Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 6 юли 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 3.Решението на Япония да възобнови китолова през сезона 2015-2016 г. (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Програма за дейността на словашкото председателство (разискване)
 5.Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. (разискване)
 6.Време за гласуване
  6.1.Участие на Азербайджан в програми на Съюза (A8-0210/2016 - Norica Nicolai) (гласуване)
  6.2.Проект на коригиращ бюджет № 2/2016 г.: Излишък от финансовата 2015 година (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes) (гласуване)
  6.3.Високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (A8-0211/2016 - Andreas Schwab) (гласуване)
  6.4.Етикетиране на енергийната ефективност (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (гласуване)
  6.5.Европейска гранична и брегова охрана (A8-0200/2016 - Artis Pabriks) (гласуване)
  6.6.Европейска агенция по морска безопасност (A8-0215/2016 - Michael Cramer) (гласуване)
  6.7.Агенция на Общността за контрол на рибарството (A8-0068/2016 - Alain Cadec) (гласуване)
  6.8.Секретариат на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle) (гласуване)
  6.9.Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 - 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (гласуване)
  6.10.Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer) (гласуване)
  6.11.Взаимодействие между структурните фондове и „Хоризонт 2020“ (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016) (гласуване)
  6.12.Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016) (гласуване)
  6.13.Решението на Япония да възобнови китолова през сезона 2015-2016 г. (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016) (гласуване)
  6.14.Възражение съгласно член 105, параграф 4: Гаранция от ЕС за Европейската инвестиционна банка за загуби що се отнася до Беларус (B8-0869/2016, B8-0870/2016) (гласуване)
  6.15.Възражение съгласно член 105, параграф 4: Минимални изисквания за собствени средства и приемливи пасиви (B8-0868/2016) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
  7.1.Участие на Азербайджан в програми на Съюза (A8-0210/2016 - Norica Nicolai)
  7.2.Проект на коригиращ бюджет № 2/2016 г.: Излишък от финансовата 2015 година (A8-0212/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.3.Високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (A8-0211/2016 - Andreas Schwab)
  7.4.Етикетиране на енергийната ефективност (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  7.5.Европейска гранична и брегова охрана (A8-0200/2016 - Artis Pabriks)
  7.6.Европейска агенция по морска безопасност (A8-0215/2016 - Michael Cramer)
  7.7.Агенция на Общността за контрол на рибарството (A8-0068/2016 - Alain Cadec)
  7.8.Секретариат на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (A8-0188/2016 - Ingeborg Gräßle)
  7.9.Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 - 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията (A8-0224/2016 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  7.10.Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) (A8-0223/2016 - Jeppe Kofod, Michael Theurer)
  7.11.Взаимодействие между структурните фондове и „Хоризонт 2020“ (RC-B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-0861/2016)
  7.12.Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. (RC-B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016)
  7.13.Решението на Япония да възобнови китолова през сезона 2015-2016 г. (B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016)
  7.14.Възражение съгласно член 105, параграф 4: Гаранция от ЕС за Европейската инвестиционна банка за загуби що се отнася до Беларус (B8-0869/2016, B8-0870/2016)
  7.15.Възражение съгласно член 105, параграф 4: Минимални изисквания за собствени средства и приемливи пасиви (B8-0868/2016)
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на ЕС (разискване)
 11.Приветствие с добре дошли
 12.Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на ЕС (продължение на разискването)
 13.Нови инициативи, свързани с близкоизточния мирен процес (разискване)
 14.Нова стратегия на ЕС относно Китай (разискване)
 15.Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2015 г. (разискване)
 16.Седемдесет и първа сесия на Общото събрание на ООН (разискване)
 17.Защита на лицата, подаващи сигнали за нередности (разискване)
 18.Преразглеждане на стандартизирания подход към кредитния риск от Базелския комитет (разискване)
 19.Възражение съгласно член 106: Разрешени здравни претенции за храни (разискване)
 20.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 21.Внасяне на документи: вж. протоколи
 22.Трансфер на бюджетни средства
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 24.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (4168 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (13409 kb)
Правна информация - Политика за поверителност