Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ενδοκρινικοί διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ενδιάμεση αξιολόγηση του Επενδυτικού Σχεδίου (συζήτηση)
 9.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Τυνησία (συζήτηση)
 10.Πανηγυρική συνεδρίαση - Βουλγαρία
 11.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.Σύσταση, καθορισμός αρμοδιοτήτων, αριθμητική σύνθεση και διάρκεια θητείας εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (B8-0745/2016) (ψηφοφορία)
  12.2.Συμφωνία ΕΕ-Παλάου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  12.3.Συμφωνία ΕΕ-Τόνγκα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  12.4.Συμφωνία ΕΕ-Κολομβίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  12.5.Επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (ITA) (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (ψηφοφορία)
  12.6.Υπαγωγή της α-PVP σε μέτρα ελέγχου (A8-0175/2016 - Michał Boni) (ψηφοφορία)
  12.7.Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda) (ψηφοφορία)
  12.8.Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (A8-0190/2016 - Pavel Svoboda) (ψηφοφορία)
  12.9.Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0148/2016 - Elmar Brok) (ψηφοφορία)
  12.10.Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (έγκριση) (A8-0149/2016 - Elmar Brok) (ψηφοφορία)
  12.11.Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (ψήφισμα) (A8-0143/2016 - Elmar Brok) (ψηφοφορία)
  12.12.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Τυνησία (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez) (ψηφοφορία)
  12.13.Κανόνες κατά ορισμένων πρακτικών φοροαποφυγής (A8-0189/2016 - Hugues Bayet) (ψηφοφορία)
  12.14.Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (B8-0580/2016, B8-0584/2016) (ψηφοφορία)
  12.15.Διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (ψηφοφορία)
  12.16.Διείσδυση στη διαστημική αγορά (B8-0739/2016) (ψηφοφορία)
  12.17.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016) (ψηφοφορία)
  12.18.Ενδοκρινικοί διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016) (ψηφοφορία)
  12.19.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: έγκριση του γενετικά τροποποιημένου αραβόσιτου Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016) (ψηφοφορία)
  12.20.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (B8-0731/2016) (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
  13.1.Σύσταση, καθορισμός αρμοδιοτήτων, αριθμητική σύνθεση και διάρκεια θητείας εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (B8-0745/2016)
  13.2.Συμφωνία ΕΕ-Παλάου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0177/2016 - Mariya Gabriel)
  13.3.Συμφωνία ΕΕ-Τόνγκα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0179/2016 - Mariya Gabriel)
  13.4.Συμφωνία ΕΕ-Κολομβίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0178/2016 - Mariya Gabriel)
  13.5.Επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (ITA) (A8-0186/2016 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  13.6.Υπαγωγή της α-PVP σε μέτρα ελέγχου (A8-0175/2016 - Michał Boni)
  13.7.Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (A8-0191/2016 - Pavel Svoboda)
  13.8.Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (A8-0190/2016-Pavel Svoboda)
  13.9.Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0148/2016 - Elmar Brok)
  13.10.Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (έγκριση) (A8-0149/2016 - Elmar Brok)
  13.11.Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (ψήφισμα) (A8-0143/2016 - Elmar Brok)
  13.12.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Τυνησία (A8-0187/2016 - Marielle de Sarnez)
  13.13.Κανόνες κατά ορισμένων πρακτικών φοροαποφυγής (A8-0189/2016 - Hugues Bayet)
  13.14.Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (B8-0580/2016, B8-0584/2016)
  13.15.Διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα (A8-0151/2016 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)
  13.16.Διείσδυση στη διαστημική αγορά (B8-0739/2016)
  13.17.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016)
  13.18.Ενδοκρινικοί διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου (RC-B8-0733/2016, B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-0738/2016)
  13.19.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: έγκριση του γενετικά τροποποιημένου αραβόσιτου Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (B8-0732/2016)
  13.20.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (B8-0731/2016)
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Προώθηση ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων (συζήτηση)
 20.Μεταβίβαση στο Γενικό Δικαστήριο της αρμοδιότητας εκδικάσεως σε πρώτο βαθμό των υποθέσεων Δημόσιας Διοίκησης της EE (συζήτηση)
 21.Βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων και της χρήσης ευρωπαϊκών πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων στην καταπολέμηση του σοβαρού διακρατικού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (συζήτηση)
 22.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Απόφαση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας να άρει τη βουλευτική ασυλία 138 βουλευτών (συζήτηση)
 24.Μεταρρύθμιση των μέσων εμπορικής άμυνας (TDIs) (συζήτηση)
 25.Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (συζήτηση)
 26.Κανονισμός για ανοικτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 27.Οικονομική διπλωματία της ΕΕ (συζήτηση)
 28.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 29.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4738 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (18568 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου