Russie qui a financé la construction de la centrale d'Ostrovets.

Je demande donc à l'Union de ne pas profiter de cette affaire pour dégrader encore davantage nos relations avec la Russie.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Korwin-Mikke (NI). – Panie Przewodniczący! Chciałbym przypomnieć panu komisarzowi, że są różne reaktory: droższe, tańsze, bezpieczniejsze pod takim lub pod innym względem. Nie wiem, co to jest reaktor, który spełnia najwyższe standardy, ale jeżeli pan komisarz wie, co to znaczy, to tylko jeden redaktor na świecie ma najwyższe standardy, bo inne muszą mieć mniejsze. Dlatego też nie rozumiem, dlaczego akurat na Białorusi musi mieć ten reaktor najwyższe standardy. Natomiast mówiąc ogólnie o polityce, chciałbym przypomnieć, że spychamy i my, i niestety mój kraj Polska, Białoruś w objęcia Rosji. Od wielu lat konsekwentnie – i Stany Zjednoczone i Unia – atakują pana Łukaszenkę i tym samym wpychają go w objęcia Rosji. Sami doczekaliśmy się tego. Pan Łukaszenka wcale nie chce być klientem Rosji, nie chce, żeby Rosja była jedynym aliantem Białorusi. Ale to my, atakując pana Łukaszenkę za każdym razem, wpychamy go – powtarzam – w objęcia Rosji i na to chciałbym zwrócić uwagę.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Zorrinho (S&D). – Senhor Comissário, nós assinalámos há poucos dias os trinta anos da ocorrência da catástrofe nuclear em Chernobyl, no território da Bielorússia. E é por isso que a construção de uma nova central no mesmo território, desta vez em Ostrovets, acorda fantasmas e suscita receios. E como vimos em Chernobyl e em Fukushima, as catástrofes nucleares são arrasadoras, não respeitam fronteiras, espaço, tempo. Matam milhares de pessoas e ferem irreversivelmente o planeta.

Sobre esta nova central a Comissão tem assegurado que está a seguir todo o processo de segurança e que os cidadãos europeus não têm razões para recear. Acredito. Temos que acreditar! Mas, não posso deixar de lembrar que a Comissão que afirma isto é a mesma Comissão que se mostra incapaz de lidar com o problema das 66% centrais nucleares que no território europeu já estão a operar para além do seu tempo de vida útil de referência.

O Programa Indicativo Nuclear publicado há dois meses é muito claro: para cumprir a Diretiva Euratom são precisos 330 mil milhões de euros para encerrar e modernizar centrais nucleares e só está provisionado um terço desse valor. As populações protestam mas a Comissão lava as mãos.

Recentemente dirigi várias perguntas ao Comissário Arias Cañete sobre a segurança da central nuclear de Almaraz, em Espanha, junto à fronteira portuguesa. Na sua resposta o Senhor Comissário informou-me que a Comissão aguarda a notificação da transposição das medidas da nova diretiva. Até lá, funciona a legislação espanhola, é quem tem a licença que assegura que tudo funciona bem.

Ou seja, numa central a funcionar para além do prazo, onde recorrentemente tem havido falhas de funcionamento, a Comissão não tem nenhuma ação proativa. Aguarda e aguardar é pouco.

Por isso, Senhor Comissário, acredito no que aqui disse sobre a segurança da nova central nuclear a ser construída. Gostava também de poder acreditar que a Comissão está a fazer tudo o que devia para promover a segurança dessas centrais, de todas as centrais no território da União. E, pelo menos em Almaraz não está!

 
  
MPphoto
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR). – Herr Präsident, Herr Kommissar! Wir sprechen hier von vermeintlich oder tatsächlich unsicheren Kernkraftwerken. Ich möchte mal über sicherere Kernkraftwerke sprechen.

Die deutsche Regierung hat sich mit ihrer panikartigen Entscheidung, alle Kernkraftwerke abzuschalten, einige Widersprüche eingehandelt. Erst lässt sich Kanzlerin Merkel als Weltklimaretterin feiern, und dann verzichtet sie auf diese klimaschonende Technik. Jahrelang erklärt die Atombehörde in Genf die deutschen Kernkraftwerke zu den sichersten der Welt. Nun werden ausgerechnet diese abgeschaltet. Erst wollte die Bundesregierung Vorreiter sein, und jetzt folgt ihr niemand.

Frankreich verlängert die Laufzeit seiner Kernkraftwerke um zehn Jahre und will neue bauen. Finnland, die USA, Großbritannien wollen neue Kernkraftwerke bauen. In Belgien geht gerade ein wegen Fukushima abgeschaltetes Kraftwerk nahe an der deutschen Grenze wieder ans Netz. In Osteuropa laufen veraltete Kernkraftwerke weiter und werden neue gebaut. Japan bringt ein nach Fukushima abgeschaltetes Kernkraftwerk nach dem anderen wieder ans Netz. China baut jetzt 24 neue Kernkraftwerke und will sogar eines im Sudan errichten. Weltweit sind 443 Kernkraftwerke in Betrieb – mehr als vor Fukushima.

Nebenbei hat die deutsche Energiewende auch noch zu einer Explosion deutscher Strompreise geführt. Die deutsche Atompolitik ist nicht nur im höchsten Maße unsolidarisch gegenüber den Nachbarn Deutschlands, sie führt auch zu weniger Sicherheit und zu höheren Strompreisen für die Deutschen. Nehmen wir uns jetzt ein Beispiel an den Schweden, und nehmen wir diesen Ausstiegsbeschluss wieder zurück!

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Klaus Buchner (Verts/ALE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Henkel, ich wollte Sie fragen: Wissen Sie, wie viel Prozent der Weltenergie heute durch Atomkraft gedeckt wird? Können Sie wirklich sagen, dass sie zum Klimaschutz beiträgt? Es sind weniger als drei Prozent. Und die zweite Frage: Wegen der angeblich so sicheren deutschen Atomkraftwerke: Was sagen Sie denn zum Beispiel zu den Fällen Krümmel und Brunsbüttel?

 
  
MPphoto
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass die Anzahl der Kernkraftwerke in der Welt steigt und dass zum Beispiel in China 24 neue Kernkraftwerke gebaut werden – dort spielt die Musik. Dass die Kernkraft kein CO2 ausstößt, wenn sie erzeugt wird, müsste eigentlich jedem klar sein. Und diese Vorfälle, von denen Sie dort sprechen, haben mit den Reaktoren überhaupt nichts zu tun. Ich bleibe dabei, dass die deutschen Kernkraftwerke mit Abstand die sichersten der Welt sind.

 
  
MPphoto
 

  Jasenko Selimovic (ALDE). – Herr talman! Belarus två första kärnkraftverk håller på att utföras just nu, och dessa reaktorer byggs med stöd från Ryssland, det ryska bolaget, trots att de kommer att uppföra kärnkraftsanläggningen i sin helhet. Dessutom kommer Ryssland att investera motsvarande 1,5 miljarder svenska kronor i det första skedet av bygget av anläggningen. Allt detta kommer vid en tidpunkt då Belarus redan är väldigt beroende av Ryssland. 90 procent av Belarus energiimport kommer nämligen från en enda importör, nämligen Ryssland.

Återigen ser vi hur Ryssland försöker använda energi som vapen för att påverka andra länder i den riktning som passar Kreml. Detta har hänt förut, i Armenien, i Kirgizistan, i Kazakstan, i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ukraina, Georgien – och det kommer hända imorgon igen – i Belarus.

Därför måste Europaparlamentet granska detta projekt. Först för att projektet naturligtvis har enorm miljöinverkan på andra länder, sedan också för att projektet inte ligger i linje med EU:s mål att diversifiera Europas energikällor. Kommissionen måste sluta låtsas som ingenting och överväga de geostrategiska konsekvenserna av ett sådant projekt.

 
  
MPphoto
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL). – Señor Presidente, la tragedia de Chernóbil afectó directamente a más de dos millones de bielorrusos e indirectamente a todo el planeta. La contaminación nuclear no entiende de fronteras, afecta a todas y, por eso, debemos tener este debate. Parece que no aprendemos de nuestros errores en ningún sitio, cuando Bielorrusia está construyendo una nueva central nuclear sin llevar a cabo las pruebas de resistencia previstas junto a la Comisión Europea ni las evaluaciones de impacto necesarias.

La Comisión haría bien en invitar a Bielorrusia a que no avance por un camino cuyos riesgos ya conoce y ya ha sufrido, pero debe, sobre todo, contribuir a un cambio radical en el modelo energético aquí, en la Unión Europea. La mitad de la energía nuclear del mundo se produce en Europa. Tenemos tecnología y recursos suficientes para cambiar este modelo y, también, ejemplos como el de Alemania, que ya lo está haciendo. Es hora de que otros países también lo hagan y de que la Comisión empuje a los Estados miembros a este camino.

Empecemos por dar ejemplo. Comencemos por desmantelar las centrales que ya han superado su periodo de vida y son un peligro en potencia, como Garoña y Almaraz en España, y que suponen un peligro potencial para nuestras vidas y para la Tierra.

 
  
MPphoto
 

  Benedek Jávor (Verts/ALE). – Mr President, we have heard a lot of important points and concerns regarding the Belarusian nuclear power plant (NPP) project, but I would like to turn your attention to the fact that, while we are worrying because of an NPP construction close to the EU’s borders, there is also something to be worried about within the borders of the EU.

In Hungary, my state, two new Russian—type blocks are going to be built in the next couple of years. This is just the same construction and the same technology as in Ostrovets, Belarus: the Russian—type VVER 1200 reactors. This Member State, Hungary, has already proved that it understands EU law in quite a ‘flexible’ way when it comes to nuclear projects. Regarding this nuclear project in Hungary, there was a veto from the Euratom Supply Agency because the contract with Russia was not in line with EU law. There is an ongoing infringement because of the lack of tendering, according to European public procurement law. There is an in-depth investigation because of non—tendering. There is an in-depth investigation because of possible forbidden state aid regarding the same project. That was a concluded pilot project because of the lack of transparency of the project. This Member State intentionally violated the EU regulation regarding nuclear waste with unlawfully shipped nuclear waste from a former serious incident in the existing NPP to Russia in 2014. Would you buy a used car from those guys? And do you think that it is a good idea to let it go when they plan to build a new Russian nuclear power plant in the heart of Europe?

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), pitanje postavljeno podizanjem plave kartice – Hvala poštovani gospodine zastupniče. Hrvatska je 96. godine potpisala tzv. ESPO konvenciju, odnosno priključila se ESPO konvenciji i govorim to zato što ste upravo sada iznijeli poznate detalje o tome što se sve dešava u Mađarskoj i na koji se način želi graditi ta nova nuklearna centrala s ruskom tehnologijom.

Mislite li da bi Hrvatska trebala biti maksimalno angažirana i sudjelovati u svim tim odlukama kao susjedna država i štoviše mislite li da bi Europska unija trebala imati zajedničku politiku kada govorimo o nuklearnoj energiji kao budućoj strategiji?

 
  
MPphoto
 

  Benedek Jávor (Verts/ALE), blue-card answer. – Thank you for your question. I completely agree that we need strong cooperation between the Member States. Regarding this project, ten EU Member States participated in the process under the Espoo Convention. Still, I believe that there is not enough attention from the Member States. Mainly Austria and Germany expressed deep interest and concerns regarding the project, but I would like to ask the Member States, including Croatia, to be more active regarding this project. In small countries like Hungary, nuclear investments are not single Member State issues.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI). – Κύριε Πρόεδρε, η πυρηνική ενέργεια είναι μεν μία ασφαλής μορφή ενέργειας, όμως για να χρησιμοποιηθεί ακόμη και για ειρηνικούς σκοπούς θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά μέτρα ασφαλείας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται όταν εγκαθίστανται πυρηνικοί σταθμοί ή άλλες εγκαταστάσεις κοντά στα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια τέτοια περίπτωση είναι η περίπτωση του πυρηνικού αντιδραστήρα στο Αστραβιέτς της Λευκορωσίας, για τον οποίον υπάρχουν επιφυλάξεις σχετικά με το εάν και κατά πόσον έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η περίπτωση φέρνει επίσης στην επιφάνεια και την ασφάλεια που πρέπει να πληρούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις που προτίθενται να κατασκευάσουν στις χώρες τους η Αλβανία, τα Σκόπια και η Τουρκία. Ιδιαίτερα η Τουρκία είναι μία χώρα επικίνδυνη για πρόκληση πυρηνικού ατυχήματος, διότι, όπως και η Λευκορωσία, δεν έχει διαφανείς διαδικασίες προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων πυρηνικής ασφαλείας και από την άλλη πλευρά είναι και χώρα σεισμογενής. Γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δραστηριοποιηθεί ούτως ώστε να εξασφαλίσει πως τόσο ο πυρηνικός αντιδραστήρας του Αστραβιέτς όσο και αυτοί που θα κατασκευαστούν στις χώρες που προανέφερα θα πρέπει να λειτουργούν με τις προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Mr President, I must say I am very sad that Mr Etheridge has left the debating chamber and shown absolutely no interest in this serious debate. He shows himself up to be extremely ignorant, suggesting that we should all rely only on UN international laws to keep us safe. Does he not know that the most powerful nation in the world, the USA, does not endorse the UN's International Court of Justice? So where would that leave us, Mr Etheridge? I thank goodness for the vigilance of the EU.

I am very glad that Parliament has decided to debate the safety of nuclear plants in Belarus. Belarus must certainly carry out all the environmental impact assessments and stress tests required by international agreements, and reassure all of its neighbours that the wider environment and citizens across the region and beyond are safe - and that includes me and Mr Etheridge.

There is, however, a broader point at hand. Nuclear power carries with it risks and potential costs that are hard to assess and estimate. The humanitarian and environmental catastrophe that would occur in the case of a serious accident is terrible to contemplate, and I have seen first-hand the devastated lives of the Fukushima survivors - bereaved, bereft, suffering mental health problems, and in the case of many children unable even to play outdoors for fear of contamination.

So since being elected I have worked together with Nuclear Transparency Watch, a network founded, after a call by this very European Parliament for greater nuclear security following the Fukushima disaster in 2011. I would like to emphasise that we must continuously strive for greater nuclear safety and transparency and support the civil society organisations who work in the field to advance that transparency.

The nuclear power industry is a big player in the energy industry, with huge subsidies from the public purse. It therefore has a duty to work closely with host communities and Nuclear Transparency Watch to ensure that the plants are operating to the highest standards.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). – Domnule președinte, catastrofele nucleare aduc moarte, aduc multe generații bolnave după ele, distrug mediul și întrerup viața. Practic, ne amintim cu toții cum a fost după catastrofa de la Cernobîl. E „înainte de catastrofă” și „după catastrofă”. De aceea, este treaba noastră, a Uniunii Europene, atunci când o centrală nucleară este construită fără respectarea termenelor și, poate, cu anumite intenții legate de siguranța noastră. Discutăm astăzi despre centrala de la Ostroveț, din Belarus, construită de ruși pentru Belarus și care se află la doar cincizeci de kilometri de capitala Lituaniei.

Belarus susține că este un lucru bun, că o să o ajute economic și o să o ajute să-și reducă dependența față de Rusia. Nu este adevărat. Este o minciună. Belarus este dependentă masiv de Rusia, 90 % din gaz vine din Rusia și centrala este construită de companii rusești, cu finanțare rusească. E vorba de o sumă de circa 22 de miliarde de dolari.

Pe bună dreptate, Lituania acuză Belarus că nu a informat-o despre construirea acestei centrale nucleare, că nu a finalizat un studiu de impact asupra mediului, că nu a informat cetățenii privind influența asupra apei potabile și multe alte lucruri. De exemplu, noi aflăm informații despre această centrală de la Ostroveț numai din alte locuri decât de la autoritățile din Belarus, și nu este normal. Poate veni și rândul altor state. Auzim că și în Ungaria se întâmplă același lucru. Tot cu finanțare rusească. Ca atare, trebuie să ținem la siguranța noastră, a cetățenilor europeni și a celor noneuropeni.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz (GUE/NGL). – Herr Präsident! Herr Kommissar! Was wir bezüglich Belarus diskutieren, ist kein technisches Problem. Es geht im Kern um die politische Herausforderung eines Ausgleichs legitimer Interessen auf Basis vereinbarter völkerrechtlicher Normen, konkret der ESPOO Konvention des Kiewer Zusatzprotokolls zur verbindlichen strategischen Umweltprüfung, und zwar überall.

Nach der 2009  erfolgten Notifizierung des geplanten Baus eines neuen Kernkraftwerks hat Belarus den Benachrichtigungs- und Konsultationsverpflichtungen formal Rechnung getragen. Sollten bei der finalen Standortentscheidung die entsprechenden Ergebnisse nicht hinreichend berücksichtigt worden sein, so ist dies auch von der EU einzufordern.

Bekräftigt aber durch Ihr heutiges Statement frage ich, ob Sie diese politische Fragestellung überhaupt als die Ihre ansehen? Denn bislang schweigt die Kommission zum analogen Vorgang, trotz Nachfrage in der Ukraine. Dort wird die Laufzeit der existierenden Reaktoren unter Bruch des Völkerrechts einfach bis 2030 verlängert, obwohl das Gros nach EU-Regeln bereits abgeschaltet gehört.

Ich fordere Sie deshalb auf, diese prinzipielle Baustelle zu beheben! Dazu zählt auch die Tatsache, dass besagtes Kiewer Protokoll von 9 EU-Mitgliedstaaten auch 13 Jahre nach seiner Unterzeichnung noch immer nicht ratifiziert ist. Zumindest zwei dieser EU-Länder betreiben mehr als 70 Reaktoren und planen den Bau von vier weiteren.

 
  
MPphoto
 

  Klaus Buchner (Verts/ALE). – Herr Präsident! Das Atomkraftwerk Ostrowets, das in Weißrussland gerade gebaut wird, verletzt gleich mehrere internationale Verträge: zum Beispiel die Aarhus-Konvention, zum Beispiel die Verpflichtung, einen Stresstest durchzuführen. Würden Sie ein Auto kaufen, das nicht getestet ist? Ich möchte hier gerade erwähnen, dass der geplante Typ WWER-1200 inhärent nicht die Sicherheit bietet, die wir erwarten, weil das Verhältnis Länge zu Durchmesser des Reaktordruckbehälters sehr ungünstig ist, sodass sich der Reaktor schwer regeln lässt.

Das ist aber nicht das einzige Problem. Wie hier schon angeklungen ist, hat Weißrussland nicht die finanziellen Ressourcen, die ganzen Konsequenzen aus dem Betreiben der Atomkraft zu ziehen, was die Sicherheit angeht, was sicherheitstechnische Nachrüstungen angeht, die sicher nötig sein werden, was auch den Atommüll angeht. Können Sie, Herr Kommissar, uns garantieren, dass nicht auch diesmal wieder der europäische Steuerzahler aufkommen muss für das, was Weißrussland nicht leistet?

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D). – Elnök Úr! Csak néhány hete, április 26-án emlékeztünk meg a csernobili nukleáris katasztrófáról, amelynek Ukrajna után – és számos más európai ország mellett – arányaiban Belarusz lakossága volt a legnagyobb áldozata, máig tartó hatással. Önmagában ez a tény is rámutat, hogy európai ügyről – mivel baj esetén a határokon átnyúló – veszélyekről van szó. Közös érdekünk, hogy az Európai Unió a súlyos politikai ellentéteken túltekintve törődjön a belarusz nukleáris biztonság javításával. Hozzátenném, hogy ennek a Putyin hatalmi játszmáinak ezer szálon kiszolgáltatott országnak az esetében ez a kérdés a közös uniós kül- és biztonságpolitika szempontjából sem közömbös, hiszen az energiakomponens régóta meghatározó eleme Minszk Moszkvától való függésének.

Miközben Belaruszt az energiafüggőség és nukleáris biztonság szempontjából közös erővel próbáljuk átvonszolni a XXI. századba, az Unión belül azt kell tapasztalnunk, hogy egyik tagállam, sajnos éppen az én hazám, Magyarország kormánya a Paks II szerződésével visszaveti országát a XX. századi viszonyok közé. Hosszú évtizedekre kiszolgáltatja az országot energetikai és pénzügyi szempontból is Moszkvának. Magyar képviselőként kötelességem tehát a napirendi pontunk kapcsán is felhívni a Bizottság és az Európai Parlament figyelmét: ez is közös európai ügy és veszély, hiszen tagállamról van szó, amely ráadásul teljesen figyelmen kívül hagyja mindazt, amit a Bizottság az energiaunió keretében elénk terjesztett, és ebben a Parlamentben meggyőző támogatást kapott.

Végezetül hadd jegyezzem meg: minden egyes új létesítmény, nukleáris létesítmény egy-egy újabb seb, egy-egy tőrdöfés a Föld jövőjébe. Az elmúlt tíz év káprázatos fejlődése, ami a megújuló energiák tekintetében elénk tárult, teljesen indokolatlanná tesz mindennemű további nukleáris fejlesztést az erőművek világában.

 
  
MPphoto
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR). – Panie przewodniczący! Panie i Panowie posłowie! To nie jest debata ogólna. To jest debata bardzo konkretna. Nie tutaj miejsce na rozważanie struktury energetycznej Europy, pożądanej struktury energetycznej Europy, na ile energia jądrowa jest wartościowa. Debata dotyczy bardzo konkretnej inwestycji na Białorusi, w pobliżu granicy z Unią Europejską, w miejscu wrażliwym zarówno dla Litwy, jak i dla Polski. Ja jestem trochę zdziwiony wystąpieniem pana komisarza, które było nadmiernie techniczne, tak jakby ta kwestia była jedną z wielu inwestycji, która powinna podlegać wyłącznie ocenie technicznej. Warto posłuchać głosu tych ludzi, którzy wtedy, kiedy doszło do katastrofy w Czarnobylu, żyli po tej złej stronie żelaznej kurtyny, którzy zmagali się z dyktaturą komunistyczną i wiedzą, co to jest brak szacunku dla człowieka, brak szacunku dla środowiska. Ta inwestycja nawet w kategoriach ekologicznych rodzi wiele wątpliwości. Ale przede wszystkim – i tutaj chcę bardzo wesprzeć te głosy, które podkreślają czynnik rosyjski – to jest inwestycja finansowana, kredytowana, a właściwie współorganizowana przez Rosję. Rosja podporządkowuje cele energetyczne celom politycznym. Jeśli Unia Europejska prowadzi politykę wschodniego sąsiedztwa, jeśli Unia Europejska aspiruje do tego, by dbać o bezpieczeństwo całego Starego Kontynentu, by prowadzić coś na kształt polityki zagranicznej, nie może pomijać tego negatywnego faktu, iż jest to inwestycja zgodna z celami politycznymi Rosji.

 
  
 

Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Panie Przewodniczący! Powiem w dużym skrócie. Nie interesuje mnie, skąd Białoruś weźmie środki finansowe, czy bierze środki na elektrownię atomową. Nie interesuje mnie, gdzie sprzeda, i czy sprzeda, i za jaką kwotę nadwyżkę tej energii. Natomiast bardzo mnie interesuje, co będzie się działo z odpadami, czy ma na to pomysł, czy jest on pod właściwą kontrolą. Jaka technologia w rezultacie zostanie użyta i na ile ona rzeczywiście będzie bezpieczna? I bardzo mnie interesuje stosunek Litwy do tej inwestycji, gdyż to państwo jest w chwili obecnej najbardziej obciążone ewentualnym ryzykiem funkcjonowania tej elektrowni.

Chciałbym wyraźnie podkreślić, że te elementy, które są budowane w pytaniach dotyczących bezpieczeństwa, muszą być uznane za kluczowe. Te elementy, które dotyczą ekonomii, stanowią suwerenną część polityki samej Białorusi. Ważne jest, aby Komisja wykorzystała wszystkie możliwe dostępne środki, zarówno prawne jak i również inne, aby objąć tę inwestycję właściwą kontrolą.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κύριε Πρόεδρε, η Λευκορωσία είναι μια από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες της πρώην ΕΣΣΔ και ο διπλωματικός προσανατολισμός της κυβέρνησης Λουκασένκο προς τη Μόσχα δεν θα έπρεπε να αποτελεί λόγο για δημιουργία αρνητικού κλίματος με οποιαδήποτε αφορμή. Προφανώς και ο κίνδυνος ενός πυρηνικού ατυχήματος δεν περιορίζεται στα σύνορα των κρατών. Το γνωρίζουμε πολύ καλά από το ατύχημα του Τσερνόμπιλ και προφανώς η κυβέρνηση της Λευκορωσίας καθώς και όλοι οι ιθύνοντες που εμπλέκονται στην κατασκευή του νέου πυρηνικού εργοστασίου στο Αστραβιέτς πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η μονάδα να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της διεθνούς οργάνωσης πυρηνικής ενέργειας. Το ίδιο όμως πρέπει να συμβεί και για την Τουρκία, που επιχειρεί αντίστοιχα να οικοδομήσει πυρηνικό εργοστάσιο απέναντι από τα Δωδεκάνησα, σε μια άκρως σεισμογενή περιοχή. Επίσης υπάρχουν μια σειρά από παλιά εργοστάσια στη Δυτική Ευρώπη των οποίων η λειτουργία πρέπει να μας ανησυχεί. Πότε θα συζητήσουμε για το θέμα αυτό συνολικά; Πότε θα συζητήσουμε για τις μονάδες της Doel και του Tihange, που θα έπρεπε από το 2015 να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας στο Βέλγιο;

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). – Senhor Presidente, Senhor Comissário, a segurança das instalações nucleares é uma questão da maior relevância, não só fora como também dentro da União Europeia. Não esqueçamos que cerca de metade dos Estados-Membros da União Europeia têm centrais nucleares no seu território. A idade média dos reatores em funcionamento é elevada, o que nos coloca perante exigências e riscos que não podem ser minimizados.

É o que sucede, por exemplo, com a central nuclear de Almaraz, em Espanha, junto à fronteira portuguesa. A necessidade de desmantelamento de alguns reatores é uma evidência, por imperiosas razões de segurança e de salvaguarda da saúde das populações e do ambiente. Estes processos não devem descurar a necessária manutenção e vigilância, antes, durante e após o encerramento, o tratamento dos resíduos, a sua armazenagem e descontaminação, a requalificação ambiental das instalações, e o apoio à substituição da capacidade de produção energética das centrais desmanteladas, dando especial atenção à sustentabilidade ambiental e à eficiência energética.

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Arnott (EFDD). – Mr President, of course the situation in Belarus with regard to nuclear power is something which does need to be monitored at an international level and it is important – imperative even – to ensure that all safeguards are met. Just to clarify from earlier on in the debate that there is a broader point of principle which we were also making in this debate, which is to say that there are international organisations other than the European Union of which we are fully supportive. In this case, the IAEA and the United Nations play a very significant role just as, in a wider context across over policy issues, we could say that the G7, the G20, NATO, the IMF, the International Organization for Standardization, the World Trade Organization, the OECD, Interpol and so many others, are organisations that we want to be a part of – and yet in the UK the debate continues to focus on this one area of the European Union, as we are told we would be isolated if we were not in it. So there is a broader issue of principle here, as well as the specific situation in Belarus.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI). – Κύριε Πρόεδρε, η κατασκευή πυρηνικού σταθμού στο Αστραβιέτς της Λευκορωσίας έχει τεράστια σημασία για την ενεργειακή πολιτική της Λευκορωσίας αλλά και της Ένωσης σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και προστασία του πυρηνικού σταθμού και του περιβάλλοντος. Είναι προφανές ότι η Λευκορωσία έχει κάθε δικαίωμα να αναζητήσει εναλλακτικές μορφές ενέργειας, αν αναλογιστούμε ότι το 90% του αερίου που χρησιμοποιεί εισάγεται από τη Ρωσία. Βέβαια οι φωνές διαμαρτυρίας που ακούγονται αφορούν στη συμφωνία της Λευκορωσίας με τη ρωσική εταιρεία για την κατασκευή του σταθμού και τη μελλοντική διαχείριση αποβλήτων αλλά και στη χρηματοδότηση του όλου εγχειρήματος με 22 δισεκατομμύρια δολάρια από τη Ρωσία. Νομίζω ότι η Λευκορωσία ως κυρίαρχο κράτος μπορεί να υπογράφει ενεργειακές συμφωνίες χωρίς υποδείξεις και απαγορεύσεις. Περισσότερο πρέπει να μας απασχολεί η διενέργεια προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων, η πληρότητα των προτύπων ασφαλείας και η προστασία του περιβάλλοντος και ειδικά του παρακείμενου ποταμού Νέρις. Σε αυτό μπορούμε να συνδράμουμε τις αρχές της Λευκορωσίας αλλά και τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας με την Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Φορέων Πυρηνικής Ασφάλειας.

 
  
 

(Fin de las intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. – Mr President, let me first thank all Members for their interventions which show how high the stakes really are when it comes to energy safety and security. By way of wrap-up, I would like to pick up on a few of the wider issues raised during the debate, but first on the Ostrovets case.

Let me underline what I said at the start: the Commission will continue to use all the instruments at its disposal to ensure the highest possible safety standards in the EU and internationally. That is non-negotiable, as I already said. That is why our priority is now to ensure the timely implementation of Ostrovets nuclear safety stress tests in line with European specifications.

As always, the Commission will keep this House fully up to date with any developments as and when they happen. But let me be clear. Many of the solutions to the questions raised in this debate lie in the need to end energy isolation and complete Europe’s internal energy market. For Lithuania, as well as for all Baltic states, this means that we need to continue working towards their full integration into the European energy market.

The good news is that we are making progress. We recently saw the start of operations for the electricity interconnections of Lithuania with Poland and Sweden. Thanks to the LitPol Link and NordBalt, the level of interconnection of the Baltic States with the rest of the European grid has substantially increased, from 4% in early 2014 to approximately 22%.

On gas, work is under way on the game-changing Gas Interconnector Poland-Lithuania. GIPL, as it is called, is the first gas interconnector between the Eastern Baltic Sea region and Continental Europe. When complete in 2019 it will end the region’s gas isolation, further diversify gas sources, routes and counterparts, and ultimately help to reduce prices for consumers.

Much of this progress is thanks in large part to the Baltic Energy Market Interconnection Plan, which brings together all the Baltic states to cooperate on integrating the region into a European network. This is an example to others on what we can achieve under the Energy Union. But we must build on this progress.

Our next challenge is to ensure the synchronisation of the Baltic States and other isolated regions with the rest of the EU market. Our vision is of an Energy Union based on solidarity and trust, which speaks with one voice to our external partners and which, ultimately, provides the secure and sustainable energy Europe’s citizens need. That is why the Energy Union is a top Commission priority and why our focus is fully on implementation. We look forward to working hand in hand with the European Parliament to make it a reality.

 
  
 

El Presidente. – Se cierra el debate.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. – Lietuvos kaimynystėje statoma Astravo atominė elektrinė yra ne Lietuvos ar Baltijos regiono, o visos Europos Sąjungos saugumo klausimas. Tačiau susidaro įspūdis, jog iki šiol tam nebuvo skiriamas deramas dėmesys iš ES institucijų.

Baltarusija iki šiol neįgyvendina tarptautinių įsipareigojimų aplinkosaugos ir branduolinės saugos srityse, vystydama Astravo projektą. Tačiau, nepaisant to, kad buvo konstatuoti tarptautinių reikalavimų pažeidimai, Astravo atominės elektrinės projekto darbai ir toliau vykdomi, „stress“ testai neatliekami ir mes iki šiol neturime informacijos apie šio projekto saugą. Nors Komisija teigia, jog ji negali priversti nei valstybių narių, nei trečiųjų šalių atlikti „stress“ testus, tačiau 2016 m. vasario Europos Vadovų Taryboje buvo pabrėžta politinio bendradarbiavimo su Baltarusija svarba, siekiant užtikrinti tinkamą branduolinę saugą . Labai svarbu, kad Astravo klausimas nuolat būtų Komisijos ir Europos Tarybos politinėje darbotvarkėje, siekiant užtikrinti, kad vos už 42 km nuo ES išorės sienos statoma atominė jėgainė nekeltų grėsmių mūsų visų saugumui.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (NI), par écrit. – À l’occasion de ce débat, notre attention a été attirée sur le projet de centrale nucléaire d'Astraviets en Biélorussie. Celui-ci a fait l’objet de la signature d’un contrat avec le groupe nucléaire russe Rosatom, pour la construction de deux réacteurs de type AES. Ce projet a entraîné des interrogations de pays voisins, quant à l’état de sûreté de cette installation nucléaire de troisième génération.

S’il y a bien un domaine qui nécessite de dépasser les postures idéologiques et les arrière-pensées politiques, au profit d’une analyse scientifique et rationnelle, c’est bien celui du nucléaire. Étant moi-même partisan de cette énergie propre et quasi inépuisable, je suis convaincu de la nécessité de ne pas prendre le moindre risque en matière de sûreté nucléaire, sauf à voir l’avenir de cette énergie totalement remis en question si jamais un nouvel accident de type Tchernobyl venait à se produire.

Aussi, force est de constater que ce projet a fait l’objet d’une validation par l’AIEA et que le groupe Rosatom a reçu l’autorisation de construire des centrales en Inde, Chine, Iran et Hongrie. Enfin, la Finlande a retenu ce groupe pour la construction de son sixième réacteur, qui sera équipé de la même technologie qu’en Biélorussie.

 
  
MPphoto
 
 

  Algirdas Saudargas (PPE), raštu. – Astravo atominės elektrinės branduolinės saugos ir aplinkosaugos klausimas turi kelti susirūpinimą ne vien Lietuvai, bet ir visai Europai. Faktas, kad Astravo atominė yra statoma pažeidžiant Jungtinių Tautų Espo ir Orhuso konvencijas. Baltarusija nesilaiko ir prisiimto įsipareigojimo atlikti branduolinės saugos testavimą nepalankiausiomis sąlygomis pagal ES metodologiją. Akivaizdžiai nebuvo laikomasi taisyklių parenkant aikštelę elektrinei, tinkamai neatlikti seisminiai ir geologiniai tyrimai, o įvykę incidentai elektrinės statybų aikštelėje yra slepiami.

ES turi kreipti didesnį dėmesį į trečiųjų šalių statomas branduolines jėgaines, o aktyvi aplinkosaugos ir branduolinės saugos standartų sklaida turi tapti būtina ES išorės energetikos politikos dalimi. Dažnai girdime, kad Komisija neturi svertų Astravo elektrinės statymui sustabdyti. Tiesa, uždrausti negalime, bet spaudimą, kad Baltarusija veiktų skaidriai ir laikytųsi savo įsipareigojimų, privalome daryti. Tam yra įvairių priemonių: galima pasinaudoti ES branduolinio saugumo bendradarbiavimo instrumentu, pagal kurį finansuojamas Baltarusijos branduolinės saugos reguliatoriaus stiprinimas. Tam skirta beveik 5 milijonai eurų iš ES biudžeto. Pagalba neturėtų būti besąlyginė. Už tai reikia reikalauti, kad būtų atlikti „stress“ testai pagal ES standartus ir laiku.

Tokias pat sąlygas Komisija turėtų iškelti ir atkuriant ES ir Baltarusijos energetinį dialogą. Branduolinės saugos Astrave klausimas turėtų būti įtrauktas ir į BEMEP'o darbotvarkę, bendrai suformuota regioninė pozicija būtų ypatingai svarbi Lietuvai, bendraujant su Baltarusijos atstovais.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου