Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της G20 (συζήτηση)
 3.Εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Πολιτική συνοχής και στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso) (ψηφοφορία)
  4.2.Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία - βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova) (ψηφοφορία)
  4.3.Εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy) (ψηφοφορία)
  4.4.Αίτηση άρσης της ασυλίας του István Ujhelyi (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka) (ψηφοφορία)
  4.5.Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Rosario Crocetta (A8-0230/2016 - Heidi Hautala) (ψηφοφορία)
  4.6.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton) (ψηφοφορία)
  4.7.Συμφωνία ΕΕ-Κίνας σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler) (ψηφοφορία)
  4.8.Συμφωνία ΕΕ-Ουρουγουάης, σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain) (ψηφοφορία)
  4.9.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Λάζαρος Σταύρου Λαζάρου (A8-0258/2016 - Igor Šoltes) (ψηφοφορία)
  4.10.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - João Figueiredo (A8-0259/2016 - Igor Šoltes) (ψηφοφορία)
  4.11.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Leo Brincat (A8-0257/2016 - Igor Šoltes) (ψηφοφορία)
  4.12.Στατιστικές σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο με τρίτες χώρες (κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες) (A8-0240/2016 - Bernd Lange) (ψηφοφορία)
  4.13.Ευρωπαϊκές στατιστικές όσον αφορά τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (A8-0184/2016 - Barbara Kappel) (ψηφοφορία)
  4.14.Προς τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας (A8-0214/2016 - Werner Langen) (ψηφοφορία)
  4.15.Στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη (A8-0232/2016 - Adam Gierek) (ψηφοφορία)
  4.16.Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato) (ψηφοφορία)
  4.17.Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso) (ψηφοφορία)
  4.18.Καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao) (ψηφοφορία)
  4.19.Δημιουργία συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė) (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
  5.1.Πολιτική συνοχής και στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) (A8-0159/2016 - Ramón Luis Valcárcel Siso)
  5.2.Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία - βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova)
  5.3.Εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy)
  5.4.Αίτηση άρσης της ασυλίας του István Ujhelyi (A8-0229/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  5.5.Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Rosario Crocetta (A8-0230/2016 - Heidi Hautala)
  5.6.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου (A8-0233/2016 - Gilles Lebreton)
  5.7.Συμφωνία ΕΕ-Κίνας σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler)
  5.8.Συμφωνία ΕΕ-Ουρουγουάης, σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας (A8-0241/2016 - Pablo Zalba Bidegain)
  5.9.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Λάζαρος Σταύρου Λαζάρου (A8-0258/2016 - Igor Šoltes)
  5.10.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - João Figueiredo (A8-0259/2016 - Igor Šoltes)
  5.11.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Leo Brincat (A8-0257/2016 - Igor Šoltes)
  5.12.Στατιστικές σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο με τρίτες χώρες (κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες) (A8-0240/2016 - Bernd Lange)
  5.13.Ευρωπαϊκές στατιστικές όσον αφορά τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (A8-0184/2016 - Barbara Kappel)
  5.14.Προς τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας (A8-0214/2016 - Werner Langen)
  5.15.Στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη (A8-0232/2016 - Adam Gierek)
  5.16.Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato)
  5.17.Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso)
  5.18.Καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao)
  5.19.Δημιουργία συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (A8-0253/2016 - Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė)
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία και ο αντίκτυπός τους στα θεμελιώδη δικαιώματα που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 9.Κατάσταση στην Τουρκία (συζήτηση)
 10.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Μετεκλογική κατάσταση στην Γκαμπόν (συζήτηση)
 12.Διάσκεψη υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση των μαζικών μετακινήσεων προσφύγων και μεταναστών (συζήτηση)
 13.Σχέσεις της ΕΕ με την Τυνησία στο ισχύον περιφερειακό πλαίσιο (συζήτηση)
 14.Κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 15.Παρουσίαση, εκ μέρους του Συμβουλίου, της θέσης του σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2017 (συζήτηση)
 16.Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ - Κοινοβουλευτική εποπτεία και παρακολούθηση από την κοινωνία των πολιτών της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών της ΚΑΜΑ (συζήτηση)
 17.Βασικοί στόχοι της 17ης Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών στη CITES η οποία θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4409 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (14047 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου