Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (επιλεγμένο)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Το έγγραφο αυτό δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας και σας προτείνεται σε μία άλλη γλώσσα εξ αυτών που εμφαίνονται στο εργαλείο επιλογής γλωσσών.

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Rozpravy
Štvrtok, 15. septembra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Uplatňovanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní (A8-0225/2016 - Renate Weber)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Prijatie smernice o rovnakom zaobchádzaní predstavovalo pre Európsku úniu pred 15 rokmi veľký krok vpred v oblasti vytvorenia rovnakých podmienok na trhu práce a zlepšenie podmienok v oblasti kvality zamestnania a povolania. Treba poznamenať, že niektoré členské štáty pri implementácii smernice do svojich vnútroštátnych poriadkov zachádzajú ešte oveľa ďalej a rozširujú pôsobnosť aj na oblasti rasovej rovnosti. Napriek dosiahnutým pokrokom však ešte stále ostáva do budúcnosti veľmi veľa nevyriešených úloh. Prieskumy pravidelne poukazujú na nesúlad medzi mierou prejavovanej diskriminácie a oznámených prípadov diskriminácie. Obete majú stále problém rozoznať diskriminačnú situáciu. Je potrebné vyvinúť úsilie o zintenzívnenie dialógu medzi vládami, občianskou spoločnosťou a sociálnymi partnermi o všetkých dôvodoch diskriminácie a zvýšiť povedomie v radoch verejnosti. Väčšina členských štátov presunula zodpovednosť za šírenie informácií týkajúcich sa antidiskriminačných právnych predpisov a zvyšovanie povedomia na vnútroštátne špecializované orgány bez toho, aby im nevyhnutne poskytli primerané prostriedky.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου