Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 14 september 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Anslagsöverföringar: se protokollet
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 6.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 7.Tillståndet i unionen (debatt)
 8.Tolkning av arbetsordningen: se protokollet
 9.Omröstning
  9.1.Protokollet till avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer (Kroatiens anslutning till EU) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka) (omröstning)
  9.2.Socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning (A8-0252/2016 - Csaba Sógor) (omröstning)
  9.3.Tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart (A8-0256/2016 - Ivo Belet) (omröstning)
  9.4.Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och de avtalsslutande SADC-staterna (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff) (omröstning)
  9.5.Avtal om genomförandet av konventionen om arbete ombord på fiskefartyg (B8-0976/2016) (omröstning)
  9.6.Den senaste utvecklingen i Polen och dess inverkan på de grundläggande rättigheterna enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016) (omröstning)
  9.7.EU:s förbindelser med Tunisien i det nuvarande regionala sammanhanget (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo) (omröstning)
  9.8.Social dumpning i Europeiska unionen (A8-0255/2016 - Guillaume Balas) (omröstning)
  9.9.Kommissionens delegerade förordning om komplettering av förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) (B8-0974/2016) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
  10.1.Protokollet till avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer (Kroatiens anslutning till EU) (A8-0216/2016 - Danuta Jazłowiecka)
  10.2.Socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning (A8-0252/2016 - Csaba Sógor)
  10.3.Tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart (A8-0256/2016 - Ivo Belet)
  10.4.Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och de avtalsslutande SADC-staterna (A8-0242/2016 - Alexander Graf Lambsdorff)
  10.5.Avtal om genomförandet av konventionen om arbete ombord på fiskefartyg (B8-0976/2016)
  10.6.Den senaste utvecklingen i Polen och dess inverkan på de grundläggande rättigheterna enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016)
  10.7.EU:s förbindelser med Tunisien i det nuvarande regionala sammanhanget (A8-0249/2016 - Fabio Massimo Castaldo)
  10.8.Social dumpning i Europeiska unionen (A8-0255/2016 - Guillaume Balas)
  10.9.Kommissionens delegerade förordning om komplettering av förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) (B8-0974/2016)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom (debatt)
 14.Beslut om statligt stöd till Apple (debatt)
 15.Resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (debatt)
 16.Asyl: provisoriska åtgärder till förmån för Italien och Grekland (debatt)
 17.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (debatt)
 18.Tillämpningen av direktivet om posttjänster (debatt)
 19.Tillgång till finansiering för små och medelstora företag och ökad mångfald avseende finansieringen av små och medelstora företag i kapitalmarknadsunionen - Metoder för att på bästa sätt ta till vara små och medelstora företags potential att skapa arbetstillfällen (debatt)
 20.Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (2798 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (11396 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy