Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2058(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0232/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0232/2016

Συζήτηση :

PV 12/09/2016 - 18
CRE 12/09/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2016 - 4.15
CRE 13/09/2016 - 4.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0334

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

5.15. Στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη (A8-0232/2016 - Adam Gierek)
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Σπυράκη ( PPE). – Kύριε πρόεδρε, εμείς οι καταναλωτές στην Ελλάδα, αλλά και σε όλα τα κράτη μέλη, πρέπει να δούμε τον λογαριασμό να μειώνεται. Αλλά, για να συμβεί αυτό, είναι απαραίτητη η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να υπερψηφίσετε, στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017, πιλοτική μου πρόταση για την αναβάθμιση των κτιρίων στη μακρο-περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου η οποία βαθμολογήθηκε με Α άριστα από την Επιτροπή και είμαι σίγουρη ότι θα προχωρήσετε σε αυτό.

Η πρότασή μου προωθεί τη χρηματοδότηση περιφερειακών και τοπικών πρωτοβουλιών ώστε να αναβαθμιστούν ενεργειακά όχι μόνο δημόσια κτίρια αλλά και κατοικίες, και αυτό σε μια περιοχή που υποφέρει από την ενεργειακή φτώχεια σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό. Ήδη στη Γαλλία, το σχέδιο Γιούνγκερ, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, διέθεσε τετρακόσια εκατομμύρια τα οποία συνέβαλαν στην αναβάθμιση πέντε χιλιάδων κατοικιών, στη δημιουργία έξι χιλιάδων θέσεων εργασίας και στη μείωση της κατανάλωσης σε εννιά χιλιάδες εξακόσια νοικοκυριά ετησίως. Ξέρουμε ότι γίνεται, μπορούμε να το κάνουμε στην Ελλάδα, μπορούμε να το κάνουμε παντού!

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – I believe this to be a good report, and the first step towards putting in place long-term objectives to decarbonise the heating and cooling sector. Almost half of the EU’s final energy demand is for heating and cooling, and so I think that this initiative is timely and I believe that our work on heating and cooling should go hand in hand with our work on renewables, energy efficiency, buildings and energy security. For me, technology development is a vitally important part of the strategy. When we consider the energy security situation in Europe, and our over-dependence on Russian gas, we should remember that this dependence is largely to do with our heat supply.

For this reason, it is important not only that we look to diversify our sources of natural gas, which is crucial, but also that we explore ways to support and accelerate the increased deployment of renewable heat technologies.

 
  
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Il rapporto sulla strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento presenta alcune proposte molto innovative e importanti per la salvaguardia dell'ambiente a livello comunitario. Merita, tra questi, di essere citato la costruzione di edifici "smart", gli incentivi all'autoproduzione, la necessità di smantellare le centrali elettriche più obsolete e infine l'attenzione prestata all'importanza dell'informazione ed educazione dei cittadini. Tuttavia vi è un elemento che contrasta con quanto detto in precedenza: la produzione di energia dai rifiuti. Essa infatti implicherebbe l'uso di inceneritori altamente inquinanti. Per questi motivi ho deciso di astenermi.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – Although the strategy does not announce any new legislative proposals, we oppose the EU strategy on heating and cooling as it will be used to reinforce the disruptive EU energy and climate policy that has already brought irreparable damage to Europe’s industry and economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this own initiative report which makes proposals to direct the implementation of the Commission’s strategy on the Energy Union launched in February this year. Part of the Commission’s proposal was its first ever strategy for heating and cooling to tackle the massive use of fossil fuels. This is a progressive report that emphasises the need to include specific measures for heating and cooling in the upcoming revisions of the Energy Efficiency Directive, the RES Directive and the Energy Performance of Building Directive, and the new ‘energy market design’. It suggests that high-energy efficiency measures, high-performance insulation, the use of renewable sources and recovered heat are the fundamental priorities for EU’s heating and cooling strategy.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport. Le chauffage et le refroidissement représentent environ la moitié de la demande énergétique finale de l'UE. Ce qui explique pourquoi il est si important de réduire la demande et de rendre le secteur plus efficace, afin de réduire notre dépendance aux importations d'énergie, de réduire les émissions et de faire baisser les coûts pour les consommateurs, en particulier les personnes menacées par la pauvreté énergétique.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. ‒ I have voted in favour of the EU strategy on heating and cooling. In the EU, almost 50% of the EU’s final energy demand is used for heating and cooling, of which 80% is used in buildings. The share of primary energy from fossil fuels in heating and cooling remains very high at 75% and presents a major barrier to decarbonisation, thereby accelerating climate change and causing significant harm to the environment.

The heating and cooling sector should reflect the 2015 Paris Agreement on Climate Change (COP21) and be compatible with the EU’s energy and climate goal of 100% cent renewables by 2050 the latest. This issue affects in particular some EU Member States (Mediterranean countries) more than others. In order to tackle this issue, the energy efficiency of buildings must be improved and the use of renewables (including solar energy) must be increased. Reversible heat pumps may play an important role since they are energy efficient and the re-use of waste heat and cold generated by industry should be encouraged.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη που αναφέρεται στα κτίρια τόσο στον τομέα της βιομηχανίας όσο και σε αυτά που προορίζονται για κατοικία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη για αρχιτεκτονικές λύσεις, εκσυγχρονισμού της θέρμανσης των κτιρίων, πχ μέσα από την καλύτερη μόνωση τους, τον εκσυγχρονισμό των συσκευών ψύξης/θέρμανσης και τη μεγαλύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών και τηλεθέρμανσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Die Kommission hat ihre erste Strategie zur Senkung des hohen Energieverbrauchs, insbesondere von fossilen Energieträgern, im Bereich der Wärme- und Kälteerzeugung vorgelegt. Hierbei handelt es sich um eine der Prioritäten der Energieunion. Die Wärme- und Kälteerzeugung ist eine der energieintensivsten Branchen der EU, für die etwa 50 % der Energie in der EU aufgewandt werden und in der der Anteil der erneuerbaren Energieträger nur 18 % beträgt, während der Anteil fossiler Energieträger 75 % ausmacht. Die Strategie beinhaltet Pläne zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden und zur Verbesserung der Verbindungen zwischen Elektrizitätssystemen und Fernwärmenetzen. Durch diese soll die Nutzung erneuerbarer Energieträger deutlich gesteigert und die Wiederverwendung der in der Industrie erzeugten Abwärme und Kälte gefördert werden; ein Ansatz, den ich begrüße. Ich teile auch die Auffassung, dass Europa nur wettbewerbsfähig bleibt, wenn es in innovative und nachhaltige Konzepte im Bereich der Forschung und Entwicklung investiert – vor allem im Energiebereich. Ebenso bin ich der Meinung, dass in Sachen Klimaschutz und Steigerung der Energieeffizienz weiterhin großer Handlungsbedarf besteht.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Malgré les bonnes mesures proposées, la France n’a pas besoin des recommandations de l’UE pour définir sa politique énergétique, en l’occurrence en matière de chauffage et de refroidissement. Les problématiques d’Europe centrale, aux installations souvent vétustes et/ou très polluantes, ne sont pas les mêmes que celles qui se posent chez nous et l’interprétation du texte pourrait bien se faire contre nos intérêts en imposant de lourdes contraintes aux particuliers et en accélérant la défiguration ou la destruction pure et simple de notre patrimoine. J ‘ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ In the interests of transparency and democracy I would like to confirm I voted against this report. The EU ‘Heating and Cooling strategy’ is part of the European Commission´s Sustainable Energy Security Package. Its main objective is to reach 2030 climate and energy targets. Although this strategy does not announce any new legislative proposals I oppose this EU strategy as it will be used to reinforce the disruptive EU Energy and Climate policy that has already brought irreparable damages to the UK´s industry and economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette délibération car elle fixe une stratégie de l'Union européenne en matière de chauffage et de refroidissement, énonçant des propositions visant à réduire l'utilisation de l'énergie dans les bâtiments. J'estime que la rénovation des bâtiments est l'un des moyens les plus simples pour que l'énergie soit utilisée de manière plus efficace et pour parvenir à des réductions significatives des émissions de CO2.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už pranešimą dėl ES šildymo ir vėsinimo strategijos. ES šildymo ir vėsinimo strategija yra neatskiriama Energijos sąjungos strategijos dalis, todėl šildymo ir vėsinimo sektorius yra itin svarbus siekiant ES energetikos ir klimato tikslų iki 2020 m., 2030 m. ir 2050 m., taip pat siekiant energijos tiekimo saugumo didinimo tikslų. Be to, naujosiose valstybėse narėse, įstojusiose į ES po 2004 m., didžiausios efektyvumo didinimo galimybės yra šiluminės pastatų renovacijos srityje. Todėl pritariu, kad reikia didinti finansavimą, skirtą darbui, susijusiam su ištisų gyvenviečių šilumine rekonstrukcija. Tai turi būti laikoma prioritetu, ypač todėl, kad atitinkamų pastatų savininkai negali padengti sąnaudų, o valstybės parama nėra pakankama.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ Although the strategy does not announce any new legislative proposals, we oppose the EU strategy on heating and cooling as it will be used to reinforce the disruptive EU energy and climate policy that has already brought irreparable damage to Europe’s industry and economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Ce texte, dont l’auteur est Polonais et qui concerne avant tout les pays d’Europe de l’Est, fait potentiellement peser de graves menaces sur notre patrimoine architectural.

On y trouve certes une précaution pour les « bâtiments historiques ». Cependant, outre que le concept reste vague (compte tenu des différentes législations en matière de protection du patrimoine, avec seulement 44 000 bâtiments protégés en France contre plus d’1 000 000 en Allemagne), le paragraphe 23 demande par exemple aux « autorités locales » de traiter « les problèmes spécifiques des bâtiments ruraux, qui sont généralement plus vieux, moins économes en énergie et moins bénéfiques pour la santé et assurent un confort thermique moindre ». C’est-à-dire l’isolation par l’extérieur ?

Ce risque qui pèse sur notre patrimoine (au sens large) est d’autant plus grand que la tendance actuelle en France est de donner toujours plus de pouvoir décisionnaire aux édiles locaux, qui n’ont généralement pas les compétences requises et qui peuvent difficilement résister aux diverses pressions (en particulier du BTP), au détriment des Architectes des Bâtiments de France. Voilà pourquoi ce texte risque d’accélérer la défiguration, voire la destruction pure et simple de notre patrimoine, au nom de l’« efficacité énergétique ».

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai approuvé ce rapport qui rappelle tout d'abord que le chauffage et le refroidissement représentent la plus grande part de la demande au sein de l'Union européenne.

Le rapport demande que des stratégies spécifiques à long terme basées sur les énergies renouvelables soient développées. Il demande également que les normes d'efficacité énergétiques soient renforcées et la Commission est appelée à prévoir un cofinancement approprié pour les initiatives de rénovations des bâtiments publics et logements multiples qui se caractérisent par une efficacité énergétique basse.

Parallèlement, les États membres sont invités à faire progressivement cesser, dans les zones urbaines, l'utilisation de chaudières anciennes qui génèrent des émissions à faible altitude.

Enfin, les députés estiment que des progrès devraient être faits au titre du programme-cadre Horizon 2020 dans la recherche et développement portant sur des matériaux et des systèmes de chauffage et de refroidissement durables et efficaces.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Quasi il 50 % della domanda finale di energia dell'UE è utilizzato per il riscaldamento e il raffreddamento, di questa circa l'80 % è impiegata per gli edifici. L'accordo stabilito con la COP21 ha indicato chiaramente la via da seguire. Essa si concilia fortemente con gli stessi obiettivi europei che prevedono, al più tardi per il 2050, un settore del riscaldamento e del raffreddamento basato interamente sulle energie rinnovabili. La relazione Gierek, che oggi ho sostenuto con il mio voto, appoggia la comunicazione della Commissione relativa alla strategia UE su riscaldamento e raffreddamento, indicando alcune misure da adottare per conseguire gli obiettivi prefissati. Un'elevata efficienza energetica, un isolamento termico altamente performante e soprattutto il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e all'energia termica di recupero rappresentano le priorità fondamentali insieme a un sistema energetico più decentralizzato e flessibile. I Fondi strutturali e di investimento europei possono rappresentare uno strumento importante per la realizzazione di queste proposte e per una più generale modernizzazione del sistema energetico del continente. La nuova strategia non deve essere solo un punto di forza della politica ambientale dell'Unione ma anche una grande opportunità sia alle per le imprese sia per i consumatori.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Los sectores de la calefacción y la refrigeración consumen la mitad de la energía (sobre todo de fuente fósiles) en la Unión y, una parte importante de esa energía se pierde por falta de eficiencia. Existe entonces un margen importante de mejora del sector y, por consiguiente, de disminución de la consumición de la energía y de emisión de gases de efecto invernadero.

El informe va en la buena dirección porque propone aumentar la cuota de energía renovable en este ámbito, invertir para mejorar la eficiencia energética mediante la renovación de los edificios, acelerar la modernización de los sistemas de calefacción, descentralizar los sistemas de producción energético, etc.

Si este conjunto de medidas va en la buena dirección, es muy insuficiente para bajar drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, cambiar en profundidad el sistema energético y cumplir con los objetivos climáticos. Por ello, me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport sur la stratégie de l’UE en matière de chauffage et de refroidissement car les mesures qu’il propose risquent de mettre en péril notre patrimoine architectural, notamment rural.

Si l’efficacité énergétique est en effet un objectif louable, le texte pousse les autorités locales à prendre des mesures visant les bâtiments ruraux, lesquels sont jugés «plus vieux, moins économes en énergie et moins bénéfiques pour la santé». Outre le danger que de telles mesures feraient peser sur notre patrimoine, il faut rappeler que le changement de normes constant pose un certain problème de coût, notamment pour les particuliers qui doivent investir, selon le rapport dans des pompes à chaleur réversibles ou dans des travaux d’isolation thermique.

Si des tentatives sont présentes dans le texte pour être prudent vis à vis des «bâtiments historiques», cette précaution se révèle fragile compte tenu du flou juridique autour de cette définition.

Rappelons d’ailleurs que malgré la précaution incluse dans la loi sur la transition énergétique pour la protection du bâti ancien dans les opérations d’isolation, le décret d’application s’est, lui, empressé d’atténuer au possible cette assurance.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ La relazione Gierek è condivisibile e priva di criticità, l'ho quindi sostenuta col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ Calefacción y refrigeración suponen aproximadamente la mitad de la demanda de energía final de la UE. De ahí la importancia de mejorar la eficiencia energética en este ámbito, para reducir dependencia, emisiones y costes para los consumidores, en especial, para aquellos en riesgo de pobreza energética. Se trata de garantizar que la energía se utilice de manera más eficiente y de reducir las emisiones de CO2.

Entre las medidas que se deben adoptar, es necesario un incremento sustancial de la financiación para las obras de renovación térmica de urbanizaciones completas. Asimismo, es necesario sustituir las centrales termoeléctricas obsoletas de las urbanizaciones por eficientes centrales de cogeneración combinada de calor y electricidad. Por otra parte, en los países mediterráneos, la refrigeración es un motivo de preocupación. Las soluciones arquitectónicas adecuadas, el aislamiento y las bombas de calor reversibles pueden tener un papel importante para resolver este problema. Además, la radiación solar es una fuente importante de calor que aún no se ha utilizado lo suficiente.

Se alimentan así algunas de las próximas iniciativas legislativas en materia de eficiencia energética, previstas para finales de 2016, en particular, la Directiva revisada relativa a la eficiencia energética de los edificios.

Por estos motivos, he votado a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pasisakė dėl pastatų šildymo ir vėsinimo strategijos. Šildymui ir vėsinimui suvartojama beveik 50 proc. galutinės ES energijos paklausos, iš kurių 80 proc. naudojama pastatuose, o kiekvienas papildomas sutaupytos energijos procentas dujų importą leistų sumažinti 2,6 proc. Parlamento manymu, reikia imtis aktyvesnių veiksmų tiek mažinant pastatų šildymo paklausą, tiek perkeliant likusią paklausą nuo importuoto iškastinio kuro deginimo individualiuose katiluose prie tvarių šildymo ir vėsinimo galimybių. Pranešime taip pat pabrėžiama, kad atsinaujinančių energijos išteklių dalis lėtai augo, tačiau vis dar esama milžiniškų galimybių visuose lygmenyse ir valstybėse narėse jos turėtų būti išnaudojamos. Parlamentas palankiai įvertino Komisijos komunikatą dėl ES šildymo ir vėsinimo strategijos, kuriuo žengtas svarbus žingsnis link holistinio požiūrio į šildymo ir vėsinimo sektoriaus pertvarką Europos Sąjungoje ir nustatytos prioritetinės veiksmų sritys.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), napisan. ‒ Rezolucija o strategiji EU-a za grijanje i hlađenje čini strateški dio veoma značajne oblasti poput energetske stabilnosti i sigurnosti EU-a, s obzirom da se skoro polovica krajnje potražnje za energijom u EU-u koristi za grijanje i hlađenje. Ta strategija EU-a prepoznaje ključne izazove i potrebe za povećanjem energetske učinkovitosti i uvođenjem obnovljivih izvora energije.

Uočeni problemi u dotrajalosti i neefikasnosti sustava stambenog grijanja u EU-u jesu ujedno i veliki potencijal za povećanje energetske učinkovitosti. Ulaganje u uštedu energije i energetsku učinkovitost nudi najveći i najbrži povrat uloženih sredstava u energetskom sektoru. Strategija prepoznaje aktivnu ulogu koju potrošači mogu imati u stvaranju održivog europskog sustava grijanja i hlađenja.

Naglašena je potreba za uvećanjem stope recikliranja, jer će proizvodnja energije iz otpada imati vrlo važnu ulogu u sektoru grijanja. Strategija ukazuje na jedan integriran pristup u mobilizaciji svih ključnih aktera u vezi upotrebe svih raspoloživih europskih strukturnih i investicijskih fondova koji bi trebali biti dostupni svim akterima, a posebno malim, srednjim i mikro poduzećima. Uz to, tako i na glasanju sva moja podrška ide toj rezoluciji.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. ‒ Più del 40 % del consumo finale di energia in Europa avviene negli edifici, un consumo che contribuisce per il 36% al totale delle emissioni di CO2. Se si pensa all'impatto su queste cifre degli impianti da riscaldamento e raffreddamento emerge chiaramente l'importanza di un intervento in questi settori per razionalizzare il consumo energetico e ridurre inquinamento ed emissioni. In vista della presentazione da parte della Commissione delle proposte legislative sull'efficienza energetica e sulla performance degli edifici, il Parlamento intende sottolineare con questa relazione, che sostengo, l'importanza di favorire tutte le misure che possono portare a un ammodernamento dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento. Con le opportune misure fiscali, già messe in campo ad esempio in Italia, e con sistemi integrati che sfruttino le nuove tecnologie, sarà possibile conseguire nei prossimi anni risultati significativi in termini di risparmio tanto a livello di singole abitazioni quanto a livello di grandi edifici.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo Izvješće o strategiji EU-a za grijanje i hlađenje. Računi za grijanje i hlađenje su otprilike polovica potrošnje energije u EU-u, što govori koliko je važno smanjenje potražnje i stvaranje učinkovitijeg sektora, kako bi se smanjila ovisnost o uvozu energije, smanjile emisije i srušili troškovi za potrošače, posebno one u opasnosti od energetskog siromaštva.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Ce texte appelle les États membres et les collectivités locales à économiser l’énergie en matière de chauffage et de refroidissement. L’économie d’énergie est ici considérée comme «le premier combustible propre».

Il insiste, dans son paragraphe 23, sur les bâtiments ruraux avec un risque évident pour le patrimoine rural de la France.

Ce paragraphe ayant été adopté, j'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Il riscaldamento e il raffreddamento di edifici pubblici, industrie e abitazioni ha un importante impatto economico e ambientale per l'intera Unione europea. I dati in nostro possesso dimostrano significative differenze fra Europa orientale, settentrionale e mediterranea sul tema: conseguentemente diversa è anche la gerarchia d'importanza delle singole iniziative nei vari paesi. Nel caso degli Stati che hanno aderito all'UE dopo il 2004 le principali opportunità in termini di efficienza si concentrano nella riqualificazione termica degli edifici, considerata la soluzione più semplice per garantire un utilizzo più efficiente dell'energia e un'importante riduzione delle emissioni di CO2. È necessario aumentare in modo significativo le risorse finanziarie destinate alla riqualificazione termica di interi isolati, in particolare quelli costruiti ricorrendo alla tecnologia dei pannelli prefabbricati. A tal fine dovrebbe essere destinata a titolo del Fondo europeo per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili una dotazione finanziaria pari ad almeno il 25 % del totale. Tale obiettivo dovrebbe figurare al primo posto nelle priorità del settore poiché i costi di tale riqualificazione superano le possibilità dei proprietari degli edifici mentre il sostegno statale è insufficiente. Riscaldamento più efficiente significa ambiente più sano e risparmio per i tutti i cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport vise à accroître l’efficacité énergétique et encourage le recours aux énergies renouvelables pour le chauffage et le refroidissement avec un objectif de 100 % d’ici 2050. Pour y parvenir, le rapport propose de s’appuyer sur la géothermie, la production de biométhane, l’utilisation prioritaire de matières premières locales ou la récupération de la chaleur industrielle. Bien qu’il soit nécessaire dans les États membres de s’attaquer au gaspillage énergétique en vue de réduire notre facture énergétique, se pose tout de même la question du financement des infrastructures permettant d’atteindre cet objectif, telles que l’isolation thermique et les pompes à chaleur réversibles. Or, sur ce point, il est à craindre que ces travaux soient à la charge des particuliers malgré la mise en place d’un système de subventions. Par ailleurs, ce rapport préconise de réaliser des études sur les économies d’énergie dans les bâtiments historiques en vue d’y améliorer la performance énergétique. Or, rien ne nous garantit que les travaux adéquats assurent la protection et la préservation de notre patrimoine culturel. C’est la raison pour laquelle j’ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Multe dintre clădirile europene se confruntă în prezent cu problema pierderilor de energie din cauza izolării lor necorespunzătoare și a sistemelor de încălzire vechi și ineficiente. Totodată, sărăcia energetică afectează aproape 11% din populația UE. Instrumentele de politică și capacitățile UE nu sunt încă suficient de dezvoltate pentru a stimula transformarea sectorului încălzirii și răcirii, pentru a valorifica la maximum potențialul existent și a dezvolta soluții pentru reducerea cererii.

Potrivit estimărilor, cantitatea de energie termică produsă în urma proceselor industriale și risipită în atmosferă sau în apă, în loc să fie utilizată într-un mod productiv, este suficientă pentru a acoperi în întregime nevoile de încălzire din clădirile rezidențiale și terțiare din Uniune.

Salut inițiativa Comisiei pentru industrie, cercetare și energie cu privire la inițierea acestui raport, considerând că aplicarea corectă a măsurilor de dezvoltare a unei strategii cuprinzătoare și integrate pentru încălzire și răcire oferă, atât pentru întreprinderile, cât și pentru consumatorii din UE, o serie de oportunități semnificative în ceea ce privește reducerea costurilor energetice globale pentru industrie, stimularea competitivității și asigurarea unei reduceri a costurilor suportate de consumatori, motiv pentru care am votat în favoarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian-Silviu Bușoi (PPE), în scris. ‒ Problema încălzirii și a răcirii are efecte profunde în cele mai diferite domenii. Este esențial să se înregistreze progrese reale în revoluționarea sectorului încălzirii și răcirii ca parte a unei reforme mai ample a sistemului energetic. Principala modalitate de a combate sărăcia energetică este de a reduce prețurile la încălzire, asigurându-se că eficiența energetică va crește semnificativ.

Strategia de creștere a eficienței și a sustenabilității încălzirii și răcirii își propune să abordeze un aspect complex: distribuția elementelor ce fac referire la încălzire în mai multe directive și instrumente legislative precum: Directiva privind eficiența energetică a clădirilor, Directiva privind energia din surse regenerabile și Directiva privind eficiența energetică.

Susțin propunerea de rezoluție a Parlamentului European referitoare la o strategie a UE pentru încălzire și răcire. Subliniez importanța realizării unor cercetări științifice mai ample cu privire la dezvoltarea unor soluții tehnologice inovatoare, menite să asigure aparatele casnice și toate sistemele de încălzire și de răcire, care să fie eficiente din punct de vedere energetic. O importantă sursă de căldură, care nu a fost folosită suficient, o reprezintă radiația solară, care, cu ajutorul panourilor care încălzesc apa sau generează energie electrică, poate fi valorificată la maxim.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Dopo attenta lettura e discussione in aula ho dato il mio voto positivo alla relazione alla proposta di risoluzione del Parlamento europeo sul tema una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento in quanto ritengo che lo scenario del corretto approvvigionamento energetico non può più essere disgiunto da quello relativo all'utilizzo più efficiente dell'energia e alla importante riduzione delle emissioni di CO2, a seguito dell’accordo COP 21, ormai ratificato anche da USA e Cina. Va peraltro tenuto conto della resilienza energetica delle nostre nazioni, e della lotta alla cosiddetta "povertà energetica". Con la successiva considerazione che i mercati dell'energia mantengono tuttora un carattere fortemente regionalistico, sulla base del principio della responsabilità nazionale del mix energetico, molto disomogeneo tra gli Stati.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this own initiative report which makes proposals to direct the implementation of the Commission’s strategy on the Energy Union launched in February this year. Part of the Commission’s proposal was its first ever strategy for heating and cooling to tackle the massive use of fossil fuels. This is a progressive report that emphasises the need to include specific measures for heating and cooling in the upcoming revisions of the Energy Efficiency Directive, the RES Directive and the Energy Performance of Building Directive, and the new ‘energy market design’. It suggests that high-energy efficiency measures, high-performance insulation, the use of renewable sources and recovered heat are the fundamental priorities for EU’s heating and cooling strategy.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ The Commission has launched the first ever strategy to tackle heating and cooling efficiently. This is one of the priorities of the EU especially when it is consists of the EU’s biggest energy sector and I fully agree. The report points out at the local character and potential of heating and cooling. The strategy includes amongst others plans to boost the energy efficiency of buildings and the use of renewable energy. I believe it is important that there is access to finance for investments to modernising the heating and cooling system and a focus on the research and technological innovation for European industry. I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Il riscaldamento e il raffreddamento sono responsabili di metà del consumo energetico dell'UE e molta di tale energia va persa. Renderli più efficienti e sostenibili è una priorità strategica dell'Unione dell'energia. Se la relazione del collega Gierek comporta numerosi riferimenti positivi (ad esempio l'importanza di smantellare al più presto le centrali più obsolete e di accelerare la sostituzione degli impianti domestici più inquinanti), essa conserva elementi che non ci soddisfano: ad esempio quando tratta del teleriscaldamento su cui vorremmo maggiore prudenza, specie in relazione a nuove reti e infrastrutture; quando tratta della geotermia, del biogas senza distinguere le fonti di provenienza, e soprattutto sulla strategia della Commissione europea sulla produzione di energia da rifiuti che implica inceneritori. Per questi motivi ho deciso di astenermi.

 
  
MPphoto
 
 

  Dita Charanzová (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this report as I believe that new sustainable energy strategies, such as self-generation and sustainable use of organic waste, could help us to decrease our dependency on high-carbon infrastructure and increase, on the other hand, energy efficiency in rural buildings. I would be also in favour of a new attractive financing system to promote new technologies for heating households using renewable energy sources as well as of modernisation of old and inefficient heating systems and of deep renovation of buildings with improved thermal insulation.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ La politica energetica dell'Unione europea in materia di riscaldamento e raffreddamento deve mirare a ridurre la dipendenza energetica degli Stati membri, abbassare i costi per i consumatori e diminuire le emissioni coerentemente con gli obiettivi stipulati alla Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21). Ad oggi, quasi il 40 % della domanda finale di energia dell'UE è utilizzato per il riscaldamento e il raffreddamento degli edifici. È necessario incrementare l'efficienza energetica degli edifici mediante il rinnovo e la ristrutturazione, in particolare migliorandone l'isolamento termico. Ho ritenuto di votare a favore della relazione poiché invita gli Stati membri a mettere in atto strategie che permettano ai consumatori di essere maggiormente coinvolti nel mercato dell'energia e di intraprendere azioni per controllare il consumo energetico. È opportuno inoltre continuare a sostenere la costruzione di edifici a energia quasi zero. Ritengo che gli Stati membri debbano offrire incentivi per la promozione e l'impiego di energie rinnovabili. Ed è essenziale investire in attività di ricerca e innovazione al fine di sviluppare tecnologie energeticamente efficienti. Infine, credo che gli Stati membri debbano garantire che una quota dei finanziamenti dedicati all'efficienza energetica sia erogata a favore delle famiglie aiutandole ad investire in apparecchiature di riscaldamento e raffreddamento più efficienti.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την έκθεση και θυμίζουμε ότι στις μεσογειακές χώρες της Ευρώπης η ψύξη είναι ένα θέμα αυξανόμενης ανησυχίας, και συνδέεται με τη σταδιακή κλιματική αύξηση της θερμοκρασίας. Κατάλληλες αρχιτεκτονικές λύσεις, η μόνωση και οι αντιστρέψιμες αντλίες θερμότητας - που αντλούν θερμότητα από ένα δωμάτιο σε ζεστό καιρό και τη διοχετεύουν όταν απαιτείται θέρμανση - μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίλυση αυτού του προβλήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τον τομέα θέρμανσης και ψύξης είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς επηρεάζει ζητήματα βιομηχανικής αλλά και καταναλωτικής φύσεως. Η διάθεση αναβάθμισης των εξοπλισμών που χρησιμοποιούνται, καθώς και η στρατηγική εξορθολογισμού της ενέργειας που καταναλώνει η ευρωπαϊκή κοινωνία, αποτελούν θετικά βήματα και για αυτόν το λόγο ψήφισα θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ È con favore che accolgo la relazione della commissione per l'industria con cui si stabilisce un'indispensabile strategia europea in materia di riscaldamento e di raffreddamento dal momento che considero tale tema prioritario nel quadro di una crescita sostenibile. La politica energetica europea include la riduzione dell'utilizzo di combustibili fossili e il potenziamento delle energie rinnovabili (che ad oggi hanno un utilizzo, seppur crescente, limitato al 18 %) per garantire energia più pulita, sicura, competitiva, persistente e a prezzi ragionevoli per tutti. L'eccessiva dipendenza da un numero limitato di fonti, inoltre, rende i paesi vulnerabili alle interruzioni delle forniture. In un momento in cui l'accessibilità economica dell'energia e la competitività dei prezzi energetici recano crescente preoccupazione a famiglie e imprese, è necessario ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili e diminuire le emissioni di gas a effetto serra. La proposta da me approvata invita gli Stati membri a smantellare gradualmente nelle aree urbane l'uso di impianti arretrati e la dismissione dei caminetti a legna nelle città. Tali provvedimenti richiedono, durante la transizione, investimenti da gestire all'insegna dei principi di efficienza ed efficacia, dunque si rivela essenziale la collaborazione con gli enti locali.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ I supported the report on an EU strategy on heating and cooling and noted no objections.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ O aquecimento e a refrigeração é o maior setor energético da União Europeia, com uma quota de 50% do consumo energético da UE. Desta metade do consumo global, apenas 18% provêm de fontes renováveis e 75% de fontes fósseis. A dimensão desta área torna-a uma prioridade da União da Energia e este relatório, como primeira estratégia de eficiência energética do setor, reveste-se de grande importância.

Entendo que a renovação térmica dos edifícios deve ser prioritária, incluindo intervenções alargadas em grandes zonas residenciais. Recordo, a este título, que o financiamento da UE deve ser equilibrado com o investimento nacional e com a iniciativa dos proprietários, em respeito ao princípio da subsidiariedade.

A este propósito, faço notar que as necessidades de aquecimento ou refrigeração são muito variáveis na UE (as exigências de calor no norte contrastam com as exigências de arrefecimento no sul, por exemplo), pelo que as especificidades devem ser consideradas em qualquer regulamentação.

Defendo que qualquer reforma global neste setor promova a iniciativa científica e a investigação em tecnologias energéticas e que, por essa via, a transição energética seja um processo sustentado e assente em análises custo-benefício credíveis e transparentes.

Pelo exposto, apoio o relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione poiché, nella definizione della strategia dell'Unione europea per il riscaldamento e il raffreddamento, pone l'accento sulla riqualificazione energetica degli edifici, sottolineando come sia necessario un intervento da parte del Fondo europeo per l'efficienza energetica affinché i cittadini siano aiutati nel sopportare i costi dell'ammodernamento degli stessi attraverso una copertura di almeno il 25 % del costo totale. Per quanto riguarda il raffreddamento al centro della strategia dovrebbe esserci la ricerca di nuove soluzioni architettoniche, l'isolamento termico e le pompe di calore a inversione, con un attenzione particolare su queste ultime, date le enormi potenzialità in tema sia di riscaldamento che di raffreddamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del presente informe, debido a que el desarrollo de una estrategia europea en este ámbito, supone una herramienta necesaria para la reducción de emisiones. El sector del calentamiento y enfriamiento, supone uno de los principales emisores de carbono en la Unión, plantear una estrategia a nivel europeo es un primer paso para corregir los problemas que supone la asignación de recursos a través de mecanismos de mercado. El informe incluye un apoyo explícito al uso de las energías renovables en este sector, así como, la mejora de la eficiencia energética de los edificios, mecanismos de calefacción colectiva, etc. El texto supone un apoyo al desarrollo de tecnologías más sostenibles y a la reducción de emisiones en este sector. Es por todo esto por lo que he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ La risoluzione del Parlamento europeo presenta una strategia europea per il miglioramento degli impianti di riscaldamento e raffreddamento nei locali a livello europeo che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi generali di decarbonizzazione e di efficienza energetica. Il Parlamento europeo, nella risoluzione, constata che la percentuale di energia primaria da combustibili fossili impiegata per il riscaldamento e il raffreddamento dei locali rimane molto elevata e rappresenta un ostacolo importante alla decarbonizzazione, accelerando di conseguenza il cambiamento climatico e provocando danni significativi all’ambiente. Ho votato in favore della risoluzione perché con il mio voto intendo sostenere questo processo di ammodernamento degli impianti di riscaldamento e raffreddamento. Tale processo deve coinvolgere i diversi attori a tutti i livelli: la Commissione deve impiegare un importante meccanismo finanziario per esempio per l'accelerazione del tasso di ristrutturazione edilizia e a stanziare una quota più elevata di fondi UE a favore di programmi di efficienza energetica e dell'uso di energia da fonti rinnovabili; gli Stati membri devono prendere provvedimenti mirati a offrire forti incentivi per il miglioramento dell'efficienza energetica; le autorità nazionali e locali devono assicurare che i consumatori siano pienamente consapevoli e possano usufruire dei benefici tecnici ed economici dei nuovi impianti di riscaldamento e raffreddamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Andi Cristea (S&D), în scris. ‒ Încălzirea treptată a climei determină răciri ce generează pierderi de energie în imobilele ce nu beneficiază de izolare termică adecvată. Am votat pentru rezervarea a cel puțin 25% din Fondul european pentru eficiență energetică și energii regenerabile în scopul renovării termice a proprietăților. Acest obiectiv trebuie să reprezinte o prioritate, cu atât mai mult cu cât problema încălzirii și a răcirii este din ce în ce mai mare în statele membre.

Folosirea soluțiilor arhitecturale adecvate, a izolațiilor și a pompelor de căldură reversibile, înlocuirea centralelor termice depășite cu unele de înaltă eficiență reprezintă soluții concrete pentru a ușura disconfortul termic al cetățenilor statelor membre afectați de aceste schimbări climatice.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Głosowałem za przyjęciem strategii UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia, stanowi ona pierwszy etap analizy problemów i wyzwań w tym sektorze oraz rozwiązywania ich za pomocą polityki energetycznej UE. W celu osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu i energii sektor, którego dotyczy strategia, musi przejść radyklaną zmianę, aby ograniczyć zużycie energii i zmniejszyć wykorzystanie paliw kopalnych. Jak potwierdzają badania, aż 84% energii wykorzystywanej do ogrzewania i chłodzenia pochodzi nadal z paliw kopalnych, a tylko 16% ze źródeł odnawialnych. Moim zdaniem ważne jest, żeby wprowadzić zmiany w tym sektorze. Do głównych celów strategii należy połączenie systemów elektroenergetycznych z systemami grzewczymi i chłodniczymi, jak i odzyskiwanie energii odpadowej z przemysłu.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ Heating and cooling is the largest energy sector especially in homes around the European Union. High efficiency cogeneration heat plants and reversible heat-cooling pumps are needed for Northern and Mediterranean countries. I am in favour of this report which highlights the need for architectural solutions, the modernisation of heating and cooling appliance as well the greater use of district heating and renewables. We need to keep in mind that heating and cooling accounts for roughly half of the EU’s final energy demand – therefore it is highly important to reduce this demand and make the sector more efficient. I voted in favour of this EU strategy which addresses energy poverty, reduces emissions and also brings down costs to consumers.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. ‒ Având în vedere că politicile privind eficiența energetică ar trebui să se concentreze pe cele mai rentabile moduri de îmbunătățire a performanțelor clădirilor prin reducerea cererii de căldură și/sau conectarea clădirilor cu alternative cu eficiență ridicată, consider importantă realizarea de cercetări științifice extinse pentru dezvoltarea de soluții tehnologice inovatoare, menite să propună aparate casnice și sisteme de încălzire și de răcire care să fie eficiente din punct de vedere energetic și care să funcționeze pe bază de energie din surse regenerabile.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport d’initiative porte sur la proposition de la Commission européenne de lancer sa première stratégie de lutte contre la consommation massive d’énergie, lutte considérée comme une des priorités de l’Union de l’énergie. Le rapport du Parlement souligne l’importance des réseaux d’énergie urbains et invite les États membres à réduire l’utilisation de chaudières. Il souligne également l’importance des investissements dans la recherche et l'innovation dans ce domaine. Considérant qu’une utilisation plus efficace de l’énergie doit aider, d’une part, l’Union à atteindre les objectifs de la COP21 et, d’autre part, les citoyens européens à réduire leur facture énergétique, j’ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ Although the strategy does not announce any new legislative proposals, we oppose the EU strategy on heating and cooling as it will be used to reinforce the disruptive EU energy and climate policy that has already brought irreparable damage to European industry and economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce rapport sur la stratégie de l’Union européenne en matière de chauffage et de refroidissement dresse les recommandations du Parlement européen afin de traiter de la consommation massive d’énergie dans ce secteur. Alors que près de 50 % de la demande finale d'énergie dans l'Union européenne est utilisée pour le chauffage et le refroidissement, il est indispensable d’établir des lignes directrices afin de renforcer l’efficacité énergétique, principalement dans les bâtiments. Il me semble particulièrement nécessaire d’encourager la recherche et l’innovation dans ce domaine afin de permettre non seulement une meilleure isolation générant des économies d’énergie, mais aussi de développer l’utilisation des énergies renouvelables.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ Az Európai Unió a teljes földgáz-felhasználásának 59%-át, míg a kőolajfogyasztásának a 12%-át fordítja fűtésre és hűtésre, miközben minden 1%-nyi energiahatékonyságbeli növekedés 2,6%-kal csökkenti a földgázimportot. Az Unió ezért kiemelt figyelmet fordít a fűtés és a hűtési stratégia megalkotásra, annak érdekében, hogy el tudja érni a kitűzött klímacélokat, és csökkenteni tudja a függőségét az energiahordozók beszállítóitól. Épületeink fűtése és hűtése emészti fel a teljes energiafelhasználásunk közel 35%-át, komoly felújítási munkálatokkal viszont ez jelentősen csökkenthető lenne. Továbbra is tetemes a nem megfelelő hatékonyságú, rendes szigetelés nélküli falak illetve egyrétegű ablakok állománya. Ennek érdekében jött létre az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv, amely kötelező minimum energiahatékonysági kritériumokat szab meg az új beruházások terén.

Az ipar esetében szigeteléssel és hatékonyságnöveléssel alacsonyabb kibocsátáscsökkenés érhető el, mivel a megfelelő hőfokra fűtés sokszor szerves része a gyártási folyamatnak. Ennek ellenére cél a folyamatok minél teljesebb dekarbonizációja. Ugyanakkor az igazán magas hőfokon zajló folyamatok esetében nem lehet megoldás a megújulókból termelt árammal való fűtés, tehát fosszilis tüzelőanyagra van szükség. Az Unió kiemelt célja, hogy a létrejövő hőfelesleget – vagy éppen hidegfelesleget – minél jobban tudja hasznosítani. Végezetül, fontos kiemelni az LNG-import terminálok szerepét, mint távhűtési forrásokat.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ Questa strategia è un'utile opportunità oltre che un importante impegno per lo sviluppo delle energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni CO2. Inoltre, per combattere il fenomeno del riscaldamento globale diventa sempre più importante investire nelle tecnologie e nella gestione di nuovi impianti e costruzioni termoisolanti, come ad esempio le pompe di calore a inversione e i pannelli prefabbricati. La relazione affronta seriamente le odierne sfide climatiche e tutela il benessere dei cittadini e il rispetto per l'ambiente, per questo ho deciso di sostenerla.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. – Európai Unió teljes földgáz-felhasználásának 59%-át, míg kőolajfogyasztásának 12%-át fordítja fűtésre és hűtésre, miközben minden 1%-nyi energiahatékonyságbeli növekedés 2,6%-kal csökkenti a földgázimportot. Az Unió ezért kiemelt figyelmet fordít a fűtési és a hűtési stratégia megalkotásra, annak érdekében, hogy el tudja érni a kitűzött klímacélokat és csökkenteni tudja a függőségét az energiahordozók beszállítóitól. Épületeink fűtése és hűtése emészti fel a teljes energiafelhasználásunk közel 35%-át, komoly felújítási munkálatokkal viszont ez jelentősen csökkenthető lenne. Továbbra is tetemes a nem megfelelő hatékonyságú, rendes szigetelés nélküli falak, illetve egyrétegű ablakok állománya. Ennek érdekében jött létre az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv, amely kötelező energiahatékonysági minimumkritériumokat szab meg az új beruházások terén.

Az ipar esetében szigeteléssel és hatékonyságnöveléssel alacsonyabb kibocsátáscsökkenés érhető el, mivel a megfelelő hőfokra fűtés sokszor szerves része a gyártási folyamatnak. Ennek ellenére cél a folyamatok minél teljesebb dekarbonizációja. Ugyanakkor az igazán magas hőfokon zajló folyamatok esetében nem lehet megoldás a megújulókból termelt árammal való fűtés, tehát fosszilis tüzelőanyagra van szükség. Az Unió kiemelt célja, hogy a létrejövő hőfelesleget – vagy éppen hidegfelesleget – minél jobban tudja hasznosítani. Végezetül fontos kiemelni az LNG import terminálok szerepét, mint távhűtési forrásokat.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ce texte prolonge le rapport Pieper voté en juin à Bruxelles sur l’efficacité énergétique. L’objectif affiché est d’atteindre 100 % d’énergies renouvelables. Malgré cet objectif en apparence louable, on redoute une forme d’austérité énergétique imposée aux peuples européens. En outre, ce texte fait courir un risque important à notre patrimoine, en préconisant une amélioration de leurs performances énergétiques au détriment de la préservation de leur valeur patrimoniale. J’ai donc voté contre la résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Подкрепих това досие, защото то представлява добър идеологически подход за преодоляване на проблемите с отоплението и охлаждането из целия ЕС. Имам някои опасения по отношение на възможността за получаване на някакви значителни краткосрочни ефекти, но в дългосрочен план това е единствената жизнеспособна стратегия, ако искаме да се подобри системата и да опазим околната среда, имайки предвид ресурсите. Очевидно е, че ще трябва да се направи оценка на ситуацията за всяка една държава членка, тъй като предизвикателствата се различават драстично.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Η ενέργεια θα έπρεπε να είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε κράτους, η Ένωση θα πρέπει να περιοριστεί σε πιέσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ Az Európai Unió a teljes földgáz-felhasználásának 59%-át, míg a kőolajfogyasztásának a 12%-át fordítja fűtésre és hűtésre, miközben minden 1%-nyi energiahatékonyságbeli növekedés 2,6%-kal csökkenti a földgázimportot. Az Unió ezért kiemelt figyelmet fordít a fűtés és a hűtési stratégia megalkotásra, annak érdekében, hogy el tudja érni a kitűzött klímacélokat és csökkenteni tudja a függőségét az energiahordozók beszállítóitól. Épületeink fűtése és hűtése emészti fel a teljes energiafelhasználásunk közel 35%-át, komoly felújítási munkálatokkal viszont ez jelentősen csökkenthető lenne. Továbbra is tetemes a nem megfelelő hatékonyságú, rendes szigetelés nélküli falak illetve egyrétegű ablakok állománya. Ennek érdekében jött létre az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv, amely kötelező minimum energiahatékonysági kritériumokat szab meg az új beruházások terén.

Az ipar esetében szigeteléssel és hatékonyságnöveléssel alacsonyabb kibocsátás-csökkenés érhető el, mivel a megfelelő hőfokra fűtés sokszor szerves része a gyártási folyamatnak. Ennek ellenére cél a folyamatok minél teljesebb dekarbonizációja. Ugyanakkor, az igazán magas hőfokon zajló folyamatok esetében nem lehet megoldás a megújulókból termelt árammal való fűtés, tehát fosszilis tüzelőanyagra van szükség. Az Unió kiemelt célja, hogy a létrejövő hőfelesleget – vagy éppen hidegfelesleget – minél jobban tudja hasznosítani. Végezetül, fontos kiemelni az LNG import terminálok szerepét, mint távhűtési forrásokat. Az Európai Néppárt iránymutatásának megfelelően szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleonora Evi (EFDD), per iscritto. ‒ Il miglioramento dei sistemi di riscaldamento e di raffreddamento deve essere al centro degli sforzi che siamo chiamati a compiere per realizzare l'obiettivo dell'efficienza energetica all'interno dell'Unione. Un obiettivo che diviene ancor più importante in una congiuntura storica e in un contesto economico, climatico e ambientale che chiamano l'Europa a spezzare le catene della propria dipendenza energetica e a sfruttare, nel modo più ampio possibile, le fonti rinnovabili di energia, rispondendo in modo virtuoso ai bisogni crescenti delle famiglie e delle imprese. Osservo che la strategia proposta dal relatore recepisce molte delle istanze M5S. Ad esempio, mi ritrovo nella necessità, evidenziata nel testo giunto in plenaria, di decentralizzare la produzione energetica e di riqualificare il patrimonio edilizio nel suo insieme. Alcuni aspetti della strategia non mi trovano pienamente d'accordo. Penso, ad esempio, ad alcuni riferimenti alla geotermia, al teleriscaldamento e alla produzione di rifiuti (mediante incenerimento) quali metodi per contribuire alla produzione decentralizzata ed efficiente di energia. Credo infatti che la Strategia non consideri sufficientemente le criticità ambientali che possono essere innescate dal ricorso a tali tecnologie. Tuttavia, l'approccio che emerge dalla strategia sul riscaldamento e il raffreddamento è nel complesso apprezzabile. Per questa ragione il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ A questão do aquecimento e da refrigeração não afeta da mesma forma todos os Estados-Membros. Por esse motivo, a ordem de prioridade das medidas tomadas varia de país para país. É na renovação térmica dos edifícios que poderão ser realizados os maiores ganhos em matéria de eficiência energética nos países que aderiram à União depois de 2004.

É indispensável aumentar substancialmente o financiamento de obras de renovação térmica de zonas residenciais inteiras, nomeadamente das construídas com recurso ao método de construção com grandes painéis. Pelo menos 25% da totalidade dos meios do Fundo Europeu para a Eficiência Energética e as Energias Renováveis devem ser dedicados a esse fim.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ A questão do aquecimento e da refrigeração afeta de forma variada os Estados-Membros. Por esse motivo, a ordem de prioridade das medidas tomadas varia de país para país. É na renovação térmica dos edifícios que poderão ser alcançados grandes ganhos em matéria de eficiência energética, garantindo uma redução considerável das emissões de CO2.

É indispensável aumentar substancialmente o financiamento de obras de renovação térmica de zonas residenciais inteiras, objetivo que a atual dotação dos programas pertinentes da UE não está em condições de cumprir.

O relatório avança com um conjunto de propostas e de considerações que, em termos genéricos, merecem o nosso acordo, seja relativamente à produção de calor, seja relativamente à refrigeração – uma preocupação crescente nos países mediterrânicos –, incluindo no que respeita às soluções arquitetónicas adequadas, como o isolamento térmico e as bombas de calor reversíveis, que retiram calor dos edifícios durante os períodos mais quentes e bombeiam calor para o interior quando é necessário aquecimento.

A radiação solar é uma importante fonte de calor, embora ainda esteja subaproveitada, podendo ser utilizada através de painéis solares para o aquecimento de água ou a geração de eletricidade.

Relativamente contido na vertente da apreciação política, o relatório desenvolve sobretudo considerações de pendor mais técnico. Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ Voto a favore della presente relazione su una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento. Questa ha il merito di affrontare adeguatamente il tema, ponendo come priorità il raggiungimento di obiettivi quali: una strategia per la decarbonizzazione, rinnovamento degli edifici esistenti per permettere un consumo minore di energia, integrazione dei sistemi dell'elettricità con quelli del raffreddamento e del riscaldamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Geografická diverzifikácia Európskej únie nastoľuje aj otázky vo vzťahu k problematike vykurovania a chladenia. V niektorých krajinách je táto téma významnejšia ako v iných, a preto tiež existujú rozdielne priority a prístupy, ktoré sa týkajú opatrení, ktoré bude nutné v budúcnosti prijať. Z pohľadu ochrany životného prostredia treba zdôrazniť, že v mnohých krajinách dodnes fungujú zastarané tepelné elektrárne, ktoré je potrebné čo najskôr nahradiť novými vysoko účinnými elektrárňami na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla. Dôležité je tiež využívanie alternatívnych prírodných zdrojov, kde napríklad slnečné žiarenie sa stále dostatočne nevyužíva.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto a favore della relazione in quanto è giusto tenere conto delle differenze climatiche all'interno dell'Europa e sostenere nuovi strumenti per l'efficienza energetica.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη. Η ενέργεια θα έπρεπε να είναι κατά την άποψη μου αποκλειστική ευθύνη του κάθε κράτους και η Ένωση θα πρέπει να περιοριστεί σε πιέσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ Heating and cooling accounts for roughly half of the EU’s final energy demand – which is why it is so important to reduce demand and make the sector more efficient, in order to reduce dependence on energy imports, reduce emissions, and bring down costs to consumers, especially those at risk of energy poverty.

The report is in response to a Commission communication on the heating and cooling strategy. Heating and cooling refers to heating and cooling of buildings both in the residential and industrial sectors. It will feed into some of the upcoming legislative initiatives on energy efficiency, in particular the revised Energy Performance of Buildings Directive to be proposed in the autumn.

I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ Az Európai Unió teljes földgázfelhasználásának 59%-át, míg kőolajfogyasztásának 12%-át fordítja fűtésre és hűtésre, miközben minden 1%-nyi energiahatékonyságbeli növekedés 2,6%-kal csökkenti a földgázimportot. Az Unió ezért kiemelt figyelmet fordít a fűtési és hűtési stratégia megalkotásra, annak érdekében, hogy el tudja érni a kitűzött klímacélokat, és csökkenteni tudja a függőségét az energiahordozók beszállítóitól. Épületeink fűtése és hűtése emészti fel teljes energiafelhasználásunk közel 35%-át, komoly felújítási munkálatokkal viszont ez jelentősen csökkenthető lenne. Továbbra is tetemes a nem megfelelő hatékonyságú, rendes szigetelés nélküli falak illetve egyrétegű ablakok állománya.

Ennek érdekében jött létre az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv, amely kötelező energiahatékonysági minimumkritériumokat szab meg az új beruházások terén. Az ipar esetében szigeteléssel és hatékonyságnöveléssel alacsonyabb kibocsátáscsökkenés érhető el, mivel a megfelelő hőfokra fűtés sokszor szerves része a gyártási folyamatnak. Ennek ellenére cél a folyamatok minél teljesebb dekarbonizációja. Ugyanakkor az igazán magas hőfokon zajló folyamatok esetében nem lehet megoldás a megújulókból termelt árammal való fűtés, tehát fosszilis tüzelőanyagra van szükség. Az Unió kiemelt célja, hogy a létrejövő hőfelesleget – vagy éppen hidegfelesleget – minél jobban tudja hasznosítani. Végezetül fontos kiemelni az LNG-import-terminálok szerepét mint távhűtési forrásokat.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Az Európai Unió teljes földgázfelhasználásának 59%-át, míg kőolajfogyasztásának 12%-át fordítja fűtésre és hűtésre, miközben minden 1%-nyi energiahatékonyságbeli növekedés 2,6%-kal csökkenti a földgázimportot. Az Unió ezért kiemelt figyelmet fordít a fűtési és a hűtési stratégia megalkotásra annak érdekében, hogy el tudja érni a kitűzött klímacélokat, és csökkenteni tudja függőségét az energiahordozók beszállítóitól. Épületeink fűtése és hűtése emészti fel teljes energiafelhasználásunk közel 35%-át, komoly felújítási munkálatokkal viszont ez jelentősen csökkenthető lenne. Továbbra is tetemes a nem megfelelő hatékonyságú, rendes szigetelés nélküli falak, illetve egyrétegű ablakok állománya.

Ennek érdekében jött létre az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv, amely kötelező energiahatékonysági minimumkritériumokat szab meg az új beruházások terén. Az ipar esetében szigeteléssel és hatékonyságnöveléssel alacsonyabb kibocsátáscsökkenés érhető el, mivel a megfelelő hőfokra fűtés sokszor szerves része a gyártási folyamatnak. Ennek ellenére cél a folyamatok minél teljesebb dekarbonizációja. Ugyanakkor az igazán magas hőfokon zajló folyamatok esetében nem lehet megoldás a megújulókból termelt árammal való fűtés, tehát fosszilis tüzelőanyagra van szükség. Az Unió kiemelt célja, hogy a létrejövő hőfelesleget – vagy éppen hidegfelesleget – minél jobban tudja hasznosítani. Végezetül fontos kiemelni az LNG-import-terminálok szerepét mint távhűtési forrásokat.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor del informe plenamente concienciado de su importancia, ya que la cuestión de la calefacción y la refrigeración es relevante en muchos Estados miembros. No obstante, existen diferencias en el orden de prioridades que tienen estos países en cuanto a la acción que debe adoptarse. Debemos trabajar para garantizar de la manera más simple que la energía se utiliza de una manera eficiente y conseguir reducciones significativas de las emisiones de CO2. Por lo tanto, es necesario incrementar la financiación para las obras de renovación térmica, porque, en general, los propietarios de los edificios afectados no pueden afrontar los costes que comportan, y la ayuda estatal resulta insuficiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), in writing. ‒ I voted in support of this very important report by Mr Gierek. If we wish to move to a more energy efficient and effective society, we must not forget that heating and cooling stands for close to 50% of the EU’s final energy demand. Given this, action from our part in increasing the efficiency and sustainability of heating and cooling in the EU will play a major role in the overall effectiveness of the energy market. Due to the importance of this topic, I think that a modern solution to the financing of research and new methods is needed; this should include a magnitude of actors including EU research instruments such as Horizon 2020 as well as private investors.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. ‒ L'Europa ha assunto impegni molto significativi lo scorso anno nella conferenza COP21 sul clima. Per ottenere le riduzioni di consumo e di emissioni, è necessaria una evoluzione profonda dei nostri sistemi energetici, a partire dalle abitudini quotidiane.

Un peso fondamentale nella distribuzione delle emissioni è rappresentato dal riscaldamento e raffreddamento negli edifici, che da soli costituiscono anche un impegno finanziario importante per molte famiglie in Europa. Per raggiungere l'obiettivo fissato a Parigi di una riduzione del consumo energetico del 40 percento sono necessarie azioni straordinarie: chiediamo alla Commissione, nel quadro della annunciata proposta di riforma sull'efficienza energetica degli edifici, di introdurre misure ambiziose e impegnative.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di risoluzione del Parlamento europeo circa una strategia dell'Unione europea in materia di riscaldamento e raffreddamento perché ritengo che oggi una delle sfide principali per il nostro pianeta passi per la salvaguardia dell'ambiente, sulla riduzione del consumo energetico e sulla sostenibilità delle fonti di approvvigionamento energetico. Se consideriamo che circa il 50 % della domanda finale di energia nell'UE riguarda il riscaldamento e il raffreddamento, è fondamentale che questi settori siano compatibili con gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE, che prevedono l'uso totale delle energie rinnovabili entro il 2050. Ritengo che tali obiettivi rappresentino un'ottima base di partenza per iniziare a discutere di una strategia globale seria ed efficace che porti risultati concreti e offra importanti opportunità di lavoro per le imprese e i consumatori in UE. Accolgo con favore infatti la comunicazione della Commissione sulla strategia UE in materia di riscaldamento e raffreddamento che pone in essere una linea olistica volta a dettare le priorità e gli obiettivi. Sostengo, infine, la necessità di sviluppare nuove tecnologie relative alle fonti energetiche rinnovabili, grazie anche a incentivi da parte degli Stati membri e agevolazioni per il ritiro di sistemi obsoleti di riscaldamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht über die EU-Strategie für die Wärme- und Kälteerzeugung gestimmt. Europa kann Produzenten und Einzelhandel in Europa dazu bewegen, mehr für energiesparsame Produkte zu tun – und hilft damit den Bürgern und Familien europaweit, bares Geld zu sparen. Das unterstütze ich.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Eine erneuerte EU-Strategie im Bereich der Wärme- und Kälteerzeugung begrüße ich.

Zurzeit wird die Hälfte der in der EU erzeugten Energie für Wärme- oder Kälteerzeugung genutzt. 18 % dieser Energie wird nur aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen, 75 % wird durch fossile Energiequellen erzeugt. Ein Wandel ist daher überfällig. Die vorgeschlagene Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden und die bessere Vernetzung von Elektrizitätssystemen und Fernwärmenetzen stellen einen guten Ansatz dar. Vor allem die Förderung der besseren Nutzung von Abwärme aus der Industrie und Landwirtschaft eröffnet im ländlichen Raum neue Chancen.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report. Heating and cooling accounts for roughly half of the EU’s final energy demand – the report seeks solutions to reduce demand and make the sector more efficient in order to decrease dependence on energy imports, reduce emissions, and bring down costs to consumers, especially those at risk of energy poverty.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. ‒ 40 % de la consommation d’énergie de l’UE est utilisée pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments.

Bien que je sois persuadé qu’il s’agit là d’une source importante d’économies d’énergie et sans doute d’économies tout court à long terme, j’ai voté contre ce rapport. Parce que l’enfer est pavé de bonnes intentions, mais aussi de beaucoup des mesures proposées.

Les «chaudières intelligentes», par exemple, font penser aux polémiques suscitées par les compteurs du même nom, notamment autour de problèmes de santé, de protection de la vie privée, de coupures intempestives de courant et sans même l’assurance de vraies économies. L’Allemagne a décidé de s’en passer. C’est un signe. Ou encore le renouvellement préconisé des matériels qui aura forcément un coût important pour les ménages.

Et il y a aussi l’encouragement, voire l’obligation de l’isolation extérieure des bâtiments anciens. Cette obligation existe déjà en droit français, via un décret d’application très controversé de la loi sur la transition énergétique. Elle risque d’entraîner la disparition de nombre de façades pittoresques qui font le charme et la beauté de bien des villes et villages de France. Sans garantie d’efficacité. Ce juteux marché pourrait rapporter 800 millions d’euros aux professionnels. C’est payer cher la laideur.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Los sectores de la calefacción y la refrigeración consumen la mitad de la energía (sobre todo de fuente fósiles) en la Unión y, una parte importante de esa energía se pierde por falta de eficiencia. Existe entonces un margen importante de mejora del sector y, por consiguiente, de disminución de la consumición de la energía y de emisión de gases de efecto invernadero.

El informe va en la buena dirección porque propone aumentar la cuota de energía renovable en este ámbito, invertir para mejorar la eficiencia energética mediante la renovación de los edificios, acelerar la modernización de los sistemas de calefacción, descentralizar los sistemas de producción energético, etc.

Si este conjunto de medidas va en la buena dirección, es muy insuficiente para bajar drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, cambiar en profundidad el sistema energético y cumplir con los objetivos climáticos. Por ello, me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR), na piśmie. ‒ Głosowałam za sprawozdaniem w sprawie strategii UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia.

Problematyka grzania i chłodzenia w różnym stopniu dotyczy poszczególnych krajów członkowskich. Zróżnicowane są więc hierarchie istotności poszczególnych działań w tych krajach. Największe rezerwy efektywnościowe w przypadku nowych krajów UE, które przystąpiły do UE po 2004 r., w tym również Polski, tkwią w termomodernizacji budynków, jako najprostszym sposobie efektywnego wykorzystania energii oraz poważnego ograniczenia emisji CO2. Znacznego zwiększenia wymagają środki finansowe na prace termomodernizacyjne całych osiedli, zwłaszcza tych, które zostały wzniesione w technologii wielkiej płyty. Na ten cel z Europejskiego Funduszu Efektywności Energetycznej i Energii Odnawialnej powinno być przeznaczonych co najmniej 25% całości środków. Niezbędna jest również wymiana przestarzałych ciepłowni osiedlowych na wysokosprawne elektrociepłownie. Odmiennym problemem, który aktualnie narasta w europejskich państwach śródziemnomorskich, jest chłodzenie, wiąże się to z procesem stopniowego ocieplania klimatu.

Dużą rolę w rozwiązaniu obu problemów mogą odebrać rozwiązania architektoniczne jak termoizolacja oraz rewersyjne pompy ciepła, ponadto konieczne są intensywne prace badawcze nad nowymi innowacyjnymi rozwiązaniami w tym zakresie.

W mojej ocenie przyjęcie strategii UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia jest niezbędne.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Grapini (S&D), în scris. ‒ Am votat acest raport deoarece problema încălzirii și a răcirii este tot mai des adusă în discuție de către statele membre ale UE. Susțin găsirea și folosirea unor soluții arhitecturale inovative și adecvate, precum izolarea termică a clădirilor. Răcirea este o problemă din ce în ce mai îngrijorătoare legată în mod direct de încălzirea treptată a climei. Astfel, consider că, în temeiul Directivei privind eficiența energetică, statele membre ar trebui să elaboreze planuri statale de renovare a clădirilor în vederea transformării acestora în clădiri eficiente din punct de vedere energetic, nu în ultimul rând prin oferirea de stimulente pentru renovarea clădirilor deținute de persoane fizice, și că aceste planuri ar trebui să cuprindă și măsuri specifice pentru cele mai vulnerabile grupuri, pentru a contribui la combaterea sărăciei energetice.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ Heating and cooling accounts for roughly half of the EU's final energy demand – I voted in favour of this report which is looking for solutions to reduce demand and make the sector more efficient, in order to decrease dependence on energy imports, reduce emissions, and bring down costs to consumers, especially those at risk of energy poverty.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport d’initiative. Nous avons besoin d’une vraie stratégie pour le secteur du chauffage et du refroidissement. Ce secteur représente près de la moitié de la consommation d'énergie en Europe! Il est donc indispensable de prendre des mesures ciblées pour ce secteur et d'encourager vivement les améliorations de l'efficacité énergétique grâce à un meilleur système de chauffage et de refroidissement. Dans le cadre de la directive sur l'efficacité énergétique, les États membres doivent notamment mettre en œuvre sans tarder des plans nationaux de rénovation des bâtiments. Ne perdons pas de temps!

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the report. There needs to be a substantial increase in the funding for work on the thermal renovation of entire housing estates, especially those built using large-panel system building methods. At least 25% of the European Energy Efficiency and Renewable Energy Fund needs to be set aside for this purpose. This objective must be given high priority, particularly since on the whole the owners of the buildings concerned are unable to meet the costs involved and support from the state is insufficient.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Στην έκθεση υπάρχουν πολλές θετικές προτάσεις όσον αφορά την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ανάγκη για καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και στήριξη των ευάλωτων ομάδων, την ενίσχυση της χρηματοδότησης για ανακαινίσεις οικισμών καθώς και για τα νοικοκυριά που βρίσκονται εκτός περιοχών με κεντρικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης.

Ωστόσο υπάρχει μια προβληματική εκτίμηση που αναφέρεται πως το κλειδί για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης για μείωση των συνολικών εξόδων. Η εν λόγω πρόταση επιδιώκει να αποπροσανατολίσει καθώς αποσιωπά την κύρια αιτία της ενεργειακής φτώχειας που είναι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της σκληρής λιτότητας.

Παρά το γεγονός αυτό υπερψηφίσαμε την έκθεση καταθέτοντας την διαφωνία μας στο πιο πάνω σημείο.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I supported this own initiative report on an EU Strategy on Heating and Cooling and was very happy that it got the majority support of the Parliament. The report sets out key proposals for the Commission to reduce the use of energy in buildings. For example, the report highlights the need for greater improvement in efficiency standards and renovation of old homes. It is striking that private and public buildings account for 40% of final energy use and 36% of CO2 emissions in the EU, with a huge 85% of the energy consumption of buildings used for space and water heating alone. I support the rapporteur in their call for further energy renovations which will lead not only to job creation and investment but it will also help to cut CO2 emissions in the EU. We must do much more to renovate existing housing stocks, which often have very low energy efficiency standards. If we are to achieve this, it is important the European Commission presents an ambitious review of energy efficiency legislation in the coming weeks and takes into consideration the proposals made in this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour as I have no objections.

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. ‒ Az Európai Unió teljes földgázfelhasználásának 59%-át, míg kőolajfogyasztásának 12%-át fordítja fűtésre és hűtésre, miközben minden 1%-nyi energiahatékonyságbeli növekedés 2,6%-kal csökkenti a földgázimportot. Az Unió ezért kiemelt figyelmet fordít a fűtési és a hűtési stratégia megalkotásra annak érdekében, hogy el tudja érni a kitűzött klímacélokat, és csökkenteni tudja függőségét az energiahordozók beszállítóitól. Épületeink fűtése és hűtése emészti fel teljes energiafelhasználásunk közel 35%-át, komoly felújítási munkálatokkal viszont ez jelentősen csökkenthető lenne. Továbbra is tetemes a nem megfelelő hatékonyságú, rendes szigetelés nélküli falak, illetve egyrétegű ablakok állománya.

Ennek érdekében jött létre az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv, amely kötelező energiahatékonysági minimumkritériumokat szab meg az új beruházások terén. Az ipar esetében szigeteléssel és hatékonyságnöveléssel alacsonyabb kibocsátáscsökkenés érhető el, mivel a megfelelő hőfokra fűtés sokszor szerves része a gyártási folyamatnak. Ennek ellenére cél a folyamatok minél teljesebb dekarbonizációja. Ugyanakkor az igazán magas hőfokon zajló folyamatok esetében nem lehet megoldás a megújulókból termelt árammal való fűtés, tehát fosszilis tüzelőanyagra van szükség. Az Unió kiemelt célja, hogy a létrejövő hőfelesleget – vagy éppen hidegfelesleget – minél jobban tudja hasznosítani. Végezetül fontos kiemelni az LNG-import-terminálok szerepét mint távhűtési forrásokat.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. ‒ Am votat în favoarea acestui raport referitor la o strategie a UE pentru încălzire și răcire a clădirilor în sectoarele rezidențiale și industriale. Acest demers va îmbunătăți performanța și eficiența energetică revizuită a clădirilor care urmează să fie propuse în toamnă.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za Izvješće o strategiji EU-a za grijanje i hlađenje jer smatram da je u državama članicama potreban istinski napredak u transformaciji grijanja i hlađenja koji su dijelovi šireg energetskog sustava.

S obzirom da se gotovo 50 % krajnje potražnje za energijom u EU-u koristi za grijanje i hlađenje, a ti se sektori veoma razlikuju među državama članicama zbog različitih struktura izvora energije, klimatskih uvjeta, stupnjeva učinkovitosti zgrada i intenziteta industrije, treba osigurati fleksibilnost u odabiru odgovarajućih strateških rješenja kako bi se spomenute sustave učinilo učinkovitijima, održivijima i rentabilnijima.

Strategija EU-a za grijanje i hlađenje prioritizira područja djelovanja, te ima cilj postizanja učinkovitog sektora koji povećava energetsku sigurnost i olakšava isplativo postizanje klimatskih i energetskih ciljeva EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Ce texte prolonge le rapport Pieper voté en juin à Bruxelles sur l’efficacité énergétique. Encourageant le développement des énergies renouvelables, avec un objectif de 100 % pour le chauffage et le refroidissement d’ici 2050, c’est en effet avant tout l’«efficacité énergétique» qu’il préconise, c’est-à-dire les économies d’énergie considérées comme «premier combustible» (considérant A). Pour ce faire, en plus d’encourager la géothermie, la production de biométhane (explicitement aux paragraphes 52 et 100) et plus généralement «l’utilisation prioritaire de matières premières locales» (93), mais aussi d’insister sur la récupération de la chaleur industrielle, le rapport recommande surtout des «solutions architecturales appropriées».

Ces recommandations sont mêlées à l'aspect très démagogique de «lutte contre la pauvreté énergétique».

Des règles trop contraignantes feront peser un risque important sur notre patrimoine (au sens large), d’autant plus grand que la tendance actuelle en France est de donner toujours plus de pouvoir décisionnaire aux édiles locaux, qui n’ont généralement pas les compétences requises et qui peuvent difficilement résister aux diverses pressions (en particulier du BTP), au détriment des architectes des bâtiments de France. J'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), písemně. ‒ Hlasoval jsem pro tuto novou strategii, protože chlazení a vytápění představuje největší část poptávky po energetických službách v EU a zvýšení efektivity v jejich využívání je zásadní k tomu, abychom snížili náklady s nimi spojené a zároveň docílili snížení emisí CO2 a zlepšili zabezpečení dodávky energie. Jedním z klíčových kroků této strategie je finančně podpořit vlastníky budov k tomu, aby provedli širokosáhlou tepelnou renovaci budov. Tato strategie je tedy nejenom příznivá pro tyto vlastníky, ale i jejich nájemníky a v neposlední řadě také životní prostředí.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport Gierek pour une stratégie de l’UE en matière de chauffage et de refroidissement. Le texte appelle à une stratégie plus ciblée en encourageant les initiatives locales en matière énergétique. Mon vote a été encouragé par l’approche locale du texte, mettant l’accent sur l’efficacité énergétique et soulignant l’importance de la recherche et de l’innovation sur le territoire européen.

Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), in writing. ‒ Heating and cooling consume half of the EU's energy and much of it is wasted. Although the heating and cooling sector is moving to clean low carbon energy, 75% of the fuel it uses still comes from fossil fuels, while overall renewable energy accounts for 18% of primary energy consumption in the heating and cooling sector and there is a significant potential to increase its share.

In the new strategy, the Commission, and this report, aim to address five key areas: making it easier to renovate buildings; integrating electricity systems with heating and cooling systems; increasing the share of renewables used in heating and cooling; recovering wasted energy from industry; and getting consumers and industry involved in the process.

EH Bildu does agree on those points, but regrets the role and according to the report potential given to Waste to Energy. In EH Bildu we oppose the incineration of recyclable materials as it poses a risk to the environment and to human health, as dioxins, the highly toxic chemicals produced by waste incineration and industrial processes have shown to be lingering in the bodies of people all over the planet, and have been identified as the cause of many cancers.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport GIEREK sur une stratégie de l'Union européenne en matière de chauffage et de refroidissement, qui appelle à une stratégie plus ciblée concernant ce secteur qui représente 50 % de la consommation énergétique de l'Union, les énergies renouvelables ne représentant que 18 % de cette consommation, contre 75 % pour les combustibles fossiles.

Il s’agit là d’une des priorités de l'Union de l'énergie.

 
  
MPphoto
 
 

  Εύα Καϊλή (S&D), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα την έκθεση του συναδέλφου Gierek. Το ζήτημα της θέρμανσης και ψύξης είναι πιο επίκαιρο σε ορισμένα κράτη μέλη από ό,τι σε άλλα. Αυτό σημαίνει, επίσης, ότι υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τη σειρά προτεραιότητας που υπάρχει από την άποψη της δράσης που πρέπει να αναληφθεί στις χώρες αυτές. Έμφαση πρέπει επίσης να δοθεί στις μεγαλύτερες ευκαιρίες για αύξηση της απόδοσης που πρέπει να υπάρξουν στις νέες χώρες που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά το 2004 στη θερμική ανακαίνιση των κτιρίων. Είναι ο απλούστερος τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι η ενέργεια χρησιμοποιείται πιο αποτελεσματικά και για την επίτευξη σημαντικής μείωσης των εκπομπών CO2. Eπίσης, η ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί μια σημαντική πηγή θερμότητας που δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί επαρκώς. Μπορεί να αξιοποιηθεί με τη χρήση πάνελ που θερμαίνουν νερό ή παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και η χώρα μου η Ελλάδα έχει συγκριτικά πολύ περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης της ηλιακής ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht beinhaltet einige sehr innovative Ideen, um den Energieaufwand für Wärme- und Kälteerzeugung nachhaltiger zu gestalten. Doch schießt er in manchen Punkten über das Ziel hinaus, was die Gefahr birgt, dass in die Heiz- und Kühlungsgewohnheiten der Bürger hineinreguliert werden könnte. Dazu gehören erzwungene Maßnahmen bei Gebäuden in ländlichen Gebieten, die Abschaffung von gewissen Kategorien von Öfen oder die Forderung nach flächendeckender Fernwärme. Ich enthalte mich daher zu dem vorliegenden Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report which is looking for solutions to reduce demand and make the sector more efficient, in order to decrease dependence on energy imports, reduce emissions, and bring down costs to consumers, especially those at risk of energy poverty.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemně. ‒ Dne 13. září 2016 jsme na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku hlasovali o zprávě o strategii EU pro vytápění a chlazení. K dílčí zprávě výboru ENVI k tomuto dokumentu, za který byl však primárně odpovědný výbor ITRE, jsem byla stínovou zpravodajkou. Proto jsem další osud toho dokumentu sledovala velmi pozorně. Problematika vytápění je zejména v regionu, ze kterého pocházím, klíčovým faktorem pro zajištění čistoty ovzduší. Vytápění a chlazení spotřebuje polovinu celkové vygenerované energie EU a hodně z toho je zbytečně vyplýtváno. Z nové strategie představené Komisí jsou pro mě osobně nejdůležitější a klíčové tyto oblasti, na které se EU hodlá v dalších letech soustředit: usnadnění renovace a rekonstrukce budov; integrace elektrických systémů se systémy vytápění a chlazení do jednoho funkčního celku a intenzivnější využívání odpadního tepla a chladu, které produkuje průmysl. Co však považuji za největší pozitivum této zprávy je to, že zpravodaj pochopil také lokální charakter a potenciál vytápění a chlazení a ve zprávě přímo uvedl, že více decentralizované a flexibilní energetické systémy se zdroji energie a tepla umístěnými blíže k sobě i místu spotřeby mohou usnadnit a zefektivnit celkovou výrobu energie. Z těchto důvodů jsem zprávu ráda podpořila.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ Az Európai Unió a teljes földgáz-felhasználásának 59%-át, míg a kőolajfogyasztásának a 12%-át fordítja fűtésre és hűtésre, miközben minden 1%-nyi energiahatékonyságbeli növekedés 2,6%-kal csökkenti a földgázimportot. Az Unió ezért kiemelt figyelmet fordít a fűtés és a hűtési stratégia megalkotásra, annak érdekében, hogy el tudja érni a kitűzött klímacélokat és csökkenteni tudja a függőségét az energiahordozók beszállítóitól. Épületeink fűtése és hűtése emészti fel a teljes energiafelhasználásunk közel 35%-át, komoly felújítási munkálatokkal viszont ez jelentősen csökkenthető lenne. Továbbra is tetemes a nem megfelelő hatékonyságú, rendes szigetelés nélküli falak, illetve egyrétegű ablakok állománya. Ennek érdekében jött létre az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv, amely kötelező minimum energiahatékonysági kritériumokat szab meg az új beruházások terén.

Az ipar esetében szigeteléssel és hatékonyságnöveléssel alacsonyabb kibocsátáscsökkenés érhető el, mivel a megfelelő hőfokra fűtés sokszor szerves része a gyártási folyamatnak. Ennek ellenére cél a folyamatok minél teljesebb dekarbonizációja. Ugyanakkor, az igazán magas hőfokon zajló folyamatok esetében nem lehet megoldás a megújulókból termelt árammal való fűtés, tehát fosszilis tüzelőanyagra van szükség. Az Unió kiemelt célja, hogy a létrejövő hőfelesleget – vagy éppen hidegfelesleget – minél jobban tudja hasznosítani. Végezetül, fontos kiemelni az LNG-import terminálok szerepét, mint távhűtési forrásokat.

 
  
MPphoto
 
 

  Андрей Ковачев (PPE), в писмена форма. ‒ Дадох гласа си в подкрепа на доклада относно „Стратегията на ЕС в сферата на отоплението и охлаждането“ и споделям тезата за необходимост от значително увеличение на финансирането за дейностите за топлинно саниране на цели жилищни комплекси, особено тези, построени с използването на едропанелни системи като строителни методи. Повече средства от Европейския фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия трябва да бъдат заделени за тази цел. Тя трябва да се превърне в приоритет, особено с оглед на факта, че като цяло собствениците на съответните сгради не могат да поемат свързаните с това разходи, а подпомагането от националната държава е недостатъчно.

Следва да се акцентира и върху факта, че най-големи възможности за повишаване на ефективността в новите държави, присъединили се към ЕС след 2004 г., предлага именно топлинното саниране на сградите. Това е добър начин да се гарантира, че енергията се използва по-ефикасно и да се постигне значително намаляване на емисиите на CO2. Остарелите топлоелектрически централи в жилищните комплекси трябва да бъдат заменени с малки, високоефективни топло- и електроцентрали.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Tra le priorità dell'Unione europea, la Commissione ha progettato la prima strategia che mira a supportare l'uso corretto e moderato dell'energia e del combustibile fossile in un settore specifico, quale quello del riscaldamento e raffreddamento. Esso è il più diffuso tra gli utilizzi del consumo energetico, occupandone il 50 %, di cui solo il 18 % sono rinnovabili e 75 % carbone fossile. Tale strategia, quindi, vuole ottimizzare l'efficienza energetica, aumentare l'uso dell'energia rinnovabile, e incoraggiare il riutilizzo degli scarti energetici di riscaldamento e raffreddamento delle industrie. A livello pratico, si chiede agli Stati membri di eliminare tutti gli impianti obsoleti per il riscaldamento e promuovere una fase di smaltimento dei caminetti a legna inefficienti. Infine, si sottolinea l'importanza della ricerca e dell'innovazione tecnologica, e l'accesso ai fondi d'investimento destinati alla modernizzazione del settore di riscaldamento e raffreddamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport car la France n’a pas besoin des recommandations de l’UE pour définir sa politique énergétique.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre le rapport sur la stratégie de l'UE en matière de chauffage et de refroidissement. Malgré certaines bonnes mesures proposées, la France n’a pas besoin des recommandations de l’Union européenne pour définir sa politique énergétique, en l’occurrence en matière de chauffage et de refroidissement. Les problématiques de l’Europe centrale, aux installations souvent vétustes et/ou très polluantes (en particulier en Pologne, pays du rapporteur), ne sont pas les mêmes que celles qui se posent chez nous, et l’interprétation du texte pourrait bien se faire contre nos intérêts (en imposant de lourdes contraintes aux particuliers... et en accélérant la défiguration ou la destruction pure et simple de notre patrimoine).

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Encourageant le développement des énergies renouvelables, c’est avant tout l’«efficacité énergétique» que le rapport préconise. D’ailleurs, ces appels incessants à l’efficacité énergétique peuvent être considérés comme une forme d’«austérité énergétique».

De plus, il est à craindre que ce texte serve certains intérêts du BTP, au détriment de notre patrimoine. Ce risque qui pèse sur notre patrimoine (au sens large) est d’autant plus grand que la tendance actuelle en France est de donner toujours plus de pouvoir décisionnaire aux exécutifs locaux, qui n’ont généralement pas les compétences requises et qui peuvent difficilement résister aux diverses pressions (en particulier du BTP), au détriment des architectes des bâtiments de France. De manière générale, malgré certaines bonnes mesures proposées, la France n’a pas besoin des recommandations de l’UE pour définir sa politique énergétique, en l’occurrence en matière de chauffage et de refroidissement. La problématique de l’Europe centrale n’est en outre pas la même qu’en Europe occidentale et l’interprétation du texte peut se faire au détriment de l’intérêt des Français. Pour l’ensemble de ces raisons, j’ai voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque es necesaria una estrategia de la Unión en el ámbito de la calefacción y refrigeración. Es importante mejorar la eficiencia en este ámbito, con el fin de reducir la dependencia energética, las emisiones y los costes para los consumidores, en especial, aquellos en riesgo de pobreza energética.

Se trata de garantizar que la energía se utiliza de una manera más eficiente y conseguir reducciones significativas de las emisiones de CO2. Si bien existen diferencias en el orden de prioridades que tienen los Estados miembros en cuanto a las acciones que deben adoptarse en este ámbito.

Entre las medidas a adoptar, cabe referir que es necesario un incremento sustancial de la financiación para las obras de renovación térmica de urbanizaciones completas. Por lo menos el 25 % del fondo europeo para eficiencia energética y la energía renovable debe reservarse para este fin. Asimismo, es necesario sustituir las centrales termoeléctricas obsoletas de las urbanizaciones, por eficientes centrales de cogeneración combinada de calor y electricidad.

Por otra parte, en los países mediterráneos, la refrigeración es un motivo de preocupación. Las soluciones arquitectónicas adecuadas, el aislamiento y las bombas de calor reversibles pueden tener un papel importante para resolver este problema.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del presente informe, debido a que el desarrollo de una estrategia europea en este ámbito, supone una herramienta necesaria para la reducción de emisiones. El sector del calentamiento y enfriamiento, supone uno de los principales emisores de carbono en la Unión, plantear una estrategia a nivel europeo es un primer paso para corregir los problemas que supone la asignación de recursos a través de mecanismos de mercado. El informe incluye un apoyo explícito al uso de las energías renovables en este sector, así como, la mejora de la eficiencia energética de los edificios, mecanismos de calefacción colectiva, etc. El texto supone un apoyo al desarrollo de tecnologías más sostenibles y a la reducción de emisiones en este sector. Es por todo esto por lo que he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ Este informe hace hincapié en lograr garantizar que la energía se utilice de una manera más eficiente y conseguir reducciones significativas de las emisiones de CO2.

Para conseguirlo es necesario un incremento sustancial de la financiación para las obras de renovación térmica y sustituir lo antes posible las centrales termoeléctricas obsoletas de las urbanizaciones, por eficientes centrales de cogeneración combinada de calor y electricidad.

La refrigeración es un motivo de preocupación y está vinculada al calentamiento gradual del clima. Por ello las soluciones arquitectónicas, el aislamiento y las bombas de calor reversibles que propone este informe, pueden tener un papel importante para resolver este problema.

Teniendo esto presente, considero que es vital seguir investigando con el fin de desarrollar soluciones nuevas e innovadoras.

Por todo lo anteriormente descrito, doy mi voto positivo para la aprobación de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ Heating and cooling represents 50% of the EU’s energy consumption. I support this report that aims to include more renewable energy sources and to encourage reuse of waste heat.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Hlasoval jsem proti. Zpráva obsahuje nesmyslná provolání, jako např., „že je nezbytný systémový přístup k chlazení, a to jak pokud jde o budovy, tak i přepravu chlazeného zboží.“ Chlazení ať si řeší ve svých chladicích autech i doma každý podle sebe. Zpráva také volá po zavádění nových dotací na podporu obnovitelných zdrojů, s čímž nesouhlasím.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), in writing. ‒ This strategy provides a framework for integrating efficient heating and cooling into EU energy policies. I support the opinion that we have to ensure that a share of energy efficiency funding has to be dedicated to improvements for energy-poor households, to work with stakeholders, to raise consumer awareness of household energy efficiency aspects and to stimulate the take-up of the recommendations of company energy audits.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne ‒ Cieľom Únie v oblasti energetiky a klímy do roku 2050 je využitie 100 % energie z obnoviteľných zdrojov. Pritom až 50 % súčasnej konečnej spotreby energie v EÚ sa využíva pri vykurovaní a chladení, z toho 80 % sa využíva v budovách. Ciele Únie je tak možné dosiahnuť len ak znížime spotrebu energie a dôsledne budeme uplatňovať zásadu energetickej efektívnosti. Moje pracovné skúsenosti ma utvrdzujú v tom, že najlepším spôsobom znižovania energetickej náročnosti v tejto oblasti je zatepľovanie budov. Je preto nutné zvýšiť objem finančných prostriedkov na zatepľovanie obytných budov a komplexov, ale aj na využívanie inovačných spôsobov získavania potrebnej energie.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Αναφερόμενος στους λόγους που επεσήμανα αναλυτικά στην ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 12/9/2016 απείχα κατά την ψηφοφορία της έκθεσης σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. – Am votat pentru raportul referitor la o strategie a UE pentru încălzire și răcire, în care am reiterat importanța dezvoltării unor sisteme UE care să furnizeze stimulente pentru reabilitarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor publice, locuințelor personale și locuințelor sociale, precum și pentru construirea de clădiri ecologice. În același raport am subliniat necesitatea utilizării fondurilor structurale pentru modernizarea sistemului de construcții, în special sub formă de credite preferențiale, ceea ce ar facilita o modernizare extrem de necesară a clădirilor existente, mai ales în părțile mai puțin dezvoltate ale UE.

Cantitatea de căldură produsă din procesele industriale și comerciale pierdută în aer sau în apă ar putea acoperi în întregime necesarul de căldură în clădirile rezidențiale europene. UE trebuie să găsească o soluție tehnologică și un cadru legal viabil care să recupereze această pierdere energetică.

Statele membre trebuie să grăbească implementarea Directivei privind eficiența energetică, stimularea eficientizării clădirilor din punct de vedere energetic fiind un punct esențial care ar contribui la ameliorarea gospodăriilor afectate de sărăcie energetică. Planurile statale de renovare a clădirilor trebuie să prevadă măsuri de ajutorare pentru persoanele care locuiesc în zonele cele mai defavorizate și pentru grupurile vulnerabile care se confruntă cu sărăcia energetică.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre la résolution.

Ce texte prolonge le rapport Pieper voté en juin à Bruxelles sur l’efficacité énergétique. L’objectif affiché est d’atteindre 100 % d’énergies renouvelables. Malgré cet objectif en apparence louable, on redoute une forme d’austérité énergétique imposée aux peuples européens. En outre, ce texte fait courir un risque important à notre patrimoine, en préconisant une amélioration de leurs performances énergétiques au détriment de la préservation de leur valeur patrimoniale.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. ‒ Problematika vytápění a chlazení představuje velký problém. Celá řada budov v EU stejně jako v ČR je zastaralá a při vytápění z nich teplo uniká. Dochází tak k plýtvání energií, přitom se řada občanů EU potýká s energetickou chudobou. Ve zprávě vyzýváme Komisi, aby předložila strategii boje s plýtváním energií. Je nutné investovat do výzkumu a vývoje nových spořivějších technik vytápění tak, aby se zamezilo zbytečným ztrátám, což by ve výsledku mohlo vést i ke snížení cen pro koncového spotřebitele. Zprávu jsem při hlasování podpořil.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. ‒ Considero muito importante que este relatório fale sobre a redução, ainda que gradual, mas significativa, do uso de combustíveis fósseis, pois acredito que devemos caminhar para uma utilização mais inteligente e sustentável dos recursos, nomeadamente o aumento da utilização das energias renováveis.

Todavia este relatório faz referência à produção de energia a partir de resíduos (incineradoras) com a qual eu não concordo, razão pela qual me abstive.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ La Estrategia de la Unión relativa a la calefacción y la refrigeración constituye un importante paso hacia un enfoque integral para la transformación de la calefacción y la refrigeración en la Unión y la identificación de los ámbitos de acción prioritarios.

Por esa razón, en este Parlamento hemos aprobado la propuesta que apoya plenamente la intención de la Comisión de reconocer y aprovechar las sinergias entre los sectores de la calefacción y la electricidad, con objeto de lograr un sector eficiente que aumente la seguridad energética y facilite la consecución de los objetivos de la Unión en materia de clima y energía de una forma rentable.

Además, pedimos a la Comisión que considere los sectores de la calefacción y la refrigeración parte de la configuración del mercado europeo de la energía.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Μαυρίδης (S&D), γραπτώς. ‒ Το ζήτημα της θέρμανσης και της ψύξης είναι πιο επίκαιρο σε ορισμένα κράτη μέλη σε σύγκριση με κάποια άλλα. Ιδιαίτερα στις χώρες της Μεσογείου η ψύξη είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας ανησυχήσει αφού είναι άμεσα συνδεδεμένο με την σταδιακή κλιματική αύξηση της θερμοκρασίας. Για την επίλυση του προβλήματος θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο λύσεις όπως είναι η κατάλληλη αρχιτεκτονική των κτιρίων και η μόνωση αλλά και οι αντιστρέψιμες αντλίες θερμότητας. Υπερψηφίζω τη στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και τη ψύξη γιατί είναι αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση και για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα ως το 2020, 2030 και 2050. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι η ποσότητα θερμότητας η οποία παράγεται από τις διάφορες βιομηχανίες είναι αρκετή ώστε να μπορεί να καλύψει όλες τι ανάγκες θέρμανσης των οικιστικών κτιρίων. Επιπλέον, υπερθεματίζω την στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και τη ψύξη αφού παρέχει σημαντικές ευκαιρίες σε επιχειρήσεις αλλά και καταναλωτές της ΕΕ αν εφαρμοστεί σωστά. Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής μέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Dieser Bericht hat positive Ansätze, da er die mangelnde Energieeffizienz richtig diagnostiziert. Dieses Problem kann jedoch nicht durch das Regulieren von Heizgewohnheiten gelöst werden. Somit enthalte ich mich meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Pritariu EP parengtam pranešimui, nes jame siūloma gerokai padidinti finansavimą, skirtą darbui, susijusiam su ištisų gyvenviečių, ypatingai pastatytų naudojant stambiaplokštes konstrukcijas, šilumine renovacija. Šiam tikslui raginama skirti ne mažiau kaip 25 proc. Europos Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos fondo lėšų. Šis tikslas turi būti laikomas svarbiu prioritetu, nes tokių pastatų savininkai negali padengti susijusių sąnaudų, o valstybės parama nėra pakankama.

Taip pat pritariu pranešimo nuostatoms, jog gyvenvietėse veikiančios pasenusios katilinės turi būti kuo greičiau pakeistos mažomis, bet labai efektyviomis kogeneracinėmis jėgainėmis.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Le gaz demeure la principale source d'énergie pour le chauffage et le refroidissement des foyers, bâtiments publics et industriels. Si ce rapport a à cœur de promouvoir les énergies renouvelables, il souligne en premier lieu que 75 % du parc immobilier existant est inefficace sur le plan énergétique. Et ce sont les habitations rurales ou les foyers modestes qui sont en premier lieu touchés par des factures faramineuses. En conséquence, le rapport invite la Commission à planifier les aides aux consommateurs les plus vulnérables sur les fonds européens et à supprimer progressivement les subventions aux combustibles fossiles. Il souligne le potentiel de la réhabilitation de ces logements en termes de création d’emplois locaux non délocalisables dans le secteur de l’isolation et du bâtiment. Il pousse au développement et à la recherche (sans référence au secteur privé) de méthodes alternatives propres, comme la géothermie. Mais, malgré une analyse intéressante devant permettre logiquement une planification stratégique générale et efficace, il reste dans la logique d’un nouveau marché des produits et services d’efficacité énergétique, ou encore le soutien du système de quotas d’émission de l’Union. Encore et toujours la métaphysique du marché. Je suis donc contraint de m’abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Encourageant le développement des énergies renouvelables, c’est avant tout l’«efficacité énergétique» que le rapport préconise. D’ailleurs, ces appels incessants à l’efficacité énergétique peuvent être considérés comme une forme d’«austérité énergétique». De plus, il est à craindre que ce texte serve certains intérêts du BTP au détriment de notre patrimoine. Ce risque qui pèse sur notre patrimoine (au sens large) est d’autant plus grand que la tendance actuelle en France est de donner toujours plus de pouvoir décisionnaire aux exécutifs locaux, qui n’ont généralement pas les compétences requises et qui peuvent difficilement résister aux diverses pressions (en particulier du BTP), au détriment des architectes des bâtiments de France. De manière générale, malgré certaines bonnes mesures proposées, la France n’a pas besoin des recommandations de l’UE pour définir sa politique énergétique, en l’occurrence en matière de chauffage et de refroidissement. La problématique de l’Europe centrale n’est en outre pas la même qu’en Europe occidentale et l’interprétation du texte peut se faire au détriment de l’intérêt des Français. C’est pour l’ensemble de ces raisons que j’ai voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ São necessários esforços adicionais para reduzir as necessidades de aquecimento dos edifícios e para substituir as necessidades remanescentes de combustíveis fósseis importados, utilizados em caldeiras individuais, por opções de aquecimento e refrigeração sustentáveis, em consonância com os objetivos da União para 2050.

Os edifícios representam uma enorme percentagem do consumo final total de energia, e o aumento da eficiência energética dos edifícios e os programas de resposta através da procura podem desempenhar um papel central no equilíbrio entre a procura de energia e a cobertura das necessidades em períodos de pico da procura, permitindo uma redução da sobrecapacidade e uma diminuição dos custos de produção, de funcionamento e de transporte.

A estratégia para o aquecimento e a refrigeração deve dar prioridade a soluções sustentáveis e com uma boa relação custo-eficácia, que permitam aos Estados-Membros alcançar as metas da União em matéria de política climática e energética. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report as it is essential that cooling is given the same level of importance as heating, especially as our summers are becoming warmer each year. The report also consistently highlights the need to tackle CO2 emissions and the importance of green technologies in the areas of heating and cooling, as they make up the major share of the Union’s energy demand.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), schriftelijk. – De helft van de eindvraag naar energie in de EU wordt nog steeds gebruikt voor verwarming. 80 procent daarvan is bestemd voor het verwarmen of koelen van gebouwen. Tegelijk stoten onze gebouwen 13 procent van alle CO2-emissies in Europa uit. Dit komt omdat het aandeel uit fossiele brandstoffen voor koeling en verwarming van gebouwen nog steeds 75 procent bedraagt. Dit zijn verontrustende cijfers. Zulke slechte cijfers hebben een voordeel. Als we nu handelen, kunnen we op zeer korte termijn enorme resultaten boeken inzake de beperking van CO2-uitstoot. In de eerste plaats door dringend werk te maken van de renovatie en isolatie van oude gebouwen. Isoleren blijft de snelste weg naar energie-efficiëntie en – mooi meegenomen – renovatie- en isolatieprojecten geven een boost aan onze economie en tewerkstelling. Daarnaast moet het aandeel aan hernieuwbare en teruggewonnen energie worden vergroot. In de industrie gaat nog te veel warmte verloren in de atmosfeer. Die energie kan opgevangen en voor de verwarming van woningen ingezet worden. Daarom steun ik de voorstellen om plaatselijke besturen en particulieren via de bestaande structuur- en investeringsfondsen te ondersteunen bij de intelligente modernisering van de energiesystemen van openbare gebouwen, woonwijken en privéwoningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne – Až 50 % konečnej spotreby energie v rámci EÚ ide na vykurovanie a chladenie, pričom až 75 % použitých palív v EÚ má fosílny pôvod a iba 18 % dodávok primárnej energie na vykurovanie a chladenie pochádza z obnoviteľných zdrojov. Riešenie rastúceho využívania energie, najmä však fosílnych palív, je aj jedným z cieľov energetickej únie EÚ. Stratégia Európskej únie týkajúca sa vykurovania a chladenia má za cieľ zvýšiť energetickú efektívnosť budov modernizáciou ich zastaraných vykurovacích systémov, renováciou a zabezpečením tepelnej inovácie. Zlepšenie väzieb medzi elektrickými systémami a diaľkovým centrálnym vykurovaním by pomohlo k väčšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov. Dôraz je kladený na trvalo udržateľné vykurovanie a chladenie. Ďalšími nástrojmi sú vedecký výskum, technická inovácia, modernizácia európskeho priemyslu, ako aj potreba zriadenia atraktívneho finančného systému, ktorý by podporoval nové technológie pre vykurovanie domácností s použitím obnoviteľných zdrojov. Za správu hlasujem kladne.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ Heating and cooling accounts for roughly half of the EU’s final energy demand - which is why it is so important to reduce demand and make the sector more efficient, in order to reduce dependence on energy imports, reduce emissions, and bring down costs to consumers, especially those at risk of energy poverty. That is why I have voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Sorin Moisă (S&D), in writing. ‒ I welcome the Commission’s strategy and fully support Parliament’s report on the EU strategy on heating and cooling that seeks to improve our citizens’ comfort and progressively decrease their energy bill. The Parliament sent through this report a strong political signal to the Commission to accelerate investments in the right direction and equally challenge the industry to find innovative retrofitting technologies.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Bizottság ez év február 16-án tette közzé „Az Európai Unió hőtechnikai stratégiája” című közleményét. Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság közleménnyel kapcsolatos állásfoglalás-tervezete alapvetően három kérdésre koncentrál. Megállapítja, hogy az Unióhoz 2004 után csatlakozott országokban az épületek termikus felújítása a legegyszerűbb mód annak biztosítására, hogy az energiát hatékonyabban használják fel, és jelentősen csökkentsék a szén-dioxid-kibocsátásokat. Ennek érdekében pénzügyi lépéseket is sürget.

Rámutat arra, hogy Európa földközi-tengeri országaiban a fokozatos felmelegedésnek köszönhetően a hűtés jelenti a legnagyobb problémát, aminek megoldásában a megfelelő építészeti megoldások, a szigetelés, valamint a melegben hőt elvonó, hidegben viszont hőt beengedő reverzibilis hőszivattyúk jelenthetik a megoldást. Kitér végül a napsugárzára, ami jelentős hőforrás, de melynek kellő kihasználása – olyan elemek segítségével, amelyek vizet melegítenek, vagy villamos áramot termelnek – még várat magára. Az állásfoglalás-tervezetet megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Ce texte prolonge le rapport Pieper voté en juin à Bruxelles sur l’efficacité énergétique. Il encourage le développement des énergies renouvelables, avec un objectif de 100 % pour le chauffage et le refroidissement d’ici 2050. Il est à craindre que ce texte serve certains intérêts du BTP au détriment de notre patrimoine. L’efficacité énergétique ne doit pas être l’éternel alibi des lobbys du BTP pour détruire notre cadre de vie, notamment le bâti ancien, rural et historique, trop souvent négligé au profit du chiffre d’affaires des grandes enseignes du bâtiment.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ A crescente dependência, nos últimos anos, em relação às importações de petróleo e de gás, a falta de diversificação, o elevado preço da energia, o aumento da procura de energia, os riscos de segurança para os países produtores, a luta contra as alterações climáticas, o lento processo em matéria de eficiência energética e as quotas das energias renováveis tornaram-se os grandes desafios no domínio da Europa da energia.

A 15 de julho de 2015, a Comissão Europeia publicou uma série de documentos alusivos ao mercado interno europeu, com três objetivos políticos para o futuro mercado de eletricidade: criar um mercado de eletricidade à escala da UE, criar uma abordagem europeia para a segurança do aprovisionamento de energia e reforçar a cooperação regional no setor da energia.

Subscrevo a posição do relator, que defende que uma melhor integração e coordenação dos mercados da energia encerra múltiplas oportunidades para alcançar os objetivos europeus comuns de um aprovisionamento energético seguro, sustentável e a preços acessíveis.

Destaco a importância desta abordagem à escala da UE, uma vez que os preços de energia aceitáveis e a segurança do aprovisionamento são essenciais para o nível de vida dos agregados familiares, assim como para a segurança do emprego nas empresas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Ce texte sur la stratégie de l’UE en matière de chauffage et de refroidissement est le prolongement du rapport Pieper voté en juin à Bruxelles sur l’efficacité énergétique. Il encourage le développement des énergies renouvelables pour réaliser des économies d’énergie (géothermie, biométhane, utilisation prioritaire des matières premières locales…). Cependant, ce rapport pourrait impliquer, s’il était interprété de façon extensive, une menace pour notre patrimoine rural. J’ai donc décidé de m’abstenir lors du vote de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ Heating and cooling accounts for roughly half of the EU’s final energy demand – I voted in favour of this report which is looking for solutions to reduce demand and make the sector more efficient, in order to decrease dependence on energy imports, reduce emissions, and bring down costs to consumers, especially those at risk of energy poverty.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport est relatif à la mise en place d’une stratégie européenne en matière de chauffage et de refroidissement. Ce secteur, qui représente la moitié de la consommation d’énergie en Europe, doit bénéficier d’une attention particulière. C’est l’objectif de ce texte. J’ai donc voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport sur la stratégie de l’UE en matière de chauffage et de refroidissement. Il s’agit d’une invitation faite aux États membres de moderniser leurs systèmes de chauffage. La recherche et l’innovation technologique peuvent apporter beaucoup dans ce domaine et les investissements pour une modernisation des installations de chauffage et de refroidissement doivent être encouragés.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Mi sono espressa a favore della relazione sulla strategia dell'UE in materia di riscaldamento e del raffreddamento, una tematica molto importante per garantire un utilizzo più efficiente dell'energia e un'importante riduzione delle emissioni di CO2. Ritengo necessario aumentare in modo significativo le risorse finanziarie destinate alla riqualificazione termica di interi isolati, in particolare quelli costruiti ricorrendo alla tecnologia dei pannelli prefabbricati. A tal fine dovrebbe essere destinata a titolo del Fondo europeo per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili una dotazione finanziaria pari ad almeno il 25 % del totale. Occorre inoltre affrontare i problemi specifici presentati dagli edifici nelle aree rurali, che tendono a essere più vecchi, meno efficienti sotto il profilo energetico, meno salubri e meno confortevoli dal punto di vista termico.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ A fűtés és a hűtés kérdésének jelentősége eltér az egyes tagállamokban. Azon tagállamok esetében, melyek 2004 után csatlakoztak az Unióhoz a legegyszerűbb módja annak, hogy az energiát hatékonyan használják fel csökkentve a szén-dioxid-kibocsátást, az épületek termikus felújításában rejlik. Új, innovatív megoldásokra van szükség, főképp a napenergia felhasználásával. A benne rejlő lehetőségeket és ezt az alternatív utat kellene a jövőben kiaknázni. Szavazatommal támogattam a jelentést, mivel a jelentés a jövőbe tekint, és szükség van mind a környezet, mind az egészség szempontjából az általa kínált megoldásokra.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ A number of differences have been identified in the order of priority regarding of actions to be undertaken as part of the EU strategy on heating and cooling, taking into consideration that heating and cooling is more pertinent in some Member States than in others. I have voted for this report that will ensure that energy is used more efficiently thus achieving CO2 emissions reductions.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Nica (S&D), în scris. ‒ Am votat pentru Rezoluția Parlamentului referitoare la strategia UE pentru încălzire și răcire deoarece stabilirea unor politici adecvate în planificarea și implementarea infrastructurii pentru încălzire și răcire vor avea impact direct asupra sistemului energetic, eficienței energetice și economiei în general.

Industria are nevoie de semnale clare pentru a realiza investițiile necesare în realizarea obiectivelor energetice ale UE.

Subliniez necesitatea unor obiective ambițioase și obligatorii, precum și a unui cadru de reglementare care să stimuleze inovarea, fără a crea sarcini administrative inutile, în vederea promovării optime a soluțiilor de încălzire și răcire eficiente din punctul de vedere al costurilor și durabile din punct de vedere ecologic.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), in writing. ‒ My endorsement for this report stems from its commitment to meet the goal of the EU’s greenhouse gas emission reduction under the climate agreement reached at the COP21 climate conference in Paris. The report outlines the strategy to reduce the EU’s energy dependency on fossil fuel imports by integrating heating and cooling into the electricity system. The report emphasises that half of the EU’s heating and cooling usage stems from residential buildings, and thus provides a practical framework to decarbonise the energy sector by helping households access finances to invest in renewable and energy efficient technology. I am also in support of this report because of its focus on consumers as the centre of its strategy and its goal to create an energy efficient market.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem zprávu o strategii pro vytápění a chlazení, která prostřednictvím udržitelných a nákladově efektivních řešení umožní členským státům dosáhnout cílů EU v oblasti klimatu a energetické politiky. Efektivně dosažitelné úspory energií totiž představují zásadní cestu k dosažení klimatických cílů. Vzhledem k tomu, že odvětví vytápění a chlazení v členských státech jsou velmi rozmanitá vzhledem k jejich různým energetickým mixům, klimatickým podmínkám, stupňům energetické účinnosti budov a intenzitě průmyslu, měla by být zajištěna flexibilita při výběru odpovídajících řešení podle vytyčené strategie. Hlavní pozornost by se měla zaměřit na problémy v souvislosti se zabezpečením dodávek energie do EU související se zabezpečením dodávek tepla. V tomto ohledu by proto Komise měla prověřit způsoby, jak dále podporovat diverzifikaci zdrojů vytápění a urychlit širší využívání technologií pro obnovitelné zdroje tepla.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour of this own initiative report which makes proposals to direct the implementation of the Commission’s strategy on the Energy Union launched in February this year. Part of the Commission’s proposal was its first ever strategy for heating and cooling to tackle the massive use of fossil fuels. This is a progressive report that emphasises the need to include specific measures for heating and cooling in the upcoming revisions of the Energy Efficiency Directive, the RES Directive and the Energy Performance of Building Directive, and the new ‘energy market design’. It suggests that high-energy efficiency measures, high-performance insulation, the use of renewable sources and recovered heat are the fundamental priorities for EU’s heating and cooling strategy.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Dieser Bericht hat positive Ansätze, da er die mangelnde Energieeffizienz richtig diagnostiziert. Dieses Problem kann jedoch nicht durch das Regulieren von Heizgewohnheiten gelöst werden. Aus diesem Grund enthalte ich mich bei diesem Bericht meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτρης Παπαδάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Η στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση υπόσχεται τον εφοδιασμό όλων των Ευρωπαίων με ασφαλή, βιώσιμη και ανταγωνιστική ενέργεια κάτι που απαιτεί ουσιαστική αλλαγή του ενεργειακού μας τοπίου. Ανάμεσα στη δέσμη μέτρων για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι και η στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη.

Η θέρμανση και η ψύξη των κτιρίων και η βιομηχανία καταναλώνουν το ήμισυ της ενέργειας της ΕΕ. Αυτό δεν συνεπάγεται μόνο κατανάλωση περισσότερης ενέργειας απ’ ό,τι χρειάζεται αλλά και οικονομικό βάρος για πολλές οικογένειες στην Ευρώπη. Η προτεινόμενη στρατηγική για τη θέρμανση και την ψύξη εστιάζει στην άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την απαλλαγή των κτιρίων και της βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές. Επίσης, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Υπερψήφισα την έκθεση η οποία καλεί για φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικός, περιβαλλοντικά υπεύθυνος και κοινωνικά προσανατολισμένος. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για τη μείωση των εκπομπών CO2 και την αποφυγή μιας επικίνδυνης παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας. Για αυτό και η ΕΕ πρέπει να θέτει ως δεσμευτικό στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 40% μέχρι το 2030.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ Although the strategy does not announce any new legislative proposals, we oppose the EU strategy on heating and cooling as it will be used to reinforce the disruptive EU energy and climate policy that has already brought irreparable damage to Europe’s industry and economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Piernicola Pedicini (EFDD), per iscritto. ‒ Il riscaldamento e il raffreddamento rappresentano il 40 % di tutta l'energia primaria e il 50 % di tutta l'energia utilizzabile sotto forma di calore, e molta di tale va persa. Tuttavia, il sistema del riscaldamento e del raffreddamento e il sistema di energia elettrica possono sostenersi a vicenda negli sforzi per ridurre le emissioni di carbonio. A febbraio la Commissione ha proposto una "Strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento" con lo scopo di proporre interventi volti ad eliminare la dispersione energetica degli edifici, massimizzando l'efficienza e la sostenibilità dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento, grazie anche all'uso di tecnologie avanzate. La relazione di iniziativa sul riscaldamento e raffreddamento riporta al suo interno alcuni punti rilevanti che sostengo appieno, come ad esempio lo smantellamento di centrali obsolete, la sostituzione di impianti domestici più inquinanti, aumento del tasso di rinnovamento edilizio, soprattutto in vista degli obiettivi di avere edifici a emissioni 0 per il 2050, etc. Tuttavia, la relazione conserva alcuni elementi ambigui in relazione al teleriscaldamento, alla geotermia, e alla strategia della commissione sulla produzione di energia, che sembra avallare l'utilizzo degli inceneritori. Per le ragioni sopra espresse, ho deciso di astenermi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Prihvaćam prijedlog o strategiji EU-a za grijanje i hlađenje i podržavam svaki oblik energetske učinkovitosti i održivosti. Zbog klimatskih promjena koje nas pogađaju u zadnje vrijeme bitno je da svaku djelatnost u što kraćem roku učinimo „zelenom” i pokušamo osmisliti što bolja rješenja za održiv okoliš. Zalažem se za što veću uporabu obnovljivih izvora energije kako bi na taj način doprinijeli boljem stanju prirode i okoliša.

Potrebna su veća ulaganja za istraživanje naprednih sustava grijanja i hlađenja kao i uklanjanje svih neučinkovitih i za okoliš štetnih načina grijanja i hlađenja. Potrebne su veće kampanje i primjeri u praksi održivih sustava u energetici i na taj način približiti potrošačima prednost ovakvog sustava. Potrebna je energetska obnova svih zgrada koje nemaju učinkovit sustav energije.

Zgrade od posebnog značaja, odnosno stare zgrade koje su pod određenom vrstom zaštite arhitekture, potrebno je također obnoviti vodeći računa o energetskoj učinkovitosti, a da se pri tom ne narušava izvorni izgled zgrade. Nadam se da će građani EU-a i sva tijela uvidjeti potrebu za što boljim energetskim rješenjima kako bi osigurali održiv okoliš za buduće generacije.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Malgré quelques mesures positives, ce texte présente des défauts rédhibitoires. Il traite de la même façon tous les pays de l'Union européenne alors que l'état des installations n'a rien à voir dans les pays de l'Europe de l'Ouest et dans ceux de l'Europe de l'Est. Il existe un très fort risque que le texte soit interprété d'une manière exagérée en France, imposant de très lourdes contraintes et menaçant directement la survie de notre patrimoine architectural si précieux. Je vote donc contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Gotovo 50 % krajnje potražnje za energijom u EU-u koristi se za grijanje i hlađenje, od čega 80 % u zgradama; budući da se Pariški sporazum o klimatskim promjenama iz 2015. (COP21) treba odražavati u sektoru grijanja i hlađenja. Sektor grijanja i hlađenja, da bi bio u skladu s energetskim i klimatskim ciljevima EU-a, najkasnije do 2050. treba se temeljiti na 100 posto obnovljivim izvorima energije, što se može postići samo smanjenjem potrošnje energije i potpunim iskorištavanjem načela „energetska učinkovitost na prvom mjestu” odnosno „energetska učinkovitost kao gorivo prvog izbora”.

Svakim 1-postotnim povećanjem uštede energije uvoz plina smanjuje za 2,6 posto. Budući da je tržište u sektoru grijanja i hlađenja u EU-u fragmentirano zbog svoje lokalne naravi i različitih tehnologija i ekonomskih aktera uključenih u proces, te da su lokalna i regionalna dimenzija ključne za uvođenje odgovarajućih politika u sektoru grijanja i hlađenja za planiranje i provedbu infrastrukture za grijanje i hlađenje i za konzultiranje s potrošačima kako bi se uklonile prepreke, a sustavi grijanja i hlađenja učinili učinkovitijima i održivijima, podržavam stajalište izvjestitelja i usvajanje ovog izvješća.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Energetická efektivita je téma, kterým se dlouhodobě zabývám, do této zprávy jsem předložil řadu svých pozměňovacích návrhů a podpořil finální text i na plénu. Pro účel vytápění a chlazení je využíváno téměř 50 % konečné poptávky po energii v EU, z čehož 80 % se využívá v budovách. Když navíc vezmeme v potaz, že každý další 1% nárůst úspor energie snižuje dovoz plynu o 2,6 %, tak je přirozené, že to má podněcovat členské státy k tomu, aby vyvíjely dlouhodobé strategie v oblasti vytápění a chlazení založené na integrovaném přístupu, harmonizovaném mapování a hodnocení v souladu s článkem 14 směrnice o energetické účinnosti. Je nezbytné při tom pamatovat na to, že i když na jedné straně velká část současných budov na území Evropy trpí plýtváním energie v důsledku špatné kvality jejich izolace a zastaralých a neúčinných systémů vytápění, postihuje na straně druhé energetická chudoba téměř 11 % obyvatelstva EU. Jako nejlepší řešení tohoto problému vnímám investice do tepelných renovací budov, což je způsob nejefektivnějšího využívaní energii a snížení emisí CO2. Navíc je třeba co nejdříve nahradit zastaralé teplárny na sídlištích malými, vysoce výkonnými elektrárnami pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ La problematica del riscaldamento e del raffreddamento riguarda in modo diverso i vari Stati membri. Concordo con il relatore sulla necessità di aumentare in modo significativo le risorse finanziarie destinate alla riqualificazione termica di interi isolati, in particolare quelli costruiti ricorrendo alla tecnologia dei pannelli prefabbricati. A tal fine dovrebbe essere destinata a titolo del Fondo europeo per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili una dotazione finanziaria pari ad almeno il 25 % del totale. Inoltre, penso sia indispensabile sostituire le vecchie centrali termiche con piccole centrali termiche a cogenerazione e ad alte prestazioni. Il progetto di relazione sottolinea l'importanza della rete dei distretti energetici, sottolinea il carattere locale e il potenziale di riscaldamento e raffreddamento, invita gli Stati membri a eliminare gradualmente nelle aree urbane l'uso di impianti obsoleti per il riscaldamento e, ove possibile, favorire la fase di smaltimento degli inefficienti caminetti a legna presenti nelle città. Ho votato a favore dell’approvazione di questa relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. ‒ W lutym 2016 r. Komisja przedstawiła strategię UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia. Stanowi to pierwszy etap analizy problemów i wyzwań w tym sektorze oraz rozwiązywania ich za pomocą polityki energetycznej UE. W związku ze strategią w zakresie ogrzewania i chłodzenia w dniu 9 września 2015 r. Komisja zorganizowała posiedzenie forum konsultacyjnego ad hoc. Ogółem 84% energii wykorzystywanej do ogrzewania i chłodzenia pochodzi nadal z paliw kopalnych, a tylko 16% – ze źródeł odnawialnych. Aby osiągnąć cele UE w zakresie klimatu i energii, sektor ciepłowniczy i chłodniczy musi radykalnie ograniczyć zużycie energii i zmniejszyć wykorzystanie paliw kopalnych. Główny nacisk położony jest na dekarbonizację ogrzewania i chłodzenia, renowację już istniejących budynków, połączenie systemów elektroenergetycznych z systemami grzewczymi i chłodniczymi, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogrzewaniu i chłodzeniu, odzyskiwanie energii odpadowej z przemysłu. Ważnym jest też zaangażowanie konsumentów i przemysłu w ten proces. Niniejszym poparłem sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Dans le cadre de l’union de l’énergie, la Commission européenne a lancé une stratégie de lutte contre la consommation massive d’énergie. J’ai voté en faveur de ce rapport qui invite les États membres à réduire progressivement, dans les zones urbaines particulièrement, l’utilisation de systèmes de chauffage obsolètes. La recherche et l’innovation doivent permettre de rénover les réseaux d’énergie et la modernisation des systèmes de chauffage et de refroidissement doit être une priorité.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ Hodiernamente, na União Europeia, metade da procura final de energia tem como objetivo sustentar necessidades do maior setor energético europeu: o setor do aquecimento e da refrigeração. Ora, somente 18% da energia que sustenta o referido setor é proveniente de fontes energéticas renováveis, sendo o restante fornecimento levado a cabo por via de combustíveis fósseis.

A grande maioria da energia deste setor, mais precisamente 80%, é utilizada em edifícios, tornando-se assim importante um aumento de eficiência energética no consumo doméstico, o reaproveitamento de energia desperdiçada, o isolamento térmico de alto desempenho e a utilização de energias renováveis. A diversidade das necessidades energéticas dos Estados-Membros fundamenta a ideia da neutralidade tecnológica, garantindo a flexibilidade na escolha das soluções adequadas a cada utilizador.

O presente relatório salienta também a importância de garantir financiamento para a modernização do setor, assim como de promover formas de atingir o melhor custo-benefício na transição energética.

Considerando os objetivos delineados pelo Acordo de Paris, o caminho até à independência energética por via das fontes de energia fósseis é longo e, portanto, o setor do aquecimento e da refrigeração necessita de uma ação sustentada e adequada tal como este relatório sublinha. Portanto, o meu voto é favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ Although the strategy does not announce any new legislative proposals, we oppose the EU strategy on heating and cooling as it will be used to reinforce the disruptive EU energy and climate policy that has already brought irreparable damage to Europe’s industry and economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente o presente relatório, por entender que qualquer alteração que beneficie o ambiente é uma mais-valia para a UE. Assim, é necessário ter em conta novas tecnologias e técnicas que possam resultar em maior eficiência energética, como, por exemplo, a renovação térmica dos edifícios ou o uso de painéis solares para o aquecimento de água ou a geração de eletricidade que ainda é pouco frequente.

Nos países europeus mediterrânicos, a refrigeração é uma preocupação cada vez maior devido ao aquecimento gradual do clima. As soluções arquitetónicas adequadas, o isolamento térmico e as bombas de calor reversíveis, que retiram calor dos edifícios durante os períodos mais quentes e bombeiam calor para o interior quando é necessário aquecimento, podem desempenhar um papel de relevo na resolução deste problema.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Senhor Presidente, a questão do aquecimento e da refrigeração não afeta da mesma forma todos os Estados-Membros. Por esse motivo, a ordem de prioridade das medidas tomadas terá de variar de país para país, assim como os prazos de implementação.

Todos entendemos que é na renovação térmica dos edifícios que poderão ser realizados os maiores ganhos em matéria de eficiência energética, sendo essa a forma mais simples de garantir uma utilização mais eficaz da energia e uma redução considerável das emissões de CO2. É indispensável aumentar o financiamento de obras de renovação térmica das zonas residenciais.

Nos países europeus mediterrânicos, como o meu, Portugal, essa é uma preocupação cada vez maior. As soluções arquitetónicas adequadas, o isolamento térmico e as bombas de calor reversíveis, que retiram calor dos edifícios durante os períodos mais quentes e bombeiam calor para o interior quando é necessário aquecimento, podem desempenhar um papel de relevo na resolução deste problema.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ Calefacción y refrigeración suponen aproximadamente la mitad de la demanda de energía final de la Unión. De ahí la importancia de mejorar la eficiencia energética en este ámbito, para reducir dependencia, emisiones y costes para los consumidores, en especial, para aquellos en riesgo de pobreza energética. Se trata de garantizar que la energía se utilice de manera más eficiente y reducir las emisiones de CO2.

Entre las medidas a adoptar, es necesario un incremento sustancial de la financiación para las obras de renovación térmica de urbanizaciones completas. Asimismo, es necesario sustituir las centrales termoeléctricas obsoletas de las urbanizaciones, por eficientes centrales de cogeneración combinada de calor y electricidad. Por otra parte, en los países mediterráneos, la refrigeración es un motivo de preocupación. Las soluciones arquitectónicas adecuadas, el aislamiento y las bombas de calor reversibles pueden tener un papel importante para resolver este problema. Además, la radiación solar es una fuente importante de calor que aún no se ha utilizado lo suficiente.

Se alimentan así algunas de las próximas iniciativas legislativas en materia de eficiencia energética, previstas para finales de 2016, en particular, la directiva revisada de eficiencia energética en edificios.

Por estos motivos, he votado a favor de este Informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Comme la plupart des membres de cet hémicycle, j’ai voté en faveur de la résolution du Parlement européen sur la stratégie de l’Union européenne sur le chauffage et le refroidissement. Cette stratégie doit notamment permettre de réduire la pauvreté énergétique qui frappe encore bon nombre de citoyens européens aujourd’hui.

Parmi les pistes soutenues, je citerai la volonté du Parlement européen de voir les énergies renouvelables davantage intégrées dans les réseaux de quartier. Je salue à ce titre la déclaration du commissaire Canete, qui promet une initiative pour l’accès au financement. Affaire à suivre.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo. Jame esama labai gerų minčių - pavyzdžiui akcentų dėl energijos vartojimo efektyvumo būtinybės, pastatų renovacijos skatinimo, raginimo spręsti specifines kaimo pastatų, kurie dažnai būna senesni, mažiau efektyvūs energijos vartojimo atžvilgiu, mažiau naudingi sveikatai ir teikia mažesnį šiluminį komfortą, problemas. Vis dėlto, pranešimo rengimo metu buvo nuspręsta neįtraukti svarbių žaliųjų siūlymų - tekste labai aptakiai kalbama apie atsinaujinančių elektros šaltinių plėtrą ir integravimą į bendrą sistemą. Taip pat atmesti siūlymai dėl griežtesnio šiukšlių vertimo energija reguliavimo, efektyvesnės energijos decentralizuotos gamybos.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Este relatório de iniciativa surge no seguimento da Comunicação da Comissão intitulada “Estratégia da UE para o Aquecimento e a Refrigeração”, que representa - tal como evidenciado no relatório - um passo importante para desenvolver uma abordagem abrangente em matéria de aquecimento e refrigeração na União Europeia (UE) e para identificar domínios de intervenção prioritários nestas áreas.

De facto, 50 % da procura final de energia na UE destina-se a aquecimento e refrigeração, representando a geração por combustíveis fósseis 75% deste número.

O relatório evidencia a importância da concretização do plano para melhorar a eficiência energética dos edifícios, principalmente na renovação térmica dos edifícios existentes e na construção de pequenas centrais de cogeração de calor e eletricidade mais eficientes que deverão substituir as centrais de produção obsoletas.

Considero ainda importante o enfoque na refrigeração, devido ao aquecimento global, um problema sentido principalmente na Europa do Sul, pelo que concordo com o sublinhar da importância das soluções arquitetónicas adequadas, isolamento térmico e na utilização de bombas de calor reversíveis. O relator ressalva ainda os benefícios da investigação e da inovação na indústria europeia, sublinhando a importância de assegurar o acesso a financiamentos. Por concordar com o teor do relatório, votei-o favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR), kirjallinen. ‒ Uusiutuvien energioiden ja energiamarkkinoiden yhdistäminen lämmitys- ja jäähdytyspolitiikkaan on ensisijaisen tärkeää ilmaston lämpenemisen ehkäisyssä. Esitys jättää tilaa myös jäsenvaltioiden omalle sääntelylle. Näin voidaan myös jäsenvaltioiden erityisolosuhteet huomioiden tehostaa siirtymistä kohti kestävämpää lämmitys- ja jäähdytysstrategiaa. Juuri kansallisten ja alueellisten erityispiirteiden huomioiminen tulee olemaan erittäin tärkeää tämän suunnitelman onnistumiselle. Myös maalämpö tulisi huomioida strategiassa paremmin, sillä se on kustannustehokas ja ympäristöystävällinen lämmitys- ja jäähdytysratkaisu.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport qui appelle à une stratégie plus ciblée en matière de chauffage et de refroidissement, secteur qui représente près de la moitié de la consommation d’énergie en Europe. Ce rapport souligne la nécessité de prendre des mesures spécifiques pour le chauffage et le refroidissement lors de la révision des directives sur l’efficacité énergétique, sur les énergies renouvelables ainsi que sur la performance énergétique des bâtiments. Il est nécessaire que des stratégies à long terme pour ce secteur soient définies et mises en place, en portant une attention particulière aux énergies renouvelables.

J’ai soutenu ce rapport parce qu’il identifie certaines priorités comme la modernisation des systèmes de chauffage vétustes et inefficaces, l’accélération du retrait progressif des systèmes de chauffage dépassés ou encore la rénovation des bâtiments. Un système attractif de financements doit favoriser les nouvelles technologies pour le chauffage des citoyens européens utilisant des sources d’énergies renouvelables.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Los sectores de la calefacción y la refrigeración consumen la mitad de la energía (sobre todo de fuente fósiles) en la Unión y, una parte importante de esa energía se pierde por falta de eficiencia. Existe entonces un margen importante de mejora del sector y, por consiguiente, de disminución de la consumición de la energía y de emisión de gases de efecto invernadero.

El informe va en la buena dirección porque propone aumentar la cuota de energía renovable en este ámbito, invertir para mejorar la eficiencia energética mediante la renovación de los edificios, acelerar la modernización de los sistemas de calefacción, descentralizar los sistemas de producción energético, etc.

Si este conjunto de medidas va en la buena dirección, es muy insuficiente para bajar drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, cambiar en profundidad el sistema energético y cumplir con los objetivos climáticos. Por ello, me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), in writing. ‒ I welcome this report on the EU Strategy on Heating and Cooling. Heating and cooling account for a significant proportion of household energy bills and approximately half of the EU’s final energy demand. The modernisation of infrastructure and appliances could significantly increase energy efficiency, reducing pollution and energy dependence. It is critical that cost savings are passed on to the final consumer, especially those who are already in energy poverty and those at risk.

 
  
MPphoto
 
 

  Sven Schulze (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für die von der Kommission vorgeschlagene EU-Strategie für die Wärme- und Kälteerzeugung gestimmt, weil die Senkung des hohen Energieverbrauchs eine Priorität der Energieunion darstellt.

Die Strategie beinhaltet Pläne zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden und zur Verbesserung der Verbindungen zwischen Elektrizitätssystemen und Fernwärmenetzen, durch die die Nutzung der erneuerbaren Energieträger deutlich gesteigert und die Wiederverwendung der in der Industrie erzeugten Abwärme und Kälte gefördert wird.

Die Mitgliedstaaten werden außerdem aufgefordert, veraltete Heizeinrichtungen in städtischen Gebieten abzuschaffen.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del presente informe, debido a que el desarrollo de una estrategia europea en este ámbito, supone una herramienta necesaria para la reducción de emisiones. El sector del calentamiento y enfriamiento, supone uno de los principales emisores de carbono en la Unión, plantear una estrategia a nivel europeo es un primer paso para corregir los problemas que supone la asignación de recursos a través de mecanismos de mercado. El informe incluye un apoyo explícito al uso de las energías renovables en este sector, así como, la mejora de la eficiencia energética de los edificios, mecanismos de calefacción colectiva, etc. El texto supone un apoyo al desarrollo de tecnologías más sostenibles y a la reducción de emisiones en este sector. Es por todo esto por lo que he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I voted against this report as I believe it would be used as a way of bringing in new EU legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. – I voted in favour of this report which is looking for solutions to reduce demand and make the sector more efficient, in order to decrease dependence on energy imports, reduce emissions, and bring down costs to consumers, especially those at risk of energy poverty.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne ‒ Vykurovanie a chladenie tvoria najväčší podiel dopytu EÚ po energii. Energia z odpadov bude naďalej zohrávať dôležitú úlohu pri vykurovaní, keďže jej alternatívou sú často len skládky a využívanie fosílnych palív. Komisia by v rámci programu energia z odpadu mala vypracovať plán na podporu a využívanie potenciálneho prínosu udržateľného využívania organického odpadu na vykurovanie a chladenie pripojené k systémom diaľkového vykurovania a chladenia. Hlasoval som za.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne ‒ Európania vynaložia na vykurovanie a chladenie v priemere 6 % svojich spotrebných výdavkov, pričom 11 % z nich si nemôže dovoliť v zime dostatočne vykurovať svoje domovy. Žiaľ, spotrebiteľská voľba je obmedzená nedostatkom informácií o skutočnej spotrebe energie a nákladoch a často aj nedostatkom finančných prostriedkov na investície do najúčinnejších technológií. Podporila som uznesenie, pretože vypracovanie stratégie týkajúcej sa vykurovania a chladenia považujem za prioritu energetickej únie, ktorá môže viesť k úsporám energie a nákladov pre spoločnosti i občanov. Za pozitívne považujem aj to, že táto stratégia stavia na pevnom základe právnych predpisov EÚ a identifikuje oblasti, v ktorých je potrebná zmena alebo reforma, aby sa zohľadnil budúci vývoj a podarilo sa dosiahnuť ciele energetickej únie. Oceňujem, že v rozpočte na roky 2014 – 2020 sa výrazne zvýšil príspevok na túto oblasť; od navrhovanej stratégie preto očakávam, že pomôže znížiť dovoz energie a energetickú závislosť, znížiť náklady domácnosti a podnikov a splniť cieľ EÚ v oblasti znižovania skleníkových plynov a záväzok vyplývajúci z dohody o zmene klímy uzavretej na konferencii o zmene klímy COP21 v Paríži.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Poročilo predstavlja dober začetek urejanja tega področja, kjer na žalost še vedno prevladujejo fosilna goriva. Kljub temu ostaja jezik poročila precej ohlapen in fosilnim gorivom daje možnost, da še dolgo ostanejo glavni vir ogrevanja in hlajenja.

V februarju 2016 je bila prvič sprejeta strategija EU za ogrevanje in hlajenje, ki je zadala cilj, da se na tem področju zmanjša odvisnost od fosilnih goriv in premakne porabo v okvir dogovorjenih zavez nedavnega pariškega dogovora ter preide na bolj učinkovite in trajnostne vire, ki bodo hkrati zmanjšali odvisnost EU od uvoza goriv.

Poročilo med drugim govori tudi o izolaciji stavb, izkoriščanju energije iz odpadnih snovi ter možnosti za večje sinergije med trgom električne energije in trgom ogrevanja in hlajenja.

Kljub pomembnim temam, ki so na ta način odprte, menim, da gre za zamujeno priložnost, saj bi moral biti Parlament pri velikem evropskem potencialu za prihranke pri energiji, ustvarjanju novih lokalnih delovnih mest in zniževanju izpusta toplogrednih plinov veliko bolj ambiciozen.

Iz tega razloga sem se glasovanja vzdržal.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne ‒ Znižovanie nákladov a zvyšovanie efektivity je jedným zo základných predpokladov pre úspešnú implementáciu energetickej únie. Dôležité je nielen rekonštruovať existujúce zariadenia a zabraňovať tepelným stratám, ale aj podporovať výskum a vývoj nových technológií.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), in writing. ‒ I voted against the motion for an EU Parliament resolution on an EU strategy on heating and cooling.

The report says that the Commission should promote renewables. Markets should determine which energy types should be used rather than what bureaucrats find is currently fashionable.

Furthermore, the report advises using the European Structural and Investment Fund in order to finance the modernisation of the heating and cooling sector. They cite its job creation potential and the inability of building owners to cover the necessary costs. With regards to job creation via stimulus, whether spent on energy efficiency or digging holes, it does not create jobs. Instead of individuals and companies deciding on how best to allocate their wealth such government stimulus programs make the decision for them. The funds should be returned to the Member States and the European Structural and Investment Fund should be scrapped.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ 50 % krajnje potražnje za energijom u Europskoj uniji koristi se za grijanje i hlađenje. Da bi sektor grijanja i hlađenja bio u skladu s energetskim i klimatskim ciljevima EU-a do 2050. godine, mora se zasnivati na stopostotnim, obnovljivim izvorima energije. 1 % povećanja uštede energije smanjuje uvoz plina za 2,6 %.

Udio obnovljivih izvora u sektoru grijanja i hlađenja se povećava, ali postoji golem potencijal na svim razinama da se još više iskoristi, posebice u stambenim zgradama čiji sektor je odgovaran za 13 % svih emisija CO2 u Uniji.

Podržavam Izvješće o strategiji Europske unije za grijanje i hlađenje, jer smatram da su smjernice navedene u njemu kvalitetne i da će pridonijeti smanjenju emisija i uštedi energije. Također, smatram da će se provedbom ovih smjernica povećati udio obnovljivih izvora energije u sektoru zgradarstva, što će doprinijeti smanjenju ukupnih emisija CO2 na razini Europske unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o strategiji EU za ogrevanje in hlajenje.

Soglašam s poročilom, da je Strategija EU za ogrevanje in hlajenje pomemben korak k zagotavljanju celostnega pristopa k preoblikovanju ogrevanja in hlajenja v Evropski uniji ter za opredelitev prednostnih področij za ukrepanje. V EU namreč skoraj 50 % končne porabe energije predstavlja ogrevanje in hlajenje, od tega gre 80 % za ogrevanje in hlajenje stavb. Strategija bi morala dati prednost trajnostnim in stroškovno učinkovitim rešitvam, ki državam članicam omogočajo uresničitev ciljev podnebne in energetske politike. Sektorji ogrevanja in hlajenja v državah članicah so namreč zelo raznoliki.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίσαμε την έκθεση καθώς περιλαμβάνει πολλές θετικές προτάσεις όσον αφορά την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ανάγκη για καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και στήριξη των ευάλωτων ομάδων, την ενίσχυση της χρηματοδότησης για ανακαινίσεις οικισμών καθώς και για τα νοικοκυριά που βρίσκονται εκτός περιοχών με κεντρικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης.

Ωστόσο, διαχωρίζουμε την θέση μας από τη λανθασμένη εκτίμηση που καταγράφεται πως δήθεν το κλειδί για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης για μείωση των συνολικών εξόδων. Δυστυχώς η εν λόγω θέση επιδιώκει να αποπροσανατολίσει καθώς αποσιωπά την κύρια αιτία της ενεργειακής φτώχειας που είναι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της σκληρής λιτότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Η διασύνδεση των τομέων παραγωγής και διάθεσης ενέργειας αλλά και η ανάπτυξη και η υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται από μέτρα υπερφορολόγησης των πολιτών της Ένωσης. Μπορούν να χρηματοδοτηθούν από φορολόγηση των μεγάλων εταιρειών παραγωγής και διάθεσης ενέργειας και κυρίως αυτών που δεν επενδύουν σε ανανεώσιμες και φιλικά προς το περιβάλλον πηγές.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ A fűtés és a hűtés kérdésének hordereje és a megteendő lépések tekintetében eltérő fontossági sorrend alakult ki a tagállamokban. Összességében tekintve viszont, az EU végső energiakeresletének mintegy 50%-át fűtésre és hűtésre használjuk. Egyetértek tehát azzal, hogy az Unióhoz 2004 után csatlakozott országokban a hatékonyság javítására az épületek termikus felújításában rejlik a legnagyobb lehetőség. Ez a legegyszerűbb mód annak biztosítására, hogy az energiát hatékonyabban használjuk fel, és jelentősen csökkentsük a szén-dioxid-kibocsátásokat. Fontos aránynak tartom, hogy 1 százaléknyi energia-megtakarítás 2,6%-kal csökkenti a földgázimportot, és remélem, hogy az energiahatékonyság mellett a fosszilis arány is drasztikusan csökken majd.

Egyetértek továbbá azzal is, hogy jelentős mértékben emelni kell a teljes lakótelepek termikus felújítására szánt összegeket, különös tekintettel a paneltechnológiával épült épületekre. Az agyonadóztatott Magyarországon a lakosoknak például konkrétan megélhetési gondjaik vannak, csak sokadrangú kérdés számukra a korszerűsítés. A reverzibilis hőszivattyúk rendszerét jónak tartom, különösen energiahatékonyak, és hatalmas potenciállal rendelkeznek a fűtés és a hűtés tekintetében. Osztom azt a véleményt, amely szerint a fűtési és hűtési ágazatnak tükröznie kell az éghajlatváltozásról szóló, 2015. évi párizsi megállapodást (COP21), és csak reménykedni tudok abban, hogy az Unió energetikai és éghajlati céljaival összeegyeztethető fűtési és hűtési ágazat legkésőbb 2050-re 100%-ban megújuló energiaforrásokon fog alapulni. Mindezek tükrében szavazatommal támogattam a jelentést.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Szejnfeld (PPE), na piśmie. ‒ Ogrzewanie i chłodzenie dotyczy przetwarzania ok. 40% całkowitej energii pierwotnej na ok. 50% całkowitej energii użytkowej w postaci energii cieplnej. O ile wytwarzanie energii elektrycznej może podlegać ujednoliceniu na jednolitym rynku energii, o tyle ogrzewanie i chłodzenie wymagają lokalnych rozwiązań. Narasta jednak zależność grzania i chłodzenia od rynku energii, który np. w skali lokalnej, zarówno do produkcji energii elektrycznej, jak i ciepła (chłodu) wykorzystuje kogenerację.

O zróżnicowaniu potrzeb zapewnienia komfortu cieplnego obywatelom Unii świadczy fakt, że w skali rocznej rozpiętość użytkowania energii na metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni waha się w państwach członkowskich od 60 do nawet 300 kWh.

W sprawozdaniu PE skupiono się na wielu ważnych kwestiach, jak między innymi na dążeniu do likwidacji przestarzałych, małych, nieekologicznych ciepłowni osiedlowych i przejście na ciepło z wysokosprawnych systemów kogeneracyjnych. Słusznie podkreślono konieczność wzięcia pod uwagę różnic pomiędzy Zachodem a Wschodem UE w użytkowaniu bardziej efektywnego gazu dla celów grzewczych.

W najbliższych latach państwa członkowskie i UE powinny zdecydowanie skupić się na działaniach z zakresu chłodzenia i ogrzewania w wymiarze architektonicznym i urbanistycznym, a także na wykorzystywaniu naturalnych źródeł ciepła i chłodzenia oraz na zintensyfikowaniu rozwoju innowacyjnych badań i stworzeniu całego przemysłu nowych materiałów do izolowania cieplnego.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE), kirjallinen. ‒ Suomi on johtava maa kaukolämmön ja jäähdytyksen sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannon käytössä. Äänestin EU-strategian puolesta, koska sen avulla voidaan edistää sähkön ja lämmön yhteistuotantoa ja biomassan käyttöä Euroopassa. En kuitenkaan tukenut 23 artiklaa, koska mielestäni siinä lausutaan väärällä tavalla maaseudun rakennuksista, jotka esimerkiksi Suomessa ovat usein hyvinkin energiatehokkaita.

 
  
MPphoto
 
 

  Dario Tamburrano (EFDD), per iscritto. ‒ In tema di riscaldamento e raffreddamento, la strategia europea dovrebbe dirigersi verso un aumento della quota di energie rinnovabili, invece ad oggi il 75 % dei combustibili utilizzati in tale settore sono ancora di origine fossile. Attualmente, la tecnologia esistente permetterebbe un uso più intelligente e sostenibile delle risorse, contribuendo ad una transizione verso l'economia verde. Il miglioramento potrebbe avvenire con nuovi investimenti, con la creazione di ricchezza e con una spesa ridotta per i combustibili fossili. Gli emendamenti che il M5S ha proposto alla relazione Gierek si sono diretti verso la decentralizzazione della produzione energetica, una maggiore quota di rinnovabili nel riscaldamento e raffreddamento ed interventi di riqualificazione energetica nel settore industriale. La relazione ha alcuni elementi in riferimento ad alcune forme di teleriscaldamento, al biogas senza specificarne la provenienza e soprattutto sulla generica produzione di energia da rifiuti (che va ad implicare l'utilizzo di inceneritori) che mi trovano in disaccordo. Per tali motivi, nonostante i numerosissimi elementi positivi e l'ottima collaborazione con il relatore, mi sono astenuto.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), în scris. ‒ Sistemele de încălzire și răcire acoperă aproximativ o jumătate din consumul de energie din cadrul Uniunii Europene. În acest context, este foarte important ca instituțiile europene să contribuie la eficientizarea domeniului respectiv, atât în ceea ce privește consumatorii industriali, cât și cei casnici. În mod concret, este vizată eficiența energetică a clădirilor, prin intermediul termoizolării construcțiilor mai vechi, modernizarea și chiar înlocuirea centralelor termice vechi, respectiv modernizarea dispozitivelor de încălzire și răcire (inclusiv boilere și aparate de aer condiționat). Acest proces se află deja în desfășurare în multe dintre statele membre, însă este nevoie de o coordonare a eforturilor la nivel european, pentru a evita decalajele între regiuni și pentru a evita vulnerabilizarea anumitor grupuri sociale. Resursele naționale nu sunt suficiente, iar investițiile individuale ale cetățenilor sunt de neconceput. Pentru remedierea acestor probleme este necesară o creștere substanțială a finanțării europene, care să acopere renovarea termică a loturilor rezidențiale și construirea de instalații inovatoare, dar și o creștere a gradului de utilizare a energiilor regenerabile (în special a energiei solare). Este vorba despre o inițiativă absolut necesară, pe care o susțin fără rezerve.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Je me suis prononcé en faveur du texte. Les radiations solaires constituent une source de chaleur importante qui n'est pas encore suffisamment exploitée. Un moyen de le faire serait l'utilisation de panneaux pour chauffer l'eau ou de cellules photovoltaïques pour produire de l'électricité.

Compte tenu de l'efficacité énergétique particulièrement élevée des pompes à chaleur réversibles et de leur grand potentiel pour le chauffage et le refroidissement, il convient de mener des recherches intensives sur de nouvelles solutions innovantes dans ce domaine.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ The European Commission has published its´ strategy for heating and cooling in February 2016 as a part of so-called winter package. This strategy does not include any legislative measures, it is however important to focus on this area as the heating and cooling in buildings and industry accounts for more than 50% of total energy consumption in the EU. I supported the report by the rapporteur A. Gierek, I believe he presented vital ideas for future heating and cooling systems. I however don´t agree that there should be a role for the European Commission to play in the field of training and certification of practitioners in the field of energy efficiency, therefore I abstained on Article 98 and I also do not support the vision that the EU and European Commission should be made responsible for measures related to the energy poverty in certain Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Podržala sam ovo izvješće jer su visoka energetska učinkovitost, visokoučinkovita toplinska izolacija i uporaba obnovljivih izvora energije navedeni kao prioriteti Strategije. Cilj je olakšati decentraliziranu proizvodnju energije i time omogućiti potrošačima i zajednicama da se više uključe na tržište energije i kontroliraju vlastitu potrošnju energije.

Budući da postoje razlike u prioritetima zemalja, slažem se sa stavom izvjestitelja da je potrebno poduzeti različite mjere kako bi se postiglo učinkovitije iskorištavanje energije i ostvarilo znatno smanjenje emisija ugljičnog dioksida.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Predlog resolucije strategije EU za ogrevanje in hlajenje sem podprla, saj menim, da si je treba prizadevati za povečanje financiranja za toplotno prenovo celih stanovanjskih naselij, zlasti tistih, ki so bila zgrajena iz velikih elementov.

Prav tako je pomembno, da zastarele toplarne v stanovanjskih naseljih čim prej zamenjajo z visoko učinkovitimi kombiniranimi obrati za soproizvodnjo električne energije in toplote.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Los sectores de la calefacción y la refrigeración consumen la mitad de la energía (sobre todo de fuente fósiles) en la Unión y, una parte importante de esa energía se pierde por falta de eficiencia. Existe entonces un margen importante de mejora del sector y, por consiguiente, de disminución de la consumición de la energía y de emisión de gases de efecto invernadero.

El informe va en la buena dirección porque propone aumentar la cuota de energía renovable en este ámbito, invertir para mejorar la eficiencia energética mediante la renovación de los edificios, acelerar la modernización de los sistemas de calefacción, descentralizar los sistemas de producción energético, etc.

Si este conjunto de medidas va en la buena dirección, es muy insuficiente para bajar drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, cambiar en profundidad el sistema energético y cumplir con los objetivos climáticos. Por ello, me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Ce texte encourage le développement des énergies renouvelables, avec un objectif de 100 % pour le chauffage et le refroidissement d’ici 2050.

Toutefois, outre que ces appels incessants à l’efficacité énergétique peuvent être considérés comme une forme d’«austérité énergétique» qui n’est pas de nature à permettre la «reprise» si souvent annoncée, il est à craindre que ce texte serve certains intérêts du BTP au détriment de notre patrimoine... sans compter les éternels problèmes liés au financement de certains travaux de «mise aux normes», surtout pour les particuliers, même si le texte parle d’aides diverses.

En France, la loi sur la transition énergétique avait pris en compte dans son article 14 la nécessité de protéger le bâti ancien des opérations d’isolation par l’extérieur. Cependant, un décret d’application publié au Journal officiel le 31 mai a quasiment supprimé cette nécessaire précaution.

Ce risque qui pèse sur notre patrimoine (au sens large) est d’autant plus grand que la tendance actuelle en France est de donner toujours plus de pouvoir décisionnaire aux édiles locaux, qui n’ont généralement pas les compétences requises et qui peuvent difficilement résister aux diverses pressions (en particulier du BTP), au détriment des architectes des bâtiments de France.

J'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihai Țurcanu (PPE), în scris. ‒ Încălzirea și răcirea reprezintă cea mai mare parte din consumul energetic la nivel european. În acest sens, prezentul raport subliniază necesitatea unei strategii specifice pe termen lung, care să aibă în centrul său energiile regenerabile. Raportul evidențiază, astfel, rolul major jucat de noile tehnologii pe bază de apă, aer, energie solară, energie geotermală etc. și invită statele membre să prevadă măsuri de incitare pentru promovarea și adoptarea acestor tehnologii.

În acest context, se estimează că modernizarea sistemelor de încălzire demodate și ineficace, o mai bună utilizare a căldurii de către sistemele de încălzire urbană, precum și o renovare în profunzime a clădirilor sunt câteva dintre elementele esențiale care pot permite a abordare mai sigură și durabilă a aprovizionării cu căldură. Se propune, astfel, un sistem atractiv de finanțare, favorizând utilizarea noilor tehnologii pentru încălzirea gospodăriilor pe baza energiilor regenerabile.

Mai mult, raportul subliniază importanța realizării unor cercetări științifice în vederea dezvoltării de soluții tehnice inovatoare pentru obținerea unor dispozitive și sisteme de încălzire eficace pe plan energetic și bazate pe energiile regenerabile.

Am votat, așadar, în favoarea raportului intitulat „Strategia UE pentru încălzire și răcire”.

 
  
MPphoto
 
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), na piśmie. ‒ Prace komisji dotyczące strategii ogrzewania i chłodzenia są istotne z punktu widzenia unii energetycznej i klimatycznej oraz bezpieczeństwa dostaw energii. Stosowanie nowoczesnych technologii ogrzewania i chłodzenia, wykorzystanie przy produkcji energii biogazu, biomasy, wdrażanie wysokich jakości izolacji w budynkach i modernizacja starszych budowli, inwestowanie w małe, wysokosprawne ciepłownie – działania te zwiększają efektywność zarządzania energią. W głosowaniu zdecydowałem się poprzeć proponowaną rezolucję.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A fűtés és a hűtés kérdésének hordereje eltér az egyes tagállamokban. Ez azzal jár, hogy a megteendő lépések tekintetében eltérő fontossági sorrend alakult ki ezekben az országokban. Hangsúlyozni kell azt is, hogy az Unióhoz 2004 után csatlakozott országokban a hatékonyság javítására az épületek termikus felújításában rejlik a legnagyobb lehetőség. Szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. – Los sectores de la calefacción y la refrigeración consumen la mitad de la energía (sobre todo de fuentes fósiles) en la Unión y, una parte importante de esa energía se pierde por falta de eficiencia. Existe entonces un margen importante de mejora del sector y, por consiguiente, de disminución de la consumición de la energía y de emisión de gases de efecto invernadero.

El informe va en la buena dirección porque propone aumentar la cuota de energía renovable en este ámbito, invertir para mejorar la eficiencia energética mediante la renovación de los edificios, acelerar la modernización de los sistemas de calefacción, descentralizar los sistemas de producción energético, etc.

Si este conjunto de medidas va en la buena dirección, es muy insuficiente para bajar drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, cambiar en profundidad el sistema energético y cumplir con los objetivos climáticos. Por ello, me he abstenido.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. – Palankiai vertinu Komisijos ketinimą parengti priemonių rinkinį, skirtą palengvinti daugiabučių pastatų renovaciją; manau, kad reikėtų parengti suderintą ir išsamų miestų energetikos planavimo priemonių rinkinį, kad būtų galima įvertinti vietos šildymo ir vėsinimo galimybes, vykdyti optimizuotą ir integruotą pastatų renovaciją ir šildymo ir vėsinimo infrastruktūros plėtrą.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the report on an EU Strategy on Heating and Cooling. Almost 50% of the EU’s final energy demand is used for heating and cooling, of which 80% is used in buildings. The report underlines the necessity to take along specific measures for heating and cooling when revising the Energy Efficiency Directive (2012/27/EU), the Renewable Energy Directive (2009/28/EC) and the Energy Performance of Buildings Directive (2010/31/EU). Moreover, the report calls for specific sustainable heating and cooling strategies to be developed at national level, giving special attention to combined heat and power. I am of the opinion that the heating and cooling sector should reflect the 2015 Paris Agreement on Climate Change (COP 21).

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Hablamos de la primera estrategia de lucha contra el consumo masivo de energía en el ámbito de la calefacción y de la refrigeración por parte de la Comisión Europea. Un sector que representa el 50 % del consumo energético de la Unión y, en el que las energías renovables solo representan un 18 % de dicho consumo, frente al 75 % de los combustibles fósiles. El informe señala, entre otras cosas, la importancia de reducir de manera progresiva las calderas obsoletas y, la importancia de seguir incrementando la innovación y las nuevas tecnologías en el área. Por ello creo necesario votar a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. ‒ Heating and cooling accounts for roughly half of the EU’s final energy demand – I voted in favour of this report which is looking for solutions to reduce demand and make the sector more efficient, in order to decrease dependence on energy imports, reduce emissions, and bring down costs to consumers, especially those at risk of energy poverty.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor dit inhoudelijk zeer ruime verslag. Aangezien "verwarming en koeling" het grootste deel van de energievraag in de EU uitmaken, is het belangrijk dat we er zeer doelgericht en nauwgezet mee omspringen. We vragen nationale, lokale en Europese overheden om een gunstig kader te creëren voor huurders en mensen die in gebouwen met meerdere woningen wonen om ook hen in staat te stellen voordeel te halen uit eigen productie, gebruik van hernieuwbare "verwarming en koeling" en maatregelen voor energie-efficiëntie. Ook wijzen we erop dat energiewinning uit afval een belangrijke rol op het gebied van verwarming zal blijven spelen, aangezien het storten van afval en het gebruik van fossiele brandstoffen vaak het alternatief vormen. Vele van de maatregelen die gevraagd worden, hebben al ingang gevonden in Vlaanderen, maar nog niet in de rest van Europa. Vlaanderen loopt op dit vlak vaak op kop.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ É indispensável aumentar substancialmente o financiamento de obras de renovação térmica de zonas residenciais inteiras, nomeadamente das construídas com recurso ao método de construção com grandes painéis. Os meios do Fundo Europeu para a Eficiência Energética e as Energias Renováveis devem ser aplicados para este fim. Este objetivo deve constituir uma prioridade, nomeadamente tendo em conta que os custos deste tipo de projetos normalmente ultrapassam as capacidades dos proprietários dos edifícios. As centrais de produção de calor obsoletas nas zonas residenciais devem também ser substituídas, com caráter de urgência, por pequenas centrais de cogeração de calor e eletricidade de elevada eficiência.

Nos países europeus mediterrânicos, a refrigeração é uma preocupação cada vez maior devido ao aquecimento gradual do clima. Soluções arquitetónicas adequadas, como o isolamento térmico e as bombas de calor reversíveis, que retiram calor dos edifícios durante os períodos mais quentes e bombeiam calor para o interior quando é necessário aquecimento, podem desempenhar um papel relevante na resolução deste problema.

Pelo exposto, o voto a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Grundsätzlich enthält der Bericht einige innovative Ideen. Allerdings halte ich wenig davon, in die Heizgewohnheiten der Menschen direkt einzugreifen. Dazu gehört unter anderem die Forderung nach einer flächenmäßigen Fernwärme und dass Modelle von Öfen, welche mit soliden Heizstoffen befeuert werden, stufenweise aus dem Verkehr gezogen werden sollen. Daher habe ich mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniele Viotti (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione sulla strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento. La relazione cerca di rimediare all'attuale consumo di energia nell'Unione europea: più della metà della domanda di energia va in riscaldamento e raffreddamento degli edifici, non solo consumando più energia di quella necessaria ma creando inoltre un onere finanziario per molte famiglie in Europa. È necessario quindi un cambiamento nel settore dell'energia per renderlo più efficiente, responsabile verso l'ambiente e orientato al sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ Heating and cooling accounts for roughly half of the EU’s final energy demand – I voted in favour of this report which searches for solutions to reduce demand and make the sector more efficient, in order to decrease dependence on energy imports, reduce emissions, and bring down costs to consumers, especially those at risk of energy poverty. Together with fellow Socialist MEPs I have worked to advance a comprehensive European strategy to end energy poverty, while targeting those who are most vulnerable, particularly women facing social exclusion and single mothers.

 
  
MPphoto
 
 

  Lieve Wierinck (ALDE), in writing. – A substantial part of the EU’s energy is used to heat and cool houses and buildings across the EU. Therefore, if the EU wants to increase its energy-efficiency we will have to work on the infrastructures that provide these. I voted in favour of this resolution, because it recognises the importance of thermal renovation and the efficiency gains that it can bring. I welcome its specific recommendations with regard to the renovation and insulation of buildings, as well as the use of new technological solutions and renewables. Finally, becoming more energy-efficient also means that we become less dependent on third countries for our energy supply, for example, with regard to our gas supply.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), γραπτώς. ‒ Η παρούσα έκθεση της επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας έχει λάβει υπόψη της τις διαφορές και τις απόψεις που υπάρχουν στα κράτη μέλη, ενώ υπογραμμίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, κυρίως στα νεότερα κράτη μέλη, για την θερμική ανακαίνιση των κτιρίων. Ψήφισα θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne ‒ Nová stratégia pre vykurovanie a chladenie bola Európskou komisiou predstavená vo februári 2016 a ide o súčasť stratégie energetickej únie. Práve so zreteľom na stratégiu energetickej únie bola vypracovaná táto správa, ktorá reaguje na hlavné výzvy so stratégiou súvisiace. Podľa správy jedným z najväčších problémov je, že až 84 % vykurovania a chladenia je generovaného z fosílnych palív a potenciál obnoviteľných zdrojov energie nie je dostatočne využívaný. Tento fakt môže negatívne ovplyvniť klimatické a energetické ciele. Uznesenie preto navrhlo najmä dekarbonizáciu vykurovania a chladenia, premenu už existujúcich budov na budovy s nízkou energetickou spotrebou, využívanie potenciálu energie z odpadov, ale napríklad aj zahrnutie spotrebiteľov a priemyslu do procesu vytvárania a zabezpečovania energie.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. ‒ Votei a favor do relatório Gierek por concordar com a estratégia proposta para o aquecimento e a refrigeração. Cerca de 40% do consumo de energia tem origem num parque imobiliário envelhecido que representa 36% do nosso consumo total de emissões de dióxido de carbono.

Neste sentido, defendo que, além dos edifícios públicos, alarguemos o nosso âmbito legislativo sobre o aquecimento e a refrigeração a privados, criando ao mesmo tempo acesso a financiamento para que possam levar a cabo as reformas necessárias.

Destaco de forma particular o apelo ao desenvolvimento, a nível nacional, de estratégias específicas e sustentáveis de aquecimento e refrigeração, dando especial atenção à produção combinada de calor e eletricidade, à cogeração e aos sistemas de aquecimento e refrigeração urbanos, dando sempre preferência a fontes de energia renováveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zullo (EFDD), per iscritto. – Il riscaldamento e il raffreddamento sono responsabili di metà del consumo energetico dell'UE, ma molta energia prodotta per riscaldare e raffreddare viene persa. Una delle priorità strategica dell'Unione in campo energetico non può che essere quella di rendere più efficienti e sostenibili queste due grosse voci di consumo. Questo consentirà di ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia e i costi per famiglie e imprese ma anche di contribuire alla riduzione delle emissioni dei gas serra e agli impegni sottoscritti nell'accordo sul clima di Parigi COP21. Bisogna pensare che il 75 % dei combustibili utilizzati nel settore del riscaldamento e del raffreddamento continua a essere di origine fossile, circa metà è costituito dal consumo di gas. Noi del M5S siamo riusciti ad ottenere in questa relazione che la produzione energetica per riscaldamento e raffreddamento derivi sempre più da fonti rinnovabili e che si spinga per una riqualificazione energetica dell'edilizia esistente sia privata sia industriale. Tuttavia la relazione mantiene degli elementi che non condivido come la strategia sulla produzione di energia da rifiuti che implica il ricorso agli inceneritori. Ho votato quindi astensione.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Podprl sem predlog resolucije strategije EU za ogrevanje in hlajenje.

Kot poudarja poročilo mora sektor ogrevanja in hlajenja, ki je skladen z energetskimi in podnebnimi cilji EU, temeljiti na 100 % obnovljivih virih energije najpozneje do leta 2050, kar je možno doseči le s temeljitim zmanjšanjem naše porabe energije in s polno uporabo načela, da je energetska učinkovitost najpomembnejše gorivo.

Strinjam se, da je treba storiti več, da bi zmanjšali povpraševanje po ogrevanju stavb in da bi preostalo povpraševanje preusmerili s kurjave na uvožena fosilna goriva v individualnih kotlih na trajnostne možnosti ogrevanja in hlajenja, skladne s cilji EU 2050.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου