Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0309(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0175/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0175/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2016 - 12.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0258

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

13.6. Υπαγωγή της α-PVP σε μέτρα ελέγχου (A8-0175/2016 - Michał Boni)
  

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ In conformità con la decisione 2005/387/GAI del Consiglio relativa allo scambio di informazioni, valutazione dei rischi e controllo delle nuove sostanze psicoattive, il comitato scientifico dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) ha valutato i rischi della nuova sostanza psicoattiva 1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone (alfa-pirrolidinovalerofenone; α-PVP). Ho votato favorevolmente sulla proposta che ha come oggetto l'invito della Commissione agli Stati membri a sottoporre tale sostanza a misure di controllo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Se ha constatado la aparición de nuevas sustancias psicoactivas sin beneficios médicos o veterinarios y que, de acuerdo con la OMS, producen comportamiento violento, comportamiento psicótico y toxicidad cardiológica. He votado a favor del cumplimiento de las medidas recogidas en la Convención de la ONU sobre sustancias psicotrópicas de 1971, que obligan a que estas sustancias sean sometidas a una serie de controles y, en caso de considerarse peligrosas o adictivas, los Estados regulen su utilización en un periodo de tiempo no superior a doce meses.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté pour ce rapport visant à soumettre le psychostimulant alpha-PVP à des mesures de contrôle dans toute l’Union européenne, étant donné que 16 États membres le contrôlent conformément à leur législation et que 5 États membres ont recours à d’autres mesures législatives pour le contrôler. En effet, on dénombre à ce jour 115 décès et 191 intoxications aiguës directement liés à la consommation de cette substance dans huit États membres. Par ailleurs, il est admis que l’alpha-PVP n’a aucune valeur thérapeutique.

Les éléments recueillis sur les risques liés à la consommation de cette substance constituent des motifs suffisants pour soumettre l’alpha-PVP à des mesures de contrôle dans toute l’Union européenne dans le but de protéger la population du danger de ce puissant psychostimulant et d’éviter l’apparition de tout obstacle à la coopération policière et judiciaire transfrontalière.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. ‒ I shadowed this report and I was pleased with the direction of the report. The report was concerned with subjecting a new psychoactive substance to control measures. The report further invited Member States to subject the substance in question to control measures provided by their own legislation by virtue of their obligations under the 1971 United Nations Convention on Psychotropic Substances. Most Member States have already done so.

As a member of the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee, I have followed legislation on these substances very carefully. Their availability is a cause of great concern and the effect some of these substances have on users is horrific.

In relation to this particular substance, more than a 130 deaths have been associated with A-PVP and non-lethal side effects include cardiotoxicity, violent behaviour and displays of psychotic behaviour.

Sinn Féin have been at the forefront of calling on Member States to legislate as efficiently as possible to prevent these substances from gaining a foothold in the illicit market.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce rapport: notre objectif primordial est la réduction de l'utilisation de ce type de substances.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας 1-φαινυλο-2-(πυρρολιδιν-1-υλο)πενταν-1-όνη (α-πυρρολιδινοβαλεροφαινόνη, α-PVP) σε μέτρα ελέγχου, διότι είναι σημαντικό να υπάρξει προστασία από κινδύνους που μπορούν να δημιουργηθούν από την διαθεσιμότητα και την χρήση της.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ α-PVP ist eine wirkungsstarke psychoaktive Substanz. Es wurde bereits in 28 Mitgliedstaaten sowie in der Türkei und Norwegen entdeckt und wird hauptsächlich aus China in den EU-Drogenmarkt eingeführt, hauptsächlich in Pulver- oder Tablettenform. In einem Mitgliedstaat wurden bereits 2 illegale Herstellungsstätten für diese Substanz beschlagnahmt, was zeigt, dass sie auch in der Union hergestellt werden kann.

Insgesamt wurden bisher 115 Todesfälle und 191 akute Vergiftungen in acht Mitgliedstaaten verzeichnet, bei denen α-PVP festgestellt wurde.

Es liegen keine umfassenden Informationen oder Studien über die von α-PVP ausgehenden gesundheitlichen Risiken (chronische und akute Toxizität) vor, doch lassen Beobachtungen bei Tieren ähnliche Wirkungen wie bei anderen Stimulantien vermuten.

Der Rat schlägt daraufhin vor, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, α-PVP den Kontrollmaßnahmen und strafrechtlichen Sanktionen zu unterwerfen, die in ihrem Recht entsprechend ihren Verpflichtungen aus dem UN-Übereinkommen von 1971 über psychotrope Stoffe vorgesehen sind.

Ich habe dem Vorschlag des Rates zugestimmt, da für mich ein hohes gesundheitliches Risiko besteht. Die Substanz kann in hohem Masse schädigend sein. Die Vorsorge im Interesse der Bürger ist für mich ein mehr als berechtigter Grund, für die geforderte Einführung unionsweiter Kontrollmaßnahmen zu sein.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Puissant et dangereux psychostimulant, l’alpha-PVP serait responsable de 115 décès et de 191 intoxications aiguës enregistrés dans huit États membres. Aussi bien en médicine humaine que vétérinaire, cette substance n’a pas de valeur thérapeutique reconnue. Plusieurs États membres contrôlent déjà l’alpha-PVP. L’extension de ces contrôles à toute l’Union aura pour effet de renforcer la protection des personnes contre les risques liés à sa disponibilité et à sa consommation. J’ai donc voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ In the interest of democracy and transparency I wish to confirm I abstained. This report is the result of a consultation on the alpha-PVP drug. I am in favour of drug control measures however this report has no relevance to the UK.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce texte, comme le préconisait la commission compétente au fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – paraginti valstybes nares taikyti medžiagai α-PVP kontrolės priemones ir baudžiamąsias sankcijas, kaip numatyta jų teisės aktuose, kuriais vykdomi jų įsipareigojimai pagal 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Balczó (NI), írásban. ‒ Az EP által támogatni javasolt tanácsi határozat hatékonyabbá teszi a tagállamok közötti együttműködést az α-PVP, e veszélyes pszichotróp anyag elleni fellépés érdekében. Az α-PVP erős pszichostimuláns. A 28 tagállamban, valamint Törökországban és Norvégiában kimutatott anyag elsősorban Kínából érkezik az uniós kábítószerpiacra, és egész Európában forgalmazásra kerül. Az α-PVP jelenlétét nyolc tagállamban bekövetkezett összesen 115 haláleset és 191 heveny mérgezés esetében mutatták ki. A tanácsi határozatjavaslat célja a tagállamok felszólítása arra, hogy az α-PVP-t vessék alá ellenőrzési intézkedéseknek és büntetőjogi szankcióknak az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezménye szerinti kötelezettségeiken alapuló jogszabályaik előírásainak megfelelően. A pszichotróp anyagok használata elleni fellépés mindnyájunk közös érdeke, így a jelentés elfogadását természetesen támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport, qui préconise de soumettre l’alpha-PVP, puissant psychostimulant, à des mesures de contrôle. En effet, 115 décès et 191 intoxications aiguës ont été au total enregistrés dans huit États membres où la présence d'alpha-PVP a été signalée, chiffres d’autant plus problématiques que la substance en question n’a aucune valeur thérapeutique établie ou reconnue (que ce soit en médecine humaine ou vétérinaire).

Ainsi, il apparaît nécessaire de soumettre cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union afin d'éviter l'apparition d'obstacles liés à la coopération policière et judiciaire transfrontalière et de protéger les personnes contre les risques liés à sa disponibilité et à sa consommation.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J’ai approuvé ce rapport qui propose de soumettre une nouvelle substance psychoactive à de meilleurs contrôles.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione Boni relativa alle misure di controllo per l'α-PVP. Si tratta di una nuova sostanza psicoattiva, 1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone (alfa-pirrolidinovalerofenone; α-PVP), che deve essere sottoposta a misure di controllo e sanzioni penali secondo quanto previsto dalla convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope. Attualmente sono solo 16 gli Stati membri ad applicare misure di questo tipo, si rende quindi necessario un intervento a livello dell'Unione per uniformare le misure di controllo. Il progetto di decisione del Consiglio prevede un rafforzamento della cooperazione giudiziaria e la rimozione degli ostacoli al cooperazione transfrontaliera.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ La α-PVP es un estimulante psicomotor registrado por primera vez en la UE en 2011. Se trata de un derivado de la catinona sintética, y comúnmente se conoce como una nueva sustancia psicotrópica que tiene, entre otros, efectos similares a la metanfetamina y la cocaína. Investigaciones de la OMS sugieren que la α-PVP se encuentra fácilmente disponible en internet y en algunos vendedores al por menor; también se ha descubierto en el mercado ilegal en forma de pastillas de éxtasis. Más de 130 muertes han sido asociadas con α-PVP, además de efectos secundarios no letales como toxicidad cardiovascular, comportamiento violento y muestras de comportamiento psicótico.

El informe Boni propone que esta sustancia sea sometida a medidas de control de la UE, de acuerdo con la Decisión 2005/387 / JAI (para el intercambio de información, evaluación de riesgos y control de nuevas sustancias psicoactivas) de 10 de mayo de 2005. Si se aprueba, los Estados miembros tendrán que legislar antes de los 12 meses siguientes. Su aplicación permitiría a las autoridades de los Estados miembros a adoptar las medidas que considere necesarias para impedir la venta de este tipo de sustancias (incluido internet). He votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ Vistas las muertes producidas por este nuevo psicotrópico procedente de China —en concreto, se han producido ciento quince muertes y ciento noventa y una intoxicaciones agudas en ocho Estados miembros, en las que se ha detectado α-PVP— y los escasos datos de que se dispone sobre sus efectos a medio y largo plazo, se cumplen claramente las condiciones establecidas en la Decisión del Consejo, de 10 de mayo de 2005, relativa al intercambio de información, la evaluación del riesgo y el control de las nuevas sustancias psicotrópicas y, en particular, en su artículo 8, apartado 3. Procede por ello apoyar este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ L'alpha-PVP est un puissant psychostimulant. Au total, 115 décès et 191 intoxications aiguës ont été enregistrés dans huit États membres où la présence d'alpha-PVP a été signalée. L'alpha-PVP n’a aucune valeur thérapeutique établie ou reconnue (que ce soit en médecine humaine ou vétérinaire).

Nous disposons malheureusement de peu de données scientifiques concernant l’alpha-PVP, mais le peu d’informations que nous avons sur les risques de la substance constituent des motifs suffisants pour soumettre l'alpha-PVP à des mesures de contrôle dans toute l’Union.

Étant donné que 16 États membres contrôlent l'alpha-PVP conformément à leur législation et que 5 États membres ont recours à d’autres mesures législatives pour la contrôler, il est intéressant de soumettre cette substance à des mesures de contrôle dans toute l’UE. J'ai donc décidé de voter pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ La relazione Boni è condivisibile e priva di criticità e ho quindi inteso sostenerla col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. He votado a favor de este proyecto de Resolución mediante la cual el Parlamento aprueba el proyecto de Decisión del Consejo para someter la α-pirrolidinovalerofenona (α-PVP) a medidas de control y a sanciones penales en los Estados miembros en virtud de sus obligaciones bajo el Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971.

Actualmente, dieciséis Estados miembros controlan la α-PVP en virtud de su legislación nacional, en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, y cinco Estados miembros aplican otras medidas legislativas para controlarla. Someter esta sustancia a medidas de control en toda la Unión contribuirá a evitar la aparición de obstáculos a la cooperación judicial y policial transfronteriza, y ayudará a proteger a la sociedad contra los riesgos que pueden plantear la disponibilidad y el consumo de dicha sustancia. No en vano en los ocho Estados miembros en que se detectó α-PVP se registraron 115 muertes y 191 intoxicaciones agudas.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pritaria Tarybos sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai 1-fenil-2-(pirolidin-1-il) pentan-1-onui (α-pirolidinvalerofenonui, α-PVP) projektui.

Tarybos sprendime 2005/387/TVR dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės, numatyta trijų etapų procedūra, pagal kurią naujai psichoaktyviajai medžiagai visoje Sąjungoje gali būti pradėtos taikyti kontrolės priemonės. α-PVP keliamą riziką įvertino Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro mokslinis komitetas ir pateikė tokias pagrindinės rizikos vertinimo išvadas: α-PVP yra stiprus psichostimuliatorius. Medžiaga, aptikta visose 28 valstybėse narėse, taip pat Turkijoje ir Norvegijoje, daugiausia į ES narkotikų rinką yra importuojama iš Kinijos ir paskui platinama visoje Europoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo izvješće i zabranu a-PVP. Mladi su ciljna skupina konzumenata i kao takvi trpe najviše štete od konzumacije sintetičkih droga. Diljem Europe su registrirani smrtni slučajevi, a nedavno je usred konzumacije u Hrvatskoj umro tinejdžer. Neki od spojeva koji su na tržištu su izrazito jaki i mogu izazvati posljedice poput povišenog tlaka, paranoje, psihoze, mučnine, napadaja i u nekim slučajevima – smrti. Najteže posljedice se događaju jer se aktivna tvar tijekom miješanja i sušenja nepravilno rasporedi po proizvodu. Uslijed toga, neka pakiranja su višestruko jača i štetnija od uobičajenog.

Zajedničko tržište i ukidanje granica su Europi donijeli višestruke koristi, no u ovom slučaju ta sloboda ima negativne nuspojave. Države članice se ne mogu same uhvatiti u koštac s problemom „legalnih droga” jer ne mogu pratiti brzinu kojom se pojavljuju novi spojevi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport traite des mesures de contrôle de l’alpha-PVP, substance considérée comme une drogue de synthèse puissante et dangereuse, responsable de nombreux décès qui ont touché certains États membres.

Cet accord vise à faciliter la coopération policière et judiciaire ainsi qu’à protéger les citoyens de l’Union en établissant des mesures de contrôle de cette substance psychoactive.

Pour toutes ces raisons, j'ai voté pour cet accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. – I shadowed this report and I was pleased with the direction of the report. The report was concerned with subjecting a new psychoactive substance to control measures. The report further invited Member States to subject the substance in question to control measures provided by their own legislation by virtue of their obligations under the 1971 United Nations Convention on Psychotropic Substances. Most Member States have already done so.

As a member of the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee, I have followed legislation on these substances very carefully. Their availability is a cause of great concern and the effect some of these substances have on users is horrific.

In relation to this particular substance, more than a 130 deaths have been associated with A-PVP and non-lethal side effects include cardiotoxicity, violent behaviour and displays of psychotic behaviour.

Sinn Féin have been at the forefront of calling on Member States to legislate as efficiently as possible to prevent these substances from gaining a foothold in the illicit market.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport vise à soumettre l’alpha-PVP à des mesures de contrôle dans toute l’Union européenne. Pour rappel, l’alpha-PVP est un puissant psychostimulant, apparenté structurellement à d’autres substances psychotropes telles que la cathinone ou la pyrovalérone, qui font déjà l’objet de mesures de contrôle en vertu de la convention des Nations unies de 1971. On dénombre aujourd’hui dans huit États membres 115 décès et 191 intoxications aiguës directement liés à la consommation de cette substance. Par ailleurs, il est communément admis que l’alpha-PVP n’a aucune valeur thérapeutique.

Les éléments recueillis sur les risques liés à la consommation de cette substance constituent des motifs suffisants pour soumettre l’alpha-PVP à des mesures de contrôle dans toute l’Union européenne. Cela permettra, d’une part, de protéger la population du danger de ce psychostimulant et, d’autre part, d’éviter l’apparition de tout obstacle à la coopération policière et judiciaire transfrontalière. J’ai donc voté pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Substanța α-PVP reprezintă o substanță psihoactivă detectată în toate cele 28 de state membre, fiind importată pe piața europeană din China. Au fost semnalate, la nivelul statelor membre, 115 decese și 191 de intoxicații cauzate de această substanță. Chiar dacă nu există studii exhaustive cu privire la riscul prezentat de această substanță, în urma observațiilor realizate pe animale, s-a constat că efectele nocive sunt similare și pentru oameni. Totuși, a fost realizat un raport de evaluare a riscurilor în care este subliniată toxicitatea acestei substanțe, care afectează grav sănătatea umană. Drept urmare, consider necesară supunerea substanței psihoactive α-PVP unor măsuri de control, exprimându-mă, așadar, în favoarea acestui raport. Nimic nu poate fi mai important decât asigurarea unor standarde ridicate pentru sănătatea umană, orice inițiativă în acest sens bucurându-se de sprijinul meu.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe de iniciativa que evalúa la influencia europea en la formación de los estándares internacionales de contabilidad y su recepción posterior en el Derecho europeo, en el que se enfatiza la importancia de la estabilidad financiera en el marco de la fijación de las normas contables.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione in questione perché ritengo doveroso sottoporre a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva 1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone (alfa-pirrolidinovalerofenone; α-PVP). La valutazione dei rischi provocati dal consumo, dalla fabbricazione e dal traffico della nuova sostanza psicoattiva α-PVP è di importanza precipua. Per di più sono concorde nel predisporre ulteriori indagini volte ad accertare il coinvolgimento di organizzazioni criminali nel commercio di tale sostanza e la sussistenza di eventuali conseguenze delle misure di controllo da applicare. La sostanza α-PVP è un potente psicostimolante, la cui presenza è individuata in tutti i 28 Stati membri, nonché in Turchia e in Norvegia. Importata nel mercato della droga principalmente dalla Cina, tale sostanza è successivamente distribuita in tutta Europa. In otto Stati membri che hanno segnalato la presenza di α-PVP sono stati registrati ben 115 decessi e 191 casi di intossicazione acuta. Al momento non sono disponibili informazioni certe né sono stati pubblicati studi che ne valutino in modo completo i rischi per la salute connessi alla sostanza α-PVP, vale a dire la tossicità cronica e acuta. Le osservazioni su animali, tuttavia, indicano che tale sostanza avrebbe effetti simili a quelli di altri stimolanti.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ The report was concerned with subjecting a new psychoactive substance to control measures. The report further invited Member States to subject the substance in question to control measures provided by their own legislation by virtue of their obligations under the 1971 United Nations Convention on Psychotropic Substances. Most Member States have already done so.

I have followed legislation on these substances very carefully. Their availability is a cause of great concern and the effect some of these substances have on users is horrific.

In relation to this particular substance, more than a 130 deaths have been associated with A-PVP and non-lethal side effects include cardiotoxicity, violent behaviour and displays of psychotic behaviour.

Sinn Féin have been at the forefront of calling on Member States to legislate as efficiently as possible to prevent these substances from gaining a foothold in the illicit market.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the report because I agree that the new psychoactive substance, α-PVP, needs to undergo strict control measures across all Member States. The Council rightly underlined the risk associated with its use and called for control to ensure safety of its clinical application.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Il comitato scientifico dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) ha valutato i rischi di questa nuova sostanza psicoattiva e, sulla base della relazione conclusiva, la Commissione invita a sottoporre la sostanza stessa a misure di controllo in tutta l'Unione. Ho votato sicuramente a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ Gli studi effettuati dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) e da Europol hanno dimostrato che la sostanza α-PVP (alfa-pirrolidinovalerofenone) è un potente psicostimolante. Tale sostanza è stata individuata dalle forze di polizia sui mercati della droga dei ventotto Stati membri dell'Unione in provenienza principalmente dalla Cina.

A seguito dell'assunzione di tale sostanza sotto forma di polvere o compresse si sono già verificati in otto Stati UE 115 decessi e 191 casi di intossicazione acuta. Al momento sono soltanto sedici i paesi europei che, conformandosi agli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, controllano tale sostanza e che, in base alla loro legislazione nazionale, prevedono sanzioni.

Per evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e per proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dalla disponibilità e dal consumo della stessa, occorre che l'α-PVP sia sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione europea. La risoluzione legislativa votata in plenaria, sulla quale ho espresso il mio voto a favore, dà mandato al Consiglio di procedere a rendere obbligatorio il controllo per gli Stati che avranno un anno di tempo per uniformarsi al testo della decisione europea per adottare misure per penalizzare l'uso della sostanza.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την έκθεση και καλούμε τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας α-PVP στα μέτρα ελέγχου και τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1971 περί ψυχοτρόπων ουσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur la soumission de l'alpha-PVP à des mesures de contrôle en raison de la dangerosité de cette nouvelle substance psychoactive et pour ainsi éviter de nombreuses intoxications, voire des décès.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ L'alpha-PVP est un puissant psychostimulant apparenté structurellement à la cathinone, à la pyrovalérone et à la méthylènedioxypyrovalérone (MDPV). Ces substances font l’objet de mesures de contrôle en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes. Au total, 115 décès et 191 intoxications aiguës ont été enregistrés dans huit États membres où la présence d'alpha-PVP a été signalée. L'alpha-PVP n’a aucune valeur thérapeutique établie ou reconnue (médecine humaine ou vétérinaire). Les informations et preuves concernant les risques pour la santé constituent des motifs suffisants pour soumettre l'alpha-PVP à des mesures de contrôle dans toute l’Union. Cela permettrait de protéger les personnes des risques liés à sa disponibilité et à sa consommation. Aussi, j’ai voté pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Подкрепих проекта на решение на Съвета за подлагане на новото психоактивно вещество 1-фенил-2-(1-пиролидин-1-ил) пентан-1-он (α-пиролидиновалерофенон, α-PVP) на мерки за контрол. Това вещество е засечено в 8 държави членки, като е предизвикало смъртта на 115 души, а 191 са с тежки последствия от натравяния.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας 1-φαινυλο-2-(πυρρολιδιν-1-υλο)πενταν-1-όνη (α-πυρρολιδινοβαλεροφαινόνη, α-PVP) σε μέτρα ελέγχου είναι ξεκάθαρο πως αποτελεί μια προσπάθεια προστασίας της υγείας των πολιτών. Καθώς θεωρώ πως οποιαδήποτε ενέργεια ελέγχου και εποπτείας των ουσιών που χορηγούνται σε πολίτες αποτελεί θετικό και θεμιτό μέτρο που βαίνει προς όφελος των Ευρωπαίων, ψήφισα θετικά για την έκθεση αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Le sostanze psicoattive, in generale, vanno controllate per ridurne l'impatto sulla salute dei cittadini e i relativi costi per il sistema sanitario. Ho votato a favore di questa proposta perché sono favorevole all’aumento di controlli costanti su queste sostanze in modo da ridurre la possibilità che i cittadini europei restino vittime di intossicazioni dovute a sostanze di cui non sempre si conosce la pericolosità.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ Alpha-PVP is a potent psychostimulant. The substance, which has been detected in all 28 Member States as well as in Turkey and Norway, is mainly imported into the EU drug market from China and then distributed across Europe.

There have been a total of 115 deaths and 191 acute intoxications registered in eight Member States reported where α-PVP was detected.

There is no available information or published studies assessing in a comprehensive way the health risks associated with α-PVP, namely chronic and acute toxicity, but observations in animals suggest similar effects with those observed with other stimulants.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ De acordo com a Decisão 2005/387/JAI do Conselho relativa ao intercâmbio de informações, à avaliação de riscos e ao controlo de novas substâncias psicoativas, os perigos inerentes a novas drogas obrigam a uma intervenção rápida e concertada dos Estados a nível europeu.

Quando detetada uma nova substância, o Estado-Membro deverá comunicar este facto à Europol e ao Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, que tratarão de avaliar também o seu risco para a saúde pública, assim como a criminalidade associada. Findo o processo, podem solicitar aos Estados—Membros medidas de controlo ou de proibição.

Apesar de o envolvimento do Parlamento ser desnecessário — dado o conteúdo exclusivamente técnico desta decisão —, o Parlamento tem de ser consultado e de emitir a sua opinião.

Esta substância já tinha sido proibida e, dada a sua enorme toxicidade e mortes associadas, é sugerida a manutenção da sua proibição e o Parlamento assim aprova.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Vista la relazione della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, ho votato a favore del progetto del Consiglio per adottare misure di controllo nei confronti della nuova sostanza psicoattiva in oggetto.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ I understand that α-PVP, like other psychostimulants, can cause a condition called ‘excited delirium’ that involves hyper stimulation, paranoia, and hallucinations. It has been reported that α-PVP has been a significant contributory cause of death in suicides and overdoses caused by combinations of drugs.

I therefore support a health friendly approach and agree to depart from the text approved by Parliament asking the Council to consult Parliament again if it intends to substantially amend the text approved by Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Se ha constatado la aparición de nuevas sustancias psicoactivas sin beneficios médicos o veterinarios y que, de acuerdo con la OMS, producen comportamiento violento, comportamiento psicótico y toxicidad cardiológica. He votado a favor del cumplimiento de las medidas recogidas en la Convención de la ONU sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, que obligan a que estas sustancias sean sometidas a una serie de controles y, en caso de considerarse peligrosas o adictivas, los Estados regulen su utilización en un periodo de tiempo no superior a doce meses.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ W dniu 3 sierpnia 2015 r. Rada zażądała dokonania oceny zagrożeń powodowanych przez użycie i wytwarzanie nowej substancji psychoaktywnej α-PVP. Zgodnie z przeprowadzoną oceną zagrożeń α-PVP jest silnie działającą substancją o właściwościach psychostymulujących, a w wyniku jej użycia odnotowano łącznie 115 przypadków śmiertelnych i 191 przypadków ostrego zatrucia w ośmiu państwach członkowskich, w których wykryto α-PVP. Uważam, że jeżeli α-PVP stałaby się powszechnie dostępna i używana, konsekwencje dla zdrowia osób i zdrowia publicznego mogłyby być znaczące. Na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu na temat oceny zagrożeń Komisja stwierdziła, że istnieją powody objęcia substancji α-PVP środkami kontrolnymi w całej Unii. W pełni zgadzam się z wnioskami Komisji, w związku z tym popieram to sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I supported this proposal for a Council Decision to call upon the Member States to subject the recreational drug known as α-PVP to control measures and criminal proceedings. Currently, sixteen Member States control α-PVP under national legislation complying with the UN Convention on Psychotropic Substances and five Member States use other legislative measures to control it. Subjecting this substance to control measures across the European Union would help avoid the emergence of obstacles in cross-border law enforcement and judicial cooperation.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Κάθε νέα ψυχοτρόπα ουσία πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο, αξιολόγηση κινδύνου και τα αποτελέσματα των ελέγχων να διαχέονται ως πληροφορίες μεταξύ των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Vote pour: pour soumettre l'alpha-PVP à des mesures de contrôle dans toute l’Union.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ O relatório propõe a aprovação para sujeitar as substâncias a medidas de controlo previstas pela legislação, por força das suas obrigações decorrentes da Convenção de 1971 das Nações Unidas sobre Substâncias Psicotrópicas.

A substância psicoativa 1-fenil-2-(1-pirrolidin-1-il)-pentan-1-one (α-pirrolidinovalerofenona, α-PVP) é um estimulante psicomotor registado pela primeira vez na UE em 2011. É um derivado da catinona sintética comummente referido como uma nova substância psicoativa. A α-PVP é um bloqueador potente no transportador de norepinefrina e dopamina e a investigação clínica sugere que os efeitos da α-PVP serão semelhantes aos da MDPV, da metanfetamina e da cocaína.

Aprovada a submissão a medidas de controlo da UE, de acordo com a Decisão 2005/387/JAI (no intercâmbio de informações, avaliação de riscos e controlo de novas substâncias psicoativas), de 10 de maio de 2005, os Estados-Membros terão de legislar sobre a questão no prazo de 12 meses a contar da decisão. Esta decisão de execução permite às autoridades dos Estados-Membros tomar as medidas consideradas necessárias para impedir a venda de tais substâncias.

Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ L'a-PVP è un potente psicostimolante utilizzato nella fabbricazione di svariati prodotti, spesso in quantità eccessive e nocive. Il consumo e il traffico esteso di questa sostanza porterebbe, a lungo termine, ripercussioni in termini di salute dei cittadini europei. Pertanto sostengo questa relazione, il cui scopo è quello di sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutti gli stati membri. L'UE ha il dovere di proteggere i propri cittadini, soprattutto impedendo uso e abuso di sostanze sospette.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. ‒ I abstained because the prohibition path does not work.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto a favore di maggiori misure di controllo per questa nuova sostanza psicoattiva usata nella creazione di nuovi tipo di droghe sintetiche molto pericolose e dannose.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζω την έκθεση A8-0175/2016, καθώς κάθε νέα ψυχοτρόπα ουσία πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο, αξιολόγηση κινδύνου και τα αποτελέσματα των ελέγχων να διαχέονται ως πληροφορίες μεταξύ των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ The objective of this proposal for a Council Decision is to call upon the Member States to subject α-PVP to control measures and criminal penalties as provided under their legislation by virtue of their obligations under the 1971 United Nations Convention on Psychotropic Substances.

Currently, sixteen Member States control α-PVP under national legislation complying with the obligations of the 1971 United Nations Convention on Psychotropic Substances and five Member States use other legislative measures to control it. Subjecting this substance to control measures across the Union would help avoid the emergence of obstacles in cross-border law enforcement and judicial cooperation, and would help protect from the risks that its availability and use can pose.

I supported the report as it will lead to the reduction of the use of these kind of substances.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe con la firme determinación de que resulta necesario instar a los Estados miembros, a que sometan la α-PVP a las medidas de control y que se ajusten a las obligaciones que les incumben en virtud del Convenio de las Naciones Unidas de 1971 sobre las sustancias psicotrópicas.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione non legislativa del PE sulla decisione del Consiglio che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva 1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone (alfa-pirrolidinovalerofenone; α-PVP), perché ritengo importante intervenire a livello dell'Unione per vietare la diffusione di queste pericolose sostanze psicotrope. I test effettuati sugli animali, infatti, denotano la tossicità di tali sostanze. Sono state inoltre registrati un totale di 115 morti e 191 episodi di intossicazione negli 8 paesi in cui tale sostanza è stata individuata. Condivido, quindi, la proposta della Commissione europea di sottomettere questa sostanza a misure di controllo comuni a livello di Unione, perché tale decisione eviterà problemi legati a eventuali controlli e indagini transfrontaliere, necessarie considerato che si tratta di sostanze prevalentemente importate dalla Cina. Considerato che già adesso ben 16 Stati membri hanno normative di controllo che rispettano la convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, ritengo che l'intervento europeo abbia il pregio di uniformare tali regimi sanzionatori.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ α-PVP ist ein wirkungsstarkes Psychostimulans. Es wurde bereits in allen 28 Mitgliedstaaten sowie in der Türkei und in Norwegen entdeckt und wird hauptsächlich aus China auf den EU-Drogenmarkt eingeführt und dann in ganz Europa verbreitet. Insgesamt wurden bisher 115 Todesfälle und 191 akute Vergiftungen in acht Mitgliedstaaten verzeichnet, bei denen α-PVP festgestellt wurde. Ich habe deshalb für erhöhte Kontrollmaßnahmen in allen EU-Staaten und für den entsprechenden Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Der Beschluss über Kontrollmaßnahmen für die neue psychoaktive Substanz α-PVP ist notwendig, um die Kontinuität der Kontrollmaßnahmen für die neue Substanz in den EU-Mitgliedstaaten zu gewährleisten.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I approve of the efforts to reduce the use of these sorts of psychoactive substances, hence why I voted in favour of the proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ La α-PVP es un estimulante psicomotor registrado por primera vez en la UE en 2011. Se trata de un derivado de la catinona sintética y comúnmente se conoce como una nueva sustancia psicotrópica que tiene, entre otros, efectos similares a la metanfetamina y la cocaína. Investigaciones de la OMS sugieren que la α-PVP se encuentra fácilmente disponible en internet y en algunos vendedores al por menor; también se ha descubierto en el mercado ilegal en forma de pastillas de éxtasis. Más de 130 muertes han sido asociadas con α-PVP, además de efectos secundarios no letales como toxicidad cardiovascular, comportamiento violento y muestras de comportamiento psicótico.

El informe Boni propone que esta sustancia sea sometida a medidas de control de la UE, de acuerdo con la Decisión 2005/387 / JAI (para el intercambio de información, evaluación de riesgos y control de nuevas sustancias psicoactivas) de 10 de mayo de 2005. Si se aprueba, los Estados miembros tendrán que legislar antes de los 12 meses siguientes. Su aplicación permitiría a las autoridades de los Estados miembros a adoptar las medidas que considere necesarias para impedir la venta de este tipo de sustancias (incluido internet). He votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in line with Socialist MEPs on this, with our objective being the reduction of the use of these harmful substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση είναι απλή έγκριση του σχεδίου του Συμβουλίου που καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα λόγω των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1971 για τις ψυχοτρόπες ουσίες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει για την ουσία α-PVP, για την οποία γίνεται λόγος στο ψήφισμα, ότι 130 θάνατοι οφείλονται σε αυτό και ότι η ουσία αυτή δεν προσφέρει κανένα ιατρικό όφελος. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά, υπερψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I believe that the new psychoactive substance 1-phenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl) pentan-1-one (α-pyrrolidinovalerophenone, α-PVP) should be subject to control measures. Despite the limited scientific evidence available on α-PVP, the evidence and information on the health risks that the substance poses, as documented in its detection in fatalities and acute intoxications, provides sufficient ground for subjecting α-PVP to control measures across the Union. I believe that it is in the interest of the citizens of the European Union to subject this substance to control measures.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – La proposta avallata dal Consiglio in merito alle misure di controllo per la nuova sostanza psicoattiva α-PVP, ha come obiettivo quello di esortare gli Stati membri a sottoporre questa sostanza, quale potente psicostimolante, ad accurate misure di controllo e a sanzioni penali, in conformità agli obblighi sanciti dalla convenzione delle Nazioni Unite. Ad oggi, in otto Stati membri sono stati segnalati numeri casi di decessi e di intossicazione acuta, anche se non è possibile fornire informazioni certe atte a valutare concretamente i rischi che la sostanza α-PVP è in grado di produrre, ovvero, la tossicità cronica e acuta. Osservazioni su animali, però, lasciano trasparire che la sostanza avrebbe effetti simili a quelli di altri stimolanti. Sulla base di tali risultati, riteniamo che vi siano i giusti motivi per sottoporre la sostanza a misure di controllo adeguate in tutta l'UE, al fine di tutelare la salute dei cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this agreement as it raises safety levels amongst EU member states and brings about harmonised control measures.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. ‒ L’alpha-PVP est une nouvelle substance, considérée comme un puissant psychostimulant, qui n’a aucune valeur thérapeutique établie ou reconnue.

Aujourd’hui, 21 États membres ont instauré des mesures de contrôle à l’encontre de cette drogue qui serait à l’origine de plusieurs décès.

Étant donné que cette substance est déjà contrôlée dans la plupart des États membres, l’établissement de mesures de contrôle à l’échelle de l’Union pourrait permettre de renforcer la coopération policière et judiciaire transfrontalière et de protéger les personnes contre les risques liés à sa disponibilité et à sa consommation.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. ‒ Am votat pentru acest raport, care invită statele membre să supună măsurilor de control și procedurilor penale noile substanțe psihoactive 1-fenil-2-(1-pirolidin-1-il) pentan-1-on (α-pirolidinovalerofenon, α-PVP). Supunerea acestei substanțe controlului la nivelul Uniunii Europene ar contribui la evitarea apariției unor posibile bariere transfrontaliere în calea legii și cooperării judiciare.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. Glasam sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o prijedlogu odluke Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari 1-fenil-2-(pirolidin-1-il) pentan-1-on (a-pirolidinovalorofenon, α-PVP) kontrolnim mjerama, zbog toga što na temelju procjene rizika akutna toksičnost tvari α-PVP može uzrokovati teške posljedice po zdravlje ljudi. α-PVP snažna psihostimulativna tvar se uvozi na tržište droga EU-a iz Kine, te je dosad zabilježeno 115 smrtnih slučajeva i 191 slučaj akutnog trovanja. Stoga, podržavam ovo izvješće kojim se prihvaća nacrt Vijeća.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Étant donné que 16 États membres contrôlent l'alpha-PVP conformément à leur législation et que 5 États membres ont recours à d’autres mesures législatives pour la contrôler, le fait de soumettre cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération policière et judiciaire transfrontière et de protéger les personnes contre les risques liés à sa disponibilité et à sa consommation.

Étant, bien entendu, en faveur de cela, j’ai voté pour le texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport qui vise à soumettre la nouvelle substance psychoactive alpha-PVP à des mesures de contrôle du fait de sa haute toxicité.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. – α-PVP ist ein wirkungsstarkes Psychostimulans und wird hauptsächlich aus China auf den EU-Arzneimittelmarkt eingeführt. Bis jetzt wurden 115 Todesfälle und 191 akute Vergiftungen in acht Mitgliedstaaten verzeichnet, bei denen diese Substanz festgestellt wurde. Zurzeit liegen noch keine umfassenden Informationen oder Studien über die gesundheitlichen Risiken vor. Durch meine Zustimmung zu diesem Bericht wird der Kommissionvorschlag zur Verhinderung der Verbreitung, zur Kontrolle und zur strafrechtlichen Sanktionierung angenommen.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this proposal as it calls upon the Member States to subject α-PVP to control measures and criminal penalties which are in line with the 1971 United Nations Convention on Psychotropic Substances, which all Member States have ratified.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté pour ce rapport car il s'agit de soumettre à des mesures de contrôle l’alpha-PVP, psychostimulant qui a provoqué de graves intoxications.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté pour le rapport sur la soumission de l'alpha-PVP à des mesures de contrôle. L'alpha-PVP est un puissant psychostimulant. Jusqu’à présent, 115 décès et 191 intoxications aiguës ont été enregistrés dans les huit États membres où la présence d'alpha-PVP a été signalée. L'alpha-PVP n’a aucune valeur thérapeutique établie ou reconnue, que ce soit en médecine humaine ou vétérinaire. Étant donné que 16 États membres contrôlent l'alpha-PVP conformément à leur législation et que 5 États membres ont recours à d’autres mesures législatives pour la contrôler, le fait de soumettre cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération policière et judiciaire transfrontalière, et de protéger les personnes contre les risques liés à sa consommation.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. ‒ Unia Europejska z roku na rok stara się podnosić standardy bezpieczeństwa i poziomu życia swoich obywateli. Jednym z ważnych elementów tego procesu jest prawidłowe kontrolowanie substancji, takich jak substancje psychotropowe, które mogą być niebezpieczne dla życia i zdrowia. Dzięki kompromisowi, jaki udało się uzyskać, przyjęte przepisy zmniejszą potencjalne ryzyko powodowane tego typu środkami, a także wzmocnią współpracę na szczeblu europejskim w zakresie środków kontroli substancji psychotropowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Je me suis prononcé POUR ce texte. Il propose de créer un contrôle de l’alpha-PVP, puissant psychostimulant, au niveau de l’Union européenne. Cette substance psychotrope fait l’objet d’un contrôle depuis la convention des Nations Unies de 1971. De plus, actuellement, 16 pays de l’UE ont inclus ce contrôle dans leur législation et 5 autres ont établi des mesures législatives. Effectivement, l’alpha-PVP a des effets néfastes sur la santé (intoxications aiguës pouvant entraîner la mort) et n’a aucune valeur thérapeutique reconnue, ni dans le secteur médical ni dans le secteur vétérinaire. Instaurer son contrôle dans l’ensemble de l’UE favorise la coopération policière et judiciaire transfrontalière et protège les citoyens européens de sa consommation.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Se ha constatado la aparición de nuevas sustancias psicoactivas sin beneficios médicos o veterinarios y que, de acuerdo con la OMS, producen comportamiento violento, comportamiento psicótico y toxicidad cardiológica. He votado a favor del cumplimiento de las medidas recogidas en la Convención de la ONU sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, que obligan a que estas sustancias sean sometidas a una serie de controles y, en caso de considerarse peligrosas o adictivas, los Estados regulen su utilización en un periodo de tiempo no superior a doce meses.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Zdržením jsem umožnil, aby prošel tento návrh, který umožní zavést kontrolní opatření, pokud jde o podrobení nové psychoaktivní látky 1-fenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (α-pyrrolidinovalerofenon, α-PVP) kontrolním opatřením. Zastávám názor, že povolovací proces na potenciálně jedovaté látky by neměl být předmětem hlasování Parlamentu, že by měl být záležitostí odborníků na úřadech, kteří budou mít k dispozici studie a vědecké poznatky o přínosnosti a škodlivosti takových látek.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Ulogu za procjenu rizika psihoaktivne tvari α-PVP preuzeo je znanstveni odbor Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama. Predsjednik Znanstvenog odbora podnio je izvješće o procjeni rizika Komisiji i Vijeću 27. studenoga 2015. Rezultatima procjene rizika utvrdilo se da je α-PVP snažna psihostimulativna tvar koja je otkrivena u svim državama članicama Europske unije i susjednim državama kao što su Turska i Norveška. Do sada je zabilježen 191 slučaj trovanja i 115 smrtnih slučajeva u osam država članica. Trenutačno ne postoje studije niti dostupne informacije kojima bi se na sveobuhvatan način procijenili zdravstveni rizici povezani s α-PVP-om. Istraživanja koja su provedena na životinjama ukazala su na učinke koji su ekvivalentni učincima drugih psihostimulativnih tvari.

Smatram da je iznimno bitno utvrditi koje štetne posljedice po zdravlje ljudi može uzrokovati α-PVP. Sstoga sam podržala Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari 1-fenil-2-(pirolidin-1-il) pentan-1-on (α-pirolidinovalorofenon, α-PVP) kontrolnim mjerama.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. ‒ alfa-Pirolidinopentiofenons jeb vienkārši α-PVP ir 20. gadsimta 60. gados izstrādāts sintētisks uzbudinošs līdzeklis no katinonu klases, kuru joprojām nereti pārdod kā „dizainera narkotiku”. Tas var izraisīt stāvokli, kuru sauc par „satraukto delīriju”, kas ietver hiperstimulāciju, paranoju un arī halucinācijas.

Kamēr dažās valstīs šī viela tiek kontrolēta vai pat ir daļēji legāla, tādās ES dalībvalstīs kā Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Slovēnija, Zviedrija, Lielbritānija un Čehijas Republika tā ir pilnībā aizliegta.

Šodienas balsojuma mērķis bija piemērot kontroles pasākumus, kas būtu vērsti uz α-PVP izplatīšanu Savienības teritorijā. Kaut gan ierpriekš minētajās dalībvalstīs jau pastāv daudz stingrāki normatīvi šajā ziņā, bija loģiski atbalstīt Padomes lēmuma projektu, lai paredzētu vienotus noteikumus visā Savienības teritorijā.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne ‒ Látka α-PVP je silný psychostimulačný prvok, ktorý podľa Dohovoru OSN z roku 1971 podlieha kontrole. Jej prítomnosť vo forme prášku a tabliet zistili v 28 členských štátoch Únie, pričom ako krajina pôvodu bola zistená Čína. Komisia dôvodne dospela k názoru, že vzhľadom na akútnu toxicitu tejto látky a možného vážneho poškodenia zdravia ľudí existujú dôvody na jej podrobenie kontrolným opatreniam v celej EÚ. EP schválil tento postup. Členské krajiny v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi musia prijať opatrenia na kontrolu tejto látky aj s trestnoprávnymi dôsledkami.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας 1-φαινυλο-2-(πυρρολιδιν-1-υλο)πενταν-1-όνη (α-πυρρολιδινοβαλεροφαινόνη, α-PVP) σε μέτρα ελέγχου, διότι είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté pour ce texte.

Soumettre l’alpha-PVP, puissant psychostimulant et cause de 115 décès et 191 intoxications aiguës, à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération policière et judiciaire transfrontalière et de protéger les personnes contre les risques liés à sa disponibilité et à sa consommation. Il faut noter que 16 États membres contrôlent déjà l'alpha-PVP conformément à leur droit national et que 5 États membres ont recours à d’autres mesures pour la contrôler.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Sono a favore della relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva 1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone (alfa-pirrolidinovalerofenone; α-PVP). La sostanza è un potente psicostimolante, individuata in tutti i 28 Stati membri, ed è importata nel mercato della droga dell'UE principalmente dalla Cina e successivamente distribuita in tutta Europa. Nonostante ciò, non vi sono informazioni sui rischi effettivi per la salute connessi alla sostanza α-PVP, vale a dire la tossicità cronica e acuta, anche se in molti Stati dove è stata segnalata la presenza di tale sostanza sono stati registrati molti casi di decessi e altrettanti di intossicazione. Risulta allora necessario attivare misure di controllo nell'Unione che valutino la reale tossicità di questa sostanza e i danni che questa potrebbe comportare alla salute, e così tutelare i cittadini dai rischi rappresentati dalla dal consumo della sostanza α-PVP.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je salue la résolution du Parlement relative à la proposition du Conseil prévoyant de soumettre la nouvelle substance psychoactive alpha-PVP, un puissant psychostimulant, à des mesures de contrôle dans toute l’Union. Comme évalué par le comité scientifique de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, la toxicité aiguë de l'alpha-PVP est telle que sa consommation peut comporter des risques élevés pour la santé. Étant donné que la substance a été détectée dans tous les pays de l’Union ainsi qu'en Turquie et en Norvège, et qu'elle a causé 115 décès et 191 intoxications aiguës dans huit États membres, j’estime impératif de la soumettre à des mesures de contrôle dans toute l’Union. Actuellement, 21 États contrôlent déjà l'alpha-PVP. Je me réjouis du fait que la soumission de cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union participera à la cohérence de l’action européenne en matière de lutte contre de telles substances et pourra faciliter la coopération policière et judiciaire transfrontalière à cet égard.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. ‒ Dnes jsme hlasovali o zprávě, která se zabývá novými psychotropními látkami, a to látkou 1-fenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (α-pyrrolidinovalerofenon, α-PVP). Cílem tohoto návrhu rozhodnutí Rady je vyzvat členské státy, aby podrobily látku α-PVP kontrolním opatřením a trestněprávním sankcím stanoveným jejich právními předpisy, které jsou v souladu s jejich závazky vyplývajícími z Úmluvy Organizace spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971. Návrh vychází z rozhodnutí Rady 2005/387/JVV o výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových psychoaktivních látek, jenž stanoví třístupňový postup, který může vést k podrobení nové psychoaktivní látky kontrolním opatřením v celé Unii. Jelikož se domnívám, že navržená opatření mají velký význam pro zamezení ohrožení lidí a jejich zdraví těmito látkami, hlasoval jsem pro.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ α-PVP ist ein wirkungsstarkes Psychostimulans, welches aus China auf den EU-Drogenmarkt eingeführt wird. Dieses forderte bereits 115 Todesfälle und 191 Vergiftungen. Durch diesen Vorschlag sollen die Kontrollmaßnahmen für α-PVP erhöht werden. Daher stimme ich diesem Vorschlag zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Pritariu Tarybos sprendimui taikyti specialias kontrolės priemones psichoaktyviajai medžiagai α-PVP.

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) mokslinio komiteto duomenimis α-PVP yra stiprus psichostimuliatorius. Jis aptiktas visose 28 valstybėse narėse, taip pat Turkijoje ir Norvegijoje, į ES narkotikų rinką jis daugiausia importuojamas iš Kinijos ir paskui platinamas visoje Europoje.

Iš viso užregistruota 115 mirčių ir 191 ūmaus apsinuodijimo atvejis aštuoniose valstybėse narėse, kuriose buvo aptikta α-PVP.

Kadangi ši medžiaga gali padaryti didelę žalą žmonių sveikatai, pritariu sprendimui šios psichoaktyvios medžiagos vartojimui taikyti kontrolės priemones ir baudžiamąsias sankcijas.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Les nouvelles substances psychoactives (NSP) se multiplient à une vitesse considérable sur le marché européen, rendant de plus en plus difficile leur contrôle. L'alpha-PVP est un puissant psychostimulant fabriqué en Chine. Cette substance est apparue comme drogue de synthèse à partir des années 2010 sous le nom de Flakka. Bon marché et extrêmement toxique, elle a été détectée dans les 28 États membres ainsi qu'en Turquie et en Norvège. Au total, 115 décès et 191 intoxications aiguës ont été enregistrés en lien avec cette substance. Ce rapport engage les États membres à prendre les mesures nécessaires pour soumettre cette substance aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes. Au vu des risques pour la santé publique, je vote pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Malgré des données scientifiques limitées concernant l’alpha-PVP, les éléments de preuve et d’information sur les risques que la substance entraîne pour la santé sont des motifs suffisants pour soumettre l’alpha-PVP à des mesures de contrôle dans toute l’UE. Cette homogénéisation au niveau européen permettrait d’éviter l’apparition d’obstacles à la coopération policière et judiciaire transfrontalière et de protéger les personnes contre les risques liés à sa disponibilité et à sa consommation. C’est pourquoi j’ai voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution because of the public health risks this stimulant poses to EU citizens and in order to combat organised crime within our Union resulting from trade of such substances.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne – Látka α-PVP je účinný psychostimulant a výskyt tejto látky sa potvrdil vo všetkých členských štátoch Únie a rovnako aj v Turecku a Nórsku. Primárne sa dováža na európsky drogový trh z Číny a následne sa distribuuje po celej Európe. Momentálne nie sú k dispozícii žiadne relevantné štúdie, ktoré by komplexným spôsobom hodnotili riziká spojené s α-PVP, najmä chronickú a akútnu toxicitu, ale pozorovaniami na zvieratách sa zistili podobné účinky ako u iných stimulantov, a preto si myslím, že by táto látka mala byť podrobená dôslednej kontrole. Členské štáty by mali prijať potrebné kontrolné opatrenia a trestnoprávne postihnúť osoby, ktoré s ňou obchodujú. Podrobenie tejto látky kontrolným opatreniam v celej Únii by pomohlo zabrániť vzniku prekážok pri cezhraničnom presadzovaní práva a justičnej spolupráce a pomohlo by ochrániť pred rizikami, ktoré ich dostupnosť a použitie môžu predstavovať. Vzhľadom na uvedené podporujem predmetný návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the report because my overarching objective is the reduction of the use of these kind of substances. Currently, sixteen Member States control α-PVP under national legislation complying with the obligations of the 1971 United Nations Convention on Psychotropic Substances and five Member States use other legislative measures to control it. Subjecting this substance to control measures across the Union would help avoid the emergence of obstacles in cross-border law enforcement and judicial cooperation, and would help protect from the risks that its availability and use can pose. Taking into account the above, the new proposed approach will include expanding the proposed Directive based on Article 83 TFEU with the provisions on information exchange, introduction of two categories of risk that the substance can pose (‘risk’ allowing to take further action at EU level and ‘no risk’ stopping further actions at EU level). In the event that the substance will be assessed harmful (‘risk’), the substance will be subject to the permanent control measure in the form of an EU-wide obligation to declare the substance illegal on the national level.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Tanács határozattervezetet nyújtott be az 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentán-1-on (α-pirrolidin-valerofenon, α-PVP) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetésére vonatkozóan. A határozat elfogadásához konzultálnia kell a Parlamenttel. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésében azt javasolja, hogy a Parlament hagyja jóvá a Tanács tervezetét. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Em setembro de 2015, na sequência de um pedido da Comissão e de dezassete Estados-Membros, foi solicitado uma avaliação dos riscos causados pelo consumo, fabrico e tráfico da nova substância psicoativa α-PVP, bem como do envolvimento da criminalidade organizada e das eventuais consequências de medidas de controlo que seriam aplicadas a essa substância.

Atendendo a que a α-PVP é um potente psicostimulante, tendo sido detetada nos 28 Estados-Membros, bem como na Turquia e na Noruega e, em oito Estados—Membros onde α-PVP foi detetada registaram-se, no total, 115 mortes e 191 intoxicações agudas.

Com base nas conclusões do relatório de avaliação de riscos, a Comissão considera que existem motivos para submeter esta substância a medidas de controlo em toda a União e que a toxicidade aguda da α-PVP pode causar graves danos à saúde das pessoas.

Deste modo, sou favorável à sujeição da α-PVP a medidas de controlo e sanções penais, em conformidade com as respetivas legislações.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Étant donné que 16 États membres contrôlent l'alpha-PVP conformément à leur législation et que 5 États membres ont recours à d’autres mesures législatives pour la contrôler, le fait de soumettre cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération policière et judiciaire transfrontalière et de protéger les personnes contre les risques liés à sa disponibilité et à sa consommation. Je vote donc pour le texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report to subject α-PVP to control measures. The UK is not bound by the Decision and has decided to not take part in the adoption of this Decision.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte qui prévoit de soumettre l’alpha PVP à des mesures de contrôle. Cette substance est un psychostimulant puissant, n’ayant aucune valeur thérapeutique, et qui est déjà contrôlé dans 21 États membres. Ce rapport vise à étendre les mesures de contrôle à toute l’Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának tudományos bizottsága jelentést készített az α-PVP új pszichoaktív anyagról, melyben megállapította, hogy az α-PVP erős pszichostimuláns. Az anyagot a 28 tagállamban, valamint Törökországban és Norvégiában mutatták ki, jelenléte a lefoglalt, valamint összegyűjtött minták szerint elsősorban por és tabletta formájában ismeretes. A rendelkezésre álló információk szerint az α-PVP több kilogrammos kiszerelésben érkezik Kínából az Unióba, és ezután kerül az Unión belül forgalomba. Ha az α-PVP szélesebb körben hozzáférhetővé válik és fogyasztása elterjed, ez jelentős hatással lehet az egyéni egészségre és a közegészségre. Ezért támogatom a jelentést, miszerint az új pszichoaktív anyagot ellenőrzési intézkedéseknek kell alávetni az Európai Unióban.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted for this report that will subject the new psychoactive substance 1-phenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl) pentan-1-one (α-pyrrolidinovalerophenone, α-PVP) to control measures.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – I shadowed this report and I was pleased with the direction of the report. The report was concerned with subjecting a new psychoactive substance to control measures. The report further invited Member States to subject the substance in question to control measures provided by their own legislation by virtue of their obligations under the 1971 United Nations Convention on Psychotropic Substances. Most Member States have already done so.

As a member of the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee, I have followed legislation on these substances very carefully. Their availability is a cause of great concern and the effect some of these substances have on users is horrific.

In relation to this particular substance, more than a 130 deaths have been associated with A-PVP and non-lethal side effects include cardiotoxicity, violent behaviour and displays of psychotic behaviour.

Sinn Féin have been at the forefront of calling on Member States to legislate as efficiently as possible to prevent these substances from gaining a foothold in the illicit market.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich spreche mich klar für diesen Bericht aus, da es sich bei α-PVP um ein wirkungsstarkes Psychostimulans handelt, welches zunehmend zum Problem für unsere Gesellschaft wird. Zwangsläufig muss daher auch eine stärkere Überwachung dieses Stoffes, seiner Verwendung und Einbringung erfolgen.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Psühhoaktiivsel ainel α-PVP võib olla toksiline mõju inimeste tervisele, mistõttu tuleb luua kontrollmeede, et tagada selle ohutu kasutamine.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ In merito al progetto di decisione del Consiglio che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva 1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone, ritengo di appoggiare il progetto di risoluzione. Pertanto, voto positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ α -PVP je nova psihoaktivna tvar koja predstavlja veliku opasnost za ljudsko zdravlje te sam bezrezervno podržala ovo izvješće o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari 1-fenil-2-(pirolidin-1-il) pentan-1-on (α-pirolidinovalorofenon, α-PVP) odgovarajućim kontrolnim mjerama.

Činjenica je da se pod utjecajem globalizacije otvaraju nova tržišta droga, a to sve nas stavlja pred veliki izazov. Naša je dužnost da upotrijebimo sve dostupne alate kojima se možemo boriti za ljudske živote. Kao što stoji u obrazloženju odluke Vijeća, zabilježeno je ukupno 115 smrtnih slučajeva i 191 slučaj akutnog trovanja u osam država članica u kojima je otkriveno prisustvo tvari α-PVP. Nužno je donošenje i provođenje zakona koji će ovu psihoaktivnu tvar staviti pod nadzor. Moramo biti svjesni činjenice da je samo u 2012. godini u Europi otkriveno novih 212 psihoaktivnih tvari te smo svjedoci toga da ovaj trend ne prestaje rasti.

Ne smijemo stati samo na provođenju zakona, nego moramo pomoći i javnom zdravstvu, osmisliti i podržati nacionalne akcijske planove za suzbijanje droge te osigurati financijsku pomoć europskih fondova institucijama koje se brinu za liječenje ovisnika. Moramo biti svjesni štete koje su nove psihoaktivne tvari već učinile te osmisliti programe kako bismo tu štetu smanjili.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Étant donné que seize États membres contrôlent l'alpha-PVP conformément à leur législation et que cinq États membres ont recours à d’autres mesures législatives pour la contrôler, le fait de soumettre cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération policière et judiciaire transfrontalière et de protéger les personnes contre les risques liés à sa disponibilité et à sa consommation. Je vote donc pour le texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. Podržavam prijedlog podvrgavanja α-PVP-a kontrolnim mjerama i kaznenopravnim sankcijama u skladu s Konvencijom Ujedinjenih Naroda o psihoaktivnim drogama, iz 1971. godine. S obzirom da nisu sve države članice implementirale u svoja zakonodavstva odredbe Konvencije Ujedinjenih Naroda o psihoaktivnim drogama, potrebno je osigurati kontrolne mjere na razini cijele Europske unije kako bi se olakšala pravosudna suradnja i primjena prava.

Nadalje, podvrgavanje α-PVP-a kontrolnim mjerama smanjit će opasnost od prisutnosti i upotrebe α-PVP-a. Podržavam sve razumne mjere koje imaju cilj smanjivanje dostupnosti psihoaktivnih droga u Europskoj uniji.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ O relatório propõe a aprovação para sujeitar as substâncias a medidas de controlo previstas pela legislação, por força das suas obrigações decorrentes da Convenção de 1971 das Nações Unidas sobre Substâncias Psicotrópicas.

A substância psicoativa 1-fenil-2-(1-pirrolidin-1-il)-pentan-1-one (α-pirrolidinovalerofenona, α-PVP) é um estimulante psicomotor registado pela primeira vez na UE em 2011. É um derivado da catinona sintética comummente referido como uma nova substância psicoativa.

A α-PVP é um bloqueador potente no transportador de norepinefrina e dopamina e a investigação clínica sugere que os efeitos da α-PVP serão semelhantes aos da MDPV, da metanfetamina e da cocaína.

Aprovada a submissão a medidas de controlo da UE, de acordo com a Decisão 2005/387 / JAI (no intercâmbio de informações, avaliação de riscos e controlo de novas substâncias psicoativas), de 10 de maio de 2005, os Estados-Membros terão de legislar sobre a questão no prazo de 12 meses a contar da decisão. Esta decisão de execução permite às autoridades dos Estados-Membros tomarem as medidas que considerem necessárias para impedir a venda de tais substâncias.

Pelo exposto, o voto a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Zabilježeno je ukupno 115 smrtnih slučajeva i 191 akutna intoksikacija u osam država članica gdje je otkrivena ova psihoaktivna supstanca α-PVP.

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama definira ovu psihoaktivnu supstancu kao novu psihotropnu drogu koja nije pod kontrolom lijekova konvencije Ujedinjenih naroda, a što može predstavljati javnu zdravstvenu prijetnju.

Podržao sam izvješće zastupnika Bonija u svrhu podvrgavanja nove psihoaktivne tvari kontrolnim mjerama u svim državama članicama. Ako tvar α-PVP postane široko dostupna i uđe u uporabu, posljedice po zdravlje ljudi i javno zdravlje mogle bi biti velike.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Fino ad oggi la decisione approvata dal Consiglio, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo dei nuovi stupefacenti e delle nuove droghe sintetiche, si è dimostrata uno strumento utile per gli Stati membri. Durante il dibattito in commissione LIBE la Commissione europea e il Consiglio hanno sottolineato che la nuova sostanza psicoattiva 1-fenil-2- (1-pirrolidinil) -1-pentanone (alfa-pirrolidinovalerofenone α-PVP) ha già provocato un grande numero di morti e intossicazioni. La relazione appoggia la posizione delle due istituzioni, concordando sulla pericolosità di questa nuova sostanza e la necessità di effettuare maggiori controlli. Pertanto, sono favorevole alla sua approvazione da parte del Parlamento e ribadisco la mia contrarietà assoluta a tutte le forme di droghe, senza distinzione alcuna tra cosiddette "leggere" e cosiddette "pesanti".

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ La substance alpha-PVP est un psychostimulant fort et qui n’a pas aujourd’hui de valeur thérapeutique établie ou reconnue. Étant donné qu'elle est contrôlée dans 21 États membres de l’Union européenne, j’ai voté en faveur de l’extension du contrôle de cette substance à l’ensemble des États membres de l’Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ A decisão mencionada em epígrafe diz respeito à continuação da aplicação de medidas de controlo sobre a nova substância psicoativa 1-fenil-2-(1-pirrolidin-1-il)-pentan-1-one.

Nesta matéria, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu apuraram, em debate, que a administração de fármacos com a referida substância está na origem de um elevado número de mortes e de intoxicações. Por conseguinte, afigura-se indispensável o reforço do controlo da entrada em circulação de novas substâncias químicas.

Em linha com a posição da Comissão e do Conselho e em concordância com a posição do relator designado, votei favoravelmente a presente proposta de resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ Votei a favor da aprovação da proposta do Conselho para sujeitar a nova substancio psicoativa a-PVP a medidas de controlo, tendo em conta a Decisão 2005/387/JAI do Conselho, de 10 de maio de 2005, relativa ao intercâmbio de informações, avaliação de riscos e controlo de novas substâncias psicoativas, nomeadamente o artigo 8.º, n.º 3.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Aprovo a decisão do Conselho para sujeitar esta nova substância psicoativa a rigorosas medidas de controlo.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta resolución, mediante la cual el Parlamento aprueba la propuesta de decisión del Consejo para someter al α-pirrolidinovalerofenona (α-PVP) a medidas de control y a sanciones penales en los Estados miembros, en virtud de sus obligaciones bajo la Convención de las Naciones Unidas de 1971 sobre sustancias psicotrópicas.

Actualmente, dieciséis Estados miembros controlan la α-PVP en virtud de su legislación nacional, en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Convenio de las Naciones Unidas de 1971 sobre las sustancias psicotrópicas, y cinco Estados miembros, aplican otras medidas legislativas para controlarla. Someter esta sustancia a medidas de control en toda la Unión, contribuirá a evitar la aparición de obstáculos a la cooperación judicial y policial transfronteriza, y ayudará a proteger a la sociedad contra los riesgos que pueden plantear la disponibilidad y el consumo de dicha sustancia, no en vano en los ocho Estados miembros en que se detectó α-PVP se registraron 115 muertes y 191 intoxicaciones agudas.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ L'alpha-PVP est un puissant psychostimulant. La substance a été détectée dans les 28 États membres ainsi qu'en Turquie et en Norvège, et elle est principalement importée sur le marché européen des drogues à partir de la Chine avant d’être distribuée dans toute l’Europe. Au total, 115 décès et 191 intoxications aiguës ont été enregistrés dans huit États membres où la présence d'alpha-PVP a été signalée. Selon le rapport d’évaluation des risques, la toxicité aiguë de l'alpha-PVP est telle que sa consommation peut nuire gravement à la santé des personnes.

Compte tenu de ces éléments, j'ai décidé d'approuver le projet du Conseil qui prévoit de soumettre la nouvelle substance psychoactive alpha-PVP à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Naujų cheminių medžiagų kontrolė, ypač tokių, kurios gali turėti poveikį žmogaus sveikatai – svarbi ES užduotis. Tokių sprendimų centralizavimas palengvina valstybių narių atitinkamų institucijų darbą. Visiškai pritariu Tarybos sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai 1-fenil-2-(1-pirolidin-1-il) pentan-1-onui (α-pirolidinvalerofenonui, α-PVP) projektui.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ O objetivo da presente proposta de decisão do Conselho é apelar aos Estados-Membros para que submetam a substância psicoativa α-PVP a medidas de controlo e sanções penais, como decorrência das obrigações que resultam da Convenção de 1971 das Nações Unidas sobre substâncias psicotrópicas.

A substância psicoativa α-PVP é um psicostimulante extremamente potente e foi verificada a sua utilização em todos os 28 Estados-Membros, bem como na Turquia e na Noruega.

Os tristes e alarmantes números de 115 mortes e 191 intoxicações agudas, registadas em oito Estados-Membros e ligadas à utilização desta substância psicoativa, exigem uma atuação imediata, firme e concertada por parte da União Europeia.

Por essa razão, é fundamental criar um quadro uniforme para o controlo desta substância, a fim de evitar o surgimento de entraves à aplicação da Lei, em termos transfronteiriços, bem como no que diz respeito à cooperação judicial, protegendo também contra os riscos que o uso e a disponibilidade desta substância podem acarretar.

Pelas razões expostas, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport qui prévoit de soumettre la nouvelle substance psychoactive alpha-PVP à des mesures de contrôle dans toute l’Union.

L'alpha-PVP est un puissant psychostimulant apparenté structurellement à des substances qui font l’objet de mesures de contrôle en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes. Ce produit s'est révélé, à de multiples reprises, dangereux pour la santé.

Malgré les données scientifiques limitées la concernant, les éléments de preuve et les informations sur les risques que la substance entraîne pour la santé constituent des motifs suffisants pour soumettre l'alpha-PVP à des mesures de contrôle dans toute l’Union.

La protection de la santé des citoyens de l’Union est primordiale. Enfin, 21 Etats membres ayant déjà adopté des législations concernant l’alpha-PVP, une harmonisation juridique est urgente et nécessaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ In linea con il gruppo PPE e con la maggioranza parlamentare, ho dato il mio voto a favore della relazione presentata dall'onorevole Boni sulle misure da effettuare su una nuova sostanza psicoattiva (α-PVP). La sostanza α-PVP è un potente psicostimolante importato nel mercato degli stupefacenti dell'UE principalmente dalla Cina. In otto Stati membri che hanno segnalato la presenza di α-PVP sono stati registrati 115 decessi e 191 casi di intossicazione acuta. Non sono disponibili informazioni né sono stati pubblicati studi che ne valutino in modo completo i rischi per la salute connessi alla sostanza α-PVP, ma le osservazioni su animali suggeriscono che la sostanza avrebbe effetti simili a quelli di altri stimolanti. Sia la Commissione che il Consiglio hanno preso una posizione forte in materia, infatti sulla base dei risultati della relazione di valutazione parziale dei rischi, essi ritengono che vi siano motivi per sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione. Secondo la relazione di valutazione dei rischi, l'acuta tossicità della sostanza α-PVP è tale che il suo consumo può nuocere gravemente alla salute delle persone. Studi approfonditi su questa sostanza devono perciò essere effettuati il prima possibile al fine di salvaguardare la salute dei cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ La α-PVP es un estimulante psicomotor registrado por primera vez en la UE en 2011. Se trata de un derivado de la catinona sintética y comúnmente se conoce como una nueva sustancia psicotrópica que tiene, entre otros, efectos similares a la metanfetamina y la cocaína. Investigaciones de la OMS sugieren que la α-PVP se encuentra fácilmente disponible en internet y en algunos vendedores al por menor; también se ha descubierto en el mercado ilegal en forma de pastillas de éxtasis. Más de 130 muertes han sido asociadas con α-PVP, además de efectos secundarios no letales como toxicidad cardiovascular, comportamiento violento y muestras de comportamiento psicótico.

El informe Boni propone que esta sustancia sea sometida a medidas de control de la UE, de acuerdo con la Decisión 2005/387 / JAI (para el intercambio de información, evaluación de riesgos y control de nuevas sustancias psicoactivas) de 10 de mayo de 2005. Si se aprueba, los Estados miembros tendrán que legislar antes de los 12 meses siguientes. Su aplicación permitiría a las autoridades de los Estados miembros a adoptar las medidas que considere necesarias para impedir la venta de este tipo de sustancias (incluido internet). He votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Sven Schulze (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den „Entwurf eines Beschlusses des Rates über Kontrollmaßnahmen für die neue psychoaktive Substanz 1—Phenyl-2-(1-Pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (α-Pyrrolidinovalerophenon, α—PVP)“ gestimmt, da es richtig und wichtig ist, unsere Bürger vor solchen, nachgewiesenermaßen gefährlichen Substanzen zu schützen.

Untersuchungen zeigen, dass diese Substanz nicht nur giftig sein kann, sondern auch schon zu Todesfällen geführt hat. Deshalb führen wir jetzt strengere Kontrollmaßnahmen in allen Mitgliedstaaten ein, um weitere Vorfälle dieser Art zu verhindern.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Se ha constatado la aparición de nuevas sustancias psicoactivas sin beneficios médicos o veterinarios y que, de acuerdo con la OMS, producen comportamiento violento, comportamiento psicótico y toxicidad cardiológica. He votado a favor del cumplimiento de las medidas recogidas en la Convención de la ONU sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, que obligan a que estas sustancias sean sometidas a una serie de controles y, en caso de considerarse peligrosas o adictivas, los Estados regulen su utilización en un periodo de tiempo no superior a doce meses.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Il Parlamento europeo ha approvato oggi la proposta che esorta gli Stati membri a sottoporre la sostanza α-PVP a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni. È emersa infatti la necessità di valutare i rischi provocati dal consumo, dalla fabbricazione e dalla commercializzazione di questa nuova sostanza psicoattiva, il cui consumo ha provocato un totale di 115 decessi e 191 casi di intossicazione acuta in otto Stati membri. Alla luce quindi delle possibili ripercussioni per la salute dei cittadini mi sono espresso a favore di misure di controllo accurate della sostanza α-PVP in tutta l'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ The Socialist MEPs in the LIBE committee have done excellent work on this file, achieving our overarching objective of reducing the use of these kinds of substances.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), in writing. ‒ New drugs are a blight on our European society, as citizens seek kicks that are more and more dangerous. We have a responsibility to protect against the evils of these drugs, and I give my full support to adding this to illegal dangerous classified drugs in our Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Podržao sam ovo izvješće, ali ovo obrazloženje glasovanja nastaje kao kritika postojećem sustavu vrednovanja rada zastupnika u Europskom parlamentu isključivo na osnovu statističkog broja parlamentarnih aktivnosti potenciranog u Hrvatskoj, a koji zapravo ne odražava stvarnu kvalitetu i količinu rada, učinkovitost te ponajviše uspjeh zastupničkog djelovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Musíme pružne a včas reagovať na objavovanie nových, potenciálne nebezpečných látok a podrobiť ich výrobu, skladovanie a distribúciu dôkladnej kontrole.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržavam prijedlog odluke Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari α-PVP-a kontrolnim mjerama jer smatram da postoji velika opasnost od novih tvari i postoji potreba za kontrolom. Europski parlament odlukom o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari α-PVP-a kontrolnim mjerama želi osigurati kontinuitet kontrolnih mjera nad novim tvarima u svim državama članicama. Tijekom rasprava u Europskoj komisiji i Europskom vijeću ističe se da su nove tvari uzrokovale veliki broj smrtnih slučajeva.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. ‒ α-PVP ist ein wirkungsstarkes Psychostimulans, kommt hauptsächlich aus China und wurde bereits in allen 28 Mitgliedstaaten, in der Türkei und in Norwegen entdeckt. Die EU-Kommission meint, dass berechtigte Gründe für eine Einführung unionsweiter Kontrollmaßnahmen für diese Substanz vorliegen. Daher sollen nun alle Mitgliedstaaten verpflichtet werden, die illegale Droge den nationalstaatlichen Kontrollmaßnahmen und strafrechtlichen Sanktionen zu unterwerfen. Jeder Mitgliedstaat muss den Handel mit illegalen Drogen konsequent bekämpfen. Das ist nationalstaatliche Aufgabe. Wozu bedarf es dazu einer Brüsseler Vorgabe? Deswegen enthalte ich mich bei dieser Abstimmung.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. Europski Parlament odlukom o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari α-PVP-a kontrolnim mjerama želi osigurati kontinuitet kontrolnih mjera nad novim tvarima u svim državama članicama. Tijekom debata u Europskoj komisiji i Europskom vijeću ističe se da su nove tvari uzrokovale veliki broj smrtnih slučajeva.

Podržavam prijedlog odluke Vijeća o podvrgavanju nove psihoaktivne tvari α-PVP-a kontrolnim mjerama, jer smatram da postoji velika opasnost od novih tvari i postoji potreba za kontrolom.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Κάθε νέα ψυχοτρόπα ουσία πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο, αξιολόγηση κινδύνου και τα αποτελέσματα των ελέγχων να διαχέονται ως πληροφορίες μεταξύ των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a jelentést, amely az 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il) pentán-1-on (α-pirrolidin-valerofenon, α-PVP) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi határozattervezetet hagyja jóvá. Új pszichoaktív anyagnak a tiszta formájú vagy készítményben megtalálható új kábítószereket vagy új pszichotróp kábítószereket nevezzük, amelyek károsak lehetnek az egészségre.

Fontosnak tartom az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló tanácsi határozatot, mivel úgy vélem, hogy a pszichoaktív anyagok fejlődésében rejlő különös veszélyek miatt a tagállamok gyors fellépésére van szükség. Mindez azért is fontos – hivatkozva a tanácsi rendeletre –, mivel az új pszichoaktív anyagok nem minden tagállamban állnak büntetőjogi szabályozás alatt, problémák merülhetnek fel a tagállamok igazságügyi hatóságai és a bűnüldözési szolgálatok közötti együttműködésben, mivel a szóban forgó bűncselekmény vagy bűncselekmények nem egyformán büntetendők a megkereső és a megkeresett állam jogszabályai alapján.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai vote pour la proposition de décision du Conseil soumettant la nouvelle substance psychoactive 1-phényl-2-(1-pyrrolidin-1-yl) pentan-1-one (alpha-pyrrolidinovalérophénone, alpha-PVP) à des mesures de contrôle et ai suivi notre spécialiste LIBE.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of subjecting the new psychoactive substance, α-PVP, a potent psychostimulant, to control measures across the Union, as there have been 115 deaths and 191 acute intoxications registered in eight Member States reported where α-PVP was detected. Despite the limited scientific evidence available on α-PVP, the acute toxicity of α-PVP is such that it can cause severe harms to the health of individual. In addition, observations in animals suggest similar effects with those observed with other stimulants. I therefore strongly agree that α-PVP should be subject to control measures across the Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Podržala sam podvrgavanje nove psihoaktivne tvari 1-fenil-2-(pirolidin-1-il) pentan-1-on (α-pirolidinovalorofenon, α-PVP) kontrolnim mjerama.

Unatoč ograničenim dostupnim znanstvenim dokazima o tvari α-PVP, dokazi i informacije o zdravstvenim rizicima koje ta tvar predstavlja, kao što je dokumentirano njezinim otkrivanjem u smrtnim slučajevima i slučajevima akutnog trovanja, pružaju dovoljnu osnovu za podvrgavanje tvari α-PVP kontrolnim mjerama diljem Unije. Dostupni podaci ukazuju na to da se na tržište droga Unije uvoze količine od nekoliko kilograma tvari α-PVP iz Kine i zatim raspodjeljuju diljem Unije. Kapacitet za proizvodnju tvari α-PVP postoji i unutar Unije s obzirom na to da je ta tvar zaplijenjena na dva mjesta nezakonite proizvodnje unutar jedne države članice.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Osnutek sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov 1-fenil-2-(1-pirolidin-1-il)pentan-1-on (α-pirolidinovalerofenon, α-PVP) sem podprla.

α-PVP je močan psihostimulans in znanih je 115 smrtnih primerov in 191 akutnih zastrupitev v osmih državah članicah, kjer je bil zaznan α-PVP. Na voljo ni nobenih informacij ali objavljenih študij, v okviru katerih bi bila na celovit način ocenjena zdravstvena tveganja, povezana s α-PVP, in sicer kronična in akutna strupenost, vendar so bili pri živalih opaženi podobni učinki kot pri drugih stimulansih.

Iz tega razloga je potrebno za α-PVP uvesti nadzorne ukrepe in kazenske sankcije v državah članicah, kot jih določa njihova zakonodaja v skladu z njihovimi obveznostmi iz Konvencije Združenih narodov o psihotropnih snoveh.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ La α-PVP es un estimulante psicomotor registrado por primera vez en la UE en 2011. Se trata de un derivado de la catinona sintética y comúnmente se conoce como una nueva sustancia psicotrópica que tiene, entre otros, efectos similares a la metanfetamina y la cocaína. Investigaciones de la OMS sugieren que la α-PVP se encuentra fácilmente disponible en internet y en algunos vendedores al por menor; también se ha descubierto en el mercado ilegal en forma de pastillas de éxtasis. Más de 130 muertes han sido asociadas con α-PVP, además de efectos secundarios no letales como toxicidad cardiovascular, comportamiento violento y muestras de comportamiento psicótico.

El informe Boni propone que esta sustancia sea sometida a medidas de control de la UE, de acuerdo con la Decisión 2005/387 / JAI (para el intercambio de información, evaluación de riesgos y control de nuevas sustancias psicoactivas) de 10 de mayo de 2005. Si se aprueba, los Estados miembros tendrán que legislar antes de los 12 meses siguientes. Su aplicación permitiría a las autoridades de los Estados miembros a adoptar las medidas que considere necesarias para impedir la venta de este tipo de sustancias (incluido internet). He votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ L'alpha-PVP est un puissant psychostimulant apparenté structurellement à la cathinone, à la pyrovalérone et à la méthylènedioxypyrovalérone (MDPV), qui font l’objet de mesures de contrôle en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes. Au total, 115 décès et 191 intoxications aiguës ont été enregistrés dans huit États membres où la présence d'alpha-PVP a été signalée. L'alpha-PVP n’a aucune valeur thérapeutique établie ou reconnue (que ce soit en médecine humaine ou vétérinaire).

Malgré les données scientifiques limitées concernant l'alpha-PVP, les éléments de preuve et les informations sur les risques que la substance entraîne pour la santé constituent des motifs suffisants pour soumettre l'alpha-PVP à des mesures de contrôle dans toute l’Union.

Étant donné que 16 États membres contrôlent l'alpha-PVP conformément à leur législation et que 5 États membres ont recours à d’autres mesures législatives pour la contrôler, le fait de soumettre cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération policière et judiciaire transfrontalière et de protéger les personnes contre les risques liés à sa disponibilité et à sa consommation.

Je vote donc POUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), na piśmie. ‒ Nowa substancja psychoaktywna α-PVP jest silnie działającym środkiem o właściwościach psychostymulujących. Mimo bardzo niewielu informacji i przeprowadzonych badań można stwierdzić, że ta substancja jest dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. W ośmiu państwach członkowskich, w których wykryto α-PVP odnotowano łącznie 115 przypadków śmiertelnych i 191 przypadków ostrego zatrucia. Współpraca państw Unii Europejskiej może wspomóc walkę z nowym narkotykiem i ułatwić współpracę sądową. Cel zasadniczy to ochrona przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić w wyniku dostępności i używania tej substancji, dlatego zagłosowałem za poddaniem α-PVP środkom kontroli.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Az 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentán-1-on (α-pirrolidin-valerofenon, α-PVP) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi határozattervezet kapcsán az S&D-frakció álláspontját követve támogattam a dokumentumot.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ La α-PVP es un estimulante psicomotor registrado por primera vez en la UE en 2011. Se trata de un derivado de la catinona sintética y comúnmente se conoce como una nueva sustancia psicotrópica que tiene, entre otros, efectos similares a la metanfetamina y la cocaína. Investigaciones de la OMS sugieren que la α-PVP se encuentra fácilmente disponible en internet y en algunos vendedores al por menor; también se ha descubierto en el mercado ilegal en forma de pastillas de éxtasis. Más de 130 muertes han sido asociadas con α-PVP, además de efectos secundarios no letales como toxicidad cardiovascular, comportamiento violento y muestras de comportamiento psicótico.

El informe Boni propone que esta sustancia sea sometida a medidas de control de la UE, de acuerdo con la Decisión 2005/387 / JAI (para el intercambio de información, evaluación de riesgos y control de nuevas sustancias psicoactivas) de 10 de mayo de 2005. Si se aprueba, los Estados miembros tendrán que legislar antes de los 12 meses siguientes. Su aplicación permitiría a las autoridades de los Estados miembros a adoptar las medidas que considere necesarias para impedir la venta de este tipo de sustancias (incluido internet). He votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the Report on the draft Council decision on subjecting the new psychoactive substance 1-phenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl) pentan-1-one (α-pyrrolidinovalerophenone, α-PVP) to control measures. Council Decision 2005/387/JHA on the information exchange, risk-assessment and control of new psychoactive substances provides for a three-step procedure that may lead to the submission of a new psychoactive substance to control measures across the Union. Based on the findings of the risk assessment report the Commission, I believe that there are grounds for subjecting this substance to control measures across the Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Creo conveniente votar a favor de esta decisión, ya que tanto la Comisión como el Consejo han manifestado la peligrosidad de estas sustancias y la necesidad de controlarlas.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ α-PVP é um bloqueador potente no transportador de norepinefrina e dopamina e a investigação clínica sugere que os efeitos de α-PVP serão semelhantes ao da MDPV, metanfetamina e cocaína.

O relatório propõe a aprovação para sujeitar as substâncias a medidas de controlo previstas pela legislação, por força das suas obrigações decorrentes da Convenção de 1971 das Nações Unidas sobre Substâncias Psicotrópicas.

Aprovada a submissão a medidas de controlo da UE, de acordo com a Decisão 2005/387/JAI (no intercâmbio de informações, avaliação de riscos e controlo de novas substâncias psicoativas) de 10 de maio de 2005, os Estados-Membros terão de legislar sobre a questão no prazo de 12 meses a contar da decisão. Esta decisão de execução permite as autoridades dos Estados-Membros a tomar as medidas consideradas necessárias para impedir a venda de tais substâncias. Apoiámos.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Bei α-PVP handelt es sich um ein wirkungsstarkes Psychostimulans, welches bereits in einigen Mitgliedstaaten entdeckt wurde. Es wird hauptsächlich aus China auf den EU-Drogenmarkt eingeführt und dann in ganz Europa verbreitet. Der Entwurf fordert den Rat auf, das Parlament zu informieren und anzuhören, falls er von dem durch das Parlament gebilligten Text zum Beschluss des Rates über Kontrollmaßnahmen für die neue psychoaktive Substanz α-PVP abweicht. Dem ist klar zuzustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Osnutek sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov 1-fenil-2-(1-pirolidin-1-il)pentan-1-on (α-pirolidinovalerofenon, α-PVP) sem podprl. Skrben nadzor je nujen, saj je α-PVP nov močan psihostimulans, ki predstavlja večje zdravstveno tveganje.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου