Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (επιλεγμένο)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Το έγγραφο αυτό δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας και σας προτείνεται σε μία άλλη γλώσσα εξ αυτών που εμφαίνονται στο εργαλείο επιλογής γλωσσών.

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Rozpravy
Štvrtok, 15. septembra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Činnosti, dosah a pridaná hodnota Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Po dosiahnutých výsledkoch Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 môžeme konštatovať, že tento fond poskytol individualizované a dobre koordinované opatrenia prepusteným pracovníkom. Cielená, individualizovaná a intenzívna podpora prepusteným pracovníkom často vedie k pozitívnym výsledkom. Zásadný význam má aj schopnosť vytvoriť opatrenia, ktoré dopĺňajú vnútroštátne opatrenia, rovnako ako aj flexibilita obsiahnutá v tomto nástroji. Medzi ďalšie pozitívne výsledky pre príjemcov patrí pozitívny psychologický vplyv, zvýšená prispôsobivosť a pružnosť trhu práce. Okrem toho je dokázané, že EGF prispel k sociálnej súdržnosti tým, že pomohol veľkým skupinám ľudí, ktorí naliehavo potrebovali pomoc. To malo pozitívny účinok aj na rodiny a širšiu komunitu. Zúčastnené organizácie dosiahli pozitívne výsledky v oblasti vzdelávania. To zahŕňa budovanie kapacít na efektívne riadenie týchto opatrení a vytváranie partnerstiev pri vykonávaní opatrení Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. V mnohých prípadoch sa však vyskytli podozrenia, že finančné prostriedky z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii využili viaceré členské štáty na kompenzovanie a vnútroštátnych systémov na podporu zamestnanosti a pracovníkov.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου