Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

9.1. Ορισμός μελών της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή
  

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de la constitución de esta comisión de investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y evasión fiscales, así como del nombramiento de sus miembros. Después de que hayan salido a la luz escándalos como el de los Papeles de Panamá, que han hecho pública no sólo la pasividad de los gobiernos europeos ante este tipo de prácticas, sino la implicación directa de diferentes gobernantes, este tipo de Comisión es de gran importancia si realmente existe una voluntad de revertir este tipo de situaciones.

Para esto, la comisión de investigación no puede servir únicamente para la depuración de responsabilidades políticas, sino que debe proponer medidas efectivas que permitan terminar con este tipo de delitos tanto a través de empresas offshore como en el caso de Panamá como dentro de nuestro propio continente. Por ello valoramos positivamente la creación de esta comisión y esperamos que se la permita trabajar sin restricciones y sus conclusiones sean tenidas en cuenta.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this report which concerned appointments to a special Committee of Inquiry into the Panama Papers. My colleague Matt Carthy has been nominated to represent the GUE/NGL European political grouping on this Committee. This Committee of Inquiry will investigate possible contraventions and maladministration in the application of the law on money laundering, tax avoidance and tax evasion.

A number of Irish companies, business people, property developers and other individuals have been implicated in this scandal.

It is vital that this Committee has sufficient powers of inquiry to investigate the Panama Papers scandal effectively in order to identify the loopholes that need to be closed.

The Committee will have 12 months to report back.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ Depuis le 8 avril dernier, je milite pour la mise en place d’une commission d’enquête européenne pour faire toute la lumière sur ces affaires insupportables, en particulier pour les millions de citoyens qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts et qui, eux, payent leurs impôts.

Cette commission spéciale devra amener l’Union à agir plus fermement contre les fraudeurs, l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. Des sanctions commerciales doivent être prises non seulement au niveau européen mais aussi au niveau mondial. Il est enfin urgent de mettre fin aux paradis fiscaux et d’instaurer une taxe sur les transactions financières pour couper l’herbe sous le pied à ces pratiques d’un autre âge.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Um die Straftaten der Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung aufzuklären, ist der neue Untersuchungsausschuss zur Prüfung ebensolcher Verstöße gegen das Unionsrecht von Nöten. Dem Vorschlag der Ernennung von 65 ordentlichen Mitgliedern habe ich somit zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour la désignation par le Parlement des 65 membres de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent dont fait partie Gilles Lebreton, membre du groupe ENL.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Ce texte a été approuvé sans vote du Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de la nomination des 65 membres qui composeront la commission d'enquête sur les révélations dites des "Panama Papers", en lien avec l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent.

Je ferai partie de cette commission afin de continuer la lutte contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Estamos a favor de la creación de esta comisión especial, concebida a raíz del escándalo de los Papeles de Panamá para investigar posibles omisiones de la Comisión y los Estados miembros para trasponer las directivas de la Unión Europea para luchar efectivamente contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Consideramos que las informaciones contenidas en los Papeles de Panamá suponen un cuestionamiento serio de la eficacia e incluso de la voluntad de las autoridades europeas para combatir efectivamente la evasión fiscal, y estimamos que es obligación del Parlamento investigar esto hasta sus últimas consecuencias.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Ce vote concerne la désignation des membres de la nouvelle commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction au droit de l'Union et de mauvaise administration dans l'application de celui-ci en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale. Je me suis abstenue sur ce point.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. Como consecuencia del escándalo provocado por la revelación de la existencia de miles de cuentas bancarias opacas con finalidad de elusión fiscal en Panamá, los socialistas europeos reclamamos la constitución de una comisión de investigación, dado que en tal entramado han participado ciudadanos europeos muy significados, y pueden además haberse dañado los intereses financieros de la Unión.

Esta Comisión investigará, entre otras cuestiones, si los Estados miembros han implementado correctamente la Directiva contra el blanqueo de dinero para evitar el lavado de dinero a través de la creación de empresas off-shore, si cooperaban en relación con el intercambio automático de información, si las legislaciones en el sector de auditoría han sido bien implementadas para evitar conflictos de intereses, y también evitar que sean involucrados en paraísos fiscales y si la legislación sobre el sector bancario (CRD IV) ha sido también bien ejecutada.

De cara a finalizar la constitución de esta Comisión de Investigación, he votado favorablemente la lista de diputados de esta casa que la integrarán, entre los que figuran, y me felicito por ello, mis compañeros Ramón Jáuregui y Juan Fernando López Aguilar.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Šiuo balsavimu Europos Parlamentas paskyrė narius į savo Tyrimo komitetą įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ Az adókikerülés és az agresszív adótervezés visszaszorítása érdekében a tagállamok adóhatóságai közötti együttműködés fontosabb, mint valaha. Az utóbbi évek globális gazdasági és pénzügyi válsága ráirányította a nyilvánosság figyelmét a közös teherviselés fontosságára és érvényesítésére. Becslések szerint a vállalati adókikerülés miatt a tagállamok többmilliárd eurónyi bevételtől esnek el. Ezért a legutóbbi plenáris ülésen támogattam a bizottság felállítását, most pedig személyi összetételének meghatározását.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour of this report which concerned appointments to a special Committee of Inquiry into the Panama Papers. My colleague Matt Carthy has been nominated to represent the GUE/NGL European political grouping on this Committee. This Committee of Inquiry will investigate possible contraventions and maladministration in the application of the law on money laundering, tax avoidance and tax evasion.

A number of Irish companies, business people, property developers and other individuals have been implicated in this scandal.

It is vital that this Committee has sufficient powers of inquiry to investigate the Panama Papers scandal effectively in order to identify the loopholes that need to be closed.

The Committee will have 12 months to report back.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Ogni infrazione del diritto dell’Unione e ogni caso di riciclaggio o evasione fiscale va punito e sanzionato con la massima celerità. La tenuta di un sistema democratico dipende dal rispetto delle regole e dalla capacità di azione delle sue istituzioni: siamo tutti chiamati, eticamente e politicamente, ad agire perché l’Unione faccia rispettare le regole e persegua chi le infrange.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ Les Panama papers ont révélé de véritables dysfonctionnements des systèmes fiscaux européens et internationaux. Nous ne devons pas tolérer que des particuliers ou des entreprises utilisent des sociétés offshores basées dans des paradis fiscaux pour réduire leurs taxes ou pour blanchir de l’argent. Le Parlement a décidé d’enquêter sur les infractions au droit de l’Union en matière de fiscalité et de blanchiment d’argent. Les entreprises et les particuliers doivent payer leurs taxes de manière équitable. J’ai voté pour la composition des membres de cette commission d’enquête dont je suis membre suppléant.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho dato il mio voto favorevole alle nomine dei membri della commissione parlamentare d’inchiesta che avrà l’incarico di indagare sui presunti casi di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione e all'evasione fiscali.

Il Parlamento Europeo ha deciso di istituire questa commissione all’indomani dello scandalo dei cosiddetti “Panama Papers”, i milioni di documenti fatti trapelare sui media internazionali che svelerebbero l’esistenza di una gigantesca massa di denaro dirottata da studi legali internazionali e banche verso paradisi fiscali per conto di leader politici, criminali, funzionari d’intelligence e vip dello sport e dello spettacolo. I documenti fanno riferimento a operazioni che vanno dal 1977 fino alla fine del 2015 e, se confermata la loro veridicità, offrirebbero uno sguardo inedito sulla gestione di grandi flussi di denaro attraverso il sistema finanziario globale.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of these appointments to the European Parliament’s Committee of Inquiry into the revelations made in the Panama Papers leak by a whistle-blower. I am one of four GUE/NGL MEPs who have been appointed to the inquiry.

This Committee of Inquiry will investigate possible contraventions and maladministration in the application of the law on money laundering, tax avoidance and tax evasion. It will begin its work in September and have a year to report.

The Panama Papers revelations released by the International Consortium of Investigative Journalists caused shockwaves around the world, including resignations from office by political figures implicated in the scandal.

I take my appointment to this inquiry very seriously and hope we can shine a light into the secret world of tax-dodging, money laundering and criminality through the use of offshore tax havens. Most importantly, we need to identify the legal loopholes that allow this to happen in order to propose international reforms to end this activity.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the list of members who will sit on the committee tasked with investigating alleged contraventions and maladministration in the application of European Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion. This committee has been set up as a response to the Panama Papers revelations. I believe that even with the tougher EU anti-money laundering laws adopted last year the manoeuvring in particular of politicians strongly suspected of corruption and money laundering would have remained undetected without the Panama Papers leak. Addressing these loopholes must be the focus of this committee.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto favorevole sulle nomine proposte per la commissione di inchiesta sui presunti casi di infrazione e cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto dell’UE in relazione a riciclaggio di denaro, elusione e evasione fiscale.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ L'evasione fiscale non influisce soltanto sull'ambito economico-finanziario delle nostre società: riguarda l'equità e gli equilibri politici e sociali dei nostri Paesi. Ogni anno, infatti, in Europa evasione ed elusione fiscale fanno perdere fra i 50 e i 70 miliardi di euro. I "Panama Papers" hanno consentito di fare luce sulla dimensione extra-europea del fenomeno: più di 200 mila società, 550 banche e 14.000 clienti sono sospettati di aver evaso od eluso le tasse e aver riciclato denaro. Pratiche e comportamenti di questo genere non sono più tollerabili. Da qui l'impegno del gruppo S&D per la creazione di una commissione parlamentare d'inchiesta per indagare e capire se la normativa europea vigente è adeguata a gestire il fenomeno.

Tra i compiti della commissione elaborare le raccomandazioni necessarie per migliorare il quadro legislativo esistente non solo sull'elusione fiscale ma anche sul riciclaggio di denaro, anche per capire se sarà necessario intervenire per modificare la legislazione europea. Sarà anche l'occasione per indagare se gli Stati hanno implementato le direttive esistenti e verificare come la Commissione ha agito nei confronti degli Stati UE per far rispettare efficacemente il corpus normativo esistente. Per tali motivi ho votato a favore della composizione della commissione d'inchiesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την έκθεση και αναμένουμε την τελική έκθεση της εξεταστικής επιτροπής στο Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η σημερινή ψηφοφορία σχετικά με τον ορισμό μελών της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή αφορά έναν ιδιαίτερα σημαντικό τομέα. Η καταπολέμηση των αναφερόμενων ζητημάτων θα βοηθήσει στη διόρθωση των δυσλειτουργιών της Ευρώπης αλλά και στην απονομή δικαιοσύνης, κάτι που οι ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν. Γι’ αυτό και ψήφισα θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ I supported the establishment of this committee.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de la constitución de esta comisión de investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y evasión fiscales, así como del nombramiento de sus miembros. Después de que hayan salido a la luz escándalos como el de los Papeles de Panamá, que han hecho pública no sólo la pasividad de los gobiernos europeos ante este tipo de prácticas, sino la implicación directa de diferentes gobernantes, este tipo de Comisión es de gran importancia si realmente existe una voluntad de revertir este tipo de situaciones.

Para esto, la comisión de investigación no puede servir únicamente para la depuración de responsabilidades políticas, sino que debe proponer medidas efectivas que permitan terminar con este tipo de delitos tanto a través de empresas offshore como en el caso de Panamá como dentro de nuestro propio continente. Por ello valoramos positivamente la creación de esta comisión y esperamos que se la permita trabajar sin restricciones y sus conclusiones sean tenidas en cuenta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ In risposta ai recenti scandali dei documenti Panama, la lotta all'evasione e elusione fiscali risultano essere delle battaglie prioritarie. A tal fine, è necessario adottare tutte le misure per ridurre al massimo queste situazioni e garantire una maggiore giustizia fiscale. La costituzione della commissione di inchiesta parlamentare incaricata di indagare sui presunti casi di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione e all'evasione fiscali, ritengo possa contribuire a raggiungere tale fine.

Per questo motivo ho votato in favore alla sua costituzione. Tale commissione è solo uno degli strumenti a livello europeo e si affiancherà alle altre misure adottate dalla Commissione in materia fiscale. In dodici mesi produrremo un rapporto che esaminerà le denunce relative a inadempienze degli Stati membri in materia di fiscalità, aiuti di stato cosi come gli errori della Commissione nell'assicurare che la normativa in materia sia correttamente applicata a livello nazionale. È fondamentale che ci sia leale cooperazione tra gli Stati membri e questa commissione di inchiesta farà in modo che talune ingiustizie siano propriamente combattute.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie.Mając na uwadze wagę problemu – zagłosowałem za. Należy wyjaśniać wszelkie kwestie związane z uchylaniem się od opodatkowania i unikaniem podatków.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the appointments to the Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration. It is now up to the Committee to ensure a fair process which properly addresses the allegations of maladministration of European Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Подкрепих създаването на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами и заявих желание да бъде неин член, тъй като се противопоставям строго на този вид престъпления. Укриването на данъци и данъчните измами са сериозен проблем за държавите членки и за ЕС като цяло, ощетявайки бюджета годишно със значителна сума пари. Средства, които могат да бъдат вложени в борба с предизвикателствата, пред които сме изправени, като мигрантската криза например. Мандатът на анкетната комисия е адекватно определен за постигане на заложените цели. Очаквам с нетърпение началото на работата на новата комисия и смятам, че за 12 месеца ще постигнем добри резултати и ще изразим становището и препоръките си за подобряване на ситуацията.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Δεν πιστεύουμε πως μπορεί να αποδώσει η επιτροπή έρευνας με τα συγκεκριμένα μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O Parlamento Europeu decidiu criar uma comissão de inquérito para investigar alegadas contravenções ou má administração, pela Comissão ou pelos Estados-Membros, na aplicação das regras europeias relacionadas com o branqueamento de capitais e a elisão e evasão fiscais.

Fui eleito para esta Comissão de Inquérito. Os "Panamá Papers" representam uma oportunidade única para se atuar à escala da União Europeia.

Estou certo de que, nesta Comissão de Inquérito dos Papéis do Panamá, teremos uma enorme convergência por parte de todos os grupos políticos.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ A constituição de uma comissão de inquérito para investigar os escândalos revelados pelos “Panamá Papers” contou com o nosso voto favorável.

Contudo, não podemos deixar de assinalar que o passado recente, com a sucessão de escândalos fiscais, nos leva a concluir que estamos em presença de um problema estrutural e não apenas conjuntural.

Esta comissão, independentemente do apuramento dos factos sobre os protagonistas destas práticas, sejam eles empresas de consultadoria, multinacionais ou governos nacionais, deve suscitar uma ampla reflexão sobre as causas mais profundas que criaram as condições para estas práticas, que são comuns e se generalizam à maioria das grandes multinacionais, com a conivência de vários Estados-Membros da UE.

E estas causas profundas estão naturalmente associadas à desregulamentação do sistema financeiro e ao levantamento de todas as restrições à circulação do capital.

É de esperar que estas matérias não venham a ser objeto do trabalho desta comissão. Lamentamos que o mandato da comissão não reflita esta necessidade.

Tendo viabilizado a constituição desta comissão, denunciamos o que nos parecem ser os seus limites e, de certa forma, alguma perversidade que lhe pode estar associada: dar a ideia de que se faz algo para que algo mude, ficando, na verdade, tudo na mesma.

Assim aconteceu com a comissão relativa ao escândalo Luxleaks.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Δεν πιστεύω πως μπορεί να αποδώσει η επιτροπή έρευνας με τα συγκεκριμένα μέλη και καταψηφίζω τον ορισμό τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ After the scandal of the Panama Papers, Parliament decided to set up a committee of inquiry in order to investigate the alleged failure of the Commission and the Member States regarding the application of several legislations in the field of taxation and money laundering. Parliament will now vote on the composition of this committee of inquiry.

In addition, Parliament is due to finalise its work on the TAXE 2 Committee in July 2016 and outstanding issues remain unanswered. The Council and the Commission have not delivered the documents requested, ministers have not all had the opportunity to answer before the Committee and revelations related to, amongst other matters, the Panama Papers have raised further questions which require political dedication and further technical investigation, all of which the mandate of the Panama Committee of Inquiry would be responsible for. I am in favour of continuing the work on taxation issues, and I therefore voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. ‒ Ringrazio il Gruppo S&D e tutti i colleghi per la fiducia che hanno voluto accordarmi proponendo il mio nominativo come componente della nuova commissione straordinaria d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione in materia di riciclaggio di denaro, elusione fiscale ed evasione fiscale. Sarà mio impegno assicurare un approfondimento adeguato delle vicende note come "Panama Papers", nell'obiettivo di garantire la massima trasparenza sui fatti avvenuti e di prevenire il ripetersi di nuovi episodi di elusione ed evasione ai danni dei cittadini e della crescita.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe für die Ernennung der Mitglieder des „Untersuchungsausschusses zur Prüfung von behaupteten Verstößen gegen das Unionsrecht und Missständen bei der Anwendung desselben im Zusammenhang mit Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung“ gestimmt, da ich jede Maßnahme unterstütze, die für mehr Steuergerechtigkeit und Transparenz im Sinne unserer Bürger und Familien kämpft.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Estamos a favor de la creación de esta comisión especial, concebida a raíz del escándalo de los Papeles de Panamá para investigar posibles omisiones de la Comisión y los Estados miembros para trasponer las directivas de la Unión Europea para luchar efectivamente contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Consideramos que las informaciones contenidas en los Papeles de Panamá suponen un cuestionamiento serio de la eficacia e incluso de la voluntad de las autoridades europeas para combatir efectivamente la evasión fiscal, y estimamos que es obligación del Parlamento investigar esto hasta sus últimas consecuencias.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour. It was decided to set up a committee of inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of European Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Στην προηγούμενη Ολομέλεια υπερψηφίσαμε τη σύσταση εξεταστική επιτροπής του Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Στην παρούσα υπερψηφίσαμε τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Το ζητούμενο είναι το θέμα να εξεταστεί σε όλο του το βάθος και προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε ως ομάδα στα πλαίσια της εξεταστικής επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I supported the appointments put forward by all political groups to the new Committee of Inquiry into the alleged maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion. It is vital that elected representatives have an opportunity to evaluate the tax practices of large multinationals and wealthy individuals to see if they paid the appropriate amount of tax on their earnings within the EU. It is also of vital importance to the integrity of the EU institutions that an investigation into the application of European Union law by the Commission and Member States is undertaken. Citizens need assurances that tax administrations correctly apply tax levels. Likewise, if tax rates are not being correctly applied this needs to be reviewed as tax not collected by administrations is funding lost for vital public services in local communities.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za imenovanja za istražno Povjerenstvo radi istrage navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni zakonodavstva Unije u području pranja novca, izbjegavanja poreza i utaje poreza jer držim da navedeno Povjerenstvo treba započeti s radom čim prije.

Istražno Povjerenstvo broji 65 članova, te ima mandat od 12 mjeseci nakon kojih treba podnijeti svoje završno izvješće. Smatram da je dano dovoljno vremena kako bi se ustanovilo je li došlo do propusta od strane Europske komisije i država članica. Iznimno je važno utvrditi što omogućuje, i na koji način, pranje novaca, izbjegavanje poreza i utaju poreza kako bi se ubuduće prevenirale i spriječile takve prakse, te stoga podržavam imenovanja i početak rada Povjerenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de la nomination de 65 députés européens pour constituer la commission d'enquête "Panama Papers". Cette commission a été mis en place pour enquêter sur les allégations d’infractions au droit de l’Union en matière de blanchiment de capitaux, d’évasion fiscale et de fraude fiscale.

Face à ce scandale fiscal mondial qui a secoué l’Europe, il est essentiel que le Parlement apporte une réponse forte et fasse toute la lumière sur les infractions commises.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Kaili (S&D), in writing. – I strongly support the initiative of Parliament to appoint a committee of inquiry to examine contraventions and maladministration on issues related to tax fraud and money laundering. The Panama Papers and other related leaks that we have experienced in the near past dictate that we act promptly and protect the fiscal capacity of the EU as well as the citizens who find themselves entrapped by the constant tax base erosion.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. ‒ Le Parlement européen a nommé les 65 membres de sa commission d'enquête sur les révélations dites des Panama Papers, en lien avec l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent, après avoir approuvé son mandat le 8 juin. J’ai voté en faveur de cette désignation qui entérine le début des travaux de la commission d’enquête dont je suis désormais membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Je soutiens la désignation des membres de la commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction au droit de l'Union et de mauvaise administration dans l'application de celui-ci en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale. Le groupe ENL y sera représenté par Gilles Lebreton, Barbara Kappel et Mario Borghezio. Nous avons également désigné Bernard Monot, Lorenzo Fontana et Marcus Pretzell comme membres suppléants.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de la constitución de esta comisión de investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y evasión fiscales, así como del nombramiento de sus miembros. Después de que hayan salido a la luz escándalos como el de los Papeles de Panamá, que han hecho pública no sólo la pasividad de los gobiernos europeos ante este tipo de prácticas, sino la implicación directa de diferentes gobernantes, este tipo de Comisión es de gran importancia si realmente existe una voluntad de revertir este tipo de situaciones.

Para esto, la comisión de investigación no puede servir únicamente para la depuración de responsabilidades políticas, sino que debe proponer medidas efectivas que permitan terminar con este tipo de delitos tanto a través de empresas offshore como en el caso de Panamá como dentro de nuestro propio continente. Por ello valoramos positivamente la creación de esta comisión y esperamos que se la permita trabajar sin restricciones y sus conclusiones sean tenidas en cuenta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. ‒ Šī gada 8. jūnijā Parlamentā notika balsojums, kurš izveidoja Izmeklēšanas komiteju EP ietvaros, kuras biedri sīki izanalizēs gan pēdējā laika finansiālos skandālus (piem., LuxLeaks un „Panamas papīri”), gan jebkurus citus iespējamus pārkāpumus un administratīvas kļūmes Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanu.

Visai cerams, ka mani kolēģi, kas tika šodien iecelti savos amatos šajā izveidotajā komitejā, pēc iespējas aktīvāk un produktīvāk strādās nepieciešamajos virzienos un gada laikā sagatavos ziņojumu, kas palīdzēs ne tikai skaidrāk saprast minēto un pārējo skandālu un esošās politikas un likumdošanas trūkumu specifiku, bet arī pienācīgi realizēt jau daudz plašāka mēroga pasākumus attiecībā uz šādiem noziedzīgajiem darījumiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ του ορισμού μελών της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ A favore delle "Nomine per la commissione di inchiesta incaricata di indagare sui presunti casi di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione e all'evasione fiscali".

Si tratta certamente di una delle priorità cui l'Unione europea non può prescindere che riguarda la tutela di tutti quei cittadini che rispettano i regolamenti ed i pagamenti in fatto di tassazione.

Poter individuare casi di cattiva amministrazione riduce sprechi, aumenta l'efficienza del sistema e infonde fiducia nei nostri cittadini europei, ed è proprio questo l'obiettivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ Mi apoyo a la propuesta con los nombres de las personas que formarán parte de la comisión de investigación que decidimos crear hace unas semanas para determinar si ha habido infracción de la legislación comunitaria sobre evasión y blanqueo en relación a los conocidos como ‘Papeles de Panamá’.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Esta comissão de inquérito pode vir a ter grande importância no combate ao branqueamento de capitais, à elisão fiscal e à evasão fiscal.

É com grande espírito de missão que vou participar como membro efetivo nesta comissão, onde tudo farei para contribuir para o sucesso desta comissão.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of these appointments and I am proud to form part of the Committee. It is critical to have a comprehensive and dedicated team of MEPs to examine violations of European Union law and alleged corrupt practices uncovered in several information leaks known as the ‘Panama Papers’.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A vizsgálóbizottság fölállításáról, hatásköréről és megbízatásának időtartamáról a Parlament június 8-i plenáris ülésén döntött. Az akkor elfogadott határozat értelmében a vizsgálóbizottság 65 tagból áll. A Parlament most az előterjesztett javaslatok alapján a vizsgálóbizottság tagjairól döntött. Az előterjesztést megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Le groupe ENL comptera 3 membres titulaires et trois suppléants, ce qui lui donnera une présence satisfaisante au sein de la nouvelle commission, forte de 65 membres. La composition peut être votée en l’état.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ A comissão de inquérito sobre o denominado "Panama Papers" para a investigação de alegadas contravenções ou má administração na aplicação do Direito da União relacionadas com o branqueamento de capitais, a elisão e a evasão fiscais tem um trabalho fundamental para garantir a confiança dos cidadãos nas instituições.

A União Europeia deve pautar-se pelo escrupuloso cumprimento das normas vigentes e deverá efetuar todas as diligências necessárias para garantir uma política de transparência e de combate à elisão e à evasão fiscal.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de la composition de la commission d’enquête mise en place après le scandale des Panama papers. Le mandat de cette commission avait été voté à l’occasion de la première séance plénière de juin 2016.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the establishment of the Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of European Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour of this report which concerned appointments to a special committee of inquiry into the Panama Papers. My colleague Matt Carthy has been nominated to represent the GUE/NGL European political grouping on this Committee.

This Committee of Inquiry will investigate possible contraventions and maladministration in the application of the law on money laundering, tax avoidance and tax evasion.

A number of Irish companies, business people, property developers and other individuals have been implicated in this scandal.

It is vital that this Committee has sufficient powers of inquiry to investigate the Panama Papers scandal effectively in order to identify the loopholes that need to be closed.

This committee will have 12 months to report back.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Izbjegavanje plaćanja poreza neminovno utječe na povjerenje građana Europske unije u ispravno funkcioniranje pravnih institucija, kako na nacionalnoj tako i na europskoj razini. Ne možemo pobjeći od činjenice da su malverzacije u području poreznog sustava čest način bezobzirnog iskorištavanja nedovoljne kontrole ili pravnih praznina u sustavu te čine direktnu štetu svakom njezinom građaninu koji uredno izvršava svoje obveze. Međutim, namjerno kršenje nacionalnih zakona i pravila putem pranja novca, izbjegavanja poreza i utaje poreza te kršenje i nepravilnosti u primjeni zakonodavstva Unije kod prosječnog poreznog obveznika ostavlja gorak okus te si s pravom postavlja pitanje zbog čega pravila za nekoga vrijede, a za nekog drugog ne. Otkrivanje 11.5 milijuna dokumenata s detaljnim povjerljivim informacijama za 214.418 off-shore kompanija nažalost je samo djelić onoga što se u stvarnosti događa. Otkriveni slučajevi prijevara moraju se strogo sankcionirati, a rupe u postojećim zakonima i pravilima zatvoriti.

Podržala sam osnivanje i imenovanja članova ovog istražnog povjerenstva te im želim uspješan rad. Samo pošteni odnos vlasti prema svakom poreznom obvezniku učvrstit će povjerenje građana, kako u nacionalne, tako i u europske institucije. A povjerenje nam je danas prijeko potrebno ako želimo nastaviti graditi Uniju na zdravim temeljima.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Vítám, že se Evropský parlament rozhodl vytvořit vyšetřovací výbor, který by měl zjistit pravdu ohledně podezření, že Komise a členské státy neaplikovaly potřebnou legislativu v oblasti daňových úniků a praní špinavých peněz. Parlament tímto aktivně reaguje na kauzu tzv. Panama Papers. Parlament dnes hlasoval o složení tohoto výboru, nad čímž panoval všeobecný konsensus.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Dans la continuité du vote en session plénière du début du mois de juin 2016, j’ai renouvelé mon soutien à la constitution d'une commission d'enquête suite aux révélations dites des "Panama Papers". Fonctionnant sur le même modèle que la commission d'enquête sur les émissions de véhicules (EMIS), dont je suis membre, cette commission devra enquêter sur les éventuelles infractions ou la mauvaise administration de l'application des législations européennes portant sur le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Les 65 députés européens membres sont désormais nommés et la commission aura douze mois pour présenter son rapport final.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ Suite aux révélations dites des "Panama Papers" sur les sociétés offshores et leurs bénéficiaires, le Parlement européen soutient par son vote de ce midi, la formation d’une commission d’enquête.

Cette commission (PANA) sera chargée d’enquêter sur les allégations d'infraction et de mauvaise administration dans l'application par la Commission européenne ou les États membres de la législation européenne sur le blanchiment d'argent, l'évasion et l'évitement fiscal.

Selon le Consortium international pour le journalisme d'investigation (ICIJ), les premières révélations concernant les "Panama Papers" impliquent au moins 12 chefs d'État et de gouvernement dans le monde (dont six encore en activité) et 128 politiciens ou fonctionnaires haut placés. Ces révélations montrent également l’implication de grandes banques dans la création de sociétés offshores dans des paradis fiscaux.

Des données complémentaires devraient être publiées par l’ICIJ ultérieurement afin de faciliter les recherches du Parlement européen concernant ces activités. Pour rappel, le Parlement européen estime que l'évasion fiscale et l'évitement coûtent à l'Union européenne entre 50 et 70 milliards d’euros par an.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. ‒ Tout comme je me suis félicité de la mise en place le 8 juin dernier de cette commission d'enquête qui fait suite aux révélations des "Panama Papers", je me félicite de la nomination de ses 65 membres dans la mesure où cela signifie que le travail parlementaire de notre Assemblée va pouvoir débuter sur ce sujet. Cette commission aura pour mission d'enquêter sur les allégations d’infraction ainsi que de mauvaise administration dans l’application des législations européennes en matière de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale et de fraude fiscale. Mes 65 collègues auront douze mois pour présenter leur rapport, et je les encourage à faire toute la lumière sur les responsabilités en cause face à ces pratiques inacceptables.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ Como consecuencia del escándalo conocido como PanaLeaks, que reveló la existencia de miles de cuentas bancarias opacas con finalidad de elusión fiscal en Panamá, los socialistas europeos reclamamos la constitución de una comisión de investigación, dado que en tal entramado han participado ciudadanos europeos muy significados, y pueden además haberse dañado los intereses financieros de la Unión.

Esta Comisión investigará, entre otras cuestiones, si los Estados miembros han implementado correctamente la Directiva contra el blanqueo de dinero para evitar el lavado de dinero a través de la creación de empresas off-shore, si cooperaban en relación con el intercambio automático de información, si las legislaciones en el sector de auditoría han sido bien implementadas para evitar conflictos de intereses, y también evitar que sean involucrados en paraísos fiscales y si la legislación sobre el sector bancario (CRD IV) ha sido también bien ejecutada.

De cara a finalizar la constitución de esta Comisión de Investigación, he votado favorablemente la lista de diputados de esta casa que la integrarán, entre los que me felicito, figuran mis compañeros Ramón Jáuregui y Juan Fernando López Aguilar.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Le Parlement européen a nommé les 65 députés qui constitueront la commission d'enquête sur le scandale "Panama Papers" qui a mis en lumière l'ampleur des avoirs cachés à l'étranger à l'aide de montages de sociétés.

Contrairement à la commission spéciale sur les rescrits fiscaux (TAXE2), il ne s'agira pas que d'eurodéputés de la commission des affaires économiques du Parlement, mais également des membres de la commission des affaires juridiques, par exemple. Lors de sa première réunion, en principe en juillet, la commission d'enquête nommera son président et ses vice-présidents.

Cette commission entend faire la lumière – bien nécessaire – sur des manquements présumés au droit européen en ce qui concerne le blanchiment d'argent, l'évasion et l'évitement fiscaux. Elle sera sur pied pour une durée d'un an.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Institucija ilgu pavadinimu – Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti – labai svarbi ES kovos su finansiniais nusikaltimais struktūra. Todėl privalome užtikrinti, jog jos nariai būtų nepriekaištingos reputacijos. Ne mažiau svarbu ir jų ekspertiniai gebėjimai finansų srityje. Esu įsitikinęs, jog visos politinės grupės į jį delegavo geriausius savo atstovus, nors, tiesą pasakius, taip ir neteko pamatyti, jog ši reputacija ir ekspertiniai gebėjimai būtų kaip nors įrodyti. Taip pat pasigendu ir visų valstybių narių atstovavimo principo laikymosi – kai kurių šalių atstovų komitete taip ir nėra.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ À semelhança do apoio que dei à decisão do Parlamento Europeu de criar uma comissão de inquérito para investigar alegadas contravenções ou má administração na aplicação do Direito da União relacionadas com o branqueamento de capitais e a elisão e evasão fiscais, à composição numérica e à duração do mandato, também concordei com as nomeações dos 65 membros que irão levar a cabo esta missão de apresentar, no prazo de 12 meses, um relatório completo sobre esta matéria.

Saliento ainda o facto de, neste leque de parlamentares, se encontrarem três eurodeputados eleitos por Portugal, sendo que dois fazem parte do meu grupo político, possuindo reconhecida capacidade e comprovada experiência nesta matéria.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Estamos a favor de la creación de esta comisión especial, concebida a raíz del escándalo de los Papeles de Panamá para investigar posibles omisiones de la Comisión y los Estados miembros para trasponer las directivas de la Unión Europea para luchar efectivamente contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Consideramos que las informaciones contenidas en los Papeles de Panamá suponen un cuestionamiento serio de la eficacia e incluso de la voluntad de las autoridades europeas para combatir efectivamente la evasión fiscal, y estimamos que es obligación del Parlamento investigar esto hasta sus últimas consecuencias.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), în scris. ‒ Am votat pentru colegii noștri care vor investiga acuzațiile de spălare de bani, evitarea obligațiilor fiscale și evaziunea fiscală.

Mă bucur că această comisie a fost instituită și am încredere că va face o treabă bună.

Cetățenii au nevoie de mai multă transparență din partea instituțiilor UE și de asigurări că banii contribuabililor sunt corect folosiți.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de la constitución de esta comisión de investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y evasión fiscales, así como del nombramiento de sus miembros. Después de que hayan salido a la luz escándalos como el de los Papeles de Panamá, que han hecho pública no sólo la pasividad de los gobiernos europeos ante este tipo de prácticas, sino la implicación directa de diferentes gobernantes, este tipo de Comisión es de gran importancia si realmente existe una voluntad de revertir este tipo de situaciones.

Para esto, la comisión de investigación no puede servir únicamente para la depuración de responsabilidades políticas, sino que debe proponer medidas efectivas que permitan terminar con este tipo de delitos tanto a través de empresas offshore como en el caso de Panamá como dentro de nuestro propio continente. Por ello valoramos positivamente la creación de esta comisión y esperamos que se la permita trabajar sin restricciones y sus conclusiones sean tenidas en cuenta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky je nutné prešetriť a následne vyvodiť dôsledky z daných činov. Podporujem vymenovanie nových členov, ktorí posilnia Vyšetrovací výbor a pomôžu odhaliť tieto trestné činy.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za seznam članov preiskovalnega odbora o domnevnih kršitvah evropske zakonodaje o pranju denarja, izogibanju davkom in davčnih utajah. Preiskovalni odbor bo raziskoval, ali so lastniki podjetij v davčnih oazah kršili evropsko davčno zakonodajo.

Pozdravljam imenovanje članov preiskovalnega odbora, ki bo z močnim mandatom in polnimi pooblastili raziskal vse razsežnosti afere Panama Papers. Upam oziroma verjamem, da bo preiskovalni odbor prinesel konkretne rezultate ter da bomo na ta način končali z nepoštenimi davčnimi praksami.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Η επιλογή προσώπων για επιτροπές εξέτασης και ελέγχου του ενωσιακού συμφέροντος θα πρέπει να βασίζεται στην ακεραιότητα του χαρακτήρα τους και στην αποδεδειγμένη δραστηριότητά τους όσον αφορά στην προστασία δημόσιου, υπό την ευρεία έννοια, χρήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a pénzmosásra, adókikerülésre és adókijátszásra vonatkozó uniós jog alkalmazásával kapcsolatos állítólagos jogsértések és hivatali visszásságok kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság tagjainak kinevezését. EP-képviselőként már a megelőző plenáris ülésen megszavaztam a Panama-papírokkal kapcsolatos vizsgálóbizottság felállítását, amely az offshore cégeket és azok haszonélvezőit fogja kutatni, valamint a tagállamok és az Európai Bizottság által a pénzmosásra, adókijátszásra és adóelkerülésre vonatkozó uniós jog állítólagos megsértését, illetve visszás alkalmazását szándékozik vizsgálni.

A testület most megválasztott 65 tagja, valamint a póttagok igen nagy felelősséggel járó munkát kaptak. 12 hónapunk lesz arra, hogy feltárjuk és jelentést készítsünk a feltételezett mulasztásokról és visszaélésekről, amelyek utat nyitottak, illetve jelentősen megkönnyítették egyes vállalatok és magánszemélyek számára az adófizetés alól való kibújást. A pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás társadalomra és gazdaságra gyakorolt hatása rendkívül negatív. Amennyiben azonban a jelenlegi rendszereink még segítik és bátorítják is ezeket az illegális tevékenységeket, végzetes károkkal számolhatunk. A bizottsági tagok vizsgálódásának eredménye remélhetőleg számos kérdésre ad majd választ és hozzájárul a pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás visszaszorításához az EU-ban.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai bien sûr voté en faveur de la désignation des membres de la commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction au droit de l'Union et de mauvaise administration dans l'application de celui-ci en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale. Faire la chasse aux fraudeurs et aux tricheurs doit être une priorité absolue.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the appointment of 65 members who will make up the Committee of Inquiry into the Panama Papers scandal, which revealed the scope of assets hidden overseas through corporate structures.

I am confident that my ANO colleague Petr Ježek will do an excellent job for our Group on this important committee. The Committee intends to shed light on the presumed shortcomings in EU law regarding money laundering and tax evasion and avoidance. It will be in place for one year.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Sklep o imenovanju članov preiskovalnega odbora za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo sem podprla.

Potrebno je raziskati, kako so Komisija in države članice izvajale in uveljavljale direktivo o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter, ali so organi držav članic uporabili upravne kazni in druge upravne ukrepe v primerih ustanov, za katere je bilo ugotovljeno, da so odgovorne za hudo kršenje nacionalnih določb, povezanih z omenjeno direktivo.

Prav tako pomembna je izmenjava informacij s področja obdavčevanja. Komisija naj razišče domnevo, da organi držav članic niso bili dosledni pri sporočanju davčnih informacij drugim državam članicam na lastno pobudo, če obstajajo razlogi za domnevo, da gre morda za izgubo davka.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Estamos a favor de la creación de esta comisión especial, concebida a raíz del escándalo de los Papeles de Panamá para investigar posibles omisiones de la Comisión y los Estados miembros para trasponer las directivas de la Unión Europea para luchar efectivamente contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Consideramos que las informaciones contenidas en los Papeles de Panamá suponen un cuestionamiento serio de la eficacia e incluso de la voluntad de las autoridades europeas para combatir efectivamente la evasión fiscal, y estimamos que es obligación del Parlamento investigar esto hasta sus últimas consecuencias.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ I support the institution of the Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of European Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion.

The Panama leaks and scandal must be investigated and we should make sure these abuses are not repeated. Parliament has its role to play as we represent the European citizens that are the victims of these frauds as most of them pay their taxes according to the law. It is morally wrong to avoid and evade taxes in a period when many European citizens, SMEs and most big companies pay their fair share of taxes and respect the rules.

I am proud to be part of the Panama inquiry. My work will focus on all actions to combat economic fraud, capital outflow and money laundering.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Estamos a favor de la creación de esta comisión especial, concebida a raíz del escándalo de los Papeles de Panamá para investigar posibles omisiones de la Comisión y los Estados miembros para trasponer las directivas de la Unión Europea para luchar efectivamente contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Consideramos que las informaciones contenidas en los Papeles de Panamá suponen un cuestionamiento serio de la eficacia e incluso de la voluntad de las autoridades europeas para combatir efectivamente la evasión fiscal, y estimamos que es obligación del Parlamento investigar esto hasta sus últimas consecuencias.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the appointments to the Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of European Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion. I voted in favour because I believe that setting up a committee of inquiry into the ‘Panama Papers’ revelations of detailed information on offshore companies and their ultimate beneficiaries is of crucial importance.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Mediante estos nombramientos este Parlamento manifiesta su voluntad de luchar contra estas prácticas. Es importante que los ciudadanos europeos nos vean como parte de la solución y no como parte del problema, por lo que creo conveniente votar a favor de esta decisión.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de la constitución de esta comisión de investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y evasión fiscales, así como del nombramiento de sus miembros. Después de que hayan salido a la luz escándalos como el de los Papeles de Panamá, que han hecho pública no sólo la pasividad de los gobiernos europeos ante este tipo de prácticas, sino la implicación directa de diferentes gobernantes, este tipo de Comisión es de gran importancia si realmente existe una voluntad de revertir este tipo de situaciones.

Para esto, la comisión de investigación no puede servir únicamente para la depuración de responsabilidades políticas, sino que debe proponer medidas efectivas que permitan terminar con este tipo de delitos tanto a través de empresas offshore como en el caso de Panamá como dentro de nuestro propio continente. Por ello valoramos positivamente la creación de esta comisión y esperamos que se la permita trabajar sin restricciones y sus conclusiones sean tenidas en cuenta.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik heb voor de samenstelling van deze parlementaire onderzoekscommissie gestemd omdat ik verder onderzoek nodig vind in de malafide toepassing van Europees recht of zelfs overtredingen ervan in de "Panamazaak" om belastingen te ontduiken en geld wit te wassen. Het Europees Parlement moet hierover gedegen onderzoek uitvoeren om dit in de toekomst uit te kunnen sluiten.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Bei dieser Abstimmung ging es um die Ernennung der Mitglieder der einzelnen Fraktionen für den neuen Untersuchungsausschuss zur Prüfung von behaupteten Verstößen gegen das Unionsrecht und Missständen bei der Anwendung desselben im Zusammenhang mit Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. – PE trebuie să preia inițiativa în crearea unui mediu de afaceri mai transparent care să limiteze excesul de speculație și lăcomia care au dus la criza financiară globală din 2008.

Efectele acestei crize se resimt până astăzi, iar noi, în PE, trebuie să ne concentrăm pe inițiative legislative, dar și pe acțiuni menite să contribuie la schimbarea mentalităților. Este adevărat că domeniul fiscal este în competența exclusivă a statelor membre, dar prin acțiuni de cooperare a autorităților de reglementare și control precum și prin exemplul pe care PE îl promovează chiar prin activitatea comisiei de anchetă nou-create vom reuși să impunem un model de conduită.

Transparența este un element cheie în protejarea intereselor cetățenilor, de aceea PE este îndreptățit să se impună ca un inițiator în acest domeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de la creación de esta Comisión de Investigación, de la cual voy a ser miembro, sobre los llamados papeles de Panamá ya que supone un paso más del Parlamento Europeo hacia una mayor trasparencia y rendición de cuentas con respecto al blanqueo, la evasión y la elusión fiscal.

Como miembro de esta comisión, me gustaría alegar que es una excelente oportunidad para demostrar al ciudadano europeo que sus representantes, es decir, nosotros, queremos ser parte de la solución y no parte del problema.

Junto a mis 64 compañeros restantes, trabajaremos conjuntamente para detectar los errores que se hayan podido cometer tanto por acción como por omisión.

Muchas gracias.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. ‒ Votei a favor das nomeações da comissão de inquérito por parte do Parlamento Europeu para investigar alegadas contravenções ou má administração na aplicação do Direito da União relacionadas com o branqueamento de capitais, a elisão e a evasão fiscais, por concordar com a lista de nomes proposta.

Realço o facto de o Parlamento Europeu ser o órgão democrático por excelência das instituições europeias, pelo que tem o dever de investigar o que se passou e apurar porque é que as medidas de elisão e evasão fiscais atuais não foram eficazes.

Sublinho que, no cumprimento deste mandato, o Parlamento deve ainda propor, no seu relatório final, medidas que evitem a repetição de processos como o dos Panamá Papers.

Para além do reforço da regulação interna desta matéria, é também essencial encorajar países terceiros a aplicar normas mínimas de boa governação em matéria fiscal e de planeamento fiscal agressivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Podprl sem imenovanje članov preiskovalnega odbora o domnevnih kršitvah evropske zakonodaje o pranju denarja, izogibanju davkom in davčnih utajah.

Menim, da bo ustanovitev preiskovalnega odbora pripomogla k odkrivanju domnevnih kršitev in nepravilnosti povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo v zadevi panamski papirji.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου