Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Η κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)
 8.Ερμηνεία του Κανονισμού: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ ΕΚ-Ελβετίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka) (ψηφοφορία)
  9.2.Τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση (A8-0252/2016 - Csaba Sógor) (ψηφοφορία)
  9.3.Τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας (A8-0256/2016 - Ivo Belet) (ψηφοφορία)
  9.4.Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff) (ψηφοφορία)
  9.5.Συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για την εργασία στον τομέα της αλιείας (B8-0976/2016) (ψηφοφορία)
  9.6.Πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία και ο αντίκτυπός τους στα θεμελιώδη δικαιώματα που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016) (ψηφοφορία)
  9.7.Σχέσεις της ΕΕ με την Τυνησία στο ισχύον περιφερειακό πλαίσιο (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo) (ψηφοφορία)
  9.8.Κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0255/2016 - Guillaume Balas) (ψηφοφορία)
  9.9.Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) (B8-0974/2016) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
  10.1.Πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ ΕΚ-Ελβετίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka)
  10.2.Τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση (A8-0252/2016 - Csaba Sógor)
  10.3.Τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας (A8-0256/2016 - Ivo Belet)
  10.4.Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff)
  10.5.Συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για την εργασία στον τομέα της αλιείας (B8-0976/2016)
  10.6.Πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία και ο αντίκτυπός τους στα θεμελιώδη δικαιώματα που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016)
  10.7.Σχέσεις της ΕΕ με την Τυνησία στο ισχύον περιφερειακό πλαίσιο (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo)
  10.8.Κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0255/2016 - Guillaume Balas)
  10.9.Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) (B8-0974/2016)
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (συζήτηση)
 14.Απόφαση περί κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με την Apple (συζήτηση)
 15.Ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (συζήτηση)
 16.Άσυλο: προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας (συζήτηση)
 17.Κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών (συζήτηση)
 18.Εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (συζήτηση)
 19.Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και την αύξηση της πολυμορφίας στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών - Πώς να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δυναμικό των ΜΜΕ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας (συζήτηση)
 20.Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2798 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (11396 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου