Kazalo 
Dobesedni zapisi razprav
PDF 4030k
Četrtek, 7. julij 2016 - Strasbourg Pregledana izdaja
1. Otvoritev seje
 2. Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3. Peticije: glej zapisnik
 4. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 5. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik: gl. zapisnik
 6. Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (razprava)
 7. Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  7.1. Položaj albinov v Afriki, zlasti v Malaviju
  7.2. Bahrajn
  7.3. Mjanmar, zlasti položaj ljudstva Rohingja
 8. Sporočilo predsedujočega
 9. Čas glasovanja
  9.1. Položaj albinov v Afriki, zlasti v Malaviju (RC-B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016) (glasovanje)
  9.2. Bahrajn (RC-B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016) (glasovanje)
  9.3. Mjanmar, zlasti položaj ljudstva Rohingja (RC-B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016) (glasovanje)
  9.4. 71. zasedanje generalne skupščine ZN (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev) (glasovanje)
  9.5. Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (A8-0203/2016 - Helga Stevens) (glasovanje)
  9.6. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: dovoljene zdravstvene trditve na živilih (B8-0842/2016) (glasovanje)
 10. Obrazložitev glasovanja
  10.1. 71. zasedanje generalne skupščine ZN (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev)
  10.2. Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (A8-0203/2016 - Helga Stevens)
  10.3. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: dovoljene zdravstvene trditve na živilih (B8-0842/2016)
 11. Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 12. Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 13. Netarifne ovire za izvoznike hrane na notranjem trgu EU (razprava)
 14. Prenos osebnih podatkov na Kitajsko (razprava)
 15. Uporaba zakona o minimalni plači v prometnem sektorju (razprava)
 16. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 17. Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 18. Prekinitev zasedanja


  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID-MARIA SASSOLI
Vicepresidente

 
1. Otvoritev seje
Video posnetki govorov
 

(La seduta è aperta alle 9.00)

 

2. Predložitev dokumentov: glej zapisnik

3. Peticije: glej zapisnik

4. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik

5. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik: gl. zapisnik

6. Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (razprava)
Video posnetki govorov
 

Presidente. L'ordine del giorno reca la relazione di Helga Stevens, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite (2015/2258(INI)) (A8-0203/2016)

 
  
MPphoto
 

  Helga Stevens, Rapporteur. – Tot op vandaag is het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap het enige internationale mensenrechtenverdrag dat is geratificeerd door de Europese Unie als geheel. Daarnaast is het belangrijk ter kennis te nemen dat alle EU-lidstaten het verdrag ondertekend hebben en dat 27 lidstaten het geratificeerd hebben. Er is dus politiek gezien een zeer groot draagvlak voor dit verdrag.

Het verdrag wordt beschouwd als het eerste mensenrechtenverdrag van deze eeuw, de 21e eeuw. Het verdrag is wettelijk bindend en de Europese Unie moet nu actie ondernemen om het volledig toe te passen. Alle wetgeving, zowel in de toekomst als uit het verleden, moet volledig in lijn zijn met het VN-verdrag en volledige en gelijke deelname van personen met een beperking aan de samenleving garanderen, ook op Europees niveau. Het VN-verdrag geeft geen nieuwe of bijkomende rechten aan personen met een beperking, maar verduidelijkt zeer expliciet dat personen met een beperking ook aanspraak kunnen maken op fundamentele rechten die al zijn neergeschreven in andere verdragen, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Kinderrechtenverdrag en andere internationale verdragen.

Ik ben echt trots dat ik een recordaantal commissies hebben kunnen betrekken bij mijn verslag, gaande van de Commissies vervoer en toerisme, juridische zaken en ontwikkelingssamenwerking tot de Commissie verzoekschriften. Dit bewijst dat beperking of handicap niet alleen maar een sociaal onderwerp is, maar een thema dat doordringt in alle aspecten van het leven. Vergeet niet dat dit VN-verdrag een mensenrechtenverdrag is. We spreken hier dus over de mensenrechten van personen met een beperking.

In de geest van het verdrag en van de slogan van de beweging van mensen met een beperking, namelijk “Niets over ons zonder ons”, schreef ik mijn verslag samen met organisaties van en voor mensen met een beperking. Ik heb van in het begin constructief met het Europees Gehandicaptenforum en zijn leden kunnen overleggen. Ik dank daarom zeer hartelijk de organisaties en individuen die mij hebben gesteund. Vertegenwoordigers van die organisaties zitten hierboven op de publiekstribune. Ik zou heel graag een applaus voor hen willen, omdat ze onvermoeibaar hun rechten als personen met een beperking blijven opeisen in onze samenleving [applaus], een samenleving die niet altijd rekening houdt met hen en die niet altijd begrijpt met welke obstakels personen met een beperking elke dag te maken krijgen.

Ik wil nogmaals herhalen en benadrukken dat mensen met een beperking in Europa niet als tweederangsburgers behandeld mogen worden. Zij moeten dezelfde rechten genieten om in de EU te leven en werken, net zoals burgers zonder beperking. De Europese instellingen moeten het goede voorbeeld geven. Medewerkers met een beperking moeten ondersteund worden, zodat zij gelijke toegang krijgen tot werk en beroep. Burgers met een beperking moeten ook gelijke toegang tot publieke informatie en evenementen in het Europees Parlement en andere instellingen krijgen. Wij kunnen niet van de lidstaten verlangen dat zij het verdrag toepassen als wij het zelf niet doen.

Ik kijk ernaar uit om er samen met mijn collega's hier en in andere instellingen voor te zorgen dat de rechten van mensen met een beperking worden gerespecteerd en ernstig worden genomen in heel Europa.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), ponente de opinión de la Comisión de Peticiones. – Señor Presidente, en primer lugar quiero dar la enhorabuena a la señora Helga Stevens por haber elaborado este informe. Es el primer Tratado de Derecho internacional, de derechos humanos, que suscribe la Unión y que ratifica en su conjunto y, por lo tanto, forma parte del ordenamiento jurídico propio de la Unión.

En agosto del año pasado, las Naciones Unidas elaboraron unas observaciones finales sobre el cumplimiento por parte de los Estados miembros y de la propia Unión de todos los parámetros de esta Convención. Esta Convención no es el final, es el principio de la consolidación del principio de igualdad de todos los derechos de las personas con discapacidad.

En ellas se formularon muchas observaciones, básicamente en torno a que la Unión Europea debe armonizar toda su legislación para ponerse en línea con la Convención. También se hicieron observaciones sobre la accesibilidad, el acceso a la justicia y, en definitiva, un principio de igualdad y diversidad que nos enriquece a todos.

La Unión Europea tiene que ser líder en estos temas y por eso pido de nuevo —reiteradamente— el desbloqueo de la Directiva relativa a la no discriminación, que es necesario que se adopte y que está bloqueada desde hace muchos años en el Consejo. También la Directiva relativa a la accesibilidad, en lo que se refiere al mercado de trabajo, con ajustes razonables, y también a la educación.

Y acabo haciendo un llamamiento al respeto por la diferencia y a la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y de la condición humana.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. – Mr President, I would like to thank the rapporteur, Ms Stevens, for her report on the implementation of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

The UN Convention has set the gold standard for the full and equal participation of people with disabilities in society. Its implementation on the ground requires a joint effort by all the European Union institutions and Member States, and also the involvement of people with disabilities. We have achieved good results so far but, as we all know, much remains to be done. That is also why I welcome your comprehensive and valuable recommendations.

While I cannot be exhaustive here, I would like to address some of the key issues raised in your report. Significant inequalities persist regarding the participation and opportunities of people with disabilities in our society and our economy. Your report refers, notably, to access to employment, education and social protection. Indeed, across the Union, the employment rate for people with a disability is around 48%. Only 27.8% have completed third-level education and one-third are at risk of poverty or social exclusion.

This Commission is committed to job creation and employment opportunities for all people. We are working to ensure that European legislation prohibiting discrimination on the grounds of disability in employment is fully implemented. That includes the obligation for employers – public or private – to make the necessary adaptations enabling all to work on an equal basis.

Our efforts are backed up by our financial instruments, in particular the European Social Fund, which is worth EUR 86 billion. Thanks to the European Parliament, Member States must reserve at least 20% for social inclusion. Many impressive projects show how people with disabilities can be supported to find work and enabled fully to enjoy their rights in society. European funds can – and should – be used for supporting conditions for independent living. In order for Member States to access these funds, we have introduced as a pre-condition that they demonstrate their administrative capacity to implement and apply the UN Convention. In addition, only actions which help to establish the conditions for independent living should be supported.

Empowering people with disabilities means that they should not live in institutions. So far, EUR 3.1 billion has been allocated by Member States to social infrastructure. This should contribute to our goal of transition from institutional care to community-based services.

Our 2010-2020 European Disability Strategy aims for a barrier-free Europe. Free movement is a basic right in the EU and persons with disabilities should not be excluded from it – either in their local living environment or when traveling abroad. That is why the Commission is currently implementing, with eight Member States, a pilot project on the European Disability Card. The card will allow people with disabilities to access certain benefits in the areas of culture, leisure, transport and sport on the same conditions as nationals of the countries concerned with disabilities. The Commission has made over EUR 1.5 million available in support.

To break down barriers in the daily lives of people with disabilities I have put forward – and presented here in plenary in December 2015 – a legislative proposal for a European Accessibility Act. I am happy to report that there has been good progress in the Council under the Dutch Council Presidency and I am counting on the Slovak Presidency to keep up the pace. I am confident that you will also contribute to reaching an agreement on this important proposal in due time. The European Accessibility Act aims to improve the functioning of the internal market by harmonising accessibility requirements in the European Union, but it will also serve as a catalyst for social inclusion, by giving people with disabilities access to everyday products and services. To be crystal clear, this is about putting the internal market at the service of people.

The concluding observations of the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities provide the EU with important guidance. They highlight the positive aspects as well as gaps and difficulties in terms of implementation. The Commission is committed to following up on the recommendations. We are currently preparing a progress report on the implementation of our 2010-2020 European Disability Strategy. It will be published before the end of this year. Your report provides practical and useful input. We are also analysing the numerous contributions received during the public consultation on the strategy, which was carried out earlier this year.

I would also like to highlight the fact that the outline for a European Pillar of Social Rights, which I proposed in March of this year, includes a principle, No 16, on disability. I am therefore glad to use this opportunity to invite you all to contribute to the ongoing consultation.

As to the recommendations specifically underlined by the UN Committee, the Commission also announced its intention to withdraw from the European Monitoring Framework and has stopped participating in the meetings of the Framework. We are currently in the process of legally formalising this action and we are also advancing in preparing a list of legal acts, which will complement the EU Declaration of Competences attached to the Council decision for concluding the Convention.

Reading your report confirmed my conviction that we share a joint commitment and we should work together towards achieving these goals. I agree that the EU itself should make sure that we set an example by being a disability-inclusive organisation in line with the Convention. We need to look at our own institutions and pay attention to our own employees with disabilities by providing the support and protection that they and their families need, and by ensuring the accessibility of our own venues. We need to act on our commitments in consultation with, and with the participation of, organisations representing persons with disabilities.

As was highlighted in your report, we continue to provide financial support for organisations representing a variety of disabilities at European level, and to work on a daily basis with them. They contribute significantly to the proper implementation and monitoring of the Convention at European and national levels.

In the end, we all share the objective of a Europe where all people can fully enjoy their human rights and fundamental freedoms.

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson, rapporteur for the opinion of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. – Mr President, the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities is exactly the sort of thing that the EU institutions should be working on. I want to commend the rapporteur and the other MEPs who were working on this file, and I look forward to working with them in the future.

I am happy that the institutions of the EU have acknowledged their shortcomings in relation to persons with disabilities. However, I am unhappy at the fact that the much-talked-about replacement to David Cameron, Theresa May, has wedded herself to repealing the Human Rights Act – the Act which gives us access to the European Convention on Human Rights. That will damage those who are trying to get access to those rights for people with a disability.

I want to say that I and my party, Sinn Féin, as a delegation here in the GUE/NGL Group, will challenge that if it is the outcome of the contest that is taking place at the moment, because we cannot have a situation where persons with a disability are denied access to the European Convention on Human Rights.

In relation to the implementation of this report, I commend the work of all who have been involved in it.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt, rapporteur for the opinion of the Committee on Foreign Affairs. – Mr President, firstly this is a human rights convention and it is right that the European Union’s human rights mechanisms are used to support its implementation. So it is now in the Action Plan on democracy and human rights and I welcome that, but I would like to see the Special Representative on Human Rights, human rights dialogues with third countries and country strategy papers on human rights, really champion the Convention and champion the rights of people with disabilities in terms of Europe’s influence worldwide.

Secondly, I say to our friend Ms Thyssen – and I think we will be working even more closely in the next period – do not just do what you would have done anyway in the Disability Strategy. You and your colleagues do some good things and we support you in doing it, but the Convention is a different legal obligation for us in the European Union and we have to show that we are acting differently because of that legal obligation, and not simply redress what we would have done anyway, and pretend it is to do with the Convention. We have to do better than that.

Finally, I was involved in the lobbying for the Convention. I am deeply proud of that and people with disabilities were there, and their organisations, it was fantastic, but when the review came out, the Commission did not undertake a formal consultation with people with disabilities and their organisations – they did informally but not formally. I want to ask you, when it comes to the next review conference, every time you send a delegation to the UN to discuss the Convention on the Rights of People with Disabilities, to involve disabled people, involve disabled people’s organisations – nothing about us without us. I know you say those words. When you do it, make sure you do it, and on this occasion, I am sorry but you did not.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala, rapporteur for the opinion of the Committee on Development. – Mr President, it is crucial to fulfil the rights of persons with disabilities in the European Union’s development and humanitarian action. We must ensure that the implementation plan of Agenda 2030, the Paris climate agreement and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction is being carried out in line with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. We also have to take into account the pledge to leave no one behind, which is in the remit of Agenda 2030.

Disabled people suffer disproportionately during crisis situations. This is especially true for disabled women and girls. Their empowerment to become actors in humanitarian crisis situations is a step towards ensuring that their needs are also addressed. I would like to highlight the importance of giving support to the organisation and participation of persons with disabilities in the process of drafting legislation in partner countries. This would be an efficient way of ensuring respect for their rights, and civil society is particularly important in this respect.

Finally, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities is central in working towards ‘Nothing About Us Without Us’ and this must equally be fulfilled in EU external action. This report and the rapporteur, Helga Stevens, are an important embodiment of that principle.

 
  
MPphoto
 

  Davor Škrlec, izvjestitelj za mišljenje Odbora promet i turizam. – Poštovani predsjedniče, poštovani kolegice i kolege, prvo se želim zahvaliti kolegici Stevens na vrlo otvorenoj i plodonosnoj suradnji i prihvaćanju velikog broja mišljenja Odbora TRAN i koristim priliku da zahvalim i kolegama i kolegicama izvjestiteljima u sjeni Odbora TRAN na izvrsnom izvješću zbog toga što je njegov najveći dio zapravo prihvaćen u konačno izvješće Parlamenta.

Sloboda kretanja europskih građana je temeljno pravo koje je zapravo uskraćeno za skoro 80 milijuna naših građana i oni ne mogu ravnopravno biti uključeni u naše društvo i kulturu, ali ni i turizam koji je također važna gospodarska grana Europske unije. Mi smo u svojem izvješću istaknuli nekoliko činjenica na kojima bi Komisija, Vijeće, Parlament i zapravo cijelo europsko društvo trebali zajednički raditi.

Dakle, jedna intermodalnost transporta koja omogućava, uz nove tehnologije, razvoj novih radnih mjesta, razvoj novih usluga i radna mjesta ne samo za građane Europske unije koji su danas zaposleni, nego i za osobe s invaliditetom koje mogu na taj način ravnopravno sudjelovati kao članovi društva. Europska iskaznica za osobe s invaliditetom projekt je koji sve države članice trebaju prihvatiti.

I zato apeliram na Komisiju i na Vijeće da u sve buduće izmjene direktiva i uredbi ugrade upravo te vrijednosti kako bi potaknuli države članice koje danas još uvijek imaju prevelike barijere u javnom prijevozu, u turizmu, u nepristupačnosti svim onim kulturnim i umjetničkim objektima gdje bi osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću trebale sudjelovati kao i svi ostali građani Europske unije.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa, relatrice per parere della commissione per la cultura, la gioventù, i mezzi d'informazione e lo sport. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria,

è molto importante che oggi approviamo questa relazione sulla verifica dell'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nella Unione europea che, ricordo, è vincolante ed è parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Prevede non solo, all'articolo 3, il divieto di ogni forma discriminazione ma, all'articolo 21, il diritto all'istruzione, alla formazione inclusiva, alla vita culturale e civica, allo sport e ad attività creative. E non è accettabile che, ancora oggi, in molti sistemi scolastici di alcuni Stati membri persistano realtà di segregazione scolastica e formativa, di rifiuto di studenti con handicap e anche di mancanza di servizi di sostegno alle famiglie, orientamento, sostegno educativo che, ricordo, deve essere personalizzato e attuato lungo l'arco della vita.

Desidero ricordare a questo proposito – e mi fa molto piacere – che l'anno prossimo in Italia celebreremo i 40 anni della legge che ha inserito i bambini handicappati in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Certo, c'è ancora molto da fare ma questo è un fatto importante. Chiediamo nel nostro parere – che è stato recepito e ringrazio molto la relatrice per questo – che i programmi europei di mobilità e scambio educativo e di volontariato siano aperti ai ragazzi e alle ragazze disabili e che sia rafforzato il sostegno finanziario, già previsto, supplementare nel programma Erasmus+.

Fondamentale è anche l'accesso delle persone handicappate alla comunicazione, alla cultura e attraverso le tecnologie informative appropriate alle diverse disabilità e chiediamo il recepimento del trattato di Marrakesh per i non vedenti. È assolutamente necessaria la definizione del dialogo strutturato con le associazioni rappresentative e coinvolgerle già nell'elaborazione delle politiche di attuazione e della Convenzione a partire dall'Accessibility Act.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala, rapporteur for the opinion of the Committee on Legal Affairs. – Mr President, it is my pleasure to speak on behalf of the Committee on Legal Affairs. It is important to note that that committee also adopted its opinion in full unanimity. So we all agree how important it is that the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities will be fully implemented and that all EU and Member State legislation will be brought into line with the Convention.

This requires a thorough evaluation of all EU legislation. I want specifically to highlight the importance of access to justice. Access to justice is not just about fair legislation: it is about legal procedures which must be adjusted to the needs of persons with disabilities, inter alia through EU judicial training programmes. There must also be an individual and tailor—made complaint mechanism to ensure that all the rights encompassed in the Convention are provided not just on paper but in reality.

This Convention brings added value to the EU legal system because it enables us to understand that people have special needs vis-à-vis justice, as elsewhere. I wholeheartedly ask all of you to support Ms Stevens in today’s vote.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut, ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. – Señor Presidente, intervengo porque he sido, en esta segunda ocasión, ponente de opinión de la Comisión de la Mujer.

De los 80 millones de mujeres y hombres discapacitados, la mitad son mujeres —casi 46 millones, lo que supone un 16 % de la población de la de la Unión Europea— y quiero referirme en este segundo turno especialmente a ellas.

Ellas sufren una discriminación múltiple —las mujeres y las niñas—: a menudo tienen que afrontar muchísimos obstáculos para poder ejercer sus derechos; tienen un riesgo, sin duda, mucho mayor, de violencia, de lesiones, de explotación y de malos tratos y están, por lo tanto, muchas veces, en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Qué duda cabe de que su acceso al empleo y a la educación también tiene más dificultades. Si comparamos las tasas de empleo de las mujeres sin discapacidad y de las mujeres con discapacidad también hay un abismo; también en su acceso a la educación, para la que reclamamos en estas observaciones finales una educación inclusiva, una educación para todos.

En este caso, las observaciones finales de la comisión son muy claras: piden que la perspectiva de género se contemple en todas las áreas en las que trabaja la Unión y, especialmente, en la estrategia sobre la discapacidad y la estrategia sobre la igualdad de género.

Ellas también tienen derecho a disfrutar de su sexualidad como todos los seres humanos y como todas las personas sin discapacidad y, por eso, se denuncia y se pide que se prohíba el aborto coercitivo y la esterilización obligatoria de estas mujeres; romper una lanza, en consecuencia, para defender más que nunca a las mujeres y las niñas con discapacidad.

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa, a PPE képviselőcsoport nevében. – Elnök Úr, tisztelt Kollégák, tisztelt Biztos Asszony! Ez a jelentés történelmi jelentőségű, mert az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményét az EU 2010-ben ratifikálta, elsőként az ENSZ különböző egyezményei közül. 2015-ben elérkeztünk oda, hogy a fogyatékossággal élők jogainak bizottsága erőteljes javaslatokat tartalmazó záró következtetéseket küldött meg az EU számára. Ma pedig az Európai Parlament vitázik és szavaz erről a témáról. Az Európai Néppárt képviseletében kiválóan együtt tudtam működni a jelentéstevő asszonnyal. A jelentés rámutat, hogy a CRPD alapelveinek köre jóval tágabb, mint a hátrányos megkülönböztetés kérdése. A digitális technikák fontosságára szeretném felhívni a figyelmet, mivel azok, beleértve a segítő technológiákat is, megkönnyítik a fogyatékossággal élő személyek számára a társadalmi beilleszkedést.

Sajnálom, hogy Európában a fogyatékossággal élő személyek aránytalanul nagy csoportjának nincs még internet hozzáférése, és emiatt információtól, illetve lehetőségektől esnek el. A fogyatékossággal élő személyek, különösen a nők körében kiugróan magas a munkanélküliség aránya, ezért túl kell lépni a védett foglalkoztatás keretein, és olyan foglalkoztatási feltételeket kell teremteni a fogyatékossággal élők számára, ami bevezeti őket a nyílt munkaerőpiacra. Végül az oktatásról: meggyőződésem, hogy az esélyegyenlőség csak akkor érhető el, hogyha az oktatás minden szintjén, beleértve a különböző oktatási és képzési típusokat, és az egész életen át tartó tanulást is, tehát minden területen biztosítani kell az inkluzív oktatás feltételeit. Hogyha ezeket biztosítjuk, akkor valóban érzékelhető lesz a változás. Mindannyian ezért dolgozunk.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė, S&D frakcijos vardu. – Mieli kolegos, gerbiama Komisare, pirmiausia aš nuoširdžiai dėkoju pranešėjai už puikiai parengtą pranešimą ir už mūsų glaudų bendradarbiavimą neįgaliųjų labui ir džiaugiuosi, kad šito mūsų bendradarbiavimo dėka pavyko sustiprinti tam tikrus neįgaliesiems labai svarbius pranešimo aspektus. Ir iš tiesų pranešime dabar daugiau dėmesio skiriame ir išryškiname tas neįgaliųjų užimtumo problemas ir tas kliūtis, su kuriomis jie susiduria ir kurios jiems trukdo patekti į darbo rinką. Ir iš tikrųjų viena iš svarbiausių išliekančių problemų yra neįgaliųjų diskriminacija darbo vietoje. Mes turime su tuo kovoti ir aš sveikinu tiek Europos Parlamentą, tiek Europos Komisiją, kad yra imamasi tam tikrų žingsnių, kad neįgaliųjų apsauga nuo diskriminacijos būtų stiprinama visose Europos Sąjungos valstybėse. Tačiau turime dar daug padaryti, kad šalyse narėse darbo vietos išties būtų pritaikytos neįgaliesiems, o taip pat, kad sudarytume tokias darbo sąlygas, kad neįgalieji galėtų dirbti. Taip pat turime užtikrinti vienodą prieigą neįgaliesiems prie švietimo ir profesinio mokymo. Visi šitie aspektai yra itin svarbūs norint sudaryti realias sąlygas žmonėms su negalia dirbti ir gyventi kiek įmanoma savarankiškai, save realizuoti profesinėje srityje ir taip prisidėti prie visuomenės gyvenimo. Todėl sutinku, kad mes turime raginti valstybes nares darbdaviams taikyti tam tikras mokesčių lengvatas ir kitas skatinamąsias priemones, kad jie tikrai įdarbintų neįgaliuosius. Ir žinoma tai yra tiktai viena iš paskatų, bet valstybės turi jomis visomis pasinaudoti, tomis prieinamomis galimybėmis, kad paskatintų neįgaliųjų įdarbinimą.

Kita itin svarbi sritis, į kurią noriu atkreipti dėmesį, tai yra neįgaliųjų socialinė apsauga. Socialinė valstybės parama neįgaliesiems, kurių užimtumo rodikliai išties yra nedideli, dažnai tampa vieninteliu pragyvenimo šaltiniu. Be socialinės paramos Europos Sąjungoje net 70 proc. neįgaliųjų gyventų ties skurdo riba. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komitetas ypatingai pabrėžia, kokį neigiamą poveikį neįgaliųjų socialinei apsaugai padarė beatodairiškos taupymo priemonės. Juk taupymas išties pirmiausiai buvo padarytas ir taip jau labiausiai pažeidžiamų žmonių sąskaita. Taigi mes privalome tai ištaisyti, priimti konkrečias priemones valstybėse narėse dėl socialinės apsaugos neįgaliesiems gerinimo.

Ir dar vienas dalykas, į kurį noriu atkreipti dėmesį, tuo labiau, kad čia dalyvauja gerbiama Komisijos narė. Komisija vėluoja atlikti 2010–2020 m. Europos strategijos dėl negalios vidurio peržiūrą. Iš tikrųjų manau, kad ta vidurio peržiūra labai pasitarnautų tiems sprendimams, kuriuos turime priimti tiek Europos Sąjungos lygmeniu, tiek atskirose valstybėse narėse, nes mes tiesiog žinosime tada tikrąją mūsų neįgalių žmonių padėtį.

(Kalbėtojas sutinka atsakyti į asmens, pakėlusio mėlynąją kortelę, klausimą (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnio 8 dalis)).

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio. – Poštovani predsjedniče, hvala vam što se prihvatili ovu moju plavu kartu. Govorili ste o potrebama olakšica za osobe s invaliditetom. Moje pitanje je: slažete li se sa mnom da bi olakšice i pomoć države trebali ići i prema jedinicama lokalne i regionalne samouprave i komunalnim poduzećima, javnim poduzećima koja zapošljavaju osobe s invaliditetom? Dakle, mislite li da bi gradovi, općine i regije trebali isto tako dobivati pomoć od države u slučaju takvog zapošljavanja i mislite li da treba i njih uključiti u ovo izvješće?

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), atsakymas į pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą. – Dėkoju už klausimą. Aš iš principo pritariu tam, kad mūsų Europos Sąjungos valstybėse narėse veiktų realiai neįgaliųjų socialinės įmonės, kurios galėtų tiesiogiai įdarbinti neįgaliuosius. Tokios įmonės veikia, tačiau ar tam pakankama ta parama, tai vargu. Ją reikia sustiprinti, kad realiai neįgalieji galėtų dirbti ir tos įmonės nebankrutuotų. Tačiau čia yra viena pusė. Kita pusė yra, kad ne tiktai neįgaliųjų socialinėse įmonėse neįgalieji galėtų dirbti, bet ir bendrai darbo rinkoje, kad atviroje darbo rinkoje darbdaviai būtų suinteresuoti priimti neįgaliuosius. Štai tada, kada mes apjungsime tas dvi galimybes, kada mes suinteresuosim ir darbdavius realiai priimti į darbą neįgaliuosius, tada tikrai bus pasiektas geras rezultatas.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Hoc, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Chciałbym bardzo podziękować Heldze Stevens za tytaniczną pracę nad tym sprawozdaniem. Szacuje się, że 80 mln ludzi w Unii Europejskiej to osoby niepełnosprawne – to bardzo dużo. Ta liczba uświadamia nam, jak wielkie wyzwania, jak ogromna odpowiedzialność i jak dużo jeszcze pracy przed nami. Mówi się, że miarą współczesnej cywilizacji jest jej stosunek do osób niepełnosprawnych. Znana jest również inna dewiza: nie ma osoby niepełnosprawnej, jest człowiek. Zatem to nasz święty obowiązek, by osobom niepełnosprawnym zapewnić niezbywalne prawo do godności, prawo do równego traktowania, samodzielnego życia i pełnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym, zapewnić rozwój zdolności dzieci niepełnosprawnych i ich prawo do całkowitej integracji w szkole.

Ale też musimy pamiętać o bardzo ważnych kwestiach: niepełnosprawni nie potrzebują pocieszenia, tylko zrozumienia, nie potrzebują litości, tylko autentycznego szacunku, nie potrzebują też ekstra rozwiązań prawnych, tylko prawnego zagwarantowania równych szans i równego traktowania. Tak więc, by im skutecznie i realnie pomóc, musimy równolegle kształtować sumienia i postawy otoczenia, w którym żyją.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities is the first and only international treaty that the EU has ratified. Three countries including my own, Ireland, have still to ratify, but I hope we will do so by the end of the year.

Today we are discussing Parliament’s response to the CRPD concluding observations as to how we are implementing the Convention, and in this context I want to thank our colleague, Helga Stevens, who has been an excellent rapporteur.

So what is Parliament saying? Well, the process of drawing up the document was as important as its content, and in that context people with disabilities were involved in all committee meetings which were accessible. So the phrase ‘nothing about us without us’ was taken seriously by the rapporteur. We also see that the principle of stakeholder consultation is woven right throughout this report. The report takes a rights-based approach and in order to vindicate those rights we need adequate legislation. We already have anti-discrimination in the area of employment and occupation etc. but we need to find some solution to the fact that the anti-discrimination directive which would ensure equal treatment outside the labour market is stuck in Council. Our role here is as legislators, as is that of the Commission, and in that context we have to ensure that all legislation is disability-proofed – both current and future regulation. In this context also I want to agree with my colleague Richard Howitt when he asks the Commissioner to go above and beyond what is already in the pipeline.

The rights of persons with disabilities must be mainstreamed in our work here; it must never be an add-on. Once we have that mind-set, I believe we are on the right road. There are excellent proposals in this report but I shall just highlight three which I think are of crucial importance. First of all, support for independent living, secondly equal opportunities for employment, and thirdly equal access to the digital society.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi, a S&D képviselőcsoport nevében. – Képviselő Asszony, én két elemet emelnék ki az Ön hozzászólásából. Az egyik az az, hogy Ön is megemlékezett arról, hogy ez az első olyan egyezmény, amelyben az Európai Unió mint olyan is részes fél, illetve a jövőbeli jogszabályokat említette. Kérdezem Öntől azt, hogy Ön lát-e arra lehetőséget, hogy a büntetőjog területére is áttegyük a figyelmünket, azaz Európa-szerte hasonló módon büntessük a fogyatékkal élő emberekkel szembeni erőszakot?

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE), Blue-card answer. – This is the first international treaty that the EU has ratified. I think the question was about future legislation and whether there is some way that people can vindicate their rights in court, because that is sometimes the only way that people can vindicate their rights.

Well, obviously, with any European legislation that is ratified by Member States, people with disabilities or other persons can always vindicate those rights in court. For example, we saw a case some years back where a woman who had a child with disabilities in the UK was able to vindicate her rights as to, if you like, second—hand discrimination, in the ECJ, because of the fact that she was treated unfairly because she had a child with disabilities. Actually indirect discrimination is the proper term for that. So that is an example of how somebody was able to vindicate their rights in court because of the legislation that we had here in the Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την Helga Stevens για την έκθεση αυτή, και να συγχαρώ όλες τις επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου για τη συμβολή τους. Το Ευρωκοινοβούλιο γίνεται έτσι ο ηγέτης της εφαρμογής της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Αποδεικνύουμε, επίσης, τι δουλειά μπορούμε να κάνουμε και γιατί πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο εφαρμογής της σύμβασης.

Η σύμβαση είναι ένα πρωτοποριακό κείμενο. Ωστόσο, μπορεί να μείνει στα χαρτιά, εάν δεν υπάρχει πλήρης εφαρμογή της. Κι εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Ενώ είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφει μια διεθνή σύμβαση ως διακρατική οντότητα, δυστυχώς δεν πρωτοπορεί όταν έρχεται η ώρα για την εφαρμογή της σύμβασης για τα ΑΜΕΑ. Η Επιτροπή «παίζει κρυφτό». Ενώ, για την εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ «σηκώνει τα χέρια ψηλά» και παραπέμπει στα κράτη μέλη, σε άλλα θέματα παρουσιάζεται μαχητική, όταν για παράδειγμα πρόκειται να υποβάλει σκληρά δημοσιονομικά μέτρα. Για τη σύμβαση δηλώνει αναρμόδια. Φωνάζω, με όλη μου τη δύναμη, ότι τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που βρίσκονται εκτός κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής πρέπει να αποτελέσουν κίνητρο για να φτιάξουμε αυτή την κοινή πολιτική.

Καλώ την Επιτροπή, σε αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα, να πάψει να κρύβεται πίσω από τα θεσμικά ελλείμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αναλάβει νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα εξασφαλίσουν την καθολική και ομοιόμορφη εφαρμογή της σύμβασης σε όλα τα κράτη μέλη. Η εφαρμογή της σύμβασης είναι ζήτημα 100% πολιτικό. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να γίνει πραγματική Ένωση, πρέπει να μην διστάζει να την εφαρμόσει πλήρως, ακόμα και αν χρειάζονται αλλαγές στις Συνθήκες, νέα νομοθεσία και νέοι πόροι χρηματοδότησης.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, I would also like to congratulate Mrs Stevens for her really great job. We have a very useful and well—balanced report which focuses on those recommendations that fall only within the EU’s competence and pays special attention to the EU institutions, which are to be a role model in implementing the Convention.

The Commission and the Member States have to take the necessary measures to mainstream disability in all legislation, policies and strategies. All persons with disabilities are entitled to full participation in society and support from publicly funded systems. We therefore have reasonable concerns that the European structural and investment funds are being misused to promote institutionalisation. Therefore it is extremely important that the report contains strong recommendations on spending, withdrawing and recovering payments if the obligation to respect the fundamental rights of persons with disabilities is breached.

Being a long—standing member of the Committee on Petitions, I can confirm that a considerable number of petitions from persons with disabilities are submitted to the Parliament every year, demonstrating their difficulties with regard to access to work, employment, education, transport or participation in political, public and cultural rights. It is very important that we also collect data on violations of these rights, which must be disaggregated data collected by the EU social services.

 
  
MPphoto
 

  Laura Agea, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, la prima cosa che desidero fare questa mattina è ringraziare la collega Stevens, perché con questo lavoro lei è una delle poche volte nelle quali, qui al Parlamento europeo, portiamo le persone che beneficeranno di questa Convenzione e di questa implementazione. Lei ha avuto questo merito, perché le persone con le quali ha elaborato questo lavoro sono esattamente le persone che ne trarranno beneficio e potranno dire: "Siamo entrati in queste stanze, che molto spesso ci tengono fuori".

Ne sono estremamente contenta perché l'argomento, così come questo tema, mi tocca da vicino e sono contenta che la nostra posizione è una di quelle volte nelle quali è condivisa. A volte è strano constatare che su certi argomenti il Parlamento abbia posizioni così condivise, quando sembriamo invece così tanto distanti gli uni dagli altri. E invece i diritti delle persone con disabilità devono essere una priorità, un impegno, che non fa sconti, che non ammette nessun tipo di privazione, che ci vede impegnati e uniti per poterli garantire.

Purtroppo l'austerità e la crisi economica hanno, ahimè, gravato moltissimo sulle persone con disabilità. Però abbiamo parlato di necessità di sostenere la vita indipendente, concetti che, purtroppo, ancora oggi in Italia sono lontani dal venir completamente realizzati. In Italia è difficile ancora parlare di care giver, deistituzionalizzazione, sostegno alla vita indipendente. Che questo sia un impegno, che questo sia un punto di partenza per poter realizzare appieno questa convenzione nel nostro Paese. Le barriere architettoniche sono ancora una realtà, purtroppo, nelle scuole e il primo impegno è proprio sostenere l'educazione, includere i bambini con disabilità nel mondo dell'istruzione affinché diventino una risorsa.

Le persone con disabilità devono essere una risorsa straordinaria, una risorsa per la quale il nostro impegno deve valere qualunque sforzo noi dobbiamo compiere. Questo lavoro, credo, sia la dimostrazione che nessun impegno è mai abbastanza quando si parla di persone che non sono vulnerabili. Noi siamo abituati a pensare a queste persone come se fossero vulnerabili. Queste persone sono una risorsa straordinaria e permettetemi di dire che questo lavoro, oggi, lo vorrei dedicare a mio nipote, a Diego.

 
  
MPphoto
 

  Joëlle Mélin, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, ce rapport sur l'application de la convention relative aux personnes handicapées signée avec les Nations unies pose évidemment problème.

Sur la forme, il entre dans le cadre de la première et seule convention signée avec les Nations unies, avec cette anomalie que, 28 États membres l'ayant déjà signée, l'échelon européen est surnuméraire. Sur la forme encore, la multiplicité des commissions consultées rend le texte final totalement inaudible.

Sur le fond, la systématisation du critère de subjectivité du handicap, par définition flou et non évaluable, vient en totale contradiction avec certaines lois nationales, dont la loi française, qui reconnaît que le handicap, certes subi, est avant tout un déficit fonctionnel et objectif, ce qui est la condition indispensable pour une juste compensation régalienne évaluable. Sur le fond encore, ce texte multiplie à l'envi les lieux communs non seulement en ce qu'il admet des handicapés de toutes les catégories, mais aussi en ce qu'il estime comme victimes d'office de discrimination les enfants, les femmes, les personnes âgées, les malades, les migrants, les pauvres et les personnes LGBTI, ce qui, de facto, détermine que la seule norme à vos yeux serait un homme jeune, bien portant, riche, sédentaire, en pleine possession de ses moyens intellectuels et physiques et hétérosexuel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'exact miroir de votre discours droit-de-l'hommiste. Je vous laisse donc réfléchir.

In fine, toutes vos démonstrations concernant les actes de la vie personnelle, familiale, professionnelle et sociétale ne débouchent sur aucune proposition ni application concrète face aux difficultés parfois épuisantes que rencontrent les handicapés. Ce texte est, dans les faits, un affront aux personnes réellement handicapées.

(L'oratrice accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE), Kékkártyás kérdés. – Képviselő Asszony, az előkészítő üléseken többször vitáztunk erről, és ez a kérdés többször felmerült, úgyhogy most a plenáris plénum előtt is szeretném megkérdezni: az ENSZ-egyezmény azt mondja, hogy a fogyatékos személyek jogait emberjogi alapon kell megközelíteni, és azt kell nézni, hogy milyen képességeik vannak, és ezeket kell fejleszteni, és nem azt kell nézni, hogy mi hiányzik? Egyetért Ön ezzel?

 
  
MPphoto
 

  Joëlle Mélin (ENF), réponse "carton bleu". – Monsieur le Président, merci Monsieur Kósa, il est évident que ce texte pose les bonnes questions concernant les personnes souffrant d’un déficit fonctionnel, et non de ressentis personnels de difficultés. Or, tout ce texte ne porte, en fait, que sur du subjectif. Nous en avons beaucoup discuté en commission. La réalité voudrait que les handicapés – toute personne souffrant de déficits fonctionnels, qu'ils soient cognitifs, physiques, sensoriels ou autres – aient les mêmes chances que les autres, et c'est cela qu'il faut leur offrir, et non pas des discours à n'en plus finir qui, comme l'a dit M. Howitt tout à l'heure, ne débouchent que sur peu de propositions concrètes.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI). – Κύριε Πρόεδρε, η συγκεκριμένη έκθεση καταφέρνει να φέρει στο προσκήνιο τα πολλά και σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Συγχαίρω τη συντάκτρια για τη δουλειά της στον τομέα αυτό.

Δυστυχώς, όμως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απολαμβάνουν όλα τα ΑΜΕΑ τα ίδια δικαιώματα και η κατάσταση δεν είναι ίδια σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Αρνητικότατο παράδειγμα αποτελεί, δυστυχώς, η πατρίδα μου, η Ελλάδα, σε αυτό τον τομέα, ειδικά αφότου ξέσπασε η οικονομική κρίση για την οποία η Ένωση δεν είναι άμοιρη ευθυνών.

Από τις μνημονιακές υποχρεώσεις και τις οικονομικές περικοπές δεν εξαιρέθηκαν τα ΑΜΕΑ. Οι μειώσεις των αναπηρικών συντάξεων, η κατάργηση φοροελαφρύνσεων, οι σκόπιμες μειώσεις των ποσοστών αναπηρίας από τις επιτροπές, η δυσκολία πρόσβασης σε φάρμακα υψηλού κόστους και η πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας, η έλλειψη ειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού, η υπολειτουργία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι μειώσεις μισθών και συντάξεων των γονέων με ανάπηρα τέκνα, έχουν φέρει τα άτομα αυτά και τις οικογένειες τους σε απόγνωση. Τα μεγαλύτερα θύματα της οικονομικής κρίσης είναι τα ΑΜΕΑ στην Ελλάδα.

Η έκθεση θα ήταν πληρέστερη με μια αυστηρή σύσταση προς τις μνημονιακές κυβερνήσεις και τους δανειστές να εξαιρέσεων τα ΑΜΕΑ από οικονομικές πολιτικές που τα εξαθλιώνουν και τα οδηγούν στον Καιάδα.

 
  
MPphoto
 

  David Casa (PPE). – Mr President, I would like to thank Helga Stevens also for her excellent work. I welcome this report. It brings us a step closer to achieving equal rights and opportunities for people with disabilities. It highlights amongst other things elements related to employment and education, which are particularly important if we are to help people achieve independence and realise their full potential. I especially encourage further development of incentives for employers who offer jobs to people with disabilities. Opportunities need to be created so that everyone can become as independent as possible and participate in all domains of life. If these issues are not addressed, they will only result in greater social exclusion and poverty and we cannot allow that. I believe that limited access to education for individuals with disabilities is bound to have a negative impact later on in their lives and limit the choices and possibilities at a later stage. So I call for provisions that will help people with disabilities participate in courses which will enhance their competences and skills, including participation in apprenticeships. There is still a lot that needs to be done, but we must remember that one—size—fits—all solutions are not the answer. We need to focus on the diversity of problems that people with disabilities face on a daily basis.

Finally, the European Union should act as a beacon in promoting the rights of persons with disabilities. We have made big strides at EU level in this regard, and I am proud of that, but unfortunately disregard for the rights of – as well as discrimination against – people with disabilities are still felt within the EU despite the fact that they are all embedded in our Treaties.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D). – Herr talman! Välkommen fru kommissionär. Över 80 miljoner människor i Europa lever med en funktionsnedsättning, och för många betyder det färre möjligheter att leva det liv som de vill leva. Det är mot den bakgrunden man också ska se EU-parlamentets förslag om att fullfölja antidiskrimineringslagstiftningen och att möta kraven på en europeisk tillgänglighetslag. För att det här ska kunna bli verklighet så behövs det ju mer hårdfakta om livsvillkoren för funktionsnedsatta. Det krävs framför allt ett bredare och djupare engagemang från alla medlemsstater. Ett konkret förslag som vi skulle kunna realisera på EU-nivån är att öppna befintliga EU-program för medborgare med funktionsnedsättning, t.ex. Erasmus+-programmet. På sysselsättningsområdet finns det ju idag ett antal stimulans- och stödprogram när det gäller de funktionshindrades villkor och etablering. Det räcker ju inte men det är viktigt att det finns, för det här innebär också ofta att andra icke funktionshindrade får bättre och mer mänskliga arbetsmiljöer. Vi tjänar alltså alla som samhällsmedborgare eller som anställda i ett företag. Vi tjänar alla på ett samhällsbygge som utgår från att alla har rättigheter och att alla behövs. Vare sig vi är unga eller gamla, om vi har ett synligt handikapp eller ett osynligt, eller helt enkelt är en del av Europas åldrande befolkning. Tack för ditt jobb Helga.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κύριε Πρόεδρε, να συγχαρώ την κυρία Stevens για την εξαιρετική εισήγησή της. Η Σύμβαση του Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία αποσκοπεί στην καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού ρατσισμού που παρατηρείται σε βάρος των ατόμων αυτών. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχουν 80 εκατομμύρια άνθρωποι με αναπηρία, εκ των οποίων περίπου 46 εκατομμύρια είναι γυναίκες και κορίτσια. Παράλληλα, η συμμετοχή και η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα προβληματική, καθώς εντός της Ένωσης μόνο το 48% περίπου εργάζεται, ενώ μόνο το 27,8% έχει ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιπλέον, σε χώρες όπως η Ελλάδα, η τρόικα έχει μειώσει σε μεγάλο βαθμό τις αναπηρικές συντάξεις, οδηγώντας τα άτομα με αναπηρία ακόμη περισσότερο στον κοινωνικό αποκλεισμό και δυσχεραίνοντας το βιοτικό τους επίπεδο. Είναι, επομένως, αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να πρωτοστατήσει στο σεβασμό και στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, να βάλει τέλος στις πολιτικές λιτότητας που πλήττουν τα δικαιώματά τους, δικαιώνοντας έτσι και τις εκατοντάδες αναφορές που έχουμε λάβει στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Dita Charanzová (ALDE). – Mr President, I am proud that both my country and the EU as a whole are parties to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. We have agreed to ensure and promote these rights. Article 4 is very clear in this regard; but the article continues ‘To this end, States Parties undertake to adopt all appropriate legislative, administrative and other measures for the implementation of the rights.’

The Commission has been working hard to implement this convention: you have proposed both the Web Accessibility Directive, which I am honoured to be rapporteur for, and recently you proposed the Accessibility Act. But it is the Member States that must translate those proposals into real actions on the ground. It took the Council four years to accept web accessibility and the speed which is being applied to the Web Accessibility Act is regrettable. We cannot afford to wait forever and neither can our citizens with disabilities. So, Commissioner, I encourage you to stress this fact to the Council. Accessibility is not a cost but a right for all our citizens, and I think our governments must honour this right.

 
  
MPphoto
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL). – Señor Presidente, aproximadamente el 15 % de la población mundial, es decir, 900 millones de personas tiene una discapacidad. Pero es que el 80 % de esas personas vive en países en desarrollo. El 50 % de las discapacidades se puede evitar, porque están directamente relacionadas con la pobreza. La pobreza es un obstáculo para acceder a necesidades básicas como nutrición, atención sanitaria y agua y estos factores, a su vez, pueden conducir a la discapacidad.

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible es clara a la hora de abordar esta problemática. Sin embargo, nuestra política exterior y, sobre todo, la comercial empobrece aún más a los países en desarrollo minando, entre otros, los servicios públicos y minando, por tanto, derechos humanos fundamentales.

Debemos ayudar a fortalecer los servicios públicos en los países en desarrollo, sobre todo la sanidad y la educación, y no socavarlos buscando el lucro de nuestras empresas. Solo así, con servicios públicos de calidad, atención médica temprana y con menos desigualdad, estaremos abordando los verdaderos problemas de las personas con discapacidad en el mundo.

Y en la Unión Europea el principal enemigo de estas personas es la austeridad, son los recortes y las privatizaciones de los servicios públicos, así que seamos coherentes, Señorías.

 
  
MPphoto
 

  Mireille D'Ornano (ENF). – Monsieur le Président, chers collègues, ce n'est pas rendre service aux personnes handicapées que d'imposer, dans un débat aussi sensible que celui-ci, des considérations liées à l'identité sexuelle des personnes ou encore au statut de migrant.

Vous rendez-vous compte que ces dérives idéologiques sont de nature à décrédibiliser et à affaiblir la réflexion sur la problématique du handicap? De même, vous n'êtes pas sans savoir que les approches irréalistes ou excessives sont contreproductives.

C'est pour cette raison que j'avais proposé, dans le cadre de l'avis donné par ma commission, de parler de difficultés d'accès aux soins, plutôt que d'entraves. Dans le même temps, j'ai défendu une approche pragmatique pour améliorer, dans la mesure du possible, l'accès des personnes handicapées aux soins. Notons que ce texte défend quand même le respect des personnes, notamment en soulignant l'importance de leur libre consentement.

Voilà pourquoi il est regrettable que les meilleurs aspects de ce texte soient pollués par l'obsession migratoire et le prisme communautariste, qui ne sont pas – soyons honnêtes – les préoccupations principales des personnes handicapées.

 
  
MPphoto
 

  Marek Plura (PPE). – Szanowni Państwo! Droga Helgo! Na wstępie pragnę pogratulować Ci świetnego raportu oraz zaangażowania szerokiej reprezentacji osób niepełnosprawnych, a także podziękować za doskonałą współpracę. Podzielam pogląd, że dostępność jest równie istotna w środowisku fizycznym, jak i w odniesieniu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Umiejętności cyfrowe czy korzystanie z nowoczesnych technologii stają się niezbędnym warunkiem funkcjonowania na rynku pracy, dlatego dostępność technologii i urządzeń oraz wspieranie kształcenia umiejętności sprzyjających zatrudnianiu są kluczowe dla budowania społeczeństwa włączającego, w którym wszyscy obywatele mogą korzystać ze swoich praw i wnosić wkład w dobro wspólne. Nowe technologie, choć stanowią szansę na znoszenie barier, mogą również być źródłem ograniczeń. Powszechne wprowadzanie ekranów dotykowych uniemożliwia osobom niewidzącym samodzielne korzystanie z wind i z wielu innych urządzeń. Czy rozwiązanie, które prowadzi do wykluczenia znacznej grupy obywateli można nazwać nowoczesnym? Na pewno nie. Wierzę, że dynamiczne prace nad europejskim aktem dostępności pozwolą w przyszłości uniknąć takiego pseudopostępu.

 
  
MPphoto
 

  Valdemar Tomaševski (ECR). – Europos Sąjunga prisijungė prie Jungtinių Tautų konvencijos dėl neįgaliųjų asmenų teisių beveik prieš šešerius metus. Norėčiau išreikšti savo nuomonę šiuo svarbiu klausimu ne tik kaip politikas, bet taip pat kaip žmogus, giliai pažįstantis šias problemas. Turime padaryti viską, kad žmonių su negalia gyvenimas būtų lengvesnis. Taip pat būtina užtikrinti tinkamą socialinę paramą ir senatvės pensijas neįgaliųjų tėvams ir globėjams, kurių kasdieninis atsidavimas artimiesiems drąsiai gali būti apibūdinamas kaip didvyriškumo apraiška. Konvencija aiškiai sako, kad žmonėms su negalia turi būti užtikrintos visos žmogaus teisės. Deja, šios nuostatos nuo ratifikavimo nėra pilnai įgyvendintos. O viena iš svarbiausių žmogaus teisių yra būtent teisė į orų gyvenimą. Šis kilnus tikslas gali būti pasiektas padidinus ne tik valstybių narių biudžeto išlaidas, bet ir skiriant Europos Komisijos tikslines dotacijas. Ačiū už dėmesį.

 
  
MPphoto
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE). –Señor Presidente, señora Comisaria, señora Stevens, quiero darle las gracias por el placer que ha supuesto trabajar con usted en este informe, por su pasión y su determinación.

Desde la Comisión de Peticiones creemos que este informe sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un verdadero hito para el Parlamento Europeo: es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y el primero que suscribe la Unión Europea en materia derechos humanos.

Pero déjenme decirles que me preocupan especialmente dos artículos de esta Convención, el 24 y el 30, que garantizan el derecho a la educación inclusiva, sin discriminación y basada en la igualdad de oportunidades. Y, ¿por qué me preocupan? Porque el Consejo, con una minoría de bloqueo, sigue teniendo desactivados y no ha puesto en marcha ni la Directiva contra la discriminación ni el Tratado de Marrakech.

Por favor, quiero pedirle, desde aquí, que el Tratado de Marrakech, que lleva tres años aprobado, se ratifique de una vez y que esos siete países, liderados por Alemania e Italia, desactiven todas sus prevenciones —porque tienen mucho que ver con la industria editorial y solamente el 10 % de los millones de libros que se publican en Europa son accesibles para las personas con discapacidad visual—.

Por lo tanto, hagamos algo más para completar esta implementación.

 
  
MPphoto
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL). – Señor Presidente, el sufragio universal no es una realidad en Europa. En el Estado español hay 80 000 personas con discapacidad a las que se les niega el derecho al voto por tener una sentencia judicial de incapacidad.

El artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad dice que se garantizarán «a las personas con discapacidad los derechos políticos y la capacidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones». El Gobierno español ratificó este texto en 2008. Sin embargo, no lo cumple. Está impidiendo el ejercicio de un derecho fundamental.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas pidió al ejecutivo español que modificará la ley electoral que permite esta discriminación. Pero el Gobierno español no lo ha hecho. Está impidiendo la participación en la vida política a miles de personas. Estamos ante un apartheid electoral; se les impide ejercer el derecho al voto, a decidir sobre el futuro de su país, por tener una discapacidad.

Es un incumplimiento flagrante de la legislación internacional. ¿Piensa hacer algo la Comisión Europea?

 
  
MPphoto
 

  Sofia Ribeiro (PPE). – Senhor Presidente, no meu entender não podemos ignorar três pontos: o acesso das pessoas portadoras de deficiência ao mercado de trabalho e a uma remuneração condigna é fundamental. As crianças portadoras de deficiência necessitam de proteção acrescida e as famílias e cuidadores destes cidadãos necessitam de acompanhamento, informação e formação, por forma a diminuir o risco de abandono ou institucionalização. As soluções passam também por criar iniciativas de sensibilização, quer junto das empresas, quer junto da sociedade civil sobre o potencial destes cidadãos, por criar ferramentas ou programas específicos para a adaptação de infraestruturas, pelo incentivo à criação de entidades de acompanhamento e acolhimento complementares à ação familiar e por utilizar programas como o Horizonte 2020 para que se faça uma aposta em investigação nesta área.

Senhora Comissária, todas as pessoas portadoras de deficiência têm direito a viver numa sociedade com igualdade de oportunidades. É dever das instituições europeias honrar esta convenção em documentos e legislação futura, assim como os Estados-Membros devem envidar os esforços necessários para cumprir com as suas disposições. Só assim podemos cumprir o nosso compromisso de uma Europa inclusiva, sem barreiras para os seus cidadãos.

 
  
 

Presidente. – Grazie onorevole Ribeiro e auguri e auguri per la sua squadra del cuore.

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL). – Pane předsedající, provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením je skutečně závažným dokumentem a jsem ráda, že se mu Evropský parlament věnuje.

Domnívám se, že bychom měli co nejvíc zdůrazňovat vztah mezi dostupností, kvalitou a cenovou náročností. Osoby se zdravotním postižením jsou už i tak vystaveny značnému množství finančních nákladů. Domnívám se proto, že poskytování zdravotní péče by mělo vzít tuto skutečnost do úvahy.

Obecně si myslím, že zdravotní péče by měla být bezplatná. U lidí se zdravotním postižením je bezplatnost však absolutní nutností, a to vzhledem k velmi specifické situaci, ve které se nacházejí. Systém zdravotní péče musí vycházet těmto lidem vstříc a dělat všechno pro to, aby jim nekomplikoval již tak tíživou životní situaci. Musí brát v úvahu jejich potřeby a možnosti a jsem ráda, že na to návrh zprávy pamatoval.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, já si velmi vážím svých kolegů, kteří mají zdravotní postižení, kteří jsou tady s námi a překonávají každodenně překážky. Je to pro mě příklad obrovské motivace a obrovského osobního nasazení a chci jim za jejich práci zde poděkovat.

Myslím, že je důležité, aby Evropská unie nezapomínala na lidi se zdravotním postižením a aby podporovala členské státy v jejich úsilí. Na úrovni EU musíme splnit také své domácí úkoly a v tomto se můžeme opřít o první monitorovací zprávu výboru OSN pro lidská práva.

Naší reakcí v tuto chvíli je tato komplexní zpráva, která skutečně se věnuje všem oblastem hendikepovaných občanů v jejich každodenním úsilí o důstojný život a plnohodnotný život a já chci kolegyni Helze Stevensové poděkovat za tuto komplexní zprávu.

Myslím, že existuje několik zásadních věcí, které umožňují plnohodnotný život, ať už je to vzdělávání, přístup na pracovní trh anebo také podpora rodin a asistentů, kteří těmto lidem pomáhají. Chtěla bych říct, že Česká republika v této oblasti udělala velký pokrok a věnuje se integraci dětí. Samozřejmě vidíme také úkol pro podporu učitelů v jejich zlepšené přípravě, v podmínkách, aby mohli pracovat s hendikepovanými žáky, a v této oblasti Česká republika udělala významný pokrok a myslím, že je příkladem integrace zdravotně postižených dětí.

 
  
 

Procedura catch-the-eye

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). – Elnök Úr, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény az első olyan emberi jogokkal foglalkozó nemzetközi szerződés, amelyet az EU megerősített, és amelyet mind a 28 uniós tagállam aláírt és 27 tagállam ratifikált. Az is első alkalommal fordul elő, hogy az ENSZ egyik intézménye nyomon követi az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi kötelezettségek EU általi teljesítését. Ezeknek a tényezőknek köszönhetően a vonatkozó szabályozási joganyag kötelezően alkalmazandó az EU-ban és a tagállamaiban, így elmondható, hogy a fogyatékossággal élő személyek valós előrelépést érzékelhetnek, elmondhatják, hogy az EU odafigyel a problémáikra és speciális szükségleteikre. Azt gondolom, hogy más emberi jogi területeken is ezt lehet elérni, ez lehet a sikeres recept: az EU-nak csatlakoznia kell – hiszen erre a Lisszaboni Szerződés lehetőséget teremt – más emberi jogi egyezményekhez is, így ellenőrizhetővé és kikényszeríthetővé válhatnak azok a jelenleg csupán ajánlás szinten levő rendelkezések, amelyeket egyébként a legtöbb EU-tagállam már aláírt és ratifikált.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, doamna comisar, de la bun început vreau să o felicit pe colega noastră Helga pentru toată prestația ei, nu numai pentru acest raport.

Drepturile omului nu trebuie negociate, trebuie aplicate și în acest raport se spune de ce avem nevoie, însă Comisia, Consiliul și statele membre trebuie să găsească metoda prin care oamenii să fie tratați la fel. Nu avem două categorii de oameni, avem oameni.

Trebuie să existe accesibilitate la locurile de muncă de pe piața muncii, la turism, la educație, la cultură, la toată diversitatea vieții. De aceea, în calitatea mea de europarlamentar în comisia TRAN și IMCO, am susținut și susțin și în țara mea că trebuie să găsim mijloace să facem educație și populației pentru a avea un tratament corect față de acești colegi ai noștri, acești oameni, acest semeni care au altă posibilitate fizică.

Cred că Comisia și statele membre au această responsabilitate, de a aplica ceea ce noi cerem acum prin acest raport și o felicit încă o dată pe Helga.

 
  
MPphoto
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE). – Mr President, implementing the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities is highly important, and we should admit that there is still a lot to be done in order to guarantee equal access to inclusive and quality education and training for all people with disabilities and to give them real opportunities for personal and professional development. To achieve this, systematic and close consultations between representative organizations of persons with disabilities, policy-makers, businesses and other relevant stakeholders must be initiated. Furthermore, the establishment, implementation, monitoring and evaluation of all policies related to education, training, culture, sport and youth should be conducted while taking into account the outcomes of those consultations. Like that, we can ensure that the real needs and requests of people with disabilities will be addressed. Further efforts are needed in order to facilitate and enhance the participation of people with special needs in different mobility programmes. That will benefit their self-government, self-development and self-assessment and give them life-changing experience and broaden their social network.

 
  
MPphoto
 

  Romana Tomc (PPE). – Pred kratkim sem v moji državi, v Sloveniji, organizirala posvet z osebami s posebnimi potrebami o evropskem aktu o dostopnosti.

Tam so me opozorili, da, seveda, je še zelo daleč od enakopravnosti invalidov v družbi, da si želijo, da bi bili bolj slišani. Čeprav lahko rečem, da je Slovenija to področje kar dobro uredila.

Prav tako so invalidi poudarili, da se soočajo z različnimi oblikami diskriminacije, ne samo v družbi kot taki, ampak predvsem so opozorili na diskriminacijo, še vedno prisotno na trgu dela.

Poleg predlogov, ki so tukaj navedeni v poročilu, ki bodo osebam s posebnimi potrebami zagotovo pomagali pri neodvisnosti v življenju, pa menim, da je bistvenega pomena, da v čim krajšem času sprejmemo tudi akt o dostopnosti.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). – Pane předsedající, přístupnost dopravy je pro osoby se zdravotním postižením zcela zásadní. Jako stínová zpravodajka frakce socialistů a demokratů ke stanovisku Výboru pro dopravu a cestovní ruch jsem ráda, že řada bodů, které jsme zde velkou většinou podpořili, se objevila v závěrečné zprávě.

Lidé se zdravotním postižením se potýkají s řadou bariér, které začínají vyhledáváním informací o vhodném spojení, orientací ve stanicích, přístupností infrastruktury i samotných dopravních služeb. Musíme zajistit, že práva osob s postižením budou plně respektována v evropské legislativě, která se týká práv cestujících pro všechny druhy dopravy, a že také bude řádně prováděna. Jsem rovněž velmi ráda, že zpráva obsahuje výzvu k rozšíření evropské karty osob se zdravotním postižením o členské státy, které se v počátku nepřipojily k pilotnímu projektu, což se týká například i České republiky. Chtěla bych závěrem poděkovat všem kolegům, kteří se na zprávě podíleli, a zejména paní zpravodajce Helze Stevensové za velmi otevřený přístup, který ke zprávě zvolila.

 
  
MPphoto
 

  Therese Comodini Cachia (PPE). – I use the English language today, not my mother tongue, Maltese, to raise awareness that some people on the autistic spectrum in my country learn only one language – English – but in a dual-language country this should not continue to impede their educational development. I want to nudge policy-makers to stop looking at disability and to focus on the person. True, what meets the eye is the wheelchair, for example, but what should meet our minds and hearts is the person in that wheelchair. This report gives us an opportunity to show our citizens that we value the potential and the ability of each one of us. Employment, education, sports, these are our culture. Since culture is the narrative of our lifestyle, the way we live, what we do every single day, let's make sure that all persons, even those whom the environment disables, have space to participate. We need the abilities and potential of every person, so let's stop pushing people out of our societies.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità rappresenta il primo grande trattato sui diritti umani del nuovo millennio. È un documento di grandissima rilevanza per la promozione di una nuova cultura della disabilità ma le norme da sole non bastano. Servono politiche, politiche culturali innanzitutto, perché la cultura dei diritti va riconquistata ogni giorno.

Purtroppo, le persone disabili devono fare ancora i conti con un ampio ventaglio di ostacoli che impediscono loro di progredire verso il raggiungimento delle pari opportunità, dell'indipendenza e della piena integrazione sociale ed economica. E anche se l'Unione ha risposto a questa sfida adottando una serie di iniziative giuridiche e politiche, intese a rimuovere tali ostacoli, la strada da percorrere è ancora lunga.

L'Unione europea deve dare attuazione in modo stringente alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. È necessario infatti dare risposte concrete ai tanti cittadini e alle loro famiglie, che troppo spesso soffrono in silenzio condizioni di forte disagio.

 
  
MPphoto
 

  Heinz K. Becker (PPE). – Herr Präsident! Herzlichen Dank an Frau Stevens für diese starke Leistung – auch im Interesse des Europäischen Parlaments – und an Sie, Frau Kommissarin, für die Implementierung der VN-Konvention. Es ist ein wichtiger Schritt im sozialen Europa.

Lassen Sie mich auch die Gelegenheit nützen, ein Thema anzuschneiden, das am Rande stattfindet, nämlich der Versuch, ein Großereignis für Behinderte, nämlich die Paralympics, nächstes Jahr zu finanzieren. Wir haben leider gestern erfahren, dass es hier große Probleme gibt. Ich bitte Sie, liebe Frau Kommissarin, inständig, mitzuhelfen und dazu beizutragen, dass wir im Bereich des Haushaltsbudgets respektive von Erasmus+ jenen Mitteln als Förderung zustimmen können, die dieses große und für Behinderte in der ganzen Welt starke Signal für das soziale Europa realisieren können. Ich danke im Voraus für diese Bemühungen, liebe Frau Thyssen.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, I have listened to the debate very carefully and there are three points I just want to mention. Firstly, employment has been mentioned, and I think especially with flexibility in employment now, so much can be done over the internet, etc. and there are far more opportunities to employ people with a disability than ever before. Secondly, education has been mentioned and obviously the figures of those going on to the third level are very small – somebody mentioned 28%. We should aim to double that as one of our 2020-2030 targets. Thirdly, Mr Becker referred to sport and I agree completely with him: Paralympics, Special Olympics, do fantastic work for people with disabilities. I had the honour, when I was president of the GAA, of hosting the Special Olympics in Croke Park a few years ago and the result of that is that we have such wonderful movements as the Kerrys Stars. My own organization has introduced hurling for people in wheelchairs – wheelchair-hurling – and I think these are initiatives that can help people with disabilities to get independent living and enjoy life the same as the rest of us.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Für Menschen mit einer Behinderung muss es genauso selbstverständlich sein wie für alle anderen Menschen auch, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, ein Bauwerk zu betreten, Verkehrsmittel zu nutzen oder uneingeschränkten Zugang zu Informationen und Dienstleistungen zu haben. Leider erlebe ich es immer noch viel zu häufig, dass Menschen mit einer Behinderung ausgegrenzt werden oder sich in ganz alltäglichen Situationen mit nahezu unüberwindlichen Hindernissen konfrontiert sehen, eine Tatsache, die wir umgehend ändern müssen.

Dieses Thema betrifft heute bereits 80 und bald über 100 Millionen Menschen in der EU. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir als Europäisches Parlament heute einen Initiativbericht über die bisherige Umsetzung des UN-Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen auf den Weg bringen, unterstützt von so vielen Ausschüssen. Ich möchte der Berichterstatterin, Frau Stevens, für ihre ausgezeichnete Arbeit danken. Wir haben einen ausgewogenen Bericht erarbeitet, der eine gute Grundlage für unsere weitere Arbeit ist. Es gibt noch einen langen Weg.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI). – Κύριε Πρόεδρε, τα άτομα με αναπηρίες είναι η πιο ευαίσθητη και πολλές φορές η πιο παραμελημένη και αδικημένη ομάδα κάθε κοινωνίας, κυρίως της ελληνικής, η οποία υποφέρει από τις συνέπειες των μνημονίων. Παρά τις μεγαλοστομίες για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πιέζει τους δανειστές να εξαιρέσουν από τα μέτρα λιτότητας τα κονδύλια που διατίθενται για τα άτομα με αναπηρίες. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τα άτομα με αναπηρίες είναι ευαίσθητα άτομα, έχουν καλό χαρακτήρα και αγαπούν όλους τους υπολοίπους, θλίβονται δε διότι εμείς, οι οποίοι είμαστε αρτιμελείς, δεν φροντίζουμε στο βαθμό που μπορούμε και πρέπει για αυτά.

Πρώτα λοιπόν σαν άνθρωποι και μετά σαν πολίτες επιβάλλεται να πιέσουμε το κράτος ώστε να μεριμνήσει για τα άτομα με αναπηρίες, να φροντίσει να τα εντάξει στην κοινωνία, να τα μορφώσει, να τους βρει εργασία και να τους δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα προσόντα τους για να ευδοκιμήσουν. Επιπλέον, τα άτομα αυτά θέλουν την υποστήριξή μας.

Τα άτομα αυτά δεν ήταν πάντοτε ανάπηρα, ούτε ευθύνονται για την αναπηρία τους και στο τέλος θα πω αυτό που έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες: κοινή γαρ η τύχη και το μέλλον αόρατο. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί σε εμάς, που είμαστε αρτιμελείς, την επόμενη στιγμή.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). – Panie Przewodniczący! Niniejsze sprawozdanie zawiera cenne zalecenia dla instytucji Unii Europejskiej w obszarze wdrażania konwencji ONZ. W państwach członkowskich Unii Europejskiej żyje ponad 80 mln osób o różnym stopniu niepełnosprawności, z których jedynie 58 % funkcjonuje na rynku pracy. Wśród niepełnosprawnych kobiet poziom zatrudnienia jest wręcz zatrważająco niski, bowiem wynosi 44 %. Widać więc bardzo wyraźnie, że znaczna część osób niepełnosprawnych pozostaje poza rynkiem pracy, a te, które mają zatrudnienie w dużej mierze nie wykorzystują w pełni swoich kompetencji i umiejętności.

Chcąc przeciwdziałać problemom demograficznym, z którymi zmaga się Europa i utrzymać dotychczasowy poziom życia, trzeba będzie w pełni wykorzystać wszystkie zasoby pracownicze, jakimi dysponujemy, w tym osoby niepełnosprawne. Ekonomia społeczna oraz sektor nowych technologii sprawiają, iż niepełnosprawność bardzo często nie jest już istotną przeszkodą w wykonywaniu pracy. Są nią wciąż bariery w naszych głowach. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych miała nam pomóc zmienić postrzeganie osób niepełnosprawnych. Praktyka pokazuje jednak, że nadal jest z tym olbrzymi problem. Nie rozumiem, dlaczego Rada nie zgodziła się na włączenie dokumentów dotyczących niepełnosprawności w zakres rozporządzenia w sprawie uznawania dokumentów urzędowych. Przecież to w znacznym stopniu utrudni osobom niepełnosprawnym poszukiwanie pracy w całej Europie.

 
  
 

(Fine della procedura catch-the-eye)

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Lid van de Commissie. – Ik heb hier heel veel felicitaties gehoord ten aanzien van de rapporteur en de rapporteurs van de verschillende commissies die meegewerkt hebben aan dit verslag en ik sluit me daar graag nogmaals bij aan. Dit is een excellent verslag. Ik wil u ook allemaal bedanken voor de constructieve discussie van vandaag. Bovendien wil ik erop wijzen dat er een uitstekende samenwerking is geweest tussen de drie politieke Europese instellingen om de dialoog met het comité van de Verenigde Naties te voeren. Ook dat is een bewijs dat er echt een gezamenlijke wil is om vooruitgang te boeken wat de toepassing van het VN-verdrag betreft.

De discussie van vandaag heeft aangetoond dat er inderdaad een sterk engagement is om het verdrag toe te passen en uit te voeren, om antwoorden te geven op de uitdagingen die we zijn aangegaan om mensen met beperkingen, mannen én vrouwen, ten volle de kans te geven hun fundamentele rechten, hun mensenrechten uit te oefenen. We mogen niet vergeten, zoals u terecht ook in het verslag heeft opgemerkt en zoals ook werd onderstreept door collega Howitt, dat dit inderdaad een mensenrechtenzaak is die verder reikt dan sociaal recht, werkgelegenheid en sociaal beleid. Alleen door te zorgen voor een coherente toepassing doorheen de verschillende politieke beleidsterreinen, zullen we in staat zijn onze engagementen ook effectief vorm te geven.

Er zijn heel veel concrete vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Het leidt ons te ver en er is geen tijd om daar in detail op in te gaan, maar toch dit: wat betreft de toegankelijkheidswet, die zoals u weet aanhangig is in het Parlement en in de Raad, wordt in de Raad redelijk goede vooruitgang geboekt. Ik hoop dat ook in het Parlement goed doorgewerkt wordt aan dit voorstel, zodat dat ook daar snel conclusies kunnen worden bereikt. Wat betreft het hangende voorstel voor een horizontale richtlijn tegen discriminatie van mensen met een handicap weet u dat de nieuwe Commissie bij het begin van deze legislatuur een aantal voorstellen die al heel lang hangende waren, hebben teruggetrokken in het kader van behoorlijk bestuur. Dit voorstel hebben we echter niet teruggetrokken, omdat er juist ook vanuit de Commissie een groot belang aan gehecht wordt. Bovendien blijft collega Jourová er bij de Raad op aandringen dat er verdere vooruitgang geboekt wordt, opdat dit voorstel uiteindelijk ook wet zou kunnen worden.

Een andere concrete vraag ging over het verdrag van Marrakesh met betrekking tot auteursrechten. Ook in dat verband weet u dat er een voorstel hangende is en dat we hopen dat er bij de Raad uiteindelijk een goed gevolg aan gegeven zal worden, zodat we ook daar effectief mee aan de slag kunnen.

Er is ook een vraag gesteld in de tussenkomsten van de “catch the eye”-procedure over de financiering van de Paralympics. Ik zal graag contact blijven houden met de parlementsleden Becker en Kelly om mij precies te informeren over de stand van zaken, zodat we kunnen bekijken wat we kunnen doen. U weet dat de begroting een complexe aangelegenheid is, maar ik luister graag verder in detail naar de zorgen om te zien of we iets kunnen ondernemen.

Verder wil ik ook nog iets zeggen over de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld. Ik wil u ervan verzekeren dat ik daar een zeer groot belang aan hecht en de mensen op de tribune weten dat ook. We hechten een heel groot belang aan de inbreng van mensen met een beperking en aan goede, permanente contacten, bijna op dagelijkse basis, met hun organisaties. We zijn daarom ook blij met het alternatieve uitvoeringsverslag van het Europees Gehandicaptenforum. Bij de voorbereiding van het verslag van de Commissie aan de Verenigde Naties zijn er verschillende ontmoetingen geweest met de organisaties. Deze zijn ook betrokken geweest bij de studie die mijn diensten hebben laten uitvoeren ter voorbereiding van ons verslag. We hebben daarnaast ook de belanghebbende partijen in de herfst van vorig jaar samengeroepen voor een specifieke sessie die gewijd was aan de slotopmerkingen van de Verenigde Naties.

Ten slotte ook nog dit: de Commissie heeft de toezichtsstructuur, waar ook het Europees Gehandicaptenforum deel van uitmaakt, uitgenodigd om als lid deel te nemen aan onze delegatie in Genève voor de evaluatie van de Verenigde Naties in de zomer van 2015. De toezichtsstructuur heeft echter verkozen om apart deel te nemen aan deze vergadering. Vandaar dat ze geen rechtstreeks lid was van onze delegatie.

Om af te ronden wil ik erop wijzen dat het alomvattend karakter van het verslag van mevrouw Stevens een grote hulp is bij de voorbereiding op ons voortgangsverslag van de Europese strategie voor mensen met een handicap, op onze tussentijdse evaluatie. Ook draagt het er zeker toe bij om verdere inspanningen te doen, die voor mijn part verder reiken dan onze strategie voor mensen met een beperking. Het verslag zet ons ertoe aan verdere inspanningen te doen om de opmerkingen die we gekregen hebben van het comité van de Verenigde Naties echt adequaat te beantwoorden. Ik hoop dat we ook in de toekomst even goed kunnen blijven samenwerken als in het verleden. Nogmaals gefeliciteerd met uw verslag.

 
  
  

Elnökváltás: GÁLL-PELCZ ILDIKÓ
alelnök

 
  
MPphoto
 

  Helga Stevens, rapporteur. – Madam President, I would like to thank all colleagues and committees again for their valuable input in their areas of expertise, which allowed for a very concise and comprehensive report. I would also like to highlight the support from my colleagues at the Disability Intergroup and I am very glad that we have Commissioner Thyssen with us today making disability a priority at Commissioner level, and I hope it stays that way. The involvement of people with disabilities was crucial during the whole process, and we should not forget that the Convention puts new obligations on the EU. I can only reiterate that freedom of movement, especially for workers, is also a right for people with disabilities and this also includes full and equal access to the Erasmus + programme.

With regard to the exercise of political rights, this is just one example of where people with disabilities continue to be left out. Changes must be made so that people with disabilities can fully exercise their right to vote and to stand as candidates during elections. Again, I would like to mention the Disability Intergroup, who signed many amendments and were actively involved in the whole process of the report. This cross-party support from all EU countries is a significant indicator of how important the protection of the rights of persons with disabilities is everywhere, and not only in one or two areas or regions.

Madam President, I will do my utmost to make sure this remains not just a piece of paper, but can have a real impact on person with disabilities here at the European institutions and across Europe. Remember this is about human rights, not more not less. The report has shown once more that the rights of persons with disabilities are to be taken seriously and are not merely a minority issue.

 
  
 

Elnök asszony. A vitát lezárom.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. – Ce rapport, que j’ai approuvé, est l’occasion de rappeler que toutes les personnes handicapées ont le droit de vivre dans une société où elles bénéficient des mêmes chances que les autres citoyens afin d’assurer leur intégration et leur participation pleines et entières.

L’UE et les États membres doivent prendre des mesures afin de garantir la mise en œuvre des droits des personnes handicapées, la promotion de leur autonomie, l’accessibilité, l’emploi ou encore l’intégration sociale. Ceci passe notamment par la fin des politiques d’austérité dont nous savons que les premières victimes sont les personnes les plus fragilisées. Il est temps de relancer les investissements sociaux. Il est temps également que le respect des droits des personnes handicapées soit abordé dans les travaux du Semestre européen. L’amélioration de la prise en compte de leurs droits passe également par un dialogue permanent et structuré avec les organisations représentatives des personnes handicapées.

Enfin, je souhaiterais souligner l’importance d’informer non seulement sur les droits mais également sur les talents des personnes handicapées, qui constituent une véritable richesse pour notre société.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. – Az a véleményem, hogy folytatni kell a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménnyel kapcsolatos figyelemfelhívó tevékenységet, küzdeni kell az előítéletek ellen és elő kell segíteni minden fogyatékossággal élő személy jobb megértését, hogy a döntések valós igényeik alapján születhessenek. Támogatom azokat a kezdeményezéseket, amelyek célja, hogy felhívják a társadalom figyelmét a fogyatékossággal élő személyek által tapasztalt nehézségekre, valamint hogy a fogyatékossággal élők jobban tudatában legyenek lehetőségeiknek és az általuk nyújtott hozzájárulásoknak, többek között speciális iskolai oktatási programok révén. Szeretném hangsúlyozni, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény jelentősége alapvetően abban rejlik, hogy változtat a kulturális attitűdökön, elismerve, hogy a fogyatékosság nem a személyekben van, hanem a társadalmi és gazdasági környezet okoz akadályokat az embereknek.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. – Integrarea persoanelor cu handicap în societate trebuie să rămână o prioritate pentru Uniunea Europeană, iar pentru aceasta este nevoie de eliminarea tuturor barierelor și obstacolelor care împiedică integrarea acestora în sistemele de învățământ, la locul de muncă, în viața publică și în comunitatea din care fac parte.

Susțin propunerea raportorului privind organizarea unor campanii de informare, sensibilizare și formare referitoare la drepturile persoanelor cu handicap, la diversitatea, competențele și talentele acestora, pe de o parte, dar și pentru a contribui la eliminarea obstacolelor de natură să limiteze participarea lor în societate, pe de altă parte.

Uniunea Europeană și statele membre trebuie, totodată, să coopereze pentru a lua măsurile necesare pentru a preîntâmpina orice forme de abuz asupra persoanelor cu dizabilități, îndeosebi a femeilor și copiilor, dar și pentru a pune în aplicare politici armonizate pentru a integra drepturile persoanelor cu dizabilități în toate politicile și programele de cooperare internațională ale UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Андрей Ковачев (PPE), в писмена форма. – Хората с увреждания много по-често от останалите хора се сблъскват с трудности пред достъпа до качествено здравеопазване. Това допълнително задълбочава съществуващите неравенства и има отрицателни последици за способността им да водят независим живот, съвместно и наравно с останалите. Затова смятам, че е важно структурните фондове на ЕС, при необходимост заедно с национални мерки, да се използват като инструмент за подобряване на качеството на живота на хората с увреждания и за насърчаване на достъпността на здравното обслужване, включително електронните услуги, приложения и устройства.

Пациентите с увреждания трябва да могат да се възползват от правата, предвидени в Директивата за трансгранично здравно обслужване, по същия начин както останалите пациенти. В много случаи за тях планираното лечение в чужбина е свързано с допълнителни разходи, които държавата по осигуряване не винаги възстановява. На практика това има възпиращ ефект. Наред с това информацията относно възможностите за лечение трябва да се предоставя в достъпни за хората с увреждания формати.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Wałęsa (PPE), na piśmie. – Unia Europejska w 2010 roku przystąpiła do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ. Jest to pierwsza umowa bilateralna, która dotyczy praw człowieka, ratyfikowana przez Unię Europejską jako całość na szczeblu międzynarodowym. Z uwagi na fakt przystąpienia do Konwencji Unia Europejska jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania, którego treść będzie dotyczyć działań podjętych w celu spełnienia warunków określonych u umowie. Jestem całkowicie przeciwny dyskryminacji osób niepełnosprawnych i uważam, że należy robić wszystko, by jej przeciwdziałać. Każdy obywatel powinien mieć nieograniczony dostęp do wszystkich usług i tym samym powinien mieć możliwość pełnego korzystania z praw, które daje Unia Europejska. Osoby z niepełnosprawnością – zarówno intelektualną, fizyczną jak i psychospołeczną – powinny otrzymywać pomoc oraz wsparcie. Uważam, że należałoby wypracować dialog angażujący Komisję i organizacje osób niepełnosprawnych, aby strategia polityczna Unii Europejskiej była jak najbardziej korzystna dla osób niepełnosprawnych.

 

7. Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

7.1. Položaj albinov v Afriki, zlasti v Malaviju
Video posnetki govorov
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A következő napirendi pont vita hét állásfoglalási indítványról, az albínó személyek helyzetéről Afrikában és különösen Malawiban [2016/2807(RSP)].

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, author. – Madam President, today's resolution particularly focuses on the desperate plight of albinos in Malawi, but this is a problem that extends far beyond those borders to many other parts of Africa. The one statistic that remains in my mind is that 98% of those with albinism in Africa die before the age of 40, often from terrible skin cancers, but also from acts of violence against albinos, which are unfortunately only too common. In Malawi alone, there have been 65 recorded violent incidents since 2014. A mixture of folklore and belief systems that openly stigmatizes the condition by association with omens and bad luck versus ideas of the magical healing powers of dismembered limbs has resulted in an extremely dangerous and hostile environment for those poor individuals with albinism. The associated social stigma has devastating consequences for employment prospects and access to health care, as well as often having adverse effects for the social standing of other family members. There is a clear need for educational programs and of course for efforts by the criminal justice authorities to bring those to justice who have carried out acts of violence attacking albinos. I am pleased on behalf of the ECR today that we have raised this subject in the European Parliament, and I am very happy, as a doctor of medicine myself, to have signed today's joint resolution.

 
  
MPphoto
 

  Maria Heubuch, Verfasserin. – Frau Präsidentin! Die Gewalt gegenüber Menschen mit Albinismus ist unvorstellbar. Menschen mit Pigmentstörungen, die in ärmeren Ländern leben, leiden unter sozialer Ausgrenzung, oft auch unter ganz praktischen Problemen. Sie haben keinen adäquaten Zugang zu Gesundheitsvorsorge – wir haben es gerade schon gehört – und sie haben oft auch keinen Zugang zu ganz einfachen Mitteln wie Sonnenschutzmittel. Sie erkranken sehr viel häufiger an Hautkrebs, und in Tansania sterben 9 von 19 Menschen mit Albinismus, bevor sie 30 Jahre alt werden.

Und nun kommt zur Diskriminierung dieser Minderheit auch noch diese ungeheuerliche Gewaltwelle hinzu. Sie werden ermordet und verstümmelt, weil ihre Körperteile besondere Kräfte versprechen. Albinokinder und -babys werden ermordet, sie leben in Angst und Schrecken, wie es für uns kaum noch vorstellbar ist. Allein in Malawi sind schätzungsweise zehn Menschen mit Albinismus von Ermordung bedroht. Daher müssen die Behörden potenzielle Opfer wesentlich besser schützen.

Ich begrüße es außerordentlich, dass es in Malawi, in Tansania von den Regierungen, aber auch von den Vereinten Nationen, von regionalen Initiativen Ankündigungen mit Maßnahmen gibt und wir einen Austausch über bewährte Verfahren bekommen werden. Ich begrüße es auch außerordentlich – und ich hoffe, dass die Europäische Union das unterstützen kann –, wenn es Menschenrechtsschulungen zum Beispiel für Polizistinnen und Polizisten gibt und sie dort in ihrer Position gestärkt werden.

Ich bin froh, dass wir heute hier im Parlament diesen Menschen eine Stimme gegeben haben. Ich hoffe sehr, dass wir zukünftig keine Entschließung mehr zu diesem Thema machen müssen, dass wir dieses unwürdige Thema wirklich gut abarbeiten und den Menschen vor Ort helfen können.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao, Autore. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Alto rappresentante, quando parliamo degli albini in Malawi e nella regione in generale, parliamo di una situazione davvero assurda visto che subiscono appunto violenze di ogni genere, mutilazioni, uccisioni e non hanno pace neanche dopo la morte perché, come diceva la collega Heubuch, vengono vendute parti del loro corpo perché si crede che abbiano un valore magico e che fungano da amuleti. Peraltro, abbiamo letto che le donne vengono stuprate perché si crede che attraverso i rapporti sessuali con loro si curi l'AIDS. Stiamo parlando di una situazione davvero tragica.

Con il Malawi abbiamo dei rapporti economici: oltre all'accordo di Cotonou, abbiamo dei rapporti di cooperazione internazionale in cui dovremmo cercare di far presente quanto sia importante proteggere questa minoranza che è in balia di bande criminali, che di fatto speculano, appunto, vendendo, per credenza popolare, queste persone.

Cerchiamo di essere decisi nel chiedere alle autorità di intervenire e di proteggere questa minoranza.

 
  
MPphoto
 

  Santiago Fisas Ayxelà, Autor. – Señora Presidenta, la Resolución común que hoy debatimos debe servir para lanzar un mensaje claro a los países africanos, que es en los que se vulneran los derechos de las personas con albinismo.

Las personas con albinismo sufren las peores formas de persecución y violación de los derechos humanos: suelen ser agredidas verbal y físicamente, incluso son mutiladas o asesinadas. Estas agresiones inaceptables no solo ocurren en Malaui, también se dan en Tanzania, Burundi, Mozambique y Kenia.

Las personas con albinismo son discriminadas socialmente, excluyéndolas del acceso a los servicios públicos, incluidos los sanitarios. Teniendo en cuenta el elevado índice de casos de cáncer de piel entre estas personas, su exclusión del sistema de salud pública es una condena a muerte.

Algunos de estos países han hecho esfuerzos para poner remedio a esta dramática situación, pero no es suficiente: deben tomar medidas de prevención y formación y acabar con la impunidad de los agresores.

Desde la Unión Europea tenemos que seguir vigilantes estos hechos que vulneran los más elementales derechos humanos y ofrecer nuestra colaboración a los afectados para luchar contra los agresores.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri, Autore. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la tragedia silenziosa degli albini in Africa avviene sotto varie forme, come è stato detto, innanzitutto nel fisico, con violenze e mutilazioni perpetrate a causa delle credenze popolari che assegnano fantomatici poteri alle loro parti del corpo. Ma la persecuzione si traduce anche in discriminazione nella società, quando i bambini albini vengono isolati perché ritenuti disabili o incapaci di proseguire gli studi. E ciò comporta la brusca interruzione della loro educazione scolastica, limitandone l'accesso al lavoro e a possibilità di vita migliori.

Credo che con questa risoluzione noi vogliamo esortare il governo del Malawi e di altri Stati africani a punire rigorosamente i colpevoli dei ripugnanti crimini contro gli albini, nonché a dare vita a una campagna di educazione e sensibilizzazione, che superi le superstizioni verso le persone affette da alpinismo e consenta loro una piena integrazione nella società e pensiamo che l'Unione europea debba esercitare le pressioni necessarie per realizzare questi obiettivi.

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans, author. – Madam President, here in Europe when a baby is born, the parents are happy whatever the colour of the eyes or the hair. But in other places like Malawi, this is not the case. There, white babies with white hair and red eyes are watched with great superstition. Many parents believe it is a punishment from God. And these misconceptions, combined with the beliefs spread by wizards that certain body parts of albino people have magical powers, result in their being hunted like animals, and this in 2016. Their bones are sold for USD 75 000 – can you imagine this! It is unacceptable that people with albinism are hunted and killed just because they are born with another colour. I hope that Europe and the world do not close their eyes and look away, but react firmly to protect people with albinism and give them a normal life.

 
  
MPphoto
 

  Lola Sánchez Caldentey, Autora. – Señora Presidenta, en África, las personas con albinismo se enfrentan a alguna de las formas más extremas de persecución y a violaciones de los derechos humanos que van desde una discriminación social generalizada y el acoso hasta asesinatos, secuestros, violaciones y mutilaciones.

Estas amenazas proceden de supersticiones según las cuales los albinos poseen poderes mágicos, por ejemplo, existe la creencia de que mantener relaciones sexuales con ellos puede curar el sida. Esto provoca que bandas de traficantes los asesinen para conseguir partes de su cuerpo que se creen que traen salud y riqueza.

Por la parte que nos toca, la acción exterior de la Unión a veces mina o deteriora los servicios públicos de los países del sur, fomentando privatizaciones a través de acuerdos comerciales totalmente injustos.

Debemos ser coherentes y tomar conciencia de que la medida más eficaz para atajar esta realidad es fortalecer los servicios públicos de estos países, especialmente la educación, para terminar con estos mitos. Educación, formación y servicios sanitarios públicos, universales y de calidad es lo que necesitan.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, au nom du groupe PPE. – Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord saluer la présence de la haute représentante dans notre débat et ajouter ensuite que j'ai proposé à mon groupe de rédiger une résolution d'urgence sur la situation des personnes atteintes d'albinisme en Afrique et que je me réjouis du soutien des autres groupes politiques.

Il faut dire que le point de départ, c'était le rapport d'Amnesty International présenté récemment, justement, sur le Malawi. Mais comme d'autres collègues l'ont mentionné, les attaques brutales et les meurtres sauvages ont eu lieu dans d'autres pays. Il s'agit de la Tanzanie, de la République démocratique du Congo, du Burundi et de la Côte d'Ivoire. Dans tous ces pays-là, des crimes horribles sont commis à l'égard des populations atteintes d'albinisme et l'idée était d'inscrire ce point à l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui. Je suis content de voir que l'ensemble des groupes sont préoccupés par la situation de ces populations.

 
  
MPphoto
 

  Cécile Kashetu Kyenge, a nome del gruppo S&D. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, nascere albini in alcuni territori dell'Africa oggi significa rischiare la morte, significa anche rischiare la mutilazione, tutti i giorni. Oggi noi siamo qui per trattare un tema molto delicato: sono tante le persone che nascono così, senza pigmentazione, e che sono sottoposte a una serie di pratiche disumane e sottoposte a una stigmatizzazione, ogni giorno.

Quindi noi siamo qui per chiedere al governo, non solo del Malawi, ma anche di tutti i paesi dove queste pratiche si verificano, di applicare e investire in una politica di inclusione, una politica che deve avere un piano molto forte e una strategia contro tutte le discriminazioni.

Io credo che ogni persona debba essere considerata per quello che è; ogni persona deve essere considerata per la sua capacità, per il suo capitale umano. È proprio per questo che ci rivolgiamo al governo del Malawi e diciamo che gli albini non saranno dimenticati, né abbandonati ad un triste destino di morte e sono con noi oggi.

 
  
MPphoto
 

  Diane James, on behalf of the EFDD Group. – Madam President, within the last few weeks the British press reported once more instances where religious superstition and witchcraft have had a devastating impact on albinos’ lives in Malawi. Now quite clearly overseas aid, even that given on a conditional basis, is shown not to be effective in dealing with the education, employment and income issues that might, if improved, deal with the awful prosecution and persecution of defenceless albinos. Now the European Union should look to itself and end its punitive trade barriers against African agricultural products, those trade barriers that block much needed national economic development. Only via national economic development do properly funded health and education policies that will lessen the superstition and witchcraft practices have any chance of improving African societies for all citizens, not just albinos. The Commonwealth of Nations will undoubtedly take the necessary lead from now on in this matter, but I urge the European Union to look at its African trade practices, which are not helping the plight of albinos or the African poor and thus the African continent's future.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Korwin-Mikke (NI). – Jak patrzę na płód tego konsensusu, to robi mi się niedobrze: wzywa, ubolewa, z zadowoleniem przyjmuje, uważa – to jest proszę Państwa „szajs”. Jeżeli chcemy coś zrobić, to zróbmy coś konkretnego. Gdy Amerykanie mieli kłopoty, bo wyzwoleni Afroamerykanie nie umieli dać sobie rady, to kupili im kawałek ziemi w Afryce i utworzyli państwo Liberia, gdzie później zresztą ci Afroamerykanie wzięli za mordy Afroafrykanów. Może kupmy kawałek Afryki – przecież rządy afrykańskie zapewniają, że pomogą, dadzą kawałek ziemi. Zróbmy państwo dla albinosów, dodajmy trochę pieniędzy. Byłoby to coś konkretnego, bo to, o czym tutaj mówimy, jest po prostu czczą gadaniną, która w niczym nikomu nie pomoże. Pytam się: dlaczego nie można zrobić państwa dla albinosów w Afryce?

A poza tym sądzę, że Unia Europejska powinna zostać zniszczona.

 
  
 

Elnök asszony. – Nyilván vannak más vélemények is, hál’ Istennek.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Brunon Wenta (PPE). – Pani Przewodnicząca! Pani Wysoka Przedstawiciel! Albinizm z niewyjaśnionych przyczyn występuje w regionie Afryki Południowo-Wschodniej 10–15 razy częściej niż gdziekolwiek na świecie. Osoby dotknięte tą chorobą żyją w ciągłym strachu przed atakami, okaleczeniami czy nawet gwałtami, które miałyby – według panujących tam wierzeń – leczyć AIDS. Dzieci dla bezpieczeństwa umieszczane są w specjalnych ośrodkach, jednak po uzyskaniu przez nie pełnoletności problem zagrożenia życia powraca. Według ONZ od końca 2014 r. doszło w Malawi do około 70 ataków na osoby z bielactwem, których w tym kraju jest około 10 tysięcy. Wskazuje to na rosnące i realne zagrożenie życia tej części populacji. Władze krajowe muszą mocniej zaangażować się w ochronę tej zagrożonej grupy, a także położyć nacisk na edukację obywateli i promowanie praw ludzi z albinizmem. Ważne jest, żeby Unia, jej państwa członkowskie w ramach współpracy z państwami Afryki Południowo-Wschodniej monitorowały sytuację i udzielały wszelkiej możliwej pomocy – od wymiany dobrych praktyk po wsparcie techniczne – aby przerwać te barbarzyńskie akty przemocy.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, in Malawi persone affette da albinismo vengono uccise e mutilate e le loro parti del corpo vendute per essere utilizzate in pratiche rituali. Anche Amnesty International denuncia le stragi di albini in Africa, dove albini vengono uccisi e fatti a pezzi per fabbricare talismani impiegati nella medicina tradizionale. Lo scorso aprile, secondo quanto riportato da ONG, è stato il mese più sanguinoso, con l'uccisione di almeno diciotto persone.

L'Organizzazione umanitaria, nel rapporto We are not animals to be hunted or sold, sostiene che dal 2014 sono aumentati i casi di rapimento e omicidio, costringendo gli albini a vivere costantemente nel terrore. L'Unione europea e la comunità internazionale devono mettere in campo tutte le azioni possibili per costringere il governo della Repubblica del Malawi e delle altre repubbliche africane a garantire protezione effettiva per le persone albine e di assicurare i loro diritti alla vita e alla sicurezza personale.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI). – Κυρία Πρόεδρε, η Αφρική είναι μια από τις ηπείρους στις συμβαίνουν ορισμένες από τις πιο ακραίες μορφές ρατσισμού και παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια τέτοια περίπτωση είναι οι διωγμοί που υφίστανται τα άτομα με αλφισμό σε διάφορες αφρικανικές χώρες και κυρίως το Μαλάουι. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι δυστυχείς αυτοί άνθρωποι κακοποιούνται, γίνονται θύματα επιθέσεων, υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό, υφίστανται ακρωτηριασμούς, βιασμούς, γίνονται θύματα προκαταλήψεων και δολοφονούνται.

Επειδή, είμαι αντίθετος σε κάθε διάκριση οποία στη βασίζεται στη φυλή, το φύλο, το χρώμα και τις ιδιαιτερότητες, καταδικάζω απερίφραστα αυτή τη ρατσιστική συμπεριφορά των αφρικανικών κυβερνήσεων και κυρίως της κυβερνήσεως του Μαλάουι απέναντι στα άτομα με αλφισμό. Δεν είναι δυνατό να γίνει αποδεκτό κυβερνήσεις αφρικανικές, οι οποίες διαμαρτύρονται για το ρατσισμό εις βάρος των Αφρικανών, να συμπεριφέρονται με τρόπο που αρνούνται στους άλλους να συμπεριφέρονται. Επιπλέον, εκφράζω την ανησυχία μου μήπως μέσα στις εκατοντάδες χιλιάδες παρανόμων μεταναστών που έχουν κατακλύσει την Ελλάδα και την Ιταλία, υπάρχουν άνθρωποι με τέτοιες ακραίες και επικίνδυνες τάσεις.

 
  
 

„Catch the eye” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Madam President, the NI Member Korwin-Mikke made a rather bizarre suggestion: he said the European Union should be destroyed and yet at the same time the Union he wants to destroy should buy a piece of land and create a state for albinos. My God, such logic! I have a different proposition: when you look at the problem here, it is based mainly on superstition. So if you get rid of the superstition you will be able to solve the problem. Could we not in conjunction with United Nations organize major educational conferences in Malawi where we will be able to highlight to the people that their superstitions are groundless, baseless, and show them that albinos are the exact same as everyone else. And if that idea prevailed in these countries, I think that would be one way of ending this unfortunate situation.

 
  
 

Elnök asszony. – Köszönöm Képviselő Úr, és azt is, hogy Önnek más véleménye volt erről a kérdésről.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κυρία Πρόεδρε, στηρίζω το κοινό ψήφισμα το οποίο έχω συνυπογράψει και εγώ. Οι διακρίσεις σε βάρος των ατόμων που πάσχουν από λευκοπάθεια και η καταπάτηση των δικαιωμάτων τους, αποτελούν συχνό φαινόμενο σε πολλές χώρες της Αφρικής και κυρίως το Μαλάουι, το οποίο είναι μια από τις φτωχότερες και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες παγκοσμίως, με το 50,7% του πληθυσμού να ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Σύμφωνα με την αστυνομία τοy Μαλάουι, το 2014 καταγράφηκαν τουλάχιστον 65 περιστατικά βίας κατά ατόμων που πάσχουν από λευκοπάθεια, εκ των οποίων 18 άνθρωποι δολοφονήθηκαν, ενώ τα περιστατικά παράνομου εμπορίου οστών και μελών του σώματος των ατόμων αυτών είναι πολύ συχνά.

Απέναντι στη διαρκώς αυξανόμενη καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μαλάουι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα, ώστε να προστατεύσει τους ανθρώπους που πάσχουν από λευκοπάθεια και να καταδικάσει τις δολοφονίες και την εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων. Επιπλέον, θα πρέπει να υποστηρίξει την ίση πρόσβαση αυτών των ατόμων σε υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, καθώς και σε κοινωνική και νομική προστασία.

 
  
 

(A „catch the eye” eljárás vége.)

 
  
MPphoto
 

  Federica Mogherini, Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Madam President, I share the surprise of our colleague any time that we hear people saying what the European Union should or should not do and then saying that it should not exist. I see that contradiction and actually see the contradiction of their sitting in this Hemicycle – that is probably the first contradiction they are living.

Anyway, I would like to thank you for this unanimous work on a very important issue. Over the past two years, Malawi has faced a very worrying increase in human rights abuses against people with albinism, including children. These abuses include violent attacks, as you have all described, abductions and killings. Such violence exposes very deep-rooted problems of discrimination against people with albinism across many parts of sub-Saharan Africa, not only in Malawi, but also in Tanzania, Mozambique, Burundi and other countries. On 13 June we marked International Albinism Awareness Day, which was proclaimed by the UN General Assembly. That was an important step to raise awareness, together with the recent appointment of the first-ever UN independent expert on the enjoyment of human rights by persons with albinism. We support this kind of global awareness steps, we actively support them and look forward to working together with the United Nations in this educational and awareness-raising campaign, not only Malawi but also in other countries.

In line with these international commitments we need to take all possible measures to provide greater protection to persons with albinism at risk and to investigate crimes committed on that basis. The prejudice at the root of these discriminations needs to be addressed and confronted very openly, so we constantly urge the governments of the countries where these attacks take place to raise awareness throughout society regarding persons with albinism, including at the family level, and to enforce respect for their rights and dignity. Comprehensive strategies to eradicate discriminatory practices against persons with albinism are needed, including to ensure that they have adequate access to health care, social services, employment and education. This issue does not only relate to Malawi, as I said, but to many parts of Africa. It is then important that countries also share best practices in protecting and promoting the rights of persons with albinism and work together for the prevention of cross-border crimes related to this issue. The European Union, through our delegation, is working and will continue to engage with governments and with the civil-society actors in these countries. Some people believe that there is not much we can do to change social behaviour, prejudice, superstitions. I do not agree. Norms and attitudes can evolve if we embrace a cooperative approach to our partners, if we work together with them and try to change on a daily basis the roots of a behaviour that can and must be changed.

 
  
 

Elnök asszony. A vitát lezárom.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. – L'albinismo è una malattia congenita che colpisce circa una persona su 20 mila in tutto il mondo, ma il cui tasso d'incidenza è particolarmente alto nei paesi subsahariani. Sottoposti a discriminazioni, aggressioni e continue forme di persecuzioni, gli albini vengono generalmente esclusi dalla compagine sociale, a cause di credenze e superstizioni. Nonostante il rilievo internazionale assunto dal tema e l'adozione di una serie di leggi in alcuni dei paesi interessati, uccisioni, rapimenti ed altre forme violazione dei diritti umani non sembrano cessare. L'Unione europea dovrebbe impegnarsi non solo in ulteriori campagne di sensibilizzazione, ma nell'assicurare un sostegno attivo a società civile ed autorità locali per combattere simili persecuzioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemně. – V zemích subsaharské Afriky se můžeme setkat s nejextrémnějšími formami pronásledování, s porušováním lidských práv vůči lidem s albinismem. Potýkají se s celospolečenskou diskriminací, verbálními útoky, vyloučením z veřejných služeb. Hrozí jim smrt, únosy, znásilnění či zmrzačení. Diskriminace může vést k celoživotním traumatům a psycho-sociálním problémům. Osoby s albinismem většinou nemají dostatečnou zdravotní péči ani právo na vzdělání. I přes mezinárodní medializaci tohoto problému a přijetí nových právních předpisů je i nadále jen velmi málo stíhaných a odsouzených a stále dochází k trestným činům a k mučení. Největší hrozbou pro osoby s albinismem v Africe jsou široce rozšířené pověry o zvláštních, magických schopnostech jejich těl, které přináší štěstí, bohatství a zdraví. Toto vede pašeráky k honu na albíny a následnému obchodování s jejich těly. V roce 2015 se v 25 afrických zemích odehrálo 448 útoků na albíny, a to je ještě pravděpodobně nižší počet než ve skutečnosti, jelikož orgány takovéto trestné činy systematicky nemonitorují a nedokumentují. Je třeba připomenout, že osoby s albinismem mají právo žít jako kdokoli jiný beze strachu, jak se praví v Deklaraci lidských práv z roku 1948.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. – Dnes jsme hlasovali o návrhu rezoluce, která se týká alarmujícího zacházení s albíny na africkém kontinentu, zejména v Malawi. Tato menšina je neustále diskriminována, např. vyloučením ze záchranných programů proti chudobě, je terčem útoků a její základní lidská práva jsou permanentně porušována. Výjimkou nejsou ani fyzické útoky a násilné trestné činy mnohdy končící až ztrátou na životě a pachatele těchto toků se obvykle nepodaří odhalit. Jsem toho názoru, že chránit lidská práva je naší imanentní povinností. Společný návrh rezoluce jsem podpořil.

 

7.2. Bahrajn
Video posnetki govorov
 

Elnök asszony. A következő pont vita hét állásfoglalásra irányuló indítványról, Bahreinről [2016/2808(RSP)].

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker, Auteur. – Het is pas van februari geleden dat we de mensenrechtensituatie in Bahrein aan de kaak stelden. Toen riepen we ertoe op een einde te maken aan de foltering van Mohammed Ramadan en andere politieke gevangenen.

Wat is er inmiddels veranderd? Het rapport van de Bahreinse ombudsman is duidelijk. Deze onmenselijke praktijken gaan onverstoord verder. Intussen werd de prominente mensenrechtenactivist Nabeel Rajab opnieuw gearresteerd. Zijn misdaad? Een paar kritische tweets. Wat heeft de overheid in Bahrein te verbergen, vraag ik me dan af. Vreest ze dat hij een bijeenkomst van de VN-Mensenrechtenraad in Génève zou bijwonen en haar daar in verlegenheid zou kunnen brengen? Onlangs vluchtte een andere mensenrechtenactiviste, Zainab al-Khawaja, naar het buitenland, bang dat haar hetzelfde zou overkomen. We kunnen niet langer in de illusie verkeren dat Bahrein op weg is naar hervormingen wanneer oppositiestemmen meedogenloos het zwijgen wordt opgelegd. Het koninkrijk mag dan wel een belangrijke partner van de EU zijn voor energie en veiligheid, maar over mensenrechten maken we toch geen compromissen? Toch niet in mijn naam!

Ik vraag daarom aan de hoge vertegenwoordiger en aan de lidstaten om hun bezorgdheid over mensenrechtenschendingen, zoals tegen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging, expliciet te blijven uitspreken, zowel op bilateraal als op multilateraal niveau. De ministeriële ontmoeting tussen de Unie en de samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten van 20 juli biedt daartoe een uitstekende gelegenheid. En laten we eindelijk werk maken van de oprichting van een werkgroep van de EU en Bahrein voor mensenrechten.

 
  
MPphoto
 

  Michel Reimon, Verfasser. – Frau Präsidentin! 21 Menschenrechtsorganisationen aus Bahrain haben die internationale Gemeinschaft, die Vereinten Nationen, das Europäische Parlament, andere Organisationen gebeten, gegen die Menschenrechtsverstöße im Heimatland laut aufzuschreien, und in diesem Sinne sollten wir diese Gutschließung annehmen. Am 13. Juni sind Aktivistinnen verhaftet worden, weil sie zur Sitzung des Menschenrechtsrates nach Genf reisen wollten. Das schwächt nicht nur die Menschenrechte in Bahrain, wenn so etwas passiert. Wenn wir über so etwas hinwegsehen, schwächt das auch die Vereinten Nationen und die Menschenrechtssituation auf der ganzen Welt, da dürfen wir nicht schweigen.

Nabeel Rajab wurde wieder verhaftet, nachdem er schon zwei Jahre im Gefängnis saß, und wird jetzt von 13 Jahren Haft bedroht. Wofür? Dafür, dass er auf Twitter im Internet zur Einhaltung der Menschenrechte aufgerufen hat. Scheich Ali Salman sitzt im Gefängnis dafür, dass er die Bürger seines Landes aufgefordert hat, sich zu versammeln, schlicht und einfach sich zu versammeln. Zwei Jahre Haft, vor wenigen Tagen verlängert auf insgesamt neun Jahre Haft ohne einen fairen Prozess. Da können wir nicht wegschauen, da dürfen wir nicht wegschauen, und deshalb müssen wir diese Gutschließung annehmen.

Bahrain ist aber auch ein wichtiger Partner für die Europäische Union – ein ökonomisch wichtiger Partner und militärisch im Kampf gegen Da'esh. In diesen Widerspruch befindet sich die Außenpolitik, und da müssen wir klar und deutlich sein: Die Rolle der Europäischen Union wurde in den letzten Tagen und Wochen deutlich diskutiert. Wir müssen auch klar sagen, dass ein scharfer harter Kurs gegenüber Bahrain von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gefahren werden muss, weil die diese Kompetenzen haben. Wir müssen hier nicht nur diese Gutschließung annehmen, sondern auch nach Hause gehen und unsere Regierungen auffordern, hart und konsequent gegen die bahrainische Regierung vorzugehen, wenn sie gegen die Menschenrechte verstößt.

Elie Wiesel, der Menschenrechtsnobelpreisträger, ist vor einigen Tagen gestorben. Er hat gesagt: „Wir müssen immer eine Seite wählen. Schweigen hilft nur dem Täter, nie dem Opfer.“ In diesem Sinne sollten wir diese Gutschließung annehmen und nicht schweigen.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao, Autore. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Bahrein, inutile girarci intorno, ha un ruolo geopolitico notevole: ospita la Quinta Flotta navale statunitense ma anche delle basi navali importanti per alcuni Stati europei, tra cui il Regno Unito, che ha dei rapporti privilegiati con la monarchia di Al Khalifa, a cui vende delle armi.

Noi ci ritroviamo qui, per la terza volta in due anni, a fare delle risoluzioni sul Bahrein, delle risoluzioni d'urgenza a cui non viene dato purtroppo seguito, probabilmente perché i rapporti commerciali, il ruolo geopolitico, il ruolo strategico del Bahrein è più importante rispetto alle violazioni continue.

Nabeel Rajab è di nuovo in carcere ed è vietato dissentire alla politica della monarchia di Al Khalifa. Noi dobbiamo cercare di utilizzare questa forza commerciale per chiedere che vengano rispettati almeno i diritti umani fondamentali. È assolutamente inammissibile che non venga dato seguito alle nostre risoluzioni.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský, Autor. – Paní předsedající, paní komisařko, souhlasím s tím, co tady řekli předřečníci, ale musím dodat jednu věc. Bahrajn se roku 2011 zavázal k reformám právního systému. A málo tady oceňujeme jeho snahy o reformu v této oblasti trestních zákonů či právních procedur, které postupují z mého hlediska a z hlediska PPE správným směrem.

Tento stát je nutné vnímat jako ojedinělý případ stabilní země vzhledem k oblasti, kde se nachází, a vzhledem ke složení obyvatelstva na jeho území. Osobně oceňuji bahrajnskou participaci v mezinárodní koalici proti Islámskému státu nebo jeho spolupráci v boji proti terorismu.

Domnívám se, že současná situace v Bahrajnu není ideální, a jsem pro to, aby Evropská unie co nejaktivněji apelovala na dodržování lidských práv v této zemi. Oceňuju ale všechny pozitivní změny, kterých tato země za posledních několik let dosáhla. A snažme se jí podat z Evropy tak zvanou pomyslnou ruku, aby Bahrajn postupoval ve svých reformách.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri, Autore. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, è trascorso esattamente un anno dall'ultima risoluzione del Parlamento europeo sul caso di Nabeel Rajab e siamo ancora punto e a capo. Questo caso, al pari degli altri, si inserisce nel quadro di una repressione più generale nei confronti della società civile e delle opposizioni politiche e religiose e testimonia quanto la situazione politica sia delicata, soprattutto nel contesto più ampio delle relazioni tra Iran e Arabia Saudita.

Il gruppo di opposizione sciita al-Wefaq è stato messo al bando e il suo leader politico, lo sciita Sheikh Ali Salman, condannato a nove anni e l'ayatollah Sheikh Issa Qassim è stato privato della cittadinanza perché accusato di servire interessi stranieri e promuovere settarismo e violenza.

Come sappiamo, in Bahrein ci sono profonde divisioni tra popolazione a maggioranza sciita e l'élite sunnita e la dipendenza finanziaria e militare dell'Arabia Saudita limita fortemente l'azione del paese. Proviamo quindi con questa risoluzione a chiedere al governo di invertire la rotta e penso anche per noi che sia necessario avviare un confronto a muso duro con alcuni paesi del Golfo.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, author. – Madam President, I wish to thank the High Representative for participating in the human rights debate. Unfortunately, we today again have to raise the human rights violations in Bahrain that are ongoing. It is our fourth resolution in the last couple of years, and even though concrete proposals have been made to stop the tensions and the violence and the repression in the country, very little result has been booked. I think it is now time to really take new initiatives, as the EU. We’ve seen the US Vice—President come out strongly and we’ve seen major newspapers write op eds, so the whole idea that the EU is oversensitive and is alone in this is not true.

I think it is important – and on this I would be very interested to hear your thoughts – to see what we can do at this point before it further escalates. Quite frankly, the ongoing repression and stripping of citizenship, with high prison sentences for simply having an expression online are unacceptable. They happen in a region that cannot afford more tension and destabilisation.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, auteure. – Madame la Présidente, depuis notre dernière résolution, la répression au Bahreïn semble s'intensifier. Les condamnations à mort ont repris. Arrestations, torture et simulacres de justice sont le lot quotidien des opposants et des militants des droits de l'homme. D'autres sont empêchés de voyager pour témoigner à Genève. En 2015, plus de 230 personnes ont été privées de leur nationalité.

Alors, oui, il faut appeler à la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et à l'abandon des charges pesant sur eux – Nabeel Rajad est un symbole à cet égard. Les autorités du Bahreïn ont considéré que notre dernière résolution ne correspondait pas à la position des forces politiques disposant d'une réelle influence, ni à celle de l'Union européenne. Une telle déclaration est inacceptable.

En conséquence, notre résolution semble faible. Elle s'appuie sur l'importance du partenariat économique et politique, y compris en matière de vente d'armes. Et je passe sur l'efficacité de la lutte contre le terrorisme, notamment contre le groupe "État islamique". Le Bahreïn est sur une mauvaise pente. Je ne crois pas que nous puissions aider ceux qui se battent pour leur liberté d'expression en fermant les yeux sur la réalité. Nous devons réaffirmer notre soutien à Mohamed Ramadan et à Ali Moosa, qui courent toujours le risque d'une exécution imminente.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil, za skupinu PPE. – Paní předsedající, já za naši skupinu podporuji návrh tohoto usnesení. Bohužel Bahrajnem se zde zabýváme opakovaně, jak už říkali autoři návrhu usnesení, ta situace v oblasti lidských práv se nezlepšuje.

Řešíme v tuto chvíli aktualitu, kdy Nabíl Radžab byl v červnu opět obviněn, uvězněn, jeho zdravotní stav se zhoršuje, a všichni víme, že byl uvězněn pouze proto, že realizoval svoje základní právo, právo na svobodný projev. Vyjádřil své myšlenky a názory na Twitteru. Z tohoto důvodu je uvězněn.

Já nezpochybňuji slova některých kolegů, že se v Bahrajnu lecos vyvíjí a situace se možná zlepšuje, ale určitě se nezlepšuje v této zemi situace v oblasti lidských práv. Ta je stále stejná, opozice je zavírána, lidé, kteří vyjadřují své názory, jsou šikanováni, v nejlepším případě je jim sebráno občanství. Pro vaši informaci 300 občanů Bahrajnu přišlo o občanství v této zemi a víceméně se tak stali lidmi bez politické příslušnosti. To usnesení je potřeba a je třeba, aby vysoká komisařka v této věci byla aktivní.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt, on behalf of the S&D Group. – Madam President, in 2012, together with fellow members of the Human Rights Subcommittee I visited Nabeel Rajab in Juw Prison, Bahrain, and today, four years later, he is rearrested and the Fédération Internationale des Droits de l’Homme tell us that he is in solitary confinement and his life is at risk.

This is just one case, but should be put together with the travel bans against those human rights defenders, preventing them going to the UN Human Rights Council in Geneva on the restoration of the death sentence and on the arrest of opposition politicians, all cited in our resolution. The truth is that four years later, human rights in Bahrain have deteriorated. We recognise there have been improvements on labour laws and on the freedom of religion, but there has been no improvement on human rights. We see that freedom of expression is violated, contrary to the country’s own constitution, and more than 300 people have been stripped of citizenship, contrary to the Universal Declaration on Human Rights. We want cooperation with Bahrain, but our resolution says that that cooporation cannot continue as normal unless we see the improvement of human rights. Human rights in this country must change. They have to listen, and we will never ever forget a human rights defender who is at risk, anywhere in the world.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, I am not sure that the Kingdom of Bahrain deserves to be after short time again a subject of an urgency resolution of the European Parliament. Recently, we were hosting in Brussels a conference on religious pluralism and tolerance in Bahrain, with the participation of the supreme religious leaders of the Shia, Protestant, Baha’i and Hindu communities. High representatives of the government also participated in the event. It sent a message to the region that Bahrain wants to be a leader on tolerance and coexistence – something that other neighbouring countries could not present. If Bahraini authorities violate the human rights of individuals, and they do it, it is their right to be protected and we should do it, but bearing in mind that this small Gulf country, situated in the sensitive region and subject to confrontations and pressures from abroad as well as of the sectarian battles for political prestige. We must be interested for a stable Bahrain as well as for a country with the respect of human rights and democratic values and proven readiness to cooperate with the European Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Edouard Ferrand, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, chers collègues, le conflit confessionnel à Bahreïn dérive de la confiscation de presque tous les leviers de pouvoir par la dynastie sunnite des Al Khalifa. Pourtant majoritaires dans l'archipel, les chiites sont tenus à l'écart des centres de décision par un système clientéliste bâti par la famille régnante depuis plus de deux siècles. L'Arabie saoudite, qui considère Bahreïn comme son pré carré, veille au maintien du statu quo. Riyad redoute que d'éventuelles concessions du califat ouvrent une brèche dont profiterait l'Iran.

Une fois de plus, le Parlement européen oubliera de mettre en avant un certain nombre de principes dont il se gargarise pourtant sans cesse. C'est le gouvernement de Bahreïn qu'il faut sanctionner, bien sûr, mais surtout l'Arabie saoudite, ce pays qui applique, ni plus ni moins, le programme de l'État islamique.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – It has been said that Bahrain is a key partner for the European Union economically, and especially in the area of energy and in fighting ISIS, and that is to be welcomed. But having said that, in the area of human rights it is ranked actually 163rd out of 180 countries in the Reporters without Barriers index. That tells the story. Where we are concerned, the phrase in English ‘banging your head off a stone wall’ comes into being. We have mentioned this on numerous occasions but it has basically been ignored. So what do we do about it? I think the first author made a suggestion that we should have work group between the European Union and Bahrain, which would look at human rights and be able to discuss the cases of Nabeel Rajab, Mohammed Ramadan and Sheikh Ali Salman, and the whole question of human rights, and especially freedom of speech and expression. That may be one way to make some progress.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Madam President, this is not the first time I have stood in this Parliament to speak about the human rights abuses in Bahrain, and I am not happy with my own country’s record on the deals that it does with Kingdom of Bahrain. On 24 June, together with 49 fellow MEPs, I sent an open letter to Federica Mogherini on Nabeel Rajab’s re-arrest. I look forward to her reply and I thank my colleague Panzeri for his work on this. In the meantime, I am glad will be voting on this resolution and that we will come together to say clearly that Nabeel must be released immediately and unconditionally, with all other human rights defenders and political prisoners in Bahrain. The Bahraini Government must understand that allowing free, open and diverse democratic debate and a vibrant civil society will not make it weaker. Democracy and human rights will only make Bahrain stronger, with a brighter future for all Bahrainis. It is time for the Bahraini Government to hold up its own constitution and release Nabeel now.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Madam President, I would say to the High Representative that Bahrain is a key partner of the European Union in the Persian Gulf, and we want to deepen our partnership in order to better respond to future challenges, but regrettably today, with the aggravating cases of breaches of human rights and the rule of law in Bahrain not much has changed in that country since my last visit. If, after two years of absence, being back to the European Parliament. In our resolution see familiar names of the persecuted human rights defenders – namely Nabeel Rajab, Zainab Al-Khawaja, who has been forced into exile. I still recall our visit as Members of the European Parliament to Juw Prison.

A big number of new cases of violations of human rights and of the Bahraini Constitution have taken place. I call on the Bahraini authorities to immediately release all prisoners of conscious and lift the travel ban against human rights defenders. I insist that the authorities guarantee that all human rights defenders in Bahrain are able to carry out their legitimate human rights activities without intimidation and harassment.

 
  
 

„Catch the eye” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). – With Richard Howitt and Laima Andrikienė I visited Nabeel Rajab, Mr Al-Khawaja and Ibrahim Sharif in prison in Bahrain some years ago. Ibrahim Sharif, I recall, is not even a Shia. He is a Sunni who dared to expose corruption in the regime and, since then, the situation has deteriorated and gravely in the last months, as our resolution documents. The regime in Bahrain is behaving in a totally pyrominous and suicidal way in a region that cannot afford more conflict. One should say that actually our policy regarding Bahrain has been set in the last year since the uprising into 2011 in London – and for reasons that have nothing to do with human rights, nor with Europe’s strategic interests. They have to do with the strategic interests of London in the trade of arms with the Saudi regime. We cannot afford this anymore. Miss Mogherini, stop appeasing the regime. Please use the next ministerial meeting of the EU GCC to actually send a very stern message to the Bahrainis and to their partners in the region.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κυρία Πρόεδρε, υποστηρίζω το κοινό ψήφισμα το οποίο έχω συνυπογράψει. Η κατάσταση στο Μπαχρέιν στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο δεν βελτιώθηκε όπως υποσχέθηκαν από το 2011 οι Αρχές του Μπαχρέιν, αλλά το 2015 τα δικαστήρια της χώρας εξέδωσαν επτά θανατικές καταδίκες, ενώ η χρήση κατασταλτικών μέτρων από τις αρχές κατά των ακτιβιστών και των ειρηνικών διαδηλώσεων έχουν αυξηθεί. Συγκεκριμένα, ο γενικός γραμματέας του κόμματος της αντιπολίτευσης καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση για τη συμμετοχή του σε διαδηλώσεις στο πλαίσιο των εξεγέρσεων της αραβικής Άνοιξης.

Απέναντι στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα, ώστε να σταματήσει κάθε παράνομη σύλληψη ακτιβιστών και διαδηλωτών και κάθε απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση των κρατουμένων. Το Μπαχρέιν θα πρέπει επιτέλους να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και να πάψει να αλληθωρίζει προς τους Τζιχαντιστές του Daesh.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, è la terza volta che discutiamo della situazione in Bahrain. La situazione non è cambiata, la persecuzione del governo nei confronti della comunità sciita continua e sono almeno 97 le persone che dal 2011 sono morte in seguito a torture e maltrattamenti subiti in periodi di detenzione. Preoccupazione desta anche la decisione del Ministro della Giustizia di sospendere tutte le attività della società islamica Al-Wefaq, il principale gruppo di opposizione del Paese. Anche il segretario generale dell'ONU Ban Ki-Moon ha recentemente manifestato preoccupazione per l'intimidazione nei confronti degli attivisti, che difendono e promuovono pacificamente i diritti umani e per coloro che vogliono esercitare legittimamente i loro diritti di libertà di espressione e di associazione. Se non si interviene in modo deciso e risolutivo, si rischia che da questa piccola regione del Bahrein potrebbe partire un pericolosissimo incendio, alimentato proprio dalla repressione degli sciiti.

 
  
  

(A „catch the eye” eljárás vége)

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – Főképviselő Asszony, képviselőtársaim megfogalmazták, hogy jó lenne látni javulást; munkajogi szempontból van, emberi jogi szempontból nincsen. Mit tudunk tenni? Várjuk a válaszát.

 
  
MPphoto
 

  Federica Mogherini, Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Mr President, first of all let me say that this is not only an issue related to human rights. It is, and it is a fundamental one, but it is also, as many of you mentioned, an issue that risks fuelling tensions in a region that definitely does not need further tensions. So, it is a human rights issue, but it is also an extremely serious geopolitical concern.

What can we do? First of all, what we have done already, because I’ve heard in this Chamber today suggestions or proposals. Let me remind you all –maybe you know already, but still a reminder may be needed today – that our EU Special Representative for Human Rights, Stavros Lambrinidis, visited Bahrain for the second time last year and had a comprehensive visit that allowed frank discussions on all issues and, in the follow-up of that visit, we established an EU—Bahrain Human Rights working group, that met for the first time this year, in April. So that kind of working relation on these issues, including all difficult issues we have on the table, is ongoing. If I have to assess whether that has brought results today, I have to say, obviously, that we are facing extremely difficult situations, but the suggestion of establishing a working group on these issues with them and having our human rights representative working and visiting the country constantly is there, as well as when it comes to statements and declarations – the last one I think we released just yesterday – to highlight our preoccupation and concern at the deterioration of the human rights situation in the country. So we are constantly working on this.

Many worrying pieces of news have come out of Bahrain recently, and you mentioned them all. Let me stress that this includes the ongoing judicial proceedings on the suspension of Al-Wefaq, the sentence against the Secretary—General, Ali Salman, as well as the re-arrest of Nabeel Rajab and measures preventing activists from travelling abroad. As I said, all this is worrying in itself, but it will also hamper national reconciliation in the Kingdom and will have a spillover effect in the whole region that is extremely relevant.

So we expect these decisions to be reconsidered in a fair and transparent manner in full respect of Bahrain’s international obligations and its own internal constitution. We will continue to liaise closely with all EU Member States that are present in Manama to attend trials of prominent activists and advocate transparent judicial proceedings. On a number of occasions, such as during the visit of Stavros Lambrinidis, we have called for the release of those arrested in the context of peaceful political activities and we are constantly doing that. We know very well that speaking up on this is important from the EU side as such.

This is crucial, not only on the issue of human rights in itself, but it is also crucial – as was mentioned in one of the last interventions – to overcome the deep polarisation of the country itself. So, it would be beneficial for Bahrain itself, for its stability and its internal healthy societal development, to go in that direction. The EU, both in Brussels and through our delegation, will keep working to protect and promote human rights and fundamental freedoms. This is consistent with Bahrain’s international commitment, but also with the recommendation set out by the Bahrain Independent Commission of Inquiry and the recommendations made during Bahrain’s Universal Periodic Review process.

It is first and foremost, as I said, in Bahrain’s national interest to facilitate and support national reconciliation through a peaceful, inclusive reform process, as was mentioned, and as there were commitments during 2011. It is – and I would like to stress this – in regional and global, including European, interests to avoid new tensions arising in a region of the world that cannot afford further tensions. On the contrary, the region needs reconciliation and de-escalation of political confrontation and this is exactly the work that we doing on a daily basis, both speaking up and engaging quietly not only to promote human rights in the country, but also to avoid further tension in the region.

 
  
 

Elnök asszony. A vitát lezárom.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Macovei (ECR), în scris. – Situația drepturilor omului în Bahrein se înrăutățește pe zi ce trece. Luna trecută, activistul Nabeel Rajab a fost arestat din nou. El a fost acuzat că „împrăștie zvonuri în timp de război” și că „insultă autoritățile” doar pentru niște postări pe Twitter și ambele acuzații aduc 13 ani de pușcărie.

Recenta arestare face parte din șirul de abuzuri asupra dizidenților politici, activiști ai drepturilor omului și opoziția în general. Tot în iunie, guvernul din Bahrein a împiedicat o delegație de activiști să călătorească la Consiliul Drepturilor Omului din Geneva pentru sesiunea nr. 32. La numai 2 zile după acest eveniment, autoritățile au suspendat activitatea celui mai mare partid din opoziție, Al-Wefaq. Sheikh Ali Salman, președintele grupului, a fost arestat (iulie 2015).

Împreună cu alți europarlamentari am semnat pe 21 iunie o scrisoare adresată doamnei Mogherini pentru eliberarea lui Nabeel Rajab. Este importantă o acțiune comună. Cer ca autoritățile din Bahrein să elibereze din închisoare activiștii, apărătorii drepturilor omului, să ridice interdicțiile de călătorie și să nu mai folosească retragerea cetățeniei ca formă de intimidare a opoziției sau pedeapsă!

 

7.3. Mjanmar, zlasti položaj ljudstva Rohingja
Video posnetki govorov
 

Elnök asszony. A következő pont vita hét állásfoglalásra irányuló indítványról, Mianmarról és különösen a rohingyák helyzetéről [2016/2809(RSP)].

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker, Auteur. – Het is een opmerkelijke situatie: Nobelprijswinnares en een van de helden van ons tijdperk, Aung San Suu Kyi, wint in 2011 de democratie voor haar land Myanmar terug, maar erft ook de concentratiekampen van haar voorgangers en een bevolkingsgroep die etnisch gezuiverd wordt en waar de wereld waarschijnlijk weinig of niets van hoort: de Rohingya.

Deze moslimminderheid is sinds 1982, het begin van de militaire dictatuur in Myanmar, staatloos. Velen zijn gevlucht naar de buurlanden, maar ook daar zijn ze niet welkom. Het gaat om mensen die worden mishandeld, geen toegang hebben tot gezondheidszorg en voedsel. Dit alles gebeurt opzettelijk en continu.

Het is een schending van de mensenrechten en dus is het ook ónze zaak. Wij moeten de overheid in Myanmar op het hart drukken dat zij niet langer mag vasthouden aan haar eigen versie van apartheid. De EDEO moet de situatie van de Rohingya op het hoogst mogelijke politieke niveau blijven aankaarten bij Myanmar en andere ASEAN-landen. Daarnaast moet de EU blijvende steun verlenen aan het VN-vluchtenlingenagentschap om de situatie van de vluchtelingen in de regio te ondersteunen.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala, laatija. – Arvoisa puhemies, yksi viime vuosien parhaita uutisia kansainvälisessä politiikassa on ollut se, että Myanmar on siirtynyt sotilasvallasta siviilivaltaan. Vaikka reformit vievät aikansa, Euroopan parlamentti kuitenkin edellyttäisi, että Myanmarin hallitus tarttuisi tosissaan hiljattain julkaistuun YK:n erityisraportoijan mietintöön, joka koskee rohingyamuslimien ja muiden Myanmarin vähemmistöjen ahdinkoa. Kaikenlaiset syrjivät lait olisi poistettava. On ollut myös hyvä nähdä, että jopa Aung San Suu Kyi itse on nyt vihdoin kiinnostunut rohingyaväestön asemasta. Tässä on varmaan mahdollisuuksia edetä. Tämä kysymys jos mikä estää Myanmarin kehitystä.

Haluaisin lopuksi vielä palauttaa mieleen sen, että kaikki länsivaltiot ja myös Kiina ovat hyvin kiinnostuneita käymään kauppaa Myanmarin kanssa. On huolehdittava siitä, että Myanmarin hallitus myös edistää luonnonvarojen läpinäkyvää ja vastuullista käyttöä ja yleensä hallinnon avoimuutta.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao, Autore. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche qui ci ritroviamo a discutere di nuovo dalla minoranza Rohingya a un anno di distanza: abbiamo approvato una risoluzione sul tema il 21 maggio dell'anno scorso. Purtroppo le condizioni del popolo Rohingya non sono cambiate, anzi, probabilmente sono peggiorate e assumono la forma e l'entità di un genocidio probabilmente in Myanmar.

Il ruolo dell'Unione europea potrebbe sicuramente essere più incisivo nel dialogo con il Myanmar ma anche con i paesi vicini, che respingono i profughi quando dall'altra parte ci sono degli arresti. I Rohingya sono persone esposte alla tratta degli essere umani.

La DG ECHO ha svolto un buon lavoro fornendo aiuti umanitari per un valore di 70 milioni di EUR dal 2010 ad oggi. Noi dovremmo esercitare pressione appunto sul nuovo governo, per cercare di cambiare il passo con questa minoranza e proteggere finalmente questo popolo senza terra e senza pace.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam, author. – Madam President, may I just say how much your presence in human rights debates is welcome, Madam High Representative, because this is confirmation that we take human rights issues seriously. The Rohingya minority is a special case for me, whose fate has not been fully understood or recognised. They have for long years not just been discriminated against, but have faced an existential danger. It is ominous and unacceptable that the whole ethnic group is not officially recognised in the country where a majority of them is living. They are not recognised as citizens of Myanmar and are treated as not wanted. The new government in Myanmar has decided to make national reconciliation their priority and therefore we call on them to provide the Rohingya people with safety against any form of discrimination, to end impunity and to grant the Rohingyas citizenship.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri, Autore. – Presidente, la situazione mi sembra abbastanza chiara ed evidente. È inutile ritornarci sopra. Qui bisogna dare uno sbocco a questa situazione, ma non esiste solo il problema dei Rohingya, che vivono in condizioni pessime e molti scappano verso i confini del Bangladesh, ci sono anche altri problemi che dobbiamo affrontare. Ho avuto la possibilità di visitare alcuni campi al confine tra la Thailandia e Myanmar e anche li abbiamo problemi aperti.

Credo che sia necessario fare un paio di cose. Innanzitutto spingere sul governo attuale di Myanmar, che è in una fase di transizione democratica, per dire che è inaccettabile la condizione attuale dei Rohingya nella condizioni di apartheid e la seconda cosa, mi chiedo e chiedo se è possibile che l'Unione europea si attivi per realizzare un nuovo memorandum tra Myanmar e la Thailandia per risolvere anche il problema di tanti campi che sono presenti in Thailandia di popolazione birmana che deve rientrare nel Paese.

 
  
MPphoto
 

  Urmas Paet, author. – Madam President, the Rohingyas have for decades suffered brutal oppression and discrimination. People have been fleeing Myanmar, often perishing on the way, children and mothers dying because of lack of access to hospitals; children not registered upon birth have not been able to go to school and people have not been allowed to move freely. This needs to stop. For the first time in 50 years, Myanmar has experienced a peaceful transfer of power to their first non-military president since 1962. It is a new possibility. Myanmar must seize it. The government must make an effort. Fighting has to cease and disputes need to be resolved through negotiation. The Rohingya minority must be given citizenship and the discriminatory local orders in Rakhine State must be abolished. And the European Union must help and persuade the Myanmar Government to work on this matter, be it bilaterally through projects and agreements or through ASEAN.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, auteure. – Madame la Présidente, une fois encore, nous parlons des Rohingyas, l'une des minorités les plus persécutées au monde: un million d'êtres humains privés de nationalité, chassés de partout dans la région, y compris d'Australie. "Rohingyas", un mot que l'on ne doit pas prononcer en Birmanie – même Aung San Suu Kyi a rappelé récemment aux ambassadeurs et aux responsables de l'ONU qu'il ne fallait pas l'utiliser.

On peut se féliciter de la victoire de la Ligue nationale pour la démocratie, mais on sait que tout est fragile. Huit mois après les élections, la répression est toujours là. C'est vrai, le défi est immense. Toute l'architecture juridique discriminatoire, basée sur la religion et l'ethnicité, doit être révisée, notamment la loi sur la citoyenneté de 1982 et les quatre lois dites de protection de la race et de la religion de septembre 2015.

L'actualité est marquée par une nouvelle flambée de violence inquiétante, islamophobe et alimentée par un bouddhisme radical qui jette de l'huile sur le feu. Deux mosquées viennent d'être détruites en une semaine, au nord et au centre du pays. Espérons que la symbolique conférence de Panglong, si elle sait être vraiment inclusive, contribuera à pacifier le pays au—delà de la question urgente des Rohingyas.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda, za skupinu PPE. – Paní předsedající, paní vysoká představitelko, jelikož v Myanmaru funguje vláda, v jejímž čele je nositelka Sacharovovy ceny, my jako kdybychom v hlavách měli zaškrtnuto, že máme odpracováno.

Bohužel situace Rohingyů se moc nezměnila. Naopak, spíše se zhoršuje, víme, že jim je odmítáno státní občanství, je tolerována jejich genocida ze strany budhistů, hrozí jim tedy smrt. Těm, kdo přežijí, je zakázáno mít více než dvě děti, aby se toto etnikum nemohlo rozrůstat. Sta tisíce musely uprchnout z Myanmaru.

Evropská politika musí dát jasně najevo, že takovéto zacházení s etnikem je nepřijatelné. Nesmíme podporovat a tolerovat genocidu, nesmíme tolerovat obchod s lidmi.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes, em nome do Grupo S&D. – Senhora Presidente, também eu saúdo a Sra. Mogherini por estar hoje aqui neste debate de urgência sobre os direitos humanos. O novo governo civil em no Myanmar, que resulta de eleições democráticas a que eu tive o privilégio de observar enquanto membro da delegação deste Parlamento, se quer dar, de facto, credibilidade à construção da democracia no país tem que dar prioridade a um plano de ação de combate à discriminação dos Rohingya e de outras minorias étnicas e religiosas. Isto é essencial para que haja um genuíno processo de reconciliação nacional e esse plano tem que incluir a responsabilização criminal de todos os líderes de forças budistas nacionalistas que espalham o ódio e a xenofobia.

O Prémio Sakharov, Aung San Suu Kyi, tem especiais responsabilidades enquanto membro deste governo e enquanto figura da democracia e do respeito pelos direitos humanos, não só no país como no mundo. Tem, por isso, que se pronunciar claramente, publicamente, pela proteção dos Rohingya e tem que facilitar o acesso das organizações internacionais ao Estado do Rakhine e tem que propor as reformas legislativas que são necessárias. E nós, União Europeia, temos que não apenas pressionar o Governo da Birmânia, mas pressionar os governos de outros países que têm problemas com os Rohingya, que não podem continuar a não respeitar o princípio do non-refoulement.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της ομάδας ECR. – Κυρία Πρόεδρε, υποστηρίζω το κοινό ψήφισμα το οποίο έχω συνυπογράψει με τους άλλους συναδέλφους. Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ είναι συχνό φαινόμενο, με τις διώξεις και τη βία κατά της μειονότητας των Rohingya να εντείνονται διαρκώς. Η καταστροφή της ιδιοκτησίας των Rohingya και των τόπων λατρείας τους, οι μαζικές συλλήψεις, η αυθαίρετη φυλάκιση και οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά των αρχών της Μιανμάρ απέναντι σ αυτή την μειονότητα.

Πάνω από 130.000 εκτοπισμένοι Rohingya παραμένουν σε στρατόπεδα σε άλλες περιοχές, ενώ οι αρχές της Μιανμάρ έχουν καταστήσει ανεπαρκή την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στις περιοχές. Παράλληλα, εκτιμάται ότι 10.000 Rohingya έχουν τραπεί σε φυγή δια θαλάσσης για να γλιτώσουν το διωγμό και 1.700 κρατούνται υπό φρικτές συνθήκες, σε κέντρα κράτησης για πρόσφυγες.

Είναι αναγκαίο επομένως οι αρχές της Μιανμάρ να επιτρέψουν την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλες τις περιοχές της χώρας και να δράσει άμεσα η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη των δικαιωμάτων των Rohingya.

 
  
MPphoto
 

  António Marinho e Pinto, em nome do Grupo ALDE. – Senhora Presidente, Senhora Alta Representante, a tragédia dos refugiados Rohingya, em Myanmar, atinge tais dimensões que nos interpela a todos, no mais profundo da nossa consciência ética e política. Esta minoria muçulmana é discriminada e perseguida pelas autoridades birmanesas que não os reconhecem como cidadãos nacionais, obrigando muitos dos seus membros a abandonar o país em condições de grande precariedade. Homens, mulheres e crianças acabam muitas vezes por cair nas malhas de tenebrosas redes de tráfico de seres humanos que os espancam e abandonam em alto-mar sem alimentos e sem água, ou então, pura e simplesmente os assassinos. Numa época em que os ventos da islamofobia sopram cada vez com mais intensidade na Europa era bom que as autoridades da União Europeia tomassem medidas concretas para convencer o Governo de Myanmar de que há mais vantagens em respeitar os direitos da minoria Rohingya do que em violar esses direitos.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). – Madame la Présidente, Madame la Haute représentante, chers collègues, il y a un peu plus d'un an, on s'adressait à vous, déjà, dans cette enceinte, à propos de la situation désastreuse des Rohingyas en Asie du Sud-Est, et plus particulièrement en Birmanie.

Il est de notre devoir de continuer à dénoncer ce calvaire qu'endurent environ un million de Rohingyas, dont près de 100 000 sont parqués dans des camps de déplacés. Une représentante des Nations unies était en Birmanie il y a peu, et elle n'a pas noté de progrès sous le nouveau gouvernement pro-démocratique qui dirige désormais la Birmanie. Les Nations unies ont d'ailleurs publié un rapport très critique envers la Birmanie, qui relate différentes persécutions dont continuent à être victimes les Rohingyas.

Il est largement temps que les pays d'Asie du Sud-Est s'unissent afin d'améliorer les conditions de vie de cette ethnie et de lui reconnaître enfin un vrai statut. En effet, la Birmanie ne leur reconnaît toujours pas la nationalité, et ils n'ont donc pas de citoyenneté.

Enfin, il est de notre devoir de faire pression sur le gouvernement birman afin que leurs droits soient respectés. Par ailleurs, je soutiens l'initiative de M. Panzeri de rédiger un mémorandum sur la problématique des déplacés entre la Thaïlande et la Birmanie.

 
  
 

„Catch the eye” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Paní předsedající, já jsem se přihlásil do catch the eye, protože jsem k tomuto tématu hovořil zde minule, když jsme před několika měsíci kritizovali poměry, které panují ve vztahu k této menšině Rohingyů. A ta situace se bohužel vůbec nezlepšila. Navazuji tedy na kolegy, kteří podrobně popsali to, jak Rohingyové nemají občanství, jsou internováni v táborech, nedostává se jim lékařské péče.

Smutné je to, co tady také bylo řečeno, že v Barmě došlo k přechodu k demokratické vládě, že nositelka Sacharovovy ceny je fakticky odpovědná za tuto současnou vládu, ale situace této muslimské menšiny se nezlepšuje. O to je to smutnější a je proto podle mého názoru na místě přijmout usnesení znovu a znovu vyzvat tentokrát demokratickou vládu v Barmě společně s paní Su Ťij, aby se situaci opravdu věnovala. Jinak se o demokracii v této zemi nedá hovořit.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). – Madam President, we have welcomed several times the transformation that has been taking place in Myanmar. I hope this change will improve the situation of all citizens of this country. In this way we have to look also on the situation of minorities. The persecution of the Rohingya people has a long history in Myanmar. Over past years, we have seen waves of refugees and internally displaced people from the Rohingya community as well as numerous persecutions, violations of their rights and discrimination. This minority is seen as one of the most persecuted minorities of the whole world. The Myanmar Government needs to respect the rights of the people belonging to this minority. This also applies to other countries of the region. The neighbouring countries in the region with large numbers of Rohingya refugees need to guarantee their protection.

 
  
 

(A „catch the eye” eljárás vége)

 
  
MPphoto
 

  Federica Mogherini, Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Madam President, I notice that all of you who took the floor in this debate know very well that the European Union plays a special role when it comes to Myanmar. First of all, because we are international observers of national ceasefire agreements. This gives us a special responsibility and a special role to play that includes many different issues. As you mentioned, we have an historic opportunity with the new government and we do work with them in many different fields, from poverty reduction to migration to, obviously, the situation of the Rohingya minority. I will meet the President of Myanmar as well as other leaders of the region next week at the ASEM Summit, so this will again be part of our commitment and engagement with them.

The situation in the Rakhine State where the Rohingya reside has dominated our political dialogue with Myanmar, including my meeting with the former Foreign Minister last year. On the occasion of the EU-Myanmar Human Rights Dialogue, our EU Special Representative for Human Rights, Stavros Lambrinidis, who is here with us today, visited Rakhine State to assess the situation and to advocate measures to improve human rights. As you know, we have also tabled a number of resolutions on the human rights situation in Myanmar in the UN General Assembly and in the UN Human Rights Council, with a strong focus on that.

I would like to thank colleagues who mentioned the fact that the European Union has been not only a key political interlocutor on this issue, but also a key donor of humanitarian assistance for the Rohingya. In 2016 more than EUR 7 million, which means 68% of our Myanmar humanitarian envelope, is dedicated to the Rakhine State. We are working on development cooperation activities benefiting Rohingya communities, providing support especially to education assistance for children, but also poverty eradication in that part of the country.

The Government of Myanmar is well aware of the gravity of the situation and we will make sure that they stay committed to their intention to improve the situation there. Aung San Suu Kyi is taking steps to find durable solutions for both communities. She is leading a committee which aims to bring peace, stability and development to the area. A citizenship verification process started in early June to address the statelessness of Rohingya and other minorities, but obviously this work needs time, and especially this work needs our continuous support. We are intensifying our engagement with Myanmar to solve this situation in accordance with the strategy and the joint communication that we adopted at the beginning of June, and the Council conclusions that the Foreign Ministers adopted just a few weeks ago. We are encouraging the Government to launch a credible action plan to abolish all discrimination and displacement and to move towards truly inclusive development. There will be no real and stable peace in Myanmar without true reconciliation in the country.

I shall finish by saying that this process of reconciliation and peace is an historic one in Myanmar and has to include all ethnic and religious groups, and the European Union is working for that.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A vitát lezárom.

A szavazásra 2016. július 7-én, csütörtökön kerül sor.

(A vitát felfüggesztik)

 
  
  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 

8. Sporočilo predsedujočega
Video posnetki govorov
MPphoto
 

  Der Präsident. – Meine Damen und Herren!

(Mitglieder der GUE/NGL-Fraktion halten Schilder in verschiedenen Sprachen hoch.)

Sie können sich ruhig wieder setzen. Wir haben Ihre Schilder gesehen, die Fotos sind auch gemacht.

Meine Damen und Herren! Nach Anhörung von Herrn Korwin-Mikke und gemäß Artikel 166 der Geschäftsordnung habe ich beschlossen, gegen diesen Abgeordneten eine Sanktion für seine inakzeptablen Bemerkungen über afrikanische Migranten während der Sitzung vom 7. Juni zu verhängen.

(Beifall)

Durch diese Sanktion verliert Herr Korwin-Mikke seinen Anspruch auf Tagegelder für die Dauer von zehn Tagen und wird für die Dauer von fünf Tagen von allen Aktivitäten des Parlaments und seiner Organe suspendiert. Die Sanktion findet ab dem 12. September Anwendung. Mein Beschluss ist Herrn Korwin-Mikke gestern zugegangen.

Gleichzeitig wurde mir heute aus der Plenarsitzung erneut berichtet, dass Herr Korwin-Mikke auch heute Morgen wieder in der Rede, die er hier gehalten hat, Äußerungen gemacht hat, die ich überprüfen werde und die, wenn sie, so wie sie mir zugetragen wurden, wieder rassistischen Charakter haben, zu ähnlichen Sanktionen führen werden.

(Beifall)

 

9. Čas glasovanja
Video posnetki govorov
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt folgt die Abstimmungsstunde.

(Abstimmungsergebnisse und sonstige Einzelheiten der Abstimmung: siehe Protokoll.)

 

9.1. Položaj albinov v Afriki, zlasti v Malaviju (RC-B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016) (glasovanje)

9.2. Bahrajn (RC-B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016) (glasovanje)

9.3. Mjanmar, zlasti položaj ljudstva Rohingja (RC-B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016) (glasovanje)
 

– Nach der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). – Monsieur le Président, merci de votre équité, merci de me donner la parole pour une minute sur le fondement de l'article 166 de notre règlement, que vous avez invoqué tout à l'heure contre un de nos collègues, dont je ne partage pas nécessairement les propos et qui n'est pas du tout du même parti politique que moi.

Je voudrais juste, Monsieur le Président, vous faire observer que l'article 166 vous donne le droit de sanctionner un député qui perturbe gravement la séance, c'est-à-dire, par exemple, qui empêche ses collègues de parler, qui gesticule et qui, malgré des rappels à l'ordre, persiste dans un comportement perturbateur – cela m'est arrivé, par exemple, une fois dans ce Parlement –, mais en l'occurrence, cet article ne vous donne aucun droit de censurer les propos d'un député, seraient-ils scandaleux, seraient-ils indécents. Si vous vous mettez sur ce pied-là, il y aura beaucoup de travail. Et quand je serai président du Parlement, peut-être trouverai-je indécents les propos de tel ou telle de mes collègues. Je crois que ça n'est pas un respect de la liberté que doivent conserver les parlementaires que de sanctionner, comme vous le faites maintenant de façon régulière, des députés simplement pour leurs propos.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Jetzt passen Sie mal auf, Herr Gollnisch! Der Abgeordnete Korwin-Mikke hat in der letzten Sitzung hier in diesem Hause gesagt, die Flüchtlinge, die hierher kämen, seien der Jauchekübel, den Afrika über Europa ausschüttet. Das ist der Grund für die Sanktion, und ich bleibe dabei, dass die gerechtfertigt ist.

(Lebhafter Beifall)

 

9.4. 71. zasedanje generalne skupščine ZN (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev) (glasovanje)

9.5. Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (A8-0203/2016 - Helga Stevens) (glasovanje)

9.6. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: dovoljene zdravstvene trditve na živilih (B8-0842/2016) (glasovanje)
 

Der Präsident. – Damit ist die Abstimmungsstunde geschlossen.

 
  
  

IN THE CHAIR: ANNELI JÄÄTTEENMÄKI
Vice-President

 

10. Obrazložitev glasovanja
Video posnetki govorov

10.1. 71. zasedanje generalne skupščine ZN (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev)
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL). –Señora Presidenta, celebro que el Parlamento exija una solución política para el conflicto del Sáhara Occidental y pida a la comunidad internacional ayuda humanitaria, financiera y política para crisis de esta magnitud. Faltó, y por eso me abstuve, concretar las responsabilidades de la Unión Europea. Y es que la señora Mogherini debe implicarse para mantener la ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados y para que se cumpla el mandato del Consejo de Seguridad.

Debe obligarse a Marruecos a restaurar plenamente la MINURSO para que vuelvan los observadores civiles y se lleve a cabo de una vez el referéndum.

Saludo al pueblo saharaui, su coraje y tenacidad durante el exilio y la dominación colonial de España y de Marruecos. Desde este Parlamento, que ha condenado en numerosas ocasiones la brutal ocupación marroquí, quiero mandarles un saludo fraternal, un saludo afectuoso que quiero extender a los delegados del Polisario en los trabajos de su congreso. Un pueblo unido puede hacer frente a cualquier adversidad.

Toda nuestra solidaridad con la lucha del pueblo saharaui por sus derechos y su libertad.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Elnök Asszony, legyen kedves megállítani az órát, és ez egy eljárási kérés lenne, hogy legyen szíves felszólítani a kedves képviselőtársainkat, hogy akinek itt már nincs dolga, az fáradjon ki, mert ilyen zűrzavarban és hangzavarban nem lehet felszólalásokat eszközölni. Ezzel a választóinkat is megsértjük. Tehát kérem szépen, hogy szólítsa fel őket, hogy menjenek ki, s amikor normális, Parlamenthez méltó állapotok lesznek, akkor szólaljunk föl, ha lehetséges.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – A Uachtaráin, vótáil mé i bhfabhar na tuarascála seo agus le mo ghrúpa, agus glacadh leis le móramh mór – ní nach ionadh.

The recommendations made throughout this report are welcome. I support the calls on the Council in the areas of peace and security, the fight against terrorism, migration and the various other areas covered throughout the report. The continued cooperation between the EU – including the Parliament – and the UN is a great example of the EU’s commitment to multilateralism. I hope our institutions will continue to work together in such a positive way. I support the work of the UN, especially in the areas of peace and security and human rights, and I hope they will welcome the recommendations of this report. I hope to see the work that the UN does – especially in finding lasting and peaceful solutions to ongoing conflicts, as well as strengthening peacekeeping operations – continue and improve following the discussions and the debate at the 71st Annual General Assembly.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). – Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги, докладът на колегата Ковачев съдържа доста положителни елементи, но въпреки това гласувах „против“, защото в него се съдържат параграфи, които за мен и моята политическа група са неприемливи и няма как да бъдат подкрепени. Конкретно смятам, че призиви като този за отмяна на законодателството на държавите – членки на ООН, в което се нарушават правата на така наречените ЛГБТ-а и общества, нарушава суверенитета на държавите.

Противопоставям се на заложената в доклада дългосрочна цел за членството на Европейския съюз в Съвета за сигурност на ООН. Европейският съюз не е държава и не е федеративна държава. Не смятам, че трябва да вървим в тази посока и не трябва да има повече Европейски съюз за сметка на националния суверенитет.

Свидетели сме на една разделена Европа, която, ако остане в сегашния си вид, не би могла да се представлява и да защитава еднакво интересите на всички държави членки. Смятам, че подобна стъпка би довела до по-голямо разделение на Съюза и би създало потенциални напрежения между държавите членки.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Paní předsedající, já jsem tuto zprávu podpořil z mnoha důvodu, i když samozřejmě souhlasím se svým předřečníkem, že v některých částech byla tato zpráva trochu aktivistická.

Nicméně OSN je organizace, která potřebuje naši podporu, její místo ve světovém dění je naprosto nezastupitelné. Ukazuje to celý, vlastně více než sedmdesátiletý vývoj po druhé světové válce, byť dochází samozřejmě k národním nebo lokálním konfliktům, tak světové riziko katastrofy právě i díky činnosti OSN bylo významně eliminováno. Myslím si, že musíme podpořit její úsilí, které má směřovat, jak již tady bylo řečeno mnohokrát, k předcházení sporů, jejich aktivnímu smírnému řešení.

A druhá oblast, kde by se OSN určitě měla angažovat a kde by měla mít naši podporu, je ochrana lidských práv, Charta lidských práv, která obsahuje určité nezbytné minimum. Já taky odmítám to proaktivistické rozšiřování na další práva. Ale toto nezbytné minimum by skutečně mělo být dodržováno. A bude výzvou pro nové desetiletí, jak bude se moci tato úprava vynucovat a donucovat.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL). – Madame la Présidente, oui, c'est une bonne chose que nous approuvions les travaux qui sont en cours sous la présidence de Mme l'ambassadrice Espinosa, représentante de l'État équatorien, en faveur d'un traité qui impose aux multinationales le respect de normes sociales et environnementales. Ceci est une excellente chose, mais encore faut-il que nous travaillions ce traité jusqu'à ce qu'il soit contraignant, et non pas simplement indicatif. Et encore faudrait-il que nous montrions du doigt les États-Unis d'Amérique, qui ont quitté la table des négociations en remettant en cause la présidence de ce groupe de travail. Cela est inadmissible, de même que le fait qu'une bonne partie des nations européennes se soient retirées de cette discussion. J'appelle à ce que l'on y retourne et à ce que cela avance.

Je voudrais mettre à profit ce temps de parole pour attirer votre attention sur un point qui, généralement, ne marque personne. Et pourtant, regardez bien. Je pense que nous sommes la puissance mondiale la plus à même d'intervenir pour aller dans le sens d'un monde ordonné sous l'égide des Nations unies dans les domaines essentiels pour l'humanité en ce qui concerne la course que l'on observe partout vers les richesses et les matières premières.

Je conclus: il est temps que l'Union européenne se prononce pour que les grands espaces profonds marins soient placés sous la compétence internationale de l'ONU et qu'il en aille de même avec les satellites et l'exploitation extraplanétaire, puisque – comme vous le savez – les États-Unis d'Amérique reconnaissent maintenant le droit de s'approprier, de manière privée, des espaces de la Lune. Je voudrais que l'on y pense et que l'Union européenne s'engage pour les droits universels de l'humanité à l’avenir.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Madam President, perhaps there was a misunderstanding. I made an earlier point of order asking you to please call on the noisy Members who had nothing to do in this Chamber to leave the room so that we can speak decently. Then you took the floor away from me and did not give it back so that I could make my explanation of vote. So please allow me to make my explanation of vote, as I was assigned to do.

Elnök Asszony, a legnagyobb pozitívuma ennek a jelentésnek az a nagyon ígéretes tény volt, hogy az ENSZ 71. ülésszakán szeptemberben úgy néz ki, paradigmaváltás lesz a migráció kérdésében. Legalábbis ezt vetíti elő a migrációról szóló rész a 11. oldalon ab) pontban. Azt mondja, hogy felhívja az Európai Unió szerveit, hogy támogassák „az ENSZ-közgyűlés 2016. szeptember 19-ére tervezett, a menekültek és migránsok jelentős mértékű vándorlásának kérdését megvitató, magas szintű plenáris ülését,” – most jön a lényeg – „és szorgalmazza, hogy az ülésen a migráció alapvető okaival foglalkozzanak, kiemelt hangsúlyt helyezve a szegénység felszámolására, valamint az emberi jogok érvényesítésére és a stabilitásra”. Tehát végre úgy tűnik, elkezdenek a gyökérokokkal foglalkozni, és nem csupán a következményekkel, és az európai kapuk tágra nyitásával a migránsok előtt.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Con una risoluzione del 2011, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha conferito all'UE la facoltà di prendere la parola per conto dei suoi Stati, pur non potendo essere membro dell'Organizzazione. Il rapporto, contenente le raccomandazioni che il Parlamento desidera presentare alla prossima Assemblea Generale, affronta numerose e importanti tematiche: dal disarmo generale, alla necessità di contrastare la propaganda terroristica, fino alla materia dei diritti umani e alla possibilità di predisporre un'azione umanitaria in Yemen. Predisporre strategie e politiche condivise, ma soprattutto supportate dall'intera comunità internazionale, è di fondamentale importanza per il raggiungimento dei principali obiettivi europei. Per questo motivo, ho espresso voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – UKIP voted against this non-legislative and non-binding report. The United Nations is an organisation for independent and sovereign states, with very few exceptions. We do not believe that the EU should have a place in the General Assembly. Various parts of the resolution were of concern, in particular calls for the two EU Member States with permanent seats on the UN Security Council to represent the EU in this capacity.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Si bien se insta a los Estados miembros a apoyar la resolución de la ONU «Efectos de la utilización de armas y municiones que contienen uranio empobrecido» y se aboga por mayores esfuerzos para proteger los derechos de las minorías religiosas y de otro tipo, tiene planteamientos intervencionistas e injerencistas en relación al conflicto de Crimea, y tampoco se enfatiza en la necesidad de replantear el funcionamiento actual del Consejo de Seguridad de la ONU, por ello me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce texte qui expose les objectifs de l'UE quant à la prochaine session de l'Assemblée générale de l'ONU. Ce texte laisse en effet entrevoir le but de l'UE de satelliser le siège français au Conseil de sécurité. Je m'y suis donc fermement opposé.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. ‒ This report deals with Parliament’s recommendation on the agenda for the upcoming 71st session of the United Nations General Assembly. The report has a number of positive aspects on matters of human rights, democracy, rule of law and the proliferation of weapons.

However there are a number of negative aspects as well, related to the common foreign and security policy (CFSP) of the European Union, to EU battlegroups, and to the proposal for the EU to have its own seat on the UN Security Council.

I therefore abstained on the overall vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce texte qui reprend nos préoccupations relatives au rôle des femmes dans le processus de paix, à la représentation des femmes à tous les niveaux des processus de décision, au droits des enfants, à la non-prolifération des armes nucléaires et au désarmement mondial, à la tolérance zéro pour la peine de mort, aux droits des LGBTI, au respect des droits de l'homme lors des événements sportifs, à un siège de l'UE au sein du Conseil de sécurité ou encore au soutien de la candidature d'une femme comme nouveau Secrétaire général.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. ‒ I have voted in favour of the report with a proposal for a European Parliament recommendation on the 71st session of the United Nations General Assembly. I fully support EP recommendations that the Council will continue supporting multilateral attempts to find lasting political and peaceful solutions to ongoing conflicts in the Middle East and North Africa. We recommend the Council to reiterate its unequivocal condemnation of terrorism and its full support for actions aimed at the defeat and eradication of terrorist organisations, in particular, the so-called ‘ISIS/Daesh’, as well as to promote respect for human rights, to protect the rights of religious and other minorities and to advocate freedom of religion or belief. We have to ensure that the EU remains at the forefront of the fight against climate change. We should support a comprehensive reform of the United Nations Security Council and promote a revitalisation of the work of the UN General Assembly.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Anlässlich der 71. Tagung der VN-Generalversammlung dieses Jahr hat das Parlament Empfehlungen für diese beschlossen, welchen ich auch zugestimmt habe. Inhaltlich geht es dabei um den Frieden und die Sicherheit, die Terrorismusbekämpfung, Nichtverbreitung und Abrüstung, Migration, Entwicklung, Klimawandel sowie Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ferner wird auch die Reform des Systems der Vereinten Nationen behandelt. Die Arbeit der EU-Institutionen und derer der VN soll weiter verstärkt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport, car, ici, le but de l'UE est de ravir ou de satelliser le siège français au Conseil de sécurité des Nations unies.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ ES įsipareigojimas užtikrinti veiksmingą daugiašališkumą ir gerą pasaulinį valdymą, kurio branduolys būtų JT, yra neatsiejama ES išorės politikos dalis. Pritariu Tarybai išdėstytoms rekomendacijoms aktyviai siekti, kad visos tiesiogiai ar netiesiogiai ginkluotuose konfliktuose dalyvaujančios šalys ir jų organizacijos visiškai laikytųsi tarptautinių įsipareigojimų ir tarptautinės teisės normų ir stengtųsi rasti taikius ir diplomatinius įvairiausių konfliktų sprendimus, priminti, kad vienareikšmiškai smerkia terorizmą ir visiškai remia veiksmus, kuriais siekiama įveikti ir panaikinti teroristines organizacijas, ypač vadinamąją ISIS („Da'esh“), dėti daugiau pastangų siekiant suvaržyti verbavimą ir kovoti su teroristų propaganda socialinės žiniasklaidos platformose, remti JT pastangas siekiant išvengti, kad nevalstybiniai subjektai ir teroristinės grupuotės kurtų, gamintų masinio naikinimo ginklus, jų įsigytų ar juos perduotų ir naudotųsi jų tiekimo sistemoms, skatinti labiau remti JTVPK darbą įgyvendinant jo tarptautinius įgaliojimus apsaugoti pabėgėlius, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoms grupėms, kaip antai moterys ir vaikai taip pat imtis veiksmų, kad būtų įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. numatyti darnaus vystymosi tikslai ir kt.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Je me suis opposé à ce rapport qui vise à préparer la prochaine session de l'Assemblée générale de l'ONU. Outre un fatras de recommandations inspirées plus par la logique technocratique en œuvre à Bruxelles que par les exigences de la situation internationale, ce rapport cherche à inféoder le siège français au Conseil de sécurité aux directives bruxelloises. En cela, il est en parfaite cohérence avec l'attitude de la Commission qui ne cherche qu'à mettre sous sa coupe les prérogatives demeurant encore du ressort des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai approuvé ce rapport qui contient une recommandation à l'attention du Conseil dans le cadre de la 71e session de l'AG des Nations unies. Cette recommandation aborde les priorités du Parlement en matière de paix et de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de non-prolifération et de désarmement, de migration, de droits de l'homme, de démocratie et d'état de droit et de développement.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ A settembre il Palazzo di vetro ospiterà la settantunesima sessione dell'Assemblea generale dell'ONU. In un anno particolarmente difficile in ambito internazionale, l'UE potrà sfruttare questa occasione per portare al centro della discussione mondiale le proprie priorità. La relazione Kovatchev, che oggi ho sostenuto, definisce le direttrici principali di intervento che essa dovrebbe perseguire in quest'occasione, toccando alcuni temi fondamentali: la pace e la sicurezza, la lotta al terrorismo, la non proliferazione e il disarmo, le migrazioni, lo sviluppo, i diritti umani e lo Stato di diritto. Si tratta di questioni complesse che necessitano un intervento coerente su scala mondiale; l'UE ha per questo l'interesse maggiore affinché le soluzioni a questi problemi vengano individuate in un contesto di multilateralismo. Occorre in primo luogo rilanciare l'attività dell'ONU, migliorando il coordinamento e la coerenza dell'operato di tutte le istituzioni delle Nazioni Unite e sviluppando al contempo una maggiore trasparenza del processo di selezione del prossimo Segretario generale, che dovrà vedere i candidati presentare, in seno all'Assemblea generale, la propria candidatura. L'Europa deve farsi carico di questo processo ed essere in prima linea nella promozione di una riforma dell'organizzazione che veda l'attribuzione a essa stessa di un seggio nel Consiglio di Sicurezza.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me abstengo en esta votación ya que abogo por un abordaje multilateral de las relaciones internacionales, que privilegie el diálogo y la cooperación horizontal entre Estados y actores de las relaciones internacionales, en detrimento de las soluciones de tipo estratégico-militar. Estoy a favor de una reestructuración de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad, pero no en el sentido de la consolidación de su carácter de club exclusivo y excluyente dominado por potencias económicas y militares, sino que promueva y haga efectivo un sistema de representación y de toma de decisiones equitativo y que permita avanzar hacia un nuevo orden mundial basado en la justicia, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el abordaje conjunto de los grandes males globales, la preservación de los bienes públicos globales y la paz.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Bergeron (EFDD), par écrit. ‒ Je ne reprendrai pas sur mon compte le mot "machin" qu'utilisait le général De Gaulle pour qualifier les Nations Unies et dont se réclament tant de députés dans notre assemblée.

Ce rapport préconise de bonnes mesures dans le domaine de la politique internationale, même si je crains que beaucoup d'entre elles – notamment celle relative à la solution de deux États pour le conflit israélo-palestinien – ne restent lettre morte. Je vois mal aussi comment le conflit au Yémen peut se résoudre en préconisant un rapprochement de tous les partis avec l'Iran et l'Arabie saoudite. C'est un peu naïf et relève de la quadrature du cercle. Mais on peut toujours espérer. Et je me félicite aussi de l'appel pour abolir le délit de blasphème dans certains pays islamiques, même si le rapporteur évite de désigner clairement de quels pays concrets il s'agit. Serait-ce pour ne pas trop offusquer certains de nos "alliés" comme la Turquie?

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ Quiero agradecer al ponente su labor en la consecución de este informe sobre el 71° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ella se habla de ciertas recomendaciones al Consejo sobre paz y seguridad, lucha contra el terrorismo, la no proliferación de armas y desarme, migración, derechos humanos, democracia y Estado de Derecho, desarrollo, cambio climático, la Unión y la reforma del sistema de las Naciones Unidas. Espero que el Consejo pueda tener en cuenta las reivindicaciones del Parlamento mayoritariamente votadas.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport sur la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies porte sur les objectifs de l'UE quant à la prochaine session de l'Assemblée. Le but de l'UE est de ravir ou de satelliser le siège français au Conseil de sécurité à son profit. Pour cette simple raison, j'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Nonostante qualche spunto interessante, la relazione Kovatchev presenta diversi punti critici per cui ho preferito esprimermi con un voto di astensione.

 
  
MPphoto
 
 

  Malin Björk (GUE/NGL), skriftlig. ‒ Jag har lagt ner rösten.

Inför FN:s generalförsamlings sessioner ger Europaparlamentet sina rekommendationer. Det finns många bra skrivningar om att agera för fredliga lösningar i konfliktländer, att arbeta förebyggande, betoning på FNs roll i det globala fredsarbetet, med mera. Men resolutionen kräver också att EU ska få en plats i säkerhetsrådet, nämner endast islamistisk terrorism, stödjer EUs repressiva flykting- och migrationspolitik genom att koppla ihop bistånd och externa relationer med att stänga gränser, innehåller stöd till EUs gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik samt oklara meningar om ”EU-stridsgrupper”. På grund av dessa ställningstaganden lägger jag ner min röst.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ Este informe sobre la Sesión 71 de la Asamblea General de Naciones Unidas, constituye la recomendación anual al Consejo del Parlamento Europeo antes de la reunión de este organismo. Hay que seguir apoyando los intentos multilaterales de encontrar soluciones políticas duraderas y pacíficas a los conflictos en Oriente Próximo y el norte de África; en especial en Siria, Libia, Yemen, el Proceso de Paz en Oriente Medio y el Sáhara Occidental, y solicitar una ayuda humanitaria, financiera y política continuada de la comunidad internacional para hacer frente a la situación humanitaria y trabajar por el cese inmediato de la violencia. También promover un apoyo mayor al trabajo de ACNUR para colmar la enorme brecha que existe entre sus necesidades presupuestarias y la financiación recibida, por lo que se necesita una mayor solidaridad a escala mundial.

Seguir consolidando el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en el mundo, la lucha contra el terrorismo, la no proliferación y el desarme, y una rápida aplicación de las decisiones adoptadas en la Conferencia sobre el Cambio Climático de París 2015, son otras de las cuestiones prioritarias de este informe que he apoyado con mi voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Europos Parlamentas pritaria pasiūlymui dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos.

Parlamentas Tarybai teikia rekomendacijas susijusias su taika ir saugumu, kova su terorizmu, ginklų neplatinimu ir nusiginklavimu, migracija, žmogaus teisėmis, demokratija ir teisinėmis valstybėmis, vystymusi, klimato kaita bei ES ir JT sistemos reforma.

Parlamentas siūlo aktyviai siekti, kad visos tiesiogiai ar netiesiogiai ginkluotuose konfliktuose dalyvaujančios šalys ir jų organizacijos visiškai laikytųsi tarptautinių įsipareigojimų ir tarptautinės teisės normų bei stengtųsi rasti taikius ir diplomatinius įvairiausių konfliktų sprendimus. Taip pat vienareikšmiškai smerkia terorizmą ir visiškai remia veiksmus, kuriais siekiama įveikti ir panaikinti teroristines organizacijas, dėti daugiau pastangų siekiant suvaržyti verbavimą ir kovoti su teroristų propaganda socialinės žiniasklaidos platformose. Parlamentas rekomenduoja remti JT pastangas siekiant išvengti, kad nevalstybiniai subjektai ir teroristinės grupuotės kurtų, gamintų masinio naikinimo ginklus, jų įsigytų ar juos perduotų ir naudotųsi jų tiekimo sistemoms. Skatina labiau remti JTVPK darbą įgyvendinant jo tarptautinius įgaliojimus apsaugoti pabėgėlius, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoms grupėms, kaip antai moterys ir vaikai.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Podprl sem priporočilo Evropskega parlamenta Svetu o 71. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov, ki določa smernice, ki jih mora EU zagovarjati na prihajajočem zasedanju.

Pomembno se mi zdi predvsem vprašanje varnosti v svetu, predvsem pa na Bližnjem Vzhodu in Afriki. Generalna skupščina naj sprejme zavezujoče ukrepe za takojšnje prenehanje nasilja in vzpostavitev prehodne vlade v Siriji, kot je bilo dogovorjeno na dunajskih mirovnih pogovorih.

V zvezi z bojem proti podnebnim spremembam pričakujem krepitev skupnih prizadevanj EU in OZN, da se zagotovi hitro izvajanje sklepov pariške podnebne konference iz konca leta 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. ‒ Oggi più che mai è importante garantire un ruolo attivo dell'Unione sulla scena internazionale e, in special modo, all'interno del maggior forum di cooperazione globale, le Nazioni Unite. In linea con ciò, a pochi mesi dall'apertura della settantunesima Assemblea generale dell'ONU, il Parlamento europeo ha approvato oggi le sue raccomandazioni per il Consiglio circa le priorità dell'Unione che questo dovrà definire in vista della prossima sessione dell'Assemblea. Fra le priorità affermate dal Parlamento vi è innanzitutto l'impegno verso il mantenimento e il ripristino della pace e della sicurezza a livello globale, in particolare attraverso l'azione multilaterale, la diplomazia, in special modo preventiva, e la promozione di soluzioni politiche e pacifiche ai conflitti ancora in atto. Strettamente legata a ciò è ovviamente la necessità di far fronte in maniera decisa, efficace e coordinata alla minaccia posta a livello globale dal terrorismo, e di fornire risposte altrettanto adeguate e condivise ai problemi legati alla migrazione. Fondamentale è poi continuare a investire nella promozione dello Stato di diritto, della democrazia e nella capacità di rispondere ad altre sfide, come quelle poste dal cambiamento climatico, nell'ottica di un sistema multilaterale efficace, all'interno del quale l'Unione può e deve essere in prima linea.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport décline les objectifs de l'UE vis-à-vis de l'ONU dans le cadre de la prochaine session de son Assemblée générale.

J'y devine plus ou moins clairement exprimé l'objectif de ravir le siège français au Conseil de sécurité ou, à défaut, de le satelliser.

Pour cette raison, j'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ I principi fondamentali alla base dell'azione estera dell'Unione europea si basano sulla promozione del dialogo, di un multilateralismo inclusivo, nonché sul rispetto dei diritti dell'uomo in quanto postulati universali, indivisibili, indipendenti e indissociabili.

In quest'ottica, l'Organizzazione delle Nazioni Unite rappresenta il quadro naturale di riferimento per promuovere efficacemente tali principi su scala globale, favorendo la cooperazione e lo scambio di opinioni, capace di agevolare gli sforzi per l'individuazione di soluzioni diplomatiche pacifiche alle drammatiche crisi e conflitti esistenti. All'interno di tale cornice, l'Unione europea deve muoversi con la consapevolezza che deriva dalla sua storia e dal suo peso geopolitico e culturale, giocando senza esitazione un ruolo di primo piano su tutte le questioni cruciali, in modo da incrementare l'influenza del suo soft power a livello mondiale.

Penso ad esempio alla risoluzione dei conflitti ancora in corso in Africa, in Medio Oriente o ancora alla necessità di una riforma delle stesse Nazioni Unite che sia più giusta, equilibrata e rappresentativa degli attuali equilibri internazionali. Penso alla promozione di una cooperazione fiscale internazionale più stretta e trasparente, capace di limitare l'insorgere di distorsioni commerciali e di situazioni di dumping sociale all'origine di grandi ingiustizie e disuguaglianze.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho espresso voto favorevole a questa relazione che trovo ben articolata e ricca di preziosi spunti, su tutti l'obiettivo a lungo termine dell'Unione europea di avere un seggio in un Consiglio di sicurezza allargato. L'Unione europea dimostra un grande impegno nei confronti del multilateralismo e dell'intensificazione della cooperazione con le Nazioni Unite. L'impegno europeo scaturisce proprio dai valori e dalle convinzioni che trovano opportunamente conferma nelle priorità individuate nella relazione come: pace e sicurezza, lotta al terrorismo, disarmo, flussi migratori, diritti umani, democrazia e Stato di diritto, sviluppo e cambiamenti climatici. Un sistema multilaterale basato su norme e valori universalmente condivisi, ritengo, sia lo strumento più idoneo per affrontare con efficacia le crisi e le innumerevoli sfide globali. Il contesto di sicurezza dell'UE è denotato da una crescente instabilità e il cosiddetto braccio armato secolare e pacificatore previsto agli articoli 43, 46 e 47 della Carta delle Nazioni Unite non ha mai trovato la sua auspicata applicazione. La 71a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite potrebbe fornire una buona occasione per gettare le basi per un concreto ammodernamento di quelli che il mio illustre conterraneo Antonio Cassese definiva "meccanismi giuridici realistici".

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted against the report because I strongly protest the enhancement of access to sexual and reproductive health services, namely abortion, which defies all moral principles, especially the right to live. I do support the recommendations on promoting the collaboration between the EU and UN General Assembly for the purpose of providing better regional and global protection but my conscience does not allow me to vote in favour of anything which allows people to kill innocent children.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La delegazione del Movimento Cinque Stelle Europa ha votato a favore della relazione di iniziativa che elabora le raccomandazioni al Consiglio in relazione alla prossima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Le raccomandazioni sono infatti del tutto condivisibili in quanto riguardano l'impegno sui temi relativi a pace e sicurezza, lotta al terrorismo, migrazione, diritti umani, Stato di diritto, sviluppo, cambiamento climatico e riforma del Sistema delle Nazioni Unite. Infine, risulta del tutto condivisibile la richiesta relativa all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dall'Agenda 2030.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ L'impegno dell'UE per un multilateralismo efficace e una buona governance mondiale, centrati sulle Nazioni Unite, è parte integrante della politica esterna dell'UE, e gli Stati membri dovrebbero profondere il massimo impegno nel coordinare le loro azioni in tutte le sedi internazionali: in questo senso la proposta di raccomandazione può rappresentare un buon documento di orientamento nel consolidamento dei tre pilastri delle Nazioni Unite.

In tema di sicurezza la proposta ribadisce, infatti, la condanna del terrorismo e la necessità di combattere il reclutamento e la propaganda terroristica on-line, pur ricordando che le azioni da adottare debbono sempre rispettare i principi internazionali sui diritti umani. E, sempre in un'ottica di rispetto per la vita e la sicurezza di tutti, fa appello alla non proliferazione e al disarmo nucleare, oltre che all'abolizione globale della pena di morte.

Risulta apprezzabile, inoltre, evidenziare l'importanza delle donne nei processi di pace e incoraggiare la loro rappresentanza in tutti i livelli decisionali, anche alla guida delle Nazioni Unite. Opportuno, infine, l'invito a sviluppare un approccio centrato sui diritti umani con particolare attenzione alla situazione dei minori e dei migranti. Per tutte queste ragioni ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. – Στηρίζουμε την έκθεση, υπογραμμίζουμε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο ΟΗΕ ως εγγυητής της παγκόσμιας ασφάλειας και σταθερότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο ως προς την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, περιέχει ορισμένα θετικά στοιχεία που συμβάλλουν στην ευρύτερη συνεργασία των κρατών. Καθώς, όμως, δεν ενστερνίζομαι αναφορές σε ζητήματα στρατιωτικών επεμβάσεων, αποφάσισα να απέχω από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato positivamente la "relazione sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla 71ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite" poiché ritengo che sia fondamentale promuovere la cooperazione tra l'Unione europea e le Nazioni Unite nella definizione di nuove strategie di sicurezza, nel mantenimento della pace e nelle gestione delle crisi. Credo inoltre che gli Stati membri dell'Unione europea siano chiamati a profondere il massimo impegno verso il coordinamento delle loro azioni in seno agli organi e agli organismi del sistema delle Nazioni Unite.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Sono d'accordo con questa proposta che si prefigge semplicemente lo scopo di rivolgere al Consiglio europeo alcune raccomandazioni. Questi sono tempi molto duri per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini ed i loro diritti fondamentali. Stiamo vivendo un periodo difficile nel quale la sicurezza dei cittadini non è più garantita, dove il terrorismo sta mietendo innumerevoli vittime. Sono convinto che l'Unione europea debba sforzarsi ancora di più per limitare il più possibile questi problemi e cercare di mantenere la pace e la sicurezza nei paesi colpiti da questi fenomeni. Per questi motivi ho dunque votato a favore di questa proposta di raccomandazione destinata al Consiglio europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ I supported this vote and noted no objections.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ A UE contribui substancialmente para a elaboração das políticas adotadas no seio da ONU devendo reforçar ainda mais a sua contribuição para a melhoria contínua da governança global através da Organização das Nações Unidas sobretudo num período de mutação em que se assiste à difusão do poder mundial e quando ameaças globais dominam a agenda política.

Tendo como base a 71ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, apoio o Relatório Kovatchev, que dirige um conjunto de recomendações ao Conselho no sentido de promover a Paz e a Segurança para os conflitos que assolam no Mundo e a importância da ação humanitária, a luta contra o terrorismo incluindo o seu financiamento, recrutamento dos seus membros, desarmamento, apoio aos fluxos migratórios e luta contra o contrabando de pessoas e tráfico de seres humanos.

Reitero a importância da promoção dos valores de Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito em que a UE se funda e consubstanciam de igual modo o acervo da ONU e a necessidade da consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a definição de uma agenda de coerência das políticas de Desenvolvimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht gestimmt, denn ich unterstütze die Forderungen in dem Bericht. Ich bin davon überzeugt, dass wir nur mithilfe einer globalen Zusammenarbeit Frieden und Sicherheit, eine effektive Entwicklungspolitik, die Achtung von Menschenrechten und eine auf demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzipien basierende Weltordnung erreichen können. Wir, die EU müssen hier eine aktive Rolle spielen und aktiv mitgestalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ L'impegno dell'UE per un multilateralismo efficace e una buona governance mondiale è parte integrante della politica esterna dell'UE. La strategia europea si basa su norme e valori universali da onorare e rispettare, per poter affrontare le crisi, le sfide e le minacce globali emergenti, anche a livello di sistemi informatici e digitali. L'Unione europea deve quindi svolgere un ruolo proattivo nel contribuire efficacemente all'azione delle Nazioni Unite con proposte globali per la pace e la sicurezza, lo sviluppo, i diritti umani, la democrazia e un ordine internazionale basato sul rispetto dello Stato di diritto. Gli Stati membri dell'UE sono chiamati a profondere il massimo impegno verso il coordinamento delle loro azioni in seno agli organi e agli organismi del sistema delle Nazioni Unite. Il contesto di sicurezza dell'UE è sempre più instabile e precario a causa di un ampio numero di sfide, tra cui conflitti violenti, terrorismo, criminalità organizzata, flussi migratori senza precedenti e cambiamenti climatici, impossibili da affrontare a livello nazionale e che richiedono risposte regionali e globali. Ho votato a favore della relazione che riconosce anche l'importanza del rispetto delle frontiere riconosciute a livello internazionale e la necessità di agire contro le violazioni del diritto internazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Si bien se insta a los Estados miembros a apoyar la resolución de la ONU «Efectos de la utilización de armas y municiones que contienen uranio empobrecido» y se aboga por mayores esfuerzos para proteger los derechos de las minorías religiosas y de otro tipo, tiene planteamientos intervencionistas e injerencistas en relación al conflicto de Crimea, y tampoco se enfatiza en la necesidad de replantear el funcionamiento actual del Consejo de Seguridad de la ONU, por ello me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ La crescente complessità del contesto di sicurezza a livello mondiale implica un'attenta revisione del modello di multilateralismo dell'ONU. L'UE, con i suoi Stati membri, sono il maggiore contribuente finanziario del sistema delle Nazioni Unite e ne sostengono le politiche e gli obiettivi. Pertanto, approvo la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio affinché l'ONU possa rispondere in modo efficace alle sfide emergenti nel contesto europeo e globale. Nell'ambito della tutela della pace e della sicurezza, auspico che l'ONU continui a sostenere i tentativi multilaterali per trovare soluzioni pacifiche durature ai conflitti in Medio Oriente e Nord Africa. Nell'ambito delle attuali minacce ibride dettate dal terrorismo e dalla proliferazione di armi di massa, credo che l'UE e l'ONU debbano rafforzare la collaborazione per combattere la propaganda terroristica e il finanziamento al terrorismo, in modo coerente con la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo e in linea con la risoluzione dell'Assemblea generale ONU sugli "Effetti dell'utilizzo di armi e munizioni contenenti uranio impoverito". Infine, sostengo una collaborazione più stretta tra ONU e UE per rafforzare la coerenza delle politiche per lo sviluppo all'interno delle Nazioni Unite, al fine di integrare l'impegno per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.

 
  
MPphoto
 
 

  Andi Cristea (S&D), în scris. ‒ Uniunea Europeană împreună cu statele membre reprezintă cel mai important contribuitor financiar al ONU, asigurând jumătate din toate contribuțiile la fondurile și programele sale.

Adunarea Generală ONU reprezintă locul cel mai adecvat pentru elaborarea acordurilor multilaterale privind noile provocări precum – războiul informațional și cel hibrid, amenințările cibernetice, bioingineria, precum și proliferarea tehnologiilor cu dublă utilizare.

Securitatea la nivel Uniunii Europene este tot mai instabilă din cauza unui număr mare de provocări noi sau de lungă durată, printre care se numără conflictele violente, terorismul, criminalitatea organizată, valurile migratorii fără precedent și schimbările climatice, care sunt imposibil de soluționat la nivel național și necesită răspunsuri la nivel regional și mondial.

Am votat pentru o schimbare fundamentală adusă dotării ONU cu capacitatea de a organiza și de a impulsiona procesul de punere în aplicare a Agendei pentru dezvoltare durabilă 2030.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ 71. zwyczajna sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych odbędzie się we wrześniu w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku. Zgromadzenie jest uprawnione do wydawania państwom zaleceń w sprawach międzynarodowych znajdujących się w zakresie jego właściwości. Zgromadzenie zainicjowało wiele działań politycznych, gospodarczych, humanitarnych, społecznych i prawnych, które wpłynęły na życie milionów ludzi na całym świecie. W sprawozdaniu proponuje się szereg zaleceń dla Zgromadzenia Ogólnego ONZ w takich obszarach, jak pokój i bezpieczeństwo, migracja, zwalczanie terroryzmu w skali światowej, prawa kobiet i reforma ONZ. Generalnie popieram bliską współpracę z Organizacją Narodów Zjednoczonych i innymi organizacjami międzynarodowymi w celu wspólnego rozwiązywania kwestii z zakresu polityki zagranicznej, bezpieczeństwa oraz wyzwań humanitarnych. Popieram również reformę Organizacji Narodów Zjednoczonych, która służy poprawie przejrzystości, szybkości i skuteczności działania tej organizacji, tak by mogła ona sprostać wielu wyzwaniom, z jakimi zmaga się obecnie świat. Nie oznacza to jednak, że uważam, że Unia Europejska zdobyła własny mandat w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Zjednoczone Królestwo i Francja nie powinny być w ramach jakichkolwiek reform zmuszane do zrzeczenia się swoich mandatów w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na rzecz UE. Mając powyższe na uwadze, zagłosowałem przeciwko.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ Undoubtedly, recent happenings show that we need to address and ensure peace and security and continue to fight against terrorism. In the field of migration we need enhanced coherence and coordination between the external and internal dimensions of migration policy and the development and external affairs agendas while ensuring that human rights, democracy and the rule of law remain fundamental elements of the Union. This recommendation also takes into account Development and Climate change, which are crucially important in reaching the Union’s objectives. For these reasons, I voted in favour of this report. However, I voted against all articles making reference to abortion.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. ‒ Consider că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol proactiv în construirea unei Organizații a Națiunilor Unite care să fie în măsură să contribuie în mod eficace la soluțiile mondiale, la pace și securitate, la dezvoltare, la drepturile omului, la democrație și la o ordine internațională bazată pe statul de drept în contextul soluționării crizelor, a problemelor și a amenințărilor globale.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Danti (S&D), per iscritto. ‒ Il Parlamento europeo ha approvato una raccomandazione al Consiglio in vista della 71a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, riaffermando l'impegno dell'UE per un multilateralismo efficace e una buona governance mondiale, centrati sulle Nazioni Unite. In un contesto di sicurezza sempre più instabile e precario e, convinto che un sistema multilaterale basato su norme e valori universali da rispettare sia lo strumento più adatto per affrontare le crisi e le sfide globali, ho votato in modo favorevole a questa raccomandazione. Ritengo, al proposito, che l'UE debba collaborare efficacemente con tutto il sistema delle Nazioni Unite in quegli ambiti da cui dipendono la stabilità e la sicurezza internazionale, quali la lotta al terrorismo o la gestione del fenomeno migratorio, prevenendo migrazioni irregolari e combattendo il traffico dei migranti. Auspico che l'UE svolga un ruolo sempre più proattivo nel rafforzare un'Organizzazione delle Nazioni Unite che possa contribuire alla pace e alla sicurezza, allo sviluppo, alla tutela dei diritti umani, (in quanto universali, indivisibili, interdipendenti e correlati), alla democrazia e a un ordine internazionale basato sullo Stato di diritto.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Le présent rapport d'initiative adresse au Conseil des recommandations relatives à la paix, à la sécurité, à la lutte contre le terrorisme, à la non-prolifération, au désarmement, aux migrations, aux droits de l'homme, à la démocratie, à l'état de droit, au développement, au changement climatique ainsi qu'à la réforme du système des Nations unies.

Le Parlement recommande au Conseil de réitérer sa condamnation catégorique du terrorisme ainsi que son soutien plein et entier aux mesures qui visent à vaincre et à éradiquer les organisations terroristes, notamment le soi-disant groupe "Daech", de réaffirmer clairement et catégoriquement que tous les droits de l'homme reconnus par des conventions des Nations unies sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés.

Partageant les priorités défendues, j'ai soutenu ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this non-legislative and non-binding report. The United Nations is an organisation for independent and sovereign states, with very few exceptions. We do not believe that the EU should have a place in the General Assembly. Various parts of the resolution were of concern, in particular calls for the two EU Member States with permanent seats on the UN Security Council to represent the EU in this capacity.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Par l'adoption de cette résolution, le Parlement adresse au Conseil ses recommandations en vue de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

J'ai soutenu ce texte qui met notamment l'accent sur la nécessité de renforcer notre stratégie de prévention de la radicalisation et de lutte contre le terrorisme. Nous avons alors pu réitérer notre appel pour mettre fin au recrutement et à la propagande terroriste via internet et les réseaux sociaux.

De plus, il était également nécessaire de rappeler notre combat pour une meilleure protection des minorités religieuses contre la violence et les persécutions, et notamment les chrétiens d'Orient.

 
  
MPphoto
 
 

  Mark Demesmaeker (ECR), schriftelijk. ‒ De N-VA is tevreden dat het Europees Parlement, na één jaar onderbreking, opnieuw werk heeft gemaakt van een verslag voor de komende zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN). Mondiale uitdagingen zoals terrorisme en klimaatverandering vergen immers mondiale oplossingen. Als belangrijkste financier van de VN is het de plicht en het recht van de Europese Unie om de woorden 'internationale gemeenschap' in te vullen.

De N-VA is echter van oordeel dat het verslag in bepaalde paragrafen focus mist. Zo beschouwt ze het verzoek aan de VN om actief deel te nemen aan het debat over de term 'klimaatvluchteling', met inbegrip van een mogelijke juridische definitie ervan in het internationaal recht, als onrealistisch. Daarnaast staat de N-VA sceptisch ten aanzien van de oprichting van een internationaal belastingorgaan binnen het VN-stelsel. Fiscaal beleid behoort immers tot de nationale bevoegdheden. De N-VA-delegatie onthield zich bijgevolg bij stemming over dit verslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa 71a sessione poiché ritengo sia importante garantire la cooperazione tra l’UE e le Nazioni Unite nella definizione di nuove strategie di sicurezza, nel mantenimento della pace e nella gestione delle crisi, al fine di continuare ad adoperarsi a livello multilaterale per trovare soluzioni ai conflitti e allo sviluppo sostenibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. ‒ Die Empfehlung des Europäischen Parlaments an den Rat vom 7. Juli 2016 zur 71. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen habe ich abgelehnt.

Neben allerlei anderen verfehlten Empfehlungen sticht besonders hervor, dass die Entschließung empfiehlt, eine umfassende Reform des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen auf der Grundlage eines breiten Konsenses zu unterstützen, um die neue Weltlage besser widerzuspiegeln und dafür zu sorgen, dass der Rat in der Lage ist, Bedrohungen des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit wirksam entgegenzutreten, und dass sie empfiehlt, sich für das langfristige Ziel der EU, einen Sitz in einem reformierten VN-Sicherheitsrat zu erhalten, einzusetzen.

Die EU war bisher – im Angesicht der zahlreichen ebenso unterschiedlichen wie berechtigten nationalen Interessen – nicht in der Lage, tragfähige oder überzeugende außenpolitische Prinzipien zu entwickeln und zu vertreten. Ein Sitz für die EU im Sicherheitsrat ist nicht erstrebenswert, sondern gefährlich.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ce texte porte sur les objectifs de l'UE relatifs à la prochaine session de l'Assemblée générale de l'ONU. Dans la mesure où il mène à une ingérence récurrente dans les diplomaties des États membres et où l'UE souhaite satelliser le siège français au Conseil de sécurité de l'ONU, j'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Η ΕΕ κόπτεται και θέλει να συμβάλει στην λύση των διενέξεων και κρίσεων στην Συρία, Λιβύη, Υεμένη, Δ. Σαχάρα, Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία, Σομαλία, Σουδάν, Ν. Σουδάν, Μάλι κλπ, αλλά δεν θεωρεί ως θέμα το οποίο πρέπει να θέσει στην 71η Σύνοδο, το Κυπριακό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κρίσεις και οι διενέξεις σε αρκετές από τις πιο πάνω χώρες είναι προϊόν της πολιτικής συγκεκριμένων κρατών - μελών της.

Παράλληλα, η ΕΕ δείχνει την ανάγκη να εμπλακεί σε θέματα που αφορούν την Ρωσία και τρίτες χώρες, χωρίς να έχει κάποια αρμοδιότητα για να το πράξει. Ακόμη θέλει να ενισχύσει την παρουσία Ευρωπαίων σε ειρηνευτικές αποστολές, αδιαφορώντας για τις συνέπειες σε ανθρώπινες ζωές που μπορεί να επιφέρει αυτό.

Όντως, σε θέματα ασφάλειας και τρομοκρατίας πρέπει να υπάρχει συνεργασία, αλλά θεωρούμε πως ο παρεμβατικός τρόπος λειτουργείας της ΕΕ θα εντείνει αντί να λύσει τις διάφορες κρίσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O compromisso da UE para com o multilateralismo efetivo e a boa governação mundial, centrado nas Nações Unidas, representa uma parte integrante da política externa da UE e assenta na convicção de que um sistema multilateral fundado em regras e valores universais, que devem ser respeitados e observados, é o mais adequado para enfrentar crises, desafios e ameaças à escala mundial.

A UE e os seus Estados-Membros representam, coletivamente, o maior contribuinte financeiro individual para o sistema da ONU, fornecendo cerca de um terço do orçamento regular das Nações Unidas, quase dois quintos do orçamento de manutenção da paz da ONU e cerca de metade de todas as contribuições para os respetivos fundos e programas.

Por isso, a UE deve exortar as Nações Unidas a promoverem ativamente a adoção de medidas para assegurar que todas as partes direta ou indiretamente implicadas em conflitos armados e respetivas organizações respeitem integralmente as obrigações internacionais e as normas do Direito Internacional Público e envidem esforços tendo em vista encontrar soluções pacíficas e diplomáticas para os conflitos de qualquer tipo.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este relatório formula recomendações tendo em vista a 71.ª Assembleia Geral das Nações Unidas.

O relatório parte de uma contextualização da situação mundial e regional considerada em franca deterioração. Expõe o que considera serem as ameaças à segurança da UE. Defende o reforço do militarismo europeu no âmbito da Estratégia Europeia de Segurança. Os "desafios" enunciados são: os conflitos violentos, o terrorismo, a criminalidade organizada, a migração sem precedentes, as alterações climáticas, a guerra híbrida e da informação, as ciberameaças, a bioengenharia, os sistemas autónomos letais, as nanotecnologias, a miniaturização de sistemas de armamento e a proliferação de tecnologias de dupla utilização. Ou seja, replica-se o “novo” conceito estratégico da NATO e a sua fundamentação.

Nem vale a pena enumerar as enormes contradições da UE no que diz respeito à suposta defesa do meio ambiente ou da democracia e dos direitos humanos. O que o relatório contém de negativo - para além das mistificações, contradições e declarações pias - é mais do que suficiente para justificar o nosso voto contra.

Mantém-se a defesa de uma representação da UE na ONU, incluindo no Conselho de Segurança, contrariando o espírito da organização e atacando a soberania dos Estados europeus, que rejeitamos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Ak má OSN získať schopnosť vykonávať, formovať a presadzovať program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, je potrebné, aby nastali podstatné reformy v jej fungovaní. Existuje urgentná potreba lepšej spolupráce medzi inštitúciami OSN tak na strategickej, aj na miestnej úrovni. Na zachovanie dôveryhodnosti a vedúcej pozície EÚ v oblasti svetového rozvoja je nevyhnutné pred uskutočnením politického fóra na vysokej úrovni v roku 2016 predložiť spoločné stanovisko k vykonávaniu programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030. Európska komisia by preto nemala váhať a vydať oznámenie o vykonávaní programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 včas, aby tak Európsky parlament mohol prispieť k záverom Rady pred uskutočnením politického fóra na vysokej úrovni. Európska únia by mala naďalej pracovať na posilňovaní medzinárodnej daňovej spolupráce na podporu vytvorenia medzinárodného daňového orgánu v rámci systému OSN.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Mi astengo dalla relazione: non propone niente di nuovo e si limita ancora una volta a sottoporre al Consiglio alcuni suggerimenti su diversi temi.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Η ΕΕ κόπτεται και θέλει να συμβάλει στην λύση των διενέξεων και κρίσεων στην Συρία, Λιβύη, Υεμένη, Δ. Σαχάρα, Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία, Σομαλία, Σουδάν, Ν. Σουδάν, Μάλι, κλπ, αλλά δεν θεωρεί ως θέμα, το οποίο πρέπει να θέσει στην 71η Σύνοδο, το Κυπριακό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κρίσεις και οι διενέξεις σε αρκετές από τις πιο πάνω χώρες είναι προϊόν της πολιτικής συγκεκριμένων κρατών - μελών της.

Παράλληλα, η ΕΕ δείχνει την ανάγκη να εμπλακεί σε θέματα που αφορούν την Ρωσία και τρίτες χώρες, χωρίς να έχει κάποια αρμοδιότητα για να το πράξει. Ακόμη, θέλει να ενισχύσει την παρουσία Ευρωπαίων σε ειρηνευτικές αποστολές, αδιαφορώντας για τις συνέπειες σε ανθρώπινες ζωές που μπορεί να επιφέρει αυτό. Όντως, σε θέματα ασφάλειας και τρομοκρατίας πρέπει να υπάρχει συνεργασία, αλλά θεωρώ πως ο παρεμβατικός τρόπος λειτουργίας της ΕΕ θα εντείνει αντί να λύσει τις διάφορες κρίσεις και για αυτό το λόγο καταψηφίζω την έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I very much welcome the inclusions in the report of issues that take into account the three pillars of the United Nations which are peace and security, development and human rights.

Particularly, the focus on the role of women in the peace process, the support for representation of women at all levels of the decision-making process, the inclusion of children’s rights and the definition of responsibility to protect (R2P) and the human security concept to be closer to gender equality and human rights.

I hope that this session will prioritise the non-proliferation of nuclear weapons and global disarmament, a human-rights based approach to migration, and special attention to women and children.

We must show zero tolerance for the death penalty, continue to support the International Criminal Court and the ratification of the Kampala amendments and the accountability of perpetrators in case of genocides.

Finally, we must give our strongest support for a woman as the new Secretary General.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Elfogadtam a Parlament ajánlásait az Európai Tanács felé az ENSZ 71. ülésszakával kapcsolatban. Frakcióm véleménye szerint a közvetlen szomszédságában zajló erőszakos konfliktusok fényében egyre nő Európa kitettsége a hibrid hadviselésnek, a kiberterrorizmusnak és a migránsok eddig soha nem látott hullámainak köszönhetően. Egyre másra elmosódik a határvonal a külső és belső fenyegetések között, az európai biztonsági környezet egyre bonyolultabbá válik, így szűkül az egyes országok vagy régiók önálló mozgástere. Meg kell erősítenünk azt az elképzelést, hogy az európai szintű védelmi és hírszerzési együttműködés immár nem csupán politikai választási lehetőség, hanem stratégiai és gazdasági szükségszerűség.

Emellett fontos az ENSZ-szel folytatott együttműködés olyan kérdésekben, mint a béke és a biztonság, a terrorizmus, a szervezett bűnözés, a regionális konfliktusok, az államcsődök, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedése. Az ENSZ Közgyűlésével való együttműködés megkerülhetetlen az emberkereskedelem felszámolása, a terrorista csoportok általi toborzás megakadályozása és e csoportok finanszírozásának megtörése érdekében. Vissza kell szorítanunk a terrorista harcosok toborzását, szervezését, utaztatását és felszerelését, valamint a terroristák utazásának és tevékenységeinek finanszírozását.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor del informe que incluye una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre el 71. º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas porque, ante los diversos desafíos a los que nos enfrentamos, debemos mantener una posición común como actor global. La Unión debe afrontar retos de paz y seguridad, pero también debe ser vigilante y referente de la defensa de los derechos humanos, tanto en los flujos migratorios como en el mundo. Por ello, no debemos dejar ni un minuto de trabajar y luchar por un mundo mejor y más justo para las próximas generaciones.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. ‒ Mi congratulo per il testo comune approvato in merito alle priorità politiche che l'UE dovrà considerare in occasione della prossima assemblea generale delle Nazioni Unite. L'Europa deve continuare a far valere la propria voce di attore democratico globale e pertanto reputo molto importanti i temi sottolineati nel nostro testo, tra i quali evidenzio in particolare: ruolo delle donne nei processi di pace e necessità di una adeguata rappresentanza nei processi decisionali, diritti dell'infanzia, con particolare riferimento al tema dei bambini migranti, attenzione alla tematica emergente dei rifugiati per ragioni climatiche, sostegno ad un coordinamento sempre più efficace della UE in seno alle istituzioni multilaterali.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Mi sono espressa a favore della relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla 71ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite perché credo fortemente nella necessità di un sistema fondato sul multilateralismo e sulla governance globale il cui perno ruoti intorno all'ONU.

Sono altrettanto convinta che l'UE abbia il dovere di svolgere un ruolo attivo nell'implementazione di una struttura solida in seno alle Nazioni Unite in modo da contribuire in maniera efficace alla diffusione della pace, della stabilità, dello Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani e della democrazia.

In quanto attore internazionale, l'Unione europea ha altresì il compito di sostenere il lavoro delle task force impegnate nella difficile ricerca di soluzioni per la pace in Siria, in Yemen, in Libia o nel Sahara Occidentale e di continuare a fornire assistenza umanitaria, politica e finanziaria per porre fine ai conflitti nelle aree calde del pianeta, oltre a collaborare efficacemente per combattere il terrorismo, il commercio illegale di armi e munizioni e la tratta di esseri umani.

Condivido infine la necessità di cooperazione tra l'ONU e l'UE per una forte azione di contrasto ai cambiamenti climatici procedendo all'attuazione dell'accordo della COP21.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Ich befürworte die Empfehlungen des Parlaments anlässlich der 71. Tagung der UNO-Generalversammlung. Unter anderem gilt es, die die aktuellen und umfassenden Bemühungen zu unterstützen, die darauf abzielen, die Friedensmissionen der Vereinten Nationen und ihre Fähigkeit, Konflikte zu bewältigen, zu stärken. Außerdem müssen religiöse und sonstige Minderheiten besser geschützt und der Terrorismus bekämpft werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me abstengo en esta votación ya que abogo por un abordaje multilateral de las relaciones internacionales, que privilegie el diálogo y la cooperación horizontal entre Estados y actores de las relaciones internacionales, en detrimento de las soluciones de tipo estratégico-militar. Estoy a favor de una reestructuración de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad, pero no en el sentido de la consolidación de su carácter de club exclusivo y excluyente dominado por potencias económicas y militares, sino que promueva y haga efectivo un sistema de representación y de toma de decisiones equitativo y que permita avanzar hacia un nuevo orden mundial basado en la justicia, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el abordaje conjunto de los grandes males globales, la preservación de los bienes públicos globales y la paz.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report which sets out Parliament’s recommendation to the Council on important points to raise ahead of the 71st session of the United Nations General Assembly. It covers a range of topics including peace and security, the fight against terrorism, human rights, development and reform of the UN system. It contains many helpful and timely recommendations, including calls for enhanced cooperation on migration, to work towards the implementation of the Sustainable Development Goals and to promote the full implementation of the Arms Trade Treaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the report. Parliament encourages the stepping up of efforts to clamp down on recruitment and fight terrorist propaganda, through social media platforms but also through networks of radicalised hate preachers. Also, it is crucial to continue to work with the UN in combating the financing of terrorism, including the use of existing mechanisms to designate terrorist individuals and organisations and strengthen asset-freezing mechanisms worldwide while upholding international standards on due process and the rule of law.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση αφορά τις προτεραιότητες ενόψει της 71ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Υποστηρίζουμε την ανάγκη για διεθνή συνεργασία στα πλαίσια του ΟΗΕ, ωστόσο απορρίπτουμε την χρήση στρατιωτικών μέσων για επίλυση διαφορών, όπως επίσης και την έκκληση τα κράτη μέλη να εμφανίζονται με μια φωνή. Για αυτούς του λόγους τηρήσαμε θέση αποχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I was happy to support Parliament’s recommendation on the 71st session of the United Nations General Assembly. In particular, I support the recommendation to promote the work of UNHCR in implementing its international mandate to protect refugees, and the report’s unequivocal condemnation of terrorism and its full support for actions aimed at the defeat and eradication of terrorist organisations, in particular, the so-called ‘ISIS/Daesh’, which poses a clear threat to regional and international security.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution as I agree with the recommendations made within the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (S&D), in writing. – On behalf of the European Parliamentary Labour Party, we respectfully voted against the goal of the EU having a single seat in the UN Security Council, to reflect the consistent position our delegation has taken, on an otherwise excellent report.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ I voted for this report that proposes a recommendation to the Council on the 71st Session of the United Nations General Assembly. We must support a human-rights based approach to migration and the role of women in the peace process. Moreover, it is crucial to keep pushing for the abolishment of the death penalty across the world.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za izvješće s prijedlogom preporuke Europskog parlamenta Vijeću o 71. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda (2016/2020(INI)), s obzirom da prijedlog sublimira sve najvažnije prioritete EU-a na međunarodnoj sceni uzevši u obzir pogoršano globalno i regionalno sigurnosno okruženje, nove izazove nestabilnog sigurnosnog stanja koje utječu na situaciju unutar EU-a, te potrebu da EU ima proaktivnu ulogu u djelovanju UN-a prema miru, sigurnosti ljudskim pravima, demokraciji i vladavini prava. Prioriteti se očituju u preporukama o miru i sigurnosti, borbi protiv terorizma, neširenju oružja i razoružanja, migracijama, ljudskim pravima, demokraciji i vladavini prava, održivom razvoju, klimatskim promjenama i reformi sustava UN-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Le rapport concerne les objectifs de l'UE quant à la prochaine session de l'Assemblée générale de l'ONU. Il envisage une meilleure intégration de l'Union européenne au sein des objectifs de l'ONU et ne manque pas de s'immiscer dans un ensemble de situations internationales, avançant le prétexte humanitaire pour masquer une ingérence totale de l'Union européenne à l'échelle internationale. Cette situation de fait ne me paraît en aucun cas acceptable et c'est pourquoi je m'y suis opposé.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Andrey Kovatchev sur les recommandations du Parlement européen pour la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce rapport propose des actions liées aux nombreux enjeux auxquels l'ONU doit répondre: paix et sécurité, terrorisme, droits de l'homme, développement, changement climatique ou encore réforme du système des Nations unies.

Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui rappelle l'attachement de l'Union européenne à un multilatéralisme efficace et à une bonne gouvernance mondiale centrés sur les Nations unies.

Parmi les recommandations adressées se trouvent notamment l'appel à des solutions politiques durables et pacifiques aux conflits en cours au Moyen—Orient et en Afrique du Nord, l'éradication des organisations terroristes ainsi qu'un appel à une plus grande protection des minorités religieuses.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Kaili (S&D), in writing. – I voted the report of Mr Kovatchev as he very keenly recognises the need to have a presence in the UN that will reflect the EU’s points of view on the major global challenges. Armed conflicts, the migration crisis, the financial crisis, the non-proliferation of nuclear and weapons of mass destruction and a number of ongoing challenges are directly addressed in the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Ich enthalte mich zu dieser Entschließung. Auch wenn die Vereinten Nationen großartige Arbeit in vielen Bereichen leisten und unbedingt von der Staatengemeinschaft unterstützt gehören, ist der Ansatz in diesem Bericht zu idealistisch und sehr vage in der Frage, welche mögliche Rolle die EU bzw. die Mitgliedstaaten in der Generalversammlung spielen sollten.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report as it sets out Parliament’s recommendation to the Council on important points to raise ahead of the 71st session of the United Nations General Assembly. It contains many helpful and timely recommendations, including calls for enhanced cooperation on migration, to work towards the implementation of the Sustainable Development Goals and to promote the full implementation of the Arms Trade Treaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Voto a favore della relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla 71a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La relazione presenta varie raccomandazioni per rafforzare la sicurezza, promuovere lo sviluppo, combattere contro il terrorismo e supportare l'ONU. In particolare si raccomanda al Consiglio di: continuare a sostenere accordi multilaterali al fine di stabilire soluzioni politiche e pacifiche per i conflitti in nord Africa e nel medio Oriente; ribadire la condanna contro al terrorismo e rafforzare il suo supporto verso azioni mirate all'eliminazione delle organizzazioni terroristiche; sostenere maggiormente l'UNHCR nell'attuazione del mandato internazionale per la protezione dei rifugiati; ribadire la natura globale e universale dei diritti umani concordati dall'ONU, continuando a promuovere i diritti delle minoranze e dei minori; e, infine, di migliorare il coordinamento con le istituzioni dell'ONU.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport, car l'Union européenne s'y ingère dans le processus de paix au Proche-Orient. Or, cette question devrait relever exclusivement de la diplomatie des États membres.

L'Union européenne s'y ingère d'autre part dans le fonctionnement de l'ONU, ce qui est à mes yeux inacceptable. C'est aux États membres de l'ONU de s'occuper de l'ONU, pas à l'Union européenne, qui ferait mieux de se pencher sérieusement sur ses propres problèmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. ‒ C'est aussi le rôle du Parlement européen de participer à la gouvernance mondiale en étant partie prenante de notre système d'ordre international et en assurant une bonne coopération avec les organisations internationales. J'ai ainsi voté en faveur du rapport Kovatchev sur la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies, qui présente une série de recommandations de la part de l'Union européenne à l'intention du Conseil des Nations unies au sujet du maintien de la paix, de la lutte contre le terrorisme, des migrations, des droits de l'homme et des changements climatiques.

J'ai particulièrement soutenu notre demande aux Nations unies de combler le vide juridique autour de la notion de "réfugié climatique", notamment en se penchant sur l'éventualité d'une définition internationale.

D'autre part, j'ai voulu défendre nos valeurs d'égalité des sexes et de promotion de la femme en votant en faveur d'une proposition visant à privilégier le choix d'une femme en tant que prochain Secrétaire général des Nations unies, dans le contexte où les candidats présentent un niveau d'excellence équivalent.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre le rapport sur la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. L'Union européenne n'a tout simplement pas à jouer un rôle au sein des Nations unies. Son but est de ravir ou de satelliser le siège français au Conseil de sécurité. Je m'y opposerai bien évidemment.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre. Le texte porte sur les objectifs de l'Union européenne pour la prochaine session de l'Assemblée générale de l'ONU. Il apparaît clairement que son but est de s'accaparer le siège français au Conseil de sécurité pour faire avancer les positions de l'UE. Je m'y suis fermement opposé en votant contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report with recommendations to the Council concerning a number of human rights concerns such as peace in the Middle East and North Africa and strengthening the UN’s ability to address conflict.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s výzvou na vytváření nového orgánu OSN, který by zajišťoval „celosvětovou automatickou výměnu informací o daňových otázkách a sestavoval společnou globální černou listinu daňových rájů“. Daňové ráje jsou suverénní státy, a pokud lákají firmy a jednotlivce na nízké daně, mají na to plné právo.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), in writing. ‒ I fully support Parliament’s recommendation to the Council on the 71st session of the United Nations General Assembly in such areas as: the fight against terrorism, non-proliferation and disarmament, migration, human rights, democracy and the rule of law, development and the EU and reform of the UN system.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. – EÚ musí posilniť svoju pozíciu v rámci OSN. K tomu je však potrebné, aby všetky členské štáty koordinovali svoje politiky a zjednotili svoje názory a pozície v zásadných veciach. Nadchádzajúce 71. Valné zhromaždnie OSN sa musí zaoberať najdôležitejšími problémami súčasnosti, najmä bojom proti terorizmu a nezákonnému šíreniu zbraní, odzbrojovaním, presadzovaním a podporou mieru a bezpečnosti vo svete, humanitárnou, migračnou a utečeneckou krízou, ľudskými právami, presadzovaním zásad právneho štátu, klimatickými zmenami.

Podporujem návrh odporúčaní Rade, ktorých hlavnou myšlienkou a úlohou je presadiť mierovými a diplomatickými cestami urovnanie celosvetových a lokálnych konfliktov a problémov, presadzovanie vlastnej zodpovednosti krajín a podpora reformy systému OSN.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Απείχα κατά την ψηφοφορία της έκθεσης που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 6/7/2016, καθώς και διότι η εν λόγω έκθεση δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce texte. Il a pour objet la satellisation du siège français au Conseil de sécurité, ce que nous désapprouvons.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. ‒ Dnes jsme hlasovali o zprávě, která hodnotí 71. zasedání Valného shromáždění OSN. Zpráva obsahuje celou řadu důležitých otázek, jako je důraz na ochranu lidských práv, nutnost mírového řešení na Blízkém východě, boje s terorismem, bezpečnost kybernetického prostoru, boj s nelegální migrací nebo s klimatickými změnami. V konečném hlasování jsem se však zdržel, neboť s některými myšlenkami naopak souhlasit nemohu. Příkladem může být výzva k vyvíjení většímu tlaku na Rusko či vnucování „evropské“ cesty jako jediné možné pro země bývalého Sovětského svazu.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ Le Nazioni Unite e l'Unione europea hanno molti obiettivi e valori condivisi. L'UE dovrebbe sostenere le Nazioni Unite nelle sue iniziative, compresa l'individuazione di una soluzione diplomatica ai conflitti armati, una promozione dei diritti umani, e la prevenzione di attacchi terroristici e della diffusione della propaganda violenta. La cooperazione aiuterà a trovare una risposta globale a questi problemi.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Hier fehlt es an Ideen und Maßnahmen zur Friedenssicherung. Jedoch wäre eine Unterstützung der Vereinten Nationen zu unterstützen. Daher hab ich mich enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport, car, ici, le but de l'UE est de ravir ou de satelliser le siège français au Conseil de sécurité des Nations unies.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I could not support the final version of this text as despite a number of good points, the final version contained unacceptable references to abortion.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je salue cette proposition du Parlement à l'intention du Conseil sur la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies: à mon sens, elle contient des recommandations importantes en matière de paix et de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de non-prolifération, de migration, de droits de l'homme, de démocratie et d'état de droit.

Cela étant dit, j'estime que le Parlement a perdu une occasion pour aller encore plus loin, notamment sur la place de l'Union dans le système des Nations unies. De ce fait, étant donné que les Nations unies comme l'Union défendent les valeurs universelles, les deux doivent continuer à lutter contre les doubles standards.

Il est regrettable qu'aucune référence n'ait été faite concernant la situation en Ukraine et sur les autres conflits congelés: le Parlement ne devrait pas avoir peur de se prononcer à l'encontre de la violation du droit international perpétrée par des pays tiers.

In fine, j'espère que les recommandations de cette proposition concernant l'élection du Secrétaire général seront prises en compte. À mon sens, les critères géographiques et de genre doivent guider les représentants de l'Assemblée générale afin que la désignation du nouveau Secrétaire soit cohérente avec les principes que les Nations unies comme l'Union défendent.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. – Európska únia by mala zohrávať aktívnu úlohu pri budovaní takej Organizácie Spojených národov, ktorá môže účinne prispievať ku globálnym riešeniam, k mieru a bezpečnosti, rozvoju, ľudským právam, demokracii a medzinárodnému poriadku založenému na právnom štáte. Členské štáty Únie musia vyvinúť maximálne úsilie o koordináciu svojich činností v orgánoch a úradoch systému OSN. Rovnako tak sú najväčším finančným prispievateľom do systému OSN, keďže zabezpečujú asi tretinu riadneho rozpočtu OSN, takmer dve pätiny rozpočtu OSN na mierové operácie a približne polovicu všetkých príspevkov do fondov a programov OSN. Nové výzvy vrátane hybridnej a informačnej vojny, kybernetických hrozieb, bioinžinierstva, smrtiacich autonómnych systémov, nanotechnológie, miniaturizácie zbraní a šírenia technológií dvojakého použitia si vyžadujú rozvoj mnohostranných dohôd, na ktoré je podľa môjho názoru práve rámec OSN najvhodnejší. Rovnako tak tvorí vhodný rámec na podporu úsilia o novú generáciu kontrol zbrojenia a opatrení na odzbrojenie. Súhlasím s predkladaným návrhom.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report, which highlights important issues such as children’s rights, LGBTI rights, human rights and sport events, a human-rights based approach to migration, special attention to women and children, and zero tolerance for the death penalty.

Nevertheless, I have never supported, and voted against, any references to sexual and reproductive health rights, which in my opinion fall strictly under a competence of the Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Külügyi Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 71. ülésszakára vonatkozóan az alábbi témakörökben intézzen ajánlásokat a Tanácshoz:

Béke és biztonság

Terrorizmus elleni küzdelem

A tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása és a leszerelés

Migráció

Emberi jogok, demokrácia és jogállamiság

Fejlesztés

Éghajlatváltozás

Az EU és az ENSZ rendszerének reformja

A jelentést megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Nous votons contre ce texte qui présente les objectifs de l'UE pour la prochaine session de l'Assemblée générale de l'ONU, car l'objectif principal est de prendre le contrôle du siège français au Conseil de sécurité de l'ONU.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ No quadro das suas relações externas, a União Europeia desempenha um papel importante no quadro da governação global, em virtude da sua grande capacidade de influência.

Perante as atuais ameaças e desafios globais, a União deve fazer uso da sua influência na cena internacional e contribuir positivamente para responder a estes desafios, nomeadamente através do apoio multilateral a soluções políticas pacíficas para os conflitos no norte de África e Médio Oriente, apoiando os esforços no sentido do reforço da capacidade de resposta das forças de paz da ONU, do apoio a campanhas de luta contra o terrorismo, do reforço do apoio ao trabalho desenvolvido pelo ACNUR no âmbito da proteção dos refugiados, na reafirmação do carácter universal e irrevogável dos direitos humanos consagrados nas várias convenções da ONU, no reforço da afirmação da liberdade de religião e convicção, entre outros.

Neste sentido, voto a favor do presente relatório, pois considero que a União Europeia deve desempenhar um papel pró-ativo e contribuir efetivamente para soluções globais, para a paz e a segurança, para o desenvolvimento, para os direitos humanos, para a democracia e para uma ordem internacional baseada no Estado de Direito.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Le but de l’Union est de ravir ou de satelliser le siège français au Conseil de sécurité. J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report which sets out Parliament’s recommendation to the Council on important points to raise ahead of the 71st session of the United Nations General Assembly. It covers a range of topics including peace and security, the fight against terrorism, human rights, development and reform of the UN system. It contains many helpful and timely recommendations, including calls for enhanced cooperation on migration, to work towards the implementation of the Sustainable Development Goals and to promote the full implementation of the Arms Trade Treaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ Je me suis abstenue sur ce rapport qui met une nouvelle fois en cause la Russie et contribue à entretenir la spirale stérile des sanctions réciproques qui pénalise nos producteurs européens mais également notre coopération dans la lutte contre le terrorisme et l'islamisme. En tant que fondatrice du groupe de travail "Pour un nouveau dialogue avec la Russie" au Parlement européen, je plaide de façon constante pour une levée immédiate des sanctions réciproques.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a jelentést, mivel a hatékony többoldalú kapcsolatrendszer és a globális kormányzás iránti uniós elkötelezettség az EU külpolitikájának szerves része. Nagyobb hangsúlyt kell helyezni arra, hogy a világ egyes részein zajló konfliktusok, mielőbb békés útra terelődjenek, hogy a jogállamiság garanciái és az emberi jogok tiszteletben tartása mielőbb megvalósuljon az érintett területeken. Az ENSZ-szel közösen továbbra is lépjünk fel a terrorizmus elleni. Egy összehangolt és együttműködő migrációs politikát kell megteremteni külső és belső dimenzióban egyaránt. El kell érnünk, hogy az ENSZ égisze alatt létrejött egyezményekben biztosított valamennyi emberi jog érvényesüljön.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ The United Nations General Assembly is one of the six principal organs of the United Nations and the only one in which all member nations have equal representation. I voted for this report that will improve peace and security, the fight against terrorism, non-proliferation and disarmament, migration, human rights, democracy and the rule of law, development and climate change.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), în scris. ‒ Am susținut acest raport și am votat în favoarea lui deoarece consider că pacea, securitatea, dezvoltarea economică, protejarea drepturilor omului, democrația sunt principalele fundamente ale Uniunii Europene, iar reiterarea acestor valori, într-un parteneriat susținut cu Organizația Națiunilor Unite, poate genera mai multe acțiuni concrete de protejare a lor la nivel internațional.

În contextul unei situații de securitate instabile cauzate în principal de pericolul terorist, susțin recomandările raportului de a promova și intensifica eforturile inter-statale în vederea combaterii organizaților de tip terorist. De asemenea, salut consolidarea acțiunilor de protejare și de respectare a drepturilor omului în țările terțe, a drepturilor universale și a celor convenite în cadrul convențiilor ONU.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Tehakse mitmeid ettepanekuid ÜRO istungjärgu arvestamiseks erinevates valdkondades. Eesmärk on ELi ühist häält ÜROs kuuldavamaks teha, arvestades et EL ja selle liikmesriigid on kokku ÜRO süsteemi suurimaks rahastajaks.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Pritariu pateiktam pranešimui.

Atsižvelgdamas į smurtinius konfliktus ES kaimynystėje, Europoje vis labiau plintantį mišraus pobūdžio karą, kibernetinį terorizmą, vadinamuosius užsienio kovotojus, precedento neturinčius migrantų antplūdžius ir nykstančią skiriamąją ribą tarp išorės ir vidaus grėsmių, Europos saugumo aplinkoje pavienei valstybei ar regionui tampa vis sudėtingiau orientuotis.

Atsižvelgiant į tai, reikia stiprinti bendradarbiavimą su JT taikos ir saugumo, terorizmo, organizuoto nusikalstamumo, regioninių konfliktų, valstybės nefunkcionavimo ir kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu srityse. ES turėtų imtis aktyvaus vaidmens tam kad galėtų veiksmingai prisidėti prie pasaulinių sprendimų, vystymosi, taikos ir saugumo, žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principu grindžiamos tarptautinės tvarkos. Reikia aktyviai siekti, kad visos tiesiogiai ar netiesiogiai konfliktuose dalyvaujančios šalys ir jų organizacijos visiškai laikytųsi tarptautinių įsipareigojimų ir tarptautinės teisės normų ir stengtųsi rasti taikius ir diplomatinius įvairiausių konfliktų sprendimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this non-legislative and non-binding report. The United Nations is an organisation for independent and sovereign states, with very few exceptions. We do not believe that the EU should have a place in the General Assembly. Various parts of the resolution were of concern, in particular calls for the two EU Member States with permanent seats on the UN Security Council to represent the EU in this capacity.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. ‒ Glasoval sem v prid poročila, ki na Svet naslavlja priporočila s področja tematik glede miru in varnosti, boja proti terorizmu, neširjenja orožja in razoroževanja, migracij, človekovih pravic, demokracije in pravne države, razvoja, podnebnih sprememb in reforme sistema ZN.

Tudi sam zavzemam stališče, da je treba takoj končati konflikte na Bližnjem vzhodu in severni Afriki ter na multilateralni ravni najti trajne politične rešitve, ki bodo ob okrepljenih mirovnih operacijah na to nemirno območje prinesle mir. Da bomo to lahko dosegli, moramo najprej izkoreniniti terorizem in okrepiti podporo dela UNHCR pri pomoči beguncem.

Človekove pravice so po konvenciji univerzalne, zato si moramo še bolj prizadevati k večji zaščiti pravic verskih in drugih manjšin pred preganjanjem in nasiljem. Za dosego tega je pa najprej treba reformirati in okrepiti delo generalne skupščine, da bo le-ta lahko učinkoviteje koordinirala delo institucij znotraj Združenih narodov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Podržavam preporuku izvjestitelja da je nužno modificirati dosadašnju suradnju Europske unije i Ujedinjenih naroda te izmijeniti strategiju za upravljanje krizama i mirovnim operacijama pod okriljem EU-a i UN-a. Posebice bih tu naglasila rješavanje krize u Siriji i još jednom apelirala na zaustavljanje genocida i progona kršćana koje provode ekstremističke skupine poput ISIL-a.

Deklarativne osude nisu dovoljne. UN i međunarodna zajednica dužne su pokrenuti prijeko potrebne konkretne akcije. Europska unija treba na raspolaganje staviti sve resurse u sprječavanju humanitarne katastrofe u Siriji i susjednim zemljama na Bliskom Istoku. Milijuni ljudi trebaju našu pomoć i zaštitu i moramo im pomoći. Odjeci sirijske krize zahvatili su i europsko tlo što je dovelo do destabilizacije jugoistočne Europe. Pokazala se nekoordiniranost i nedostatak strategije na relaciji EU-UN u rješavanju krizne situacije kako na vanjskim granicama Europske unije tako i na Bliskom Istoku te taj problem treba hitno ukloniti.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Le texte présente les objectifs de l'Union européenne pour la prochaine session de l'Assemblée générale des Nations unies. Mais l'Union européenne n'a pas à avoir le moindre objectif en la matière. Elle n'a aucune légitimité et doit absolument laisser les États membres maîtres de leur diplomatie.

Je vote donc contre cette ingérence qui risque un jour de devenir une tentative de l'UE pour accaparer le siège permanent de la France au Conseil de sécurité.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Budući da je sigurnosno stanje EU-a sve nestabilnije i promjenjivije zbog velikog broja dugogodišnjih i novih sigurnosnih izazova koji uključuju nasilne sukobe, terorizam, organizirani kriminal, nezabilježene valove migranata i klimatske promjene koje je nemoguće riješiti na nacionalnoj razini i koji iziskuju regionalna i globalna rješenja predlažem upućivanje jasne preporuke Vijeću.

Molim Vijeće da nastavi podržavati multilateralna nastojanja za pronalazak dugoročnih političkih i mirovnih rješenja za aktualne sukobe na Bliskom istoku i sjevernoj Africi; da nastavi podržavati rad posebnog izaslanika glavnog tajnika UN-a za Siriju, posebnog predstavnika i šefa Misije potpore Ujedinjenih naroda u Libiji, posebnog izaslanika glavnog tajnika UN-a za Jemen, posebnog koordinatora UN-a za mirovni proces na Bliskom istoku te posebnog predstavnika glavnog tajnika UN-a za Zapadnu Saharu; da traži trajnu humanitarnu, financijsku i političku pomoć međunarodne zajednice za rješavanje humanitarne situacije te da radi na trenutačnom prekidu nasilja; da osudi jednostrano neusklađeno djelovanje u područjima krize.

Također, pozivam Vijeće da nastavi pozivati na potpuno poštovanje međunarodno priznatih granica i teritorijalne cjelovitosti zemalja istočne Europe i južnog Kavkaza, uključujući Gruziju, Moldovu i Ukrajinu, s obzirom na kršenja međunarodnog prava na tim područjima, i na njihovo slobodno i suvereno opredjeljenje za europski put.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este relatório prossegue a narrativa sobranceira do Parlamento Europeu de tecer recomendações à Assembleia Geral das Nações Unidas.

Partindo de uma contextualização da situação mundial e regional, expõe aquelas que são as ameaças à segurança da União Europeia, para justificar a postura de securitarização e de reforço do militarismo europeu tendo em vista a prossecução de uma Estratégia Europeia de Segurança.

É vergonhoso o branqueamento do papel da União Europeia na criminosa resposta ao drama dos refugiados. A UE, que se afirma uma acérrima defensora dos direitos humanos, viola-os impunemente na resposta às migrações.

É sarcástica a afirmação da UE como promotor da sustentabilidade ambiental, quando as suas políticas ambientais estão ao serviço do mercado e dos interesses financeiros.

É inaceitável a proposta de um alinhamento e de conjugação da política da ONU com aquela que é a agenda externa e de segurança da UE.

É sarcástico o apelo aos Estados-Membros para que tomem medidas com vista ao desarmamento, quando a UE reforça os seus orçamentos militares e a sua militarização.

É sarcástico o elogio à ONU pela adoção de uma resolução sobre o direito de cada país de reestruturar a dívida soberana, quando a UE e as suas imposições impedem os Estados de soberanamente renegociarem as dívidas.

Votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Le Nazioni Unite rappresentano un insostituibile forum democratico mondiale. Ritengo, altresì, che l'ONU debba essere riformato e che le sue agenzie specializzate debbano lavorare in maniera più trasparente. Inoltre, auspico che l'UE possa, quanto prima, avere un seggio permanente all'interno del Consiglio di Sicurezza e in questo modo dispiegare tutto il suo potenziale, ad oggi inespresso, per quanto concerne la politica estera e di sicurezza comune. Nella sua relazione, il Parlamento europeo rivolge, in vista della 71a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, raccomandazioni al Consiglio riguardanti la pace e la sicurezza, la lotta contro il terrorismo, la proliferazione e il disarmo, la migrazione, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. Ho votato a favore di questa relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Pospíšil (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem tuto zprávu, protože obsahuje mé klíčové požadavky na obsah jednání letošního Valného shromáždění OSN. Osobně vítám například zmínku o nepřijatelnosti okupace Krymu a zasahování Ruska do konfliktu na východě Ukrajiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce rapport qui adresse au Conseil des recommandations en matière de sécurité et de paix, de lutte contre le terrorisme, d'autres liées au désarmement et à la non-prolifération, aux migrations, aux droits de l'homme ou encore au changement climatique. Ces champs d'action traités au niveau multilatéral doivent être soutenus par l'Union européenne, particulièrement à l'heure où les conflits sont nombreux dans des régions comme le Moyen-Orient ou l'Afrique du Nord. Le renforcement des opérations de maintien de la paix est, dans ce cadre, fondamentale, tout comme la protection des droits des minorités religieuses.

Plus globalement, nous appelons à une réforme globale du Conseil de sécurité de l'ONU, pour que les institutions des Nations unies puissent remplir leurs missions de façon efficace et sur la base de consensus entre États.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this non-legislative and non-binding report. The United Nations is an organisation for independent and sovereign states, with very few exceptions. We do not believe that the EU should have a place in the General Assembly. Various parts of the resolution were of concern, in particular calls for the two EU Member States with permanent seats on the UN Security Council to represent the EU in this capacity.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Quero reforçar a atenção que é preciso conceder: ao papel das mulheres nos processos de paz; à representação das mulheres em todos os níveis da tomada de decisão; aos direitos das crianças; à igualdade de géneros; à não proliferação de armas nucleares e ao desarmamento global; aos direitos humanos na migração; à tolerância zero para a pena de morte; aos direitos LGBTI; à definição de refugiados climáticos e à intransigência absoluta pelo respeito pelos direitos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ Este informe sobre la Sesión 71 de la Asamblea General de Naciones Unidas, constituye la recomendación anual al Consejo del Parlamento Europeo antes de la reunión de este organismo. Hay que seguir apoyando los intentos multilaterales de encontrar soluciones políticas duraderas y pacíficas a los conflictos en Oriente Próximo y el norte de África; en especial en Siria, Libia, Yemen, el Proceso de Paz en Oriente Medio y el Sáhara Occidental, y solicitar una ayuda humanitaria, financiera y política continuada de la comunidad internacional para hacer frente a la situación humanitaria y trabajar por el cese inmediato de la violencia. También promover un apoyo mayor al trabajo de ACNUR para colmar la enorme brecha que existe entre sus necesidades presupuestarias y la financiación recibida, por lo que se necesita una mayor solidaridad a escala mundial.

Seguir consolidando el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en el mundo, la lucha contra el terrorismo, la no proliferación y el desarme, y una rápida aplicación de las decisiones adoptadas en la Conferencia sobre el Cambio Climático de París 2015, son otras de las cuestiones prioritarias de este informe que he apoyado con mi voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté la recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies, afin d'encourager le renforcement de la sécurité dans l'Union à l'heure où elle semble particulièrement fragilisée.

Il est primordial de mener une coopération efficace entre l'Union européenne et les Nations unies pour élaborer de nouvelles stratégies de sécurité, de maintien de la paix et de gestion des crises. À ce titre, la lutte contre le terrorisme fait figure de priorité, et nos regards se tournent évidemment vers la Syrie et le Proche—Orient, où nous devons encourager les pourparlers multilatéraux et préserver autant que possible les populations civiles des affres des conflits.

En outre, nous continuerons à veiller au bon déroulement des élections dans le monde, dans un souci de transparence et pour garantir la démocratie dans tout le système des Nations unies.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Balsavau dėl šios rezoliucijos, kurioje kalbama apie esmines šių dienų problemas ir iššūkius. Pirmiausia rezoliucijoje pabrėžiama, kad būtina kovoti su klimato kaita ir ji Europos Sąjungoje turi išlikti prioritetu. Taip pat pabrėžiama, kad būtina sparčiai įgyvendinti Paryžiaus klimato kaitos konferencijos sprendimus.

Rezoliucijoje nemažai dėmesio skiriama ir kovai su terorizmu. Europos Parlamento nuomone ‒ būtinas ES ir Jungtinių tautų bendradarbiavimas kovojant su terorizmo finansavimu. Bendradarbiavimo apimtys rezoliucijoje išplečiamos ir atkreipiamas dėmesys į savadarbius sprogstamuosius užtaisus bei į juos gaminančius asmenis. Būtent tokie užtaisai naudoti daugelyje pastarųjų teroristų išpuolių. Priimtu tekstu kviečiama naudotis Jungtinių Tautų sistemos struktūrų ir Interpolo ištekliais, ekspertinėmis žiniomis tam, kad būtų sudarytos didesnio teisėsaugos bendradarbiavimo galimybės.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ A União Europeia (UE) assume o compromisso para com a boa governação mundial e o multilateralismo, ao desempenhar um papel pró-ativo na Organização das Nações Unidas através dos contributos para a busca comum de soluções globais, sejam a paz, a segurança, o desenvolvimento, os direitos humanos, a Democracia ou a ordem internacional baseada no Estado de Direito.

Neste âmbito, o Parlamento Europeu (PE) elaborou o relatório hoje votado, do qual constam algumas propostas para a próxima Assembleia Geral da ONU, que será realizada em setembro.

Este relatório, que apoiei, considera que a UE deverá continuar a apoiar as tentativas multilaterais para encontrar soluções políticas (e pacíficas) duradouras para os conflitos regionais, em especial no Médio Oriente e Norte de África, e continuar o fortalecimento das operações de paz da ONU, reiterando paralelamente a condenação do terrorismo e o seu apoio a ações que visem o combate a organizações terroristas.

Os Direitos Humanos, (acordados no âmbito das convenções da ONU), sendo universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados, devem, também eles, ser escrupulosamente respeitados.

Sublinho ainda a necessidade de reformar o seu Conselho de Segurança, de forma a promover a revitalização do trabalho da Assembleia Geral e o consequente melhoramento da coordenação e da coerência das ações da ONU.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui établit la position du Parlement européen en vue de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le texte rappelle ainsi l'attachement de l'Union européenne à un multilatéralisme efficace et à une bonne gouvernance mondiale, centrés sur les Nations unies.

Ce texte souligne l'ampleur des défis à relever dans les années à venir. Ainsi, ce rapport appelle à poursuivre les efforts de paix au Proche—Orient, mais également à s'interroger sur les moyens qui permettraient de s'assurer du respect du droit international en zone de guerre.

Le rapport insiste également sur l'importance que doit prendre la lutte contre le terrorisme et notamment celle contre Daech.

J'ai soutenu ce texte, car il rappelle combien la coopération entre l'UE et l'ONU est importante afin de répondre efficacement aux défis actuels.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Attraverso la relazione presentata dall'onorevole Kovatchev il Parlamento europeo ha indirizzato una proposta di raccomandazione all'Assemblea generale dell'ONU. Tale proposta copre ambiti diversi, tutti molto sensibili a livello internazionale, come ad esempio la lotta al terrorismo, la questione migratoria e i cambiamenti climatici. Si tratta di sfide attuali che trascendono i confini nazionali, alle quali possiamo rispondere in maniera efficace solo rafforzando la cooperazione a livello internazionale. Il Parlamento europeo chiama a sostenere e a promuovere quei diritti fondamentali e democratici che sono alla base della stessa costruzione europea, ma di cui ancore troppe persone a questo mondo non possono godere. L'azione delle Nazioni Unite deve andare proprio in questa direzione, al fine di garantire un clima di pace e sicurezza. Per tutti questi motivi ho votato a favore del testo proposto.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me abstengo en esta votación ya que abogo por un abordaje multilateral de las relaciones internacionales, que privilegie el diálogo y la cooperación horizontal entre Estados y actores de las relaciones internacionales, en detrimento de las soluciones de tipo estratégico-militar. Estoy a favor de una reestructuración de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad, pero no en el sentido de la consolidación de su carácter de club exclusivo y excluyente dominado por potencias económicas y militares, sino que promueva y haga efectivo un sistema de representación y de toma de decisiones equitativo y que permita avanzar hacia un nuevo orden mundial basado en la justicia, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el abordaje conjunto de los grandes males globales, la preservación de los bienes públicos globales y la paz.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), in writing. ‒ I supported the recommendation to the Council on the 71st session of the United Nations General Assembly. Cooperation between the EU and the UN will help address the increasingly unstable security environment and global challenges such as terrorism, unprecedented migration, and climate change. These problems require both regional and global responses. An approach based on human rights should be adopted for the migration crisis, with special attention paid to women and children to prevent trafficking and exploitation, and a focus on children’s rights including the right to water, healthcare, sanitation and education. These actions will support desperate people fleeing the appalling conditions of war and persecution.

 
  
MPphoto
 
 

  Sven Schulze (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht mit einem Vorschlag für eine Empfehlung des Europäischen Parlaments an den Rat zur 71. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen gestimmt. In dieser Empfehlung legen wir alle relevanten Themen wie Entwicklung, Klimawandel, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit dar.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Si bien se insta a los Estados miembros a apoyar la resolución de la ONU «Efectos de la utilización de armas y municiones que contienen uranio empobrecido» y se aboga por mayores esfuerzos para proteger los derechos de las minorías religiosas y de otro tipo, tiene planteamientos intervencionistas e injerencistas en relación al conflicto de Crimea, y tampoco se enfatiza en la necesidad de replantear el funcionamiento actual del Consejo de Seguridad de la ONU, por ello me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. ‒ Este relatório de iniciativa, que contém uma proposta de recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho sobre a 71.ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, é um documento abrangente e importante na definição de posições consensuais em áreas diversas e determinantes.

Neste espaço, quero destacar que uma dessas recomendações é que se assegure que a UE continue na linha da frente da luta contra as alterações climáticas e que coopere com a ONU neste domínio.

Concordo que há que garantir uma execução rápida das decisões tomadas na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2015, em Paris. Este é um assunto determinante. Caso não seja a humanidade a colmatar o enorme problema de alterações climáticas que ela própria provocou, será a humanidade uma das vítimas. Esta foi uma das razões que me levou a votar a favor deste extenso conjunto de recomendações ao Conselho.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I voted against this report as I do not recognise the EU's right to get involved in UN matters.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this recommendation to the Council regarding the 71st Session of the UNGA. I am particularly pleased to hear that many amendments which were the initiative of my socialist colleagues have been included in the text, particularly amendments concerning the role of women in the peace process, an aspect which is all too often overlooked; a zero tolerance for the death penalty; LGBTI rights; and a human rights-based approach to migration, with special attention given to women and children. Overall, I think this is a satisfactory text, which I can support.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ Podporujem úzku spoluprácu EÚ s Organizáciou Spojených národov a ďalšími medzinárodnými organizáciami s cieľom riešiť zahraničnú politiku, bezpečnosť a humanitárne problémy spoločne. Podporujem zároveň reformu OSN, aby organizácia bola transparentnejšia, agilnejšia a efektívnejšia, aby bola schopná plniť rad výziev, ktorým čelí dnešný svet. Ale to neznamená, že by som chcel vidieť, že Európska únia získa svoje vlastné kreslo v Bezpečnostnej rade OSN. Je veľmi dôležité, aby krajiny mali možnosť a schopnosť hovoriť, keď chcú, vo svojom vlastnom národnom záujme, čo je určujúcim prvkom zahraničnej politiky danej krajiny. Zdržal som sa hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Podržao sam Izvješće s prijedlogom preporuke Europskog parlamenta Vijeću o 71. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda. UN može učinkovito doprinijeti globalnim rješenjima, miru i sigurnosti, razvoju, ljudskim pravima, demokraciji i međunarodnom poretku temeljenom na vladavini prava.

Globalno i regionalno sigurnosno okruženje postaje složenije, granice između unutarnje i vanjske sigurnosti sve se više preklapaju, stoga UN i dalje ima ključnu ulogu u jamčenju globalne sigurnosti i stabilnosti. Sigurnosno stanje EU-a je također sve nestabilnije i promjenjivije zbog velikog broja dugogodišnjih i novih sigurnosnih izazova koji uključuju nasilne sukobe, terorizam, organizirani kriminal, nezabilježene valove migranata i klimatske promjene koje je nemoguće riješiti na nacionalnoj razini te koji iziskuju regionalna i globalna rješenja.

EU i države članice zajedno daju najveći financijski doprinos sustavu UN-a koji iznosi jednu trećinu redovitog proračuna UN-a. Također, EU je jedan od najvećih zaštitnika i promicatelja ljudskih prava, temeljnih sloboda, kulturnih vrijednosti i raznolikosti, demokracije i vladavine prava, ostvarivanja ciljeva ekološke održivosti kroz poboljšanje kvalitete okoliša te održivo gospodarenje prirodnim resursima.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Podporila som návrh uznesenia k 71. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, pretože EÚ musí zohrávať aktívnu úlohu pri činnosti takej OSN, ktorá môže účinne prispievať ku globálnym riešeniam, k mieru a bezpečnosti, rozvoju, ľudským právam, demokracii a medzinárodnému poriadku založenému na právnom štáte. V súčasnosti, keď sa regionálne, ale aj globálne bezpečnostné prostredie výrazne zhoršuje, musí OSN zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní globálnej bezpečnosti a stability. Konflikty v Sýrii, Líbyi, Nigérii, Afganistane, Iraku musia byť alarmujúce v súvislosti s aktívnymi krokmi na zabezpečenie toho, aby všetky strany priamo alebo nepriamo zapojené do ozbrojených konfliktov a ich organizácie plne dodržiavali medzinárodné záväzky a normy ustanovené v medzinárodnom práve a snažili sa zabezpečiť mierové a diplomatické riešenie všetkých druhov konfliktov. Súčasne je potrebné naliehavo požadovať, aby sa ľuďom v núdzi zabezpečila nevyhnutná humanitárna pomoc a ochrana.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Letno poročilo s priporočili Svetu za jesensko plenarno zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov poziva člane Varnostnega sveta, naj se vzdržijo uporabe veta v primerih zločinov proti človečnosti. Prav tako vključuje priporočilo, naj države članice EU aktivno sodelujejo v Odprti delovni skupini, pomožnem organu Generalne skupščine za pogajanja o multilateralnem jedrskem razoroževanju.

Kot že v navadi, je tudi tokrat v povezavi z reformo Varnostnega sveta omenjeno le to, da je dolgoročni cilj ta, da bi Evropska unija imela sedež v Varnostnem svetu. Omenjeno je tudi mednarodno humanitarno pravo in pravo človekovih pravic v povezavi z uporabo brezpilotnih letal ter tudi spodbujanje k ustavitvi razvoja in uporabe v celoti avtonomnih orožij, ki omogočajo napade popolnoma neodvisne od človekovega posredovanja. Poročilo tudi priporoča definiranje klimatskih migrantov, pregon spolnih zlorab s strani čet Združenih narodov, ukrepanje v zvezi z zaščito žvižgačev ter reformo pravil posebnih odposlancev z namenom zagotovitve nevtralnosti.

Zaradi vsega omenjenega zgoraj, menim, da poročilo vsebuje veliko dobrih priporočil, kar je tudi podlaga za moj glas v prid sprejetju poročila.

 
  
MPphoto
 
 

  Renato Soru (NI), per iscritto. ‒ Mi sono espresso a favore della raccomandazione al Consiglio sulle priorità dell'UE per la 71a sessione dell'Assemblea generale dell'ONU che si terrà il prossimo settembre. Sulla base delle solide relazioni tra le Nazioni Unite e l'Unione, il testo ribadisce il costante impegno da parte europea nei confronti della cooperazione multilaterale basata su norme e valori universali come parte integrante della nostra politica esterna. Il Consiglio dovrebbe insistere per soluzioni diplomatiche multilaterali con le parti impegnate nei conflitti in corso in Medio Oriente e Nord Africa, sostenendo in particolare le negoziazioni di pace tra le parti siriane. Allo stesso modo, si chiede al Consiglio di sostenere il ruolo attivo dell'UE nelle azioni collettive di contrasto al terrorismo internazionale e nella definizione di misure a favore del disarmo dei gruppi terroristici e contro la proliferazione nucleare, in linea con i trattati internazionali in materia. Per quanto riguarda la questione della riforma del Consiglio di Sicurezza, il Consiglio dovrebbe lavorare per un assetto di quest'organo che rispecchi maggiormente la nuova realtà mondiale e quindi la capacità di reazione dell'ONU alle crisi, con l'obiettivo di giungere ad un Consiglio riformato e allargato nel quale l'UE possa ottenere un seggio permanente.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Valné zhromaždenie je jedným z hlavných orgánov OSN. Odporúčania Európskeho parlamentu Rade reflektujú na súčasné potreby dynamicky sa meniacej spoločenskej situácie v Európe. Cieľom je zlepšenie globálneho riadenia prostredníctvom inštitucionalizovaného dialógu medzi štátmi v otázkach, ako je migrácia, ľudské práva, boj proti terorizmu, nešírenie zbraní a odzbrojenie a iné.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Sustavni dio politike Unije je predanost učinkovitom sustavu multilateralnih odnosa, u čijem središtu je UN. Žestoki sukobi vode se na pragu Unije. Europa je izložena hibridnom ratovanju, kibernetskom terorizmu te se jednoj zemlji ili regiji sve teže snaći u europskom sigurnosnom okruženju. Stoga se promiče ideja prema kojoj europska obrambena i obavještajna suradnja ne bi bila puki politički izbor već strateška i ekonomska nužnost i da se unaprijedi suradnja s UN-om u području mira i sigurnosti, terorizma, organiziranog kriminala, regionalnih sukoba, raspada država i širenja oružja za masovno uništenje.

Podržavam ovaj prijedlog preporuke Europskog parlamenta Vijeću jer smatram da se učinkoviti sustav multilateralnih odnosa temelji na općeprihvaćenim pravilima i vrijednostima, te da je najprikladniji za rješavanje globalnih kriza, izazova i prijetnji. Unija je jedan od najvećih zaštitnika i promicatelja ljudskih prava, temeljnih sloboda, kulturnih vrijednosti i raznolikosti, demokracije i vladavine prava, a suradnja s partnerom istomišljenikom kao što je UN može samo donijeti nove pozitivne pomake na svim spomenutim poljima.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o 71. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov.

Evropska unija mora imeti proaktivno vlogo v Združenih narodih, države članice EU pa si morajo prizadevati za usklajeno delovanje v organih in telesih OZN.

Podpiram priporočilo Svetu, naj še naprej podpira multilateralna prizadevanja pri iskanju trajnih in mirnih političnih rešitev za konflikte, ki se odvijajo na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki ter naj podpre pogovore v Siriji, ki sledijo resoluciji Varnostnega sveta OZN.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Η ΕΕ κόπτεται και θέλει να συμβάλει στην λύση των διενέξεων και κρίσεων στην Συρία, Λιβύη, Υεμένη, Δ. Σαχάρα, Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία, Σομαλία, Σουδάν, Ν. Σουδάν, Μάλι, κλπ, αλλά δεν θεωρεί ως θέμα, το οποίο πρέπει να θέσει στην 71η Σύνοδο, το Κυπριακό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κρίσεις και οι διενέξεις σε αρκετές από τις πιο πάνω χώρες είναι προϊόν της πολιτικής συγκεκριμένων κρατών - μελών της.

Παράλληλα, η ΕΕ δείχνει την ανάγκη να εμπλακεί σε θέματα που αφορούν την Ρωσία και τρίτες χώρες, χωρίς να έχει κάποια αρμοδιότητα για να το πράξει. Ακόμη, θέλει να ενισχύσει την παρουσία Ευρωπαίων σε ειρηνευτικές αποστολές, αδιαφορώντας για τις συνέπειες σε ανθρώπινες ζωές που μπορεί να επιφέρει αυτό. Όντως, σε θέματα ασφάλειας και τρομοκρατίας, πρέπει να υπάρχει συνεργασία, αλλά θεωρούμε πως ο παρεμβατικός τρόπος λειτουργίας της ΕΕ θα εντείνει αντί να λύσει τις διάφορες κρίσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a Tanács számára megfogalmazott parlamenti ajánlásokat, amelyek mentén az ENSZ Közgyűlésének idei, 71. ülésszakán az EU és tagállamai az aktuális nemzetközi kérdésekben állást foglalhatnak. Az álláspontok, illetve prioritások hűen tükrözik az EU Közös Kül- és Biztonságpolitikája keretében az elmúlt időszakban kialakított uniós pozíciókat és az európai érdekeket. Az Európa jövője szempontjából kiemelt kérdéskörök közül megfelelő hangsúlyt kap az anyagban a menekültválság és a migráció mint nemzetközi kihívás, illetve ezek közös, globális erőfeszítéssel való kezelésének igénye. Az egyéb nemzetközi kérdések közül az Ukrajnával foglalkozó EP-delegációban betöltött megbízatásom okán külön figyelemmel voltam az ukrán helyzetre vonatkozó EU-álláspont megfogalmazására.

Egyetértek azzal, hogy ebben kellő határozottsággal tükröződik az ukrajnai demokratizálódás támogatására, a Krím illegális bekebelezésére és a katonai erőszak elítélésére vonatkozó közös álláspontunk, külön rámutatva az állandó BT-tag Oroszországra való további nemzetközi nyomás szükségességére. Támogatom továbbá azt is, hogy ezen az ülésszakon is fogalmazzuk meg az EU állandó BT-tagságra vonatkozó igényét, az ENSZ reformja keretében. Összességében is úgy ítéltem meg, hogy az elfogadott ajánlások jól szolgálhatják az összehangolt EU tagállami fellépést az ENSZ Közgyűlés 71. ülésszakán.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), in writing. ‒ Every year the European Parliament sends recommendations to the Council for the annual meeting of the United Nations General Assembly. These recommendations are sent based on the three pillars of the United Nations, which are peace and security, human rights and development. This year`s amendments to the draft recommendations concern issues closely connected to the realities of today’s world, such as LGBTI rights, women’s representation at all levels of the decision-making process, zero tolerance for death penalty, and children`s rights. I support these amendments, as they address issues that are of great concern for myself and the Alliance of Socialists & Democrats.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Je me suis prononcé en faveur du texte. Nous devons nous employer activement pour que toutes les parties engagées directement ou indirectement dans un conflit armé et leurs organisations respectent pleinement leurs obligations internationales et les normes du droit international public et défendent des solutions pacifiques et diplomatiques aux conflits, de quelque type qu'elles soient, et faire en sorte que cette approche englobe aussi l'obligation de garantir l'accès à l'aide humanitaire pour les personnes qui en ont besoin. Il faut aussi continuer à soutenir les efforts multilatéraux afin de trouver des solutions politiques et pacifiques durables aux conflits en cours au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et continuer à appuyer l'action menée par l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, le représentant spécial et le chef de la mission d'appui des Nations unies en Libye, l'envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU pour le Yémen, le coordonnateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient et le représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental.

Nous devons demander à la communauté internationale de poursuivre l'aide humanitaire, financière et politique pour faire face à la crise humanitaire, œuvrer à l'arrêt immédiat des violences et condamner les actions unilatérales et non coordonnées en zones de crises.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the recommendation for the 71st session of the United Nations General Assembly, which defines a list of common EU priorities on human rights, climate change, development and the active promotion of the rule of law and international humanitarian law for the next assembly of the UN. In addition to agreeing with the recommendations overall, I consider this to be an important step to strengthen Parliament’s voice on the global stage. I am particularly supportive of the establishment of a clear human-rights-performance based criteria for membership of the United Nations Human Rights Council as well as a comprehensive reform of the UN Security Council to reflect today’s realities and power balance.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrizia Toia (S&D), per iscritto. ‒ L'Unione europea, attraverso i suoi Stati membri e l'azione dell'Alto Rappresentante, dovrebbe sostenere una riforma globale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla base di un ampio consenso, al fine di rispecchiare meglio la nuova realtà mondiale e assicurare che tale organo sia in grado di gestire in modo efficace le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali. Ho votato convintamente a favore di questa relazione, poiché ritengo che vada perseguito l'obiettivo a medio termine di adoperarsi per ottenere un seggio dell'Unione europea in seno a un Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite riformato. Si tratta di un obiettivo ambizioso che verrà raggiunto solo se istituzioni europee e Stati membri lavoreranno tutti insieme, per fronteggiare le sfide enormi con le quali giornalmente dobbiamo confrontarci, nell'Unione e fuori. L'Unione europea è una realtà consolidata che deve poter esprimere la propria voce unitaria anche in campo internazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Vanjska politika Unije počiva na uvjerenju da je sustav multilateralnih odnosa koji se temelji na općeprihvaćenim pravilima i vrijednostima najprikladniji za rješavanje globalnih kriza, izazova i prijetnji. Stoga države članice Europske unije trebaju imati proaktivnu ulogu u stvaranju Ujedinjenih naroda koji mogu učinkovito doprinijeti globalnim rješenjima, miru i sigurnosti, razvoju, ljudskim pravima, demokraciji i međunarodnom poretku temeljenom na vladavini prava.

Smatram nužnim da članice ulože sve napore za koordiniranje svojih djelovanja u okviru organa i tijela sustava Ujedinjenih naroda. No, Europska unija nije federalna zajednica te ne može zastupati interese svih članica. Svaka članica Unije treba zastupati prvenstveno svoje nacionalne interese. Stoga sam glasovala protiv ovog prijedloga.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Poročilo o 71. zasedanju generalne skupščine ZN sem podprla.

Slednje obravnava priporočila Svetu glede miru in varnosti, boja proti terorizmu, neširjenja orožja in razoroževanja, migracij, človekovih pravic, demokracije in pravne države, razvoja, podnebnih sprememb in reform sistema ZN.

Svet mora še naprej podpirati večstranske poskuse, da bi našli trajno politično in mirno rešitev za še vedno trajajoče konflikte na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki. Ponovno mora izreči svojo nedvoumno obsodbo terorizmu ter svojo polno podporo ukrepom, katerih namen je poraz in izkoreninjenje terorističnih organizacij, zlasti t. i. ISIS.

Svet se mora jasno in odločno zavzeti za varstvo človekovih pravic in poudariti, da so človekove pravice dogovorjene v okviru konvencij ZN univerzalne, nedeljive, medsebojno odvisne in povezane. Svet mora prav tako podpreti celovito reformo Varnostnega sveta ZN in spodbujati oživitev dela Generalne skupščine ter boljše sodelovanje in usklajenost delovanja med vsemi institucijami ZN.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me abstengo en esta votación ya que abogo por un abordaje multilateral de las relaciones internacionales, que privilegie el diálogo y la cooperación horizontal entre Estados y actores de las relaciones internacionales, en detrimento de las soluciones de tipo estratégico-militar. Estoy a favor de una reestructuración de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad, pero no en el sentido de la consolidación de su carácter de club exclusivo y excluyente dominado por potencias económicas y militares, sino que promueva y haga efectivo un sistema de representación y de toma de decisiones equitativo y que permita avanzar hacia un nuevo orden mundial basado en la justicia, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el abordaje conjunto de los grandes males globales, la preservación de los bienes públicos globales y la paz.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ I support this resolution. In particular, I welcome UN action in order to combat terrorism, which is such an urgent and increasing problems affecting our countries. It will affect our children for sure. Therefore I hope for and welcome all actions aimed at the defeat and eradication of terrorist organisations, in particular, the so-called 'ISIS/Daesh', which poses a clear threat to regional and international security. I support the promotion of all aspects of Security Council Resolution 2178 (2014) on countering threats posed by foreign terrorist fighters and of the Madrid Guiding Principles on stemming the flow of foreign terrorist fighters. The UN should step up efforts to clamp down on recruitment and fight terrorist propaganda through social media platforms but also through networks of radicalised hate preachers; and to support counter-radicalisation and de-radicalisation policies in line with the UN Plan of Action to Prevent Violent Extremism. The EU should continue to work with the UN in combating the financing of terrorism, including the use of existing mechanisms to designate terrorist individuals and organisations and strengthen asset-freezing mechanisms worldwide.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Ce texte décrit les objectifs de l'UE pour la prochaine session de l'Assemblée générale de l'ONU, et il est clair que sa volonté est de ravir le siège français au Conseil de sécurité.

J'ai donc voté contre le texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), na piśmie. ‒ Uważam, że współpraca z Organizacją Narodów Zjednoczonych i innymi organizacjami międzynarodowymi w celu wspólnego rozwiązywania kwestii z zakresu polityki zagranicznej, bezpieczeństwa oraz wyzwań humanitarnych to nieodłączny element naszych działań, a ponadto zgadzam się z reformą ONZ, która poprawi jej funkcjonowanie w zmaganiu się z dzisiejszymi kryzysami. Mandaty w ONZ powinny pełnić samodzielnie państwa europejskie, dlatego też nie poparłem tej rezolucji.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me abstengo en esta votación ya que abogo por un abordaje multilateral de las relaciones internacionales, que privilegie el diálogo y la cooperación horizontal entre Estados y actores de las relaciones internacionales, en detrimento de las soluciones de tipo estratégico-militar. Estoy a favor de una reestructuración de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad, pero no en el sentido de la consolidación de su carácter de club exclusivo y excluyente dominado por potencias económicas y militares, sino que promueva y haga efectivo un sistema de representación y de toma de decisiones equitativo y que permita avanzar hacia un nuevo orden mundial basado en la justicia, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el abordaje conjunto de los grandes males globales, la preservación de los bienes públicos globales y la paz.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. – Pritariu didinti valstybių narių paramą JT taikos palaikymo ir taikos kūrimo operacijoms, kurios apima žmogaus teisių komponentą. Toliau plėtoti ES bendros saugumo ir gynybos politikos taikymo procedūras remiant JT operacijas, įskaitant ES kovinių grupių dislokavimą ar gebėjimų stiprinimą ir saugumo sektoriaus reformų iniciatyvas, kartu skiriant pakankamai dėmesio tokiems klausimams kaip žmogaus teisės, tvarus vystymasis ir masinės migracijos priežastys.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the Report with a proposal for a European Parliament recommendation to the Council on the 71st session of the United Nations General Assembly. The report underlines the importance of undertaking active steps to ensure that all parties directly or indirectly involved in armed conflicts and their organisations comply in full with their international obligations and the standards laid down in international law in order to secure peaceful, diplomatic solutions to conflicts of all kinds. I voted in favour because I strongly believe that it is of crucial importance to promote a culture of prevention within the UN system in order to improve its capacity to respond more quickly to emerging crises and potential threats to peace and security.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Mediante este informe el Parlamento dirige al Consejo recomendaciones relativas a la paz, la seguridad, la lucha contra el terrorismo, la no proliferación y el desarme, las migraciones, los derechos humanos, la democracia, el estado de derecho, el desarrollo, el cambio climático y la reforma del sistema de Naciones Unidas. Hablamos por lo tanto de un informe completo que ha gozado de un amplio consenso en el comité de Asuntos Exteriores, por lo que considero necesario votar a su favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ Si bien se insta a los Estados miembros a apoyar la resolución de la ONU «Efectos de la utilización de armas y municiones que contienen uranio empobrecido» y se aboga por mayores esfuerzos para proteger los derechos de las minorías religiosas y de otro tipo, tiene planteamientos intervencionistas e injerencistas en relación al conflicto de Crimea, y tampoco se enfatiza en la necesidad de replantear el funcionamiento actual del Consejo de Seguridad de la ONU, por ello me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor dit verslag, waarin het Parlement zijn standpunt bepaalt voor de aanvang van de 71e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De EU zou een proactievere rol moeten spelen in de werking van de Verenigde Naties inzake mondiale oplossingen, vrede, veiligheid, ontwikkeling, mensenrechten, democratie en een internationale orde die gebaseerd is op de beginselen van de rechtsstaat. Eén van de aandachtspunten is zeker om meer inspanningen te leveren om de rekrutering van jonge jihadi's tegen te gaan en terroristische propaganda op socialemediaplatforms, maar ook via netwerken van geradicaliseerde haatpredikers, te bestrijden.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ Comme chaque année, le Parlement européen a adopté une résolution adressée au Conseil, portant sur les priorités de l'UE pour la 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU.

Cette résolution est, comme souvent, pavée de bonnes intentions. Elle promeut notamment une "culture de prévention" des conflits avec l'idée qu'il faut plus de diplomatie et insiste sur la nécessité d'enquêter notamment sur les cas d'abus sexuels (y compris le cas français).

En matière de migration, elle prévoit de renforcer le budget du Haut—Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et s'attèle au vide juridique entourant la notion de "réfugié climatique".

Néanmoins, certaines prises de position ne sont pas acceptables, à commencer par la volonté de renforcer les pressions exercées sur la Russie, suite à son "annexion illégale" de la Crimée. Ceci ne fait qu'envenimer la situation et renforcer la logique d'affrontement des deux blocs.

Pire, la résolution propose de développer les interventions militaires européennes et d'empêcher la migration irrégulière, ce qui s'inscrit bien sûr dans une logique toujours plus sécuritaire.

En bref, un bilan mitigé pour cette résolution sur laquelle j'ai donc décidé de m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ O relatório parte de uma contextualização da situação mundial e regional que, no entender do relator, está em franca deterioração, expõe aquelas que são as ameaças à segurança da União Europeia e vem ao encontro ao reforço do militarismo europeu, tendo em vista a prossecução de uma Estratégia Europeia de Segurança, chamando-os de "desafios": os conflitos violentos, o terrorismo, a criminalidade organizada, a migração sem precedentes, as alterações climáticas, a guerra híbrida e da informação, as ciberameaças, a bioengenharia, os sistemas autónomos letais, as nanotecnologias, a miniaturização de sistemas de armamento e a proliferação de tecnologias de dupla utilização.

É irónico ter a UE a afirmar que promove a sustentabilidade ambiental, quando é precisamente o contrário que acontece. A intenção das políticas da União Europeia é pôr a suposta defesa do meio ambiente ao serviço do mercado e do negócio.

É uma vergonha a União Europeia considerar-se uma acérrima defensora dos direitos humanos, quando assobia para o lado relativamente ao Massacre de Odessa e apoia regimes fascistas e assassinos; ou quando trata a crise dos refugiados como trata. É ver o que se passa na Dinamarca, em França ou na Hungria e na Áustria.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Bei diesem Vorschlag fehlt es an konkreten Schritten, Ideen und Maßnahmen. Die Mitgliedstaaten wurden gefragt, die Vereinten Nationen zu unterstützen, die aber auf Ebene der Friedenssicherung und Friedenskonsolidierung gescheitert sind. Daher werde ich mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. – I voted in favour of this report because it covers a range of topics including peace and security, the fight against terrorism, human rights, development and reform of the UN system. It contains many helpful and timely recommendations, including calls for enhanced cooperation on migration, to work towards the implementation of the Sustainable Development Goals and to promote the full implementation of the Arms Trade Treaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα την έκθεση του συναδέλφου Kovatchev, αρμοδιότητας της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, που αναφέρει ένα πλήρες πλαίσιο για την ειρήνη και την ασφάλεια, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, τη μετανάστευση, την ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή. Στο κείμενο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και την κατάσταση στη Συρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. ‒ Votei a favor do relatório Kovatchev por concordar com as propostas apresentadas para o programa da 71.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, nomeadamente no que toca à questão das migrações.

Considero crucial promover um maior apoio às atividades do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados na execução do seu mandato internacional de proteção dos refugiados, conferindo especial atenção a grupos vulneráveis, como as mulheres e as crianças. Para isso será necessário dotar o ACNUR de mais financiamento.

Gostaria ainda de destacar que a UE e os seus Estados-Membros representam, coletivamente, o maior contribuinte financeiro individual para o sistema da ONU, fornecendo cerca de um terço do orçamento regular das Nações Unidas, quase dois quintos do orçamento de manutenção da paz da ONU e cerca de metade de todas as contribuições para os respetivos fundos e programas.

O compromisso da UE para com o multilateralismo efetivo e a boa governação mundial, centrado nas Nações Unidas, representa uma parte integrante da política externa da UE e assenta na convicção de que um sistema multilateral fundado em regras e valores universais, que devem ser respeitados e observados, é o mais adequado para fazer face a crises, desafios e ameaças à escala mundial.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Glasoval sem za Poročilo s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o 71. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov.

Svetovna in regionalna varnost se naglo slabšata in postajata vedno bolj zapleteni. OZN ima ključno vlogo pri zagotavljanju varnosti in stabilnosti po svetu zato si morajo države članice EU prizadevati za usklajevanje svojega delovanja v organih in telesih sistema Združenih narodov.

Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu tako vsebuje ključne poudarke za zagotovitev miru in varnosti, na področju boja proti terorizmu, razoroževanja in spoštovanja človekovih pravic, načel demokracije in pravne države.

 

10.2. Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (A8-0203/2016 - Helga Stevens)
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE). – Elnök Asszony, a fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ-egyezményről szóló jelentést én teljes mértékben támogattam. Már csak azért is, mert ez az első olyan nemzetközi egyezmény, amit az Európai Unió ratifikált. A mai napon kiváló vitát folytattunk ebben a teremben, és nem akarom megismételni az elhangzottakat, de egy részre szeretném felhívni a figyelmet, ez pedig a 112-es segélyhívó szám akadálymentesítésének szükségessége. Sajnos ma, mai napjainkban az Európai Unión belül a siketek és nagyothalló állampolgárok nem tudnak hozzáférni ehhez, nem tudnak segítséget kérni sem a maguk, sem a családtagjaik, vagy bármelyik más ember számára. Fontos, hogy a mai szavazattal nyomást gyakoroljunk az Európai Bizottságra, hogy ezen a területen is mielőbb kezdeményezzék ezt a változást.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Elnök Asszony, megszavaztam a fogyatékosok jogaival kapcsolatos jelentést, de azért voltak hiányérzeteim. Leginkább azért, mert bár fogyatékosok jogairól beszélünk, igazi jogérvényesítésre való felhívás nagyon kevés van a jelentésben. Konkrétan a jelentés 42. pontja foglalkozik azokkal a petíciókkal, amelyeket az itteni, európai parlamenti Petíciós Bizottságnak beadtak azok a fogyatékos emberek, akiknek az ún. ugye rossz szóval „rokkantosítási eljárásában” nyilvánvaló jogsértések voltak. Ilyenek történtek az én hazámban is, ahol régóta fogyatékossággal élő, munkaképtelen, bizonyos százalékban munkaképtelen embereket vetettek alá beszámolóik szerint rendkívül megalázó olyan eljárásoknak, amelyek kifejezetten jogellenesek voltak számos esetben, és itt csak valamiféle buksi simogatást biztosít nekik a jelentés ahelyett, hogy azt mondaná, hogy éljenek a jogaikkal, legyenek szakképzett olyan ügyvédek, akik ilyen kérdésekre, fogyatékos ügyekre szakosodnak, és vigyék a bíróság és a megfelelő jogérvényesítő szervek elé ezeket a felháborító ügyeket.

 
  
MPphoto
 

  Cécile Kashetu Kyenge (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il voto di oggi, quest'Aula conferma il suo impegno nella lotta contro ogni forma di discriminazione. Non esiste alcuna gerarchia dei diritti umani e le discriminazioni basate sulla disabilità devono meritare la stessa attenzione e beneficiare degli stessi interventi di prevenzione e di salvaguardia.

Abbiamo ricordato che l'inclusione delle persone con disabilità non rappresenta solo un diritto e un meritato beneficio per gli interessati ma anche una risorsa per la società nel suo insieme. Ma non si sta facendo abbastanza né sul versante della prevenzione delle discriminazioni basate sulla disabilità, né tanto meno sul versante del sostegno adeguato alle loro famiglie.

È essenziale che tutte le politiche e i programmi dell'Unione europea, sia all'esterno che all'interno, rispettino la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e stabiliscano misure specifiche, per garantire che tali diritti siano integrati in tutti i settori, comprese le politiche e i programmi umanitari e di sviluppo.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – A Uachtaráin, arís vótáil mé i bhfabhar an tuarascáil seo mar a rinne an chuid is mó de na Feisirí. Ní nach ionadh. Agus ghlac mé páirt sa díospóireacht anseo ar maidin. Bhí an-díospóireacht againn. Agus mé ag caint luaigh mé agus feisire Becker an tábhacht a bhaineann le spórt chun cabhrú le daoine a bhfuil máchail orthu agus bhí áthas orm nuair a bhí an Coimisinéir Mogherini ag freagairt gur luaigh sí an pointe sin agus go ndúirt sí go ndéanfaidh sí gach rud chun cabhrú go háirithe na Cluichí Parailimpeacha an bhliain seo chugainn maidir le hairgead a thabhairt dóibh agus cabhair a thabhairt dóibh agus i mo thír féin feicim go bhfuil mórán á dhéanamh ag a lán daoine go deonach chun áiseanna agus comórtais a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil máchail orthu. Dá bhrí sin is ceart é sin a aithint agus a mholadh. Agus freisin is dóigh liom nár luamar an pháirt atá á déanamh agus á glacadh ag múinteoirí sna scoileanna mar a bhfuil daoine speisialta mar sin ann agus is fiú é sin a aithint agus a mholadh chomh maith.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). – Г-жо Председателстващ, подкрепих доклада на колегата Стивънс, защото бяха направени множество различни становища от различни комисии в Европейския парламент. Аз лично работих като докладчик в сянка в комисията по култура и образование. В тази посока искам да подчертая, че има още доста работа, за да се постигне пълното интегриране и вписване на лицата с увреждания в социалния живот. Но то определено започва в училище с правото на образование, достъпа до свободно движение, недискриминация и достъп до правосъдие.

Силно се надявам Комисията и държавите членки да работят заедно за бързото ратифициране на договора от Маракеш. Оценявам високо работата на докладчика и подхода му за спазване на принципа на субсидиарност, като смятам, че е постигнат добър баланс между компетенциите на държавите членки, тези на Европейския съюз и призивите, отправени в доклада.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Madam President, people in Ireland have been waiting over nine years for Ireland to ratify the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. On Monday, 30 March 2007 Ireland signed this Convention but, nine years later, people with disabilities are still awaiting the ratification of this Convention.

The Convention itself has a right—based approach, and people with disabilities in Ireland have to be able to vindicate those rights. All other EU countries have now ratified this Convention; we are the very last. I know that the Independent Alliance have included the Convention in the programme for government, and I applaud this, but I am saying that we need action now.

Also, we have a situation in Ireland where young persons with disabilities cannot access a European programme called the Youth Guarantee. I have lodged a complaint with the European Commission, but right now we could change this in Ireland and ensure that young people with disabilities who are on disability benefit or on disability allowance can access the Youth Guarantee the same as all other young people.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Paní předsedající, já jsem rád, že tato úmluva byla právě tou první, kterou mohla Evropská unie ratifikovat, a my jsme k ní mohli tedy rovněž přistoupit jako Unie, jako těleso, protože je to důsledek Lisabonské smlouvy, která umožňuje Unii vstupovat do právních vztahů jakožto tedy právní subjekt. To jenom na okraj.

Já bych chtěl říci, že samozřejmě všichni podporujeme začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti. Tito lidé ovšem nechtějí pouze slyšet tato slova podpory, ale chtějí rovněž vidět proaktivní přístup a rovněž ujištění o tom, že jsou platnými členy společnosti.

A myslím si, že jim můžeme usnadnit jejich pohyb i v každodenním životě. Například když obce staví chodníky, tak byste ani nevěřili, kolik právě problémů je spojeno s tím přepokat bariéru a stavět chodníky se sníženým nájezdem. To je prostě jedna z věcí, která je naprosto praktická. Myslím si, že bychom měli ta slova přivést v život, v každodenní realitu a udělat z nich tedy skutečně praxi, nikoliv pouze teorii.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Nel 2010, l'Unione europea ha aderito alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Permangono, però, particolari problemi connessi alla concreta attuazione della convenzione, soprattutto per quanto riguarda i limiti di competenza europei. I punti fondamentali sui quali si concentra la relazione sono: il libero accesso delle persone con disabilità al mondo del lavoro; la rimozione delle barriere architettoniche e, infine, la definizione di un sistema di protezione sociale che permetta un tenore di vita adeguato. Poiché ritengo doveroso che le istituzioni europee si adoperino per migliorare la vita quotidiana di tutti i cittadini, senza distinzione alcuna, ho espresso voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y el primero que suscribe la Unión en su conjunto.

Hoy hemos votado la respuesta del Parlamento a las Conclusiones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los pasos que creemos que se deben llevar a cabo para implementarla. Y en este informe tanto el contenido como las formas son importantes, porque las organizaciones de personas con discapacidad han estado involucradas en todo el proceso.

La participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad está en el 58,5 %, frente al 80,5 %, de las personas sin discapacidad. Y estas cifras son todavía peores en el caso de las mujeres, con un 44 %. Por tanto, de entre todas las propuestas del informe me gustaría destacar la que pide el apoyo a la vida independiente de las personas, la igualdad de oportunidades y el acceso en pie de igualdad a la sociedad digital. Es necesario que el Consejo termine de una vez por todas con el bloqueo de la Directiva Anti-discriminación y del Tratado de Marrakech.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – UKIP abstained on this non-binding and non-legislative report. The report was regarding the implementation of a UN convention on the rights of persons with disabilities. However the report also called for setting standards of social protection measures at EU level. While of course UKIP supports the rights of disabled people, it should only be for elected national governments, in compliance with international law, to decide social protection policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es uno de los convenios más importantes en materia de derechos humanos y el primero firmado por la Unión Europea en su conjunto. Para su aplicación, este informe demanda que se implemente la legislación en materia de accesibilidad, que los programas y proyectos financiados por la Unión cumplan con esta Convención, y que se establezca un diálogo estructurado con las organizaciones representantes de las personas con discapacidad. Para nosotros estos derechos son fundamentales para lograr una sociedad justa con igualdad para las personas con discapacidad, por lo que hemos votado a favor del texto.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ Il s’agit d’un rapport d’initiative visant à permettre une application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

Bloquée au Conseil depuis 8 ans, la directive anti-discrimination trouverait ainsi un aboutissement indirect. Le Conseil serait alors contraint à appliquer en globalité des décisions liées à l’adhésion de l’Union à cette convention en 2010.

L’idée est généreuse et semble positive au premier abord. Pour autant, à y regarder de plus près, l’initiative consiste ici à accentuer le rôle de la Commission en obligeant le Conseil, sur un sujet (social) hors de sa compétence directe, à faire considérer l’Union comme un État à part entière. Beaucoup de points d’achoppement résident, en outre, dans les définitions divergentes entre États des notions de handicap, d’aménagement raisonnable des lieux publics et privés etc. Enfin, ce rapport étend les concepts de handicap à l’égalité des genres ou à l’accueil des migrants.

Nous sommes opposés à la méthode déployée par l’Union dans sa politique vis-à-vis du handicap ainsi qu’à ses systématiques prétextes pour l’étendre à d’autres concepts.

Je me suis donc opposé à ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which incorporated a number of proposals that I put forward as author of the associated opinion of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE).

The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) was ratified by the EU in 2010, covering a large range of rights for people with disabilities, ranging from the workplace to transport. Accession means the EU is now scrutinised by the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities.

The CPRD Committee published its concluding observations on the initial report of the EU in August 2015, which require the Commission to respond with a report within a year. The purpose of this own-initiative report is to ensure that Parliament’s views are taken into account in the Commission’s response (due in September).

Among other things, the report calls for the EU to ratify the Optional Protocol to the CRPD, welcomes the proposal for a European Accessibility Act and calls for its swift adoption. It calls on the Commission to review the European Disability Strategy and develop a new EU CPRD strategy; and calls for a review of all EU legislation and funding programmes to ensure full compliance and implementation with the CPRD.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce texte. Les personnes handicapées sont souvent exclues de l'ensemble de la société et privées de leurs droits humains. Avec le groupe Socialistes & Démocrates, nous sommes engagés à promouvoir, défendre et renforcer les droits de l'homme de toutes les personnes handicapées. Toutes ces personnes, quel que soit leur type de handicap, sont des citoyens à part entière et doivent pouvoir jouir des mêmes droits de l'homme et des mêmes libertés fondamentales que les autres citoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. ‒ I have voted in favour of the report concerning the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The EU acceded to the UN Convention in December 2010. With its ratification, the EU is now subject to scrutiny by the Committee on the Rights of Persons with Disabilities. The CRPD covers a large range of rights, spanning all areas of life, some of which fall outside of the competence of the EU. Therefore, Member States are required to equally implement the Convention at all levels, including regional and national. There is no hierarchy of human rights, and disability-based discrimination must be tackled; this is especially important for women and children with disabilities, older persons and individuals who have complex support needs, including those with intellectual and psycho-social disabilities.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής CPRD του ΟΗΕ, διότι θεωρώ πως όλα τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen trat 2010 in Kraft und ist der erste internationale Menschenrechtsvertrag, den die EU als Ganzes ratifiziert hat. Das Übereinkommen umfasst eine große Bandbreite an Rechten, die in alle Lebensbereiche hineinreichen, von denen einige jedoch außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der EU liegen. Daher sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, das VN-Übereinkommen auf allen Ebenen, auch auf regionaler und nationaler Ebene, entsprechend umzusetzen. Der Bericht richtet sich an die EU-Organe, die bei der Umsetzung des Übereinkommens eine Vorreiterrolle übernehmen sollen. Das Übereinkommen stellt einen bedeutenden Schritt gegen Diskriminierung dar, weshalb ich dem Bericht auch zugestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Je suis évidemment favorable à une intégration adéquate des personnes porteuses de handicap dans la société et à une amélioration de leur bien-être; si nous ne pouvons pas nous opposer à la mise en œuvre d’une convention déjà signée, en respect du droit international, je m’oppose en revanche fermement à la stratégie de mise en œuvre proposée par la Commission dans ce rapport d’initiative ainsi qu’à l’approche même du handicap qui en est faite. C’est pourquoi j’ai voté contre ce rapport, sa vision dogmatique et sa conception subjective du handicap.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ ES prisijungė prie JT neįgaliųjų teisių konvencijos 2010 m. Ši konvencija yra pirmoji (ir iki šiol vienintelė) tarptautinė žmogaus teisių sutartis, kurią ES, kaip vienas subjektas, ratifikavo. Prisijungus prie konvencijos, iš ES, kaip ir kitų konvencijos šalių, pareikalauta pateikti pirminę ataskaitą apie tai, kaip įgyvendinama konvencija. Šio pranešimo tikslas − pirmiausia išnagrinėti klausimus, iškeltus baigiamosiose ataskaitos pastabose. Didžiausias dėmesys skiriamas pačioms ES institucijoms, nes jos turi būti pavyzdys, kaip reikia įgyvendinti konvenciją. Primena, kad visapusiška neįgaliųjų įtrauktis yra ne tik atitinkamų asmenų teisė ir tai, kas jiems priklauso, bet ir nauda visai visuomenei, nes ji gali gauti vertybių ir įvairių gebėjimų, kuriuos teikia šie asmenys. Neįgaliųjų įtrauktis visuomenėje, nepriklausomai nuo šalies socialinio, ekonominio, politinio arba kultūrinio statuso, yra ne tik vystymosi, bet ir žmogaus teisių klausimas. Pritariu raginimams Parlamentui, Tarybai ir Komisijai visapusiškai įgyvendinti JT Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijas ir užtikrinti, kad šios konvencijos būtų paisoma visuose būsimuose teisės aktuose.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport porte sur l’application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), qui vise à réduire les inégalités entre les personnes handicapées et les autres citoyens par leur intégration à tous les domaines de la société.

Cependant, ce rapport se montre déconnecté du réel, défendant une logique d’intégration systématique alors que les parents d’handicapés réclament eux-mêmes davantage de structures spécialisées pour la prise en charge de leurs enfants.

Par ailleurs, le parti pris du texte, qui au nom d’une incapacité des États membres donne tout pouvoir à la Commission, ne donne pas les meilleures façons d’aider les personnes handicapées. Je me suis donc abstenu sur ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Ce rapport, que j’ai approuvé, est l’occasion de rappeler que toutes les personnes handicapées ont le droit de vivre dans une société où elles bénéficient des mêmes chances que les autres citoyens afin d’assurer leur intégration et leur participation pleines et entières.

L’UE et les États membres doivent prendre des mesures afin de garantir la mise en œuvre des droits des personnes handicapées, la promotion de leur autonomie, l’accessibilité, l’emploi ou encore l’intégration sociale.

Ceci passe notamment par la fin des politiques d’austérité dont nous savons que les premières victimes sont les personnes les plus fragilisées. Il est temps de relancer les investissements sociaux. Il est temps également que le respect des droits des personnes handicapées soit abordé dans les travaux du Semestre européen.

L’amélioration de la prise en compte de leurs droits passe également par un dialogue permanent et structuré avec les organisations représentatives des personnes handicapées.

Enfin, je souhaiterais souligner l’importance d’informer non seulement sur les droits mais également sur les talents des personnes handicapées, qui constituent une véritable richesse pour notre société.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. ‒ Este informe tiene como fin la implementación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. He votado a favor porque considero que refleja la ambición con la que se debe abordar este tema para terminar con la discriminación que, todavía hoy, sufren millones de europeos discapacitados.

La discapacidad debe tratarse de la misma forma que la discriminación por otros motivos. Al mismo tiempo, es necesaria la adopción de medidas específicas para los ciudadanos que puedan sufrir una doble discriminación, como las mujeres y los niños.

En este sentido, me gusta la atención que este documento dedica a las mujeres discapacitadas que se encuentran en una situación de doble discriminación, debido a las especificidades de enfermedades que padecen como la fibromialgia o la endometriosis.

El informe también denuncia el daño que han provocado los recortes de gasto social, al haber consecuencias negativas para la vida de los discapacitados, e impedir su inclusión e igualdad de oportunidades.

Las instituciones europeas y los Estados miembros tienen en su mano construir una Europa accesible para todos los ciudadanos. La Comisión tiene que aportar soluciones concretas, de manera urgente, como la firma del Tratado de Marrakech.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Nell'Unione europea sono 80 milioni le persone affette da disabilità, circa il 15% dell'intera popolazione. In base agli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali esse sono tutelate dalle discriminazioni e viene loro garantita la partecipazione paritaria alla vita di comunità. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, costituisce il primo trattato internazionale sui diritti umani ratificato dall'UE e rappresenta un passo avanti fondamentale per la tutela dei loro. Il testo votato oggi dal Parlamento e che ho fortemente sostenuto, è il frutto del lavoro di undici commissioni parlamentari e ampie consultazioni con la società civile e le organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, Ora occorre attuare la CRPD pienamente e rapidamente perseguendo l'obiettivo di creare una Europa senza barriere e con un mercato interno al servizio delle persone. Serve uno sforzo congiunto per rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono alle persone con disabilità di godere appieno dei loro diritti ma la strada intrapresa è quella giusta e passa anche attraverso una critica ai tagli imposti dall'austerità che hanno colpito proprio le categorie più svantaggiate.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque tiene un enfoque progresista y positivo con respecto a las personas con discapacidad, incluyendo el enfoque de género y derechos de las niñas con discapacidad y un reconocimiento del papel que la crisis económica ha tenido sobre una devaluación en la prestación de servicios de calidad para las personas con discapacidad.

El objetivo de este informe de iniciativa es dar respuesta a la lista de recomendaciones del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, asegurándose de que las opiniones del Parlamento Europeo están consideradas en el informe de la Comisión Europea (que deberá presentarse en septiembre).

Entre otras cosas, el informe invita a la Unión a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención, se congratula de la propuesta de Ley europea de accesibilidad y pide su rápida adopción, pide a la Comisión que revise la Estrategia Europea de Discapacidad y desarrolle una nueva estrategia de la Unión sobre la CDPD y una revisión de la legislación para garantizar el pleno cumplimiento y la aplicación de la CDPD.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Bergeron (EFDD), par écrit. ‒ Les chiffres donnent à réfléchir: 15 % de la population mondiale, soit approximativement un milliard de personnes, vit avec un handicap. 80 % de ces personnes vivent dans des pays à bas revenus. 50 % des handicaps peuvent être évités et sont dus à la pauvreté. Environ 98 % des enfants handicapés vivant dans un pays en développement ne vont pas à l'école. En Europe, il y a 80 millions de personnes handicapées, ce qui représente un sixième de la population. Selon l'OIT, le taux de chômage des personnes handicapées peut atteindre 80 % dans certains pays.

Les personnes handicapées sont trop souvent marginalisées et la discrimination à leur égard revêt différentes formes, depuis le refus des possibilités d’éducation jusqu’à l’exclusion et l’isolement.

Alors oui, il faut agir pour tenter au moins d’inverser la tendance, à défaut de changer profondément les mentalités et les mœurs. Même si le texte proposé ne recueille pas mon adhésion sur tous ses points, je serai toujours en faveur de textes qui ont vocation à supprimer les discriminations à l'encontre des personnes handicapées et ce, dans tous les domaines de la vie.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ En una semana plagada de razones para lamentar que la construcción europea no avance más deprisa, este informe que se deriva de la adhesión de la Unión Europea a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un motivo de esperanza. En un asunto vinculado al respeto de los derechos fundamentales se han adherido 26 Estados miembros, hemos conseguido que hasta diez comisiones parlamentarias aporten sus opiniones al informe y hay una firme voluntad política de seguir mejorando legislaciones y políticas en el camino hacia la igualdad de las personas con discapacidad. Un tema en el que se percibe sensibilidad y voluntad. Un empeño que nos mejora, es útil y construye Europa. Ser distintos —me dijo una vez una persona desde una silla de ruedas—no significa ser desiguales. Por eso hay que celebrar hoy ese compromiso colectivo con esa causa. Esperemos que en el ámbito del lenguaje de la terminología hablemos en el futuro de diversidad funcional, una expresión que incluimos en nuestras enmiendas, que construye también igualdad.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport doit permettre de réduire les inégalités entre les personnes handicapées et les autres citoyens au travers de la lutte contre les discriminations et par leur intégration dans tous les domaines de la société.

Le problème actuel est que la directive-cadre anti-discrimination est bloquée au Conseil depuis 8 ans notamment sur la définition du terme "handicap" selon les États. L’UE a adhéré en 2010 à la CNUDPH accentuant ainsi un peu plus le rôle de la Commission au détriment des États.

Les soucis dans ce rapport concernent notamment des objectifs dévoyés (on y parle des migrants, du genre..), la confusion sur le terme de "handicap" ou l’incapacité des États à gérer cette problématique et donc la nécessité pour la Commission de prendre des mesures.

Profondément attachée à la lutte contre les injustices et à l’inclusion des personnes handicapées dans la société, qu’il s’agisse du milieu scolaire, professionnel, culturel, des loisirs ou tout simplement de la vie privée, je pense important de soutenir toutes les initiatives allant dans ce sens et vers plus d’égalité entre citoyens. D’autre part, la convention est déjà signée mais je reste dubitative sur certaines parties de la stratégie proposée par la Commission. J’ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ La relazione è ben ponderata e condivisibile. Finalmente l'UE si muove verso un'evoluzione della concezione di tutela del disabile, che fino ad ora si è limitata alla protezione e alla cura, mentre adesso si pone l'attenzione a un approccio alla disabilità finalizzato a garantire la partecipazione attiva dei disabili nella nostra società. Per questi motivi ho sostenuto col mio voto questa relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y el primero que suscribe la Unión en su conjunto.

Hoy hemos votado la respuesta del Parlamento a las Conclusiones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los pasos que creemos que se deben llevar a cabo para implementarla. Y en este informe tanto el contenido como las formas son importantes, porque las organizaciones de personas con discapacidad han estado involucradas en todo el proceso.

La participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad está en el 58,5 %, frente al 80,5 %, de las personas sin discapacidad. Y estas cifras son todavía peores en el caso de las mujeres, con un 44 %. Por tanto, de entre todas las propuestas del informe me gustaría destacar la que pide el apoyo a la vida independiente de las personas, la igualdad de oportunidades y el acceso en pie de igualdad a la sociedad digital. Es necesario que el Consejo termine de una vez por todas con el bloqueo de la Directiva Anti-discriminación y del Tratado de Marrakech.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pritaria Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimui. Europos Sąjunga prisijungė prie JT neįgaliųjų teisių konvencijos 2010 m. gruodžio mėn. ir buvo pirmoji konvenciją pasirašiusi regioninės integracijos organizacija. Prisijungus prie konvencijos, iš ES, kaip ir kitų konvencijos šalių, pareikalauta pateikti pirminę ataskaitą, o tolesnes periodines ataskaitas reikia pateikti kas ketverius metus. JT Neįgaliųjų teisių konvencija iš kitų žmogaus teisių sutarčių išsiskiria tuo, kad nuo pat konvencijos rengimo pradžios į procesą buvo įtraukti neįgalieji ir jiems atstovaujančios organizacijos. To siekiant, Europos Parlamento jungtinė neįgaliųjų teisių gynimo darbo grupė, bendradarbiaudama su Europos neįgaliųjų forumu, surengė jungtinės darbo grupės posėdį, kad išklausytų Europos neįgaliųjų forumo ir jo narių organizacijų nuomones. Jų indėlis raštu ir žodžiu įtrauktas į darbo dokumentą ir pranešimo projektą. Konvencija apima labai įvairias teises, tokias kaip įtrauktis į visuomenę, ekonomines, ES piliečių judėjimo laisvės užtikrinimas ir kitas teises, susijusias su visomis gyvenimo sritimis, ir kai kurios jų nepatenka į ES kompetencijos sritį. Todėl reikia, kad valstybės narės visais lygmenimis, įskaitant regioninį ir nacionalinį lygmenį, taip pat įgyvendintų šią itin svarbią konvenciją.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtásáról szóló jelentés átfogó képet ad a helyzetről, a felmerülő nehézségekről. Ezzel kapcsolatban emlékeztetni szeretnék arra, hogy a fogyatékossággal élő személyek gyakran kívül rekednek az oktatási és képzési szolgáltatásokon vagy azokhoz nincs tényleges hozzáférésük ott, ahol a fogyatékosságuk szintjét figyelembe vevő, személyre szabott oktatási folyamatokra van szükség. Ezért támogatni kell őket a bennük rejlő társadalmi, gazdasági és oktatási lehetőségek kibontakoztatásában.

Aláhúzom, hogy meg kell hozni a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi fogyatékossággal élő diák részesüljön az ésszerű alkalmazkodás biztosította előnyökből, ami szükséges ahhoz, hogy gyakorolni tudják az inkluzív, minőségi oktatáshoz való jogukat. Bátorítani kell a tagállamokat és a felelős regionális és helyi önkormányzatokat, hogy erősítsék meg a nem formális és az informális tanulásban érintett valamennyi érdekelt félnek szóló képzési programjaikat. Ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy szerepet tudjanak játszani a fogyatékossággal élőkkel – különösen az értelmi és pszichoszociális fogyatékossággal élő személyekkel – szembeni iskolai előítéletek leküzdésében. A fentiek értelmében szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Predlagano poročilo o izvajanju Konvencije ZN o pravicah sem podprl.

EU je decembra 2010 kot prva organizacija pristopila h Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov. Gre za prvo in do zdaj edino mednarodno pogodbo o človekovih pravicah, ki jo je EU ratificirala kot celoto. Po pristopu je morala EU, tako kot druge države pogodbenice, predložiti začetno poročilo o stanju izvajanja konvencije, nadaljnja redna poročila pa je treba pripraviti vsaka štiri leta.

Navedeno poročilo se predvsem želi osredotočiti na delo institucij EU, ki morajo biti zgled pri izvajanju konvencije. Strinjam se s poročevalko, kolegico Stevensovo, da pri človekovih pravicah ni hierarhije in da je treba diskriminacijo na podlagi invalidnosti obravnavati kot vse druge oblike diskriminacije.

To je zlasti pomembno za invalidne ženske in otroke, starejše in posameznike z večplastnimi potrebami po podpori, vključno z osebami s posebnimi potrebami na intelektualnem in psihosocialnem področju.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. ‒ Le persone con disabilità sono spesso escluse dalla società e per questo l'Unione europea si è impegnata a rispettarne a pieno i diritti aderendo alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) nel 2010. Il gruppo S&D e il Parlamento europeo tutto da sempre si battono contro la discriminazione e per difendere e rinforzare i diritti umani e le libertà fondamentali di queste persone. Nella relazione si sottolinea infatti la necessità di definire meglio gli ostacoli che i singoli Stati membri possono incontrare ad applicare la convenzione e la necessità di tenere maggiormente conto dei diritti e degli obblighi specifici dei disabili nei diversi settori per garantire loro una vita il più possibile agevole e indipendente. Ho dunque votato a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo Izvješće o provedbi Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom.

Osobe s invaliditetom su često isključene iz društva i uskraćena su im njihova osnovna ljudska prava.

Smatram kako svi moramo dodatno raditi na promicanju, branjenju i jačanju ljudskih prava svih osoba s invaliditetom. Sve osobe sa svim vrstama invaliditeta moraju uživati sva ljudska prava i temeljne ljudske slobode.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Si je suis évidemment favorable à une intégration adéquate des personnes porteuses de handicap dans la société, et à une amélioration de leur bien-être, et si je ne peux pas m’opposer à la mise en œuvre d’une convention déjà signée, en respect du droit international, je suis opposée en revanche fermement à la stratégie de mise en œuvre en milieu ouvert telle que proposée à la Commission dans ce rapport d’initiative, ainsi qu’à l’approche même du handicap qui en est faite, à cause de son manque d’objectivité dans la définition même du handicap.

Je vote donc contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour of this report, which incorporated proposals from my Sinn Féin colleague Martina Anderson who authored the associated opinion of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE).

The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) was ratified by the EU in 2010, covering a large range of rights for people with disabilities, ranging from the workplace to transport. Accession means the EU is now scrutinised by the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities. The CPRD Committee published its concluding observations on the initial report of the EU in August 2015, which require the Commission to respond with a report within a year. The purpose of this own-initiative report is to ensure that Parliament’s views are taken into account in the Commission’s response (due in September).

Among other things, the report calls for the EU to ratify the Optional Protocol to the CRPD, welcomes the proposal for a European Accessibility Act and calls for its swift adoption. It calls on the Commission to review the European Disability Strategy and develop a new EU CPRD strategy; and calls for a review of all EU legislation and funding programmes to ensure full compliance and implementation with the CPRD.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ In Europa circa 80 milioni di persone sono affette da disabilità. Si tratta di una categoria di cittadini che risulta troppo spesso discriminata e emarginata, che detiene, invece, il pieno diritto a una vita degna, indipendente, autonoma, nonché a una completa partecipazione nelle nostre società.

Si tratta di persone che troppo spesso non vengono adeguatamente supportate e che vengono sfortunatamente troppo facilmente considerate come un peso, quando invece, nella realtà quotidiana, contribuiscono notevolmente ad arricchire, materialmente e culturalmente, le nostre comunità.

Nell'ottica di una maggiore sensibilizzazione e protezione dei diritti delle persone affette da disabilità, nonché in accordo con l'articolo 19 del TFUE e con la Carta dei diritti fondamentali, l'Unione europea ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. In tal senso, auspico una piena e crescente implicazione dell'Unione e dei suoi Stati membri nell'applicazione delle disposizioni previste nell'ambito della convenzione in questione.

Se globalmente stiamo andando nella buona direzione, molto resta tuttavia ancora da fare: per questa ragione, auspico la ratifica da parte dell'UE del protocollo facoltativo alla convenzione, così come l'inserimento dei diritti delle persone con disabilità nella strategia Europa 2020 e nel semestre europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport vise à déterminer la façon dont l’Union européenne appliquera la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a vocation à réduire les inégalités entre les personnes handicapées et les autres citoyens.

Je me suis opposé à ce texte pour deux raisons. D’une part, ce rapport formule des recommandations visant à faciliter l’inclusion sociale des migrants clandestins alors que la convention porte sur l’intégration des personnes handicapées. D’autre part, ce rapport apparaît très critique à l’égard des États membres, quant à leur capacité voire leur volonté de gérer la problématique du handicap dans leur société, dans le seul but de rendre l’Union européenne légitime pour traiter cette question.

En résumé, si nous sommes bien évidemment favorables à l’intégration adéquate des personnes handicapées dans la société ainsi qu’à une amélioration de leur bien-être, nous nous opposons, en revanche, à la stratégie de mise en œuvre de cette convention par la Commission européenne. J’ai donc voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap este diferită față de celelalte tratate privind drepturile omului prin faptul că persoanele cu dizabilități și organizațiile lor reprezentative au fost incluse în proces încă din etapele elaborării, astfel nu există nicio ierarhie a drepturilor omului, iar discriminarea pe criterii de handicap trebuie să fie abordată la fel ca și discriminarea pe alte criterii, inclusiv discriminarea multiplă.

În ceea ce privește egalitatea de tratament, se înțelege a fi discriminare neprevederea unor amenajări corespunzătoare, deoarece Directiva privind egalitatea de tratament nu face referire la acest lucru și, prin urmare, nu este în conformitate cu convenția în aceste privințe.

Am acordat un vot favorabil raportului privind punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, considerând că este nevoie ca persoanele cu dizabilități să fie mult mai atent supravegheate și îngrijite, dar nu în ultimul rând trebuie să luptăm pentru dispariția discriminărilor la care aceștia sunt supuși.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian-Silviu Bușoi (PPE), în scris. ‒ Una din șase persoane din Uniunea Europeană suferă de un handicap al cărui grad variază între ușor și grav.

UE a aderat la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și, în urma încheierii procesului de ratificare, UE este prima organizație internațională care a devenit parte oficială la convenție.

Convenția obligă părțile să se asigure că persoanele cu handicap își pot exercita drepturile pe deplin, în condiții de egalitate cu toți ceilalți cetățeni. Pentru UE, acest lucru înseamnă să se asigure că toată legislația, politicile și programele comunitare sunt conforme cu prevederile Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, în limita competențelor UE.

Susțin raportul PE deoarece consider că, până și în momentul actual, în urma tuturor eforturilor depuse de Uniune, aceste persoane sunt împiedicate să participe pe deplin în cadrul societății și al economiei din cauza unor obstacole fizice sau de altă natură, precum și din cauza discriminării. UE trebuie să-și intensifice eforturile pentru a promova un mediu sigur și propice, ținând cont și de îngrijorările Comitetului UNCRPD în legătură cu lipsa unei strategii clare a Uniunii în ceea ce privește punerea în aplicare a Convenției.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y el primero que suscribe la Unión en su conjunto.

Hoy hemos votado la respuesta del Parlamento a las Conclusiones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los pasos que creemos que se deben llevar a cabo para implementarla. Y en este informe tanto el contenido como las formas son importantes, porque las organizaciones de personas con discapacidad han estado involucradas en todo el proceso.

La participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad está en el 58,5 %, frente al 80,5 %, de las personas sin discapacidad. Y estas cifras son todavía peores en el caso de las mujeres, con un 44 %. Por tanto, de entre todas las propuestas del informe me gustaría destacar la que pide el apoyo a la vida independiente de las personas, la igualdad de oportunidades y el acceso en pie de igualdad a la sociedad digital. Es necesario que el Consejo termine de una vez por todas con el bloqueo de la Directiva Anti-discriminación y del Tratado de Marrakech.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport sur l’application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Il s’agit du premier traité international relatif aux droits de l’homme que l’Union européenne ratifie en tant qu’entité. Les vingt-six États membres qui ont ratifié la convention sont également tenus de la mettre en œuvre. La convention porte sur un large éventail de droits concernant tous les domaines de la vie. Toutes les personnes handicapées doivent pouvoir vivre dans une société où elles bénéficient des mêmes chances que les autres citoyens. C’est la condition de leur intégration.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione sull'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità perché si tratta di un documento di grandissima importanza per la promozione di una nuova cultura riguardo alla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Tuttavia le dinamiche sociali, culturali, scientifiche ed economiche impongono che un sistema normativo, per quanto avanzato, metta in atto, con tempestività, processi di aggiornamento e revisione degli strumenti di cui dispone, per accrescere, a tutti i livelli, l'inclusione sociale delle persone con disabilità. Inoltre le norme da sole non bastano; troppo spesso restano lettera morta. Servono politiche, culturali perché la cultura dei diritti va riconquistata ogni giorno. Purtroppo le persone disabili devono ancora fare i conti con un ampio ventaglio di ostacoli che impediscono loro di progredire verso il raggiungimento delle pari opportunità, dell'indipendenza e della piena integrazione sociale ed economica. Anche se l'Unione ha risposto a questa sfida adottando una serie di iniziative giuridiche e politiche intese a rimuovere tali ostacoli, la strada da percorrere è ancora lunga. È ora che l'Unione europea si impegni in modo stringente per la piena attuazione della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which incorporated proposals from my Sinn Féin colleague Martina Anderson who authored the associated opinion of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE).

The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) was ratified by the EU in 2010, covering a large range of rights for people with disabilities, ranging from the workplace to transport. Accession means the EU is now scrutinised by the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities. The CPRD Committee published its concluding observations on the initial report of the EU in August 2015, which require the Commission to respond with a report within a year. The purpose of this own-initiative report is to ensure that Parliament’s views are taken into account in the Commission’s response (due in September).

Among other things, the report calls for the EU to ratify the Optional Protocol to the CRPD, welcomes the proposal for a European Accessibility Act and calls for its swift adoption. It calls on the Commission to review the European Disability Strategy and develop a new EU CPRD strategy; and calls for a review of all EU legislation and funding programmes to ensure full compliance and implementation with the CPRD.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the report to welcome the EU’s efforts regarding the promotion and better implementation of human rights, especially, the rights of persons with disabilities. The ratification of the Convention marks an important step towards the full integration of people with disabilities into our societies and towards the full implementation of their rights. I encourage the initiatives to help people with disabilities to become more independent through employment, education and in all other areas of life.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ L'UE ha aderito alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili (CRPD) nel dicembre 2010; essa rende l'UE soggetta al controllo del comitato sui diritti delle persone disabili (comitato CRPD). La relazione si concentra sulle problematiche evidenziate nelle conclusioni del comitato CRPD. Il M5S Europa ha contribuito con i propri emendamenti: garanzia della piena accessibilità nel mercato del lavoro, programmi di istruzione e formazione, Erasmus+, la definizione di una base di protezione sociale nell'UE, rispettato del diritto di un tenore di vita adeguato e della protezione sociale, ecc. La delegazione M5S ha quindi votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ Le osservazioni conclusive del comitato sulla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) mettono in evidenza le diverse criticità che ancora persistono per la piena e paritaria partecipazione alla società, ai servizi, alle strutture e al lavoro dei disabili. In Europa si stima che sono circa 80 milioni i cittadini affetti da disabilità e di questi soltanto il 48% ha trovato occupazione. Sebbene la convenzione si sia rivelata un utile strumento per promuovere riforme legislative all'interno dei paesi dell'Unione, siamo ancora lontani dal raggiungimento di una società inclusiva dei soggetti disabili e occorre quindi continuare il percorso avviato fornendo supporto e protezione anche alle famiglie. Il rapporto votato in plenaria, e sul quale ho espresso il mio voto a favore, individua chiaramente le azioni da intraprendere a livello sia europeo che nazionale se si vuole raggiungere l'obiettivo di una Europa in cui tutte le persone possano godere pienamente dei diritti umani e delle libertà fondamentali e confido che ragazzi e ragazze disabili possono presto partecipare ai programmi europei di mobilità e scambio come l'Erasmus +. Sarebbe un segnale importante che l'Unione potrebbe dare a tutti gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. – Στηρίζουμε την έκθεση και τονίζουμε τον ρόλο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, τα οποία πρέπει να διαδραματίσουν υποδειγματικό ρόλο κατά την εφαρμογή της Σύμβασης. Στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι κανονισμοί υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, οι πρακτικές διορισμού και διατήρησης υπαλλήλων, καθώς και οι δημόσιες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής CPRD του ΟΗΕ, αποτελεί μια σημαντική διαδικασία αποδοχής και υποστήριξης όσων έχουν ήδη συμφωνηθεί σε ανώτατο διακρατικό επίπεδο. Καθώς η Ευρώπη οφείλει να πρωτοστατεί στις προσπάθειες προστασίας ατόμων με αναπηρία, ψήφισα θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato positivamente la "relazione sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità" poiché ritengo che l'Unione europea debba combattere la discriminazione attraverso la definizione e l'implementazione delle sue politiche e attività. Credo inoltre che le stesse istituzioni dell'Unione europea debbano essere un esempio nell'attuazione della Convenzione dei diritti delle persone con disabilità.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Sono convinto che l'adesione alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) da parte dell'Unione europea abbia dimostrato che quest'ultima crede fortemente che la discriminazione di ogni genere debba essere combattuta. Ritengo che l'Unione in quanto tale debba essere di esempio per quanto riguarda il rispetto e la promozione dei diritti umani e pertanto le istituzioni europee a mio parere devono adoperarsi per garantire che la legislazione esistente e futura rispetti i diritti umani e sia pienamente conforme alla CRPD. Sono dunque d'accordo con questa proposta che si pone l'obiettivo di combattere le discriminazioni, in particolare nei confronti delle persone con disabilità e delle donne, e ritengo che sia importante che le istituzioni seguano questa linea. Per queste motivazioni ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. – I supported this report, on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) é o primeiro tratado internacional sobre os direitos humanos ratificado pela UE tendo sido assinado, igualmente, por 28 Estados-Membros da UE.

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia proíbe explicitamente a discriminação em razão da deficiência e garante a igualdade de participação na sociedade das pessoas com deficiência.

Apoio o relatório Helga Stevens por considerar necessário a aprovação da Lei Europeia da Acessibilidade para resolver os problemas relacionados com a acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida no domínio dos transportes, da mobilidade e do turismo.

Realço a necessidade de cooperação entre os Estados-Membros e a Comissão para elaborar uma Diretiva clara e eficaz relativa à acessibilidade dos sítios WEB dos organismos do sector público, assim como assegurar que o número de emergência europeu 112 é totalmente acessível e fiável, em especial para as pessoas surdas e com deficiências auditivas.

Lamento que o Conselho ainda não tenha adotado a proposta de Diretiva de 2008 que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre pessoas, independentemente da sua religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual, devendo o Conselho fazê-lo o mais brevemente possível;

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht gestimmt, denn ich begrüße das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ausdrücklich. Leider werden Menschen mit Behinderungen auch hier und jetzt noch diskriminiert und ausgegrenzt. In unserem Bericht über den Stand der Umsetzung des VN-Übereinkommens zeigen wir die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen auf, die auf EU-Ebene und auch auf Ebene der Mitgliedstaaten noch angegangen werden müssen: Im Bereich der Freizügigkeit, der Gesundheitsversorgung und der Bildung oder auch des Zugangs zu Informationen und Mitteilungen in barrierefreien Formaten und Technologien sind wir noch weit von einem gleichberechtigten Umgang entfernt.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite per le persone portatrici di disabilità, perché in quanto cittadini a pieno titolo, tutte le persone con disabilità hanno pari diritti, tra cui quelli inalienabili alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita indipendente, all'autonomia, al sostegno da parte dei sistemi finanziati pubblicamente e alla piena partecipazione alla società. È necessario promuovere, proteggere e monitorare l'attuazione della CRPD a livello nazionale al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti umani e del principio di parità di trattamento dei disabili, ai quali devono essere assicurate soluzioni ragionevoli anche in termini di occupazione lavorativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es uno de los convenios más importantes en materia de derechos humanos y el primero firmado por la Unión Europea en su conjunto. Para su aplicación, este informe demanda que se implemente la legislación en materia de accesibilidad, que los programas y proyectos financiados por la Unión cumplan con esta Convención, y que se establezca un diálogo estructurado con las organizaciones representantes de las personas con discapacidad. Para nosotros estos derechos son fundamentales para lograr una sociedad justa con igualdad para las personas con discapacidad, por lo que hemos votado a favor del texto.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ I cittadini con disabilità nell'UE sono circa 80 milioni, di cui una buona parte è costituita da donne, con il risultato che queste sono vittime di molteplici discriminazioni. La convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è il primo trattato internazionale sui diritti umani ratificato dall'UE, firmato da tutti gli Stati membri. Inoltre, le osservazioni conclusive del comitato di monitoraggio della convenzione si sono rivelate già positive in merito all'impegno dell'UE per l'uguaglianza e il rispetto dei diritti umani. Con il mio voto a favore, intendo sostenere l'impegno europeo affinché, rispettando i principi della convenzione, tutte le persone con disabilità e le loro famiglie godano appieno dei diritti umani in una società inclusiva. Ritengo fondamentale soffermarsi sulla dimensione di genere ‒ donne con disabilità e madri di bambini con disabilità – e sui diritti dei minori con disabilità, troppo spesso vittima di violenza, abbandono e abuso. La disabilità può esporre chi ne è affetto alla povertà e a discriminazioni sul mercato del lavoro e spetta all'Unione europea integrare la dimensione della disabilità nelle sue politiche e nei suoi programmi legati al genere e ai minori e la prospettiva di genere e dei minori nelle sue strategie in materia di disabilità.

 
  
MPphoto
 
 

  Andi Cristea (S&D), în scris. ‒ În decembrie 2010, UE a aderat la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, devenind astfel prima organizație de integrare regională semnatară, reprezentând primul tratat internațional privind drepturile omului ratificat de UE ca entitate unică.

În prezent, toate cele 28 de state membre ale UE au semnat convenția, iar 25 au ratificat-o, cu excepția Finlandei și a Irlandei. În momentul de față, Țările de Jos sunt pe punctul de a adera la convenție.

Am votat pentru transformarea instituțiilor Uniunii Europene în modele de urmat pentru punerea în aplicare a convenției. Discriminarea pe criterii de handicap trebuie să fie abordată la fel ca și discriminarea pe alte criterii, inclusiv discriminarea multiplă.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ Az EU 2010 decemberében az első regionális integrációs szervezetként csatlakozott a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményhez (a továbbiakban: CRPD). A CRPD az élet valamennyi területére kiterjedő, sokféle joggal foglalkozik, olyanokkal is, amelyek nem tartoznak az EU hatáskörébe. A tagállamok ezért kötelesek az egyezményt valamennyi, többek között regionális és nemzeti szinten egyformán végrehajtani. A ma elfogadott jelentés célja, amelyet szavazatommal én is támogattam, elsősorban az, hogy a záró észrevételekben kiemelt kérdésekkel foglalkozzon.

Kiemelt kérdésként kezeli azokat az ajánlásokat, amelyek az EU hatáskörébe tartoznak, és amelyek végrehajtása ezért nemzeti szinten problémákat jelenthet. Az emberi jogok terén nem lehet sorrendet megállapítani, ezért a fogyatékosságon alapuló megkülönböztetést ugyanolyan módon kell kezelni, mint a más alapon történő megkülönböztetést. Különösen fontos ez a fogyatékossággal élő nők és gyermekek, idősek és az olyan személyek esetében, akik összetett támogatásra szorulnak, ideértve az értelmi és a pszichoszociális fogyatékossággal élőket is. A CRPD-t más emberi jogokról szóló szerződésektől az különbözteti meg, hogy létrehozásának folyamatában a fogyatékossággal élő személyek és az őket képviselő szervezetek már a szövegezési szakasztól kezdve jelen voltak.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I believe that we need to ensure and facilitate the full integration of persons with disabilities as they are often excluded from the mainstream of society, and we need to promote and voice their needs. This must go hand in hand with reinforcing their human rights, as I strongly believe that each human being must enjoy all human rights and fundamental freedoms. I believe that the EU acceding to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities is an important step forward in the right direction towards truly promoting integrity and voicing the needs of all citizens, so I voted in favour of this resolution. However, I voted against all clauses referring to abortion.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dalton (ECR), in writing. ‒ I am pleased to support this report by my colleague, Helga Stevens. In the UK we have long supported the development of this Convention, and it fits well with the UK approach to supporting people with disabilities, focusing on inclusion and involving disabled people in the decision-making process.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. ‒ Având în vedere că în Uniunea Europeană există 80 de milioane de persoane cu dizabilități, iar 46 de milioane dintre acestea sunt femei și fete, reprezentând aproximativ 16 % din totalul populației feminine din UE, consider că atât statele membre, cât și Comisia trebuie să ia măsuri pentru a combate orice formă de discriminare, inclusiv discriminarea multiplă, discriminarea prin asociere și discriminarea intersecțională pe motive de dizabilitate, acordându-se o atenție specială femeilor și copiilor cu dizabilități.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport d’initiative porte sur l’état de mise en œuvre de la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées (CDPH) à laquelle l’UE a adhéré en 2010. Considérant qu’un suivi de la mise en œuvre de la convention est nécessaire pour une bonne application des réformes à mener en matière de droits des personnes handicapées dans l’Union européenne, j’ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ UKIP abstained on this non-binding and non-legislative report. The report was regarding the implementation of a UN convention on the rights of persons with disabilities. However the report also called for setting standards of social protection measures at EU level. While of course UKIP supports the rights of disabled people, it should only be for elected national governments, in compliance with international law, to decide social protection policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte sur l'application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à la suite de l’adhésion de l’Union européenne à cette convention. Trop souvent encore, les personnes handicapées font l’objet de discriminations et de violences qui ne peuvent pas rester sans réponses. Il est indispensable que nous mettions notamment en œuvre toutes les mesures nécessaires pour leur intégration pleine et entière au marché de l’emploi. Aussi, des programmes de formation adaptés à leurs besoins doivent être élaborés au sein de nos États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ En ratifiant la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, l’Union européenne s’est dotée d’un cadre qui en assure la promotion, le respect et le suivi. Les cinq instances en charge – Parlement, Commission, Médiateur, Agence des droits fondamentaux et Forum européen des personnes handicapées – doivent œuvrer à son application dans la législation et les actions européennes, visant ainsi une meilleure intégration des personnes handicapées.

Plusieurs niveaux d’action doivent être considérés. D’abord, le marché du travail. Il faut veiller à ce que les entreprises et les administrations soient dotées des installations nécessaires pour employer des personnes handicapées et qu’elles soient encouragées à le faire. Ensuite, l’accès à l’éducation. Des progrès doivent encore être réalisés s’agissant de l’accessibilité aux infrastructures et aux activités récréatives et sportives, elles aussi moteurs de l’intégration. L’UE doit aussi veiller à mieux intégrer la question de l’égalité des genres au sein de sa politique vis-à-vis du handicap.

Enfin, il faudra assurer un suivi régulier de la mise en œuvre de la convention et une évaluation des progrès réalisés.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ce texte porte sur une convention qui vise à réduire les inégalités entre les personnes handicapées et les autres citoyens au travers de la lutte contre les discriminations et par leur intégration dans tous les domaines de la société.

Le rapport va plus loin en évoquant la question du bien-être social des personnes handicapées. Les objectifs du texte sont malheureusement dévoyés, les thèmes clés visant à intégrer les personnes handicapées à la société et à appliquer la CNUDPH sont pollués par d’autres sujets, tels que l’inclusion des migrants, l’égalité des genres ou la libre circulation. Par ailleurs, le texte véhicule une définition subjective et donc confuse du handicap.

Aussi, j’ai préféré m’abstenir sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Παρόλο που είμαστε υπέρ μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς στα άτομα με αναπηρία, παρόλο που προασπιζόμαστε τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα τους, τονίζοντας ότι δικαιούνται αδιαμφισβήτητη αξιοπρέπεια, ισότιμη μεταχείριση, ανεξάρτητη διαβίωση, μέχρι και συμμετοχή στο δημόσιο και πολιτικό βίο, εντούτοις είμαστε υποχρεωμένοι να καταψηφίσουμε το σχέδιο έκθεσης, σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ, για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σε σχέση κυρίως με τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Είμαστε υπέρ μιας Ενωμένης Ευρώπης που προασπίζει και διαφυλάσσει τα δικαιώματα των πολιτών της, χωρίς να τους εξισώνουμε με τους μετανάστες οι οποίοι εισρέουν καθημερινά στην Ευρώπη, δυσχεραίνοντας διαρκώς οικονομικά την κατάσταση και το μέλλον των ατόμων με αναπηρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. ‒ Dada mi implicación con el ámbito de la discapacidad, siendo miembro del EU Framework y de la EP Network para la implementación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (UN CRPD) y vicepresidente del Intergrupo de Discapacidad, y al haber sido también ponente de dos de las opiniones sobre este informe, es por ello que celebro especialmente que finalmente éste haya sido aprobado.

La CRPD es el primer tratado de derecho internacional y derechos humanos ratificado por la Unión, y que por tanto, forma parte de su ordenamiento jurídico propio. En relación a su implementación tanto por parte de la propia Unión como de los Estados miembros, la ONU hizo unas observaciones finales el año pasado, en las que básicamente se establecía que la Unión debe armonizar toda su legislación para estar en línea con la Convención, así como garantizar la accesibilidad, el acceso a la justicia y el principio de diversidad.

Esta Convención no es el final, es el principio de la consolidación de los derechos de las personas con discapacidad. Y en este sentido, la Unión tiene que ser líder en estos temas y para ello es necesario desbloquear la Directiva de No Discriminación, paralizada desde hace tiempo en el Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleonora Evi (EFDD), per iscritto. ‒ La convenzione UNCRPD è un documento di estrema importanza per la tutela dei diritti di persone con disabilità. La relazione si concentra prevalentemente sulle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazione Unite, che ha lo scopo di controllare e monitorare l'applicazione della convenzione. Ho votato con convinzione a favore di questa risoluzione in quanto, oltre a riportate una serie di importanti raccomandazioni per una migliore tutela e inclusione sociale delle persone con disabilità, esorta, per la prima volta, la Commissione e gli Stati membri a dare opportuno riconoscimento al ruolo fondamentale dei family caregiver, ovvero i familiari della persona con disabilità, e a garantire anche a loro un accesso adeguato ai servizi sanitari, tenendo conto dell'impatto sulla loro salute e sul loro benessere psicofisici dell'assistenza che prestano alle persone con disabilità.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ A UE aderiu à Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em dezembro de 2010, como a primeira organização de integração regional. Trata-se do primeiro tratado internacional em matéria de direitos humanos que a UE ratificou na íntegra (e, até à data, o único).

Concordo, por isso, com o relatório no sentido de que não existe uma hierarquia de direitos humanos e de que a discriminação em razão da deficiência merece o mesmo tipo de resposta como a discriminação por qualquer outro motivo, incluindo a discriminação por mais do que um motivo, por parte de todos os Estados-Membros. Esta questão é particularmente importante para as mulheres e crianças com deficiência, os idosos e as pessoas com complexas necessidades de apoio, incluindo as pessoas com deficiência intelectual e psicossocial.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) é o primeiro tratado internacional sobre direitos humanos a ser ratificado pela UE e assinado por todos os Estados-Membros (ainda que só 27 o tenham ratificado). Os seus princípios vão além do combate à discriminação, apontando para o pleno usufruto dos direitos humanos por todas as pessoas que possuem uma deficiência e as suas famílias.

O relatório defende a plena aplicação dos princípios da CDPD, fazendo referências às condições das pessoas com deficiência, nomeadamente em termos de inclusão no sistema educativo, da facilitação das condições para a inserção laboral ou da mobilidade. Refere, inclusivamente, que as medidas de austeridade e de empobrecimento das populações tiveram consequências muito negativas, tendo retirado direitos e acesso a serviços sociais que são o suporte destas pessoas.

Recorde-se que a ONU, no seu relatório sobre a aplicação da Convenção, fez advertências e manifestou preocupação pela forma como as pessoas com deficiência são tratadas em Portugal, em domínios como a justiça, a saúde, a educação, os transportes ou o acesso a uma vida independente.

Neste contexto, este relatório – com o qual, no essencial, concordamos – adquire particular relevância.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Európska únia pristúpila k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v decembri 2010 ako prvá organizácia regionálnej integrácie. Bola to prvá medzinárodná zmluva o ľudských právach, ktorú Európska únia ratifikovala ako celok a do dnešného dňa aj jediná. Zastávam názor, že neexistuje hierarchia ľudských práv, a k diskriminácii na základe zdravotného postihnutia treba pristupovať rovnakým spôsobom ako k diskriminácii z iných dôvodov vrátane diskriminácie z viacerých dôvodov. To je dôležité predovšetkým v prípade žien a detí so zdravotným postihnutím, starších ľudí a jednotlivcov, ktorí potrebujú komplexnú podporu vrátane osôb s mentálnou retardáciou a psychosociálnymi poruchami.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto a favore della relazione che contiene proposte ragionevoli e concrete per accrescere l'inclusione dei disabili nel tessuto sociale europeo e nelle sue istituzioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Παρόλο που είμαι υπέρ μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς στα άτομα με αναπηρία, παρόλο που προασπίζομαι τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα τους, τονίζοντας ότι δικαιούνται αδιαμφισβήτητη αξιοπρέπεια, ισότιμη μεταχείριση, ανεξάρτητη διαβίωση, μέχρι και συμμετοχή στο δημόσιο και πολιτικό βίο, εντούτοις είμαι υποχρεωμένος να καταψηφίσω το σχέδιο έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ, για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σε σχέση κυρίως με τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Είμαι υπέρ μιας Ενωμένης Ευρώπης που προασπίζει και διαφυλάσσει τα δικαιώματα των πολιτών της, χωρίς να τους εξισώνουμε με τους μετανάστες, οι οποίοι εισρέουν καθημερινά στην Ευρώπη, δυσχεραίνοντας διαρκώς οικονομικά την κατάσταση καθώς και το μέλλον των ατόμων με αναπηρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ As enshrined in the Treaty on the Functioning of the European Union, the EU has to make every possible effort to combat discrimination based on disability when defining and implementing its policies and activities. The EU should lead the way as regards respect for and promotion of human rights.

I therefore strongly support the call on the Commission to consolidate and make a proposal for a genuine structured dialogue between the EU and organisations representing persons with disabilities.

Persons with disabilities are often excluded from the mainstream of society and denied their human rights. We must be strongly committed to promoting, defending and reinforcing the human rights of all persons with disabilities. Equal treatment and positive measures and policies for women with disabilities and mothers of children with disabilities is a fundamental human right and an ethical obligation. All persons with all types of disabilities must enjoy all human rights and fundamental freedoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor del informe sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial atención a las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, puesto que en dichas observaciones se han destacado diversos ajustes que era necesario adoptar para asegurar que la discriminación por motivos de discapacidad es combatida de la misma forma que la discriminación por otros motivos. Ello es especialmente importante para las mujeres y los niños con discapacidad, las personas de más edad y las personas que tienen necesidades complejas de apoyo, en particular, las que presentan una discapacidad intelectual o psicosocial.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. ‒ La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y el primero que suscribe la Unión en su conjunto.

Hoy hemos votado la respuesta del Parlamento a las Conclusiones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los pasos que creemos que se deben llevar a cabo para implementarla. Y en este informe tanto el contenido como las formas son importantes, porque las organizaciones de personas con discapacidad han estado involucradas en todo el proceso.

La participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad está en el 58,5 %, frente al 80,5 %, de las personas sin discapacidad. Y estas cifras son todavía peores en el caso de las mujeres, con un 44 %. Por tanto, de entre todas las propuestas del informe me gustaría destacar la que pide el apoyo a la vida independiente de las personas, la igualdad de oportunidades y el acceso en pie de igualdad a la sociedad digital. Es necesario que el Consejo termine de una vez por todas con el bloqueo de la Directiva Anti-discriminación y del Tratado de Marrakech.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. ‒ La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y el primero que suscribe la Unión en su conjunto.

Hoy hemos votado la respuesta del Parlamento a las Conclusiones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los pasos que creemos que se deben llevar a cabo para implementarla. Y en este informe tanto el contenido como las formas son importantes, porque las organizaciones de personas con discapacidad han estado involucradas en todo el proceso.

La participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad está en el 58,5 %, frente al 80,5 %, de las personas sin discapacidad. Y estas cifras son todavía peores en el caso de las mujeres, con un 44 %. Por tanto, de entre todas las propuestas del informe me gustaría destacar la que pide el apoyo a la vida independiente de las personas, la igualdad de oportunidades y el acceso en pie de igualdad a la sociedad digital. Es necesario que el Consejo termine de una vez por todas con el bloqueo de la Directiva Anti-discriminación y del Tratado de Marrakech.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. ‒ Ho sostenuto con convinzione il rapporto delle colleghe della commissione affari sociali e occupazione sui diritti delle persone disabili. Si tratta di un testo molto concreto, che vuole indirizzare agli Stati membri ed alla Commissione un elenco dettagliato delle priorità di lavoro che l'UE ha davanti a sé per attuare la Convenzione ONU per i diritti dei disabili, che è – lo voglio sottolineare – il primo accordo ONU sottoscritto dalla UE come persona giuridica.

La battaglia che il gruppo S&D porta avanti per facilitare l'inclusione dei disabili nella vita attiva è un punto caratterizzante della nostra attività politica, voglio ricordare in proposito la netta mobilitazione a favore dell'applicazione del Trattato di Marrakech per gli ipovedenti ed i ciechi.

Con questo atto parlamentare continuiamo la pressione politica affinché i diritti dei disabili siano garantiti in modo orizzontale in tutti i settori della legislazione di competenza comunitaria.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione sull'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle NU, perché la CRDP è il primo trattato internazionale sui diritti umani ratificato dall'UE, e da 27 dei 28 Stati membri. La lotta contro la discriminazione fondata sulla disabilità è sancita dal TFUE, inoltre, gli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE proibiscono la discriminazione fondata sulla disabilità e prevedono la partecipazione paritaria delle persone con disabilità alla vita della comunità. Sulla base di queste importanti premesse, la piena inclusione delle persone con disabilità rappresenta non solo un diritto e un meritato beneficio per gli interessati, ma anche una risorsa per la società nel suo insieme, che può giovarsi del valore e delle diverse competenze di queste persone. La loro inclusione, indipendentemente dalla situazione socioeconomica, politica o culturale di un paese, non concerne unicamente lo sviluppo, ma è un problema relativo ai diritti umani. Ho condiviso il forte invito al Consiglio ad adottare la direttiva del 2008 recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, il credo, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. ‒ W Unii Europejskiej żyje około 80 mln osób niepełnosprawnych. Należy pamiętać, że są to pełnoprawni obywatele Unii, którzy mają równe prawa, prawo do godności, samodzielnego życia, niezależności oraz wsparcia ze strony systemów finansowanych publicznie. W tym kontekście narzędzia, takie jak Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, są niezbędne dla ochrony i zapewnienia pełnego korzystania z przysługujących im praw.

Parlament Europejski poparł w dniu dzisiejszym sprawozdanie dotyczące wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, które odnosi się do konkretnych wytycznych Komisji Europejskiej wchodzących w kompetencje UE, co może stanowić problem we wdrażaniu nowych zaleceń na szczeblu krajowym.

Dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność należy ostro przeciwdziałać. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku niepełnosprawnych kobiet, dziewcząt i dzieci, osób starszych oraz osób potrzebujących złożonego wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychospołeczną. Instytucje UE powinny stanowić wzór do naśladowania dla innych państw członkowskich w procesie wdrażania konwencji, zarówno w kwestiach regulaminów pracowniczych, jak i praktyk naboru pracowników czy dostępu do wydarzeń publicznych organizowanych w siedzibie Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Ich unterstütze den Bericht über die Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Es ist wichtig, dass die Grundrechte eines jeden Menschen nicht in Zweifel gezogen werden. Gleichzeitig haben die Mitgliedstaaten die Verpflichtung sicherzustellen, dass alle Verfahren und Regeln respektiert und die EU-Gelder dementsprechend ausgegeben werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ The Labour Party has long championed the rights of those living with disabilities at every level of government. In the UK, there are an estimated 11 million people with a limiting long-term illness, impairment or disability, with the most commonly reported impairments being those that affect mobility, lifting or carrying. Mainstream society often excludes people with disabilities and they are effectively denied their human rights. Labour MEPs are committed to defending, promoting and reinforcing the human rights of all persons with disabilities. I voted in favour of this report as I believe that all people living with a disability must enjoy all human rights that they are afforded.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goddyn (ENF), par écrit. ‒ Le rapport sur l'application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH) vise en principe à réduire les inégalités entre les personnes handicapés et les autres citoyens.

Cependant, ce rapport est détourné de ses objectifs au profit de l'inclusion des migrants ou de l'égalité des genres. En outre, aux yeux de la rapporteure, la Commission européenne semble être l'unique entité capable de faire face à ces inégalités: la souveraineté des États est une fois encore mise à mal.

En conclusion, bien que je soutienne l'intégration des personnes porteuses de handicap dans la société et l'amélioration de leur bien-être, je m'oppose à ce qu’elles soient instrumentalisées pour favoriser les migrants ou renforcer les pouvoirs de la Commission. J'ai donc décidé de voter contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque tiene un enfoque progresista y positivo con respecto a las personas con discapacidad, incluyendo el enfoque de género y derechos de las niñas con discapacidad y un reconocimiento del papel que la crisis económica ha tenido sobre una devaluación en la prestación de servicios de calidad para las personas con discapacidad.

El objetivo de este informe de iniciativa es dar respuesta a la lista de recomendaciones del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, asegurándose de que las opiniones del Parlamento Europeo están consideradas en el informe de la Comisión Europea (que deberá presentarse en septiembre).

Entre otras cosas, el informe invita a la Unión a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención, se congratula de la propuesta de Ley europea de accesibilidad y pide su rápida adopción, pide a la Comisión que revise la Estrategia Europea de Discapacidad y desarrolle una nueva estrategia de la Unión sobre la CDPD y una revisión de la legislación para garantizar el pleno cumplimiento y la aplicación de la CDPD.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report as Labour MEPs are committed to defending, promoting and reinforcing the human rights of all persons with disabilities.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – L’Europe doit être chef de file dans la défense des droits des personnes en situation de handicap: c’est en ce sens que je me suis exprimée aujourd’hui en votant en faveur de ce rapport. Pour cela, les institutions européennes peuvent d’abord donner le bon exemple, notamment en rendant plus accessible leurs locaux et par une mise à disposition d’informations au public qui soit plus adaptée. En effet, il ne doit pas y avoir de hiérarchie des droits de l'homme. La discrimination fondée sur le handicap doit être traitée de la même manière que la discrimination fondée sur d'autres motifs, y compris la discrimination multiple.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the report. What sets the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) apart from other human rights treaties is that persons with disabilities and their representative organisations were included in the process from the drafting stage onwards.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. ‒ La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y el primero que suscribe la Unión en su conjunto.

Hoy hemos votado la respuesta del Parlamento a las Conclusiones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los pasos que creemos que se deben llevar a cabo para implementarla. Y en este informe tanto el contenido como las formas son importantes, porque las organizaciones de personas con discapacidad han estado involucradas en todo el proceso.

La participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad está en el 58,5 %, frente al 80,5 %, de las personas sin discapacidad. Y estas cifras son todavía peores en el caso de las mujeres, con un 44 %. Por tanto, de entre todas las propuestas del informe me gustaría destacar la que pide el apoyo a la vida independiente de las personas, la igualdad de oportunidades y el acceso en pie de igualdad a la sociedad digital. Es necesario que el Consejo termine de una vez por todas con el bloqueo de la Directiva Anti-discriminación y del Tratado de Marrakech.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας είχε ως σκοπό να διασφαλίσει την συμπερίληψη της άποψης του Κοινοβουλίου στην έκθεση της Επιτροπής, η οποία πρόκειται να δημοσιευτεί τον Σεπτέμβριο. Η έκθεση περιλαμβάνει αρκετά θετικά στοιχεία, δίνει έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία και στην αναγνώριση του ρόλου που η οικονομική κρίση είχε σχετικά με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για άτομα με ειδικές ανάγκες. Για αυτό και υπερψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report as I believe the ratification of the treaty has the potential to benefit all EU citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Филиз Хюсменова (ALDE), в писмена форма. ‒ Уважаеми г-н Председател, подкрепям доклада относно прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, тъй като смятам, че е от първостепенно значение с разработваните от нас политики да направим всичко възможно, за да осигурим равното третиране, независимостта и достойното съществуване на всички граждани на ЕС. Това се отнася с още по-голяма сила за хората с увреждания, които за съжаление продължават да са изправени пред сериозни пречки за упражняването на правата и свободите си.

Пълното приобщаване на хората с увреждания е от значение за обществото като цяло. Ето защо приветствам заключенията и препоръките на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания. Подкрепям необходимостта от извършване на цялостен и хоризонтален преглед на законодателството на Европейския съюз и програмите за финансиране, интегрирането на свързаните с уврежданията въпроси във всички законодателни политики и стратегии на ЕС.

Необходимо в също така осигуряването на постоянен структуриран диалог с представляващи хората с увреждания организации и въвеждане на изисквания за иновативни решения за осигуряване на достъпни обществени услуги.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ I voted for this report. It is terrible that persons with disabilities are sometimes isolated from society and denied their human rights. It is imperative that all persons should benefit from human rights and fundamental freedoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za Izvješće o provedbi Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom uz poseban osvrt na zaključne napomene Odbora UN-a za prava osoba s invaliditetom jer ću uvijek podržavati i naglašavati da sve osobe s invaliditetom imaju pravo živjeti u društvu u kojem imaju jednake mogućnosti kao i ostali kako bi se omogućila njihova potpuna uključenost i sudjelovanje u društvu. Procjenjuje da oko 80 milijuna osoba u Europskoj uniji živi s invaliditetom, a od toga približno 46 milijuna čine žene i djevojčice, što predstavlja oko 16 % ukupnog ženskog stanovništva EU-a.

Slažem se s Izvješćem i smatram da institucije EU-a i države članice u svoje politike, programe i strategije u području rodne jednakosti trebaju uvrstiti perspektivu žena i djevojčica s invaliditetom, a rodnu perspektivu u strategije u području invaliditeta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport vise à réduire les inégalités entre les personnes handicapées et les autres citoyens au travers de la lutte contre les discriminations et par leur intégration dans tous les domaines de la société. Il va plus loin en évoquant la question du bien-être social des personnes handicapées.

Cette logique d’intégration systématique dans un milieu normal trouve ses limites face aux contraintes de la réalité: en milieu scolaire, ce sont les parents handicapés eux-mêmes qui soutiennent que certains handicaps sont mieux pris en charge dans un milieu spécialisé. Dans les milieux professionnels, la notion mal définie d’aménagement "raisonnable" peut être contre-productive. De plus, le rapport, largement amendé en commission, aboutit à une forme de discrimination positive. Enfin, le rapport préconise des mesures d’exceptions (dérogation aux mesures d’austérité en matière de santé).

Si je suis évidemment favorable à une intégration adéquate des personnes porteuses de handicap dans la société et à une amélioration de leur bien-être, je me suis opposé à la stratégie de mise en œuvre proposée à la Commission dans ce rapport d’initiative ainsi qu’à l’approche même du handicap qui en est faite.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport de ma collègue Helga Stevens sur l'application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention souligne que les personnes touchées par un handicap doivent jouir du droit à l'égalité et à la non-discrimination à plusieurs niveaux, comme dans le mariage et la famille, la santé, l’éducation et l’information, et la protection contre tout abus et exploitation. Ces droits doivent être soutenus par de solides législations dans les États membres.

Ce rapport a été adopté à la majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport sur l’application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, et notamment les observations finales du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies chargé de l’examen de la mise en œuvre de ladite convention.

En effet, l’UE a adhéré à la convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) en décembre 2010. Tous les 28 États membres ont signé la convention et 26 l'ont ratifiée. Avec la ratification, l'UE est maintenant soumise à l'examen par le Comité des droits des personnes handicapées et est tenue de produire un premier rapport sur l'état de mise en œuvre de la convention.

 
  
MPphoto
 
 

  Εύα Καϊλή (S&D), γραπτώς. ‒ Στήριξα την έκθεση της συναδέλφου Stevens. Η ΕΕ ήταν ο πρώτος οργανισμός περιφερειακής ολοκλήρωσης που προσχώρησε στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία τον Δεκέμβριο του 2010. Με την επικύρωση αυτή, η ΕΕ υπόκειται πλέον στον έλεγχο της «Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία» (εφεξής «Επιτροπή CRPD»).

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht verlangt nach einer besseren Umsetzung des VN-Übereinkommens für den Schutz der Rechte von Personen mit Behinderungen. Auch wenn das VN-Übereinkommen absolut unterstützenswert ist, enthalte ich mich zu diesem Bericht, da die Situation der Integration von Menschen mit besonderen Bedürfnissen in den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich gehandhabt wird, sodass eine Harmonisierung meines Erachtens nicht zielführend ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report as Labour MEPs are committed to defending, promoting and reinforcing the human rights of all persons with disabilities.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), písemně. ‒ V EU žije podle odhadů 80 milionů osob se zdravotním postižením. Z toho 46 milionů tvoří ženy. Listina základních práv a svobod EU výslovně zakazuje ve článcích 21 a 26 diskriminaci na základě zdravotního postižení a stanoví rovnou účast osob se zdravotním postižením na životě společnosti. EU ratifikovalo Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a orgán OSN proto monitoroval, jakým způsobem EU plní své povinnosti v této oblasti. U osob se zdravotním postižením stále přetrvávají problémy s přístupem na trh práce. Rozdíl v zaměstnanosti proti osobám, které nejsou zdravotně postižené, je 22 %, u žen jde o 21 %. To výrazně ztěžuje snahu žít aktivní, nezávislý život. Bylo konstatováno, že EU nevedla formální konzultace s organizacemi zastupujícími osoby se zdravotním postižením v roce 2015 při sestavování zprávy o pokroku. Žádá proto organizace zastupující tyto osoby, aby se aktivně zúčastnily příštích přezkumů. EU je vyzývána k ratifikaci opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením. Komise je vyzývána, aby při hodnocení sociální situace ve členských státech vzala v potaz sdílený závazek EU k vybudování bezbariérové Evropy. Požadavků na bezbariérovost ve všech oblastech je ve zprávě mnoho, jde o dopravu, politická práva i tísňová volání. Nebude jednoduché zpracovat alespoň harmonogram uvedení všech požadavků do života EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ The present report deals with the protection and monitoring of the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, to which the EU acceded in December 2010. By its progressive approach, the report aims to strengthen Parliament’s position in this matter and to concentrate on burning subjects, mainly the protection of women, children and older persons with disabilities, including those with intellectual and psychosocial disabilities, within the context of an economic crisis. Hence, I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Nel dicembre 2010 l'UE ha aderito alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD). Questo trattato è stato adottato da tutti gli Stati membri ed è il primo nel suo genere riguardante la protezione dei diritti umani a livello internazionale. Tuttavia, il protocollo opzionale non è ancora stato ratificato e la relazione chiede quindi che ne venga preso atto. Ratificando la CRPD, l'UE sarà soggetta allo scrutinio del comitato CRPD, il quale inviterà l'UE a produrre una relazione iniziale sullo stato dell'esecuzione e a presentare aggiornamenti periodici sulla convenzione. Gli Stati membri dovranno quindi attuare la convenzione sia a livello regionale che nazionale, dimostrando una continua promozione dei diritti rivendicati dalla CRPD. Per tali ragioni accolgo con favore la relazione sull'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport car c’est un fourre-tout droit de l’hommiste qui ne se contente hélas pas de se consacrer à son noble sujet principal: l’amélioration de la situation des personnes handicapées.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenue sur le rapport sur l’application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

Si je suis évidemment favorable à une intégration adéquate des personnes porteuses de handicap dans la société et à une amélioration de leur bien-être, si je suis favorable à la mise en œuvre d’une convention déjà signée, dans le respect du droit international, je m’oppose en revanche à la stratégie de mise en œuvre proposée à la Commission dans ce rapport européiste.

Le paragraphe 116 propose par exemple la création d’un socle de protection sociale européen, alors que la sécurité sociale est une compétence exclusive des États membres. Je me pose également des questions sur le paragraphe 58 qui souligne "la nécessité d'intégrer les questions de handicap dans les politiques de l'UE en matière de migration et de réfugiés ".

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Le fond du rapport tend à appliquer dans le droit européen la convention de l’ONU en question (CNUDPH), pour réduire les inégalités entre les personnes handicapées et les autres citoyens, en passant par la lutte contre les discriminations.

Cependant, le texte détourne le sujet en introduisant de nouvelles thématiques telles que les migrants, l’égalité des genres et la libre circulation. Il demeure vague sur la définition du handicap, pourtant le cœur du sujet, et défend un certain nombre de positions contestables comme l’incapacité des États membres à gérer la problématique du handicap.

Je condamne l’approche qui en est faite dans ce rapport et la présomption de la Commission à vouloir mettre en œuvre un texte de l’ONU. J’ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. ‒ La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y el primero que suscribe la Unión en su conjunto.

Hoy hemos votado la respuesta del Parlamento a las Conclusiones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los pasos que creemos que se deben llevar a cabo para implementarla. Y en este informe tanto el contenido como las formas son importantes, porque las organizaciones de personas con discapacidad han estado involucradas en todo el proceso.

La participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad está en el 58,5 %, frente al 80,5 %, de las personas sin discapacidad. Y estas cifras son todavía peores en el caso de las mujeres, con un 44 %. Por tanto, de entre todas las propuestas del informe me gustaría destacar la que pide el apoyo a la vida independiente de las personas, la igualdad de oportunidades y el acceso en pie de igualdad a la sociedad digital. Es necesario que el Consejo termine de una vez por todas con el bloqueo de la Directiva Anti-discriminación y del Tratado de Marrakech.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. ‒ La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y el primero que suscribe la Unión en su conjunto.

Hoy hemos votado la respuesta del Parlamento a las Conclusiones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los pasos que creemos que se deben llevar a cabo para implementarla. Y en este informe tanto el contenido como las formas son importantes, porque las organizaciones de personas con discapacidad han estado involucradas en todo el proceso.

La participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad está en el 58,5 %, frente al 80,5 %, de las personas sin discapacidad. Y estas cifras son todavía peores en el caso de las mujeres, con un 44 %. Por tanto, de entre todas las propuestas del informe me gustaría destacar la que pide el apoyo a la vida independiente de las personas, la igualdad de oportunidades y el acceso en pie de igualdad a la sociedad digital. Es necesario que el Consejo termine de una vez por todas con el bloqueo de la Directiva Anti-discriminación y del Tratado de Marrakech.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es uno de los convenios más importantes en materia de derechos humanos y el primero firmado por la Unión Europea en su conjunto. Para su aplicación, este informe demanda que se implemente la legislación en materia de accesibilidad, que los programas y proyectos financiados por la Unión cumplan con esta Convención, y que se establezca un diálogo estructurado con las organizaciones representantes de las personas con discapacidad. Para nosotros estos derechos son fundamentales para lograr una sociedad justa con igualdad para las personas con discapacidad, por lo que hemos votado a favor del texto.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report on the implementation of the Convention in the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Zdržel jsem se. Souhlasím, že lidé se zdravotním postižením to mají těžké, ale konstatování tohoto faktu formou usnesení Evropského parlamentu jejich situaci nezlepší. Sociální politika je navíc věcí členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), in writing. ‒ The report stated that that the UN CRPD Committee’s concluding observations on the EU’s implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), published in 2015, represent an important sign of the EU’s commitment to equality and respect for human rights and offer guidance for legislative and policy actions across the EU’s sphere of competence. I support full implementation at EU level and sufficient resources to be allocated for this.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. – Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím je súčasťou právneho poriadku EÚ. Je záväzný pre EÚ a všetky jej členské štáty. Jeho dôsledná implementácia a aplikácia si však vyžaduje aktívnejšiu činnosť zo strany orgánov EÚ. Všetky členské štáty musia dôsledne plniť záväzky dohovoru a prijímať stratégie, ktoré čo najviac vytvoria náležité a vhodné podmienky a prostredie na aktívne zapojenia zdravotne postihnutých osôb do všetkých sfér pracovného, sociálno-ekonomického, spoločenského a politického života. K tomu je potrebné, aby Komisia a členské štáty v maximálnej miere využívali komunikáciu s dotknutými organizáciami, ktoré zastupujú zdravotne postihnuté osoby, a aby v úzkej spolupráci zabezpečili pravidelné vypracovanie a predkladanie správ o plnení záväzkov z dohovoru.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 7/7/2016, καθώς και διότι η εν λόγω έκθεση είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce texte.

Si l’objet de ce texte est tout à fait positif puisqu’il vise à réduire les inégalités et discriminations que subissent les personnes handicapées, tout en améliorant leur bien-être social, nous nous opposons en revanche aux autres thèmes traités, tels l’inclusion des migrants, l’égalité des genres ou encore la libre circulation.

Par ailleurs, la notion de handicap n’est pas suffisamment précise, ce qui entraîne une incompréhension sur le traitement adéquat à apporter. Cette définition rejette la conception objective du handicap, venant ainsi marquer une contradiction avec la loi française (article L 114 du Code de l'action sociale et des familles).

Nous désapprouvons la vision très critique du texte vis-à-vis des États membres, mettant en doute leur volonté/capacité à améliorer la situation des personnes ayant un handicap, ainsi que l’immixtion supplémentaire dans les prérogatives sociales étatiques (notamment le recueil de statistiques) ou encore la soumission aux Nations unies par le contrôle effectué par le comité des droits des personnes handicapées.

Le texte souhaite développer l’intégration systématique dans un milieu normal sans prendre en compte certains éléments concrets. Nous condamnons également la discrimination positive qui se dégage parfois de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. ‒ Dnes jsme hlasovali o zprávě, která se zabývá velice důležitým tématem, a tím je ochrana práv osob se zdravotním postižením. Je jasné, že rozhodující úlohu pro pomoc osobám se zdravotním postižením sehrává stát. Ze statistik vyplývá, že bez sociálních dávek ze strany státu by více než 68,5 % osob se zdravotním postižením žilo v chudobě. Chudobou a sociálním vyloučením jsou přitom více ohroženy ženy, a to v důsledku vícenásobné diskriminace, ať již fyzické, psychické či sexuální. Ve zprávě vyzýváme Komisi, aby zvážila vytvoření rámce na úrovni EU, který by zajistil účinné uplatňování práv osob se zdravotním postižením, podporoval jejich samostatnost, zajišťoval přístupnost a možnost pracovního uplatnění a odstranění všech forem diskriminace. Zprávu jsem při hlasování podpořil.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ Oggi, esistono ancora barriere che rendono più difficile la vita alle persone con disabilità. Dobbiamo rimuovere gli ostacoli e creare una società inclusiva, libera da tutte le discriminazioni. Credo che questo ridurrà la povertà e migliorerà la crescita della qualità della vita per le persone con disabilità e per tutti coloro che possono prendersi cura di loro.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Unterstützenswert finde ich, dass die Sparmaßnahmen im Bereich der Behindertenpolitik zu vermeiden sind. Jedoch wird dieser Bericht für Gender Mainstreaming und Migrationspolitik missbraucht. Daher hab ich mich enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ L'Union européenne a adhéré à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées en décembre 2010.

Ce rapport a pour objet d'évaluer les progrès de l'Union en la matière. Il est fondé sur le principe qu'il n'existe pas de hiérarchie des droits de l'homme. Ainsi, la discrimination fondée sur le handicap doit être traitée de la même manière que la discrimination fondée sur d'autres motifs, y compris la discrimination multiple. Cette approche importe particulièrement pour les femmes et les enfants souffrant d'un handicap, pour les personnes âgées ou pour les personnes présentant des handicaps intellectuels et psychosociaux.

Le document invite la Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour intégrer le handicap dans toutes les lois, politiques et stratégies de l'Union. Je vote pour ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Je suis évidemment favorable à une intégration adéquate des personnes porteuses de handicap dans la société et à une amélioration de leur bien-être. Si nous ne pouvons pas nous opposer à la mise en œuvre d’une convention déjà signée, dans le respect du droit international, je m’oppose en revanche fermement à la stratégie de mise en œuvre proposée dans ce rapport d’initiative ainsi qu’à l’approche même du handicap qui en est faite.

C’est pourquoi j’ai voté contre ce rapport, sa vision dogmatique et sa conception subjective du handicap. In fine, ce texte ne sert pas réellement les personnes porteuses de handicap.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report as a matter of human rights and equal protections. Persons with disabilities have a right to inclusion in society in both labour and social environments, and this report implements these rights, as well as highlighting the rights of persons with disabilities to advocacy of their own well-being.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), schriftelijk. – Naar schatting 80 miljoen mensen in de Unie hebben in mindere of meerdere mate te kampen met een handicap, waaronder ruim méér dan de helft vrouwen. Door toe te treden tot het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap heeft de EU er zich toe verbonden op regelmatige basis verslag uit te brengen over de vooruitgang die ze boekt in het streven naar de volledige integratie van gehandicapten in onze samenleving.

In het verslag van het Parlement wordt opgesomd met welke vormen van discriminatie mensen met een handicap nog altijd worden geconfronteerd. Tevens worden aanbevelingen geformuleerd om een betere integratie van gehandicapten te faciliteren. Mensen met een handicap horen dezelfde rechten te hebben als alle andere burgers. Daarom is het evident dat er méér inspanningen worden geleverd om een aangepast en inclusief onderwijs te garanderen, het vrije verkeer in Europa ook consequent te waarborgen voor mensen met een handicap, de uitvoering van de EU-wetgeving over de directe toegang tot informatie en communicatie voor personen met een handicap te versterken en ervoor te zorgen dat elektronische en mobiele gezondheidsdiensten overal in Europa eenvoudig te gebruiken zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. – Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím bol prvou medzinárodnou zmluvou, ktorú Európska únia ratifikovala ako celok, a podlieha tak kontrole Výboru pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Dohovor sa vzťahuje na rozsiahlu oblasť práv a siaha do všetkých oblastí života, pričom niektoré nepatria do právomocí Únie. Preto sa od členských štátov požaduje, aby rovnako vykonávali dohovor na všetkých úrovniach vrátane regionálnej a celoštátnej. Výbor posúdil Úniu v rámci zrýchleného konania a zhrnul vo svojich odporúčaniach, že vyhlásenie si vyžaduje pravidelnú aktualizáciu. Osobitná pozornosť by sa mala venovať samotným inštitúciám Únie, ktoré majú byť vzorom vykonávania dohovoru. Domnievam sa, že neexistuje hierarchia ľudských práv a k diskriminácii na základe zdravotného postihnutia treba pristupovať rovnakým spôsobom ako k diskriminácii z iných dôvodov vrátane diskriminácie z viacerých dôvodov. To je dôležité predovšetkým v prípade žien a detí so zdravotným postihnutím, starších ľudí a jednotlivcov, ktorí potrebujú komplexnú podporu vrátane osôb s mentálnou retardáciou a psychosociálnymi poruchami. Vzhľadom na uvedené súhlasím s predloženým návrhom.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report, which calls for the human rights of all persons with disabilities to be promoted, defended and reinforced. Persons with disabilities are often excluded from the mainstream of society and denied their human rights. It is essential to make sure that all persons with all types of disabilities enjoy all human rights and fundamental freedoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ Az EU 2010 decemberében az első regionális integrációs szervezetként csatlakozott a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményhez (CRPD). A CRPD egyike azon emberi jogokkal foglalkozó szerződéseknek, amelyek a legtöbb részes állammal és aláíróval rendelkeznek. Az egyezményt mind a 28 EU-tagállam aláírta, Finnországot és Írországot kivéve 25 tagállam megerősítette, Hollandia pedig közel áll az egyezményhez való csatlakozáshoz. Az egyezményhez való csatlakozást követően az EU-nak, a többi részes államhoz hasonlóan, bevezető jelentést kellett készítenie az egyezmény végrehajtásáról.

Ezt a Bizottság 2014 júniusában nyújtotta be, amire a CRPD-bizottság 2015 májusában reagált. Az erre adott válaszában a Bizottság nagyrészt figyelembe vette a Parlament 2015 májusában elfogadott ajánlását. A CRPD-bizottság ezzel kapcsolatos kérdéseire az EU 2016 szeptemberéig köteles választ adni. Az EP ezért úgy határozott, hogy saját kezdeményezésű jelentést készít annak érdekében, hogy véleménye szerepeljen a Bizottság által benyújtandó válaszban. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság által benyújtott jelentést megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Bien que nous soyons favorables à une meilleure intégration des personnes porteuses de handicap et à une amélioration de leur bien-être, nous nous opposons à ce texte et à l’approche qui y est présentée pour ce sujet.

Tout d’abord, le rapport prône encore plus de soumission des États membres à l’UE et bafoue leurs souverainetés. L’UE se comporte comme un État, s’arroge des prérogatives sociales étatiques, et le rapport va même jusqu’à présenter la Commission comme étant la seule solution à la résolution de la problématique du handicap.

De plus, il profite du thème des personnes handicapées pour parler d’autres sujets comme l’intégration des migrants, l’égalité des genres ou encore la libre circulation.

Mais surtout, il ne définit pas la notion de handicap qui semble ne reposer que sur une conception subjective, ce qui est en opposition avec la définition donnée par la loi française.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Em 2010, a União Europeia aderiu à Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que entrou em vigor no ordenamento jurídico da União em 21 de Janeiro de 2011.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência abrange um vasto conjunto de direitos que correspondem a diversas esferas do quotidiano da pessoas com deficiência, sendo que a aplicação concreta da proteção de alguns direitos fica fora das competências da União, pelo que cabe igualmente aos Estados-Membros zelar pela sua correta aplicação.

Da adesão à referida convenção resulta a obrigatoriedade de apresentação de relatórios periódicos, de quatro em quatro anos, sobre a respetiva aplicação.

Neste sentido, voto a favor do presente relatório, uma vez que considero importante avaliar o “estado de arte” da aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, por forma a identificar as potenciais lacunas e apresentar soluções para garantir a proteção dos direitos das pessoas portadoras de deficiência.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Si nous sommes évidemment favorables à une intégration adéquate des personnes porteuses de handicap dans la société et à une amélioration de leur bien-être, si nous ne pouvons pas nous opposer à la mise en œuvre d’une convention déjà signée, dans le respect du droit international, nous nous opposons en revanche fermement à la stratégie de mise en œuvre proposée à la Commission dans ce rapport d’initiative ainsi qu’à l’approche même du handicap qui est proposée. Je me suis donc abstenue sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ The Labour Party has long championed the rights of those living with disabilities at every level of government. In the UK, there are an estimated 11 million people with a limiting long-term illness, impairment or disability, with the most commonly reported impairments being those that affect mobility, lifting or carrying. Mainstream society often excludes people with disabilities and they are effectively denied their human rights. Labour MEPs are committed to defending, promoting and reinforcing the human rights of all persons with disabilities. I voted in favour of this report as I believe that all people living with a disability must enjoy all human rights that they are afforded.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport relatif à l’application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union européenne a adhéré en décembre 2010, et qui a été rédigée en lien avec les personnes handicapées et les associations qui les représentent. Ce rapport vise notamment à une meilleure intégration des personnes handicapées sur le marché du travail et à une amélioration de l’accessibilité, en particulier à l’intérieur des institutions européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ In conformità con la decisione del Consiglio, del 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e considerando che, in quanto cittadini a pieno titolo, tutte le persone con disabilità hanno pari diritti, tra cui quelli inalienabili alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita indipendente, all'autonomia, al sostegno da parte dei sistemi pubblici e alla piena partecipazione alla società, accolgo con favore la relazione sull'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD). La piena inclusione delle persone con disabilità rappresenta, infatti, non solo un diritto e un meritato beneficio per gli interessati, ma anche una risorsa per la società nel suo insieme, che può giovarsi del valore e delle diverse competenze di queste persone. La CRPD copre una vasta gamma di diritti, riguardanti tutti i settori della vita, alcuni dei quali esulano dalla competenza dell'UE. Gli Stati membri, pertanto, sono tenuti ad applicare la convenzione a tutti i livelli, compresi quello regionale e nazionale. È dunque necessario realizzare una cooperazione politica rafforzata, che preveda le risorse umane e finanziarie per garantire il rispetto degli obblighi e l'attuazione delle raccomandazioni della CRPD.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Az Európai Unióban becslések szerint 80 millió ember él valamilyen fogyatékossággal, akiket megilletnek az egyenlő jogok és az egyenlő bánásmód. A fogyatékosságon alapuló megkülönböztetést kiemelt módon kell kezelni. Különösen fontos ez a fogyatékossággal élő nők és gyermekek, idősek és az olyan személyek esetében, akik összetett támogatásra szorulnak, ideértve az értelmi és a pszichoszociális fogyatékossággal élőket is. A jelentés megszavazásával ehhez kívántam hozzájárulni.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ The Convention on the Rights of Persons with Disabilities elaborates in detail the rights of persons with disabilities and sets out the code of implementation. The EU acceded to the Convention in December 2010. I voted for this report that concentrates on the matters highlighted in its Concluding Observations with a special regard towards women and children with disabilities, older persons and individuals with complex support needs.

 
  
MPphoto
 
 

  Момчил Неков (S&D), в писмена форма. – Подкрепих резолюцията за прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, защото смятам, че ЕС трябва да бъде на висотата на собствените си изисквания в областта на спазването и гарантирането на основни човешки права. В Съюза има близо 80 милиона хора с увреждания, които, в качеството си на равноправни граждани, имат право на равно третиране, независим начин на живот и пълноценно участие в обществото.

Нека припомним, че те нямат еднакъв достъп до образование и обучение, които адекватно да отчитат техните нужди и да им позволят да разгърнат максимално своя потенциал. Правото на приобщаващо качествено образование трябва да бъде гарантирано на всички. Твърдо заставам и зад идеята за включването на специфични за уврежданията показатели в стратегията „Европа 2020“.

„Еразъм+“ например предоставя допълнителна финансова подкрепа за мобилност на студенти с увреждания. Това обаче трябва да залегне във всички аспекти на програмата. Европейската стратегия за младежта също трябва да постави фокус върху потребностите на младите хора с увреждания.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), in writing. ‒ My support for this report stems from the recognition that protecting the rights of the disabled is an integral part of the EU’s commitment to human rights, particularly as there are approximately 80 million EU citizens with disabilities. The report reflects the results of the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) in the EU. Not only does it welcome the fact that, for the first time, the EU’s fulfilment of its international human rights obligations has been reviewed by a UN treaty body, but it also reflects the consideration that the EU is committed to equality and respect for human rights. I also support the report because it underlines the aspects that could be improved in this regard.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour of this report, which incorporated proposals from my Sinn Féin colleague Martina Anderson who authored the associated opinion of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE).

The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) was ratified by the EU in 2010, covering a large range of rights for people with disabilities, ranging from the workplace to transport. Accession means the EU is now scrutinised by the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities. The CPRD Committee published its concluding observations on the initial report of the EU in August 2015, which require the Commission to respond with a report within a year. The purpose of this own-initiative report is to ensure that Parliament’s views are taken into account in the Commission’s response (due in September).

Among other things, the report calls for the EU to ratify the Optional Protocol to the CRPD, welcomes the proposal for a European Accessibility Act and calls for its swift adoption. It calls on the Commission to review the European Disability Strategy and develop a new EU CPRD strategy; and calls for a review of all EU legislation and funding programmes to ensure full compliance and implementation with the CPRD.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich meiner Stimme enthalten, da es prinzipiell gut ist, Sparmaßnahmen im Bereich der Behindertenpolitik zu vermeiden, es allerdings nicht vertretbar ist, indirekt Gender Mainstreaming und eine erweiterte Migrationspolitik zu unterstützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Puuetega inimestel on õigus elada ühiskonnas, kus neile on tagatud teistega võrdsed võimalused. Raportis tuuakse esile, et viimased liikmesriigid peavad ÜRO konventsiooni ratifitseerimise lõpule viima ning eeskujuna liikmesriikidele tuleb ELi institutsioonidel rakendada võrdsete võimaluste tavasid kõigile, seal hulgas töölevõttu, personalieeskirju ja üldist ligipääsetavust silmas pidades.

 
  
MPphoto
 
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), por escrito. ‒ L