Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2664(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0987/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0987/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2016 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0356

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

12.6. Βασικοί στόχοι της 17ης Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών στη CITES η οποία θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ (B8-0987/2016)
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin (ECR). – Madam President, today I welcome the steps taken by the EU to become part of the global fight against illegal wildlife trade by becoming a party to CITES. The battle against this heinous crime cannot be fought or won in isolation, and this marks an important step in acknowledging that and responding.

It is estimated that this illicit trade and criminal activity has a value of between EUR 8 billion and EUR 20 billion per year, and the profits from it prop up corrupt regimes and criminals across the world. Only by stemming the funds from such crime will we really enable development and trade efforts for certain nations to be fully realised.

Europe is not only the destination, but is also a transitional market for these goods and their illicit supply chains, and much can be done to tackle this across a range of policy fields. Therefore, whilst we take this international step forward, we should also look at the domestic market and continue to encourage all Member States to end trade in illicit goods, and specifically in ivory.

Overall, this is a positive step in terms of joining the global fight against the trade in illegal wildlife products, and we should be an active party to CITES, driving the agenda forward.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Paní předsedající, já jsem rád podpořil toto usnesení, protože považuji za mimořádně důležité bojovat proti všem formám tzv. zoo-mafie, to znamená organizované trestné činnosti, která vydělává na pašování zvířat. Ať už se jedná o volně žijící druhy, to je případ této mezinárodní konference, kam doufám, že naši zástupci pojedou se silným mandátem, nebo o pašování zvířat v rámci Evropské unie ze střední a východní Evropy do západních částí EU, které se dotýká psů a koček, a o tzv. množírny. Shodou okolností zítra k tomuto tématu v Praze dělám velkou konferenci a velkou debatu.

Je to důležité téma, které na první pohled vypadá jako téma okrajové, ale už to bylo řečeno, zoo-mafie, tento organizovaný zločin, je druhá či třetí (podle různých statistik) nejvíce výdělečná trestná činnost na světě vedle obchodu s drogami a jinými nezákonnými věcmi. Takže bychom to neměli podceňovat a měli bychom tomu věnovat výraznou pozornost.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) è uno strumento internazionale volto a proteggere le specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione mediante il controllo del commercio internazionale degli esemplari di tali specie. In questa risoluzione si chiede alla Commissione europea di spiegare i principali obiettivi strategici dell'Unione alla prossima Conferenza delle parti della CITES, mettendo in luce i seguenti aspetti: la trasparenza del processo decisionale, la necessità di migliorare la segnalazione del contrabbando di fauna selvatica, la corruzione e l'attuazione della CITES. Per questi motivi ho espresso voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – With regard to the motion for a resolution on the EU strategic objectives for the 17th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), to be held in Johannesburg (South Africa) from 24 September to 5 October 2016, this vote is not about CITES itself.

We support the objectives of the CITES convention, but this vote is about enhancing the status of the European Commission within the CITES structure, which we are not prepared to support.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing.I voted in favour of this resolution. The motion comes ahead of the 17th meeting of the parties to the Convention on International Trade in in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), of which the EU is now a member (as of 2015), and it calls for further action in cracking down on illegal trafficking of wildlife, which is still widespread.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de cette résolution qui appelle les États membres à faire preuve de volonté politique et à intensifier leurs efforts pour lutter contre le commerce illégal de la faune qui se déroule sous nos yeux, au sein de l’UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους βασικούς στόχους της 17ης Διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών στη CITES η οποία θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ, διότι είναι σημαντικό για τα κράτη μέλη να δείξουν πολιτική θέληση και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης άγριων ζώων στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Cette résolution présente les objectifs clés de l’UE en tant que participant à la 17e conférence des parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (dite CITES en anglais) qui se tiendra du 24 septembre au 5 octobre prochains à Johannesburg. Cette résolution se réjouit de l’adhésion de l’UE à la convention CITES, par laquelle l’UE votera désormais au nom des 28 États membres, qui sont déjà tous parties à la CITES, sur les sujets qui relèvent de compétences de l’UE.

L’UE n’a pas à supplanter le rôle des États souverains concernant les grands sujets de coopération internationale. J’ai donc voté contre cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing.In the interests of transparency and democracy, given that the vote is not subject to a roll-call, I wish to confirm that I abstained on this resolution.

Whilst I fully support efforts to protect endangered species, this vote also concerns enhancing the status of the European Commission to the detriment of national authorities. As it appears to be a power grab, I cannot support it overall.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl strateginių ES tikslų 2016 m. rugsėjo 24 d. – spalio 5 d. Johanesburge (Pietų Afrika) vyksiančiam Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) 17-ajam šalių konferencijos susitikimui. CITES yra svarbiausias egzistuojantis pasaulinio lygio laukinės gamtos išsaugojimo susitarimas, kurį pasirašė 181 šalis, įskaitant ES ir jos 28 valstybes nares. ES pirmą kartą dalyvauja CITIES konferencijoje kaip konvencijos šalis, todėl palaikau ES prisijungimą prie CITIES ir manau, kad šis prisijungimas yra labai svarbus žingsnis užtikrinant, kad ES ir toliau siektų platesnių savo aplinkos politikos ir tarptautinės prekybos nykstančiomis laukinės floros ir faunos rūšimis reguliavimo tikslų ir propaguotų JT 2030 m. darbotvarkės darnaus vystymosi politiką.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Balczó (NI), írásban. ‒ Az állásfoglalási indítvány részletezi, hogy az Európai Uniónak az egyezményhez aláíró félként való csatlakozása milyen jelentőséggel bír a vadon élő állatok és növények illegális kereskedelmének felszámolásában. Az EU az egyik fő célpontja ezen élő állatok és növények kereskedelme, továbbá a belőlük készült termékek fő piaca is az EU területe.

Az indítvány ajánlásokat fogalmaz meg a döntéshozatali mechanizmus és az egyezmény által előírt finanszírozás és végrehajtás módosításaihoz, továbbá a függelékben szereplő fajok számának növelését célozza meg. A módosítások a korrupció és a visszaélések, illetve az illegális kereskedelem hatékonyabb felderítését és felszámolását segítik elő, továbbá a tagállamok között és az egész EU-ban a hatékonyabb információcsere és ellenőrzések összehangolását szorgalmazza. Mindezek alapján az indítványt elfogadtam.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J’ai approuvé ce rapport qui salue l’adhésion de l’Union à la CITES et considère qu’il s’agit d’une avancée fondamentale pour la poursuite, par l’Union, des efforts réalisés par la CITES pour protéger les espèces de la flore et de la faune sauvage menacées d’extinction.

Parmi d’autres initiatives, le rapport invite également l’Union à adopter une législation qui permette de réduire le commerce illicite en rendant illégales l’importation, l’exportation, la vente ou l’acquisition d’animaux ou de plantes sauvages pris, possédés, transportés ou vendus en infraction à la loi du pays d’origine ou de transit.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe que contiene varias directrices para la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que se celebrará en Johannesburgo (Sudáfrica) del 24 de septiembre al 5 de octubre. Todas las orientaciones van destinadas a cumplir con los objetivos medioambientales, así como a la promoción de políticas de desarrollo sostenible. La caza furtiva y la alarmante situación que sufren los elefantes y tigres son otros de los elementos más destacados.

La CITES tiene como principal objetivo velar por que el comercio internacional de animales y plantas silvestres no ponga en riesgo su existencia. Desde su creación en 1963 hasta la actualidad, se puede ver cómo han disminuido las especies mientras ha aumentado su comercio. De este modo, sea hace aún más necesario poner de relieve que sólo desde la cooperación internacional entre los diferentes Gobiernos será posible combatir el comercio ilegal, a las mafias, y proteger a los animales y plantas silvestres. Estamos ante un comercio global que no entiende de fronteras, por tanto, todos los actores implicados deben tener una voluntad decidida para acabar con esta práctica que amenaza constantemente nuestro medio ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate dall'estinzione rappresenta il più importante accordo in materia di conservazione delle specie selvatiche, potendo contare su ben 181 parti aderenti tra cui l'Unione europea e i suoi 28 Stati membri. Considerando che l'UE rappresenta uno dei principali mercati di transito e di destinazione del commercio illegale di specie selvatiche, in particolare di uccelli, tartarughe, rettili e specie vegetali inserite negli elenchi allegati alla CITES; appare evidente come la sua partecipazione alla convenzione rappresenti una logica conseguenza delle scelte adottate in materia ambientale. La risoluzione approvata oggi dal Parlamento sostiene il piano d'azione adottato dall'UE contro il traffico di specie selvatiche, incoraggiando tutte le parti a rafforzare la cooperazione, il coordinamento e le sinergie tra le convenzioni inerenti alla biodiversità. Occorre una nuova legislazione che renda illegale l'importazione, l'esportazione, la vendita e l'acquisto di piante e animali selvatici che sono catturati e posseduti in violazione della legge del paese d'origine o di transito. Aggredire il commercio illegale significa combattere la corruzione, la criminalità organizzata e le organizzazioni terroristiche che lucrano sul traffico di specie a rischio.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de los objetivos clave para la 17.ª reunión de la CP de la CITES en Johannesburgo dado que es fundamental la adhesión de la Unión a la CITES; considera que es un paso fundamental para garantizar que la UE pueda alcanzar los objetivos más amplios de sus políticas medioambientales y la regulación del comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres, promoviendo las políticas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He apoyado esta Resolución sobre los objetivos claves para la 17.ª reunión de la Conferencia de las Partes de la CITES en Johannesburgo. En ella se acoge con satisfacción la adhesión de la UE a la CITES y se considera dicha adhesión un paso fundamental para garantizar que la Unión pueda alcanzar los objetivos más amplios de sus políticas medioambientales y la regularización del comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres promoviendo las políticas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidadas.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, connue par son sigle CITES ou encore comme la Convention de Washington, est un accord international entre États. Elle a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent.

Cette résolution présente les objectifs de l’UE comme participant à la 17e conférence des parties à la CITES. Profondément attaché à la protection animale, je suis favorable à ce type d’accord. Néanmoins, ici, la résolution se félicite de l’adhésion de l’UE à la CITES par laquelle l’UE votera désormais à la place des 28 États membres. Je refuse que l’UE supplante les États et j’ai donc voté contre pour cette raison uniquement.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Pur essendo un testo in buona parte equilibrato e condivisibile, permangono passaggi che potrebbero aprire a criticità future, mi sono quindi espressa con un voto di astensione.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ El tráfico de vida silvestre se ha convertido en el cuarto mercado negro más grande después de las drogas, el tráfico de personas y el mercado de armas. La UE es un importante mercado de tránsito y de destino para el comercio ilegal de vida silvestre de aves, tortugas, reptiles y especies de plantas que están sujetos a altos niveles de protección en virtud de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). Un número cada vez mayor de especies exóticas que se han comerciado ilegalmente se tienen como mascotas en la UE.

En vista a la 17ª reunión de la Conferencia de las Partes de CITES, he votado en favor de esta resolución que solicita, entro otras cuestiones, más medidas para combatir la corrupción y hacer frente a la delincuencia organizada involucrada en el tráfico de vida silvestre, medidas más eficaces para combatir el comercio ilegal, el pleno uso de sanciones efectivas, y cooperación internacional conjunta y conceder el estado de conservación más alta (CITES, anexo I) a los elefantes de África, de manera que se envíe una señal política fuerte para una prohibición indefinida del comercio de marfil en el futuro.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šios rezoliucijos, nes ja Parlamentas pasisakė dėl CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatytų pagrindinių tikslų. CITES yra svarbiausias egzistuojantis pasaulinio lygio laukinės gamtos išsaugojimo susitarimas, kurį pasirašė 181 šalis, įskaitant ES ir jos 28 valstybes nares. CITES tikslas yra užtikrinti, kad tarptautinė prekyba laukiniais gyvūnais ir augalais nekeltų grėsmės rūšių išlikimui laisvėje. Kaip rodo Tarptautinės gamtos ir gamtos išteklių apsaugos sąjungos (IUCN) Nykstančių rūšių raudonoji knyga, išnykimas gresia daugiau kaip 23 000 rūšių, o jos sudaro apie 30 proc. iš IUCN vertinamų 79 837 rūšių. Parlamentas palankiai vertina neseniai priimtą ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais gyvūnais ir augalais veiksmų planą, kuriuo siekiama užkirsti kelią tokiai prekybai šalinant pagrindines jos priežastis, gerinant esamų taisyklių įgyvendinimą ir laikymąsi ir veiksmingiau kovojant su organizuotais nusikaltimais laukinei gamtai. Parlamentas palankiai vertina ir tai, kad į veiksmų planą įtrauktas specialus skyrius dėl pasaulinės partnerystės tarp kilmės, vartojimo ir tranzito šalių kovojant su neteisėta laukinių gyvūnų ir augalų prekyba stiprinimo. Taip pat Parlamentas primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares priimti ir įgyvendinti griežtesnį veiksmų planą ir taip pademonstruoti tvirtą Europos įsipareigojimą kovoti su neteisėta prekyba laukiniais gyvūnais ir augalais.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo Izvješće. Cilj je osigurati da međunarodne trgovine divljih životinja i biljaka nisu prijetnja opstanku te vrste u divljini. EU je postala potpisnica Konvencije 2015. godine.

Trgovina divljim životinjama je postala četvrto najveće crno tržište nakon droge, krijumčarenja ljudi i oružja. EU je glavno tranzitno i odredišno tržište zbog nezakonite trgovine divljih životinja, ptica, kornjača, gmazova i biljnih vrsta koje su predmet visoke razine zaštite pod CITES-om. Sve veći broj ljudi ilegalno trguje egzotičnim vrstama koje se čuvaju kao kućni ljubimci u EU-u.

Smatram kako države članice moraju pokazati političku volju i pojačati napore u borbi protiv ilegalne trgovine divljim životinjama.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Si tratta di un argomento delicato che ci coinvolge da vicino in quanto consumatori. Il traffico di specie selvatiche costituisce una grave minaccia per la biodiversità e lo sviluppo sostenibile. Specie come elefanti, rinoceronti, grandi scimmie, tigri e squali sono particolarmente colpite e minacciate di estinzione. Il bracconaggio di elefanti e rinoceronti ha raggiunto un picco storico che sta compromettendo il ripopolamento. Il traffico di fauna selvatica è la quarta attività illegale nel mondo dopo il traffico di droga, di armi e di esseri umani, con un giro d'affari di circa 17 miliardi di euro all'anno.

La risoluzione sugli obiettivi principali della COP 17 di Johannesburg propone un'azione severa di contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata coinvolti nel traffico di fauna selvatica, che spesso è uno strumento di finanziamento di molte organizzazioni criminali (si pensi al gruppo terrorista Boko Haram in Nigeria).

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato in favore della relazione in questione che si concentra su alcuni punti fondamentali su cui i negoziatori dell'UE dovrebbero focalizzare la loro attenzione alla prossima Conferenza della CITES. In primis, la tracciabilità delle specie selvatiche: occorre che tutte le parti introducano un sistema di autorizzazioni elettroniche, utile anche ai fini della lotta alla corruzione, che rappresenta un fattore chiave nel traffico illegale di specie di flora e fauna in estinzione. La corruzione può essere individuata in ogni punto della catena del commercio di specie selvatiche e colpisce i paesi di origine, di transito e di destinazione, danneggiando l'efficacia, la corretta attuazione e il successo finale della Convenzione CITES. Per questo motivo occorre insistere per l'introduzione di misure anticorruzione solide ed efficaci e per una maggiore cooperazione giudiziaria tra Stati membri. Infine, è necessario che la CITES preveda l'applicazione piena e senza indugio di sanzioni contro le parti che non rispettano gli elementi chiave della Convenzione. L'Unione e gli Stati membri devono sfruttare tutti gli strumenti disponibili per incoraggiare le parti a rispettare la Convenzione CITES e gli altri accordi internazionali richiamati dalla Convenzione intesi a tutelare la flora e la fauna selvatiche e la biodiversità.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing.I voted in favour of this resolution. The motion comes ahead of the 17th meeting of the parties to the Convention on International Trade in in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), of which the EU is now a member (as of 2015), and it calls for further action in cracking down on illegal trafficking of wildlife, which is still widespread.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report as it is important to ensure that international trade in wild animals and plants is not a threat to the survival of species in the wild. We have a moral responsibility to do our utmost to save threatened species from extinction, especially when the EU is found to be a significant transit route and destination market for illegal wildlife trade in species listed in the CITES Agreement. I believe that the penalties for wildlife trafficking offences are not severe enough.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La CITES è la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione e si tratta di uno strumento internazionale volto a proteggere le specie a rischio mediante il controllo del commercio internazionale degli esemplari di tali specie. La risoluzione mette in luce aspetti importanti quali la trasparenza del processo decisionale, la necessità di migliorare la segnalazione del contrabbando di fauna selvatica, la corruzione e l'attuazione della CITES. Ho votato a favore del testo finale.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ L'Unione europea ha aderito alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) nel 2015. La diciassettesima riunione della Conferenza delle parti, che si terrà dal 21 settembre al 5 ottobre, sarà un momento di confronto molto importante per presentare gli obiettivi principali per l'Europa in questo settore. La Convenzione CITES sottopone le specie selvatiche ad un regime di protezione molto rigoroso ma, considerata la portata dei traffici e gli elevati profitti per le organizzazioni criminali, è chiaro come sia necessaria una strategia più strutturata tra i paesi che sottoscrivono la Convenzione. Tra gli obiettivi principali da perseguire sono da sottolineare: l'adozione di nuove misure per combattere il commercio illegale online e, soprattutto, la messa in atto di azioni più robuste per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata coinvolta in questi traffici illeciti. Ho votato a favore della risoluzione in quanto vengono evidenziati aspetti rilevanti in termini di lotta al commercio internazionale gestito dalla criminalità organizzata transfrontaliera. Ritengo quindi necessario intraprendere un percorso più efficace per combattere questo tipo di commercio soprattutto perché l'Unione Europea risulta essere uno dei principali mercati di transito e destinazione delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την έκθεση και υπογραμμίζουμε πως το λαθρεμπόριο άγριων ειδών έχει εξελιχθεί στην τέταρτη μεγαλύτερη μαύρη αγορά, μετά το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, την εμπορία ανθρώπων και το εμπόριο όπλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Το ψήφισμα ως προς τους βασικούς στόχους της 17ης Διάσκεψης της CITES εστιάζει σε ζητήματα διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και προστασίας της πανίδας. Θεωρώ πως αποτελεί μια σωστή προσπάθεια και ως εκ τούτου ψήφισα θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Mi sono espresso a favore della linea di obiettivi proposta dai colleghi dal momento che costituisce un momento fondamentale nella lotta per la tutela della flora e della fauna selvatiche. Infatti, ritengo che la Conferenza delle parti della CITES a Johannesburg, alla quale l'Unione europea parteciperà per la prima volta in qualità di parte aderente, contribuirà a combattere il commercio illegale di specie selvatiche, dal momento che l'UE rappresenta uno dei principali mercati di transito e di destinazione. Inoltre, ritengo che la richiesta di maggiore trasparenza a livello decisionale possa contribuire al miglioramento della rispettabilità dell'organizzazione e sia in linea con i principi di democrazia e chiarezza promossi dall'Unione. Noto con rammarico l'aumento di attività illegali, specialmente per quanto riguarda il commercio in prodotti derivati da elefanti africani e tigri, e mi auguro che l'adesione dell'UE possa tradursi in nuovi finanziamenti per combattere questo crescente mercato nero.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing.I supported the motion on key objectives for the CITES CoP17 meeting in Johannesburg and noted no objections.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins (EFDD), in writing.With regard to the motion for a resolution on the EU strategic objectives for the 17th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), to be held in Johannesburg (South Africa) from 24 September to 5 October 2016, this vote is not about CITES itself.

We support the objectives of the CITES convention, but this vote is about enhancing the status of the European Commission within the CITES structure, which we are not prepared to support.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione sulla 17a riunione della CITES, nella speranza che le decisioni in capo alla conferenza vengano prese sulla base di analisi tecnico scientifiche realizzate dagli Stati interessati in collaborazione con le realtà locali, ovvero, con il pieno coinvolgimento delle popolazioni rurali al fine di garantire una maggiore protezione del patrimonio naturale.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de esta resolución conjunta de todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo puesto que realiza varias recomendaciones positivas para la próxima Conferencia de las Partes (COP) sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) a celebrar próximamente en Sudáfrica.

Puesto que el texto hace hincapié en la importancia de la transparencia en la toma de decisiones y en la adopción de medidas para combatir el tráfico de especies salvajes y de combatir la corrupción y el tráfico de trofeos de caza, con especial hincapié en medidas de protección del león africano, el folidoto o el rinoceronte blanco, he votado a favor de la resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing.The CITES convention is the largest international wildlife conservation agreement in existence and it aims to ensure that global trade does not affect the survival of species. Wildlife trafficking is the fourth largest black market. The resolution includes aims to fight corruption and crime, measures for online illegal trade, effective sanctions and the adoption of new EU legislation on illegal animal/plant trade, increased consumer awareness and traceability. For these reasons, I voted in favour of this oral question.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dalton (ECR), in writing.As a proud proponent of animal welfare, I am pleased to support this resolution. It makes a number of key recommendations on improving the reporting of wildlife trafficking, tackling corruption and establishing international standards on the trade in hunting trophies.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Par l’adoption de cette résolution, le Parlement émet ses recommandations sur les objectifs stratégiques de l'Union en vue de la dix-septième session de la Conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), qui se tiendra du 24 septembre au 5 octobre 2016 à Johannesburg. J’ai soutenu ce texte qui met l’accent sur les sanctions et la législation contre le commerce illégal des espèces sauvages, ainsi que sur la coopération et l’échange d’informations entre les États parties à la convention. Le commerce illégal d’espèces sauvages constitue désormais le quatrième plus grand marché noir et les groupes terroristes y ont recours pour financer leurs activités. L’Union, qui participe pour la première fois à la Conférence des parties à la CITES, devra montrer la voie à suivre pour que soient adoptées des politiques claires visant à décourager la consommation des produits dérivés et à sensibiliser les consommateurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Angélique Delahaye (PPE), par écrit. ‒ La prochaine convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction se tiendra à Johannesburg fin septembre 2016. Dans cette perspective, le Parlement européen a adopté une résolution sur certains objectifs clés qui devront être discutés pendant cette convention. Ces objectifs incitent l’Union européenne à s’engager dans la protection des espèces menacées et à fortifier sa législation contre le braconnage et le commerce illégal. La résolution contient notamment plusieurs propositions pour encourager l’interdiction du commerce de l’ivoire dans les pays membres et pour lutter contre la chasse aux trophées et le marché des animaux exotiques. Ces pratiques représentent en effet une menace importante pour un grand nombre d’espèces. Considérant la biodiversité comme essentielle, j’ai voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Mark Demesmaeker (ECR), schriftelijk. ‒ Ik steun voluit de Cites-resolutie, waarin terecht het belang van handhaving van bestaande regels en bestrijding van corruptie wordt benadrukt. In het licht van de bijeenkomst in Johannesburg wil ik Commissie en lidstaten oproepen een verbod op de handel in ivoor te steunen, zonder achterpoortjes: illegaal ivoor vindt immers altijd zijn weg naar het legale circuit.

Daar moeten we paal en perk aan stellen want illegale handel is dodelijk voor de biodiversiteit. Een recente telling (Great Elephant Census) toont aan dat tussen 2007 en 2014 30 % van de Afrikaanse savanneolifanten werd gestroopt. Dat zijn maar liefst 144 000 olifanten. De omschrijving van olifanten als “levende dinosaurussen” is dan ook bijzonder treffend.

Maar de illegale handel heeft nog andere desastreuze en vaak dodelijke gevolgen: de handel breng jaarlijks miljarden euro’s in handen van criminelen, milities en terroristische groeperingen en creëert op die manier onveiligheid en instabiliteit.

Bovendien neemt de handel spectaculair toe: de illegale ivoorhandel verdrievoudigde sinds 1998.

Een forse bestrijding van deze criminele activiteiten is nodig om de bescherming van soorten én veiligheid te garanderen. De EU kan en moet het verschil maken. We zijn immers betrokken partij. Dit werd enkele dagen geleden opnieuw bewezen door een recordivoorvangst van 1,2 ton in Duitsland.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – À la fin du mois de septembre s’ouvre à Johannesburg la 17e Conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Pour la première fois, l’Union sera partie prenante de cet événement majeur pour la lutte contre le déclin de la biodiversité mondiale.

Avec l’augmentation des activités de braconnage ces dernières années, de nombreuses espèces animales et végétales sont menacées de disparaître. Le commerce illégal est désormais considéré comme un réseau majeur de la criminalité internationale organisée. Son chiffre d’affaires est estimé à 20 milliards de dollars, soit le quatrième marché noir au monde.

L’Union a récemment adopté un plan d’action pour faire de la lutte contre le trafic d’espèces sauvages une priorité. Cela passe par une collaboration plus étroite entre les pays d’origine, de destination et de transit concernés par ces échanges illicites, ainsi que par une définition plus large des flux commerciaux frappés d’illégalité, en incluant l’import, l’export, la vente, l’acquisition ou l’achat d’espèces menacées.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ce texte présente les objectifs clés de l’UE en tant que participant à la 17e conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction qui aura lieu du 24 septembre au 5 octobre 2016 à Johannesburg. Il est certes urgent d’encadrer ce commerce et de protéger les espèces en renforçant le système des permis et en complétant la classification des annexes I, II et III de la CITES, qui reflètent la gravité de la situation. Malheureusement, cette résolution se réjouit de l’adhésion de l’UE à la convention CITES, par laquelle l’UE votera désormais au nom des 28 États membres, qui sont déjà tous parties à la CITES, sur les sujets qui relèvent de compétences de l’UE. Or cela n’était pas le cas avant l’adhésion de l’UE à la CITES en 2015. L’UE n’ayant pas à supplanter le rôle des États souverains concernant les grands sujets de coopération internationale, j’ai voté contre cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Подкрепих този файл, тъй като е важно да правим всичко възможно за защитата на диви животни и предотвратяването на незаконното използване на същите, включително общи продукти на дивата природа. За мен беше удоволствие да видя, че предложението отправя конкретни препоръки към CITES по въпроси като прозрачността на вземане на решения, подобреното отчитане, проследяването на диви животни, антикорупционните мерки и т.н.

Проектът на текста също подкрепя предложенията, направени от страна на ЕС и неговите държави членки, по-специално предложените резолюции за борба с корупцията и установяването на стандарти, приложими към международната търговия с ловни трофеи.

България също е с много богата флора и фауна и запазването на дивата природа навсякъде е важен елемент за опазване на естествения баланс и нашата история. Ето защо аз силно подкрепям последните развития с цел по-ефективно налагане на действия срещу незаконната търговия и варварските актове, които унищожават тези красиви видове, засягащи не само нас, но и лишавайки всички поколения, идващи след нас.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Το γεγονός ότι το ΕΚ δια της παρούσης αντιτίθεται έντονα στην αδιαφάνεια και τη χρήση μυστικών ψηφοφοριών ως γενική πρακτική εντός της CITES, δεν συνάδει με την πρότασή του να διατεθούν επαρκείς πιστώσεις στη γραμματεία της CITES και να αυξηθεί η χρηματοδότηση προς αυτήν.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleonora Evi (EFDD), per iscritto. ‒ La 17a riunione delle parti contraenti della Conferenza sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES) segnerà un momento cruciale per gli sforzi che dobbiamo compiere per preservare la biodiversità a livello planetario. Pertanto auspico che a Johannesburg l'UE e i suoi Stati membri possano mettere in campo, con convinzione, tutta l'abilità negoziale necessaria a promuovere un livello di tutela sempre più elevato, introducendo ulteriori limitazioni al commercio internazionale di specie minacciate. Sarà l'occasione per discutere lo stato di conservazione delle specie elencate negli allegati I e II della Convenzione e di emendare il testo convenzionale alla luce di una riflessione sulla sua effettiva implementazione. Mi preme ricordare, inoltre, che diverse problematiche collegate alla materia disciplinata dalla CITES sono al centro di un'ampia riflessione da parte dell'opinione pubblica europea. Sono molti, infatti, i cittadini europei che, esercitando il loro diritto alla petizione, si rivolgono al Parlamento europeo per invocare l'introduzione del divieto di importazione dei trofei di caccia nell'UE. Il mio voto su questa risoluzione non può che essere favorevole, in quanto focalizzata, tra l'altro, sulla necessità di migliorare gli strumenti preposti alla segnalazione del contrabbando della fauna e della flora selvatiche e, più in generale, l'applicazione della CITES.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ A CITES, com 181 Partes, incluindo a UE e os seus 28 Estados-Membros, é o maior acordo vigente a nível mundial sobre a conservação da vida selvagem e de acordo com a lista vermelha de espécies ameaçadas elaborada pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (UICN), mais de 23 000 espécies, que representam cerca de 30 % das 79 837 espécies avaliadas pela UICN, estão em risco de extinção. Os Estados-Membros da UE declararam a importação de quase 117 000 espécimes de espécies selvagens como troféus de caça, tratando—se estas de espécies que constam dos anexos da Convenção CITES por um período de dez anos.

Concordo com a adesão da UE à CITES porque é um passo fundamental para garantir que a UE possa alcançar os objetivos mais gerais das suas políticas ambientais, bem como da regulação do comércio internacional de espécies ameaçadas da flora e da fauna selvagens.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Je vote contre, l’UE n’ayant pas à supplanter le rôle des États souverains concernant les grands sujets de coopération internationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Το γεγονός ότι το ΕΚ δια της παρούσης αντιτίθεται έντονα στην αδιαφάνεια και τη χρήση μυστικών ψηφοφοριών ως γενική πρακτική εντός της CITES δεν συνάδει με την πρότασή του να διατεθούν επαρκείς πιστώσεις στη γραμματεία της CITES και να αυξηθεί η χρηματοδότηση προς αυτήν, για αυτό καταψηφίζω την πρόταση ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing.The resolution focuses on general issues and gives strong backing to the EU proposal calling specifically for robust action to fight corruption and tackle organised crime involved in wildlife trafficking; more effective measures for tackling illegal online trade; full use of effective sanctions; and joint international cooperation on law enforcement.

Member States must show political will and step up efforts to combat the illegal wildlife trade taking place within the EU. I voted in favour of the resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Megszavaztam az állásfoglalási indítványt a johannesburgi CoP17 találkozó főbb célkitűzéseiről. Az EU CITES-hez való csatlakozása alapvető lépés az Unió környezetvédelmi politikáját érintő szélesebb körű célkitűzések teljesítése és a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmére irányuló szabályozás biztosítása, illetve az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési politikáinak előmozdítása felé. Az egyezményhez való csatlakozása átláthatóbbá tette az Európai Unió CITES-en belüli jogállását. Ez logikus és szükséges lépés annak biztosítására, hogy az Európai Unió maradéktalanul teljesíteni tudja a környezetvédelmi szakpolitikája szerinti célkitűzéseket.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. ‒ Il traffico di fauna selvatica è il quarto mercato nero dopo la droga, il commercio di esseri umani, la droga e il mercato illecito delle armi. Eppure dubito che sia un problema universalmente riconosciuto. 181 paesi nel mondo, si riuniranno invece a Johannesburg il prossimo 2’ settembre per parlare di protezione della fauna e della flora selvatiche, tra questi i 28 paesi dell'UE. E l'approvazione di questo testo, oggi, offrirà all'Europa l'occasione di dare il suo contributo affinché si possa porre un contrasto reale a questo scempio di criminalità e corruzione. Il messaggio che dà oggi il Parlamento con questo voto è chiaro e inequivocabile: l'impegno per un incremento dei controlli e un invito alla cooperazione internazionale contro il commercio illegale, che corre anche online, regole certe e sanzioni, ampliamento delle misure di tracciabilità e la proposta di stato di massima conservazione per gli elefanti africani, che auspichiamo possa tradursi al più presto in un divieto assoluto per il commercio di avorio.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di risoluzione del Parlamento europeo sugli obbiettivi strategici dell'UE per la 17a riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) che si terrà dal 24 settembre al 5 ottobre 2016 a Johannesburg, perché considero fondamentale trovare un'intesa comune per regolamentare a livello internazionale la caccia a specie ad alto rischio estinzione e preservare la biodiversità vegetale. Ritengo fondamentale che l'UE abbia un ruolo propulsore nel contesto dei negoziati CITES essendo purtroppo uno dei principali mercati di transito e destinazione per il commercio illegale di specie animali e vegetali protette, che spesso finiscono nelle nostre case come piante ornamentali o animali da compagnia. Condivido perciò il richiamo della risoluzione a rafforzare la lotta alla corruzione e alle attività di bracconaggio, a norme più efficaci per regolamentare il commercio online e il divieto di importare, esportare, vendere o acquistare piante o animali venduti in violazione delle leggi del paese d`origine o di transito. Spetta ora agli Stati membri mettere in pratica questi accordi e applicare sanzioni effettive ed efficaci per porre fine alle irregolarità e combattere la caccia illegale dentro e fuori l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten frei lebenden Tieren und Pflanzen (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES), auf Deutsch als das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (WA) bezeichnet, wurde bereits 1973 angesichts des dramatischen Rückgangs vieler Arten durch Wilderei und Handel geschlossen. Ich unterstütze den Bericht, der klare Schlüsselziele für die 17. Konferenz der Vertragsparteien des CITES-Übereinkommens in Johannesburg (Südafrika) formuliert und mehr internationalen Artenschutz verlangt.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goddyn (ENF), par écrit. ‒ La CITES est une convention internationale dont l’objet est la protection de la faune et de la flore, en particulier des espèces protégées.

La France est bien évidemment signataire de cette convention, comme tous les autres États membres de l’Union.

Les objectifs de l’Union sont certes louables mais ce texte profite des bonnes intentions pour grignoter encore sur la souveraineté des États en substituant l’Union aux États membres dans cette Convention, ce qui n’était pas le cas jusqu’alors.

Au-delà de l’attaque de notre souveraineté, cette substitution ne fera pas gagner en efficacité. Au contraire, faune et flore sont si diversifiées que l’État est précisément la bonne échelle pour agir. Le danger pesant sur de nombreuses espèces et l’inefficacité, voire la nuisance des politiques européennes, m’ont convaincue de voter contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de los objetivos clave para la 17.ª reunión de la CP de la CITES en Johannesburgo dado que es fundamental la adhesión de la Unión a la CITES; considera que es un paso fundamental para garantizar que la UE pueda alcanzar los objetivos más amplios de sus políticas medioambientales y la regulación del comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres, promoviendo las políticas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ J’ai tenu à soutenir ce texte visant à donner les indications du Parlement sur les objectifs clés de la prochaine convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. La protection de la biodiversité est un sujet essentiel, et l’Europe doit être plus efficace pour lutter contre les trafics et le commerce illégal de produits issus du braconnage (l’ivoire d’éléphants par exemple), dont elle est une plaque tournante importante. Le rapport insiste notamment pour revoir le cadre législatif existant afin que soient automatiquement interdits en Europe l’import, l’export, le transport, l’acquisition et la détention d’espèces protégées dans leurs pays d’origine, et donc illégalement obtenues ou vendues dans des pays tiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. – Υπερψηφίσαμε την έκθεση η οποία περιέχει πολλά θετικά σημεία ιδίως όσον αφορά την ρύθμιση σχετικά με τα άγρια ζώα η οποία πρέπει να παρέχει κίνητρα στους αγροτικούς πληθυσμούς ώστε να συμμετέχουν στην προστασία της φύσης συνδέοντας τα οφέλη τους με την κατάσταση της βιοποικιλότητας. Επιπρόσθετα, η έκθεση, επισημαίνει την ανάγκη για αύξηση της χρηματοδότησης που διατίθεται για την διατήρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας καθώς και της χρηματοδότησης των προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing.I voted in favour as I have no objections.

 
  
MPphoto
 
 

  Mike Hookem (EFDD), in writing.With regard to the motion for a resolution on the EU strategic objectives for the 17th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), to be held in Johannesburg (South Africa) from 24 September to 5 October 2016, this vote is not about CITES itself.

We support the objectives of the CITES convention, but this vote is about enhancing the status of the European Commission within the CITES structure, which we are not prepared to support.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za prijedlog rezolucije o strateškim ciljevima EU-a za 17. sastanak konferencije ugovornih stranaka Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) koja će se održati u Johannesburgu (u Južnoj Africi) od 24. rujna do 5. listopada 2016., jer smatram da je ugrožene vrste, o kojima ovaj prijedlog govori, potrebno očuvati od izumiranja, istrebljenja, krijumčarenja i krivolova koji se smatra četvrtim najvećim ilegalnim tržištem na svijetu.

S obzirom da je EU potpisao najveći svjetski sporazum o očuvanju divljih vrsta - CITES, treba se osigurati nastavak ostvarivanja širih ciljeva politika okoliša i regulirati međunarodnu trgovinu ugroženim vrstama divlje flore i faune te promicati politike održivog razvoja Programa UN-a do 2030. Smatram da je zajednička međunarodna suradnja među svim akterima u lancu provedbe zakona iznimno važna kako bi se osnažili kapaciteti za provedbu zakona na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ La protection des espèces sauvages en voie de disparition est une cause juste et nécessaire. Malheureusement, cette résolution se réjouit de l’adhésion de l’UE à la convention CITES, par laquelle l’UE votera désormais au nom des 28 États membres, qui sont déjà tous parties à la CITES, sur les sujets qui relèvent de compétences de l’UE. Cette disposition n'existait pas avant l’adhésion de l’UE à la CITES en 2015, et n'est d'aucune utilité. C'est une prérogative vaine pour la lutte contre le commerce d'animaux sauvages et un élément préjudiciable aux États membres. J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – With regard to the motion for a resolution on the EU strategic objectives for the 17th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), to be held in Johannesburg (South Africa) from 24 September to 5 October 2016, this vote is not about CITES itself.

We support the objectives of the CITES convention, but this vote is about enhancing the status of the European Commission within the CITES structure, which we are not prepared to support.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de cette résolution qui vise à donner les indications du Parlement sur les objectifs clés de la prochaine Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction qui se tiendra à Johannesburg fin septembre.

Le texte rappelle l’importance de protéger les espèces de faune et de flore menacées par le braconnage et le commerce illégal, soulignant le rôle que joue le crime organisé dans ces activités. Il est important de lutter en particulier contre les clients de ce trafic.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Dieser Entschließungsantrag enthält durchaus korrekte Ansätze betreffend Umweltschutz, stellt jedoch gleichzeitig einen nicht hinreichend belegten Zusammenhang zwischen Trophäenjagd und Artensterben her. Deshalb enthalte ich mich zu diesem Entschließungsantrag.

 
  
MPphoto
 
 

  Андрей Ковачев (PPE), в писмена форма. – Подкрепих предложените стратегически цели на ЕС за седемнадесетото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES). Предложената резолюция е важна крачка към следването, отстояването и изпълнението на поставените от ЕС цели, свързани с политиките за опазване на околната среда и регулирането на международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, както и с поетите от ЕС ангажименти относно устойчивото развитие, предвидени в Програмата 2030 г.

Смятам, че резолюцията е от изключително важно значение предвид факта, че ЕС е основен пазар за транзит и за незаконна търговия с дива флора и фауна. Трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна трябва да бъде разглеждан като организирана транснационална престъпност, която влияе отрицателно на биологичното разнообразие, погазва хуманното отношение към животните и ощетява бюджета на държавите и ЕС. Необходимо е приемането на всеобхватно законодателство, което да намали незаконната търговия и да инкриминира всички действия срещу флората и фауната, извършени в разрез със законите на държавата на произход, на транзитно преминаване и на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – La presente proposta di risoluzione valuta in maniera positiva l'adesione dell'UE alla CITES. Ciò rappresenta un passo di fondamentale importanza in quanto cerca di fare in modo che si possa garantire all'UE di poter perseguire gli obiettivi delle sue politiche in materia ambientale e della regolamentazione del commercio internazionale delle specie della flora e della fauna in via di estinzione, nonché promuovere le politiche per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030. L'UE inoltre, viene invitata ad adottare immediatamente tutte le strategie idonee a ridurre il commercio illegale, rendendo illegale l'importazione, la vendita, l'acquisto di piante o animali selvatici che sono catturati, posseduti, trasportati o venduti violando la legge del paese d'origine. La proposta mira a promuovere e sostenere, tutte le iniziative volte a migliorare il benessere degli animali vivi elencati nella CITES in fase di commercializzazione, cercando anche di ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre cette résolution car elle se réjouit de l’adhésion de l’UE à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction («CITES»). Or cette adhésion prive la France d’une de ses compétences, puisque désormais l’UE votera à sa place aux conférences de la CITES.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Cette résolution se réjouit de l’adhésion de l’UE à la convention CITES, par laquelle l’UE votera désormais au nom des 28 États membres, qui sont déjà tous parties à la CITES. Or cela n’était pas le cas avant l’adhésion de l’UE à la CITES en 2015. L’UE n’ayant pas à supplanter le rôle des États souverains concernant les grands sujets de coopération internationale, j’ai voté contre cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de esta resolución conjunta de todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo puesto que realiza varias recomendaciones positivas para la próxima Conferencia de las Partes (COP) sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) a celebrar próximamente en Sudáfrica.

Puesto que el texto hace hincapié en la importancia de la transparencia en la toma de decisiones y en la adopción de medidas para combatir el tráfico de especies salvajes y de combatir la corrupción y el tráfico de trofeos de caza, con especial hincapié en medidas de protección del león africano, el folidoto o el rinoceronte blanco, he votado a favor de la resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím sice se zabíjením nebo mrzačením zvířat kvůli trofejím, ale také nesouhlasím se zneužíváním tohoto tématu k boji proti bitcoinu. Požadavek, aby strany Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy zkoumaly zda „nově se objevující finanční produkty a technologie, např. bitcoin“ náhodou neumožňují „spekulace s vyhubením druhů“ považuji za snahu potírat nové technologie a bitcoin. Ať státy stíhají nelegální obchod se zvířaty, ale ať kvůli tomu nepostihují alternativní měny.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Macovei (ECR), in writing.I supported this resolution because it calls on the European Union to apply the precautionary principle in all its decisions and listing proposals.

The resolution encourages Member States to promote initiatives designed to improve the welfare, during marketing, of live animals listed in CITES. It must be ensured that each specimen is prepared and shipped in such a way as to minimise the risk of injury, damage to health or cruel treatment, and that the destination is adequately equipped to host it.

I express strong support for the listing proposals submitted by the EU to regulate strictly the trade in Barbary Macaques and African Grey parrots, both endangered species. Corruption in the trade in wild species can be found at any point of the trade chain, therefore it is essential to introduce solid and effective anti-corruption measures in the fight against wildlife trafficking.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ CITES je najveći svjetski sporazum o očuvanju divljih vrsta, s 181 strankom konvencije, uključujući i EU. Cilj CITES-a je osigurati da međunarodna trgovina divljim životinjama i biljkama ne prijeti opstanku tih vrsta u divljini. Prema Crvenom popisu ugroženih vrsta Međunarodne unije za očuvanje prirode i prirodnih resursa (IUCN), više od 23000 vrsta prijeti izumiranje, što je oko 30 % vrsta koje je procijenio IUCN, a nezakonita trgovina divljim životinjskim i biljnim vrstama je četvrto najveće crno tržište.

EU je veliko tranzitno i odredišno tržište za nezakonitu trgovinu divljim vrstama, posebno za trgovinu pticama, kornjačama, reptilima i biljnim vrstama, stoga je pristupanje EU-a CITES-u ključni korak kojim će se osigurati nastavak ostvarenja europskih ciljeva politika okoliša i regulirati međunarodna trgovina ugroženim vrstama. Također, ovim će se nastaviti promicati i politike održivog razvoja Programa UN-a do 2030., stoga sam podržala ovu rezoluciju.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ για την 17η συνεδρίαση της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών (CoP 17) στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση Άγριων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), που θα διεξαχθεί από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2016 στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική), για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 14/9/2016,καθώς και διότι η εν λόγω έκθεση είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce texte. Cette résolution se réjouit de l’adhésion de l’UE à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), alors que 27 États membres y ont déjà adhéré. Bien qu’étant favorables à l’encadrement de ce commerce et à la protection des espèces, nous estimons que l’UE n’a pas à supplanter le rôle des États souverains concernant les grands sujets de coopération internationale, raison pour laquelle nous nous opposons à ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ CITES yra svarbiausias egzistuojantis pasaulinio lygio laukinės gamtos išsaugojimo susitarimas, kurį pasirašė 181 šalis. Atsižvelgiant į artėjantį šių šalių susitikimą šiais metais, EP parengė rezoliuciją, kurioje išskiriamos didžiausios problemos laukinės gamtos išsaugojimo srityje bei nubrėžiamos politinės gairės, užtikrinančios, kad tarptautinė prekyba laukiniais gyvūnais ir augalais nekeltų grėsmės rūšių išlikimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Cette résolution fournit un certain nombre de recommandations à la Commission européenne et aux États Membres à l’approche le mois prochain de la prochaine conférence internationale sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (dite «CITES»). Sa Convention permet de lutter contre la criminalité et le commerce illégal liés aux espèces sauvages. Le trafic illégal de ces espèces est le 4e plus grand marché noir au monde. Le texte soutient de nombreuses propositions d’États pour protéger de nouvelles espèces de plus en plus menacées par l’activité humaine et le réchauffement climatique ou encore interdire totalement le commerce de certaines autres, comme les éléphants, par exemple, dont le commerce d’ivoire alimente de nombreux groupes paramilitaires. Il invite les États membres de l’Union et la Commission à aller au-delà des dispositions internationales existantes. Il demande une plus grande transparence et vigilance dans le processus décisionnel de la CITES, ses conflits d’intérêts potentiels et ses cas avérés de corruption en interne. Je me félicite de cette résolution à laquelle mon ami Younous Omarjee a fortement contribué. Je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Cette résolution se réjouit de l’adhésion de l’UE à la convention CITES, par laquelle l’UE votera désormais au nom des 28 États membres, qui étaient déjà tous parties à la CITES. L’UE n’ayant pas à supplanter le rôle des États souverains concernant les grands sujets de coopération internationale, j’ai voté contre cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A CITES, com 181 Partes, incluindo a UE e os seus 28 Estados-Membros, é o maior acordo vigente a nível mundial sobre a conservação da vida selvagem.

A CITES tem como objetivo garantir que o comércio internacional de animais e de plantas selvagens não constitua uma ameaça para a sobrevivência dessas espécies no meio natural.

A adesão da UE à CITES é um passo fundamental para garantir que a UE possa alcançar os objetivos mais gerais das suas políticas ambientais, bem como da regulação do comércio internacional de espécies ameaçadas da flora e da fauna selvagens, e promover as políticas de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas.

Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing.I voted in favour of this resolution as it welcomes the Union’s accession to CITES and stresses the need for the Union to take further measures to curb illegal trade in animals and plants.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), schriftelijk. – De illegale handel in bedreigde dier- en plantensoorten is de op drie na grootste georganiseerde misdaadactiviteit na drugs-, mensen- en wapenhandel. Deze grensoverschrijdende misdaad heeft niet alleen immense gevolgen voor de biodiversiteit; illegale handel is nefast voor de lokale economische ontwikkeling, stimuleert corruptie en wordt door milities gebruikt als bron voor de financiering van conflicten. De EU is een belangrijke bestemmingsmarkt voor en doorvoerhaven van bedreigde dier- en plantensoorten. Met haar eigen actieplan tegen de handel in wilde dieren en planten wil de EU, die toegetreden is tot CITES, haar inspanningen opvoeren om de illegale handel droog te leggen. In deze resolutie wordt ertoe opgeroepen in het kader van CITES initiatieven te bevorderen om wereldwijde richtlijnen vast te leggen om stroperij en illegale handel terug te dringen, betere internationale controles vast te leggen en internationaal daadwerkelijke vervolging te garanderen voor personen die criminele activiteiten begaan met wilde dieren en planten. Het is in elk geval hoopgevend dat op de bijeenkomst in Johannesburg een groot aantal Afrikaanse landen het signaal zullen uitsturen dat ze vastberaden zijn om het uitsterven van de Afrikaanse olifant te stoppen.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne – V dňoch od 24. septembra do 5. októbra 2016 sa v Johannesburgu bude konať 17. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o Medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Cieľom dohovoru je zabezpečiť, aby medzinárodný obchod s týmito živočíchmi a rastlinami neohrozoval prežitie týchto druhov vo voľnej prírode. Únia, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru od júla 2015, považuje CITES za kľúčový medzinárodný dohovor na ochranu biodiverzity a boj proti nezákonnému obchodovaniu. Únia sa na konferencii zameria na tieto priority: plné využívanie nástrojov CITES na reguláciu medzinárodného obchodu s ohrozenými druhmi zvierat a rastlín, ktoré sú predmetom neudržateľného medzinárodného obchodu, v súlade s vedecky podloženým postupom, ďalej posilnenie reakcie medzinárodného spoločenstva proti obchodu s voľne žijúcimi druhmi a dôraz bude kladený aj na zlepšenie transparentnosti a zodpovednosti v rámci dohovoru CITES a zabezpečenie toho, aby boli odsúhlasené vhodné postupy. Stanovené ciele a priority Únie sú v súlade s príslušnými politikami Únie a jej medzinárodnými záväzkami v tejto oblasti, preto za uznesenie hlasujem kladne.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing.I voted in favour of the report, which calls for measures to combat the illegal wildlife trade taking place within the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) részes felei konferenciájának 2016. szeptember 24. és október 5. között Johannesburgban (Dél-Afrika) megrendezendő 17. ülésével kapcsolatos uniós stratégiai célkitűzésekről szóló állásfoglalás elfogadására tett javaslatot. A tervezet üdvözölni az EU csatlakozását a CITES-hez, továbbá azt a tényt, hogy az EU – első ízben – immár részes félként vesz részt a konferencián.

A tervezet külön kitér néhány veszélyeztetett állat- és növényfaj, így az afrikai elefánt, a szélesszájú orrszarvú, az afrikai oroszlán, a tobzoskafélék, a tigris és az ázsiai nagymacskák továbbá az agarfa és a rózsafa védelmére, a megvédésüket elősegíteni hivatott intézkedések elfogadására. Az állásfoglalás-tervezet elfogadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Cette résolution présente les objectifs clés de l’UE en tant que participant à la 17e conférence des parties à la «Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction» (CITES en anglais).

Certes, il est urgent d’encadrer ce commerce et de protéger les espèces, notamment en renforçant le système des permis.

Mais la CITES se réjouit de l’adhésion de l’UE à la convention en tant qu’unique représentant. Aucun des 28 États membres ne pourra y faire entendre sa voix et voter car il s’agit maintenant d’un sujet relevant des compétences de l’UE.

Cette situation étant une atteinte à la souveraineté des États, nous votons contre cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ L’UE n’ayant pas à supplanter le rôle des États souverains concernant les grands sujets de coopération internationale, je vote contre cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte qui donne les indications du Parlement sur les objectifs clés de la prochaine Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction qui se tiendra à la fin du mois de septembre 2016 à Johannesburg. Ce texte rappelle qu’il est essentiel pour la biodiversité de protéger les espèces menacées notamment en luttant contre le braconnage et contre le commerce illégal de ces espèces dont l’Europe est une plaque tournante.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Az Európai Unió a világ egyik jelentős globális szereplője, ezért különös örömmel fogadtam a veszélyeztetett vadon élő- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményhez való csatlakozást. A CITES első számú célja megakadályozni a vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelem következtében történő kihalását. Az erre szolgáló stratégiát a tagok rendszerint egy konferencián tárgyalják meg, ami ebben az évben Johannesburgban kerül megrendezésre, és a 181. tagként csatlakozó Európai Unió is képviseli majd álláspontját. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament állásfoglalási indítványa megfelelően tükrözi prioritásainkat ezen a területen.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing.The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild fauna and Flora (CITES) was drafted as a result of a resolution adopted in 1963 following a meeting of members of the International Union for Conservation of Nature. As an international agreement between governments, it aims to ensure that international trade in species of wild animals and plants does not threaten their survival. I voted for this motion for a resolution setting out objectives for the CITES CoP17 Conference.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour of this resolution. The motion comes ahead of the 17th meeting of the parties to the Convention on International Trade in in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), of which the EU is now a member (as of 2015), and it calls for further action in cracking down on illegal trafficking of wildlife, which is still widespread.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemise konventsioon on oluline, et kaitsta ohustatud liikide püsimajäämist looduses. Konventsiooni osaliseks olemine ning selle tegevuses osalemine aitab ELil edendada keskkonnapoliitikat ja rahvusvahelise kauplemise reguleerimist ning laiemalt kaasa rääkida ÜRO 2030. aasta tegevuskava säästva arengu poliitikas.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing.With regard to the motion for a resolution on the EU strategic objectives for the 17th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), to be held in Johannesburg (South Africa) from 24 September to 5 October 2016, this vote is not about CITES itself.

We support the objectives of the CITES convention, but this vote is about enhancing the status of the European Commission within the CITES structure, which we are not prepared to support.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Nel ringraziare il lavoro del relatore e avendo seguito anche il dibattito avuto in commissione ENVI confermerei il mio parere positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Podržala sam Rezoluciju Europskog parlamenta o strateškim ciljevima EU-a za 17. sastanak konferencije ugovornih stranaka Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES). CITES Konvencija je jedini uspješni globalno uspostavljen sustav zaštite ugroženih vrsta te je nužno da se dalje razvija za što veću zaštitu ugroženih vrsta.

Pristupanje EU-a konvenciji bio je samo jedan od administrativnih koraka nužnih za njezinu bolju provedbu. Na državama članicama je da taj sustav ojačaju i u potpunosti provode. Prema Crvenom popisu ugroženih vrsta Međunarodne unije za očuvanje prirode i prirodnih resursa (IUCN), više od 23000 vrsta prijeti izumiranje, što je oko 30 % od ukupno 79837 vrsta koje je procijenio IUCN. Ako znamo da je ilegalna trgovina vrstama najunosniji ilegalni posao nakon trgovine drogom, oružjem i ljudima, jasno je da kriminalne skupine upravo u ovoj niši pronalaze utočište.

Nadzorom međunarodne trgovine moguće je spriječiti devastacije okoliša i istrebljivanje ugroženih vrsti. Nažalost, tijekom devedesetih godina, upravo zbog manjkave regulative, omogućena je devastacija Jadrana prekomjernim izlovom prstaca. U Hrvatskoj u ratno i poratno vrijeme neki su se okoristili nedostatkom odgovarajućeg nadzora, a takva je situacija još dan danas u većini nestabilnih država Azije i Afrike. Naša je obveza da im pomognemo.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Cette résolution présente les objectifs clés de l’UE en tant que participant à la 17e conférence des parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (dite CITES en anglais) qui se tiendra du 24 septembre au 5 octobre prochains à Johannesburg. Il est certes urgent d’encadrer ce commerce et de protéger les espèces en renforçant le système des permis et en complétant la classification des annexes I, II et III de la CITES, qui reflètent la gravité de la situation. Malheureusement, cette résolution se réjouit de l’adhésion de l’UE à la convention CITES, par laquelle l’UE votera désormais au nom des 28 États membres, qui sont déjà tous parties à la CITES, sur les sujets qui relèvent de compétences de l’UE. Or cela n’était pas le cas avant l’adhésion de l’UE à la CITES en 2015. L’UE n’ayant pas à supplanter le rôle des États souverains concernant les grands sujets de coopération internationale, je vote contre cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté pour cette résolution qui définit la position du Parlement européen sur les objectifs clés de la 17e conférence de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, qui se déroulera à Johannesburg à la fin du mois de septembre. Ce texte insiste sur l’importance de protéger ces espèces menacées par le commerce illégal, le braconnage, le crime organisé et qui alimentent la corruption et les trafics dans certains pays du monde. L’Union européenne ne peut demeurer une plaque tournant de ces commerces illégaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing.With regard to the motion for a resolution on the EU strategic objectives for the 17th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), to be held in Johannesburg (South Africa) from 24 September to 5 October 2016, this vote is not about CITES itself.

We support the objectives of the CITES convention, but this vote is about enhancing the status of the European Commission within the CITES structure, which we are not prepared to support.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente por ser imperativo garantir que o comércio internacional de animais e de plantas selvagens não constitua uma ameaça para a sobrevivência dessas espécies no meio natural.

O tráfico de animais selvagens é, hoje, uma criminalidade transnacional organizada que tem grandes impactos negativos sobre a biodiversidade e sobre os meios de subsistência das populações locais, na medida em que nega um rendimento legal, criando insegurança e instabilidade. Cada vez mais espécies exóticas comercializadas ilegalmente são tratadas como animais domésticos na Europa e no resto do mundo, podendo a fuga destes animais levar a uma disseminação descontrolada, com consequências para o ambiente e para a saúde e a segurança públicas.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ L’Union européenne a rejoint la CITES il y a 11 mois. Une avancée essentielle, et un travail qui reste immense!

À chaque fois que le sort d’une espèce s’améliore, par exemple le panda géant, c’est une autre qui s’ajoute à la liste rouge de l’UICN des espèces «en danger critique» d’extinction. C’est le cas du grand gorille de l’Est, victime d’un braconnage intense en République démocratique du Congo, et aujourd’hui en grand danger. L’UE a un rôle essentiel à jouer à Johannesburg.

Elle doit oser bousculer certains partenaires stratégiques, tels la Chine ou le Japon, et mettre à l’ordre du jour la question sensible du commerce d’ivoire d’éléphant, de corne de rhinocéros et d’os de tigre. L’Europe, de son côté, en tant qu’important marché de transit, doit montrer l’exemple. Il est inadmissible que les participants à ces trafics criminels n’encourent, dans certains pays de l’Union, que des peines minimales, à savoir des amendes de 15 000 euros maximum dans une majorité d’États membres, alors que la corne de rhinocéros sur le marché noir atteint 51 000 euros le kilo. Les sanctions doivent être harmonisées et exemplaires.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ El tráfico de vida silvestre se ha convertido en el cuarto mercado negro más grande después de las drogas, el tráfico de personas y el mercado de armas. La UE es un importante mercado de tránsito y de destino para el comercio ilegal de vida silvestre de aves, tortugas, reptiles y especies de plantas que están sujetos a altos niveles de protección en virtud de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). Un número cada vez mayor de especies exóticas que se han comerciado ilegalmente se tienen como mascotas en la UE.

En vista a la 17ª reunión de la Conferencia de las Partes de CITES, he votado en favor de esta resolución que solicita, entro otras cuestiones, más medidas para combatir la corrupción y hacer frente a la delincuencia organizada involucrada en el tráfico de vida silvestre, medidas más eficaces para combatir el comercio ilegal, el pleno uso de sanciones efectivas, y cooperación internacional conjunta y conceder el estado de conservación más alta (CITES, anexo I) a los elefantes de África, de manera que se envíe una señal política fuerte para una prohibición indefinida del comercio de marfil en el futuro.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de la résolution du Parlement européen sur les objectifs stratégiques de l'Union en vue de la dix-septième session de la conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), qui se tiendra du 24 septembre au 5 octobre 2016 à Johannesburg (Afrique du Sud).

En effet, le trafic d’espèces sauvages s’est mué en une forme de criminalité transnationale organisée qui nuit fortement à la biodiversité mondiale.

L’Union européenne doit endosser un rôle important dans ce combat. À cet égard, je me félicite de la contribution financière de l’UE à la CITES. Toutefois, il faut continuer d’être vigilant sur la question du commerce légal et illégal qui est ténue en ce qui concerne la commercialisation des espèces et de leurs produits dérivés.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ A adesão da União Europeia (UE) à CITES constituiu um passo fundamental para garantir que a UE e os seus Estados—Membros alcancem os objetivos mais gerais das suas políticas ambientais, melhorando a regulação do comércio internacional de espécies ameaçadas da flora e fauna selvagens e promovendo as políticas de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas.

É a primeira vez que a UE se apresenta como parte na Convenção, formulando propostas relevantes, designadamente em matéria de luta contra a corrupção e regulamentação do regime sobre troféus de caça.

Saliento a recente adoção do plano de ação da UE contra o tráfico de espécies selvagens, que tem por fim combater, de uma forma mais eficaz, o crime organizado associado à vida selvagem, o qual deverá ser aplicado também pelos Estados-Membros, como forma de demonstrar a importância em lutar contra este tipo de criminalidade.

Por último, gostaria ainda de referir a relevância de incentivar a UE e os Estados-Membros a promoverem iniciativas que aumentem a proteção contra o impacto do comércio internacional de espécies, para as quais a UE é um importante mercado de trânsito ou de destino, criando, para o efeito, legislação que tenha por objetivo reduzir o seu comércio ilegal.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de cette résolution qui reprend les indications du Parlement sur les objectifs clés de la prochaine Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). La 17e conférence des parties à la CITES se tiendra fin septembre en Afrique du Sud, à Johannesburg.

Comme le rappelle cette résolution, il est crucial de protéger les espèces menacées par les trafics internationaux et le braconnage. Il est, de plus, indéniable que le crime organisé joue un rôle prépondérant dans l’organisation de ce commerce illégal, source de corruption.

J’ai soutenu ce texte parce qu’il insiste sur la nécessité de pénaliser les clients de ce trafic, tout autant que les braconniers.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de los objetivos clave para la 17.ª reunión de la CP de la CITES en Johannesburgo dado que es fundamental la adhesión de la Unión a la CITES; considera que es un paso fundamental para garantizar que la UE pueda alcanzar los objetivos más amplios de sus políticas medioambientales y la regulación del comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres, promoviendo las políticas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), in writing.Evidence that the illegal trade in wildlife has become the fourth biggest black market, after drugs, people smuggling and the illegal arms trade, underlines the fact that the importance of CITES is not only environmental. The EU is a large market for this illegal trade and also plays a role in transiting wildlife to other markets around the world. More dissuasive sanctions and improved enforcement regimes are needed to provide effective deterrents, and this requires more resources for national authorities and better international cooperation. I welcome the proposal in this resolution for new EU legislation on importing and selling illegally caught wildlife, which would probably involve the expansion of traceability measures. This would be an important step.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de esta resolución conjunta de todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo puesto que realiza varias recomendaciones positivas para la próxima Conferencia de las Partes (COP) sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) a celebrar próximamente en Sudáfrica.

Puesto que el texto hace hincapié en la importancia de la transparencia en la toma de decisiones y en la adopción de medidas para combatir el tráfico de especies salvajes y de combatir la corrupción y el tráfico de trofeos de caza, con especial hincapié en medidas de protección del león africano, el folidoto o el rinoceronte blanco, he votado a favor de la resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. ‒ Este relatório aponta pistas para uma melhoria acentuada da Convenção CITES. Entre muitas, destaco a proposta de reforço do controlo sobre as certificações de origem do marfim, o reforço das sanções aplicáveis ao tráfico de espécies protegidas (nomeadamente de elefantes, rinocerontes, tigres, primatas e variedades de madeira tropical) e o desafio para que se elaborem novas orientações e se apoie o desenvolvimento de técnicas e metodologias adicionais para que seja possível distinguir as espécies provenientes de instalações de produção em cativeiro das espécies selvagens.

Espero que todas estas sugestões sejam tomadas em consideração durante a COP 17 da CITES e que, desta forma, se ajude a combater a corrupção e se proteja a biodiversidade.

Por todas estas razões, votei positivamente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne ‒ Uznesenie o strategických cieľoch EÚ pre konferenciu o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín som podporila, keďže pokladám za nezodpovedné obchodovať s druhmi na pokraji vyhynutia. Dohovor CITES týkajúci sa medzinárodného obchodu s ohrozenými druhmi flóry a fauny združuje 181 krajín sveta. Vítam preto, že sa aj EÚ stala konečne v roku 2015 signatárom tejto dohody. Konferencia zmluvných strán dohovoru sa bude konať na prelome septembra a októbra, kde by mala EÚ zaujať jednoznačný a jednotný postoj, keďže obchod s voľne žijúcimi druhmi sa stal štvrtým najvýnosnejším čiernym trhom po obchodovaní s drogami, pašovaní ľudí a obchode so zbraňami. EÚ je navyše hlavnou tranzitnou a cieľovou destináciou pre najohrozenejšie druhy pod ochranou dohovoru ako divoké vtáky, korytnačky, plazy a rôzne rastlinné druhy. Súhlasím preto s uznesením, ktoré volá po tvrdších postihoch v boji proti korupcii a organizovaným trestným činom pašovania ohrozených druhov. Takisto bude potrebné prijať efektívne opatrenia proti nelegálnemu obchodovaniu na internete, ako aj pokročiť s medzinárodnou spoluprácou v dodržiavaní zákona. V neposlednom rade bude potrebné zvýšiť citlivosť spotrebiteľa na produkty pochádzajúce z ohrozených druhov. Konferencia bude jedinečnou príležitosťou na upevnenie medzinárodnej spolupráce, ktorá je v ochrane životného prostredia nenahraditeľná.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne ‒ Nelegálnemu obchodovaniu so vzácnymi a chránenými druhmi rastlín a živočíchov môžeme zabrániť len spoluprácou vlád a príslušných inštitúcií na celosvetovej úrovni. Tak ako pri mnohých iných prípadoch, aj tu je Európska únia tým subjektom, ktorý nastavuje vysoko kvalitný právny rámec, ktorý slúži ako vzor pre iné krajiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. ‒ Der Entschließung des EU-Parlaments zu den strategischen Zielen der Europäischen Union für die 17. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (CITES) vom 24. September bis 5. Oktober 2016 in Johannesburg (Südafrika) (2016/2664(RSP)) habe ich nicht zugestimmt.

Die Mitgliedstaaten sind bereits Vertragsparteien von CITES, so dass kein Anlass dafür besteht, dass auch die EU Mitglied ist. Eine Entschließung, um der Kommission ein Verhandlungsmandat zu geben, ist ebenso überflüssig.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ CITES je najveći svjetski sporazum o očuvanju divljih vrsta, sa 181 strankom konvencije, uključujući i EU i njegovih 28 država članica. Uzimajući u obzir ozbiljnost smanjenja globalne biološke raznolikosti, što predstavlja šesti val masovnog izumiranja vrsta, kao i ulogu šuma i tropskih šuma koje predstavljaju najveći svjetski kopneni rezervat biološke raznolikosti, te sami cilj CITES-a kojim se nastoji osigurati da međunarodna trgovina divljim životinjama i biljkama ne prijeti opstanku tih vrsta u divljini, održat će se Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) u Johannesburgu (u Južnoj Africi) od 24. rujna do 5. listopada 2016.

Podržavam Prijedlog rezolucije o strateškim ciljevima EU-a za 17. sastanak konferencije ugovornih stranaka Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) koja će se održati u Johannesburgu (u Južnoj Africi) od 24. rujna do 5. listopada 2016.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za resolucijo k vprašanjema za ustni odgovor o strateških ciljih EU za 17. konferenco pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, ki bo potekala od 24. septembra do 5. oktobra 2016 v Johannesburgu v Južni Afriki.

S pristopom Evropske unije h konvenciji CITES je pravni status EU v tej konvenciji postal preglednejši za tretje države pogodbenice konvencije. Evropski uniji se tako v celoti omogoči doseganje ciljev v okviru njene okoljske politike.

Prav tako resolucija opominja, da lahko Komisija v imenu EU na podlagi pristopa zastopa skladno stališče EU na področju delovanja konvencije in da ima lahko bistveno vlogo pri pogajanjih na konferencah pogodbenic.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δια της παρούσης αντιτίθεται έντονα στην αδιαφάνεια και τη χρήση μυστικών ψηφοφοριών ως γενική πρακτική εντός της CITES, δεν συνάδει με την πρότασή του να διατεθούν επαρκείς πιστώσεις στη γραμματεία της CITES και να αυξηθεί η χρηματοδότηση προς αυτήν.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény a világ legnagyobb, a globális vadvilág megőrzéséről szóló egyezmény, 181 tagállam részvételével. A vadvilággal való kereskedelem a negyedik legnagyobb feketepiaci terület (a kábítószer-, ember- és fegyverkereskedelem után), és ez az illegális kereskedelem az EU-t is sújtja. Az indítvány határozott fellépést sürget a vadvilág kereskedelmével kapcsolatos korrupcióval és a szervezett bűnözéssel szemben; hatékonyabb intézkedéseket sürget az illegális online kereskedelemmel szemben; hatékony szankciók rendszerének felállítását sürgeti, fogyasztói tudatosság erősítését és a nyomon követhetőség erősítését szorgalmazza. Mindezek tükrében az állásfoglalási indítványt szavazatommal támogattam és bízom abban, hogy Magyarország aktívan részt vesz e vállalások betartásában. Úgy gondolom, hogy a magyarországi, vadászni kívánó politikai elit sem engedheti meg magának, hogy önkényes módon változtasson a védett állatok listáján, inkább azt javaslom, hogy tegyenek meg mindent a közös fellépés érdekében.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), în scris. ‒ Cea de-a 17-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), care se va desfășura la Johannesburg (Africa de Sud) cu începere de la sfârșitul acestei luni, va constitui un moment important pentru reiterarea unor obiective strategice ale UE în acest domeniu. Întrucât CITES este cel mai amplu acord global în vigoare privind conservarea speciilor sălbatice, fiind ratificat de 181 de state, inclusiv de UE și cele 28 de state membre, el poate deveni cel mai important instrument de combatere a traficului ilegal de specii sălbatice, care a devenit a patra piață neagră ca mărime, după traficul de droguri, de persoane și de arme. UE este o piață majoră de tranzit și destinație pentru traficul ilegal al păsărilor, broaștelor țestoase, reptilelor și plantelor sălbatice protejate în cadrul CITES. De aceea, poziția Uniunii trebuie să se axeze pe combaterea crimei organizate și corupției legate de traficul de specii sălbatice, combaterea comerțului ilegal online, utilizarea de sancțiuni eficiente, interdicția comercializării speciilor sălbatice protejate pe teritoriul UE, măsuri de detecție în sectorul transporturilor și interzicerea comercializării fildeșului. Este vorba despre obiective perfect justificate și susțin adoptarea acestei rezoluții.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Par ce texte, nous saluons l'adhésion de l'Union à la CITES.

Cette adhésion constitue une avancée fondamentale pour garantir la poursuite, par l'Union, des objectifs plus généraux de ses politiques environnementales et de la réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction, ainsi que la promotion des politiques de développement durable du programme des Nations unies à l'horizon 2030.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing.I voted in favour of this resolution setting out our key priorities for the upcoming World Wildlife Conference in Johannesburg – a conference to discuss measures for tackling the unprecedented level of poaching and the trafficking of illegal wildlife products. I believe that all countries should step up their efforts to enforce the CITES rules, combat related corruption, strengthen border control at crossing points, and toughen the sanctions against criminal traffickers of these products.

This summit will also be a unique opportunity for the EU to speak with one voice on the implementation of a European wildlife action plan, and to reaffirm its wider commitment to promoting the UN 2030 Agenda for Sustainable Development.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Predloge resolucij - Ključni cilji za srečanje CITES CoP17 v Johannesburgu sem podprla, saj vrstam, ki jih ščiti CITES, grozi izumrtje in trgovina z njimi je prepovedana.

Trofejni lov ni etičen in trajnosten, je neposreden vzrok za zmanjšanje biotske raznovrstnosti in ogroženih vrst.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de los objetivos clave para la 17.ª reunión de la CP de la CITES en Johannesburgo dado que es fundamental la adhesión de la Unión a la CITES; considera que es un paso fundamental para garantizar que la UE pueda alcanzar los objetivos más amplios de sus políticas medioambientales y la regulación del comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres, promoviendo las políticas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing.I voted in favour and I support this report. I believe the EU should do its utmost and play its role in the protection and safeguarding of our natural resources – fauna, flora, nature, wildlife, countryside – and I am committed to this.

Preserving biodiversity must also be ensured through binding international and regional environmental protection measures and agreements.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Cette résolution présente les objectifs clés de l’UE en tant que participant à la 17e conférence des parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (dite CITES en anglais) qui se tiendra du 24 septembre au 5 octobre prochains à Johannesburg.

Il est certes urgent d’encadrer ce commerce et de protéger les espèces en renforçant le système des permis. Malheureusement, cette résolution se réjouit de l’adhésion de l’UE à la convention CITES, par laquelle l’UE votera désormais au nom des 28 États membres, qui sont déjà tous parties à la CITES, sur les sujets qui relèvent de compétences de l’UE. Or cela n’était pas le cas avant l’adhésion de l’UE à la CITES en 2015.

L’UE n’ayant pas à supplanter le rôle des États souverains concernant les grands sujets de coopération internationale, j'ai voté contre cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Felmerült a kérdés korábban, hogy az Európai Unió milyen főbb stratégiai célkitűzéseket fog képviselni a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) részes feleinek közelgő, 2016. szeptember 24. és október 5. között Johannesburgban (Dél-Afrika) megrendezésre kerülő konferenciáján. Az ehhez kapcsolódó mostani dokumentum végszavazásánál igent nyomtam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. – Hemos votado a favor de los objetivos clave para la 17.ª reunión de la CP de la CITES en Johannesburgo dado que es fundamental la adhesión de la Unión a la CITES; considera que es un paso fundamental para garantizar que la UE pueda alcanzar los objetivos más amplios de sus políticas medioambientales y la regulación del comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres, promoviendo las políticas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing.I voted in favour of the key objectives for the CITES CoP17 meeting in Johannesburg.

The Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), to be held in Johannesburg (South Africa) from 24 September to 5 October 2016 is the largest global wildlife conservation agreement in existence, with 181 parties, including the EU and its 28 Member States. The aim of CITES is to ensure that international trade in wild animals and plants is not a threat to the survival of the species in the wild.

I voted in favour because I believe that the accession to CITES of the European Union has rendered the Union’s legal status in respect of CITES more transparent vis-à-vis third parties to the Convention.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Tendo em vista a 17.ª reunião da Conferência das Partes (COP17) da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas (CITES), em Joanesburgo, na África do Sul, de 24 setembro a 5 outubro de 2016, e devido ao facto de que a UE participa pela primeira vez como parte da CITES, os coordenadores da Comissão ENVI decidiram apresentar uma pergunta oral ao Conselho e à Comissão, juntamente com uma proposta de resolução.

A resolução aborda os principais tópicos da próxima COP17 e faz várias recomendações, designadamente em matéria de transparência na tomada de decisões e nos relatórios, quanto ao tráfico de animais selvagens e à corrupção, aplicação e financiamento.

O texto apoia as propostas apresentadas pela UE e os seus Estados-Membros, em particular as resoluções propostas sobre corrupção e sobre os troféus de caça, a extensão da CITES à proteção de um número de espécies que são importadas para a UE, como animais de estimação, e propostas de alteração no controlo do comércio de bens pessoais e domésticos.

 
  
MPphoto
 
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR), na piśmie. ‒ W Johannesburgu, w dniach od 24 września do 5 października, odbędzie się Konferencja Stron Konwencji o Międzynarodowym Handlu Gatunkami Zagrożonymi Dzikiej Flory i Fauny (CITES), podczas której UE wystąpi pierwszy raz jako strona. CITIES jest porozumieniem międzyrządowym, którego celem jest dopilnowanie, by handel gatunkami zagrożonymi nie powodował ich wyginięcia.

Poparłam to sprawozdanie, ponieważ zawiera konkretne rekomendacje dotyczące przejrzystości procesu decyzyjnego, poprawy raportowania, finansowania i stosowania prawa, przepisów dotyczących zwalczania nielegalnego handlu i korupcji, a także propozycji odnoszących się do konkretnych gatunków.

Projekt wspiera także propozycje UE i jej państw członkowskich, w szczególności odnoszące się do zwalczania korupcji i ustanowienia standardów dotyczących polowania w celu uzyskania trofeów, a także rozciągnięcia zakresu CITES na ochronę pewnych gatunków importowanych do UE jako zwierzęta domowe oraz niektórych przedmiotów ruchomych.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne ‒ Uznesenie parlamentného výboru ENVI načrtáva názory a ciele Európskeho parlamentu v súvislosti so 17. stretnutím konferencie strán Dohody o medzinárodnom obchode ohrozených druhov fauny a flóry (CITES), ktorý sa bude konať v Johannesburgu na prelome septembra a októbra tohto roka. Cieľom dohody CITES je zabezpečiť, aby medzinárodný obchod neohrozoval prežitie ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Na stretnutí konferencie sa bude diskutovať o 62 návrhoch na zvýšenie alebo zníženie kontrol v medzinárodnom obchode, ktoré sa dotýkajú mnohých ohrozených druhov. Zároveň sa bude hovoriť aj o tom, ako zaviesť čo najviac transparentnosti do rozhodovacích procesov a ako čo najlepšie uchopiť boj proti pašovaniu ohrozených druhov či korupcii. Správa sa okrem všeobecných ustanovení detailnejšie zaoberá aj niekoľkými ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. ‒ Votei a favor da resolução que estipula os principais objetivos da 17.ª sessão da Conferência das Partes na Convenção CITES, por concordar com o posicionamento do Parlamento Europeu neste que é o maior acordo vigente a nível mundial sobre a conservação da vida selvagem.

Infelizmente, a União é hoje um importante mercado de destino e de trânsito do comércio ilegal de espécies selvagens, em particular de aves, tartarugas, répteis e espécies da flora.

Neste contexto, congratulo-me particularmente com a adesão da UE à CITES, sobretudo pelo facto de a UE participar pela primeira vez como parte, tornando mais transparente o estatuto jurídico da UE na CITES e confirmando o papel da UE no multilateralismo.

Esta adesão permitirá à UE manifestar uma posição coerente relativamente aos assuntos da CITES e participar de forma substancial nas negociações das Conferências das Partes.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zullo (EFDD), per iscritto. – La "Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione" (CITES) è uno strumento di protezione che prevede il controllo del commercio internazionale di queste specie a rischio estinzione. In vista della prossima riunione delle parti, che si terrà in Sud Africa dal 24 settembre al 5 ottobre 2016 , la commissione ENVI del Parlamento europeo ha deciso di porre alla Commissione europea la seguente interrogazione orale con risoluzione: "Può la Commissione spiegare i principali obiettivi strategici per l'Unione europea alla prossima Conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che si terrà a Johannesburg, Sud Africa, dal 24 settembre al 5 ottobre 2016?" Attraverso questa iniziativa, a cui ho votato favorevolmente, si vuol infatti mettere in luce l'esigenza di trasparenza del processo decisionale, la necessità di migliorare la segnalazione del contrabbando di fauna selvatica, la lotta alla corruzione e l'attuazione della CITES.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου