Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 6 юни 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.In memoriam
 3.Одобряване на протоколите от предишни заседания: вж. протокола
 4.Състав на Парламента: вж. протокола
 5.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 6.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 7.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента: вж. протокола
 8.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 9.Внасяне на документи: вж. протоколи
 10.Ред на работа
 11.Заседание на високо равнище на ООН относно ХИВ/СПИН (разискване)
 12.Доклад на ЕС за 2015 г. относно съгласуваността на политиките за развитие (разискване)
 13.Положението във връзка с безопасността на ядрените съоръжения в Беларус (разискване)
 14.Новият алианс за подобряване на продоволствената сигурност и изхранването (кратко представяне)
 15.Оценка на международните счетоводни стандарти (МСС) (кратко представяне)
 16.Операции за подкрепа на мира - ангажиментът, поет от Европейския съюз, по отношение на ООН и Африканския съюз (кратко представяне)
 17.Нелоялни търговски практики във веригата за доставки на храни (кратко представяне)
 18.Технологични решения за устойчиво селско стопанство в ЕС (кратко представяне)
 19.Насърчаване на иновациите и на икономическото развитие в рамките на бъдещото управление на европейските земеделски стопанства (кратко представяне)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 22.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия
 
Разисквания
Редактирана версия
Правна информация - Политика за поверителност