Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0306(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0201/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0201/2016

Συζήτηση :

PV 14/09/2016 - 15
CRE 14/09/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2016 - 11.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0352

Συζητήσεις
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

15. Ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  La Présidente. – L'ordre du jour appelle le débat sur le rapport de Jussi Halla-aho, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un document de voyage européen destiné au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD)) (A8-0201/2016).

 
  
MPphoto
 

  Jussi Halla-aho, rapporteur. – Madam President, as we know, Europe has not been very successful in dealing with the migration and refugee crisis. One part of the failure is the lack of an effective returns policy – the inability to send back those whose application has been rejected and who do not have the right to stay or enter the EU.

Only some 40% of return decisions are actually enforced. It goes without saying that this seriously undermines the credibility and legitimacy of the asylum system in the eyes of our citizens. It also encourages the abuse of the asylum procedure by those who are not entitled to international protection, which in turn prevents us from using our limited resources on those in genuine need.

This regulation establishes an improved and uniform European travel document for the return of illegally staying third-country nationals. The current travel document for return, based on the 1994 Council recommendation, is not widely accepted by third countries, for reasons that include its inadequate security standards. The Commission proposes to harmonise the format, security features and technical specifications of the document.

There have been certain misconceptions concerning the nature of this proposal, both in Parliament and outside it. I have been asked whether this means that it will no longer be possible to seek protection in Europe or whether all immigrants will now be deported. This, of course, is not the case. This is a technical proposal, and does not affect the rules concerning asylum, staying in the EU or the issuing of the travel document.

The aim is to ensure more efficient implementation and enforcement of the existing legislation and decisions. This regulation is a small but important element of the EU asylum system, as it might improve the effectiveness of our cooperation with third countries on return matters. It also contributes to reducing the administrative and bureaucratic burden on both Member States and third countries.

The agreement between Parliament and the Council was concluded in one technical and one political trilogue, about which I wish to raise a few points. Parliament managed to retain a reference to the need for the recognition of the travel document to be part of negotiations with the diplomatic representatives of third countries when discussing re-admission. Parliament also kept its reference to the rights of the child through a reference to Article 19 of the Charter of Fundamental Rights and the need to respect international and EU legal obligations, notably the Charter.

The agreement also reflects the current thinking on delegated acts under the inter-institutional agreement on better law-making. The travel document is not a magical solution to our difficulties with return. It is not known to what extent the lack of a harmonised document is a real reason behind the reluctance of some third countries to take back their citizens, rather than merely an excuse.

An important element of the agreement was securing a full review of the document outside of the normal review process, two years after the entry into force of the regulation at the latest, after which it is to be incorporated into the normal Returns Directive review.

The agreement stresses the need to seek the recognition of the return document in the readmission agreements concluded by the European Union and by the Member States with third countries. For the desired effect to be achieved, it is important that the new document be put to use by all Member States. By updating the instruments we have, we are, we hope, moving towards a European asylum system which is better equipped to deal with the challenges we face. At present, part of that challenge is ensuring an effective return rate.

This agreement is a good result for Parliament and has, hopefully, produced a better travel document for the future: a document that is more widely used by Member States and more widely recognised by third countries.

I would like to conclude by thanking the Presidency, the Commission and all the shadow rapporteurs for their cooperation and their contributions to and efficient work on this legislative proposal. I hope that everyone can support this outcome in tomorrow’s vote.

 
  
MPphoto
 

  Dimitris Avramopoulos, Member of the Commission. – Madam President, ensuring the effective return of irregular migrants is a cornerstone of a successful and sustainable migration policy. It is equally essential for our citizens to maintain trust in the European Union’s overall migration system, and to dissuade more unsafe and irregular migration in the future.

The lack of valid travel documents is one of the main obstacles hampering the effective return of irregular migrants from the European Union. This situation can be solved using a replacement travel document issued by the competent authorities of the Member States. However, to be valid and used in practice, this document needs to be recognised by third countries. There has been a model for a standard travel document for the expulsion of third—country nationals since 1994. However, Member States do not use it very much. Third countries with which a readmission agreement is under negotiation criticise that its unsatisfactory security features and standards make it vulnerable to falsification and fraud. That is why the Commission proposed a regulation to address these issues by establishing a new European travel document for the return of third-country nationals. This travel document will set a uniform European format with enhanced technical and security features. In particular, it complies with precise security features that minimise the risks of counterfeiting and falsification.

In order not to create additional administrative burdens, the security features will follow those already applied to our very European Union’s official documents in relation to visas. The new format and more secure features of the European travel document for return should help facilitate the acceptance of this document by third countries. This is an important technical instrument which will help to strengthen the particular challenges in the European Union’s return policy. But it should be seen as one element out of many. It is part of a wider strategy, set by the Action Plan on Return of September 2015, aimed at supporting Member States’ efforts to facilitate the return and readmission of irregular migrants in full respect of their fundamental rights and of the standards and procedures set by the return directive and international agreements. To conclude, I would like to express my thanks to our rapporteur, Mr Halla-aho, the shadow rapporteurs and the LIBE Committee for their strong support and excellent collaboration throughout the legislative process.

 
  
MPphoto
 

  Alessandra Mussolini, a nome del gruppo PPE. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, garantire il rimpatrio veloce e trasparente dei migranti irregolari è una precondizione per poter garantire invece piena accoglienza e tutela ai migranti regolari. Ecco perché in questo regolamento molto tecnico non si introduce niente ma si innova rispetto al documento del '94. Come ha detto il relatore, che ringrazio per il suo lavoro, si facilitano, armonizzano gli standard, anche di qualità, si evitano le contraffazioni, si dà l'opportunità agli Stati terzi di riconoscere questo documento.

Ma io volevo anche soffermarmi un attimo, in questo breve intervento, sulla spinta del gruppo PPE in ordine all'introduzione di questo passaggio reso più esplicito che riguarda l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali sui minori, anche perché è un argomento che mi sta molto a cuore e lo vorrei richiamare. Noi facciamo esplicito riferimento al fatto che in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. Quindi, anche se questo è un regolamento tecnico, abbiamo voluto inserire questo passaggio fondamentale.

Quindi io credo sostanzialmente che si sia fatto un ottimo lavoro. C'è stato il contributo di tutti, e quindi noi sicuramente siamo per l'approvazione di questo regolamento che, ripeto, è un primo passo verso una migliore condizione e accoglienza dei migranti regolari e una risposta migliore e più pronta per l'espulsione dei migranti irregolari.

 
  
MPphoto
 

  Miriam Dalli, f'isem il-grupp S&D. – Politika tal-immigrazzjoni kredibbli li tgawdi l-fiduċja taċ-ċittadini - kif irriferejt għaliha inti wkoll, Kummissarju - trid tkun magħmula minn numru ta' policies differenti, inkluż dwar rilokazzjoni, dwar resettlement, imma daqstant importanti wkoll, ir-ritorn. Immigranti li l-applikazzjoni tagħhom għall-asil tiġi rifjutata u oħrajn li ma jikkwalifikawx għall-protezzjoni għandhom jirritornaw lura lejn il-pajjiż tagħhom b'mod sigur u f'ħarsien totali lejn id-drittijiet tagħhom. U dan huwa punt importanti ħafna għalina s-Soċjalisti u d-Demokratiċi.

Fil-fatt, sal-lum il-ġurnata, is-sistema tal-Unjoni Ewropea għar-ritorn ta' immigranti irregolari li ma jkunux qegħdin fl-Unjoni Ewropea legalment mhijiex effettiva, u r-rikonoxximent tad-dokument għar-ritorn ta' bħalissa, fil-fatt, huwa baxx ħafna, hekk kif dan id-dokument mhux qiegħed ikun aċċettat mill-awtoritajiet ta' pajjiżi terzi għal numru ta' raġunijiet. Fil-fatt, l-armonizzazzjoni ta' dokument Ewropew aktar sigur għar-ritorn ta' immigranti irregolari għandu jiffaċilita r-ritorn u r-riammissjoni ta' persuni li jkunu qed joqogħdu illegalment fl-Unjoni Ewropea, filwaqt li jassigura li l-pajjiżi terzi jħarsu l-obbligi internazzjonali tagħhom.

Huwa ta' sodisfazzjoni għalija, f'isem is-Soċjalisti u d-Demokratiċi, li permezz tan-negozjati li għamilna, irnexxielna nassiguraw ir-rispett lejn id-drittijiet fundamentali tal-bniedem skont il-liġi internazzjonali u skont il-liġi Ewropea u, b'mod partikolari, id-drittijiet tat-tfal. Issa għandna bżonn li l-Istati Membri jassiguraw l-użu effettiv tad-dokument Ewropew tar-ritorn u li jippromwovu dan id-dokument fi ftehim ta' riammissjoni sew bilaterali u anke ftehim li tidhol fih l-Unjoni Ewropea.

Kif smajna, dan id-dokument mhux se jsolvi l-kriżi migratorja tal-Unjoni Ewropea. Madanakollu, flimkien ma' policies u inizjattivi pragmatiċi nistgħu nsaħħu l-pass lejn l-implimentazzjoni ta' liġi b'saħħitha li tista' tibda tindirizza bis-serjetà l-kriżi migratorja li għandna quddiemna.

If you allow me, Madam President, I would like just to thank the Rapporteur, Commission and Council for their great collaboration on this legislation.

 
  
MPphoto
 

  Helga Stevens, namens de ECR-Fractie. – Slechts weinig economische migranten en uitgeprocedeerde asielzoekers worden daadwerkelijk uitgewezen. Het terugkeerpercentage blijft met slechts 30 procent laag. Voor mijn partij, de N-VA, is een effectief terugkeerbeleid een topprioriteit, dit naast een consequent push back-beleid. Migranten uit niet-EU-landen zoals Afrika die illegaal in de EU verblijven, moeten dus terug naar eigen land. Maar die migranten hebben in de regel geen papieren meer. Daarom krijgen ze een EU-uitreisdocument. Omdat die documenten echter gemakkelijk kunnen worden vervalst of nagemaakt, weigeren derde landen die documenten vaak als geldig te aanvaarden, wat de terugkeer belemmert. Daarom is deze verordening nodig. Ze voorziet in een vernieuwd en meer fraudebestendig uniform uitreisdocument. Dit is voor de N-VA een uitstekende eerste en concrete stap naar een effectief uitwijzingsbeleid. De EU levert in deze dus een meerwaarde, terwijl het afleveren van een dergelijk document volledig de bevoegdheid van de lidstaten blijft.

 
  
MPphoto
 

  Beatriz Becerra Basterrechea, en nombre del Grupo ALDE. – Señora Presidenta, señor Comisario, cuando hablamos del retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, estamos hablando de cómo mejorar el reconocimiento y la validez de su documento de viaje, con el fin de aumentar la eficacia, la seguridad y la readmisión en los retornos. Pero en esto también sufrimos la falta de coordinación y de intercambio de información entre los Estados miembros.

No cabe duda de que quienes no pueden acogerse a la protección internacional deben regresar a sus países, con garantías. Pero déjenme aprovechar esta ocasión para compartir con ustedes mi preocupación por aquellos que son injustamente devueltos, por culpa del fracaso al establecer una política común de migración y asilo. ¿Sabemos acaso a cuántos refugiados hemos condenado ya a regresar al peligro cierto que les espera en su país de origen sin ni siquiera atender su solicitud de protección internacional?

Cada minuto que pasa se viola el principio de no devolución. Lo viola Turquía, cuando expulsa en masa a refugiados sirios, incluidos niños y mujeres embarazadas. Lo vuelve a violar Turquía, cuando obliga a regresar a refugiados sirios LGBTI a países donde sufren la amenaza del Dáesh y, además, donde la ley considera la homosexualidad un delito y es castigada con la prisión. Dígame, señor Comisario, ¿consideramos, de verdad, a Turquía un país seguro para los refugiados?

O, sin ir más lejos de nuestras fronteras, en mi propio país, en España, este mismo sábado pasado decenas de adolescentes subsaharianos fueron violentamente devueltos a Marruecos en la valla de Melilla, para luego ser deportados sin ninguna garantía y sin someterse a ningún tipo de identificación. Señorías, nuestra Unión no puede permitirse más situaciones como esta. La dramática ausencia de resolución de problemas con acciones concretas evidencia la parálisis que sufre nuestra Unión, fruto del sometimiento de la Comisión y el Parlamento a la inoperancia cortoplacista del Consejo, es decir, a los Jefes de Estado y de Gobierno.

Los ciudadanos europeos necesitamos una Europa fuerte y unida, pero también la necesitan los ciudadanos más vulnerables de otros países, aquellos que huyen de la barbarie y la miseria.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, au nom du groupe GUE/NGL. – Madame la Présidente, nous avons eu hier un débat sur le prochain sommet de l'ONU sur les migrations, pendant lequel Mme Mogherini a appelé l'Union européenne et ses États membres à prendre leurs responsabilités vis-à-vis du nombre accru de personnes ayant besoin de protection internationale dans le monde.

Ce n'est pas avec ce prétendu document de voyage européen que nous allons avancer. Il ne s'agit en effet que de contourner les refus ou retards de délivrance des documents consulaires par les États tiers et donc d'accélérer les expulsions vers les pays d'origine, de transit ou vers un pays où la personne expulsée accepterait d'aller volontairement.

Lorsque l'on entend les témoignages de migrants, de plus en plus victimes de violences policières, je m'interroge sur le respect de la volonté des personnes expulsées. Le minimum serait que le document de voyage soit établi dans une langue qu'elles comprennent. Nous avons déposé un amendement en ce sens et j'espère qu'il sera voté, cela me paraît le minimum.

De plus, ce n'est pas faire preuve de solidarité que de faire de ce document une condition préalable à tout accord de l'Union avec les pays tiers, lesquels accueillent beaucoup plus de réfugiés que l'Union européenne.

Nous voterons donc contre ce texte qui n'est qu'un élément de plus du durcissement de l'Europe forteresse.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie. – Bij een functionerend asielbeleid hoort een terugkeerbeleid. Daar zal ik niet aan tornen. Om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen naar het land van herkomst zijn identiteitspapieren nodig. Ook daar hebben de Groenen alle begrip voor. Een laissez-passer een beetje aan de moderne tijd aanpassen door daar een pasfoto en andere persoonskenmerken aan toe te voegen, is logisch. Toch stemmen de Groenen tegen dit voorstel. Waarom? De Europese Commissie leverde geen effectbeoordeling maar doet het toch voorkomen alsof de terugkeer hiermee zal toenemen. De aanname dat een modern identiteitsbewijs derde landen zal overtuigen hun burgers terug te nemen, is nergens op gebaseerd. Veel uitgeprocedeerde asielzoekers vallen tussen wal en schip omdat hun land ze niet terug wil. Er zijn er zelfs die graag terug willen maar niet terug kunnen. Daarnaast vrezen wij dat derde landen die een stuk minder democratisch zijn dan wij, de beschikking krijgen over privé-gegevens van hun eerder gevluchte onderdanen. Dat kan hun burgers in gevaar brengen.

Voorzitter, het aantal vluchtelingen in de wereld groeit en sinds de revolutie in Tunesië worden de voorstellen van de Europese Commissie steeds repressiever. Als dat is wat wij geleerd hebben van de zomer van 2015, dan zijn we op de verkeerde weg.

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Arnott, on behalf of the EFDD Group. – Madam President, you might very well think, from looking at the title of this debate, that I’d be all in favour of this report. After all, it is about making sure that those who have come to countries of the European Union illegally are not then able to stay here. At first glance, it’s about the rule of law, and I can see exactly what this is intended to achieve.

You might also very well think that I would oppose it, because – as ever with the European Union – the aims are about harmonisation: about one—size—fits—all legislation at EU level. And I’m not convinced, frankly, that that will provide anything more than cosmetics or actually result in a real difference being made. It is not going to overturn the decisions which have been made which lead to even more illegal immigration.

But in actual fact, I’m going to abstain on this regulation, because the decision is one which isn’t actually going to apply to the United Kingdom. Sovereignty cuts both ways: I back Brexit in the UK because I don’t want laws in the UK to be made by the European Union, and so I take the view that it would be utterly hypocritical of me if I were to interfere in decisions like this, which will not affect me or the United Kingdom. It is therefore appropriate for me to abstain on this resolution.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID-MARIA SASSOLI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Lorenzo Fontana, a nome del gruppo ENF. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo sicuramente di fronte a una risoluzione che può anche essere presa positivamente, nel senso che, dopo diversi anni, vedo che c'è ormai una larga maggioranza del Parlamento che ritiene che le persone che arrivano in maniera illegale o che comunque non hanno i criteri per poter rimanere all'interno dell'Unione europea devono essere rimpatriate.

Il problema è che non vorrei che si trattasse, come purtroppo tante altre volte è successo, di buoni auspici, di tentativi di fare alcune cose che poi si rivelano essere solo burocrazia, burocrazia che anzi magari va a mettere in difficoltà ancora di più i ministeri dell'Interno dei paesi membri. Guardi, Commissario, se abbiamo iniziato l'anno scorso con una politica, un tentativo di mettere ordine alla questione dell'immigrazione, io le faccio presente che proprio nei primi mesi di quest'anno, in Italia, sono arrivate più di centomila persone, come sicuramente lei saprà. Il 60% di queste persone, lo sappiamo benissimo, non ha alcun criterio per poter rimanere all'interno dell'Unione europea, con nessun tipo di protezione internazionale – non scappano dalla guerra e non hanno neppure diritto a nessun tipo di protezione internazionale – e nonostante questo sono state rimpatriate meno di 5 000 persone. Rimpatrio effettivo per meno di 5 000 persone.

Quindi capisce bene che evidentemente c'è un problema e probabilmente, dal mio punto di vista, c'è anche un problema politico, di volontà politica. C'è evidentemente qualcuno che crede che dovremmo accogliere tutti, ma sappiamo benissimo che con i milioni di disoccupati che ci sono in Europa noi non potremmo dare nessun futuro a queste persone. Non potremmo dare nessun futuro a queste persone e quindi queste persone non potrebbero integrarsi e non potendo integrarsi, cosa accadrebbe? Accadrebbe che probabilmente alcune verrebbero spinte verso l'illegalità, verso la criminalità, magari altre vorrebbero affascinate da follie come quelle dell'estremismo islamico, che vediamo purtroppo esserci.

Quindi è necessario per la sopravvivenza stessa dell'Europa che ci sia una politica di rimpatrio seria, fatta bene, e io mi auguro, appunto, che ci sia la volontà anche politica di farlo, perché sono sicuro che ci saranno tante resistenze. Perché ribadisco: ideologicamente ci sono invece delle persone che pensano di poter accogliere tutto il mondo in Europa, tutta l'Africa in Europa, e sappiamo che la cosa non è possibile, è un'ideologia e le ideologie purtroppo portano sempre alla rovina.

Io, ovviamente, mi auguro che non sia questa l'intenzione e mi auguro che si riesca a trovare una soluzione. Ma mi raccomando: bisogna fare in fretta e con metodi efficaci, perché se non si farà in fretta e con metodi efficaci, purtroppo, il rischio è che questa Unione europea imploda proprio sul tema dell'immigrazione.

 
  
MPphoto
 

  Мария Габриел (PPE). – Г-н Председател, уважаеми г-н Комисар, скъпи колеги, днес говорим за технически инструмент, но всъщност той има потенциала да гарантира интегритета на системата ни за убежище и легалната миграция на територията на Съюза. В този контекст подкрепям доклада и бих искала да обърна внимание на три елемента.

На първо място необходимо е да продължим действията ни като Европейски съюз за договаряне на нови споразумения за обратно приемане с трети държави. Приветствам предложението признаването на европейския пътен документ да бъде включено като изискване във всяко бъдещо споразумение за обратно приемане и сътрудничество с Европейския съюз. Нещо повече, призовавам за започване на преговори с ключови държави на произход от региона на юг от Сахара, като Нигерия и Сенегал.

На второ място, обменът на информация е ключов фактор. В тази връзка е конструктивно предложението копия от пътните документи да се внасят в системата „Евродак“ и шенгенската информационна система. Тук бих искала да използвам случая и за пореден път да призова на България да бъде предоставен пълен достъп до данните в шенгенската информационна система, вземайки предвид външната граница на страната с Турция, както и спазването от българска страна на всички технически критерии за сигурност.

Накрая искам също така да припомня, че член 13 от Споразумението от Котону обхваща задължението на страните партньори да приемат обратно гражданите си, които пребивават незаконно на територията на друга страна. Единният документ за пътуване следва да улесни прилагането на решенията за връщане, но той не отменя задължението на всяка държава да издава документи за самоличност и пътуване зад граница на своите граждани. Държавите членки следва в тази връзка да работят в тясно сътрудничество с консулските служби.

Преодоляването на слабостите в управлението на границите на Европа и миграцията са решаващи за гарантиране на сигурността ни като Европейски съюз. Ето защо подобряването на функционирането на всички налични инструменти в тази област следва да е приоритет в работата ни и днес ние правим една друга конкретна стъпка в тази посока.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). – Herr Präsident, Herr Kommissar! Seit Jahrzehnten war Europa nicht mehr mit so einer großen Anzahl von Flüchtlingen konfrontiert, und es ist wichtig, dass wir den Schutzsuchenden Hilfe gewähren, entsprechend den internationalen Standards und in der guten Tradition europäischer Solidarität. Um das effektiv tun zu können, braucht es aber auch klare Regeln, effiziente Strukturen und geregelte Abläufe. Daran mangelt es vielerorts, nicht nur auf europäischer Ebene. Vor allem in den Mitgliedstaaten ist die Lage äußerst unübersichtlich und führt zur Verunsicherung vieler Menschen. Es mangelt an Überblick und Transparenz, aber auch an Konsequenz.

Will Europa seinen Verpflichtungen nachkommen, dann müssen dafür die entsprechenden administrativen Vorkehrungen getroffen werden. Vor allem aber wollen die Menschen wissen, woran sie sind, was wirklich vorgeht. Die Verordnung über ein Reisedokument für illegal aufhältige Drittstaatsangehörige ist eine wichtige Maßnahme in diesem Zusammenhang. Ein solches Dokument ist notwendig, um das europäische Asylverfahren glaubwürdig zu machen. Es soll allen offenstehen, die Asylgründe nachweisen können; das heißt aber auch, dass der negative Asylbescheid kein Aufenthaltsrecht begründet.

Daraus resultierende Abschiebungen müssen menschenrechtskonform sein. Sie brauchen eine klare Rechtsgrundlage. Und diese Verordnung ist ein wichtiger Bestandteil einer solchen Rechtsgrundlage, weil dieses Reisedokument für die Rückführung entsprechende Sicherheitsvorkehrungen und einheitliche Standards vorsieht und von den Ländern, die die entsprechenden Rückführabkommen unterzeichnen, auch anerkannt wird.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Kölmel (ECR). – Herr Präsident! Auch ich unterstütze ausdrücklich den Bericht unseres Kollegen Halla—aho, weil das ein ganz entscheidender Mosaikbaustein sein kann für eine abgestimmte und wirksame Asyl- und Flüchtlingspolitik. Wir alle wissen, dass wir nicht unbegrenzt Menschen bei uns in Europa aufnehmen können. Damit wir Platz haben für diejenigen, die wirklich der Hilfe bedürfen, müssen wir diejenigen, die kein Bleiberecht haben, auch wieder zurückführen. Und dafür ist es entscheidend, dass wir die entsprechenden Ausweispapiere herstellen. Von daher müssen wir diese Sache so schnell wie möglich umsetzen, und ich freue mich, dass wir endlich einmal bei dem Thema Asyl- und Flüchtlingspolitik in der EU vorankommen und hier eine wichtige Maßnahme vorbereiten. Dann muss sie aber auch umgesetzt werden. Das heißt, wir brauchen unbedingt einen begleitenden Prozess und eine Evaluierung, was denn tatsächlich in den Mitgliedsländern anschließend passiert. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir nicht nur Theorie liefern, sondern auch Praxis.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton (ENF). – Monsieur le Président, les États européens sont victimes d'un déferlement migratoire sans précédent. Ils ont le droit et le devoir de protéger leur identité. L'Union européenne a tardé à le comprendre, comme Mme Merkel. Elle a d'abord mal réagi en ouvrant les portes en grand. Les peuples européens l'ont heureusement rappelée à l'ordre et elle est aujourd'hui obligée d'en tenir compte.

Je désapprouve néanmoins le document de voyage que l'Union va créer. Certes, il nous permettra de refouler plus facilement les migrants hors d'Europe. Ce sera une sorte de passeport pour l'expulsion, qui ne sera valide que pour un seul voyage, le voyage vers la sortie de l'Union. Mais c'est un document supranational que je ne peux pas accepter.

Il ne faut pas se faire d'illusions, l'Union n'est pas fiable. Elle continuera à céder aux lobbies immigrationnistes. Les États ne lutteront efficacement contre l'immigration que lorsqu'ils auront récupéré leur souveraineté.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). – Señor Presidente. Señor Comisario, esta es una buena iniciativa legislativa. Felicito también a mi amigo, Jussi Halla-aho, como ponente de este informe sobre la propuesta de Reglamento. Un Reglamento que introduce mejoras como las que siguen: la armonización del modelo, que establece medidas de seguridad más fiables; la reducción del periodo de espera de repatriación; la contribución a los objetivos de la Unión para mejorar el sistema de retorno con más y mejores garantías; la mejora de la capacidad de acogida para aquellos que necesitan protección; la reducción de la carga administrativa de las autoridades consulares. Además, dificulta la falsificación y el fraude del documento de viaje. Pero, sobre todo, y lo más importante, se evitará que los migrantes irregulares sean explotados por parte de las mafias.

En conclusión, aplaudo esta iniciativa, ya que no debemos olvidar que una política de retorno fuerte posibilita una política de asilo fuerte. Tengo una dificultad: creo que una de las fragilidades que tiene el Reglamento es la dificultad para el reconocimiento de los países terceros. Esa es una asignatura aún pendiente. Pero además creo, señor Presidente, que será un instrumento útil para activar el mecanismo de suspensión del que soy ponente.

(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento)

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), blue-card question. – Yes, Mr Diaz de Mera, we are facing a terrible situation in that this European travel document is not recognised by most of the countries that should have to accept the return of a person. Then how can we use it? On many occasions, they refuse to accept the person because they invoke some lack of documents or because they do not recognise different documents – including the European travel document. How are we going to deal with this situation?

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE) , respuesta de «tarjeta azul». – Pues, estamos, señor Frunzulică, ante una pregunta muy oportuna. ¿Qué haremos en esos casos? Pues activar la capacidad diplomática de la Comisión Europea. La Comisión Europea tiene que ejercer y poner en marcha todas sus capacidades diplomáticas para que los acuerdos con países terceros consideren la validez de este documento. Espero haber dado respuesta a su pregunta.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señor Presidente, señor Comisario, en el año 2014 los Estados miembros emitieron medio millón de órdenes de retorno, de las que se ejecutaron —hay que decirlo— cerca de 200 000, un 40 %; lo cual quiere decir que es falso, que no es verdad la retórica que afirma que en Europa entra quien quiera y puede garantizar o asegurar o perpetuar su estancia sin ningún tipo de control porque el retorno no funciona en la UE. No. Funciona.

Ahora, admitamos como premisa que, efectivamente, la ausencia de un documento uniforme y válido que garantice, con estándares uniformes de seguridad y de carácter técnico y lingüístico, la identificación de las personas de retorno es una dificultad para que terceros países las acepten. Lo aceptamos como premisa, aceptamos que la iniciativa de la Comisión es oportuna.

La preocupación es, en primer lugar, que esa iniciativa garantice plenamente el respeto a los derechos fundamentales garantizados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, independientemente de la nacionalidad de las personas titulares de esos derechos fundamentales; en segundo lugar, que la Comisión garantice que no tienen lugar retornos a lugares donde hay prácticas de brutalidad, de abuso, incompatibles con los valores que Europa dice profesar y proclama defender, porque eso no podemos consentirlo; pero, sobre todo, que Europa sea capaz de cambiar la mirada negativa y prejuiciada que aplica a toda la política de inmigración —porque el retorno no puede ser la panacea, sino el instrumento de último recurso, de última instancia, para garantizar que no permanece en Europa quien no tiene derecho a hacerlo—, cambiando la política europea de inmigración. Esto es urgente y necesario y no puede ser pasado por alto en un debate de esta importancia.

 
  
MPphoto
 

  Николай Бареков (ECR). – Подкрепям колегата докладчик Хала-ахо колкото по-бързо Европа се отърве от нелегалните незаконни емигранти, толкова по-големи са шансовете ни физически да оцелеем. Но защо спираме дотук? Ще говоря като гражданин. В европейската столица София, само на сто метра от президента и премиера, центърът вече се нарича „Малкият Багдад“. Афганистанци и африканци тормозят европейски граждани. България стана турска магистрала за трафик на незаконни емигранти от Турция и Афганистан за Западна Европа. Европа затвори своите граници, а нашето правителство – неспособно да ги защити – стана по принуда посредник между г-жа Меркел и г-н Ердоган.

Предлагам допълнителни мерки. Първо, промяна на Дъблинския регламент. Не сме длъжни да приемаме като наши обратно нелегалните и икономическите емигранти, само защото първо са стъпили на наша територия. Екстрадиция в родните им държави. Второ, Европейският съюз да поеме разходите по всички дейности за охрана на своята единствена останала неохраняема външна граница между България и Република Турция.

 
  
MPphoto
 

  Marcus Pretzell (ENF). – Herr Präsident, Herr Kommissar, sehr geehrte Damen und Herren! Zum ersten Mal – so scheint es – gehen wir hier mit einer Mehrheit in Richtung einer Rückführung von illegal bei uns lebenden Migranten, die versucht haben, über das Asylrecht nach Europa einzureisen. Das ist ein erster, ein wichtiger Schritt. Aber es löst eben für sich allein noch gar nichts, wenn wir die technischen Voraussetzungen durch ein gemeinsames EU-Dokument schaffen, sondern es müssen einige andere Dinge hinzutreten.

Es muss zunächst Druck auf die Herkunftsländer gemacht werden, dass sie dieses Dokument auch anerkennen, denn ich habe große Zweifel, dass das ohne solchen Druck geschehen wird. Dieser Druck kann in mehrfacher Hinsicht geschehen: Zum einen dadurch, dass man Entwicklungshilfe, die viele dieser Staaten bekommen, an eine solche Anerkennung koppelt, aber auch, indem man unter anderem die Handelsbeziehungen zu Europa entsprechend gewichtet.

Es muss aber zum Zweiten – und das ist vielleicht noch viel wichtiger – der politische Wille in den europäischen Ländern hinzutreten, Abschiebungen auch tatsächlich durchzusetzen. Ich kann das zumindest für Deutschland sagen: Der politische Wille dort fehlt; auch dort, wo man abschieben könnte, wird dies sehr häufig nicht getan.

Und wenn der Kollege von der S&D eben schon sagte, die Rückführung sei das allerletzte Mittel, dann will ich ihm hier ganz vehement widersprechen: Es ist nicht das Ziel von Asyl, Zuwanderung zuzulassen. Die Rückführung ist das erste und das oberste Ziel, und zwar für jeden, der mit Asylgrund zu uns einreist oder auch ohne. Es muss das Ziel sein, beim Wegfallen des Asylgrundes oder ohne Vorliegen eines Asylgrundes diejenigen auch wieder in ihre Heimatländer zurückzuschicken und dort in die Gesellschaften zu integrieren.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda (PPE). – Pane předsedající, pane komisaři, podporuji návrh na jednotný evropský cestovní doklad pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Je jedině dobře, že jsme jako Evropská unie schopni společně zlepšovat náš instrumentář pro navracení nelegálně pobývajících osob. Bez fungující návratové politiky nebudou nikdy další prvky migrační politiky EU řádně fungovat. Navíc zejména v oblasti migrace neexistují jednoduchá řešení. Navrhovaný jednotný doklad sám o sobě nevyřeší problém neefektivní návratové politiky, je pouze jedním z kroků, které mohou přispět ke zlepšení situace. Stejně jako k uzavření readmisní dohody potřebujeme především druhou stranu ochotnou takovou dohodu uzavřít, potřebujeme zde třetí země hodné uznávat tento společný evropský doklad.

A zde se už pomalu dostáváme z oblasti justice a vnitra do oblasti zahraniční politiky. Není jednoduchých izolovaných řešení. Efektivní návratovou politiku nelze ale chápat ani jako snižování standardů daných Ženevskou konvencí. Ženevskou konvenci je třeba dodržovat. A toto své přesvědčení bych zde rád vyjádřil stejně důrazně jako svoji podporu předloženému návrhu.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). – Priekšsēdētāja kungs! Godātais komisāra kungs! Nespēja izraidīt šos cilvēkus, kuri iebraukuši Eiropas Savienībā nelegāli un kuriem bija atteikta bēgļa statusa piešķiršana, ir slikts signāls dažu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka daudzi cilvēki, kuri nav bēgļi, saprot, ka, piemēram, speciāli zaudējot pasi, var palikt Eiropas Savienībā ilgus gadus. Tādi veiksmes stāsti no saviem tautiešiem stimulē arī nākamos nelegālo imigrantu viļņus.

Nelegālo imigrantu apkalpošana, uzturēšana, izraidīšana prasa lielus resursus, un šos līdzekļus un administratīvo resursu katastrofāli trūkst, lai palīdzētu cilvēkiem, kuri tiešām bēg no kara postījumiem, kuriem draud nāve vai spīdzināšana viņu dzimtajā mītnes zemē.

Eiropas imigrācijas sistēma izrādījās nesagatavota, lai tiktu galā ar shēmu, kurā piedalās gan pats nelegālais imigrants, gan šo imigrantu izcelsmes valsts politiķi un ierēdņi. Šīs valstis un šo valstu varas iestādes speciāli bremzē jauno dokumentu izsniegšanu saviem pilsoņiem, lai tādējādi dotu tiem iespēju ilgāk nelegāli palikt Eiropā.

Šodien apspriestā regula dod iespēju sakārtot šo jautājumu un beidzot ieviest kaut kādu kārtību. Jaunā dokumenta iesniegšana pati par sevi problēmu neatrisinās, bet tas ir nepieciešamais posms, lai izveidotu efektīvu sistēmu, kura ātri un korekti risinās nelegālo imigrantu izraidīšanas problēmas.

 
  
MPphoto
 

  Jeroen Lenaers (PPE). – Ik ben blij dat we morgen deze verordening voor een Europees reisdocument aan kunnen nemen en dat we daarmee ook het belang laten zien van een efficiënt terugkeerbeleid. Terugkeerbeleid is een cruciale voorwaarde voor een functionerend asiel- en migratiebeleid. Maar het is tevens ook een zwakke schakel in het Europese proces. Ter illustratie daarvan lees ik graag een stukje voor van de website van de Europese Commissie, waarin het volgende wordt gesteld:

Every year, between 400 000 and 500 000 foreign nationals are ordered to leave the EU because they have entered or are staying here irregularly. However, only 40% of them are sent back to their home country or to the country from which they have travelled to the EU.

40 procent van de mensen die hier niet mogen blijven gaat slechts terug. Dat betekent dat 60 procent – meer dan de helft of tussen de 240 000 en 300 000 migranten per jaar – zich niks aantrekt van onze regels, processen en wetten en gewoon lekker hier blijft. Voor sommige landen in Afrika geldt slechts een terugkeerpercentage van 16 procent. Dit is een gigantisch groot probleem. Als wij er niks aan kunnen doen om dit terugkeerbeleid efficiënter te laten werken, om ervoor te zorgen dat de terugkeerpercentages hoger worden, dan wordt het heel moeilijk om op termijn het draagvlak en de financiële middelen te kunnen behouden voor het opvangen van vluchtelingen die echt onze hulp verdienen. Want laat daar geen misverstand over bestaan: het zijn de echte vluchtelingen die wegvluchten voor oorlog en geweld en in Europa bescherming zoeken, die hier de dupe van worden.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Z zadowoleniem witam tę inicjatywę. Chciałem tylko spytać, dlaczego nie wcześniej? Gdyby to nastąpiło o rok wcześniej, mielibyśmy wiele spraw rozwiązanych. Po drugie, załóżmy, że umiemy odróżnić tych, którzy są nielegalnie i nie mogą wrócić, ponieważ jest zagrożony ich byt, czyli uciekinierów, od nielegalnych imigrantów. Po trzecie, wspominano o tym tutaj i należy to podkreślić, że znacząca część tych osób nie ma dokumentów, ponieważ się ich pozbyły. Musimy wypracować podejście, zgodnie z którym brak dokumentów nie musi być okolicznością sprzyjającą pozostaniu nielegalnie w Unii, a wręcz odwrotnie, posiadanie dokumentów to jest ten czynnik, który może gwarantować pobyt.

Ja z dużym zadowoleniem przyjmuję taki zbieg dzisiejszej deklaracji przewodniczącego Junckera i tej naszej debaty, bo to oznacza, że rzeczywiście chcemy lepiej chronić nasze granice. Z przyjemnością będę głosować za tym przedłożonym dokumentem.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). – Elnök Úr, az Unió területén illegálisan tartózkodó személyek visszatéréséhez szükséges okmányok technikai és biztonsági jellemzőinek javítása rendkívül fontos. Tartok tőle azonban, hogy a rendezetlen jogállású migránsok visszatérési arányának nagyságrendi növelése – amit a jelentéstevő is célként jelöl meg – nem csak ezen dokumentumok minőségének javításával érhető el. Szembe kell néznünk azzal a kellemetlen kérdéssel, hogy mit tehetnek az európai tagállamok hatóságai, ha egy menedékkérelemre nem jogosult migráns nem akar visszatérni a hazájába. Hiszen nem azért jött ide, adott esetben élete kockáztatásával, hogy egy bürokratikus hatósági döntés után és egy úti okmány birtokában visszatérjen. Az elutasított menedékkérők tömegesen próbálják kikerülni a kitoloncolást, ami egyáltalán nem meglepő, hiszen számukra ez a lehető legrosszabb forgatókönyv: mindent megtennének, hogy Európában maradhassanak.

A kérdés tehát az, hogy hogyan lehet érvényt szerezni az elutasított menedékkérelmeknek, hiszen ellenkező esetben értelmét veszti a menekültpolitika. Ha mindenki maradhat, az is, aki menekült és az is, aki nem, akkor ez nem menekültpolitika, még csak nem is bevándorláspolitika, hanem káosz. A harmadik országok visszafogadásra vonatkozó vonakodása is érthető, hiszen a hiányos vagy félrevezető adatok miatt sok esetben nehezen állapítható meg, hogy valóban a saját állampolgáraikról van-e szó. A helyzet megváltoztatása és a kitoloncolások végrehajtása próbára fogják tenni a tagállamok hatóságait, mégis gyorsan döntésre kell jutni.

 
  
 

Procedura catch-the-eye

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, le proporzioni raggiunte dal fenomeno migratorio rendono necessaria una valida politica migratoria e di asilo, che comporta ormai anche la necessità di regolamentare più efficacemente, attraverso un adeguato documento legislativo, le decisioni di rimpatrio di coloro che soggiornano irregolarmente in Europa. Peraltro una politica dei rimpatri efficace potrà permettere di destinare maggiori energie e risorse all'accoglienza di coloro che necessitano di protezione internazionale e in particolare delle categorie più vulnerabili, quali i minori non accompagnati.

Introdurre un documento di viaggio armonizzato a livello europeo accrescerà sicuramente gli standard di sicurezza e ridurrà burocrazia, costi e tempi di attesa cui sono soggetti i migranti irregolari. Affinché il provvedimento produca la sua efficacia, però, la Commissione dovrà avviare un dialogo costruttivo con i paesi terzi in materia di riammissione. È particolarmente importante l'aver introdotto nel documento la necessità che le procedure di rimpatrio avvengano nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei rimpatriandi e che venga sempre tenuto in considerazione il superiore interesse dei minori.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση θα είχε ιδιαίτερη σημασία αν η Ένωση διέθετε τη βούληση και την αποφασιστικότητα να δώσει λύση στο πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης. Εξηγώ: είναι αδύνατο να παραβλέψουμε ότι στο έδαφος της Ένωσης υπάρχουν εκατομμύρια παράνομα διαμένοντες μετανάστες και άτομα των οποίων η αίτηση για χορήγηση ασύλου έχει απορριφθεί. Όλοι αυτοί διαμένουν ή κυκλοφορούν παράνομα. Είναι ανόητο να πιστεύουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα για την επαναπροώθησή τους είναι η χορήγηση σωστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Στην κοροϊδία της Τουρκίας και των υπολοίπων τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει συμφωνίες επανεισδοχής και δεν τις τηρούν και, μάλιστα, απαιτούν περισσότερα ανταλλάγματα, οφείλουμε να απαντήσουμε δυναμικά. Αφενός, χρειάζεται αποτελεσματική φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης από τα κράτη μέλη, και θα εισέρχονται μόνο όσοι τηρούν τα διεθνή πρότυπα και, αφετέρου, διακοπή κάθε επαφής συζήτησης και συνδιαλλαγής με όποια τρίτη χώρα δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα. Τέλος, για όσους συνεχίζουν λογοπαίγνια με τη χρήση του όρου «παράτυπη μετανάστευση», έχω να δηλώσω το εξής: είναι παράλογο στο ίδιο κείμενο να χρησιμοποιείται ο όρος «παράνομα διαμένοντες» και «παράτυπα εισελθόντες μετανάστες».

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospodine predsjedniče, nezakonita migracija jedan je od gorućih problema s kojim se hitno moramo pozabaviti. Toleriranje nezakonite migracije i prihvaćanje da je na neki način neizbježna u potpunosti obezvrjeđuje legalne migracijske kanale i sve one vrijedne ljude diljem svijeta koji žele legalno doći, učiti ili raditi u Europskoj uniji. Dobar dio njih nikad ne uspije naći svoj put do Europe kroz šumu dokumenata, formulara i procedura, ali zato uredno primamo ljude koji se bez ikakvih isprava pojave pred našim vratima.

Nova isprava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom predstavlja korak u pravom smjeru jer smanjuje administrativni teret nadležnim tijelima država članica i usto im pruža određena sigurnosna jamstva. No, učinkovitije vraćanje onih koji nezakonito borave na našem tlu neće dati očekivane rezultate ako pod hitno ne smanjimo priljev nezakonitih migranata.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, ο απαράδεκτα μεγάλος αριθμός παρανόμων μεταναστών που κατακλύζουν όλες τις χώρες της Ευρώπης και, κυρίως, την Ελλάδα, επιβάλλει την απαίτηση να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου αυτοί να απελαθούν. Υπό την έννοια αυτή, η τροποποίηση του υφισταμένου ταξιδιωτικού εγγράφου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως, δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα ως μία απλή τυπική διαδικασία. Εάν οι παράνομοι μετανάστες κατορθώσουν να βρουν τρόπους για να παραμένουν στις χώρες της Ευρώπης, τότε θα προσελκύσουν και άλλους ομοίους τους να έρθουν εδώ. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, μεταξύ αυτών που έρχονται παράνομα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, υπάρχουν επικίνδυνοι τζιχαντιστές και σκληροί τρομοκράτες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τόσα ειδεχθή εγκλήματα που έχουν γίνει. Πρέπει πάση θυσία να προστατεύσουμε την ασφάλεια των λαών των χωρών της Ευρώπης και να αδιαφορήσουμε, για λόγους σκοπιμότητας, στις πιέσεις των διεθνών κυκλωμάτων εκμεταλλεύσεως μεταναστών, καθώς επίσης και στις γραφικές αντιδράσεις των απανταχού αλληλεγγύων.

 
  
 

(Fine della procedura catch-the-eye)

 
  
MPphoto
 

  Dimitris Avramopoulos, Member of the Commission. – Mr President, let me start by expressing my thanks for this very fruitful debate and the remarks.

As I said in the beginning in my introductory remarks, this travel document is one very important element to improve our return policies and make them more effective. But it is not the only one. The Commission will now work on the implementation of the travel document in close collaboration with the Member States. The objective is to promote, in readmission or other agreements at both European and Member State level, a wide acceptance of the travel document by third countries. If we direct our efforts properly, it can become a key tool for improving cooperation on return and readmission with the main countries of origin and transit of returnees.

As requested by Parliament, the Commission will report to the Council and Parliament on the implementation of the regulation within two years. Ms Gabriel, thank you for giving me the opportunity to stress that we are committed to supporting Bulgaria. Right now, my Director General is in Sofia talking with the Bulgarian Government, the Bulgarian authorities, to assess their needs in funding, experts, border guards and equipment, as President Juncker stressed today in his speech. This support should be made available immediately: it is a priority for us, and for me personally. Thank you again for your support, honourable Members of the Parliament, and for your excellent cooperation on this legislative process.

 
  
MPphoto
 

  Jussi Halla-aho, rapporteur. – Mr President, I would like to thank everyone for their contributions this evening and briefly reply to some of the critical comments made, both by the left and the right of the Chamber, in that order.

While there are vast ideological differences as to what to do about irregular migration and the migratory pressure, I believe most of us agree that the existing legislation must be implemented. This regulation is about just that: we have rules concerning asylum and residents. If a person can de-facto stay regardless of whether they meet the conditions, then those rules are just dead letters. As I said, this is detrimental to the credibility of our legislation and encourages more and more people to cross the Mediterranean.

While I am Eurosceptic, and do not support, for example, the centralised processing of asylum applications, and while I do not necessarily agree with everything in this text, because it is a compromise, I believe this travel document is an example of cooperation that can bring added value to Member States, regardless of what political decisions they make at the national level. So thank you very much, colleagues and Commissioner, and I am counting on your support tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà domani alle 12.00.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. – Οποιοδήποτε μέτρο μπορεί να διευκολύνει τις διαδικασίες μετεγκαταστάσεων και επαναπροωθήσεων είναι αναγκαίο. Αλλά πρώτα απ’ όλα, είναι αναγκαία η πολιτική βούληση των ιθύνοντων. Ο κύριος Αβραμόπουλος έχει αναγνωρίσει δημόσια, εδώ και τρεις μήνες τουλάχιστον, ότι η πορεία των μετεγκαταστάσεων και των επαναπροωθήσεων δεν προχωράει όπως πρέπει. Έχει μάλιστα δηλώσει γραπτά ότι η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναλάβει δράση σε περίπτωση που κράτη μέλη δεν συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους. Πού είναι λοιπόν αυτές οι δράσεις; Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τη συμφωνία για τις μετεγκαταστάσεις και έξι μήνες από τη συμφωνία με την Τουρκία. Η Γαλλία, από 19.000 πρόσφυγες που έπρεπε να έχει υποδεχτεί, έχει υποδεχτεί μόλις 1.600. Η δε Γερμανία από 27.000 δεν έχει υποδεχτεί ούτε 100! Στην Τουρκία οι επαναπροωθήσεις έχουν σταματήσει και στην Ελλάδα στοιβάζονται ήδη 60.000 πρόσφυγες και μετανάστες σε hotspots, με αποτέλεσμα να ξεσπούν καθημερινά βίαια επεισόδια. Και, παρ’ όλα αυτά, ο κύριος ντε Μεζιέρ δηλώνει με θράσος πως θα ξεκινήσουν επιστροφές προσφύγων στην Ελλάδα, βάσει του αναποτελεσματικού Δουβλίνο ΙΙΙ που αναμένεται σύντομα να αλλάξει. Και αντί η Επιτροπή να προβαίνει σε συστάσεις προς τη Γερμανία, κάνει ακριβώς το αντίθετο.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Zemke (S&D), na piśmie. – Ważnym elementem unijnej polityki migracyjnej musi być skuteczny powrót obywateli państw trzecich, którzy nie spełniają warunków uprawniających do pobytu na terenie Unii Europejskiej. Potwierdza to fakt, że w 2014 i 2015 roku mniej niż 40 % nielegalnych migrantów powróciło do miejsc swojego wyjazdu. Są różne powody tej niedobrej sytuacji. Jednym z nich jest brak ważnych dokumentów podróży, które byłyby respektowane przez wszystkie państwa UE. Dlatego też popieram propozycję pilnego ustanowienia specjalnego europejskiego dokumentu podróży dla tych obywateli państw trzecich, którzy otrzymali decyzję nakazującą powrót. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że wprowadzenie jednolitego europejskiego powrotowego dokumentu podróży radykalnie zmniejszy obciążenia administracyjne służb konsularnych, policji i straży granicznych. Wszystko to powinno skrócić czas i zapewnić większą skuteczność powrotu nielegalnie przebywających w Unii obywateli państw trzecich.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου