Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 15 септември 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Основни цели на срещата на Седемнадесетата конференция на страните (CoP17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в Йоханесбург (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Петиции: вж. протоколи
 5.Схеми за минимален доход в ЕС (разискване)
 6.Прилагане на Директивата за равенството в областта на заетостта (разискване)
 7.Дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 - 2014 г. (разискване)
 8.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  8.1.Филипини
  8.2.Сомалия
  8.3.Зимбабве
 9.Състав на Парламента: вж. протокола
 10.Промяна в дневния ред
 11.Време за гласуване
  11.1.Назначаване на член на Европейската комисия – сър Джулиан Кинг (гласуване)
  11.2.Филипини (RC-B8-0990/2016, B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016, B8-1008/2016) (гласуване)
  11.3.Сомалия (RC-B8-0989/2016, B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016, B8-1007/2016) (гласуване)
  11.4.Зимбабве (RC-B8-0995/2016, B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016) (гласуване)
  11.5.Европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho) (гласуване)
  11.6.Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (гласуване)
  11.7.Убежище: временни мерки в полза на Италия и Гърция (A8-0236/2016 - Ska Keller) (гласуване)
  11.8.Насоки за политиките за заетост на държавите членки (A8-0247/2016 - Laura Agea) (гласуване)
  11.9.Основни цели на срещата на Седемнадесетата конференция на страните (CoP17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в Йоханесбург (B8-0987/2016) (гласуване)
  11.10.Прилагане на Директивата за пощенските услуги (A8-0254/2016 - Markus Ferber) (гласуване)
  11.11.Достъп до финансиране за МСП и увеличаване на разнообразието на финансирането за МСП в рамките на съюз на капиталовите пазари (A8-0222/2016 - Othmar Karas) (гласуване)
  11.12.Как може най-добре да се оползотвори потенциалът на МПС за създаване на работни места? (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski) (гласуване)
  11.13.Прилагане на Директивата за равенството в областта на заетостта (A8-0225/2016 - Renate Weber) (гласуване)
  11.14.Дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 - 2014 г. (A8-0227/2016 - Marian Harkin) (гласуване)
 12.Обяснение на вот
  12.1.Назначаване на член на Европейската комисия – сър Джулиан Кинг
  12.2.Европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho)
  12.3.Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване (A8-0238/2016 - Petr Ježek)
  12.4.Убежище: временни мерки в полза на Италия и Гърция (A8-0236/2016 - Ska Keller)
  12.5.Насоки за политиките за заетост на държавите членки (A8-0247/2016 - Laura Agea)
  12.6.Основни цели на срещата на Седемнадесетата конференция на страните (CoP17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) в Йоханесбург (B8-0987/2016)
  12.7.Прилагане на Директивата за пощенските услуги (A8-0254/2016 - Markus Ferber)
  12.8.Достъп до финансиране за МСП и увеличаване на разнообразието на финансирането за МСП в рамките на съюз на капиталовите пазари (A8-0222/2016 - Othmar Karas)
  12.9.Как може най-добре да се оползотвори потенциалът на МПС за създаване на работни места? (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  12.10.Прилагане на Директивата за равенството в областта на заетостта (A8-0225/2016 - Renate Weber)
  12.11.Дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 - 2014 г. (A8-0227/2016 - Marian Harkin)
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 15.Тълкуване на Правилника за дейността: вж. протокола
 16.Позиции на Съвета на първо четене
 17.Уреждане на изхода от спортни срещи
 18.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 19.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 20.График на следващите заседания: вж. протокола
 21.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2585 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (8477 kb)
Правна информация - Политика за поверителност