Zoznam 
Doslovný zápis z rozpráv
PDF 12438k
Utorok, 4. októbra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie
1. Otvorenie rokovania
 2. Zmena programu schôdze: pozri zápisnicu
 3. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 4. Právna pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a právna pomoc v konaní o európskom zatykači (rozprava)
 5. Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie (rozprava)
 6. Slávnostná časť schôdze
 7. Hlasovanie
  7.1. Uzavretie Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (A8-0280/2016 - Giovanni La Via) (hlasovanie)
  7.2. Žiadosť o zbavenie imunity Giorgosa Grammatikakisa (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto) (hlasovanie)
  7.3. Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie v záujme poskytnutia pomoci Grécku v nadväznosti na zemetrasenie, ktoré postihlo v novembri 2015 Iónske ostrovy (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos) (hlasovanie)
  7.4. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.5. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons) (hlasovanie)
  7.6. Právna pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a právna pomoc v konaní o európskom zatykači (A8-0165/2015 - Dennis de Jong) (hlasovanie)
  7.7. Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (hlasovanie)
  7.8. Dohoda o strategickej spolupráci medzi Europolom a Čínou (A8-0265/2016 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  7.9. Budúcnosť vzťahov medzi AKT a EÚ po roku 2020 (A8-0263/2016 - Norbert Neuser) (hlasovanie)
 8. Vysvetlenia hlasovania
  8.1. Uzavretie Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (Giovanni La Via (A8-0280/2016))
  8.2. Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie v záujme poskytnutia pomoci Grécku v nadväznosti na zemetrasenie, ktoré postihlo v novembri 2015 Iónske ostrovy (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos)
  8.3. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa)
  8.4. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons)
  8.5. Žiadosť o zbavenie imunity Giorgosa Grammatikakisa (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto)
  8.6. Právna pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a právna pomoc v konaní o európskom zatykači (A8-0165/2015 - Dennis de Jong)
  8.7. Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
  8.8. Dohoda o strategickej spolupráci medzi Europolom a Čínou (A8-0265/2016 - Claude Moraes)
  8.9. Budúcnosť vzťahov medzi AKT a EÚ po roku 2020 (A8-0263/2016 - Norbert Neuser)
 9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11. Makroekonomická situácia v Grécku, štrukturálne reformy a ich vplyv, ako aj vyhliadky na budúce rokovania v rámci programu (rozprava)
 12. Zabránenie konfliktom záujmov bývalých a súčasných komisárov - Kauza „Bahamas leaks“ (rozprava)
 13. Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 14. Situácia v Calais (rozprava)
 15. Európsky poukaz na Interrail k 18. narodeninám (rozprava)
 16. Budúcnosť pre telekomunikácie, primerané využívanie a hovory v rámci EÚ (rozprava)
 17. Európska prokuratúra a Eurojust (rozprava)
 18. Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 9 (rozprava)
 19. Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20. Skončenie rokovania


  

Președinte: IOAN MIRCEA PAȘCU
Vicepreședinte

 
1. Otvorenie rokovania
Videozáznamy z vystúpení
 

(Ședința a fost deschisă la 9.00)

 

2. Zmena programu schôdze: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

3. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu

4. Právna pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a právna pomoc v konaní o európskom zatykači (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
 

Președintele – Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea privind raportul lui Denis de Yong, în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind asistența judiciară provizorie pentru persoanele suspectate sau acuzate care sunt private de libertate și asistența judiciară în cadrul procedurilor aferente mandatului european de arestare (COM(2013)0824 – C7–0429/2013 – 2013/0409(COD)) (A8–0165/2015).

 
  
MPphoto
 

  Dennis de Jong, rapporteur. – Toen ik ruim anderhalf jaar geleden aan de slag ging als rapporteur voor deze richtlijn over rechtsbijstand, hield ik er serieus rekening mee dat het vele jaren zou duren voordat we er een akkoord over zouden hebben. Dat hing samen met het feit dat het hier wetgeving betreft die op het snijvlak zit van strafprocesrecht en sociale zekerheid en dat is een gevoelig terrein. Ik denk dat de Commissie zich daar ook heel goed van bewust was, want de oorspronkelijke voorstellen van de Commissie strekten zich eigenlijk alleen maar uit tot rechtsbijstand in het geval van een Europees aanhoudingsbevel en voorlopige rechtsbijstand in andere gevallen. In een aparte aanbeveling had de Commissie daarnaast regels opgenomen over onder meer de kwaliteit van de rechtsbijstand. Dat was wel erg bescheiden. Als we werkelijk vertrouwen willen hebben in elkaars rechtssystemen, dan hoort daar ook vertrouwen in elkaars rechtsbijstandssystemen bij. In de Europese Unie mag geen plaats zijn voor klassenjustitie. Gelijke toegang tot het recht voor iedereen, ongeacht je inkomen. Het recht op een advocaat had de EU al geregeld in een aparte richtlijn. Dan was het in mijn ogen logisch dat in die gevallen waarin je recht hebt op een advocaat, je ook recht op rechtsbijstand krijgt, als je ten minste zelf geen advocaat kunt betalen.

Daarnaast lijkt het me belangrijk dat bepaalde onderdelen uit de aanbeveling, met name over de kwaliteit van de rechtsbijstand, ook in de richtlijn zouden worden opgenomen. De meerderheid in het Europees Parlement steunde deze benadering en zo gingen we met een ambitieus standpunt de onderhandelingen in met de Raad. De stemming in de Raad was behoorlijk terughoudend. Ondanks goede inspanningen van het Luxemburgse voorzitterschap bleven de verschillen tussen Raad en Parlement groot. Het was te danken aan de grote inzet van het daaropvolgende Nederlandse voorzitterschap dat we uiteindelijk een tekst konden overeenkomen die sterker was dan de oorspronkelijke Commissievoorstellen, ook al kreeg het Parlement niet op alle punten zijn zin.

Grote winst is dat het gelukt is om rechtsbijstand te regelen in gewone strafzaken, niet in alle gevallen, maar wel bij vrijheidsontneming en bij bepaalde ingrijpende onderzoeksmethoden waar de verdachte zelf bij betrokken is. Bij verhoren van de verdachte is het recht op rechtsbijstand verzekerd en in geval van Europese aanhoudingsbevelen is er een recht op rechtsbijstand in de uitvoerende, maar ook in de verzoekende lidstaat, als dat nodig is. In alle gevallen geldt als hoofdregel dat een onafhankelijke instantie verantwoordelijk wordt voor de toevoeging van een advocaat. Alleen in noodgevallen speelt de politie hier nog een rol in. Lidstaten moeten er verder op toezien dat er voldoende geld is voor een kwalitatief goede vorm van rechtsbijstand.

Gaat er nu heel veel veranderen in de Europese Unie? Dat zal per lidstaat verschillen, maar alle lidstaten zullen nu in ieder geval een kwalitatief goed rechtsbijstandssysteem moeten opzetten voor mensen die zelf geen advocaat kunnen betalen. Voor sommige lidstaten, zo bleek uit de effectenrapportage die we als Parlement zelf hebben laten uitvoeren, zal dat een flinke financiële investering betekenen. In ieder geval betekent het dat absoluut geen sprake kan zijn van de tendens van de regeringen in andere lidstaten waar wel rechtsbijstand is, zoals ook in Nederland, om dan te gaan bezuinigen op de rechtsbijstand.

Een groot deel van de rechten die in de richtlijn zijn terechtgekomen, is ontleend aan de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Ook naar belangrijke VN-instrumenten, zoals de beginselen en richtsnoeren voor toegang tot rechtsbijstand, wordt in de richtlijn expliciet verwezen als leidinggevend voor de uitvoeringspraktijken van de lidstaten. Dit versterkt de kracht van al deze internationale instrumenten en maakt controle op de uitvoering daarvan makkelijker. Al met al ben ik tevreden met het eindresultaat. Ik ben ervan overtuigd dat in de praktijk veel mensen ervan gaan profiteren die nu nog verstoken zijn van een goede advocaat. Met dank aan de schaduwrapporteurs en aan de Commissie en de Raad.

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Mr President, following the path set out by the Council in its roadmap from 2009, the Commission presented two packages of legislative proposals strengthening procedural safeguards for EU citizens in criminal proceedings. The first was in 2010, on the right to translation and interpretation, the right to information, and the right to access a lawyer. Later, in 2013, we proposed the Directive to strengthen the presumption of innocence and the right to be present at trial, the Directive on special safeguards for children suspected or accused of a crime, and the Directive on the right to provisional legal aid. And this is the proposal you are going to vote on tomorrow, as the last piece missing from the system of procedural rights.

I think we can all agree that there is no point in rights if you cannot really take advantage of them. What is the right of access to a lawyer worth, if you cannot afford a lawyer? In other words, access to justice and a fair trial must not be something which is only for rich people.

I would like to thank your rapporteur, Mr de Jong, and the shadow rapporteurs for their dedicated work on this issue, which made an agreement on this directive possible after long and very difficult negotiations. The directive is an important step forward in the construction of an area of justice in the European Union. Today there are large disparities in the way legal aid is provided in the European Union. The directive, once adopted, will significantly strengthen the procedural safeguards for all citizens in criminal proceedings.

The scope of the directive covers those situations where legal aid is needed most: when persons are deprived of liberty, during a number of crucial evidence-gathering acts, and in cases of mandatory defence by a lawyer. As proposed by the Commission, legal aid will also be granted at the very early stages of proceedings when persons are most vulnerable, especially during police questioning.

 
  
MPphoto
 

  Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, εξ ονόματος της ομάδας PPE. – Κύριε Πρόεδρε, αξίζουν συγχαρητήρια στον εισηγητή κ. de Jong και στους συνεισηγητές. Όπως ανέφερε και η Επίτροπος, η κυρία Jurova, κινούμαστε στη σφαίρα του ποινικού δικαίου και ομιλούμε για δικαιώματα υπόπτων και κατηγορουμένων, λόγω της ανάγκης, χάρη σε αυτή τη συμφωνία που ήδη κατοχυρώθηκε, να εγκρίνουμε μια οδηγία που θα εναρμονίζει ουσιαστικά τις νομοθεσίες των επιμέρους κρατών μελών.

Όλοι γνωρίζουμε ότι το δικαίωμα σε νομική προστασία του υπόπτου και του κατηγορουμένου που βρίσκεται σε δεινή θέση και αντιμετωπίζει ενδεχόμενο στερητικής της ελευθερίας ποινής πρέπει να κατοχυρώνεται στην πράξη και όχι μόνο στη θεωρία. Πολύ σωστά επισήμανε η κυρία Επίτροπος ότι η ποιότητα της νομικής προστασίας και της νομικής αρωγής στην οποία μπορεί να προσβλέπει ένας ύποπτος ή ένας κατηγορούμενος στην πράξη εξαρτάται, συχνά, από τις οικονομικές του δυνατότητες.

Η απάντηση του κράτους μέλους σε αυτό το πρόβλημα πρέπει να είναι η κατοχύρωση του δικαιώματος αυτών των προσώπων σε οικονομική κάλυψη από ειδικά κονδύλια. Οι διατάξεις του δικαίου βάσει των οποίων εξασφαλίζεται η προστασία αυτών των προσώπων θα πρέπει επίσης να εναρμονιστούν από τα κράτη μέλη. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι αυτά τα δικαιώματα, όπως είναι το τεκμήριο της αθωότητας, δεν κατοχυρώνονται μόνο από τα Συντάγματα των κρατών μελών αλλά και από εθνικό δίκαιο που εδράζεται σε διεθνείς πράξεις δικαίου, όπως είναι η ΕΣΔΑ. Βλέπουμε εξάλλου στα κράτη μέλη πάρα πολλές περιπτώσεις υπόπτων ή κατηγορούμενων, οι οποίοι, τόσο στην προδικασία, όσο και στην κύρια διαδικασία, προσφεύγουν στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων επικαλούμενοι το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ και κατηγορούν το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται, είτε είναι πολίτες του κράτους μέλους, είτε αλλοδαποί, για αδράνεια σε ό,τι αφορά την θωράκιση και την προστασία των ατομικών τους δικαιωμάτων και κυρίως των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται από τα Συντάγματα και από την υπερεθνικής σημασίας νομοθεσία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζω, από την τριακονταετή εμπειρία μου ως δικηγόρος και μάλιστα στο ποινικό δίκαιο, ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν κανόνες δικαίου που θωρακίζουν και προστατεύουν τα δικαιώματα των υπόπτων και κατηγορουμένων. Αυτό όμως που επιδιώκουμε σήμερα και θα ψηφίσουμε αύριο είναι η εναρμόνιση των Δικαίων, ούτως ώστε να διαφυλάξουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα από τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με τα διαφορετικά επίπεδα προστασίας που αυτά παρέχουν. Το να μπορούν όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσβλέπουν στην ίδια προστασία των δικαιωμάτων τους είναι, σε τελική ανάλυση, προς το συμφέρον του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης.

 
  
MPphoto
 

  Birgit Sippel, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Die Europäische Union ermöglicht es immer mehr europäischen Bürgern, auch in einem anderen Mitgliedstaat zu leben, zu studieren, zu arbeiten. Dadurch erhöht sich natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man in einem anderen als dem eigenen Mitgliedstaat in ein Strafverfahren verwickelt werden kann.

Schon seit Jahren sind Rat und Kommission – und das ist im Grundsatz auch gut so – sehr ambitioniert bei der Harmonisierung und Europäisierung der Strafverfolgung: der Europäische Haftbefehl, die Beweis- und Ermittlungsanordnung, Instrumente zur langfristigen Speicherung oder zum Austausch von Daten, gemeinsame Ermittlungsteams – um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Eine Harmonisierung der Verfahrensrechte aber wurde lange vernachlässigt – zum Nachteil der Bürger, die in ein Strafverfahren verwickelt werden. Sie sehen sich in den einzelnen Mitgliedstaaten mit sehr unterschiedlichen Schutzstandards konfrontiert. Faire Verfahren für alle überall in Europa? Fehlanzeige. Informationen über meine Rechte im Strafverfahren, Übersetzung, das Prinzip der Unschuldsvermutung, das Recht auf einen Anwalt. Die Richtlinie zur Prozesskostenhilfe ist nun die letzte von insgesamt sechs zur Stärkung der Verfahrensrechte in Strafverfahren und aus meiner Sicht eine der wichtigsten. Warum? Was nützen mir alle schön formulierten Rechte, auch das Recht auf einen Anwalt, wenn ich diesen am Ende des Tages nicht bezahlen kann und ich dadurch dann auch Gefahr laufe, meine anderen Rechte, die mir im Verfahren zustehen, nicht wirklich wahrnehmen zu können und dadurch kein faires Verfahren zu erhalten?

Frau Jourová hat schon darauf hingewiesen: Faire Verfahren dürfen keine Frage des Geldbeutels sein. Auch deshalb haben wir als Parlament den Vorschlag der Kommission deutlich unterstützt und diesen auch in den Verhandlungen mit dem Rat, mit den Mitgliedstaaten weiter ausgebaut. So wurde aus dem vorläufigen Recht auf Prozesskostenhilfe nun ein allgemeines gültiges Recht, und in Fällen des Europäischen Haftbefehls konnten wir durchsetzen, dass der Anspruch auf Prozesskostenhilfe sowohl in dem ausführenden als auch in dem ausstellenden Mitgliedstaat gilt. Weiterhin gibt es Qualitätsstandards für den Rechtsbeistand, und wir haben auch für einen effektiven Rechtsbehelf gesorgt.

Nun erwarte ich, dass die Mitgliedstaaten diese gemeinsam ausgehandelte Richtlinie zügig und umfassend umsetzen. Kommission und Parlament werden das aufmerksam verfolgen. Denn nur so können wir endlich faire Verfahren für alle Bürgerinnen und Bürger überall in der Europäischen Union sicherstellen.

(Die Rednerin lehnt es ab, eine Frage von Jiří Pospíšil nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Helga Stevens, namens de ECR-Fractie. – Dit verslag is bedoeld om binnen de EU een minimum aan rechtsbijstand te garanderen in juridische procedures. We hebben al richtlijnen betreffende het recht op een tolk of advocaat, terwijl deze ontwerpwet specifiek handelt over het recht op rechtsbijstand. We spreken dus over toegang tot juridische informatie, het krijgen van een eerste advies of een verwijzing naar een al dan niet kosteloze advocaat.

De door de Commissie voorgestelde tekst was een mager beestje. Tijdens de trialoogonderhandelingen werd de tekst ingrijpend geamendeerd. Ik ben alvast tevreden met het verhoogde beschermingsniveau. Het lijkt mij ook niet meer dan normaal dat over de gehele Europese Unie eenzelfde minimumniveau wordt aangehouden. Zo voorzien bepaalde EU-lidstaten niet in rechtsbijstand voor mensen die aangehouden worden onder Europees aanhoudingsbevel. Dergelijke hiaten worden in de huidige tekst weggewerkt.

Ten slotte lijkt het mij een goede zaak dat die rechtsbijstand slechts wordt aangeboden, indien er een zekere meerwaarde kan zijn, ongeacht de onvermogendheid van de persoon. In België is dit trouwens al het geval met betrekking tot bijstand van een advocaat. Indien hij denkt dat zijn tussenkomst geen meerwaarde heeft, dan kan hij het overkoepelende bureau vragen om hem van de zaak te halen. Dat lijkt mij een verstandige besteding te zijn van belastinggeld. Daarom zal de N-VA dit voorstel steunen.

 
  
MPphoto
 

  Louis Michel, namens de ALDE-Fractie. – Ik wil eerst en vooral onze collega De Jong danken voor de bijzondere inspanningen die hij geleverd heeft om in deze kwestie vooruitgang te boeken.

Le droit d'accès à un avocat est un droit fondamental garanti par les législations européennes. Toutefois, nous le savons, dans la pratique, ce droit n'est pas assorti ou n'est que rarement assorti de mesures permettant de le rendre effectif. Faute de moyens, certaines personnes peuvent se retrouver seules face aux charges qui pèsent contre elles.

Personnellement, je refuse de cautionner une justice à deux vitesses. Nous devions garantir l'effectivité des systèmes d'aide juridictionnelle dans les États membres. L'Union européenne se devait de définir un plancher minimal à respecter, et les systèmes de façade – je les appelle "les systèmes leurre" –, qui n'existent que sur le papier, doivent impérativement disparaître. Cela relève d'ailleurs d'un cynisme absolument scandaleux.

Le Parlement européen, chers collègues, a joué un rôle déterminant durant les négociations. Nos ambitions ont porté leurs fruits puisque nous avons obtenu, entre autres: premièrement, que des critères minimaux communs soient établis; deuxièmement, que l'aide juridictionnelle soit garantie durant l'ensemble des procédures judiciaires pénales; troisièmement, qu'une attention particulière soit octroyée aux personnes vulnérables en prenant leurs besoins spécifiques en compte; et, enfin, quatrièmement – et cela me paraît important –, que la police et le parquet jouent un rôle très limité dans la désignation de l'avocat pro deo. Il s'agit là d'une véritable victoire. Il est inacceptable que la police puisse à la fois enquêter sur une personne et, en même temps, prendre des décisions quant à sa défense.

Je tiens à remercier la Commission européenne, qui a été d'un soutien crucial durant les négociations. Je tiens également à saluer le travail de la présidence néerlandaise et sa détermination à trouver un accord. Bien sûr, nous aurions sans doute tous préféré aller un pas plus loin, en alignant totalement le droit d'accès à un avocat sur le droit à l'aide juridictionnelle. Cela n'a pas été possible.

La législation se limite malheureusement à garantir l'aide juridictionnelle aux situations de privation de liberté, mais il faut être clair: cela doit inclure la période d'interrogatoire. Nous ne pouvons en aucun cas accepter que des personnes soient soumises aux questions des policiers sans pouvoir jouir du droit à disposer d'un avocat pro deo. Nous parlons ici d'un droit humain fondamental. Que certains États membres aient encore une conception aussi misérable du droit est choquant, et il faut le leur rappeler en toutes circonstances.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση αφορά την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών και την ορθότερη λειτουργία της Δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δυνατότητα εκπροσώπησης του κατηγορουμένου αποτελεί μια από τις βασικότερες πτυχές του δικαιώματος στη δίκαιη δίκη, όπως αυτό κατοχυρώνεται τόσο στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που ταλαιπωρεί εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, οφείλουμε να διασφαλίσουμε την παροχή δυνατότητας αποτελεσματικής εκπροσώπησης των κατηγορουμένων ή υπόπτων ενώπιον των Αρχών.

Η έγκαιρη παροχή νομικής συνδρομής, καθώς και η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της σε κάθε κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται συλλογή αποδεικτικών στοιχείων ή διεξάγονται άλλες ανακριτικές πράξεις αποτελούν επιβεβλημένα βήματα. Παράλληλα, η υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίζουν την ποιότητα και την ανεξαρτησία της παρεχόμενης νομικής βοήθειας, σε συνδυασμό με την ύπαρξη ένδικων μέσων για περιπτώσεις παραβίασης του δικαιώματος αυτού, θα συμβάλει στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πολιτών. Συνεπώς, θεωρώ πως η σημερινή διαδικασία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της θέσης των Ευρωπαίων πολιτών και παράλληλα να δημιουργήσει θετικό κλίμα για την εντατικοποίηση της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie. – Eindelijk eens een keer goed nieuws! We tuigen een Europees minimum op voor rechtsbijstand en het Parlement - en laat ik Dennis de Jong daar van harte mee feliciteren - heeft uiteindelijk de Commissie en de Raad meegekregen. Al eerder hadden wij het recht op advocaat bij een eerste verhoor vastgelegd in de wet, maar wat heb je daaraan als je in een aantal lidstaten te horen krijgt: ja, je hebt het recht wel, maar hoe je dat recht gaat betalen is een tweede. Rechtsbijstand geeft mensen met weinig geld de mogelijkheid zichzelf te laten vertegenwoordigen en daarmee is onze rechtsstaat weer een beetje beter geworden.

Ook in de uitvoering van het Europees aanhoudingsbevel zien we enige verbeteringen. Je hebt nu recht op een advocaat in het land waar je bent aangehouden, maar helaas nog niet in alle gevallen in het land waar je heen gezonden wordt. Toch is dit een aanzienlijke verbetering. We zien te vaak gevallen van burgers die voor een klein vergrijp of op basis van een zwakke verdenking worden overgeleverd. En waar je als je thuis in je eigen land bent, kunt wachten op een rechtszaak door gewoon door te werken en uiteindelijk een oproep krijgt om je te melden, word je in een ander land in voorarrest geplaatst. We weten dat voorarrest niet in alle landen in Europa even netjes gebeurt. Je wordt in voorarrest geplaatst en zeg maar dag dan tegen je werk, tegen je leven en wellicht ook tegen je relatie en soms zeg maar dag tegen je gezondheid. Dus ja, de Groenen zijn blij met deze stap, en nu de volgende stappen.

Daarbij wil ik voor twee dingen waarschuwen: verdere strafrechtharmonisatie moet niet plaatsvinden op een minimaal beschermingsniveau, want daarmee hollen we nationale verworvenheden uit. En een tweede punt is: laat geld niet het leidend principe zijn. De kosten van goede bescherming van verdachten en slachtoffers worden vaak als excuus gebruikt om af te zien van verbetering van procedurele rechten. Juist nu Europese lidstaten worden opgeschrikt door terroristische aanslagen hebben we een goed functionerend strafrechtsysteem nodig. Dus moeten we procedurele rechten op een goed niveau harmoniseren. Want als we dat niet doen, riskeren we dat de schuldigen vrijkomen op administratieve gronden en de onschuldigen wegkwijnen in voorarrest.

(De spreker gaat in op een "blauwe kaart"-vraag (artikel 162, lid 8, van het Reglement))

 
  
MPphoto
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Panie Przewodniczący! Szanowna Pani Poseł! Pani poseł powiedziała, że nasze decyzje nie mogą ograniczać się do poziomu minimalnego. Jednak traktat w tej sprawie (art. 82 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) powiada, że właśnie w tej sprawie mamy ograniczać się do ustanowienia warunków minimalnych. To traktaty nas zachęcają do oszczędności. Chciałbym, żeby pani wyjaśniła swój pogląd na tę sprawę.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini (Verts/ALE), blue-card answer. – I am always happy to give a colleague the space to make a point, but let me try to understand what you are saying. I think what we have here are minimum standards. What I am pleading for is not to lower our standards to a bare minimum. That is one thing. Secondly, yes, legal aid is costly in countries that do not yet have legal aid, but it is much more costly for society to put the wrong people behind bars. So I would say that, in a European Union that looks across the border to find criminals, we need to look across the border to provide people with legal aid.

 
  
MPphoto
 

  President. – If I am allowed a small comment on this, I would say that the full equality of all people before the law does exclude, from the beginning, minimum standards. All of them should enjoy the same standards. But forgive me – I now give the floor to Ms Ferrara.

 
  
MPphoto
 

  Laura Ferrara, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'adozione della direttiva sull'ammissione al patrocinio legale a spese dello Stato, l'Unione europea compie un ulteriore significativo passo avanti sul fronte del riconoscimento del diritto dei cittadini a un equo processo.

L'ampliamento delle garanzie procedurali riconosciute ad indagati e imputati rappresenta infatti una conquista di civiltà, che purtroppo non tutti gli Stati membri avevano recepito in maniera omogenea. Si trattava evidentemente di un vulnus da colmare per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del trattato sulla cooperazione giudiziaria in materia penale.

Abbiamo apprezzato molto la tenacia con la quale il relatore ha difeso la posizione del Parlamento nei negoziati interistituzionali e per questo lo ringrazio. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto, in particolare del fatto che sia garantito, quantomeno da un punto di vista normativo, un minimo patrocinio a spese dello Stato in tutti gli Stati membri.

Costituisce poi un autentico successo del Parlamento, e in particolare del suo team negoziale, l'aver ottenuto in sede di trilogo l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva, con la previsione del diritto all'assistenza legale ordinaria oltre che al patrocinio provvisorio. Infine auspichiamo che, oltre ad un puntuale recepimento della direttiva in tutti gli Stati membri, ci sia l'impegno concreto a reperire le risorse finanziarie indispensabili per garantire l'effettivo riconoscimento del diritto al gratuito patrocinio.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, Mme Jourová et les parlementaires qui viennent de s'exprimer sont manifestement tous favorables à ce projet de directive, et je suis au regret de devoir briser ce beau consensus.

De quoi s'agit-il? Cette directive vise à garantir l'accès à un avocat pour toute personne poursuivie pénalement. Plus particulièrement, il s'agit de contraindre les États à accorder une aide juridictionnelle aux personnes qui sont trop pauvres pour payer intégralement leur avocat.

Alors, en soi, l'aide juridictionnelle est évidemment un bon système, mais les États n'ont pas besoin de l'Union européenne pour l'imposer. Si je prends l'exemple de la France, sachez que ce système est instauré chez nous par une loi du 22 janvier 1851. C'est dire si la France a deux siècles d'avance sur vous. L'immixtion de l'Union européenne inhérente à ce texte se fonde notamment sur l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union, qui prévoit justement ce droit à l'aide juridictionnelle.

Mais précisément, il est problématique d'invoquer cette charte qui, selon moi, est un instrument extrêmement contestable. Si l'on veut absolument protéger les droits de l'homme au niveau européen, j'estime que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme suffit largement. En réalité, la charte est un loup pour les droits de l'homme. C'est le loup ultralibéral dans la bergerie des droits de l'homme. La justification de l'immixtion est donnée par la directive. Il s'agit, dit-elle, "de renforcer la confiance des États membres dans le système de justice pénale des autres États membres". Cela dit, j'estime que l'objectif est raté car cette immixtion prend de telles proportions en matière pénale qu'elle ne manquera pas d'inquiéter les peuples européens. Vous n'avez tiré aucune leçon du Brexit, aucune leçon non plus du référendum hongrois du 2 octobre.

Vous dites aussi que ce texte est applicable au mandat européen, ce qui n'est pas rassurant. Le mandat européen est un système beaucoup moins protecteur que l'extradition. En droit français, l'extradition n'est pas une procédure de juge à juge, mais une procédure qui fait intervenir, d'une part, les juges, la chambre de l'instruction, et, d'autre part, le gouvernement, le décret. Cela signifie que l'individu a deux chances au lieu d'une d'échapper à l'extradition.

En définitive, ce texte est une régression et, à mes yeux, ne marque pas du tout un progrès.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή προτείνει ένα κείμενο βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων και του οδικού χάρτη για την ενίσχυση των οικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων ή κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες. Όμως η εξασφάλιση ελαχίστου επιπέδου δικαστικής αρωγής σε όλα τα κράτη μέλη δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε δύο κατηγορίες, δηλαδή στους υπόπτους ή κατηγορουμένους σε ποινικές διαδικασίες οι οποίοι στερούνται της ελευθερίας τους και στα καταζητούμενα άτομα που υπόκεινται σε διαδικασίες που αφορούν στην εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Μια τέτοια αποσπασματική προσέγγιση ούτε ενισχύει την ασφάλεια δικαίου ούτε αποσαφηνίζει το βαθμό και την ποιότητα του δικαιώματος νομικής αρωγής.

Είναι γεγονός ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά στην ποιότητα και την αμοιβή της παρεχόμενης νομικής αρωγής. Εκτιμούμε όμως ότι μια οριζόντια νομοθέτηση για τη δικαστική αρωγή και εκπροσώπηση θα εντείνει απλώς τα προβλήματα που ήδη υφίστανται και δεν θα οδηγήσει σε λύση.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). – Pane předsedající, mnoho lidí se často ocitne v situaci, kdy potřebuje právní pomoc, ať už jako podezřelá, obviněná nebo vyžádaná osoba. V jakémkoliv členském státě má takový člověk právo na právní pomoc, ať už na provizorní nebo běžnou. Především pak, pokud nedisponuje dostatečnými finančními prostředky, aby si ji mohl sám dovolit. Evropská unie však doposud nemá žádné standardy, jak zajistit minimální úroveň takovéto právní pomoci napříč státy Evropské unie. Je sice pravda, že dochází ke zlepšování výměny informací v rámci Evropské unie a jednotlivé státy si čím dál víc důvěřují, pokud jde o systém trestního soudnictví. Ale jednotlivé vnitrostátní postupy se stále velmi liší, což způsobuje řadu problémů. Především právní nejistota a nejasnost rozsahu práva na právní pomoc je hlavní překážkou, které musí podezřelé, obviněné nebo vyžádané osoby čelit. Dalším aspektem je samotné udělení právní pomoci, její finanční náročnost a její kvalita. Věřím tedy, že tato směrnice přispěje k harmonizaci této oblasti a zajištění odpovídající právní pomoci ve všech členských státech.

(Řečník souhlasil s tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 162 odst. 8 jednacího řádu).)

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE), otázka položená zvednutím modré karty. – Pane předsedající, já jsem tady pozorně poslouchal vystoupení kolegy Zdechovského, který souhlasí s tím, aby se harmonizovalo trestní právo procesní, a mám na něj dotaz, jestli si myslí, že do budoucna bude vhodné harmonizovat i některá ustanovení trestního práva hmotného a třeba uvažovat o jednotném evropském trestním zákoníku.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), odpověď na otázku položenou zvednutím modré karty. – Děkuji panu kolegovi, bývalému ministrovi spravedlnosti, který se touto otázkou velmi intenzivně zabýval. Já si myslím, že v tuto chvíli ta diskuze není tak daleko a nikdy nebude tak daleko. Sjednocení všech trestních práv v rámci sedmadvacítky, osmadvacítky není možné a myslím si, že nikdy nebude možné s ohledem na historické zkušenosti jednotlivých států a rozlišnost aplikace trestního práva.

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei innanzitutto ringraziare il collega de Jong e i relatori ombra per l'impegno profuso in tanti mesi di intenso e non facile lavoro che hanno portato al testo di cui oggi si discute. Con la votazione di domani si chiude il cerchio delle misure per indagati e imputati nei procedimenti penali che facevano parte della tabella di marcia avviata dalla Commissione nel 2009, di cui faceva parte anche quella per i minori indagati e imputati di cui ho avuto l'onore di essere relatrice.

Penso di cogliere il sentimento di tutti nel dire che possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro che siamo riusciti a portare avanti. Abbiamo posto un ulteriore tassello per l'armonizzazione del diritto penale, per migliorare la cooperazione giudiziaria all'interno dell'Unione europea e per rafforzare la fiducia fra autorità giudiziarie necessaria ai fini del riconoscimento reciproco.

Al di là di questi aspetti più squisitamente tecnici, vorrei però sottolineare anche la particolare rilevanza politica e sociale di questa relazione che contribuisce a colmare le forti differenze fra gli ordinamenti giuridici. Innalzare il livello delle garanzie procedurali contribuirà a rafforzare il senso di appartenenza all'Unione. L'avere stabilito norme minime nell'ambito del gratuito patrocinio permetterà a coloro che, indagati o imputati, siano privi di risorse sufficienti di coprire comunque i costi dell'assistenza di un difensore grazie all'intervento dello Stato, secondo un principio di giustizia che non lasci ai margini nessuno.

Particolarmente significativo, poi, è l'essere riusciti ad ampliare l'ambito di applicazione, che include tutti i tipi di patrocinio nei procedimenti penali e ancora garantire il diritto al patrocinio a delle persone oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo, sia negli Stati membri che emettono il mandato che negli Stati membri in cui esso viene eseguito.

Alla luce anche delle mie precedenti esperienze professionali, non posso che ribadire come l'effettiva assistenza legale in tutte le fasi del procedimento penale rappresenti una garanzia imprescindibile, non solo per la tutela dei diritti degli indagati o imputati, ma più in generale per lo svolgimento del giusto processo in tutti gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR). – Panie Przewodniczący! Nasze decyzje w tej sprawie powinny być racjonalne i oszczędne. Wielokrotnie deklarujemy oszczędną legislację. Byłem gotów poprzeć dyrektywę w takiej wersji, w jakiej przedstawiła ją Komisja Europejska, gdyż było to całkowicie zasadne. Przypomnę, że w tej pierwotnej wersji dyrektywa o pomocy prawnej dotyczyła przede wszystkim pierwszej fazy postępowania, kiedy podejrzany jeszcze może nie mieć szans na skorzystanie z adwokata i europejskiego nakazu aresztowania, ale potem niestety rozciągnięto tę regulację bez podstaw i to bez podstaw traktatowych, o których mówiłem kilkanaście minut temu. Chciałbym przypomnieć, że Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej daje podstawę do ustanowienia wyłącznie norm minimalnych i to w celu dobrej współpracy między policjami, współpracy sądowej, a także wzajemnego uznawania orzeczeń. Natomiast nie daje on podstaw do budowania nowych powszechnych regulacji w zakresie procedury karnej.

Uważam, że powinniśmy działać oszczędnie i racjonalnie, przede wszystkim manifestować większą dozę zaufania w stosunku do państw członkowskich. Unia Europejska może wyjść z kryzysu, jeśli przywrócimy zaufanie między instytucjami europejskimi a państwami członkowskimi.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFDD). – Mr President, King Richard III first introduced a form of legal aid into English courts in about 1485. Now Richard is accused of many crimes, but one thing he never did, to my knowledge anyway, was to surrender an English subject to a foreign jurisdiction purely on the basis of unsubstantiated accusations on a sheet of paper. It took Conservative and Labour governments to remove the requirement for evidence in extradition cases – as now enshrined in the infamous European Arrest Warrant. There is nothing that the European Union can teach the English legal system about anything else, including legal aid, but at least the British Government has chosen to opt out of this directive.

Nevertheless, it is good to see that other EU Member States are being required to catch up and to provide legal assistance to those accused in criminal proceedings, and to victims of European arrest warrants. But this must include assistance to those in all receiving Member States.

Normally I would vote against EU law, but in this case I am inclined to abstain. It does not affect the UK, but it is good and it is only right and proper that other Member States should go to the trouble and expense of providing legal assistance to those who cannot afford it themselves. When Britain leaves the European Union, then we must repeal the European Arrest Warrant and never again extradite someone unless a British court has first considered the evidence against them and come to the conclusion that there is a proper case to answer.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). – Spoštovana gospa komisarka, spoštovani gospod predsedujoči. Čestitam poročevalcu in poročevalcem v senci za dobro opravljeno delo.

Direktivo o pravici do začasne brezplačne pravne pomoči osebam v kazenskih postopkih, ki jim je bila odvzeta prostost, je Komisija, kot je povedala že komisarka, predstavila že pred leti.

Po napornih pogajanjih je bil dosežen sporazum med Evropskim parlamentom in Svetom šele v času nizozemskega predsedovanja oziroma junija letos. Kot je bilo že rečeno, ne gre za prvo EU direktivo s področja procesnih pravic, prostor osebne varnosti se postopoma širi v Evropski uniji in to je dobro.

Poročilo podpiram, saj zagotavlja skupne in minimalne standarde glede pravice do brezplačne pravne pomoči osumljenim in obtoženim osebam v kazenskih postopkih, kadar jim je bila odvzeta prostost, ter brezplačno pravno pomoč za osebe, zoper katere je bil uveden postopek po evropskem nalogu za prijetje.

Po mojem mnenju je bilo prvotno predlagano besedilo Evropskega parlamenta preoptimistično, saj je predvidevalo, da se področje uporabe te direktive razširi tudi na primere, ko prostost osebam v postopku ni bila odvzeta. Tega bremena pa vse države članice ne bi zmogle. Besedilo sedaj predvideva bolj realen obseg in je zato vsekakor boljše.

Na drugi strani pa podpiram razširitev te direktive na nudenje redne, ne le začasne brezplačne pravne pomoči, saj se bo s tem vsaj skušalo zagotoviti pošteno sojenje skozi ves kazenski postopek. To bo okrepilo medsebojno zaupanje držav članic v pravosodne sisteme. Pravilna je tudi določba, ki predvideva možnost izterjave, kadar prihaja do zlorab s strani oseb, ki niso upravičene do redne brezplačne pravne pomoči.

Ta direktiva s področja procesnih pravic je en korak na poti k pravičnemu sojenju v Evropski uniji, a na izvajanje skupnih minimalnih standardov vladavine prava bi morala EU biti bolj pozorna tudi takrat, ko gre za dvomljive sodne, včasih tudi politično motivirane, procese v nekaterih tranzicijskih državah, kjer še niso dosegli niti običajnih standardov vladavine prava.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). – Herr Präsident! Viel Positives wurde heute schon erwähnt und dem will ich mich anschließen: dass der Zugang zum Rechtssystem nicht von Zahlungsfähigkeit abhängig sein soll, dass er nicht durch nationale Grenzen erschwert wird und, dass die Verfahren möglichst einheitlichen Standards unterliegen sollen. Hier konnte das Parlament wesentliche Verbesserungen erreichen. In Zeiten, wo das europäische Haus heftigen Stürmen ausgesetzt ist und wo der Eindruck erweckt wird, dass nichts mehr funktioniert, ist das ein positives Zeichen – ein Signal, dass es geht und dass die Zusammenarbeit der Institutionen funktionieren kann, wenn der Wille dazu vorhanden ist.

Dieses Beispiel sollten wir auch als Vorbild für andere Bereiche nehmen, und wir sollten uns vor allem freuen, dass der gemeinsame Raum der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts, ein ähnlich wichtiges Projekt wie der Binnenmarkt, heute eine wesentliche Aufwertung erfährt.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (ECR). – Hr. Formand! Der er noget grundlæggende forkert ved et retssystem, der ikke må beskytte sine egne borgere, men skal forlade sig 100 % på andre landes retssystem.

Det er velkendt, at der er ganske store forskelle mellem de 28 medlemslandes retssystemer i dag, både materielt og formelt. Det kan godt være, vi alle sammen har skrevet under på de samme konventioner og traktater, men ude i virkelighedens verden er der en enorm forskel på, hvordan sagerne køres, fra Bulgarien og Rumænien over Finland, Danmark og Storbritannien til Centralkontinentet. Den forskel er ikke afspejlet i arrestordren, og det er den heller ikke, efter at dette retsgrundlag er blevet vedtaget i dag. Det er ikke bare et problem for de mennesker, som rent faktisk rammes af, at de udsættes for forskellige behandlinger i forskellige lande. Det er ud fra en ren traditionel europæisk betragtning en katastrofe. Det er meget ueuropæisk. I Europa har det altid ligget os på sinde, at det enkelte land kunne beskytte sine egne borgere. Men med dette regelgrundlag forhindres medlemslandene i at beskytte deres egne borgere. Det er ikke værdigt.

Jeg er nødt til at sige, at med de latterlige sager, vi også har set, hvor arrestordren er blevet brugt på anklager om at have stjålet en gris, anklager om at have stjålet nogle bagdæk, anklager om at have haft få gram hash i lommen, så er vi langt ude på et overdrev, hvor disse regler aldrig nogen sinde skulle have fundet anvendelse. Derfor må vi have i hvert fald en bagatelgrænse for, hvad der skal til, således at medlemslandene og borgerne har mulighed for at beskytte sig selv imod dette regelsystem, som jeg godt nok synes er grotesk.

 
  
MPphoto
 

  Beatrix von Storch (EFDD). – Herr Präsident! Es geht um den Vorschlag zur EU-weiten Harmonisierung der Prozesskostenhilfe, und ich möchte nicht auf die Prozesskostenhilfe eingehen, sondern auf die Begründung der Kommission, warum wir die nun europaweit vereinheitlichen sollen, und ich zitiere deswegen wörtlich die Kommission: „Das mit dem Vorschlag verfolgte Ziel lässt sich von den Mitgliedstaaten allein nicht hinreichend verwirklichen, weil das Recht auf vorläufige Prozesskostenhilfe in den EU—Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausgestaltet ist.“ Die Kommission sagt also: Die Regeln sind unterschiedlich, deswegen müssen sie vereinheitlicht werden, und das genau ist die Beendigung und die Außerkraftsetzung des Subsidiaritätsprinzips. Natürlich sind die Regeln unterschiedlich, denn sie werden von verschiedenen Parlamenten gemacht. Unter jedem unserer Dokumente in Europa steht das Europamotto: „In Vielfalt geeint“. Erinnern wir uns daran und hören wir mit dieser Gleichmacherei auf – entbrüsseln Sie sich!

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). – V súčasnosti existujú veľké rozdiely v kvalite ponúkanej právnej pomoci v jednotlivých členských štátoch, a preto vítam predložený návrh Európskej komisie aj zapracované zmeny, ktoré sme navrhli my z Parlamentu, a považujem ho za dôležitý krok pre zabezpečenie minimálnej právnej pomoci vo všetkých členských štátoch. Predkladaná problematika je pomerne náročná, a preto je pochopiteľné, že Európskej komisii trvalo dlhšie pripraviť príslušné nástroje. Je však veľmi dôležité, aby sa nám spoločnými silami podarilo zabezpečiť adekvátnu a kvalitnú právnu pomoc. Podozrivé osoby nemôžu mať pocit, že sú im odopierané ich práva a že je v Európskej únii znižovaná úroveň právnej istoty a výkonu spravodlivosti. Musíme sa preto usilovať o zblíženie jednotlivých vnútroštátnych trestnoprávnych postupov a systémov, nakoľko harmonizácia v tejto oblasti je veľmi dôležitá na zabezpečenie vysokého štandardu v garantovaní právnej pomoci v Európskej únii. Očakávam, že členské štáty nebudú mať problém pri implementácii príslušnej legislatívy v záujme zvýšenia právnej istoty občanov Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Poštovani predsjedniče, jedan od temeljnih problema Zajednice je nedostatak povjerenja. Iako je utemeljena na dobrosusjedskim odnosima, činjenica je da je većina integracijskih koraka nailazila na određeni otpor upravo iz razloga što članice nisu vjerovale jedna drugoj.

Dobar dio tog nepovjerenja izvorište ima u pravosudnom sustavu. Članice žele da njihovi građani, tvrtke i interesi budu zaštićeni pred pravosudnim tijelima ostalih članica i to je sasvim legitiman zahtjev.

Ovo izvješće u tom smislu predstavlja korak u pravom smjeru. Priznavanje istih postupovnih garancija i prava osumnjičenih u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga važan je korak u izgradnji istinske suradnje u području pravosuđa i jačanju povjerenja među članicama.

Dosadašnja je pravosudna suradnja bila tek djelomična i obilježavalo ju je nedovoljno uzajamno priznavanje odluka pravosudnih tijela. Nakon uvođenja privremene pravne pomoći možemo očekivati značajniji pomak u smjeru bolje suradnje, čime će nedvojbeno doći do jačanja međusobnog povjerenja.

Predviđeni povrat troškova pružanja privremene pravne pomoći državama članicama u slučaju neispunjavanja kriterija za redovnu pravnu pomoć dodatno je jamstvo da ovaj prijedlog neće dovesti do novih zloupotreba. Želimo li izgraditi povjerenje u pravosudne sustave drugih članica, trebaju nam upravo ovakvi osigurači te stoga pozdravljam ovaj prijedlog izvjestitelja.

 
  
MPphoto
 

  Diane James (EFDD). – Mr President, today we see yet another example of the madness of freedom of movement and the associated European Union immigration system – a system that totally fails to discriminate between a European Union citizen with an unblemished record and one who has already been a menace in his or her own country. Legal aid is a justifiable financial mechanism to support those of insufficient means to enable them to achieve justice through a national legal and court system. It becomes completely open to abuse when the borderless European Union actually encourages the free movement of criminals and crimes.

In the UK alone, British courts are dealing with over 700 notifications involving European Union migrants each week – that is an increase of more than 40% over the past five years – and 12% of the United Kingdom prison population are now foreign nationals. I will not even try to estimate or get the figures for those on bail.

Many of these individuals already have criminal records and, once in court, they milk the system. It is not just the United Kingdom system they are milking, it is every court system because of the bizarre situation we are in. In the United Kingdom, the cost of translation services alone is now a significant burden for United Kingdom courts.

No one is denying anyone justice. Justice should mean justice, but national justice should come first and United Kingdom citizens’ eligibility and entitlement to legal aid should not be sacrificed to a European Union dictate.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). – Mr President, we need to strengthen the rights of suspects and accused persons, not only to protect their human rights, but also to improve our criminal procedure system and to make it more just and effective. If because of objective factors, such as low income, a bad family situation, a poor standard of living and the high cost of a legal aid lawyer, people did not receive proper professional protection, they became an easy target for unprofessional procedures and staff. The system became lazy, neglectful and unjust.

That is why it is necessary in the European Union to set high a common minimum standard of legal aid. This minimum standard also allows the strengthening of mutual trust among judicial authorities and can thus help improve the mutual recognition of decisions in criminal matters. I fully support the report’s author’s approach whereby Member States should ensure that ordinary legal aid has to be provided at all stages of the criminal justice process. Information on legal aid in criminal proceedings should be easily accessible and understandable.

 
  
 

Intervenții la cerere

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já se evropským trestním právem zabývám více než patnáct let, a proto mi dovolte několik poznámek. Já nejsem pro samoúčelnou harmonizaci trestního práva na evropské úrovni, ale toto je jiný příběh a několikrát to tady zaznělo.

Ve chvíli, kdy jsme před patnácti lety – a já si to pamatuji, byl jsem tehdy v českém parlamentu –, prosadili evropský zatýkací rozkaz, tak už tehdy jsme říkali, že musí následovat další harmonizace procesního trestního práva tak, aby ten zatýkací rozkaz mohl fungovat.

Pro posluchače vysvětluji, znamená to, že občané Evropské unie jsou ze své domovské země vydáváni do jiného státu Evropské unie k trestnímu stíhání. A proto je tedy nutný minimální standard trestního práva. To je důvod proč, jak už jsem řekl, nejsem pro samoúčelnou harmonizaci, ale tady je důvod jasný: umožnit občanům, kteří jsou vydáni do jiné země Evropské unie k trestnímu stíhání, aby jim byla garantována trestní procesní práva. A mezi ně určitě patří i právo na bezplatnou právní pomoc.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, doamnă comisar, drepturile la apărare, garanțiile procedurale în procesele penale sunt de bază, așa cum și dumneavoastră ați precizat. Deși avem reglementări în privința dreptului la traducere, de exemplu, personal am primit multe petiții prin care am fost informată că cetățenii care au fost reținuți nu au avut dreptul la traducere. Dreptul la un proces corect este un drept cetățenesc care nu trebuie nici negociat și nu trebuie să țină cont de locul unde este judecat cetățeanul, de naționalitate, gen sau vârstă. Este nevoie, din punctul meu de vedere, de o directivă care să armonizeze drepturile în Uniunea Europeană în această problemă. Rezultatul judecării nu trebuie să depindă de posibilitățile financiare ale persoanei judecate. Trebuie să fim onești însă, doamnă comisar, și să spunem că sunt persoane care nu pot să se apere din lipsă de resurse financiare. Procesele echitabile pentru toți trebuie să fie scopul acestei armonizări. Mi se pare nepotrivită formularea la articolul 4 din propunerea Comisiei pentru că lasă o portiță de neaplicare a asistenței juridice gratuite și citez „atunci când acest lucru este în interesul actului justiției”. Eu cred că trebuie să fie în interesul cetățeanului.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει από το 2013 την πρόταση οδηγίας για την προσωρινή νομική συνδρομή για υπόπτους ή κατηγορουμένους και για τη νομική συνδρομή σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τούτο σημαίνει ότι οι ύποπτοι ή οι κατηγορούμενοι σε ποινική διαδικασία θα πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, είτε έχουν στερηθεί την ελευθερία τους, είτε όχι. Κάθε κράτος μέλος οφείλει δηλαδή να παρέχει στην πράξη επαρκή νομική βοήθεια σε άτομα που δεν διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους και που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι για ποινικό αδίκημα.

Επιπλέον, κάθε χώρα της Ένωσης πρέπει να εξασφαλίζει νομική αρωγή σε υπόπτους ή κατηγορουμένους χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πριν από οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια απαιτεί παρουσία συνηγόρου υπεράσπισης. Τέλος, το δικαίωμα νομικής αρωγής πρέπει να βασίζεται στον έλεγχο των πόρων του αιτούντος και κάθε κράτος μέλος πρέπει να λαμβάνει μέτρα ώστε να βελτιωθεί η ίδια η ποιότητα της νομικής αρωγής για τους υπόπτους ή κατηγορουμένους και τούτο προκειμένου να τηρείται η επιταγή της ΕΣΔΑ, δηλαδή η εξασφάλιση της δίκαιης δίκης.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle sentenze giudiziarie presuppone che gli Stati membri cooperino maggiormente e che rafforzino la fiducia nei reciproci sistemi giudiziari penali, a partire proprio dal modo in cui sono tutelati i diritti degli indagati e degli imputati.

L'approccio adottato dalla Commissione ha il pregio di fornire la garanzia di un livello minimo di patrocinio a spese dello Stato in tutti gli Stati membri, ma necessita, a causa della sua frammentarietà, di opportuni accorgimenti per rendere effettivo il diritto di difesa. Innanzitutto, è opportuno assicurare garanzie riguardanti la qualità dell'assistenza legale offerta. In secondo luogo, occorre tener conto delle preferenze degli indagati, degli imputati e dei ricercati per quanto riguarda la scelta del difensore d'ufficio. Lo stesso principio vale anche per la necessità di garantire la continuità nella rappresentanza legale. Importante anche la previsione della possibilità di sostituire il difensore d'ufficio qualora l'indagato o l'imputato abbia perso ogni fiducia nel proprio avvocato e sia in grado di giustificarlo con motivazioni verificabili.

 
  
 

(Încheierea intervențiilor la cerere)

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Mr President, the objective of all the proposals strengthening procedural rights that we have made in recent years has been to promote the principle of equality of arms, and to provide all parties with the protection of a fair trial. I am confident that we have contributed to increasing mutual trust in Member States’ judicial systems. The Legal Aid Directive will give a strong signal that procedural safeguards for suspects and accused persons are taken very seriously in the European Union, even if this implies costs for Member States. I therefore strongly encourage you to vote in favour of this directive tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Dennis de Jong, rapporteur. – Ik denk dat het debat liet zien dat er grote overeenstemming is in het Parlement over de noodzaak van deze richtlijn. Ik wil ook de commissaris bedanken voor haar inzet in het begin van de route die we gelopen hebben met de Raad. Gedurende de onderhandelingen hebben ook haar vertegenwoordigers zeker op de cruciale momenten bijgedragen. Het werk is alleen niet af. We zullen nu - de Raad is hier niet - moeten gaan kijken wat de lidstaten hiermee gaan doen. Want je zult bij het verzamelen van informatie alleen al afhankelijk zijn van goede informatie over wat er nou in de praktijk gebeurt. Wordt het goed uitgevoerd? Wordt die kwaliteit echt bewaakt of gaan er toch weer verdere bezuinigingen plaatsvinden in sommige lidstaten op de sociale advocatuur, op de rechtsbijstand? Dat vereist een actieve inzet van de Commissie, een actieve inzet van het Parlement en ook een actieve inzet van ngo's die er gelukkig zijn, zoals Fair Trials International en andere die daarop toezien.

Dan voor de toekomst. Er was één opmerking van de commissaris waar ik een beetje van schrok, omdat ze de indruk wekte van: nu zijn we klaar met die strafprocesrechtskant. Ik denk dat er in ieder geval één terrein is, maar er zijn er misschien meerdere, waar we echt op door moeten gaan, en dat is het terrein van het voorarrest, van de voorlopige hechtenis en de omstandigheden daarvan. Ik hoor te veel geluiden van mensen die zijn overgedragen naar een andere lidstaat en dan vervolgens terechtkomen in redelijk mensonterende situaties. Dus ik steun van harte de oproep van een aantal ngo's en ook van een groep in het Parlement die zeggen: nu moeten we doorgaan met volgende voorstellen. De routekaart is nog lang niet af. Ik reken ook op de commissaris bij de verdere invulling van met name dat punt ‘voorarrest’.

 
  
MPphoto
 

  Președintele. – Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc astăzi, 4 octombrie 2016.

Declaraţii scrise (articolul 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. – La cooperazione giudiziaria in ambito penale si scontra con numerose difficoltà, prima fra tutte la differenza tra i sistemi giuridici nazionali e la gelosia che gli Stati mostrano nel voler mantenere il proprio bilanciamento tra misure repressive e garantiste. Ció porta anche necessariamente a difficoltà nel riconoscimento delle sentenze relative ed è stata quindi individuata una road map che fissi alcuni diritti di base validi su tutto il territorio dell'Unione. Tra questi rientra quello al gratuito patrocinio da parte dello Stato, che viene introdotto dalla direttiva in esame. Il livellamento non viene fatto in modo ambizioso, ma il risultato ottenuto è comunque soddisfacente. È importante che si prosegua su questa via e che, sempre più, si miri ad una omologazione dei diritti che garantisca livelli di tutela il più elevati possibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Je souhaiterais remercier notre rapporteur Denis De Jong, mais également mes collègues rapporteurs fictifs, pour notre bonne coopération tout au long de ce dossier. Les négociations ont été longues et difficiles, mais nous sommes parvenus à trouver un accord qui peut être soutenu par tous. Nous avons fait le choix de l'ambition en allant plus loin que la proposition de la Commission européenne.

Grâce à notre travail, des normes minimales communes en matière d'accès à l'aide juridictionnelle seront garanties tout au long de la procédure pénale. L'adoption de ce texte concrétise alors pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté le droit d'accès à un avocat déjà promu en Europe. Cette législation complète la gamme d'instruments européens renforçant les droits procéduraux des citoyens européens. Ceci dans un espace cohérent de liberté, de sécurité et de justice en Europe.

Mais bien des progrès restent encore à faire. Un dossier est ouvert sur la table des négociations depuis bien trop longtemps: celui du Parquet européen. J'appelle alors le Conseil à avancer sur ce texte. L'Europe de la Justice ne restera qu'une illusion tant que nous n'aurons pas finalisé ce dossier.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. – Podpiram dopolnitev predloga direktive, da so po Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in Mednarodnemu paktu o političnih in državljanskih pravicah priznavata pravico do brezplačne pravne pomoči tistim, ki nimajo dovolj sredstev, da bi sami plačali za pravno pomoč, če to zahtevajo interesi pravičnosti. S predlogom Komisije bomo tako dobili minimalno raven brezplačne pravne pomoči v vseh državah članicah.

 

5. Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Preşedintele. – Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea privind raportul lui Marietje Schaake, în numele Comisiei pentru comerț internațional referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (COM(2014)0001 – C7–0014/2014 – 2014/0005(COD)) (A7–0267/2015).

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, rapporteur. – Mr President, the cross-party collaboration and the successful outcome of the negotiations with the Commission and Council sent three strong messages today: Europe delivers, and it is stepping up its efforts to curb the trade and promotion of torture and death-penalty goods; trade policy helps strengthen human rights; and the European Parliament played a decisive role in achieving this important upgrade and update of the legislation. So I would like to thank very much the shadow rapporteurs, as well as everyone in this House, for working towards the biggest majority we have seen on a trade-related issue in the current parliamentary term. This strong EU position and EP position allowed us to improve key points, despite initial reluctance in Council.

I am glad that advertising online for banned goods, and also trade fairs, will be illegal. This extends the ban on services facilitating this dreadful market of torture and death-penalty goods and services. I am glad we included the ban on transit via the EU for prohibited goods and that, in addition, knowledge-based transit bans will be in place for multipurpose goods. We also added the urgency procedure, which allows for rapid bans or controls on new products, and, to make the rules future-proof, we expanded the reach of the urgency procedure to cover all annexes to the legislation, thus enabling the Commission swiftly to add new items to annexed lists of banned or controlled items if this is necessary.

We will add law-enforcement standards, so that, when the competent authorities are looking at the supply of technical systems related to Annex 3 goods, they must see that there is a provision promoting law-enforcement standards that respect human rights and contribute to the prevention of torture. Another key element is the inclusion of several steps for better sharing of information. The updated agreement covers the possibility of the competent authorities sharing information with the national preventive mechanisms established under the optional protocol to the UN Convention against Torture.

An Anti-Torture Coordination Group will monitor the application of the rules, with Parliament’s experts attending meetings on the preparation of delegated acts and the updating of annexes.

We have made this EU regulation a baseline, and there is room for national measures. Member States are permitted to adopt or maintain additional national measures that restrict certain ancillary services, such as transportation, financial services, insurance, advertising or promotion in relation to Annex 2 goods. And, in order to keep the door open for possible further strengthening, we have asked that the Commission, when reviewing the rules at the end of July 2020, should assess whether they should also include activities of EU nationals abroad. This is something that we in Parliament requested, and I hope it can be included in the review.

This whole update would not have been possible without the active involvement of civil society and of a number of people in the EU who care deeply about upgrading and updating our human rights record, and I would like explicitly to thank them as well. I would emphasise that we want to make sure we practise what we preach in Europe, and that we have to make sure that all foreign policy instruments, including for trade, help to address the world’s most pressing human rights issues.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. – Mr President, it was actually on Human Rights Day, on 10 December 2015, that we had the first trilogue on this issue of how to reform the so-called Anti-torture Regulation. Thanks to very good cooperation between the Commission and the Parliament and, of course, the Council, we managed to get something I think we can all be very proud of. I welcome this agreement. It is ground—breaking. I would like to thank the rapporteur, Marietje Schaake, and the shadow rapporteurs and, of course, the rapporteur for the Committee on Foreign Affairs, Mrs Barbara Lochbihler.

Many countries have, like the EU, abolished the death penalty for all crimes, but we know that the death penalty still exists, and the abolition of the death penalty worldwide remains one of the flagship objectives of our human rights policies. Today we show how we can concretely deliver trade’s contribution to this. We are leading the way. It is a ground-breaking revised version of the regulation designed to stop the trade in equipment used for the torture or execution of people.

The new reforms of the regulation from 2005 is now a robust export—controlled regime designed to prevent EU involvement in trading goods that are intended to be used for capital punishment or torture in third countries. As the rapporteur said, there are some very important new elements in this regulation. It covers such activities as brokering services, concerning goods located outside the EU, for which an authorisation will now be required, technical assistance, which will also require an authorisation, and also advertising. For the first time, we are introducing a ban on the display of goods in trade fairs in the EU. For those products made in third countries and exported in transit through the EU, we are making it more expensive and more difficult by introducing a ban. We simply cannot tolerate that these torture and execution products are circulated through our ports or through our territory.

We know that technology evolves and new products for torture may reach the market. That is why it is imperative that the list of products under export control can be updated quickly. The Commission will now have the possibility to use a fast—track – or urgency – procedure to amend the list of goods to which the regulation applies on the lists or the list of countries benefiting from the general export authorisation. Let me stress that, if this procedure is applied, it does not in any way deprive Parliament and the Council of their right to scrutiny of the delegated acts.

This regulation sets a high EU trade standard, which takes into account the need to respect human rights. It is an excellent example of the new value—based trade that is so essential for our trade policy. We have shown leadership when it comes to human rights. It is not only an empty statement, but this is a concrete way to contribute to it. With concrete action, through concrete measures, we show that we are taking the death penalty and torture seriously. We want to make it difficult and to remind countries, such as Saudi Arabia, Iran, China and also the US, that we do not tolerate, and we condemn, these practices. It is a message of support to all those people suffering torture and inhumane treatment in prisons and police stations that we care about them and we are listening to them.

The original regulation already made the point that restrictions on trade are instrumental in promoting respect for human rights and human life and thus it serves the purpose of protecting public morals in compliance with the WTO rules in this respect. In our contacts with third countries, be it with members of parliaments or governments, we should promote our values and explain that these restrictions are justified and proportionate. We should of course continue our fight against abolishing capital punishment for all crimes, and invite countries to apply similar end-use control to their exports. We should also explain that these trade restrictions are not intended to deprive third countries of listed medicinal products, but have to prevent such products from being used for the death penalty. We know that in the past that has actually worked. So authorisations can be granted for exports of medicinal products if it is shown that they are being used for the treatment of patients – i.e. the purpose for which they were originally developed.

So I hope that Parliament with the vote today will confirm the agreement that we reached last May. It is indeed a very important decision. A strong vote in this plenary will, of course, send a very powerful signal, showing that trade policy is not only about economies, jobs and investment, but is also a way to promote our values. I want again to reiterate my deepest thanks for the contribution and for the good collaboration we have had with this Parliament.

 
  
MPphoto
 

  President. – Thank you very much, but combinations of innocent medicines could also be lethal under certain circumstances.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten. – Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin Malmström! Ja, es gibt immer noch Unternehmen in der EU, die sogenannte Sicherheitsgüter vermarkten und exportieren, die aber eigentlich für Folter oder für die Umsetzung der Todesstrafe verwendet werden oder verwendet werden können. Dem wollen wir heute ein Ende setzen. Die Anti-Folter-Verordnung der EU etabliert ein Ausfuhrkontrollsystem für Güter und Aktivitäten, die für die Todesstrafe, Folter oder andere grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung genutzt werden oder genutzt werden können.

Allerdings war bisher die Liste der Schlupflöcher, die wir bei unserer bisherigen Verordnung hatten, sehr groß. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir viele dieser Schlupflöcher schließen konnten und dass wir einen guten überarbeiteten Text haben, in dem wir vieles verbessern konnten. Lassen Sie mich am Anfang eben auch als AFET—Berichterstatterin sagen, was Sie, Frau Malmström, ausgeführt haben. Ich denke, in unseren auswärtigen Beziehungen sollten wir alles daransetzen, dass auch andere Regionen solche Ausfuhrregulierungen machen, auch in den Beziehungen mit unseren Drittstaaten.

 
  
MPphoto
 

  Santiago Fisas Ayxelà, en nombre del Grupo PPE. – Señor Presidente, señora Comisaria, me gustaría antes que nada felicitar a la ponente Schaake por el gran trabajo realizado en este dosier de gran complejidad técnica y enorme trascendencia política.

La abolición de la pena de muerte y de los tratos inhumanos y degradantes se inscribe entre las grandes prioridades de la política de derechos humanos de la Unión. La Unión Europea, a través de este Reglamento, reafirma su política tendente a la eliminación de la pena de muerte en el mundo. Es un instrumento único, que permite asegurar el respeto de los derechos humanos consagrados tanto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en particular el respeto y la protección de la dignidad humana, el derecho a la vida y la prohibición de la tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes. Este acuerdo es un paso muy importante en la lucha contra la tortura y sentará un precedente que, espero, sirva de ejemplo a otras partes del mundo.

Como muy bien ha explicado la ponente, en mayo de este año alcanzamos un acuerdo con el Consejo sobre un texto de compromiso que incluye una gran parte de las recomendaciones del Parlamento. Me congratulo por ello. Se han prohibido una serie de productos destinados a infligir tortura o pena de muerte, así como su publicidad, promoción o tránsito por el territorio de la Unión. Para otro tipo de productos se han introducido una serie de controles para garantizar que su uso sea el correcto y no sirvan para fines de tortura o para imponer la pena capital.

No debemos olvidar que ciertos instrumentos o medicinas sirven para garantizar nuestra seguridad o curar nuestra salud, por lo que hay que buscar un equilibrio, definir de forma clara sus usos legítimos. Aquí está toda la dificultad: un mismo producto, bien empleado, puede salvar vidas y, mal empleado, utilizarse para ejecutar a una persona.

Desde el Parlamento Europeo también hemos conseguido que se cree un grupo de coordinación antitortura y que se adopten unas directrices sobre buenas prácticas en la verificación del uso final de estos instrumentos.

En conclusión, el texto resultante del trílogo nos parece apropiado y contribuye a la protección de los derechos humanos, y hace de la Unión Europea una pionera en la reglamentación del comercio de estos productos. Espero que podamos aprobarlo por una gran mayoría.

 
  
MPphoto
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, en nombre del Grupo S&D. – Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a la ponente por su excelente trabajo, por su sensibilidad e incorporación de las enmiendas que he presentado y por el buen resultado obtenido en la negociación, fruto también del excelente trabajo de la Comisaria Malmström y de su equipo, a quienes también felicito.

Y mi especial reconocimiento a Amnistía Internacional y a la Fundación Omega por su encomiable trabajo y por su implicación. Más de 1 600 personas fueron ejecutadas en 2015, mientras más de 20 000 esperaban en corredores de la muerte.

La Unión Europea es líder mundial en la defensa contra la tortura y la pena de muerte, pero de nada sirve si no viene reforzada por acciones firmes y vinculantes como la que ahora debatimos.

Hoy damos un gran paso adelante con la aprobación de este nuevo Reglamento en defensa de los derechos humanos, actuando contra la tortura y la pena de muerte. Con importantes avances para que ningún nacional ni empresa europea pueda lucrarse con este comercio en el seno de la Unión Europea. Extendiendo la prohibición y control a todas las actividades necesarias para su uso, como los servicios de intermediación, de asistencia técnica, de transporte, de publicidad o de exhibición en las ferias comerciales. Exigiendo un mayor deber de control y de información a los Estados miembros, y también la aplicación de sanciones. Y defendiendo las prerrogativas del Parlamento Europeo, incorporando a nuestros funcionarios expertos en el Grupo de coordinación, gracias al empuje del presidente de nuestra Comisión, el señor Lange.

Con este nuevo Reglamento, la Unión Europea —ya lo han dicho quienes me han precedido en la palabra— eleva los estándares para erradicar la tortura y la pena de muerte. Y por ello mi Grupo está satisfecho con el acuerdo; ojalá consigamos que se sumen el resto de países para que podamos acabar con las peores prácticas contra los derechos humanos.

Pero queda camino por recorrer. Lamento que no se haya incorporado la cláusula catch—all, aunque el procedimiento de emergencia, es verdad, es un avance para impedir el nuevo comercio de instrumentos que puedan ser considerados de riesgo. Y, desde luego, también nos hubiera gustado que se incorporase la extraterritorialidad, aunque confío en que el acuerdo de la Comisión de proceder a su evaluación en julio de 2020 tenga un final feliz.

Sigamos trabajando. Sigamos trabajando para conseguir una mayor vinculación del comercio como un instrumento fundamental en defensa de los derechos humanos. Hoy hay motivos para el optimismo.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie. – Ik spreek in naam van onze schaduwrapporteur Sander Loones. Evenredigheid, helderheid en flexibiliteit zijn de elementen van de herziening van deze verordening uit 2005 die onze fractie het meest waardeert. We juichen toe dat er evenredige controles worden ingesteld zonder dat die overbodige lasten creëren, lasten die de handel in goederen voor legaal eindgebruik zouden beperken. We staan ook achter de techniek van specifieke beknopte goederenlijsten die uit- en invoerders helderheid bieden en die snel kunnen worden aangepast aan veranderende technologieën en veranderende ontwikkelingen in de wereld. Door die combinatie van goederenlijsten en spoedprocedure wordt de geoorloofde toegang tot geneesmiddelen en farmaceutische producten niet in het gedrang gebracht. Ook andere aanpassingen van de verordening kunnen op onze goedkeuring rekenen, zoals de vereiste van een voorafgaande vergunning voor tussenhandeldiensten en technische bijstand voor goederen die vallen onder bijlagen III en III bis en het verbod daarvan voor goederen van bijlage II; het verbod van de doorvoer van goederen die vallen onder bijlage II en - als de transporteur weet dat de goederen voor foltering of doodstraf kunnen worden gebruikt - ook voor goederen van bijlage III en II bis, en ten slotte het verbod op reclame en het tentoonstellen en voor verkoop aanbieden op handelsbeurzen van bepaalde goederen.

We hopen samen met u op een kamerbrede goedkeuring. Onze felicitaties aan rapporteur Schaake en ook aan commissaris Malmström.

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Forenza, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi oggi qui approviamo un aggiornamento del regolamento sulla commercializzazione di beni che possono essere usati per pena di morte o tortura, dopo un trilogo impegnativo con il Consiglio e la Commissione.

Vorrei quindi, prima di tutto, ringraziare la relatrice on. Schaake per il lavoro egregio che ha svolto insieme al suo ufficio, al lavoro della segreteria della commissione INTA e del Servizio giuridico del Parlamento. Un lavoro che ci ha permesso di arrivare a un risultato che valutiamo positivamente e che contribuisce a migliorare un regolamento, quello del 2005, che ha presentato nella sua applicazione concreta alcune scappatoie che ne avevano impedito una piena implementazione.

Noi crediamo giusto e importante che l'Unione si impegni affinché non vengano commercializzati strumenti che possono essere usati per trattamenti disumani e degradanti, trattamenti lesivi della dignità umana. Proprio per questa ragione, proprio perché ritengo un segno di civiltà bandire pena di morte e tortura, colgo l'occasione per ricordare come episodi gravissimi di tortura e di violazione dei diritti umani accaddero quindici anni fa nel mio paese, in occasione delle manifestazioni contro il G8 a Genova. Lo ricordo anche perché ero presente in quei giorni, in quelli che Amnesty International ha descritto come la più grande sospensione dei diritti democratici in un paese occidentale dopo la Seconda guerra mondiale.

Ebbene, quindici anni dopo quegli atti gravissimi, dopo la sentenza della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, che nel 2015 ha condannato l'Italia per la condotta tenuta dalle forze dell'ordine durante l'irruzione alla scuola Diaz al G8 di Genova, dove appunto ci fu una vera e propria rappresaglia per provare l'umiliazione e la sofferenza fisica e morale delle vittime, l'Italia non si è ancora dotata di un provvedimento che riconosca il reato di tortura. Credo che il fatto che accada questo in questa Unione europea sia assolutamente grave.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Ja, wir haben es geschafft, viele der Schlupflöcher zu schließen, die die bisherige Anti-Folter-Verordnung noch gehabt hat, und das ist sehr positiv. Nun soll beispielsweise auch der Transit von Gütern durch die EU verboten werden, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass die Ware im Zielland zur Folter oder zur Anwendung der Todesstrafe genutzt wird. Da es aber auch auf diesem furchtbaren Markt immer Weiterentwicklung an Technologie für potenzielle Folterwerkzeuge gibt, wird nun auch dieses neue Eilverfahren eingeführt. Damit wird die Kommission in die Lage versetzt, ohne viel Aufwand neue Produkte auf die Liste verbotener oder genehmigungspflichtiger Güter zu setzen, und wird so hoffentlich auch schnell auf diese Entwicklungen reagieren können.

Endlich konnten wir uns auch darauf einigen, die Werbung für Folterwerkzeuge auf europäischen Handelsmessen zu verbieten. Zukünftig wird es also nicht mehr möglich sein, Folterinstrumente in einem EU-Mitgliedstaat auf Messen auszustellen. Diese Messen ziehen ja auch immer viele Interessenten aus nichteuropäischen Ländern an.

Besonders zu begrüßen ist schließlich auch, dass nationale Behörden nun Informationen über bestimmte Handelsgeschäfte an die nationalen Stellen zur Verhütung von Folter weitergeben müssen, die die Unterzeichnerstaaten des Übereinkommens gegen Folter einrichten müssen. Diese Forderung war uns gerade aus menschenrechtlicher Sicht besonders wichtig, und es war eine Kernforderung bei uns im Menschenrechtsausschuss, dass wir das in die Verordnung hineinbekommen.

Alle diese Änderungen waren längst überfällig. Es ist aber jetzt auch absolut notwendig, dass die Mitgliedstaaten die neuen Bestimmungen zügig und konsequent umsetzen, und wir sollten uns auf allen Ebenen dafür starkmachen, dass auch andere Länder im Kampf gegen Folter und Todesstrafe voranschreiten. Dieses Ausfuhrkontrollsystem, das die EU geschaffen hat, ist das einzige seiner Art weltweit und eines der wenigen Beispiele dafür, dass Handelspolitik durchaus mit Menschenrechten nicht nur in Einklang zu bringen ist, sondern ihrer Durchsetzung und ihrem Schutz dienen kann.

Leider ist die Lage in anderen Regionen und Ländern eine ganz andere. Der Handel mit Sicherheitsgütern wird sehr viel weniger stringent geregelt als beispielsweise der Handel mit konventionellen Militär- oder Rüstungsgütern, und das obwohl sich die Technologie für diese Dual-use-Güter laut Amnesty International in den letzten Jahren maßgeblich weiterentwickelt hat. Auch mussten wir einen Anstieg in der Anzahl der Firmen, die solche Güter herstellen und vertreiben, sowie auch deren geografische Ausbreitung vornehmlich in Ländern mit wenig bis gar keinen Herstellungs- und Handelskontrollen verzeichnen. Wenn wir aber eine Welt ohne Todesstrafe und ohne Folter wollen, dann muss es ähnliche Ausfuhrkontrollsysteme auch in anderen Ländern und Regionen geben. Und wir sollten vielleicht auch beginnen, an einem internationalen Abkommen zu diesem Bereich zu arbeiten.

 
  
MPphoto
 

  Tiziana Beghin, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, contrariamente a quanto si crede, noi europei non abbiamo abolito la pena di morte, l'abbiamo solo delocalizzata. In Europa, infatti, non si uccide più, ma prodotti e medicinali fatti in Europa sono usati per infliggere torture o addirittura la pena di morte in paesi senza scrupoli.

Dal 2005 esiste un regolamento che cerca di mettere un freno a questo traffico, ma aveva bisogno di essere aggiornato e, insieme ai colleghi e guidati dalla relatrice Schaake, che ringrazio, è proprio quello che abbiamo fatto. Abbiamo aggiornato la definizione di tortura, rafforzato i controlli, creato un sistema di scambio d'informazioni e di aggiornamento rapido e addirittura vietato il transito sul nostro territorio di molti di questi strumenti. Il risultato finale non racchiude il 100 % delle nostre richieste, ma è senz'altro un passo avanti.

Per fermare la pena di morte e la tortura il Movimento 5 Stelle vota sì. Mi chiedo però che cosa farà il Partito democratico, che predica bene qui al Parlamento europeo ma dall'Italia continua ad esportare armi e strumenti di tortura verso le dittature.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). – Κύριε Πρόεδρε, έχουμε εδώ άλλη μία έκθεση για τη δημιουργία εντυπώσεων και τίποτα παραπάνω. Δεν πρόκειται τα βασανιστήρια και οι εκτελέσεις να αποτραπούν με την απαγόρευση εμπορίας των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται σήμερα διότι είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιηθούν άλλα, απλά, καθημερινά και εύκολα προσβάσιμα αντικείμενα προς τον σκοπόν αυτόν. Τους εικονικούς πνιγμούς στο Γκουαντάναμο, με μια πετσέτα κι ένα μπουκάλι νερό, πώς θα τους απαγορεύσετε; Στο καλύτερο σενάριο, θα καταφέρουμε απλά να κάνουμε τις εκτελέσεις ακόμη πιο οδυνηρές. Ήδη συζητούν στις ΗΠΑ το ενδεχόμενο να αντικαταστήσουν τη δύσκολα ανευρέσιμη και ίσως προσεχώς απαγορευμένη θανατηφόρο ένεση με την αγχόνη ή με το εκτελεστικό απόσπασμα.

Όλοι οι πολιτισμένοι άνθρωποι καταδικάζουμε τα βασανιστήρια. Άποψή μου πάντως είναι ότι πρέπει να ξανανοίξει η συζήτηση πάνω στη θανατική ποινή. Είμαστε σίγουροι ότι θέλουμε να στέλνουμε πίσω στην κοινωνία δράστες ιδιαιτέρως ειδεχθών εγκλημάτων; Ορισμένες χώρες της Ένωσης έχουν ελαστικές ποινές και διαφυλάσσουν υπερβολικά τα δικαιώματα του δράστη, αδιαφορώντας όμως για τα δικαιώματα του θύματος. Εμείς αρκούμαστε σε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα. Έχει αποδειχθεί ότι κατά συρροή δολοφόνοι, τρομοκράτες, μεγαλέμποροι ναρκωτικών συνεχίζουν τη δράση τους και μέσα από τη φυλακή. Γιατί να έχουν αυτοί περισσότερα δικαιώματα από τα εκατοντάδες θύματά τους;

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE). – Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wir sollten alles dafür tun, dass Folterwerkzeuge wie elektrische Stühle, Daumenschrauben, Streckbänke und anderes weltweit nicht eingesetzt werden, dass sie nach Europa nicht eingeführt werden können, dass sie aus Europa nicht ausgeführt werden können und dass wir alle Produkte, die irgendwie durch Europa durchgeführt werden, stoppen und aus dem Markt und aus der Lieferkette entfernen.

Deswegen unterstützt unsere Fraktion diese Gesetzgebung und die Änderung. Wir sind für ein Transitverbot. Alle Produkte, die unter diese Regelung fallen, müssen wirksam von unseren Behörden entfernt werden. Wir sind für das Verbot von Werbung und bei Messen. Wir sind dagegen, dass für solche Produkte in irgendeinem Medium Werbung gemacht werden darf. Wir unterstützen es, dass die Mitgliedstaaten zusätzliche Maßnahmen ergreifen können. Wenn ein Mitgliedstaat merkt, dass etwas schiefgeht, wenn ein Mitgliedstaat merkt, dass eine Lücke da ist, dann muss es schnell möglich sein, entsprechend zu verschärfen.

Wir sind für ein Verbot der Vermittlungstätigkeiten und für technische Hilfe. Es ist doch geradezu pervers, wenn immer noch Bürger aus der Europäischen Union in anderen Ländern Diktatoren, Despoten oder andere Organisationen dabei beraten, wie man Menschen am besten foltern kann oder welche Instrumente dafür einzusetzen sind.

Wir unterstützen die Überprüfungsklausel, die vorgesehen ist. Wir müssen sicher sein, dass nach einigen Jahren auch überprüft wird, inwieweit unsere Regulierung greift. Wir sind für die Einführung des Dringlichkeitsverfahrens. Wir müssen sicherstellen, dass wenn neue perverse und perfide Methoden erfunden werden, diese schnell in die entsprechenden Anhänge aufgenommen werden. Wir wünschen uns, dass die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten bei all ihren Gesprächen mit Drittstaaten auf dieser Welt sicherstellen, dass alle Dinge, die irgendwie dazu beitragen, Foltermethoden und anderes zu verhindern, eingesetzt werden.

Wir sind für eine Stärkung des Informationsaustauschs. Wir müssen die Behörden in unseren Mitgliedstaaten besser motivieren, ja geradezu dazu zwingen, dass sie Informationen austauschen, um wirklich grenzüberschreitenden Handel mit solchen Produkten zu stoppen. Und wir unterstützen die neue Koordinierungsgruppe Verhütung von Folter, denn wir wollen gemeinsam unsere Gesetzgebung weiterentwickeln und sicherstellen, dass die Europäische Union weiterhin beispielgebend dafür sein kann, wie man Folter und andere menschenverachtende Methoden verhindert.

In diesem Sinne unterstützt unsere Fraktion grundsätzlich freie Handelsbeziehungen. Aber wir setzen uns gerade deshalb dafür ein, dass dort, wo freier Handel missbraucht wird, wir diesen auch unterbinden. In diesem Sinne freue ich mich, dass wir in diesem Haus mit breiter Zustimmung diese Gesetzgebung vorantragen.

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME Sylvie GUILLAUME
Vice-présidente

 
  
MPphoto
 

  David Martin (S&D). – Madam President, I would like to thank the rapporteur and the Commission for the excellent work they have done on this report. The anti-torture regulation is an excellent example of the value-based trade on which trade policy should be focused. It demonstrates that values can have, in the right circumstances, priority over business and over profits, and therefore it is to be warmly welcomed.

This is also a great success for Parliament, as most of our recommendations have been taken on board. Measures agreed which have already been mentioned include the EU transit ban for torture and capital-punishment goods, which will make sure that, in the future, the EU in no way contributes to the trade in these goods thus inadvertently participating in violations of human rights and international law.

We now have a system in place which should guarantee that there are no loopholes in this law but, as Daniel Caspary has rightly said, what is now important is the full commitment of all the Member States to continued monitoring of the situation. And, while I welcome the regulation, it is worth pausing in a debate like this to remind ourselves that, incredibly in the modern world, torture is actually still on the increase and the use of the death penalty went up in the last three years for which have statistics. So this is a good step in the right direction, a good victory for Parliament and a good decision by the European Union to strengthen the 2005 regulation, but let us not be complacent about the situation we face in the current world.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz (GUE/NGL). – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Ich möchte auch im Namen meiner Fraktion der Berichterstatterin Anerkennung für den Verhandlungserfolg aussprechen, auch den Schattenberichterstattern.

Mit der neuen Verordnung schaffen wir sicherlich Folter nicht ab. Laut Amnesty International haftet die Schande der Anwendung von Folter an 82 % der Staaten dieser Erde. Für Folterinstrumente wurde bislang sogar auf Messen geworben, unter anderem auf der skandalösen Messe „Enforce Tac“ in Nürnberg in Deutschland. Zumindest damit soll mit dieser Verordnung Schluss sein.

Doch Folterknechte sind erfinderisch. Für Waterboarding benötigen die Täter keine EU-Technologie. Deshalb meine ich: Wir müssen Organisationen und Institute auch finanziell erheblich stärker fördern, die mit ihrem mutigen Einsatz Fälle von Folter oder Fälle von Handel mit Folterinstrumenten aufdecken. Staaten, in denen immer wieder gefoltert wird, sollten jegliche Handelspräferenzen seitens der EU verlieren.

VN Sonderberichterstatter De Schutter hat zu Recht Durchsetzungsmechanismen für Menschenrechte auch in internationalen Abkommen verlangt. Entsprechende Regelungen sind deshalb in die Nachhaltigkeitskapitel von EU-Handelsverträgen verbindlich aufzunehmen.

Und nicht zuletzt noch ein Blick nach Ungarn: Wir müssen geflüchtete Opfer von Folter aufnehmen und schützen. Wir müssen ihnen bei der Bewältigung ihrer Traumatisierung auch alle medizinische Hilfe ermöglichen.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Korwin-Mikke (NI). – Pani Przewodnicząca! Chciałbym zwrócić uwagę, że Amerykanie, również w Polsce, stosowali jako torturę duszenie wodą, i zakaz eksportu wody powinien być również wprowadzony. W krajach sowieckich stosowano wbijanie zapałek i wykałaczek pod paznokcie. Zapałek już nie ma, ale zakaz eksportu wykałaczek powinien być koniecznie wprowadzony. A teraz mówiąc poważnie: takiej ilości głupoty to jeszcze w tym parlamencie nie widziałem. Rozumiem, że ludzie, którzy to zrobili, to ludzie zacni, ale proporcja głupoty do zacności nie może przekraczać pewnych granic. Gdyby ktokolwiek czytał rezolucję Parlamentu Europejskiego, to byśmy byli przedmiotem żartów satyryków na całym świecie. Na szczęście nikt tego nie czyta, a poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Madam President, this is a very important topic and I think it highlights again the amount of good work that the European Union endeavours to do and its efforts to achieve a good standard of human rights across the globe, especially in areas with which we have dealings in relation to trade. I would like to compliment the rapporteur, Marietje Schaake, for her good work: as always, it has been comprehensive and dedicated.

This is really about closing the loopholes, and that is what has been achieved to a large degree. You will never, of course, close loopholes one hundred percent, and it has been pointed out that some goods traded could be used both to save and to kill people. Be that as it may, movements such as abolishing the death penalty are something that we are very strong on, and this is something we have to work towards continually.

So this is a positive action by the European Union to help promote human rights across the globe and that is to be commended.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange (S&D). – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! In der Tat: Fußfesseln mit Stromstößen bei Folter oder Daumenschrauben auf einer Messe in Europa oder Medikamente zum Vollzug der Todesstrafe – alles das made in Europe! Nein, das darf nicht Wirklichkeit sein. Wir müssen klarmachen, dass Folter und der Vollzug von Todesstrafe nicht in unserem Wertekanon, nicht im Interesse der Europäischen Union ist, und insofern haben wir heute eine Gesetzgebung vor uns, die dafür sorgt, dass eben keine Folterwerkzeuge mehr exportiert werden, dass dafür nicht geworben werden darf, dass sie nicht ausgestellt werden dürfen und dass es auch keinen Transit gibt. Und das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung für eine wertbasierte Handelspolitik, die deutlicher macht, dass Handel nicht allein über ökonomische Beziehungen zu organisieren ist und ökonomische Interessen zu verfolgen hat, sondern in der Tat auf Werten der Europäischen Union basiert.

Dass wir das so hingekriegt haben, war in der Tat ein Erfolg des Europäischen Parlaments. Herzlichen Dank an die Berichterstatterin, Frau Marietje Schaake, aber auch an Frau Malmström herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission!

Leider kann ich den Dank nicht unbedingt an den Rat weitergeben, weil wir den Rat und die Mitgliedstaaten doch sehr stark drängen mussten, diese Gesetzgebung in dieser Form jetzt so zu verabschieden – gerade auch, was einen Schnelltest für neue Produkte anbetrifft. Aber wir haben jetzt wirklich ein tolles Modell auf dem Tisch. Dieses Modell sollten wir auch als Blaupause für eine Gesetzgebung nehmen, die kommt. Die Kommission hat jüngst letzte Woche die Gesetzgebung zu Dual-use-Gütern veröffentlicht, also dem Export von Gütern, die sowohl militärisch als auch zivil genutzt werden können. Auch da müssen wir klarmachen: Wir stehen zu unserer wertbasierten Handelspolitik. Güter, die missbräuchlich genutzt werden, dürfen nicht exportiert werden.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL). – Madame la Présidente, s'interdire de fournir des produits, des médicaments, des poisons destinés à torturer ou à donner la mort est un acte de civilisation. C'est donc le sens de notre soutien à ce texte. Continuons d'agir pour l'abolition de la peine de mort partout où elle existe dans le monde.

Il nous faudra aussi réviser nos politiques commerciales de telle sorte que les pays qui dispensent des traitements inhumains ne bénéficient d'aucun traitement commercial préférentiel. Pour cela, il conviendrait d'avoir le courage d'utiliser toutes les clauses inscrites dans les accords de partenariat pour faire respecter les droits humains et la démocratie en suspendant ces accords commerciaux ou d'association, comme toute coopération militaire, dès lors que des faits de torture ou des traitements inhumains sont constatés. C'est la condition de la mondialisation du progrès humain.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Buda (PPE). – Doamnă președintă, pedeapsa capitală, tortura, dar și tratamentele cu cruzime inumane sau degradante sunt incompatibile cu principiile și valorile care guvernează Uniunea Europeană. Împrejurarea că unele substanțe sau produse din Uniunea Europeană pot fi utilizate pentru execuția ființelor umane prin injecție letală este o realitate, astfel încât este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare prin care să se prevină încălcarea drepturilor omului sub acest aspect. În acest context, este important să se asigure o îmbinare adecvată a măsurilor de natură legislativă, administrativă, judiciară și externă ale Uniunii Europene pentru a preveni și interzice producția, comerțul și utilizarea bunurilor destinate torturii, precum și a controla în mod efectiv elementele cu utilizări potențial letale și inumane. Importanță majoră și eforturi sporite trebuie direcționate către controlul exporturilor, dar și către elaborarea unei liste specifice cu bunuri care urmează a fi controlate. Cu toate acestea, eforturile nu pot fi limitate doar în direcția de eradicare a torturii prin reducerea disponibilităților echipamentelor cu care se pot comite abuzuri, ci și cu promovarea unor controale adecvate dincolo de frontierele sale. În continuarea acestor eforturi, Uniunea Europeană ar trebui, de asemenea, să încerce să controleze alte servicii care pot contribui la răspândirea produselor ce pot fi utilizate pentru tortură sau pedeapsa capitală, cum ar fi serviciile financiare, dar, mai ales, cele de comercializare. Pe de altă parte, în ceea ce privește asistența tehnică a furnizorilor ar trebui să le fie interzis să acorde instruire, consiliere, formare sau să transmită cunoștințe sau tehnici practice care ar putea ajuta la comiterea unor execuții judiciare. Nu în ultimul rând, trebuie subliniată necesitatea de a monitoriza în mod adecvat punerea în aplicare a angajamentelor statelor membre, inclusiv obligația lor de raportare și schimb de informații prin intermediul unui sistem securizat și criptat.

 
  
MPphoto
 

  Alessia Maria Mosca (S&D). –Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esito dei negoziati con Consiglio e Commissione rappresenta una vittoria politica del Parlamento e dell'Unione europea tutta. La normativa proposta tocca da vicino uno dei valori di cui l'Unione è portatrice: il sostegno ai diritti umani e la lotta contro la pena di morte.

Ci sono due principi generali che sono alla base della questione. Anzitutto, l'Unione europea, capofila nella lotta alla pena capitale, deve essere coerente. Non siamo credibili se pretendiamo di proteggere i diritti umani in paesi lontani, mentre permettiamo che le nostre aziende commercializzino in quegli stessi Stati alcuni fra i prodotti che contribuiscono alla perpetuazione di soprusi contro la dignità umana.

In secondo luogo, il testo si inserisce coerentemente nella strategia commerciale europea, una politica volta a promuovere sviluppo sostenibile e crescita, imponendo alla globalizzazione i principi di tutela e giustizia sociale. Il nostro obiettivo è garantire agli attori del commercio globale una base di regole comuni che permettano di correggere e prevenire gli effetti collaterali della globalizzazione. È indispensabile che l'Unione europea sia all'avanguardia in questa battaglia di civiltà per evitare che i cambiamenti che stanno accompagnando la nostra epoca diventino armi in mano a pochi, a svantaggio dei più deboli. Il bando alla commercializzazione, alla promozione e al transito di queste merci risponde proprio a questa necessità e per questo auspico che l'Aula si esprima nel modo più unitario possibile.

 
  
MPphoto
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL). – Señora Presidenta, creo que es positivo y necesario que se regule el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte, infligir tortura o tratos degradantes, y por ese motivo creo que este informe va en la dirección correcta. Pero hay que tener claro que la Unión Europea no tiene ninguna credibilidad mientras continúe pasando por alto lo que hacen sus socios en cuanto a la tortura, o lo que hacemos nosotros mismos.

Ejemplos hay muchos: los vuelos secretos de la CIA, las cárceles, o que en Guantánamo se tortura impunemente desde hace ya catorce años, por no hablar de nuestra subcontratación de la deportación de inmigrantes o la concesión del estatus de país seguro a Turquía o, según un acuerdo secreto, a Afganistán.

No tendremos ninguna credibilidad en nuestra llamada «lucha contra la tortura» mientras continuemos lucrándonos con la venta de armas a Arabia Saudí o nuestros socios, como Israel o Estados Unidos, tengan legalizada la tortura. Los papeles lo soportan todo, pero, si estamos realmente contra la tortura, ¿no deberíamos empezar por presionar y condicionar nuestras relaciones con aliados y actores relevantes hasta que cumplan con la Declaración Universal de Derechos Humanos?

(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), question "carton bleu". – Cher collègue, permettez-moi de vous demander comment vous comprenez cette procédure d'urgence par laquelle les autorités douanières peuvent, par exemple, confisquer les produits de torture. Je n'ai pas compris comment cela fonctionne.

 
  
MPphoto
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), respuesta de «tarjeta azul». – Bueno, yo creo que más que una pregunta era una declaración para que constara en sus estadísticas, pero vamos, creo que hay muchos mecanismos para que nuestras relaciones comerciales estén supeditadas a una acción política. Sabemos cómo se puede hacer, lo que pasa es que tiene que haber consecuencias. Nunca hay consecuencias cuando se incumplen los derechos humanos si el socio es grande; si es pequeño, claro, cortamos relaciones inmediatamente.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Silva Pereira (S&D). – Senhor Presidente, Senhora Comissária, a União Europeia é bastante mais do que um simples mercado e sendo a proteção dos direitos humanos um valor fundamental da União, esse valor tem de estar no centro da política europeia de comércio. É por isso que as novas regras anti tortura acordadas no trílogo das instituições europeias merecem o apoio desta Casa, justamente porque constituem um passo muito importante para uma política comercial mais responsável e mais conforme com os nossos valores, capaz até de se constituir como uma referência exemplar neste domínio à escala global.

Quero, por isso, saudar o trabalho da Comissão e da delegação da Comissão do Comércio Internacional no trílogo que conseguiu integrar grande parte das recomendações do Parlamento no texto final e destaco dois pontos fundamentais: a proibição da publicidade e da promoção das mercadorias destinadas à tortura e também o procedimento de urgência que permitirá uma resposta rápida à circulação de novos produtos que possam surgir no mercado e sejam suscetíveis de utilização em atos de tortura. Com estas novas regras a política comercial da União fica melhor, o nosso combate pelos direitos humanos fica mais forte e o Parlamento Europeu continuará a cumprir a sua missão, vigiando a aplicação destas regras para que a política comercial da União seja efetivamente, na prática, fiel aos valores da União Europeia.

 
  
MPphoto
 

  Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL). – Señora Presidenta, la ponente Schaake y las aportaciones de nuestra colega Lochbihler han mejorado la propuesta de la Comisión, que refuerza el control de los instrumentos de tortura e incorpora aportaciones de Amnistía Internacional o de Omega. Sin embargo, hay armas y proyectiles no incluidos en los anexos y que, por tanto, no están sometidos a control o prohibición. Es el caso de las pelotas de goma.

La Comisión alude o se escuda en la falta de competencias y en que la legislación comunitaria no prohíbe el uso de pelotas de goma. Esto, unido al hecho de que la Lista Común Militar y la de productos de doble uso sean aplicadas de forma diferente por cada Estado miembro, agrava la falta de garantías y de seguridad.

Es hora, en mi opinión, de que solventemos estas lagunas, para que muertes como la del joven Iñigo Cabacas en 2012, causada por el impacto de una pelota de goma lanzada por la policía autónoma vasca, no ocurran nunca más. Y es hora de que apliquemos y hagamos respetar también en casa lo que preconizamos fuera.

 
  
MPphoto
 

  Jude Kirton-Darling (S&D). – Madam President, our trade policy can and should be a crucial tool to promote human rights, and this is what this regulation is all about. The EU rightly rejects the use of torture and the death penalty, and the way that we trade must reflect these fundamental values. This legislation will ensure that no EU business can profit from torture and that no company trading for goods for execution or torture can access the EU market. Effective enforcement will be absolutely crucial.

But it is worth reminding ourselves that, because this legislation is from the EU – the biggest trading bloc in the world – it can have a real impact in setting global standards in a way that no country could ever achieve unilaterally. I support this legislation and I very much hope that, despite Brexit in my own country, both the UK and the rest of the EU will continue to strive together for a strong, value-based trade policy worldwide.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). – Senhora Presidente, há uns anos atrás, a pedido da ONG Reprieve, iniciei, com outros colegas aqui no Parlamento Europeu uma ação para obter o resultado que hoje finalmente votaremos. Felicito a relatora Marietje Schaake, que conduziu as negociações entre a Comissão, o Conselho e o Parlamento em defesa das posições do Parlamento para introduzir cruciais alterações no Regulamento de 2005, corrigindo lacunas e aumentando o alcance e a eficácia.

É o caso das cláusulas que restringem e proíbem serviços de assessoria, transporte, corretagem, marketing e outros serviços acessórios à venda de produtos de risco ou proibidos. As empresas estabelecidas na União Europeia não poderão mais promover equipamentos proibidos em feiras de armas, exposições e online. Proibimos o fornecimento de assistência técnica na utilização de medicamentos ou outros produtos suscetíveis destes usos, para tortura, aplicação de pena de morte e introduzimos um procedimento de urgência que permitirá controlar novos produtos que apresentem riscos.

Não basta sermos contra a pena de morte e a tortura, universalmente. Precisamos de garantir que a União Europeia, na política comercial como noutras, é coerente e não, de maneira nenhuma, se presta a ser cúmplice na execução da pena de morte e de atos de tortura, que as nossas empresas, que as empresas europeias, não lucram com a venda de produtos que possam ser utilizados por ditaduras ou por democracias para causar tortura e infligir a pena capital a seres humanos. Coerência na defesa da dignidade humana, na base dos valores consagrados no Tratado da União Europeia e na Carta dos Direitos Fundamentais é fundamental na política comercial como noutras.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'Europa ha la necessità di ribadire il suo ruolo di leadership in campo internazionale nella lotta all'abolizione della pena di morte, della tortura e delle pratiche inumane e degradanti che violano i diritti umani. I paesi membri non devono essere complici, nemmeno indirettamente, di chi continua a compiere atti di tortura e maltrattamenti in totale disprezzo della Carta dei diritti fondamentali.

Il fulcro della linea europea deve essere la giusta combinazione di divieti e requisiti di autorizzazione per il commercio delle merci oggetto del regolamento. Non è sufficiente il mero divieto di commercializzazione di prodotti utilizzabili ai fini del compimento di atti di tortura e pena di morte. Occorre prevedere un sistema di autorizzazione anche degli articoli destinati a più usi, che potrebbero essere quindi oggetto di un utilizzo improprio. Ritengo opportuno che si ponga in essere un severo regime multilaterale di controllo delle esportazioni nel settore in questione. Particolare attenzione dovrà essere riposta ai medicinali utilizzabili per eseguire pene capitali tramite iniezione letale.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, η θανατική ποινή, τα βασανιστήρια και κάθε μορφή σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης και τιμωρίας απαγορεύονται από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρωπαϊκός κανονισμός κατά των βασανιστηρίων πρέπει να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως εργαλείο για την προστασία των ανθρώπων από τη βίαιη μεταχείριση επιβάλλοντας αποτελεσματικούς ελέγχους σε είδη και δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται για εκτέλεση θανατικής ποινής ή για βασανιστήρια. Αυτός ο στόχος απαιτεί άμεση αναδιοργάνωση των ελέγχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο εμπόριο οργάνων βασανιστηρίων, μια αναδιοργάνωση που, δυστυχώς, έχει καθυστερήσει σε πολλαπλά επίπεδα.

Πρέπει, λοιπόν, να απαγορευθούν οι διαφημίσεις και οι πωλήσεις αυτών των προϊόντων στο διαδίκτυο. Πρέπει ιδίως να ενταθεί ο έλεγχος των εξαγωγών των ειδών διπλής χρήσης που περιλαμβάνονται στους καταλόγους στρατιωτικού εξοπλισμού, είδη τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για βασανιστήρια. Εκτιμώ λοιπόν ότι δεν γίνεται να ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία την επικύρωση των διεθνών συμβάσεων κατά της θανατικής ποινής σε τρίτες χώρες και από την άλλη να ανέχεται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη χρήση πρακτικών και εργαλείων από τα Σώματα Ασφαλείας που αποδεδειγμένα οδηγούν σε μόνιμους τραυματισμούς ή ακόμη και σε θανάτους.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Doamnă președintă, doamnă comisar, ca membru al Comisiei IMCO mă interesează orice reglementare legată de comerț în piața internă, așadar și acest raport. Nu trebuie însă să dezvoltăm o piață liberă cu orice preț, vorbim de o Europă digitală, de comerț online și cred că este foarte important să vedem cum putem supraveghea piața pe acest segment. Este bine că se introduce interdicția produselor care sunt susceptibile de a fi utilizate pentru tortură. Pentru condamnarea practicilor de tortură trebuie intervenit fără ezitare. Restricțiile în acest domeniu, prevăzute în acest raport, sprijină de fapt combaterea pedepsei capitale și a torturii. Este bine că avem un raport care arată că susținerea dezvoltării comerțului liber nu ne împiedică să intervenim atunci când este vorba de produse periculoase. Cred însă, doamnă comisar, că este nevoie să revizuim periodic lista acestor produse periculoase deoarece inventivitatea și inovarea funcționează și în domeniul acestor produse. Susțin acest raport și îl voi vota și felicit raportorii și pe toți colegii care au lucrat la raport.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. – Mr President, it is rare that there is such consensus on a trade-related matter in this plenary, and I salute this, but this is truly an occasion where we can all be proud. The institutions, including Parliament under the very strong and affirmative leadership of the rapporteur, worked very closely together in the trilogues to achieve something really important that has a real effect on the most vulnerable people all across the world.

This is being closely watched by members of NGOs, of course, and also by many committed citizens who have been expecting us to take action today. And with your vote in a couple of hours we will do so.

What we have been considering here is the impact of trade in instruments that actually cause death and torture – lethal drugs, injections, electric chairs, choke belts, spiked batons – and we have prohibited the promotion of those products. I was shocked to see how such products are displayed at trade fairs all over the European Union or offered in catalogues.

Today we are addressing that loophole, which so many of you have talked about, and also making sure that we address transit issues, and that we have a quick procedure for updating so that we can ban new products in a quick and effective manner.

This, of course, makes a true contribution. It will not eliminate torture or the death penalty, because we cannot do that with this instrument alone, but it is a contribution and we will continue, with the other tools we have in various dialogues and in our foreign policy, to fight against these things that have no place in a civilised society. We are also sending a very powerful signal: that the European Union stands united in taking this step. So thank you again. I am looking forward to the vote and to working with you to make sure that this legislation is swiftly implemented and that it works in practice.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, rapporteur. – Madam President, I would like to thank everyone for their contributions, including Commissioner Malmström for her leadership across the board in her groups at the Commission. Together we have closed most loopholes, and we must ensure solid monitoring at the Member-State level. It is indeed, as the Commissioner said, hard to imagine the kinds of products and services that are offered at trade fairs and in online or offline catalogues. This must end.

Today’s update shows the EU leads in raising the bar globally to take concrete steps to end the death penalty and torture. The increase of torture and the death penalty call for such measures, from Iran to Saudi Arabia or Egypt, from China to the United States. We must push back and challenge these kinds of human rights abuses. In fact, we need more EU-wide leadership to push back against those who challenge the universality of human rights.

Today’s trade measures – and I hope they will be adopted with a large majority – will of course not in of themselves end the death penalty or torture. So we must see this step in sync with other measures and instruments the European Union has and must use.

We have to keep in mind when we do our work those people who are suffering from repression, violence, torture and the death penalty, often at the hands of their own governments. They must find in the European Union an advocate for their freedom. Today’s regulation is an important element to give meaning to the European Union’s human rights agenda, and I hope for all of your support.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu aujourd'hui.

(La séance, suspendue à 11 heures, est reprise à 12 h 05)

 
  
  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

(Mehrere laute Zwischenrufe eines Besuchers an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon.)

 

6. Slávnostná časť schôdze
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Der Präsident. – Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Ihnen mitteilen, dass der Umweltausschuss unseres Hauses gestern Abend den Bericht über das Übereinkommen von Paris angenommen hat.

(Beifall)

Damit ist die förmliche Voraussetzung dafür erfüllt, dass das Plenum heute über diesen Bericht, den der Kollege La Via uns hier vorstellen wird, abstimmen kann.

Es handelt sich um eine historische Abstimmung, da wir mit der Annahme dieses Textes den letzten politischen Schritt auf dem Weg zur Ratifizierung des Übereinkommens von Paris durch die EU gehen können. Und mit unserer Abstimmung würde der Weg frei gemacht, damit das gesamte Übereinkommen den notwendigen Schwellenwert überschreiten kann, um weltweit in Kraft zu treten. Nicht einmal ein Jahr nach seiner Verabschiedung im Dezember 2015 wäre dies ein herausragendes Ergebnis. Und es käme noch rechtzeitig vor der nächsten COP-22-Klimakonferenz in Marakesch.

Damit hätte die EU – wichtig in diesen Zeiten – Führungskraft bewiesen. Nur zum Vergleich: Zwischen der Verabschiedung und dem Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls vergingen acht Jahre. Wir sind jetzt knapp neun Monate nach der Pariser Konferenz. Ich bin daher sehr froh, dass Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meinem Vorschlag zugestimmt haben, diese historische Abstimmung in einem angemessenen und feierlichen Rahmen durchzuführen.

Wir sind deshalb sehr geehrt, dass der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Herr Ban Ki-moon, bei uns ist, und ich darf Sie, Herr Generalsekretär, der Sie ohne Zweifel einer der großen Architekten dieses historischen Übereinkommens sind, verbunden mit unserer Hochachtung für diese außergewöhnliche Leistung herzlich im Europäischen Parlament willkommen heißen!

(Beifall)

Unser Dank am heutigen Tage gilt aber auch der Französischen Republik, die als Gastgeberin der COP-21-Konferenz enorme politische Anstrengungen unternommen hat, um das Übereinkommen herbeizuführen. Daher freut es mich sehr, dass die amtierende Präsidentin der COP-21-Klimakonferenz unserer heutigen Sitzung beiwohnt, und ich möchte Ihnen, Frau Ministerin Royal, stellvertretend für die gesamte französische Regierung herzlich für Ihre großen Bemühungen danken.

(Beifall)

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Herr Ban Ki-moon, wird uns nun mit einer kurzen Rede beehren. Danach werden wir die Vorsitzenden der Fraktionen hören und im Anschluss daran zu den Abstimmungsprozeduren schreiten.

 
  
MPphoto
 

  Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations. – Your Excellency Mr Martin Schulz, President of the European Parliament, Your Excellency Mr Jean-Claude Juncker, President of the Commission, Your Excellency Mr Ivan Korčok, President-in-Office of the Council and State Secretary for EU Affairs, Your Excellency Madam Ségolène Royal, President of COP21, Your Excellency Mr Maroš Šefčovič, Vice-President in charge of Energy Union, Your Excellency Mr Miguel Arias Cañete, Commissioner for Climate Action and Energy, Your Excellency Mr Giovanni La Via, Chair of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, honourable EU parliamentarians, Excellencies, distinguished Ministers, ladies and gentlemen, it is a great honour for me, as Secretary-General of the United Nations, to take this opportunity to address once again the distinguished Members of the European Parliament. Thank you for this privilege.

I was not originally planning to come to Strasbourg but I diverted my travel to address you at this crucial time, at the invitation of President Schulz, on the importance of Europe’s ratification of the Paris Agreement on climate change. I deeply appreciate your leadership and engagement.

The European Union has a long and proud record of leadership on climate change – the defining challenge of our time. As Members of the European Union, your countries have demonstrated, time and again, that you not only recognise the seriousness of this threat but you are also ready to seize the opportunities it brings for building more sustainable, competitive economies and stable and healthier societies. From an early leadership role in the UN Framework Convention negotiations, to support for the Green Climate Fund and other funding mechanisms, to your own efforts in scaling-up clean energy, European Union members have stood strong.

Today you have another opportunity to demonstrate global climate leadership. I encourage you to build on your proud legacy and to support the speedy ratification of the Paris Agreement. This would allow the European Union, and its Member States which are in a position to do so, to deposit the ratification instrument at UN Headquarters in New York. Such a swift embrace of an international agreement would be a remarkable achievement at any time. It would be especially impressive for an agreement that addresses one of the most complex and all-embracing issues of our time.

In the past few weeks, we have seen tremendous momentum, from all corners of the globe, to bring the Paris Agreement to life this year. Already this week, India has formally joined the agreement. Thirty-one countries joined the agreement at a high-level event which I hosted at the United Nations on 21 September. Already in September, the world’s two largest emitters, China and the United States, have put their political support behind Paris and formally joined the agreement. I commend all of these governments for their vision and leadership. This means we have crossed the first threshold for entry into force. As of today, we have 62 countries which have joined this Paris Agreement.

Excellencies, honourable parliamentarians, ladies and gentlemen, I understand and respect the unique decision-making process of the European Union. At the same time, I welcome the decision by the EU Environment Ministers on 30 September to act on a fast track. This will enable individual countries to send their ratifications directly to the United Nations. I appeal to you to approve this fast-track procedure. We are on the verge of passing the 55% threshold. You now have an opportunity to make history by helping lead the world to a better future. I can think of no better way to secure the legacy of Paris than to have the agreement enter into force in record time, with the support of the world’s most powerful economies and its most vulnerable countries.

Rapid entry into force would demonstrate anew Europe’s commitment to international cooperation, which is at the heart of the European Union’s identity. It would spur the transformation to the lower-carbon, higher—opportunity, climate-resilient economy that we need in order to keep global temperature increases well below two degrees. And it would help to protect the world’s most vulnerable communities and assist them in adapting to inevitable climate impact. In the name of humanity and for the sake of future generations, I encourage you to support the speedy ratification of the Paris Agreement.

At a time of record heat, let us take historic action. At a moment of divisions on many other challenges, let us show that we are united on the biggest one of all. This is our chance to set a course towards a safer, more sustainable and more just future for all, on a healthy planet. Let us seize the moment and be true to the values and aims of our organisation.

As you may know, my mandate as Secretary-General ends at the end of this year, when I finish my tenure. It has been a great honour for me to serve this invaluable organisation and to work closely with the European Union and the European Parliament. I take this opportunity to express my deepest gratitude for all the wholehearted support you have given to me and to the United Nations over the past 10 years. I sincerely hope that the European Union will continue to lead in supporting the noble missions of the United Nations for human rights, sustainable development and lasting peace in our world. Thank you for your great leadership and your commitment. Let us work together to build a world better for all.

(The House accorded the speaker a standing ovation)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Vielen Dank, Herr Generalsekretär!

 

7. Hlasovanie
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt folgt die Abstimmungsstunde.

(Abstimmungsergebnisse und sonstige Einzelheiten der Abstimmung: siehe Protokoll).

 

7.1. Uzavretie Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (A8-0280/2016 - Giovanni La Via) (hlasovanie)
MPphoto
 

  Der Präsident. – Zunächst einmal eine kurze Erklärung zum Ablauf. Zunächst erteile ich das Wort den Vorsitzenden der Fraktionen, die eine kurze Erklärung für die jeweilige Fraktion abgeben. Danach erteile ich das Wort dem Präsidenten der Kommission sowie dem amtierenden Präsidenten des Rates. Zum Abschluss dieser Runde – wie bereits ausgeführt – erteile ich das Wort auf der Grundlage unserer Geschäftsordnung dem Berichterstatter und Ausschussvorsitzenden Giovanni La Via. Danach führen wir die namentliche Abstimmung durch. Im Falle der Annahme ist durch das Europäische Parlament die Ratifizierungsprozedur, das sogenannte Verfahren der Zustimmung, abgeschlossen.

Ich werde im Anschluss daran hier im Plenum einen sogenannten Übermittlungsbrief unterschreiben. Dieser Brief geht an den Präsidenten des Rates. Durchschriften davon erhalten der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Frau Ministerin Royal und der Präsident der Kommission. Mit diesem Übermittlungsschreiben ist der Rat in der Lage, die entsprechenden Voraussetzungen zur Hinterlegung der Urkunden in New York zu schaffen. Damit erreichen wir das Mindestquorum von 55 % und überschreiten es sogar, sodass mit dem heutigen Beschluss die Grundvoraussetzung für das Inkrafttreten des Übereinkommens von Paris geschaffen wird.

Nach der Abstimmung bitte ich den Präsidenten der Kommission, den Präsidenten des Rates, Frau Royal und den Generalsekretär sowie Herrn La Via, mich bei der Unterschrift zu begleiten.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrter Herren Präsidenten, sehr geehrter Herr Generalsekretär! Zunächst ein herzliches Willkommen im Europäischen Parlament, und ich möchte zum Ausdruck bringen, dass auch wir Ihnen danken, für Ihre Arbeit, die Sie für die Welt und in Partnerschaft mit Europa in den letzten zehn Jahren geleistet haben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Klimawandel ist wahrscheinlich die zentrale Aufgabe unserer Politikergeneration, und deswegen ist dieser Tag heute ein historischer Tag. Wir Europäer können stolz darauf sein, weil wir der führende Kontinent waren, um diese Frage zu beantworten. Ohne die Führungskraft Europas hätte ist es dieses Abkommen nicht gegeben, und dafür war wiederum Voraussetzung, dass wir Europäer geschlossen waren, dass wir mit einer Stimme sprechen und damit globale Fragen mitentscheiden. Es zeigt, wozu wir Europäer in der Lage sind. Wir Europäer müssen jetzt nach der Unterschrift auch handeln, das heißt, die bestehenden Zusagen müssen umgesetzt werden.

Für meine Fraktion möchte ich zum Ausdruck bringen: Globale Probleme brauchen globale Lösungen. Trotz des Populismus, den wir auf der ganzen Welt erleben, zeigen wir mit diesem Abkommen, dass die Welt in der Lage ist, globale Probleme gemeinsam zu beantworten. Die Menschen haben viele Sorgen, wenn es um globale Fragen geht – heute ist aber ein Tag des Optimismus. Heute zeigen wir, dass wir lösen können. Deswegen ist es ein guter Tag!

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Ministro Royal, illustre Ban Ki-moon, grazie per il suo impegno decennale e per l'invito che ci ha rivolto e che noi raccogliamo. L'Europa di oggi è finalmente l'Europa che vogliamo: non l'Europa chiusa in se stessa, ma l'Europa mondo che è fedele alla sua prima missione, che è quella di prendersi cura delle persone e della Terra. L'Europa deve essere un progetto al servizio di una vita migliore e non un insieme di arguzie giuridiche.

Oggi abbiamo una responsabilità storica e la onoreremo. Ma dobbiamo fare di più. Dobbiamo anche darci altri impegni, tradurre le cose scritte, decise e convenute e darci impegni ancora più ambiziosi. Il nostro pianeta, la Terra, è sorto miliardi di anni prima che si manifestasse la vita delle persone. La Terra non ci appartiene. Siamo noi che le apparteniamo e abbiamo il dovere di preservarla e di trasmetterla ai nostri figli.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt, on behalf of the ECR Group. – Mr President, it is now clear that last Friday’s agreement by EU environment ministers will bring forward the ratification of the Paris Agreement on Climate Change. As such, we recognise that the path is now clear for the European Parliament to give its formal consent, as foreseen by the Treaty.

The adoption of this agreement on the cumulative announcements by the end of the COP 21 of intended nationally determined contributions by 187 parties will now form the basis of a global effort. The ECR Group therefore notes that ratification will enable the EU to join with the United States, China and 60 other parties who have formally submitted their instrument of ratification. In light of this, the Paris Agreement will now become legally binding before the end of this year.

The Paris Agreement carries importance for all stakeholders, whether they be investors, businesses, civil society or policy-makers. Indeed, the global nature of the effort is made manifest by the 189 national climate plans which have been put forward. We should, however, be mindful that this step only marks ratification of the agreement and we await with interest to see how national governments across the EU will seek to implement the promises they have made.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I would like to thank the Secretary-General first of all for this last 10 years.

Madame la Présidente, soyez la bienvenue. Je suis content que vous ayez trouvé le chemin vers notre Parlement. Il y a encore sur votre bureau une petite invitation de la commission d'enquête EMIS. J'espère donc que vous connaissez maintenant le chemin.

So colleagues, I think that the COP21 Paris Agreement is historic. I think, in my opinion, it is even as historic as the Universal Declaration of Human Rights of 1948. As in 1948, COP21 is proof, in fact, that multilateralism works, and that the global governance of our planet is not a dream, as some people are saying. It proves also that we, Europe, can lead the world in the right direction and that in fact we are stronger together.

Mr Secretary-General, what a dramatic difference between this and the ongoing tragedy in Aleppo: civilians killed, hospitals bombed, and stalemate between America and Russia – the reluctance of the first coupled with the cynical and cruel determination of the other and, I would even say, the failing post-war logic of the Security Council.

I think COP21 and the Paris Agreement demonstrate exactly the opposite: that the international community and Europe can take responsibility, and that in fact multilateralism is the way forward for the next generations.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Herr Ban Ki-moon! Ich möchte Sie ebenfalls im Namen meiner Fraktion recht herzlich hier in diesem Saal begrüßen; es ist für uns eine große Ehre. Der Kampf gegen den Klimawandel ist eine globale Herausforderung, darüber sind wir uns alle einig.Es wurde ein verbindlicher Rahmen geschaffen, um Treibhausgase zu senken. Allerdings – und auch das möchte ich sagen: Wir verstehen den heutigen Akt, die heutige Entscheidung als einen Startschuss, weil wir nicht dabei stehen bleiben können. Wir müssen an die Art und Weise herangehen wie wir leben, wie wir produzieren, wie wir verbrauchen. Das, was eigentlich gemeinhin der allgemeine Kapitalismus ist, wird dazu nicht in der Lage sein. Lassen wir uns darüber reden, wie wir gemeinsam in der Weltgemeinschaft dieser Verantwortung nachkommen und wie wird dazu beitragen, dass unsere Umwelt, unsere soziale Gemeinschaft und auch das Zusammenleben mit den Tieren nachhaltig verändert wird.

Deshalb meine Aufforderung noch einmal: Die vereinbarten Ziele der Europäischen Union zur Senkung der Treibhausgase reichen nicht aus! Der Handel, der festgelegt worden ist, mit 4 EUR pro Tonne reicht nicht aus, er kommt über einen Ablasshandel noch nicht hinaus. Lassen Sie uns gemeinsam in unserer Verantwortung mehr tun. Dafür stehen wir zur Verfügung. Das wollen wir mit unterstützen – in Verantwortung für das zukünftigen Leben unserer Kinder.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Herr Generalsekretär Ban Ki-moon! Ich möchte – gerade weil ich denke, dass auch Ihnen jeden Tag wieder das Herz bricht, wenn Sie nach Syrien schauen – Ihnen und den Vereinten Nationen gratulieren zu etwas, was zumindest gelungen ist. Denn was man über das Übereinkommen von Paris sagen kann, das kann man jetzt auch über den Ratifizierungsprozess sagen, und ich bin tief davon überzeugt, dass dieses Übereinkommen für den internationalen Klimaschutz bedeutend ist, aber dass es eben auch bedeutend ist für die Vereinten Nationen, die Sie bis zum Ende dieses Jahres noch führen werden.

Ich wünschte Ihnen, dass Ihnen auch etwas gelingt angesichts des Schreckens, der aus Syrien und aus Aleppo berichtet wird.

Von Frau Royal erwarten wir als Grüne in der Europäischen Union, dass der Rat jetzt nicht nur im Ratifizierungsprozess entscheidungsfähig ist, sondern auch handlungsfähig, und zwar ehrgeizig handlungsfähig wird. Die Europäische Union hat alle Technologien, um anders zu wirtschaften: Wir können anders Energie erzeugen, wir können Transport anders organisieren. Wir müssen aber endlich auch mal springen. Wir dürfen nicht mehr zögern! Diese Konsequenz, die Sie heute hier demonstrieren, brauchen wir dann demnächst bei den Handlungen, für die die Spitzen der Europäischen Union stehen. Was wir in Europa machen, wie wir in den Industriestaaten dieser Welt wirtschaften, ist entscheidend für die Zukunft von Menschen außerhalb der Europäischen Union – nicht nur heute, sondern morgen und übermorgen.

Das Thema Flucht werden wir hier nicht diskutieren. Aber das Übereinkommen von Paris ist tatsächlich eine riesige Herausforderung, und die Europäer haben in den letzten Jahren mit Ehrgeiz gegeizt.

 
  
MPphoto
 

  Piernicola Pedicini, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche noi siamo soddisfatti della ratifica da parte dell'Unione europea dell'accordo di Parigi. Un passo dovuto, ma comunque cruciale e necessario. Purtroppo crediamo che non basterà. Questo è solo un primo passo che ci deve costringere a non mollare la presa. Un primo passo che ci deve spingere ad attuare nuove azioni concrete per affrontare la più importante tra le sfide da qui ai prossimi decenni. Voglio ripetere per questo le parole di Christiana Figueres: "se non attueremo un cambiamento radicale nei prossimi cinque anni, avremo un livello di sofferenza umana inaccettabile a causa della povertà". Allora dobbiamo avere il coraggio di abbandonare un modello assurdo, basato su una crescita illimitata avendo a disposizione risorse limitate. Dobbiamo avere il coraggio di sostituire la parola "crescita" con la parola "equilibrio". E fatemi citare per questo mio figlio di nove anni, che qualche tempo fa mi ha detto: "Papà, ma se cresciamo per sempre, dove andremo a sbattere con la testa?". Forse basterebbe soltanto quello, forse basterebbe soltanto guardare il mondo con gli occhi di un bambino, perché è a loro che lo lasciamo in eredità.

 
  
MPphoto
 

  Marcel de Graaff, on behalf of the ENF Group.(Inaudible) ... what they want to do with regard to climate change. The EU has nothing to do with this, and the EU should not ratify this climate agreement. Again, there are happy faces in this room because of this so—called historical landmark, and I understand that as the influence of the EU in this agreement is again evident.

The agreements are one-sidedly detrimental to developed countries, the climate effects are not clear at all and citizens must again bear enormous costs. The elite are laughing here while rubbing their hands. They will benefit from these climate action plans, but the hard-working citizens in the Member States will soon pay more for their electricity, their car, their heating, you name it. It is a shame.

At the moment that the EU is proudly ratifying this agreement, I see only one bright spot and that is that the Member States are free to fulfil or not fulfil this agreement any way they like, and that is a good thing.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). – Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Főtitkár Úr! A napirendünkön ünnepélyes ülés szerepel, ugyanakkor egy fontos tartalmi döntést fogunk meghozni. A szavazatunkkal az Európai Unió ratifikálja a párizsi klímavédelmi egyezményt. Ugyan ezt több ország már megtette, köztük Magyarország is, mégis ez döntő lépés lesz a hatálybalépés tekintetében. Az Európai Unió tagországai élen jártak a klímaváltozás elleni küzdelemben. Ambiciózus célokat fogalmaztak meg és teljesítettek. Amikor azonban még az ambiciózusnál is ambiciózusabb célok merülnek föl, szeretnék ehhez két megjegyzést tenni. Talán nem ünneprontás, mert sokrétű felelősségünk van az európai lakosságért és egy európai gazdaságért is. Tehát a radikálisnál radikálisabb lépések esetén figyelembe kell vennünk, hogy Európa csak a kibocsátás 10%-áért felel, és adott esetben globálisan nem csökkenésre, hanem csak egy áthelyezésre kerül sor.

Tehát ennél ezeket a szempontokat figyelembe kell venni az európai gazdaság versenyképessége érdekében. A másik megjegyzés: a legfontosabb a párizsi klímamegállapodásban, hogy jogilag kötelező érvényű. Az Európai Uniónak azonban érvényt is kell szerezni minden tekintetben ennek, és nem lehetséges, hogy az Egyesült Államok – mint az egyik legnagyobb kibocsátó – a hozzáállása, majd a teljesítés attól függjön, hogy az elnökválasztáson vajon ki kerül hatalomra. Az érdekérvényesítés azt jelenti, hogy minden fél teljesítse azt, amit vállal.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, président de la Commission. – Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, l'Europe démontre aujourd'hui qu'elle est capable de grandes choses lorsqu'elle sait conjuguer ses énergies et ses forces. Mais cet accord de Paris n'est pas tombé du ciel; il a fallu que les meilleurs d'entre nous y contribuent. C'est pourquoi je voudrais rendre, ici, hommage au président de la République française, François Hollande, à l'ancien ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius, ainsi qu'à Mme Royal, dont je voudrais souligner ici l'acharnement et la persévérance puisqu'elle n'a cessé de nous rappeler à notre travail et à notre devoir de ratification. C'est désormais chose faite.

Il y a un an, je déclarais dans cet hémicycle que l'Union européenne n'allait pas signer n'importe quel accord et que cet accord devrait être ambitieux, robuste et juridiquement contraignant. C'est chose faite aujourd'hui.

Nous avons donc la chance d'assister à un mouvement que l'Histoire retiendra. Je dirai à M. de Graaff que ce n'est pas la première ni la dernière fois que vous avez manqué votre rendez-vous avec l'Histoire. Mais l'Histoire progresse puisqu'il s'agit de nous occuper, je dirais – en étant peut-être trop pathétique –, d'une des grandes causes de l'humanité. Nous prenons notre avenir en mains et nous pouvons être fiers d'avoir fait ce que nous avons fait.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Ivan Korčok, Council. – Mr President, I would like to start by expressing our gratitude and appreciation for the leadership the Secretary—General of the United Nations has shown in our common effort to agree on this ambitious Paris Agreement. Secondly, I would like to thank him for the ten years of his service to the international community as Secretary—General of the United Nations.

Today the European Union is clearly reaffirming its commitment to continued climate action. Let me thank, therefore, this House, the Parliament and the Commission for their contribution and exemplary cooperation and to you, President, for your determination and efforts to ensure a speedy ratification of the Paris Agreement.

This commitment is also about our credibility and responsibility and about the role that the European Union plays on the global stage. The EU worked hard for many years to shape the new climate action agreement and to make it possible last year in Paris. At the extraordinary Environment Council meeting last Friday we worked hard to secure the support of Member States for the decision on the EU ratification of the Paris Agreement.

I am glad that later today the Council will formally adopt the decision on ratification. I want to assure this House, on behalf of the Presidency, that, as of today, we will start vigorously with its implementation.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Vielen Dank, Herr Korčok!

Wir kommen jetzt zur Abstimmungsprozedur. Dazu erteile ich zunächst das Wort dem Berichterstatter und Vorsitzenden des Umweltausschusses, Giovanni La Via.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via, rapporteur. – Mr President, as Chair of the Committee on the Environment and rapporteur, I am proud to recommend to the House to give the largest support to the EU ratification of the Paris Agreement.

Almost twenty years ago, the Kyoto Protocol was buried in the US Senate. Since then, the EU has been leading the international action to fight climate change and has worked hard to make Paris a success. Today I want to underline that the Paris Agreement will secure its entry into force in the House of European citizens.

It is an historic moment and it is the outcome of great work together: Members of the European and national Parliaments, the EU Member States, the European Commission and the Council Presidencies. In particular, I would like to recognise the work of Commissioner Arias Cañete, with whom I have been in permanent contact during this process.

Today’s vote shows that the European Union delivers on promises made. We must, and we can, hand over to future generations a world that is more stable and prosperous, a healthier and cleaner planet. Today we are closer to it. Today we can!

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Wir kommen nun zur Abstimmung über die Empfehlung zu dem Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des im Rahmen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen geschlossenen Übereinkommens von Paris im Namen der Europäischen Union.

(Die Abstimmung wird durchgeführt.)

(Der Präsident gibt das Ergebnis bekannt.)

Abgegebene Stimmen: 679

Ja-Stimmen: 610

Nein-Stimmen: 38

Enthaltungen: 31

(Beifall)

Ich stelle fest: Das Parlament hat dem Übereinkommen zugestimmt.

(Der Präsident unterzeichnet das Übereinkommen.)

 
  
  

Președinte: ADINA-IOANA VĂLEAN
Vicepreședintă

 

7.2. Žiadosť o zbavenie imunity Giorgosa Grammatikakisa (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto) (hlasovanie)
 

– Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). – Madam President, last Sunday, the Irreecha festival in Ethiopia ended in a massacre. According to Oromo sources, 678 people were killed by security forces shooting into the crowd in cold blood and causing a stampede.

Another 700 people have been murdered in Ethiopia in the past 10 months, as marathon runner Feyisa Lilesa denounced at the Rio Olympics. The UN High Commissioner for Human Rights and the African Commission on Human and People’s Rights have called for independent observers to enter the country and assess the situation and for an impartial investigation.

The EU, which pays lots of taxpayers’ money to the country via ODA, is silent. That silence is deafening. Will you, Mr President, speak up on our behalf in solidarity with the repressed people of Ethiopia and call for an international independent investigation into the Irreecha massacre and the ongoing repression in Ethiopia?

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  President. – Madam Gomes, we will take note of your comments even though this was not a point of order.

 

7.3. Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie v záujme poskytnutia pomoci Grécku v nadväznosti na zemetrasenie, ktoré postihlo v novembri 2015 Iónske ostrovy (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos) (hlasovanie)

7.4. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)

7.5. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons) (hlasovanie)

7.6. Právna pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a právna pomoc v konaní o európskom zatykači (A8-0165/2015 - Dennis de Jong) (hlasovanie)

7.7. Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (hlasovanie)

7.8. Dohoda o strategickej spolupráci medzi Europolom a Čínou (A8-0265/2016 - Claude Moraes) (hlasovanie)

7.9. Budúcnosť vzťahov medzi AKT a EÚ po roku 2020 (A8-0263/2016 - Norbert Neuser) (hlasovanie)
MPphoto
 

  President. – That concludes the vote.

 

8. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení

8.1. Uzavretie Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (Giovanni La Via (A8-0280/2016))
  

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Ad oggi solo sette Stati membri hanno ratificato l'Accordo di Parigi. Per questo motivo la Commissione europea ha spinto per ottenere il mandato eccezionale di presentare un unico strumento di ratifica a nome dei 28 Stati membri. Il Consiglio europeo dell'Ambiente straordinario del 30 settembre ha votato un testo modificato rispetto all'originale con il quale si rimanda agli Stati membri e all'Unione la responsabilità di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni. È stato inoltre eliminato l'impegno dell'Unione di verificare periodicamente e con strumenti legali il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dichiarati dagli Stati membri nell'ambito dell'accordo di Parigi. Poiché credo che l'accordo sia un punto di partenza per trattare un tema così importante e delicato come i cambiamenti climatici, e quindi è strettamente necessaria la ratifica di tutti gli Stati membri, ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ El Acuerdo de París es el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante que se adopta en materia de cambio climático. Fue adoptado en la 21ª COP de la CMNUCC, que tuvo lugar en París del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015.

Yo he votado a favor para que tanto la Unión como los siete Estados miembros que han completado el proceso de ratificación, puedan depositar sus instrumentos de ratificación en la sede de la ONU en Nueva York el viernes 7 de octubre, lo que permite que el Acuerdo de París entre en vigor a tiempo para la COP22, que tendrá lugar en Marrakech del 7 al 18 de noviembre de 2016.

El grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo y la Delegación española han trabajado fehacientemente para que la Conferencia de París fuera un éxito, abogando por la adopción de un acuerdo ambicioso y de rápida implementación. Los socialistas piensan que la Unión no puede quedarse atrás de otras potencias mundiales cuando se trata de ratificar, por lo que han votado favorablemente la resolución que habilita al Consejo a adoptar formalmente la decisión de ratificación por procedimiento escrito urgente.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker, Jane Collins and Mike Hookem (EFDD), in writing. – We in UKIP are against this recommendation because we oppose the climate change alarmism supported by green lobbies, often financed by the EU Commission. They are the cause of our current damaging and counter-productive energy policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de la ratificación en nombre de la Unión del Acuerdo de París, puesto que se trata de un gesto simbólico de validación de este acuerdo negociado por las partes, que luego ha de ser ratificado e implementado por cada Estado miembro de las Naciones Unidas.

Ahora bien, no comparto la retórica triunfalista sobre este Acuerdo de París. Si bien mi voto ha sido favorable, este acuerdo me resulta insuficiente, puesto que se basa fundamentalmente en los compromisos voluntarios y mecanismos de mercado que crítico. He votado a favor de este acuerdo de mínimos, siendo consciente de que a pesar de los avances, está aún lejos de ser una respuesta efectiva al cambio climático.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ Le 30 septembre dernier, les États membres se sont accordés pour une adoption rapide par l’Union européenne de l’accord de Paris, sans attendre la ratification par ses 28 États membres. Cet accord a été approuvé en séance plénière aujourd’hui, ce dont nous nous réjouissons.

L’Accord de Paris va donc entrer en vigueur lors de la COP 22 qui se tiendra à Marrakech du 7 au 18 novembre prochains; c’est un moment historique pour la planète: la communauté internationale va pouvoir mener le combat du siècle contre les bouleversements climatiques.

Il y a un an, le Parlement européen avait plaidé pour des objectifs climatiques juridiquement contraignants, accompagnés d’outils financiers solides. L’ambition est au rendez-vous: sur le fond, et aussi par la rapidité de l’adoption par l’Union!

À nous tous maintenant d’en faire le point de départ d’une nouvelle ambition européenne : cela passe par un budget européen à la hauteur, doté de ressources propres, pour réaliser la transition écologique et économique et concrétiser les engagements de l’Europe. Ce combat ne fait que commencer.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της σύστασης σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, διότι εκτιμώ ότι με αυτό τον τρόπο θα σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη της στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλουν σε παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Les accords de Paris conclus après la COP 21 sont pavés de bonnes intentions. Avec mes collègues du Front national, je m'y suis opposée, car ils auront pour conséquence majeure d’accélérer la désindustrialisation de l’Europe, réduite à devenir une zone de chalandise pour produits manufacturés dans des conditions environnementales et sociales accablantes. Un tel accord n'est pas crédible au regard des niveaux élevés de pollution des États-Unis et de la Chine par rapport à ceux des pays européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing.I am concerned about the potential impact of this on our energy policy. There is a need to find cost-effective means of renewable energy. However, artificial targets caused by an overly alarmist point of view lead to renewables being introduced before the technology is available to ensure that they are economically sustainable.

A better approach would be a research-based one, solving the storage problem first before introducing forms of energy production which are, for example, intermittent.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte car j’estime que, l’Union européenne ayant joué un rôle central dans la négociation de cet accord, il est donc juste qu'elle le conclue désormais. Dans les prochains mois, notre défi consistera à mettre à jour la loi européenne sur le climat. Cependant, visons à ne pas annihiler par des mesures trop contraignantes l’esprit d'entrepreneuriat et à faire fuir progressivement l’industrie européenne au-delà de nos frontières.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, sudarymą ES vardu. Paryžiaus susitarimas yra didelis istorinis laimėjimas kovojant su klimato kaita ir siekiant daugiašališkumo. Pritariu, kad ratifikavimo sprendimas dėl Paryžiaus susitarimo pabrėš aiškią ES ir jos valstybių narių lyderystę bei svariai prisidės prie visuotinės kovos su klimato kaita.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ We in UKIP are against this recommendation because we oppose the climate change alarmism supported by green lobbies, often financed by the Commission. They are the cause of our current damaging and counter-productive energy policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport propose de donner le feu vert au Conseil pour la ratification de l’Accord de Paris issu de la COP21. Sur l’essentiel du sujet, je demeure opposé à la tartufferie des Accords de Paris qui serviront surtout à accélérer la désindustrialisation de l’Europe et à n’en faire qu’une zone de chalandise pour produits manufacturés produits en dehors du Vieux Continent dans des conditions sociales et environnementales accablantes.

En effet, il me paraît tout à fait contre-productif de poursuivre la stratégie engagée de «décarbonisation de l’économie» de l’UE tant que la Chine (qui prévoit d’augmenter sa pollution) et surtout les États-Unis n’auront pas rejoint les niveaux européens de pollution en équivalent tonne de CO2/habitant.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ L'accord de Paris est un événement historique dans la lutte contre le changement climatique et pour le multilatéralisme. Il s'agit d'un accord ambitieux, équilibré, équitable et juridiquement contraignant.

Celui-ci fixe notamment comme objectif à long terme de prendre des mesures à l'échelle de la planète pour maintenir l'augmentation des températures mondiales bien en dessous de 2° C par rapport aux niveaux préindustriels. Il instaure également un mécanisme dynamique permettant de dresser des bilans et d’ajuster à la hausse les ambitions au fil du temps. L’accord prévoit que les parties prenantes soient juridiquement tenues de prendre des mesures d’atténuation nationales pour atteindre les objectifs énoncés dans leur contribution, mais prévoit également un dispositif de solidarité ambitieux entre pays riches et moins riches.

Convaincu que cet accord devrait accélérer la transition vers une économie mondiale résiliente face au changement climatique et climatiquement neutre, j’ai voté en faveur de son adoption.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor de esta resolución que concede su aprobación a la celebración del Acuerdo de París. En la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015, 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima. Para evitar un cambio climático peligroso, el Acuerdo establece un plan de acción mundial que pone el límite del calentamiento global muy por debajo de 2º C. El Acuerdo entrará en vigor en 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ La conclusione dell'Accordo di Parigi, al termine della COP21, ha rappresentato un passaggio fondamentale nella storia del contrasto ai cambiamenti climatici, un punto di svolta decisivo verso un'efficace azione, collettiva e globale, in una sfida che è tra quelle cruciali del nostro tempo. L'Europa non può che assumere un ruolo di leadership in questo campo, seguendo l'impegno già promosso in questi anni e indirizzando i propri sforzi verso la creazione di un'economia al tempo stesso sostenibile e competitiva, che sappia garantire stabilità ed equità sociale. Ho quindi votato convintamente a favore della relazione La Via, che approva la conclusione dell'Accordo di Parigi e consente all'Unione europea di unirsi alle 62 parti che hanno già ratificato l'accordo. Grazie alla ratifica da parte dell'UE, esso potrà entrare in vigore in tempo per la conferenza sul clima COP22 che si terrà a Marrakech dal 7 al 18 novembre prossimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este Informe que implica la aprobación del Acuerdo de París, adoptado por consenso en la última COP 21. Aunque se trata de una votación simbólica, ya que la ratificación se tiene que dar a nivel de los Estados miembros, es importante porque supone que el Parlamento Europeo se comprometa con los objetivos del Acuerdo de París, pidiendo a cada Estado miembro de la Unión que ratifique el Tratado. El Acuerdo entrará en vigor en el plazo de un año a partir del 12 de diciembre de 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ L'enfer étant pavé de bonnes intentions, j'ai préféré m'abstenir sur ce rapport prévoyant de laisser le Conseil ratifier l'accord de Paris issu de la COP21.

Si les objectifs environnementaux sont louables, les contraintes que l'Europe choisit d'imposer à ses industries font peu le poids face aux stratégies économiques de la Chine qui, si elle a ratifié l'accord, a pourtant d'ores et déjà prévu d'augmenter sa pollution. Il en va de même pour les États-Unis, qui ont certes politiquement envoyé un symbole fort en ratifiant l'accord, mais qui n'ont toujours pas rejoint les niveaux européens de pollution en équivalent tonne de CO2 par habitant.

Enfin, je comprends que l'Union joue ici le chronomètre puisque de la ratification dépend son statut au prochain sommet mondial de l'ICAO à Montréal. Le principe de précaution ne semble pas s'appliquer à nos politiques industrielles.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Non condivido quanto sostenuto nella relazione che analizza la conclusione dell'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Ritengo che con questo accordo l'UE si sia impegnata a garantire ingenti finanziamenti ai paesi in via di sviluppo senza però ottenere concretamente nulla in cambio, né da un punto di vista ambientale né da quello economico, e sono convinta che nuocerà fortemente alla competitività del tessuto produttivo dei nostri territori. In questo periodo di gravissima crisi economica e sociale in Europa, l'Unione non dovrebbe siglare accordi impossibili da mantenere se non chiedendo ulteriori sacrifici ai nostri cittadini. Per tutti questi motivi non ho sostenuto col mio voto questo testo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. – El Acuerdo de París es el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante que se adopta en materia de cambio climático. Fue adoptado en la 21ª COP de la CMNUCC, que tuvo lugar en París del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015. Yo he votado a favor para que tanto la Unión como los siete Estados miembros que han completado el proceso de ratificación, puedan depositar sus instrumentos de ratificación en la sede de la ONU en Nueva York el viernes 7 de octubre, lo que permite que el Acuerdo de París entre en vigor a tiempo para la COP22, que tendrá lugar en Marrakech del 7 al 18 de noviembre de 2016. El grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo y la Delegación española han trabajado fehacientemente para que la Conferencia de París fuera un éxito, abogando por la adopción de un acuerdo ambicioso y de rápida implementación. Los socialistas piensan que la Unión no puede quedarse atrás de otras potencias mundiales cuando se trata de ratificar, por lo que han votado favorablemente la resolución que habilita al Consejo a adoptar formalmente la decisión de ratificación por procedimiento escrito urgente.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą, kuriame nagrinėjamas Paryžiaus susitarimas dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos. Paryžiaus susitarimas yra didelis istorinis laimėjimas, kovojant su klimato kaita ir siekiant daugiašališkumo. Šis susitarimas yra plačių užmojų, subalansuotas, teisingas ir teisiškai privalomas. Tai, kad COP 21 pabaigoje buvo priimtas susitarimas ir 187 šalys paskelbė numatomus nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus (INDC), yra lemiamas pokytis siekiant imtis visapusiškų ir kolektyvinių pasaulinių veiksmų, o juos įgyvendinus neabejotinai ir negrįžtamai bus paspartintas perėjimas prie klimato kaitos poveikiui atsparios ir klimato atžvilgiu neutralios pasaulio ekonomikos. Šiuo pasauliniu veiksmu siekiama nukreipti pasaulio vystymąsi taip, kad būtų išvengta pavojingos klimato kaitos. Susitarimu pripažįstama, kad reikėtų kuo greičiau pasiekti aukščiausią pasaulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamo kiekio ribą ir antroje šio šimtmečio pusėje neutralizuoti poveikį klimatui. Be to, šiame susitarime numatytas plataus užmojo solidarumo priemonių rinkinys, apimantis tinkamas nuostatas dėl klimato srities veiksmų finansavimo ir dėl poreikių, susijusių su prisitaikymu prie klimato kaitos ir klimato kaitos neigiamų padarinių sukeliamais nuostoliais bei žala, tenkinimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Predlagani sklep o sklenitvi Pariškega sporazuma sem podprl z največjim veseljem, saj gre za zgodovinsko pomemben mejnik v boju proti podnebnim spremembam. Uveljavitev in uresničitev sporazuma bo pomenila pospešen prehod na čistejše globalno gospodarstvo, ki se bo zavedalo pomena omejenih naravnih virov.

Nedvomno pa uveljavitev sporazuma dokončno pomeni, da je treba pri zmanjševanju posledic podnebnih sprememb dokončno preiti od besed k dejanjem. Sporazum namreč poziva k ustavitvi globalne rasti emisij toplogrednih plinov in k doseganju podnebne nevtralnosti po l. 2050.

Ključni dolgoročni cilj sporazuma je omejitev globalnega segrevanja na precej pod 2 °C glede na predindustrijsko raven ter prizadevanje za omejitev segrevanja na 1,5 °C. Sporazum hkrati jasno poudarja prehod od fosilnih goriv k drugim virom, kar po mojem mnenju predstavlja velik potencial za evropsko, kot tudi za slovensko, gospodarstvo in nova delovna mesta, predvsem na področju biogospodarstva in krožnega gospodarstva.

EU ima že vrsto let vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam in si je že l. 2014 zastavila ambiciozen cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za vsaj 40 % do leta 2030 glede na l. 1990, k čemer so se države članice EU tudi že formalno zavezale. S tem sporazumom se navedeni cilji le še nadgrajujejo.

 
  
MPphoto
 
 

  David Borrelli (EFDD), per iscritto. ‒ Sono soddisfatto del voto odierno e della ratifica da parte dell'Unione europea dell'accordo di Parigi, un momento storico perché la ratifica dei 28 Stati membri dell'UE permette la rapida entrata in vigore dell'accordo (grazie al raggiungimento delle quote necessarie: ratifica di almeno 55 parti contraenti che rappresentino almeno il 55 % delle emissioni totali). Un primo passo quindi, ma comunque cruciale e necessario. Un primo passo che adesso ci deve spingere ad attuare nuove azioni concrete per affrontare la più importante tra le sfide da qui ai prossimi decenni, altrimenti tutto ciò potrebbe non bastare. Non bisogna quindi mollare la presa ed è un peccato, da questo punto di vista, che sia stato eliminato l'impegno dell'Unione di verificare periodicamente e con strumenti legali il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dichiarati dai singoli Stati membri nell'ambito dell'accordo di Parigi.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo izvješće.

Smatram kako će se donošenjem odluke o sklapanju Pariškog sporazuma poslati snažna poruka i istaknuti vodstvo EU-a i njegovih država članica te njihovo kontinuirano ulaganje napora u rješavanju pitanja klimatskih promjena na međunarodnoj razini.

Isto tako, stupanje na snagu Pariškog sporazuma smatram prioritetom za Europsku uniju te pozivam Vijeće da što prije poduzme sve korake potrebne za finaliziranje svog stajališta o ratifikaciji Pariškog sporazuma.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Brannen (S&D), in writing.Like most Members of the European Parliament, I voted today in support of ratifying the Paris Agreement on climate change, probably the most important vote I have cast as an MEP. Now we have the plan, and now we must act.

The energy, industry and transport sectors must act to reduce emissions – and so must the land-use sector. Agriculture has significant potential to reduce emissions, through agro-forestry for example. Forestry also has a major role to play as trees and timber soak up carbon, substituting for carbon-intensive steel, concrete and plastic. So let us design a framework of rules that incentivise farmers and the construction industry, working to the motto that ‘Man’s best friend is the tree’.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the resolution on the draft Council decision to adopt the Paris Agreement signed in Paris on the 12 December 2015, because I firmly believe that the EU is a world leader in fighting climate change. Moreover, I think this decision strengthens the global role of the EU. Indeed, the Council now has the mandate from Parliament to ask the Member States to ratify the agreement simultaneously with the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ L'accordo di Parigi costituisce un risultato storicamente importante nella lotta contro i cambiamenti climatici. Esso ha segnato un punto di svolta verso un'azione collettiva a livello mondiale per arrivare a un'economia globale resiliente ai cambiamenti climatici e a impatto climatico zero. È necessario stabilizzare quanto prima le emissioni di gas a effetto serra e conseguire la neutralità climatica nella seconda metà del secolo. La decisione di ratifica in merito alla conclusione dell'accordo di Parigi invierà un segnale forte e sottolineerà gli sforzi continui dell’UE e dei suoi Stati membri per affrontare i cambiamenti climatici a livello internazionale. Pertanto, l'entrata in vigore ufficiale dell'Accordo di Parigi è una priorità fondamentale dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport propose de donner l’aval du Parlement européen au Conseil pour la ratification des Accords de Paris issus de la COP 21. Celui-ci est censé entrer en vigueur le 30e jour à compter de la date à laquelle au moins 55 parties à la Convention, représentant au moins 55% des émissions mondiales de gaz à effets de serre, auront déposé auprès des Nations unies les documents attestant de leur ratification.

Or, l’Union européenne doit ratifier cet Accord avant le 7 octobre, date à laquelle se tient une réunion des parties à Montréal annonçant son entrée en vigueur. Nous sommes opposés aux Accords de Paris qui contribueront à accélérer la désindustrialisation en Europe. En effet, il est contre-productif d’engager la décarbonisation de nos économies tant que la Chine et les États-Unis n’auront pas rejoint les niveaux européens de pollution en équivalent tonne de CO2 par habitant.

Ces États utilisent le dumping environnemental comme un outil pour préserver leurs industries mais surtout leurs emplois. J’ai donc voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian-Silviu Buşoi (PPE), în scris. ‒ Acordul de la Paris, adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, reprezintă una dintre cele mai importante realizări ale zilelor noastre. Astăzi, mai mult ca oricând, vedem cu ușurință efectul nociv pe care omul îl are asupra naturii. În condițiile în care nu s-ar schimba abordarea statelor lumii, scenariul care se prefigurează este unul nefast: secetă, incendii și furtuni tropicale. Pentru a preveni toate aceste calamități naturale, Națiunile Unite și-au propus limitarea creșterii încălzirii globale la nu mai mult de 2 grade Celsius până în 2100.

Încheierea Acordului de la Paris și semnarea lui la New York la 22 aprilie 2016 marchează un moment de mare importanță, întrucât Uniunea și statele sale membre au hotărât să acționeze în comun, lăsând Comisia și Consiliul să semneze în numele lor. Decizia Consiliului privind încheierea acordului constituie baza necesară pentru încheierea Acordului de la Paris de către UE și statele sale membre, prin urmare susțin recomandarea colegului meu, Giovanni La Via, deoarece subliniază poziția de lider a Uniunii și a statelor sale membre, precum și eforturile lor continue pentru combaterea schimbărilor climatice la nivel internațional.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ El Acuerdo de París es el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante que se adopta en materia de cambio climático. Fue adoptado en la 21ª COP de la CMNUCC, que tuvo lugar en París del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015.

Yo he votado a favor para que tanto la Unión como los siete Estados miembros que han completado el proceso de ratificación, puedan depositar sus instrumentos de ratificación en la sede de la ONU en Nueva York el viernes 7 de octubre, lo que permite que el Acuerdo de París entre en vigor a tiempo para la COP22, que tendrá lugar en Marrakech del 7 al 18 de noviembre de 2016.

El grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo y la Delegación española han trabajado fehacientemente para que la Conferencia de París fuera un éxito, abogando por la adopción de un acuerdo ambicioso y de rápida implementación. Los socialistas piensan que la Unión no puede quedarse atrás de otras potencias mundiales cuando se trata de ratificar, por lo que han votado favorablemente la resolución que habilita al Consejo a adoptar formalmente la decisión de ratificación por procedimiento escrito urgente.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ L’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (COP 21) constitue un accord historique. Il compte à présent 177 signataires ce qui est un record pour les accords mondiaux sur le climat.

Cet accord contraignant prévoit de prendre des mesures efficaces et de long-termes pour maintenir l'augmentation des températures mondiales bien en dessous de 2° C par rapport aux niveaux préindustriels, tout en s'efforçant de limiter cette augmentation à 1,5° C.

Le Parlement européen devait donner son approbation à cet accord afin que l’Union européenne devienne signataire à part entière. J’ai voté en faveur de cet accord historique.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Con il voto positivo di oggi il Parlamento ha inviato un segnale forte. Come specificato dal Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, presente oggi al Parlamento europeo, "bisogna cogliere l'opportunità di fare storia per un futuro migliore, consentendo l'entrata in vigore rapida dell'accordo di Parigi al fine di stimolare un'economia più rispettosa dell'ambiente. Bisogna dimostrare che siamo uniti di fronte alla sfida climatica".

Invito ora il Consiglio ad adottare quanto prima le misure necessarie alla ratifica dell'accordo di Parigi, congiuntamente ai processi paralleli di ratifica nazionale negli Stati membri, in modo da portare a termine il processo di ratifica dell'UE e depositare presso l'ONU gli strumenti di ratifica prima della fine del 2016.

Il processo di ratifica da parte del Consiglio e degli Stati membri va portato a termine, soprattutto se si considera la recente ratifica da parte degli Stati Uniti e della Cina e l'imminenza della COP22 a Marrakech a novembre. Sarebbe imbarazzante per l'Europa restare fuori dalle decisioni che contano a Marrakech e partecipare solo come osservatore, a causa di dispute interne tra gli Stati membri. Non dobbiamo indebolire lo storico e indiscusso ruolo dell'UE a tutela della protezione dell'ambiente e del pianeta.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this report which was a rubber stamp for the EU to join up to the Paris Agreement, agreed at COP21. This is the first time that 195 countries have agreed to a pact to reduce dependence on fossil fuels. There is still a long way to go before these points can be realised, but the agreement was a good start.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I gave my consent to the ratification of the Paris Climate Agreement. This will trigger the entry into force of the first-ever universal, legally-binding global climate deal. I am proud to say that without Europe’s strong position on climate, the Paris Agreement would never have happened. The EU has been leading international actions to fight climate change and has worked hard to make the Paris Agreement a success. This is a step in the right direction to hand over to future generations a healthier and cleaner world.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Il Parlamento ha dato il suo consenso alla ratifica UE dell'accordo delle Nazioni Unite sulla protezione del clima, raggiunto a Parigi nove mesi fa. L'accordo di Parigi sulla lotta ai cambiamenti climatici, il primo accordo vincolante globale sul clima in assoluto, entrerà in vigore il mese prossimo, molto prima del previsto, grazie proprio a questo storico voto. Affinché l'accordo possa entrare in vigore sono necessarie le ratifiche di almeno 55 paesi che rappresentano almeno il 55 % delle emissioni globali. Mentre la prima condizione era già stata soddisfatta, questo voto permette di soddisfare il secondo parametro e quindi far scattare l'entrata in vigore. La lotta al cambiamento climatico non è solo una delle più importanti sfide del nostro tempo, ma anche l'opportunità di costruire un'economia più sostenibile e competitiva e società più stabili. Ho votato convintamente a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Dita Charanzová (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the ratification of the Paris Agreement on Climate Change. I do believe that it is a good step how to face issues related to preserving, protecting and improving the quality of the environment, as well as protecting human health and promoting measures at international level to deal with regional or worldwide environmental problems. I would like to call on all the parties of the agreement to ensure its swift implementation.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), in writing. ‒ Those of us who have been following this process closely have suffered through many years of global climate summits where urgently needed consensus for action eluded us.

While we are consumed by more immediate concerns, it is easy to forget or to belittle the urgency of finally stalling the increase in greenhouse gas emissions, before global temperatures tip over a level that will usher in catastrophic disruption beyond our control.

Now that we have unblocked the ratification of the agreement by the EU, in the presence of UN Secretary-General Ban Ki Moon, the Council of Member States will follow suit and we can have it formalised at the UN headquarters in New York by Friday.

But even if we make good on our collective commitments, that is still not good enough to keep temperatures from rising below 2 degrees Celsius.

We must keep working together and acknowledge that fundamental choices in the very near future will determine the survival of the species.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την Συμφωνία και τονίζουμε τη δέσμευση της Ευρώπης να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να κάνει βήματα προόδου για τη θέσπιση μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η Σύσταση ως προς το σχέδιο προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συμφωνία του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Καθώς είναι επιβεβλημένο να προχωρήσουμε σε αλλαγές με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, ψήφισα θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato favorevolmente al provvedimento visto che l'accordo di Parigi costituisce un risultato storicamente importante nella lotta contro i cambiamenti climatici e nel multilateralismo. Esso indirizza l'azione globale mirata a consentire al mondo di evitare pericolosi cambiamenti climatici. L'accordo riconosce la necessità di stabilizzare quanto prima le emissioni di gas a effetto serra e di conseguire la neutralità climatica nella seconda metà del secolo. Condivido anche la posizione del relatore che accoglie favorevolmente il progetto di proposta di decisione del Consiglio, presentato dalla Commissione, relativa alla conclusione dell'accordo di Parigi e ritiene che fornisca il fondamento necessario per la conclusione dell'accordo di Parigi da parte dell'UE e dei suoi Stati membri. Inoltre, l'attuazione dell'accordo di Parigi rappresenterà un contributo essenziale agli sforzi mondiali volti a contrastare i cambiamenti climatici. Per tali ragioni, ritengo importante che l'entrata in vigore ufficiale dell'accordo di Parigi sia una priorità fondamentale dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelo Ciocca (ENF), per iscritto. ‒ Voto negativo per questa relazione sull'accordo di Parigi in tema di cambiamenti climatici. L'accordo di Parigi è la fotocopia del fallimentare accordo di Kyoto; entrambi gli accordi risultano fortemente a sfavore dei paesi industrializzati e nella realtà assolutamente inefficienti nella lotta ai cambiamenti climatici. Un accordo che maschera, dietro tematiche importanti sull'ambiente, enormi finanziamenti a paesi in via di sviluppo, come quelli petroliferi arabi, e che penalizza fortemente le nostre aziende che saranno soggette a normative vincolanti e relativi oneri per favorire invece le imprese emergenti di altri paesi, provocando di fatto una forte concorrenza sleale.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Fornisco la mia approvazione alla ratifica dell'accordo di Parigi sul clima da parte dell'UE dal momento che si tratta di un'iniziativa coraggiosa e collettiva capace di imprimere un'accelerazione definitiva alla transizione verso un'economia globale resiliente ai cambiamenti ambientali e a emissioni zero. A riprova di ciò, gli accordi comprendono obiettivi di lungo termine atti a mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C, tra cui la presentazione di inventari biennali riguardanti l'utilizzo dei gas e l'istituzione a partire dal 2023 di un bilancio globale per valutare oggettivamente i progressi compiuti rispetto a quanto firmato. Sono, altresì, previsti pacchetti di disposizioni in merito ai finanziamenti per il clima e per la riduzione della vulnerabilità dei nostri sistemi. Le parti sono giuridicamente vincolate all'adozione delle misure interne ritenute più opportune al fine di realizzare quanto approvato in concomitanza con l'obiettivo europeo di ridurre del 40 % le emissioni di gas serra entro il 2030. L'entrata in vigore del trattato è fondamentale, specialmente in vista della COP22 che si terrà a Marrakech dal 7 al 18 novembre.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing.I supported the recommendation on the draft Council decision on the conclusion on behalf of the EU of the Paris Agreement adopted under the UN Framework Convention on Climate Change, and noted no objections.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ A celebração do Acordo de Paris, conforme aprovado na Conferência das Partes (COP 21) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC), em dezembro de 2015, constitui uma vitória do multilateralismo na luta contra as alterações climáticas. O facto de o acordo, bem como os contributos previstos determinados a nível nacional (CPDN), se assumirem como juridicamente vinculativos para as 187 partes é uma boa notícia para o combate mundial contra o aumento da emissão de gases com efeito estufa e pelo alcance da neutralidade climática até ao final do século.

Acompanho o objetivo ambicioso de longo prazo de limitar o aumento da temperatura a 1,5 º C. Para o efeito, destaco a importância dos balanços globais quinquenais a partir de 2023 sobre os progressos em matéria de emissões e a obrigação de apresentação bienal do inventário dos gases com efeito de estufa por todas as partes. São passos importantes para uma maior transparência e responsabilização dos Estados.

Congratulo-me, igualmente, pelo compromisso com a partilha de boas práticas (benchmarking) em matéria de investigação científica e adoção de políticas.

Apelo ao rápido depósito dos instrumentos de ratificação junto das Nações Unidas, mantendo a liderança da UE nesta área.

Pelo exposto, apoio a recomendação.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht gestimmt, denn ich freue mich, dass wir mit unserem Votum den notwendigen Schwellenwert für das Inkrafttreten des Übereinkommens erreicht haben. Wir reden nicht nur, sondern wir setzen uns aktiv für den Kampf gegen den Klimawandel ein!

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de la ratificación en nombre de la Unión del Acuerdo de París, puesto que se trata de un gesto simbólico de validación de este acuerdo negociado por las partes, que luego ha de ser ratificado e implementado por cada Estado miembro de las Naciones Unidas.

Ahora bien, no comparto la retórica triunfalista sobre este Acuerdo de París. Si bien mi voto ha sido favorable, este acuerdo me resulta insuficiente, puesto que se basa fundamentalmente en los compromisos voluntarios y mecanismos de mercado que crítico. He votado a favor de este acuerdo de mínimos, siendo consciente de que a pesar de los avances, está aún lejos de ser una respuesta efectiva al cambio climático.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ L'Unione europea ha concluso l'accordo di Parigi adottato in occasione della 21a sessione della Conferenza delle Parti (COP21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici svoltasi a Parigi nel dicembre 2015. Ho votato a favore di questa risoluzione, perché credo che questo accordo rappresenti un risultato storico nella lotta ai cambiamenti climatici e, in particolare, nell'azione multilaterale e collettiva a livello globale a favore di un'economia a impatto climatico zero.

L'UE si era già prefissata un obiettivo ambizioso: ridurre le emissioni di gas a effetto serra, a livello nazionale, di almeno il 40 % entro il 2030. Tale obiettivo è ora rafforzato nel quadro dell'agenda di Parigi, che riconosce la necessità di stabilizzare quanto prima le emissioni di gas a effetto serra e di conseguire la neutralità climatica nella seconda metà del secolo. L'accordo di Parigi non solo stabilisce obiettivi importanti, come limitare il livello di riscaldamento globale a 1,5°C, ma contribuisce anche ad assicurare trasparenza e responsabilità nella gestione delle emissioni attraverso un meccanismo rafforzato che comprende diverse misure vincolanti. Ad esempio, l'obbligo delle parti di presentare ogni due anni gli inventari dei gas a effetto serra e un sistema di revisione tecnica da parte degli esperti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andi Cristea (S&D), în scris. ‒ Acordul de la Paris reprezintă un acord ambițios, cu un caracter juridic obligatoriu, dar și unul de referință pentru combaterea schimbărilor climatice și în ceea ce privește multilateralismul. Încălzirea globală afectează direct fiecare cetățean al UE. Tranziția către o energie curată este necesară, iar resursele nu trebuie să mai fie bazate doar pe combustibilii fosili. Acordul a fost semnat de către 187 de state, care cumulativ acoperă aproximativ 98% din totalul emisiilor, combaterea schimbărilor climatice devenind un efort global.

Am votat pentru intrarea oficială în vigoare a Acordului de la Paris, dar și pentru o colaborare comună și eficientă între statele membre, pentru atingerea obiectivului de reducere cu cel puțin 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră, până în anul 2030.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ 2015 decemberében Párizsban a klímakonferencián 187 ország fogadta el az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményét, amelynek fő célja, hogy elérje az üvegházhatású gázok kibocsátásának mielőbbi globális tetőzését, illetve az évszázad második felére megvalósuljon az éghajlat-semlegesség. Az éghajlatváltozás negatív hatásai olyan méreteket öltöttek, hogy elengedhetetlenné vált a globális összefogás az ügyben. A megállapodás többek között követelményként fogalmazza meg, hogy a globális felmelegedést az iparosodás előtti időszakokhoz képest 2 Celsius fok alatt kell tartani, a hőmérsékl-etemelkedést pedig maximum 1,5 Celsius fokra korlátozni, továbbá elengedhetetlen a tiszta energiára történő globális áttérés.

A párizsi dokumentum 2023-tól kezdve ötévente szükségesnek látja egy olyan globális helyzetfelmérő tanácskozás összehívását, ahol megvitatják az elért eredményeket, mérlegelik a helyzetet, és kidolgozzák a további lépéseket. Az Unió tagállamai a jelentéstevő szerint közösen felelősek egy ilyen nagy jelentőségű döntés meghozataláért. A klímaegyezmény aláírása nem történhet meg az EU nélkül, a kontinensnek vezető szerepe van a globális éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A ratifikációnak a többi részes fél oldaláról még az idei év folyamán meg kellene történnie, a valós eredmények elérése érdekében. Megszavaztam a jelentést.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Zagłosowałem za sprawozdaniem dotyczącym podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. To bardzo ważne, aby pokazać obywatelom Unii Europejskiej, że środowisko i zapobieganie zmianom klimatu jest dla nas równie ważne jak choćby gospodarka. Realizacja porozumienia paryskiego odegra również ważną rolę w kwestii ograniczenia wzrostu średniej globalnej temperatury do poziomu poniżej 2°C sprzed epoki przemysłowej. Dlatego zagłosowałem za, ponieważ uważam, że formalne wejście w życie porozumienia paryskiego przyniesie oczekiwane korzyści, przez co powinno stanowić priorytet dla wszystkich państw członkowskich Unii.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing.It is extremely positive that the European Union will be ratifying the Paris Agreement. The implementation of the Paris Agreement will make a crucial contribution to global efforts to tackle climate change. The Council needs to take all necessary steps to finalise its position on the Paris Agreement ratification, as do the Member States, as soon as possible, so as to finalise the EU ratification process and deposit the instruments of ratification with the UN before the end of 2016. That is why I and the European Parliament are calling on the Council to take the final steps towards ratification and implementation.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ La conclusion de l’accord de Paris COP en décembre 2015 est un acte historique symbolisant l’engagement de tous les pays du monde en faveur d’une diminution du réchauffement climatique causé par les activités humaines. Des paroles aux actes, il est temps à présent de mettre en œuvre les engagements pris lors de ce sommet. Je soutiens pleinement la ratification de la COP 21 par les États membres et l’Union, qui permettra l’entrée en vigueur de l’accord. J’ai donc voté en faveur.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Pour que l’accord de Paris issu de la COP 21 puisse entrer en vigueur, il était nécessaire que 55 parties à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, représentant un total estimé d’au moins 55% des émissions mondiales des gaz à effet de serre, l’aient ratifié. Suite à l’approbation du Parlement, nous avons pu atteindre ces seuils et enclencher la procédure d’application de l’accord.

Parce que la lutte contre les changements climatiques est un combat que nous devons porter ensemble, j’ai voté en faveur de cette résolution sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

L’entrée en vigueur de l’accord de Paris est un évènement historique dotant notre planète d’un cadre juridiquement contraignant pour contenir l’élévation de la température à 1,5°C.

 
  
MPphoto
 
 

  Angélique Delahaye (PPE), par écrit. ‒ Le Parlement européen a ratifié l’accord de Paris, c’est une avancée essentielle dans la lutte contre le changement climatique dont je me réjouis. J’espère que les États s’engageront à leur tour rapidement dans une action globale et coordonnée pour l’environnement.

Cet accord comprend plusieurs mesures concrètes, telles que le développement d’énergies propres par l’abandon des combustibles fossiles, des bilans mondiaux tous les 5 ans à partir de 2023 et la revue à la hausse des ambitions au fil du temps, un cadre législatif qui favorise la transparence et l’obligation de présentation et de justification des comptes ainsi que des mesures appropriées pour le financement de la lutte contre le réchauffement climatique.

Je soutiens l’ensemble de ces mesures et je suis convaincue qu’elles permettront une gestion commune des difficultés et des problèmes mondiaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Mark Demesmaeker (ECR), schriftelijk. ‒ De N-VA-delegatie heeft met overtuiging de klimaatovereenkomst van Parijs goedgekeurd. Door de ratificatie van de EU komt de inwerkingtreding van deze historische overeenkomst een stap dichterbij en dat is noodzakelijk. Klimaatverandering vormt immers samen met biodiversiteitsverlies en grondstoffenschaarste een van de belangrijkste globale uitdagingen. Een gebrek aan krachtdadig beleid heeft onomkeerbare gevolgen en is nefast voor planeet, mens en economie. De Overeenkomst van Parijs is het eerste juridisch bindende globale klimaatakkoord en wil de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder de 2 °C.

We kunnen de strijd tegen klimaatverandering enkel effectief voeren met globale en gezamenlijke inspanningen. Europa speelt al jaren een voortrekkersrol in de strijd tegen klimaatverandering, maar het goede voorbeeld geven is niet voldoende. De EU kan het probleem niet alleen oplossen. We hebben bondgenoten nodig.

Voor de N-VA komt de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen op de eerste plaats. Wij moeten dus zowel de gevolgen als oorzaken van de klimaatverandering aanpakken. Het initiatief van Vlaams minister-president Geert Bourgeois voor een Vlaamse klimaat- en energietop illustreert ons engagement. De N-VA wil economische groei en welvaart combineren met een koolstofarme economie. Dit impliceert dat we duurzame, efficiënte en effectieve keuzes maken die we jarenlang kunnen volhouden.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ Ritengo che l'accordo di Parigi sia un valido passo in avanti nella salvaguardia del pianeta per richiamare l'attenzione dell'UE sulle sue decisioni climatiche di breve e lungo termine e realizzare l'obiettivo di emissioni zero nei prossimi 50 anni adottato dall’accordo di Parigi. Questo inoltre spingerà gli investitori, le imprese e la società civile ad adottare misure volte al contenimento dell'innalzamento delle temperature. Per questi motivi ho votato a favore della raccomandazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Paul Denanot (S&D), par écrit. ‒ Je me félicite de l’adoption de ce texte qui permettra d’avancer de façon concrète dans la lutte contre le changement climatique. Il souligne des points importants : la participation de tous à l’effort collectif pour réduire les gaz à effet de serre, la nécessité de s’appuyer sur une diplomatie offensive et des instruments financiers innovants.

Sur ce point, mon groupe a poussé à la mise en place d’une transaction financière dédiée, décriée par les forces de droite. Pour ce qui me concerne en tant que co-président de l’intergroupe «services publics», en amont de la rédaction de ce rapport, j’avais alerté la commission ENVI, compétente sur le fond, de la nécessité de bien articuler les enjeux de lutte contre le réchauffement climatique et les valeurs du service public, afin que la transition énergétique ne se fasse pas au détriment des plus démunis et des plus isolés.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de la ratification de l'accord de Paris sur la lutte contre le changement climatique parce qu’il s’agit du tout premier accord climatique mondial et juridiquement contraignant jamais conclu et qu’il est urgent que cet accord puisse entrer en vigueur dès que possible. Ce combat n’est pas seulement l’un des plus grand défis de notre époque.

C’est également une opportunité pour construire un modèle économique plus durable et compétitif, ainsi que des sociétés plus stables. Pour que l’accord puisse entrer en vigueur, une double condition devait être rencontrée : il fallait des ratifications représentant au moins 55 parties et 55% des émissions mondiales. La première condition était déjà remplie.

Le vote du Parlement européen permet à la seconde de l’être aussi, déclenchant ainsi l'entrée en vigueur de l’accord, moins d’un an après sa signature. Le vote du Parlement permet également à l'UE de rester un chef de file dans le domaine du climat. Il démontre en outre que la coopération et la gestion commune des difficultés sont la seule solution aux problèmes mondiaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Un an après le sommet de la COP21, le Parlement européen a ratifié l’accord de Paris, ouvrant ainsi la voie à son entrée en vigueur. C’est un moment très important pour la planète. Par cet accord, juridiquement contraignant, 195 États s’engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport au niveau préindustriel.

Avec le vote du Parlement, l’Union européenne se joint aux pays ayant déjà ratifié l’accord, comme les États-Unis, l’Inde ou encore la Chine, permettant d’atteindre le seuil de 55 États-parties représentant au moins 55 % des émissions mondiales nécessaire à son entrée en application. La prochaine grande conférence sur le climat, qui se tiendra début Novembre à Marrakech, doit être l’occasion de poursuivre sur cette voie, et de consolider les acquis de l’accord de Paris.

D’ores et déjà, nous pouvons être fiers du chemin parcouru mais nous devons rester vigilants et exigeants quant à la réalité de ce qui sera fait pour réduire concrètement le réchauffement climatique.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), in writing. ‒ Mr President, I am willing to support this vote, albeit very cautiously.

The Paris Agreement will pursue emissions reductions through a ‘burden—sharing’ agreement between EU countries. However, the detail of this arrangement has yet to be finalised. There is surely a concern that some EU regions may have to take on a disproportionate burden in relation to these targets. In this sense, while we can debate and discuss and ultimately agree on these far-reaching international agreements, we must remember that the solutions affect ordinary people; farmers, consumers, households. I would therefore urge caution that, when ratifying this agreement, national authorities do not take these obligations lightly.

In my own constituency, Northern Ireland, our most recent Programme for Government aims to reduce emissions by 35% on 1990 levels by 2025. The most recent report by the Cross-Department Working Group on Climate Change confirmed that we are there or thereabouts in meeting this goal.

So when voting today we should remember the work that is already underway at local level – and remain conscious of the burdens and sacrifices that have to be made by our citizens in the interests of these goals.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Θετικό στο συνολό του, παρόλο που μέσα στα άρθρα του , υπάρχουν και θέματα που δεν αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος το οποίο οι ίδιοι που κυβερνούν κατέστρεψαν και απλά τώρα προσπαθούν να σώσουν ότι έχει απομείνει.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ A Párizsi Megállapodás elfogadása fordulópontot jelent egy átfogó és közös, globális szintű fellépés irányába. Végrehajtása felgyorsítja az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes és éghajlati szempontból semleges globális gazdaságra való áttérést. A Párizsi Megállapodás célul tűzte ki, hogy a hőmérséklet-emelkedést 2°C alatt tartja, határértékeket állapít meg az üvegházhatású gázok kibocsátásában, illetőleg – mint kiemelt feladatot – rögzíti a klímaváltozásra érzékenyebb országok segítését. A megállapodás célja, hogy egy fenntarthatóbb, méltányosabb, egészségesebb bolygót tudjunk a jövő generációinak továbbadni.

A megvalósuláshoz kulcsfontosságú volt az Európai Parlament jóváhagyása, amellyel teljesültek a Megállapodás hatályba lépésének feltételei. Magyarország az Európai Unió tagállamai közül elsőként zárta le a Párizsi Megállapodás belső ratifikációs eljárását. Ennek fényében és a Fidesz-KDNP Képviselőcsoport álláspontjával összhangban szavazatommal támogattam a ratifikáció jóváhagyását.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. ‒ I voted in favour of the ratification of the Paris Agreement, which provides momentum for its implementation. Climate change is the greatest threat facing us today, and we in Wales need to do all we can to protect the planet and ensure the well-being of future generations. That is why I have called on the National Assembly to also ratify the agreement as soon as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleonora Evi (EFDD), per iscritto. ‒ La ratifica da parte dell'Unione europea dell'accordo di Parigi segna un momento importante nella lotta su scala globale ai cambiamenti climatici e consente all'accordo di entrare in vigore entro la fine del 2016. L'accordo di Parigi ha come obiettivo quello di mantenere l'aumento della temperatura globale ben di sotto dei 2°C e di proseguire gli sforzi per mantenerlo al 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Sebbene si tratti di un passo fondamentale, permangono numerose preoccupazioni sulla reale efficacia dell'accordo e degli impegni delle parti. Manca ancora la seria volontà di affrontare l'impatto climatico che hanno settori quali l’agricoltura e l'allevamento animale, e permangono strumenti di mercato, quale l'ETS, come pilastro delle politiche per il clima anche a livello globale, nonostante la comprovata inefficacia di tale meccanismo e il rischio di favorire solo speculazione finanziaria. Infine, permane il pericolo che tecnologie quali il CCS possano essere favorite, allontanandoci dal vero obiettivo che dovrebbe essere la decarbonizzazione dei nostri sistemi produttivi.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O Acordo de Paris representa um feito de enorme significado histórico na luta contra as alterações climáticas. É um acordo ambicioso, equilibrado, equitativo e juridicamente vinculativo.

É decisivo para uma ação abrangente e coletiva a nível mundial, com o objetivo da transição para uma economia mundial resiliente às alterações climáticas.

Demonstra solidariedade com as gerações futuras. Temos de viver bem dentro das limitações do nosso planeta.

Este acordo entrará em vigor no trigésimo dia após a data em que, pelo menos, 55 partes na convenção, representando no seu conjunto, pelo menos, cerca de 55 % do total das emissões de gases com efeito de estufa, tiverem depositado os seus instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.

Até ao momento, 62 países responsáveis por 51,89 % das emissões globais de gases com efeito de estufa depositaram os seus instrumentos de ratificação. A UE representa cerca de 12 % das emissões globais. Com a ratificação pela UE, fica preenchido o segundo critério de 55 % das emissões.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Pese embora a imensa propaganda, o Acordo de Paris não responde cabalmente aos objetivos de redução das emissões de Gases de Efeito de Estufa (GEE).

Com efeito, não foram acordados limites concretos para as emissões de GEE e o conjunto de medidas já anunciadas pela esmagadora maioria dos 195 países que aprovaram o texto são insuficientes para cumprir a meta de aquecimento proposta.

O Acordo mantém e legitima uma abordagem de mercado à problemática das alterações climáticas de que o comércio do carbono é o principal (mas não único) instrumento. Uma abordagem assente na mercantilização e financeirização da Natureza e dos seus recursos, que criou direitos de poluir transacionáveis e fixou o seu preço a níveis irrisórios. Uma abordagem que revelou à saciedade toda a sua ineficácia e perversidade mas na qual se insiste, apesar de existirem alternativas.

O Acordo abandona o princípio da «responsabilidade comum, mas diferenciada» entre países em desenvolvimento e industrializados, optando por um sistema único suscetível de aprofundar injustiças entre os países que mais contribuíram para a acumulação de carbono na atmosfera e os países em desenvolvimento.

Por fim, o Acordo comporta ainda uma dimensão de financiamento de projetos de grandes grupos transnacionais em países em desenvolvimento, potenciando a dominação imperialista dos recursos destes países.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ Ho votato a favore del presente progetto di risoluzione poiché condivido le finalità dell'Accordo firmato alla Conferenza sul clima di Parigi, nell'ambito del contrasto ai cambiamenti climatici pericolosi. Sono due gli obiettivi che ritengo la risoluzione affronti opportunamente: rallentare il riscaldamento globale e ridurre le emissioni di gas nell'ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing.I voted in favour as the planet’s future is at stake.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Európska únia a jej členské štáty myjú už dlhé roky vedúce celosvetové postavenie v boji proti klimatickým zmenám. Parížska dohoda predstavuje obrovský pokrok pre celý svet v oblasti boja proti zmene klímy, ktorý povedie ku prijatiu mnohých kolektívnych opatrení na celosvetovej úrovni. Tieto opatrenia majú za úlohu prispieť k vytvoreniu celosvetovo klimaticky neutrálneho globálneho hospodárstva, ktoré bude odolné voči zmenám v klíme. V súčasnosti chýba k naplneniu ratifikačných cieľov už iba 2 % celosvetovej produkcie globálnych emisií, keďže požiadavka na najmenej 55 zmluvných strán dohovoru už bola splnená. Je potrebné, aby bola Parížska dohoda ratifikovaná najneskôr do konca roka 2016 a naviazala tak na Kjótsky protokol.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto contro la relazione in quanto a mio avviso cambia poco rispetto al precedente accordo, che si è dimostrato fallimentare, e contiene molti punti discutibili anche sotto l'aspetto economico.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζω τη σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή διότι, αν και δεν αρκεί η Συμφωνία του Παρισιού για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, θεωρώ ότι αποτελεί εντούτοις ένα μικρό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ The Paris Agreement is a historically significant landmark achievement for combating climate change and for multilateralism. It represents an ambitious, balanced, equitable and legally binding agreement. The adoption of the Agreement and the cumulative announcements by the end of COP 21 of Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) by 187 Parties marked a decisive turning point towards comprehensive and collective global action, and, when implemented, will definitively and irreversibly accelerate the transition to a climate resilient, climate neutral global economy. This global action aims to put the world on track to avoid dangerous climate change. I believe that the ratification decision on the conclusion of the Paris Agreement adopted under the UNFCCC will send a strong signal and highlight the leadership of the EU and its Member States and their continuing efforts to address climate change at international level.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ A Párizsi Megállapodás elfogadása fordulópontot jelent egy átfogó és közös, globális szintű fellépés irányába. Végrehajtása felgyorsítja az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes és éghajlati szempontból semleges globális gazdaságra való áttérést. A Párizsi Megállapodás célul tűzte ki, hogy a hőmérséklet-emelkedést 2°C alatt tartja, határértékeket állapít meg az üvegházhatású gázok kibocsátásában, illetőleg – mint kiemelt feladatot – rögzíti a klímaváltozásra érzékenyebb országok segítését. A megállapodás célja, hogy egy fenntarthatóbb, méltányosabb, egészségesebb bolygót tudjunk a jövő generációinak továbbadni.

A megvalósuláshoz kulcsfontosságú volt az Európai Parlament jóváhagyása, amellyel teljesültek a Megállapodás hatályba lépésének feltételei. Magyarország az Európai Unió tagállamai közül elsőként zárta le a Párizsi Megállapodás belső ratifikációs eljárását. Ennek fényében és a Fidesz-KDNP Képviselőcsoport álláspontjával összhangban szavazatommal támogattam a ratifikáció jóváhagyását.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodás ratifikálása. A Párizsi Megállapodás elfogadása fordulópontot jelent egy átfogó és közös, globális szintű fellépés irányába. Végrehajtása felgyorsítja az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes és éghajlati szempontból semleges globális gazdaságra való áttérést. A Párizsi Megállapodás célul tűzte ki, hogy a hőmérséklet-emelkedést 2°C alatt tartja, határértékeket állapít meg az üvegházhatású gázok kibocsátásában, illetőleg – mint kiemelt feladatot – rögzíti a klímaváltozásra érzékenyebb országok segítését.

A megállapodás célja, hogy egy fenntarthatóbb, méltányosabb, egészségesebb bolygót tudjunk a jövő generációinak továbbadni. A megvalósuláshoz kulcsfontosságú volt az Európai Parlament jóváhagyása, amellyel teljesültek a Megállapodás hatályba lépésének feltételei. Magyarország az Európai Unió tagállamai közül elsőként zárta le a Párizsi Megállapodás belső ratifikációs eljárását. Ennek fényében és a Fidesz-KDNP Képviselőcsoport álláspontjával összhangban szavazatommal támogattam a ratifikáció jóváhagyását.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de ratificar el Acuerdo de París sobre el cambio climático. La rápida y positiva decisión del Parlamento es histórica por su importancia y por la unidad que se ha demostrado. La UE ha acelerado el proceso para que el Acuerdo de París entre en vigor lo antes posible, ya que con la ratificación de la UE ya se llega al mínimo exigido para su aplicación, que era de 55 países que representen el 55 % de las emisiones de gases. No hay duda de que la lucha contra el cambio climático es un ejemplo de cómo la Unión Europea representa a todos los Estados y ejerce una acción común y necesaria a nivel mundial con una sola voz. El Acuerdo de París recoge el compromiso de los países para reducir los gases de efecto invernadero y será obligatorio que los Estados presenten las contribuciones climáticas cada cinco años. El objetivo esencial es evitar que las temperaturas medias aumenten más de dos grados respecto a los niveles anteriores a la Revolución Industrial.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. ‒ El Acuerdo de París es el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante que se adopta en materia de cambio climático. Fue adoptado en la 21ª COP de la CMNUCC, la cual tuvo lugar en París del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015.

Yo he votado a favor para que tanto la Unión como los siete Estados miembros que han completado el proceso de ratificación, puedan depositar sus instrumentos de ratificación en la sede de la ONU en Nueva York el viernes 7 de octubre, lo que permitirá que el Acuerdo de París entre en vigor a tiempo para la COP22, la cual se celebrará en Marrakech del 7 al 18 de noviembre de 2016.

El grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo y la Delegación Socialista Española han trabajado fehacientemente para que la Conferencia de París fuera un éxito, abogando por la adopción de un acuerdo ambicioso y de rápida implementación. Los socialistas piensan que la Unión no puede quedarse al margen de otras potencias mundiales cuando se trata de ratificar, por lo que han votado favorablemente la resolución que habilita al Consejo a adoptar formalmente la decisión de ratificación por procedimiento escrito urgente.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. ‒ El Acuerdo de París es el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante que se adopta en materia de cambio climático. Fue adoptado en la 21ª COP de la CMNUCC, que tuvo lugar en París del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015.

Yo he votado a favor para que tanto la Unión como los siete Estados miembros que han completado el proceso de ratificación, puedan depositar sus instrumentos de ratificación en la sede de la ONU en Nueva York el viernes 7 de octubre, lo que permite que el Acuerdo de París entre en vigor a tiempo para la COP22, que tendrá lugar en Marrakech del 7 al 18 de noviembre de 2016.

El grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo y la Delegación española han trabajado fehacientemente para que la Conferencia de París fuera un éxito, abogando por la adopción de un acuerdo ambicioso y de rápida implementación. Los socialistas piensan que la Unión no puede quedarse atrás de otras potencias mundiales cuando se trata de ratificar, por lo que han votado favorablemente la resolución que habilita al Consejo a adoptar formalmente la decisión de ratificación por procedimiento escrito urgente.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della raccomandazione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'UE, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici, perché ritengo di fondamentale importanza il consenso del Parlamento europeo per la conclusione dell'accordo di Parigi da parte dell'UE e dei suoi Stati membri.

L'accordo di Parigi entrerà in vigore subito dopo che almeno 55 parti della convenzione (che rappresentano un totale stimato di almeno il 55 % delle emissioni mondiali di gas a effetto serra) avranno depositato presso l'ONU i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Vi è al momento un crescente impulso nazionale affinché l'accordo di Parigi possa entrare in vigore nel 2016. Di qui l'importanza che l'UE nel suo complesso ratifichi l'accordo tenendo conto della leadership dell'Unione in materia di lotta ai cambiamenti climatici, del suo ruolo nel protocollo di Kyoto e dei suoi continui sforzi per un successivo trattato universale. Per tale ragione, ho condiviso il forte segnale di sostegno in favore della ratifica e quindi l'esortazione rivolta al Consiglio e ai singoli Stati membri ad adottare le misure necessarie per portare a termine il processo di ratifica entro la fine del 2016.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), na piśmie. ‒ Dzisiaj ratyfikowaliśmy paryskie porozumienie klimatyczne. Ja również głosowałem za przyjęciem tej rezolucji, chociaż myślę, że nie otwiera to jednak dowolnej drogi do podejmowania złych dla niektórych państw członkowskich rozwiązań EU ETS. Energetyka polska, ale także i innych państw członkowskich, oparta jest na węglu. Oznacza to, że gospodarka tych krajów musi być siłą rzeczy bardziej emisyjna.

Odnoszę wrażenie, że nasze unijne cele klimatyczne będą rozwiązywane głównie kosztem przemysłu tych krajów. Mechanizmy tego sztucznego quasi—rynku emisji CO2, tj. EU ETS, zawierają w sobie ogromny potencjał spekulacyjny, co – moim zdaniem – wcale nie będzie skutkować tym, do czego zobowiązaliśmy się, ratyfikując porozumienie klimatyczne. Nie rokuje to dobrze.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Das Europäische Parlament hat das Signal der Pariser Klimakonferenz bekräftigt. Wir machen Ernst. Und wir machen Tempo. Nur zehn Monate nach der Pariser VN-Klimakonferenz hat die EU das Abkommen ratifiziert. Jetzt kommt es vor allem darauf an, dass China und die USA ihre Verpflichtungen ebenso ernst nehmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ I am against this recommendation because I oppose the climate change alarmism supported by green lobbies, often financed by the Commission. They are the cause of our current damaging and counter-productive energy policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. ‒ J’ai voté contre la ratification de l’accord de Paris sur le climat. Ce que l’on nous présente comme un accord contraignant n’est en fait que ce que le droit Romain appelait une pétition de principe. Rien n’y oblige juridiquement les États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ni sanctions ni incitations financières. Il n’y a aucun moyen fiable et contraignant de vérifier et mesurer la réalité des efforts auxquels les signataires se sont engagés. Je pense que la célérité avec laquelle les États-Unis, la Chine, le Brésil, l’Inde, parmi les pays les plus pollueurs de la planète, ont ratifié cet accord, avant même l’Union européenne, est un signe de son caractère avant tout déclaratoire.

Du moins pour ces pays. Car, pour sa part, l’Union européenne a toujours eu à cœur de se poser en exemple mondial de vertu. Au prix de la désindustrialisation du continent et d’un chômage de masse. Mais au final, le désastreux bilan carbone de ses importations (méthodes de productions, transports longues distances) annihile ses efforts de bon élève. Aucun gain pour la planète n’en résultera, mais seulement de nouveaux problèmes économiques et sociaux pour les Européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este Informe que implica la aprobación del Acuerdo de París, adoptado por consenso en la última COP 21. Aunque se trata de una votación simbólica, ya que la ratificación se tiene que dar a nivel de los Estados miembros, es importante porque supone que el Parlamento Europeo se comprometa con los objetivos del Acuerdo de París, pidiendo a cada Estado miembro de la Unión que ratifique el Tratado. El Acuerdo entrará en vigor en el plazo de un año a partir del 12 de diciembre de 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I am delighted that we have ratified the Paris Climate Agreement. This is essential for the future of our planet and is a crucial step in the direction of a low—carbon future. Labour MEPs will continue to work hard in this field, as much more work must follow this agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte qui va permettre la ratification des accords de Paris. L'accord trouvé à Paris est un succès. Mais ce succès ne doit pas en rester là! La diplomatie climatique des États membres et de l'Union européenne doit continuer à s'intensifier afin qu'elle fasse naturellement partie de nos relations avec les autres pays. La ratification doit être rapide car la mise en œuvre de chacune des contributions nationales doit être suivie d'effets concrets.

Nous connaissons les effets du changement climatique sur les migrations, la sécurité alimentaire, l'accès aux ressources, l'eau et l'énergie, la propagation des épidémies et l'instabilité sociale et économique. Il est donc fondamental que le suivi de la question du changement climatique implique tous les acteurs, publics ou privés.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. ‒ El Acuerdo de París es el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante que se adopta en materia de cambio climático. Fue adoptado en la 21ª COP de la CMNUCC, que tuvo lugar en París del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015.

Yo he votado a favor para que tanto la Unión como los siete Estados miembros que han completado el proceso de ratificación, puedan depositar sus instrumentos de ratificación en la sede de la ONU en Nueva York el viernes 7 de octubre, lo que permite que el Acuerdo de París entre en vigor a tiempo para la COP22, que tendrá lugar en Marrakech del 7 al 18 de noviembre de 2016.

El grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo y la Delegación española han trabajado fehacientemente para que la Conferencia de París fuera un éxito, abogando por la adopción de un acuerdo ambicioso y de rápida implementación. Los socialistas piensan que la Unión no puede quedarse atrás de otras potencias mundiales cuando se trata de ratificar, por lo que han votado favorablemente la resolución que habilita al Consejo a adoptar formalmente la decisión de ratificación por procedimiento escrito urgente.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J’ai apporté tout mon soutien à l’accord historique conclu à Paris l’an dernier sur les changements climatiques. L’heure est à présent venue, pour les pays qui ont ratifié cet accord, de rehausser leurs engagements en matière de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, afin de contenir le réchauffement mondial moyen bien en dessous de 2 degrés Celsius.

Le débat va désormais porter sur les outils à mettre en œuvre pour rendre cet accord opérationnel et à la hauteur de l’enjeu. Pour atteindre ces objectifs, je soutiens la création de financements innovants pour lutter contre les changements climatiques, avec, par exemple, la fixation d’un prix plancher pour la tonne de carbone ou la réforme du système européen d’échange de quotas carbone. L’instauration d’une véritable économie circulaire et la dynamisation des énergies renouvelables sont également des voies intéressantes d’action à développer.

En outre, il est indispensable de supprimer les subventions allouées au secteur des énergies fossiles – qui mènera, à terme, à l’abandon des combustions fossiles. Les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre produites dans les secteurs du transport et de l’agriculture, doivent également s’intensifier. Enfin la question des réfugiés climatiques mérite toute notre attention.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (PPE), in writing. ‒ I voted in favour. The 2015 Paris Agreement is a historically significant landmark in the global fight against climate change. The Paris Agreement is a success for the world and a confirmation of the EU’s path towards a low—carbon economy. The EU’s negotiation strategy was decisive in reaching the Agreement. The EU has pushed for ambition, bringing its experience of effective climate policy and tradition of negotiation and rules-based international cooperation.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. ‒ El Acuerdo de París es el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante que se adopta en materia de cambio climático. Fue adoptado en la 21ª COP de la CMNUCC, que tuvo lugar en París del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015.

Yo he votado a favor para que tanto la Unión como los siete Estados miembros que han completado el proceso de ratificación, puedan depositar sus instrumentos de ratificación en la sede de la ONU en Nueva York el viernes 7 de octubre, lo que permite que el Acuerdo de París entre en vigor a tiempo para la COP22, que tendrá lugar en Marrakech del 7 al 18 de noviembre de 2016.

El grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo y la Delegación española han trabajado fehacientemente para que la Conferencia de París fuera un éxito, abogando por la adopción de un acuerdo ambicioso y de rápida implementación. Los socialistas piensan que la Unión no puede quedarse atrás de otras potencias mundiales cuando se trata de ratificar, por lo que han votado favorablemente la resolución que habilita al Consejo a adoptar formalmente la decisión de ratificación por procedimiento escrito urgente.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I was happy to support the ratification of the Paris Agreement. Man-made climate change is occurring and it is having devastating impacts on many people across the globe. It is therefore essential that there is a global response to this problem, especially from the developed world. The EU, which played a decisive role in building the coalition of ambition making the adoption of the Paris Agreement possible last December, is a global leader on climate action and needs to continue to lead the way. So far, 62 parties, accounting for almost 52% of global emissions have ratified the Paris Agreement, and after the Council and Member States ratify the agreement it will enter into force. The European Commission has already brought forward the legislative proposals to deliver on the EU’s commitment to reducing emissions in the European Union by at least 40% by 2030, and now work on this legislation needs to begin – but it also needs to be fair towards all sectors of society.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing.I voted in favour since I have no objections.

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. ‒ A Párizsi Megállapodás elfogadása fordulópontot jelent egy átfogó és közös, globális szintű fellépés irányába. Végrehajtása felgyorsítja az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes és éghajlati szempontból semleges globális gazdaságra való áttérést. A Párizsi Megállapodás célul tűzte ki, hogy a hőmérséklet-emelkedést 2°C alatt tartja, határértékeket állapít meg az üvegházhatású gázok kibocsátásában, illetőleg – mint kiemelt feladatot – rögzíti a klímaváltozásra érzékenyebb országok segítését. A megállapodás célja, hogy egy fenntarthatóbb, méltányosabb, egészségesebb bolygót tudjunk a jövő generációinak továbbadni.

A megvalósuláshoz kulcsfontosságú volt az Európai Parlament jóváhagyása, amellyel teljesültek a Megállapodás hatályba lépésének feltételei. Magyarország az Európai Unió tagállamai közül elsőként zárta le a Párizsi Megállapodás belső ratifikációs eljárását. Ennek fényében és a Fidesz-KDNP Képviselőcsoport álláspontjával összhangban szavazatommal támogattam a ratifikáció jóváhagyását.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Pariškog sporazuma donesenog u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjena jer se time daje suglasnost za sklapanje navedenog Sporazuma, te podržavam ratifikaciju i što brže stupanje na snagu istoga.

Europska unija ima ključnu ulogu u suzbijanju posljedica klimatskih promjena na globalnoj razini, te se stoga mora usredotočiti na efikasnu implementaciju Sporazuma kroz konkretne politike i mjere. Smatram iznimno važnim to što se radi o ujednačenom i pravno obvezujućem sporazumu koji ima za cilj, između ostalog, ograničiti porast prosječne globalne temperature, poticati prijelaz na čistu energiju, te u što većoj mjeri poštovati načela odgovornosti i transparentnosti. Izbjeći opasne klimatske promjene u interesu je svih globalnih aktera, te stoga podupirem ovu Preporuku.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Notre opinion sur les effets néfastes des Accords de Paris ne change pas. Ceux-ci vont poursuivre la désindustrialisation de l’Europe et miner des structures sociales et environnementales déjà bien entamées dans nos pays. La stratégie visant à «décarboner» notre économie ne fait que nous affaiblir davantage face à des pays autrement plus vastes et nocifs comme la Chine et les États-Unis qui se sont bien gardés, de leur côté, de s’aligner sur les niveaux européens de pollution.

J’ai donc choisi de m’abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – We in UKIP are against this recommendation because we oppose the climate change alarmism supported by green lobbies, often financed by the Commission. They are the cause of our current damaging and counter-productive energy policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D), por escrito. ‒ El Acuerdo de París es el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante que se adopta en materia de cambio climático. Fue adoptado en la 21ª COP de la CMNUCC, que tuvo lugar en París del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015.

Yo he votado a favor para que tanto la Unión como los siete Estados miembros que han completado el proceso de ratificación, puedan depositar sus instrumentos de ratificación en la sede de la ONU en Nueva York el viernes 7 de octubre, lo que permite que el Acuerdo de París entre en vigor a tiempo para la COP22, que tendrá lugar en Marrakech del 7 al 18 de noviembre de 2016.

El grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo y la Delegación española han trabajado fehacientemente para que la Conferencia de París fuera un éxito, abogando por la adopción de un acuerdo ambicioso y de rápida implementación. Los socialistas piensan que la Unión no puede quedarse atrás de otras potencias mundiales cuando se trata de ratificar, por lo que han votado favorablemente la resolución que habilita al Consejo a adoptar formalmente la decisión de ratificación por procedimiento escrito urgente.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), písemně. ‒ Pařížská dohoda je jedním z historicky nejvýznamnějších mezníků v boji proti klimatickým změnám. Hlasoval jsem pro schválení ratifikace ze strany EU, protože dodržování stanovených cílů boje proti znečišťování klimatu a zodpovědný přístup k životnímu prostředí jsou základem zachování čisté planety pro budoucí generace. Stanovené cíle EU v rámci agendy 2030 o udržitelném rozvoji, mezi které patří snížení skleníkových plynů o 40 % oproti úrovni roku 1990 a zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na nejméně 27 %, jsou ambiciózním závazkem, kterým EU stvrzuje své odhodlání udržet si vedoucí postavení globálního hráče v oblasti životního prostředí a jít ostatním zemím příkladem.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport de mon collègue Giovanni La Via, concernant la ratification de l’accord de Paris par l’Union Européenne. Par une procédure inédite de ratification commune, nous avons officiellement approuvé et signé l’accord de Paris, prévoyant de contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 °C et poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1.5 °C. Je salue ce vote qui fait de l’Union européenne un acteur majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de la conclusion, au nom de l’Union Européenne, de l’accord de Paris car c'est un accord majeur pour l’enjeu mondial du réchauffement climatique. Grâce à ce vote, l’Union Européenne va pouvoir rapidement notifier, en même temps que plusieurs États membres, sa ratification à l’ONU. Il est important que l’Union européenne soit leader sur les questions environnementales.

 
  
MPphoto
 
 

  Εύα Καϊλή (S&D), γραπτώς. ‒ Η συμφωνία του Παρισιού αποτελεί ορόσημο ιστορικής σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και για την πολυμερή συνεργασία. Συνεπώς, υπερψήφισα την σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. ‒ Porozumienie paryskie, podpisane przez 28 państw członkowskich UE w Nowym Jorku w kwietniu 2016 r., podkreśla istotę działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i jasno określa cel osiągnięcia „neutralnej dla klimatu gospodarki światowej”. Wśród jego najważniejszych postanowień znalazła się m.in. idea ograniczenia poziomu globalnego ocieplenia poniżej 2°C w stosunku do czasów sprzed epoki przemysłowej (docelowo do poziomu 1,5°C), a także wyraźne przesłanie, że niezbędne jest odchodzenie od wykorzystywania ograniczonych zasobów naturalnych, takich jak paliwa kopalne, na rzecz czystej energii odnawialnej. Wszystkie kraje zobowiązały się też do przyjmowania środków łagodzących, które umożliwią im osiągnięcie zadeklarowanych przez siebie celów (EU zobowiązała się do redukcji emisji o co najmniej 40 % do roku 2030). Co pięć lat będą także spotykać się, aby przedstawić sprawozdania z postępów w kwestii redukcji emisji gazów cieplarnianych. W sumie, łącznie z krajami Wspólnoty Europejskiej, podpisanie i ratyfikację porozumienia zadeklarowało 195 państw, a zgodnie z ustaleniami wejdzie ono w życie, jeśli ratyfikuje je co najmniej 55 sygnatariuszy, odpowiedzialnych za co najmniej 55 % światowych emisji.

Unia Europejska odgrywa na arenie międzynarodowej pierwszoplanową rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, dlatego w przyjętym dzisiaj dokumencie wzywamy do jak najszybszej ratyfikacji porozumienia.

 
  
MPphoto
 
 

  Krišjānis Kariņš (PPE), rakstiski. ‒ Klimata pārmaiņas, globālā sasilšana un vidējās gaisa temperatūras paaugstināšanās ir neapstrīdami fakti, ar ko pasaule saskaras jau kādu laiku. Lielākoties šīs ir tieši cilvēka darbības sekas, tāpēc ANO katru gadu satiekas Klimata pārmaiņu konferencēs un apspriež iespējas un mērķus, kā šīs izmaiņas pēc iespējas samazināt. Eiropas Savienības valstis vienmēr ir izvirzījušas ambiciozus mērķus, piemēram, ieviešot emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu. Tomēr ir skaidrs, ka ES viena pati nevar pilnībā mazināt globālo sasilšanu. Tas ir visas pasaules valstu kopīgs darbs. Tāpēc pagājušā gada novembrī Parīzē ANO Klimata konferencē valstis parakstīja nolīgumu ar saistošiem klimata pārmaiņu mazināšanas mērķiem. Tas bija liels solis uz priekšu, jo bez citu lielāko CO2 izmešu emitētāju piekrišanas Eiropas pūles šajā jomā būtu veltas. Tādēļ Eiropas Parlamenta plenārsesijā Strasbūrā es balsoju par Parīzes nolīguma ratifikāciju.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I was proud to vote, along with other Labour MEPs, in favour of the agreement today. It’s vital that we protect our planet for the next generation and seize the opportunities of the low—carbon revolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Jude Kirton-Darling (S&D), in writing.Today we are welcoming good news. The Paris Agreement on climate change from December last year is a great achievement, in an otherwise challenging year for the EU and the United Nations, and its ratification proves that Europeans can work together and reach compromises that work for all citizens.

I voted for the ratification of the agreement and I wholeheartedly support it. However, now the real hard work begins! In this Parliament, as well as in Member State parliaments, we must create and implement the policies that ensure we meet the targets set out in Paris. We must ensure we create a ‘just transition’ that does not punish working people and communities, but instead offers new, high-quality jobs for our constituencies and sustainable growth for our economies. Tackling climate change must be turned into an opportunity not just a challenge.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), písemně. ‒ Pařížská dohoda je pro návaznost na Kjótský protokol logickým krokem, protože je nezbytné, aby k dohodě přistoupilo minimálně takové množství smluvních stran, aby jejich celkové emise skleníkových plynů tvořily alespoň 55% celosvětového množství. ER má snahu ve spolupráci s EP ratifikaci protokolu podpořit svým usnesením. Vedle států EU vyjádřily Norsko a Island úmysl podílet se na společném postupu. Podle čl. 4 odst. 16 Pařížské dohody je nutné, aby úroveň emisí přidělená Unii byla v souladu se závazky úrovní emisí jednotlivých členských států. Změny využívání půdy a lesnictví, politiky v oblasti energetiky a změny klimatu v období do roku 2030 jsou v této souvislosti zahrnuty v nově připravovaných právních předpisech. Unie i členské státy v souladu s čl. 4 odst. 18 společně odpovídají za přípravu dohody ohledně oznámení a zachovávání vnitrostátně stanovených příspěvků redukce emisí, kterých chtějí dosáhnout. Cílem do roku 2030 je dosáhnout alespoň 40% snížení skleníkových plynů. Každých 5 let, počínaje rokem 2023, se státy Pařížské dohody zavazují hodnotit výsledky a upravovat nástroje nutné k dosažení co nejlepšího efektu. Dlouhodobým cílem dohody je udržet globální nárůst teploty výrazně pod 2°C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí. Parlament, jak doufám, výraznou většinou cíle návrhu rozhodnutí Rady podpoří.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemně. ‒ Ochrana životního prostředí se jako téma objevuje čím dál častěji a to z jednoho prostého důvodu. Lidstvo se ocitlo na hranici, kdy je ještě teoreticky možné zachránit životně důležité ekosystémy, které nutně potřebujeme, abychom mohli na této planetě přežít. Ratifikace dohody COP21 je krok tím správným směrem a jsem ráda, že vůdčí iniciativu má v tomto ohledu Evropská unie, ale jak všichni moc dobře víme, je to pouze první krok. Navíc je třeba si přiznat, že dohoda neposkytuje státům žádný závazný návod, jak cíle dosáhnout. Navíc o její reálné právní vymahatelnosti by se zajisté daly vést rozporuplné diskuze. Vše je tak v rukou jednotlivých států, kde dohoda bude muset projít řádnou ústavní ratifikací. Osobně však považuji za esenciální, abychom na tento skvělý akt ihned navázali aktivitami směřujícími k jejímu naplňování a snažili se efektivně řešit palčivé problémy naší doby. Věřím, že jsme schopni tímto směrem vykročit, a proto jsem při rozhodování o COP21 hlasovala ano.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ A Párizsi Megállapodás elfogadása fordulópontot jelent egy átfogó és közös, globális szintű fellépés irányába. Végrehajtása felgyorsítja az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes és éghajlati szempontból semleges globális gazdaságra való áttérést. A Párizsi Megállapodás célul tűzte ki, hogy a hőmérséklet-emelkedést 2°C alatt tartja, határértékeket állapít meg az üvegházhatású gázok kibocsátásában, illetőleg – mint kiemelt feladatot – rögzíti a klímaváltozásra érzékenyebb országok segítését. A megállapodás célja, hogy egy fenntarthatóbb, méltányosabb, egészségesebb bolygót tudjunk a jövő generációinak továbbadni.

A megvalósuláshoz kulcsfontosságú volt az Európai Parlament jóváhagyása, amellyel teljesültek a Megállapodás hatályba lépésének feltételei. Magyarország az Európai Unió tagállamai közül elsőként zárta le a Párizsi Megállapodás belső ratifikációs eljárását. Ennek fényében és a Fidesz-KDNP Képviselőcsoport álláspontjával összhangban szavazatommal támogattam a ratifikáció jóváhagyását.

 
  
MPphoto
 
 

  Андрей Ковачев (PPE), в писмена форма. ‒ Подкрепих ратификацията на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, тъй като това е важна крачка за глобалните действия срещу климатичните промени. Съгласието на Европейския парламент отваря пътя към преодоляването на двойния праг и влизането на Парижкото споразумение в сила преди Конференцията за климатичните промени КОП 22 в Маракеш от 7 до 18 ноември 2016 г.

Смятам че, ранната ратификация на споразумението е първостепенен приоритет за ЕС. Трябва да се избегне ситуация, при която споразумението да влезе в сила без ЕС да е страна по него, тъй като ЕС е световен лидер в политиките за действия срещу измененията на климата и най-голям финансов донор в света.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – La conclusione dell'accordo di Parigi ha rappresentato un giorno storico per l'Europa e per il mondo intero. A Parigi si è delineato un percorso ambizioso, da attuare fino alla fine del secolo, per limitare il riscaldamento globale "ben al di sotto" dei 2°C e compiere sforzi per mantenerlo entro 1,5°C. Si tratta di una decisione importante, perché, come la scienza ci mostra, l'innalzamento della temperatura globale si ripercuote negativamente su tutte le regioni del mondo. I ghiacciai si sciolgono e cresce il livello dei mari. In alcune zone, fenomeni meteorologici estremi e le precipitazioni si manifestano più frequentemente, mentre altre sono colpite da forti siccità e aumenti delle temperature anomali. L'accordo prevede la riduzione della produzione di emissioni di gas serra, attraverso piani di impegno nazionali da monitorare e rivedere, alla luce dei progressi compiuti, ogni cinque anni. Si prevedono anche obblighi di finanziamento per aiutare i paesi più poveri a sviluppare fonti di energia meno inquinanti. L'Europa ha già fatto i suoi compiti, in vista del raggiungimento degli obiettivi di Parigi, mettendo sul tavolo proposte di politiche concrete, mentre altre sono ancora in corso di elaborazione, per realizzare i target UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu car, certes, les accords de Paris sont pavés de bonnes intentions, mais ils serviront surtout à accélérer la désindustrialisation de l’Europe et à n’en faire qu’une zone de chalandise pour produits manufacturés dans des pays tiers dans des conditions sociales et environnementales accablantes.

Il est tout à fait contre-productif de poursuivre la stratégie engagée de «décarbonation de l’économie» de l’UE tant que la Chine (qui prévoit d’augmenter sa pollution) et surtout les États-Unis n’auront pas rejoint les niveaux européens de pollution en équivalent tonne de CO2/habitant.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté pour l’adoption de ce rapport qui valide la ratification de l'accord de Paris, négocié lors de la COP 21 en décembre dernier. En effet, la ratification par l’Union européenne permet d’atteindre les deux «seuils» fixés par l’ONU (55 pays et 55% des émissions de CO2) pour l’entrée en vigueur de l’accord sous un mois.

Ce vote positif concrétise l’engagement de l'Union européenne et de ses États membres pour des objectifs volontaires et réalistes dans la lutte contre le changement climatique au niveau mondial: un geste fort pour l’avenir de la planète et celui de nos enfants!

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. ‒ L’accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique se donne pour objectif de limiter le réchauffement climatique sous le seuil des 2 degrés. Au-delà le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU (GIEC) estime que les conséquences du réchauffement climatique seront incontrôlables.

Pour ne pas dépasser ce seuil, chaque pays signataire s’engage à réduire ses émissions de gaz carbonique selon leur niveau de responsabilité et de richesse. Chaque pays devra pour cela soumettre ses contributions tous les 5 ans pour atteindre cet effort commun. Enfin, pour solder leur «dette climatique» les pays riches du Nord s’engagent à mobiliser 100 milliards de dollars par an d’aide à l’adaptation aux conséquences du réchauffement climatique.

Pour entrer en vigueur cet accord requerrait la signature de 55 pays représentant 55% des émissions mondiales. Sans l’Union européenne 62 pays représentant 51,89% des émissions avaient déjà signé l’accord dont les États-Unis, la Chine et l’Inde. Avec la ratification de l’Union européenne d’engager que j’ai soutenu par ce vote ce sera chose faite.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenue sur la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Ce texte servira surtout à accélérer la désindustrialisation de l’Europe et à n’en faire qu’une zone de chalandise pour produits manufacturés dans des conditions sociales et environnementales accablantes.

Il est tout à fait contre-productif de poursuivre la stratégie engagée de «décarbonation de l’économie» de l’UE tant que la Chine (qui prévoit d’augmenter sa pollution) et surtout les États-Unis n’auront pas rejoint les niveaux européens de pollution en équivalent tonne de CO2/habitant.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ J’ai rejeté ce rapport, qui propose de donner le feu vert au Conseil pour ratifier les Accords de Paris issus de la COP21. Au-delà des questions procédurales de ratification, nous demeurons opposés à ces accords.

En effet, ils vont surtout accélérer la désindustrialisation de l’Europe, pour n’en faire qu’un gigantesque marché où transiteront des produits manufacturés dans des conditions socio-environnementales accablantes.

Enfin, il est totalement illusoire de poursuivre la stratégie engagée de «décarbonisation de l’économie» de l’UE, tant que les autres puissances commerciales et industrielles ne se mettent pas au diapason. La Chine (qui prévoit d’augmenter sa pollution) ainsi que les États-Unis sont très loin de rejoindre les niveaux européens de pollution en équivalent tonne de CO2 par habitant.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. ‒ El Acuerdo de París es el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante que se adopta en materia de cambio climático. Fue adoptado en la 21ª COP de la CMNUCC, que tuvo lugar en París del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015.

Yo he votado a favor para que tanto la Unión como los siete Estados miembros que han completado el proceso de ratificación, puedan depositar sus instrumentos de ratificación en la sede de la ONU en Nueva York el viernes 7 de octubre, lo que permite que el Acuerdo de París entre en vigor a tiempo para la COP22, que tendrá lugar en Marrakech del 7 al 18 de noviembre de 2016.

El grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo y la Delegación española han trabajado fehacientemente para que la Conferencia de París fuera un éxito, abogando por la adopción de un acuerdo ambicioso y de rápida implementación. Los socialistas piensan que la Unión no puede quedarse atrás de otras potencias mundiales cuando se trata de ratificar, por lo que han votado favorablemente la resolución que habilita al Consejo a adoptar formalmente la decisión de ratificación por procedimiento escrito urgente.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. ‒ El Acuerdo de París es el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante que se adopta en materia de cambio climático. Fue adoptado en la 21ª COP de la CMNUCC, que tuvo lugar en París del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015.

Yo he votado a favor para que tanto la Unión como los siete Estados miembros que han completado el proceso de ratificación, puedan depositar sus instrumentos de ratificación en la sede de la ONU en Nueva York el viernes 7 de octubre, lo que permite que el Acuerdo de París entre en vigor a tiempo para la COP22, que tendrá lugar en Marrakech del 7 al 18 de noviembre de 2016.

El grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo y la Delegación española han trabajado fehacientemente para que la Conferencia de París fuera un éxito, abogando por la adopción de un acuerdo ambicioso y de rápida implementación. Los socialistas piensan que la Unión no puede quedarse atrás de otras potencias mundiales cuando se trata de ratificar, por lo que han votado favorablemente la resolución que habilita al Consejo a adoptar formalmente la decisión de ratificación por procedimiento escrito urgente.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de la ratificación en nombre de la Unión del Acuerdo de París, puesto que se trata de un gesto simbólico de validación de este acuerdo negociado por las partes, que luego ha de ser ratificado e implementado por cada Estado miembro de las Naciones Unidas.

Ahora bien, no comparto la retórica triunfalista sobre este Acuerdo de París. Si bien mi voto ha sido favorable, este acuerdo me resulta insuficiente, puesto que se basa fundamentalmente en los compromisos voluntarios y mecanismos de mercado que crítico. He votado a favor de este acuerdo de mínimos, siendo consciente de que a pesar de los avances, está aún lejos de ser una respuesta efectiva al cambio climático.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ La presente recomendación aprueba la celebración del Acuerdo de París en nombre de la Unión Europea.

La Unión Europea es desde hace tiempo líder en la lucha contra el cambio climático y aprobar este acuerdo lo corrobora. El Acuerdo de París es un hito histórico en la lucha contra el cambio climático que ha reunido a casi 200 países en su ambición de rebajar las emisiones de CO2 para limitar el calentamiento mundial a través de medidas ambiciosas, equilibradas, equitativas, y siendo jurídicamente vinculante.

Doy mi voto favorable a este trascendental Acuerdo, ya que guiará irrevocable y decisivamente hacia una economía mundial climáticamente neutra y servirá como precedente de que una acción mundial colectiva y efectiva es posible. Hemos de proporcionar a las generaciones próximas un futuro más estable y próspero a través de un mundo sostenible y sano.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I support this recommendation on the Paris Agreement. The agreement sets out a qualitative long-term emissions reduction goal.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Smlouva je vágní, neobsahuje žádné měřitelné závazky ani mechanismy jejich vynucení, takže i se smlouvou půjde život jako dosud, dalo by se říct, že smlouva je bezzubá a zbytečná. Přesto ponouká zúčastněné státy k nešvarům, které známe z EU: akčním plánům, genderové politice, regulacím, příspěvkům a dotacím. Tyto politiky se přitom neosvědčily a vedly už dosud k mnoha škodám, ničení půdy řepkou a solárními panely, růstu cen energií i potravin, růstu daní a zastavení hospodářského růstu. Co by se tedy mělo dělat, když tyto smlouvy jsou podle mě neúčinné? Když země bohatnou, přirozeně omezují emise škodlivin a chtějí více lesů a parků. A to je dobře. Nesmíme proto uregulovat země ke stagnaci. Hospodářský růst, přirozená péče o životní prostředí, bezpečná jaderná energie a rozvoj moderních technologií jsou nejlepší cesta k omezení skleníkových plynů.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Pariški klimatski sporazum ključno je postignuće u borbi protiv klimatskih promjena, a njegovim donošenjem postignut je odlučan zaokret prema sveobuhvatnom i zajedničkom globalnom djelovanju i nastojanja da se ublaži globalno zatopljenje. Ova nastojanja ne smiju se smatrati preprekama gospodarskom rastu, nego pokretačem ostvarenja novog održivog rasta i zapošljavanja.

6. ožujka 2015. EU i države članice predale su svoje predviđene i na nacionalnoj razini određene doprinose UNFCCC-u kojima se obvezuju da će biti usmjereni postizanju obvezujućeg cilja smanjenja domaćih emisija stakleničkih plinova za najmanje 40 % do 2030. Za to je potrebno aktivno uključenje država članica i podrška marokanskom predsjedništvu u njegovoj usredotočenosti na doprinos obnovljivih izvora energije u borbi protiv klimatskih promjena. Nužno je povećanje opsega mjera do 2020. kako bi se ispunili ciljevi za smanjenje emisija stakleničkih plinova, energiju iz obnovljivih izvora i uštedu energije. S obzirom na učinak koji iskorištavanje sirovina i zbrinjavanje otpada imaju na emisije stakleničkih plinova, prijelaz prema globalnom gospodarskom modelu kružnog gospodarstva mora biti na odgovarajući način obuhvaćen u okviru konferencije COP 22.

Smatram da je potreban globalno usuglašeni poticaj prema inovacijama u području tehnologija za čistu i obnovljivu energiju, ključan za postizanje klimatskih ciljeva i poticanje rasta, stoga sam podržala ovu rezoluciju.

 
  
MPphoto
 
 

  Светослав Христов Малинов (PPE), в писмена форма. ‒ Днес Европейският парламент ратифицира най-голямото и първото по рода си обвързващо споразумение срещу изменението на климата. Огромно мнозинство в пленарна зала от 610 гласа „за“ (90%) застана зад текста. Това бе историческо гласуване, с което се гарантира, че Парижкото споразумение за борба с климатичните промени ще влезе в сила до края на годината. Споразумението за първи път обвързва със задължителен характер страните да предприемат конкретни мерки за ограничаване на глобалното затопляне до под 2°C. Европа е глобален лидер в битката с климатичните промени и днес затвърдихме това. Нека не забравяме, че това е само началото на един дълъг път и от всички нас зависи да превърнем това споразумение в успех.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Cieľom Parížskej dohody je dosiahnuť klimatickú neutralitu prostredníctvom zásadnej zmeny v znižovaní emisií skleníkových plynov a postupného prechodu na nové technológie. V druhej polovici tohto storočia sa bude môcť vypustiť len toľko emisií, koľko bude schopná príroda zvládnuť. Dohoda stanovuje povinnosti všetkým zmluvným stranám nielen v oblasti monitorovania, ale aj pri redukcií emisií. Európska únia vytvára približne 12 % svetových emisií skleníkových plynov. Na platnosť Parížskej dohody je potrebné, aby ju ratifikovalo a uložilo s tým súvisiace listiny v OSN najmenej 55 zmluvných strán dohovoru, ktoré celkovo tvoria odhadom aspoň 55 % globálnych emisií skleníkových plynov. Som rád, že Slovensko patrí medzi sedem členských štátov Únie, ktoré ukončili vnútroštátny proces ratifikácie Parížskej dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis-Joseph Manscour (S&D), par écrit. ‒ Suite à l’accord trouvé le 30 septembre dernier par les ministres de l’environnement des 28 États membres, le Parlement européen s’est prononcé aujourd’hui sur l’accord de Paris sur le climat. Grâce à une large majorité à laquelle j’ai participé, la Commission européenne devrait rapidement ratifier l’accord de Paris sans passer par la ratification de chaque État membre.

Pour entrer en vigueur, cet accord devait être ratifié par au moins 55 États représentants plus de 55 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Aujourd’hui, les 28 États membres de l’Union européenne viennent donc s’ajouter aux 62 pays qui ont déjà ratifié l’accord et qui représentent 52 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Avec la ratification par l’Union européenne, l’accord de Paris entrera en vigueur à l’occasion de la 22ème conférence des Nations unies sur le climat qui se tiendra du 7 au 18 novembre prochains à Marrakech. Je m’en félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Όπως έχω τονίσει και παλαιότερα, η Συνθήκη των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή (COP21) δεν δημιούργησε σαφές πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής διότι, μεταξύ άλλων, δεν έθιξε δύο μείζονα προβλήματα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Το πρώτο μείζον πρόβλημα είναι εκείνο του παραγωγικού μοντέλου που ευθύνεται για την υπερθέρμανση του πλανήτη και το δεύτερο είναι αυτό της κλιματικής μετανάστευσης. Η Συμφωνία των Παρισίων (COP21) δεν κάνει καμιά αναφορά στο καθεστώς του κλιματικού πρόσφυγα ή μετανάστη αν και, μόνο για την περίοδο 2008-2013, ο αριθμός τους υπολογίζεται σε 166 εκατομμύρια. Τέλος, η διαδικασία κύρωσης της εν λόγω Συνθήκης σε επίπεδο ΕΕ και η έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία κύρωσής της στα Κοινοβούλια των κρατών-μελών της Ένωσης αντίκειται στο γράμμα και στο πνεύμα τόσο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) όσο και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu pour ce texte. Ce texte souhaite permettre au Conseil de ratifier l’Accord de Paris issu de la COP21. Or, cet accord prône la désindustrialisation de l’Europe et risque de transformer notre continent en zone de chalandise pour produits manufacturés dans des conditions sociales et environnementales scandaleuses, ce à quoi nous nous opposons.

Par ailleurs, il est contre-productif de continuer nos efforts de «décarbonisation de l’économie», tant que la Chine et les USA restent bien au-dessus des seuils européens sur la valeur de CO2 par habitant.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), in writing. ‒ Cooperation among EU Member States is important in order to address climate change at an international level. Therefore, I voted in favour of the Resolution on the draft Council decision on EU conclusion of the Paris Agreement. The agreement is a basis for effectively combating climate change through the employment of sustainable methods and practices. Limiting global warming is one of the main goals, and European Union Member States are showing their interest and involvement in the matter by having set an ambitious target of reducing greenhouse gas emissions by at least 40% domestically by 2030.

 
  
MPphoto
 
 

  Emmanuel Maurel (S&D), par écrit. ‒ La COP 21 constitue, malgré ses limites inévitables, une réussite incontestable de la diplomatie climatique multilatérale. Et dans cette perspective, la décision des 28 États membres de l’Union européenne de ratifier collectivement l’Accord de Paris est une expression très positive de l’intégration européenne et de l’affirmation de l’Union comme un acteur central de cette diplomatie verte. Il est capital que les États demeurent engagés à la mise en œuvre de l’Accord.

Grâce à cette ratification, l’Accord de Paris entrera en vigueur à l’occasion de la COP 22 au Maroc. La rapidité des ratifications est un facteur clef de sa bonne application, et d’ores et déjà 62 États représentant 52% des émissions mondiales de gaz à effet de serre ont ratifié l’Accord.

J’ai donc voté sans réserve en faveur de cette ratification.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Μαυρίδης (S&D), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζω το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής για τη συμφωνία του Παρισιού διότι εκτιμώ ότι οφείλει η ΕΕ να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος καθώς και να εργαστεί για μια μεταγενέστερη παγκόσμια συνθήκη. Θεωρώ επίσης ότι η απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας του Παρισιού θα στείλει ένα δυνατό μήνυμα και θα αναδείξει την πρωτοπορία της ΕΕ και των κρατών μελών της στις προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί σε διεθνές επίπεδο η αλλαγή του κλίματος. Παράλληλα, θα συμβάλει καθοριστικά στις προσπάθειες του υπόλοιπου πλανήτη για την αντιμετώπιση των κλιματικών μεταβολών.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Hier geht es um das Übereinkommen von Paris (COP 21). Dieses Abkommen soll dem Schutze unseres Klimas und unserer Umwelt gelten, jedoch stellt dieses Übereinkommen keinen Schritt in die richtige Richtung dar und ist mit meinem Verständnis für Klimaschutz nicht vereinbar. Hier wird die Atomenergie als probates Mittel zur Erreichung von Emissions-Reduktionszielen angesehen. Weiter zeigt die Studie des Corporate Europe Observatory (CEO), dass bei der COP 21 dieselben Global Player am Verhandlungstisch saßen, welche auch die TTIP und das CETA unterstützen. Daher hab ich dieses Übereinkommen abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Pritariu Europos Parlamento sprendimui ratifikuoti Paryžiaus klimato kaitos sutartį. Manau, jog tai padės spręsti ypač svarbius klimato kaitos klausimus tarptautiniu lygmeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ L'UE est une partie à part entière de l'accord COP 21 de Paris sur le réchauffement climatique en plus des 28 pays qui la composent. Cependant les règles actuelles ne lui permettent pas de ratifier l'accord avant que les 28 États membres ne l'aient fait. Or si certains membres (comme la France) ont d'ores et déjà ratifié l'accord, d'autres repoussent l'échéance (Pologne).

Le rapport propose d'autoriser l'UE à ratifier l'accord de Paris, avant qu'il n'ait été ratifié par l'ensemble des États membres. Ce qui permet à l'UE de ratifier cet accord avant sa date d'entrée en vigueur, prévue 30 jours après avoir été ratifié par au moins 55 pays représentant 55% des émissions. Par cette décision l'UE serait autorisée à siéger au sein de l’organe de décision de l’ONU qui organisera la prochaine étape de l’accord le 7 novembre, lors de la COP 22, à Marrakech.

Au final il s'agit donc surtout de permettre à l'UE d'obtenir un siège à part entière dans une instance de l'ONU. Ce qui lui permettra également de se féliciter d'avoir ratifié un accord obsolète puisque l'objectif de limitation du réchauffement à  2°C est déjà contourné et dépassé. Tout ça pour ça! Je m'abstiens.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport propose de donner le feu vert au Conseil pour la ratification de l’Accord de Paris issu de la COP21. Sur l’essentiel du sujet, nous demeurons opposés aux Accords de Paris qui serviront surtout à accélérer la désindustrialisation de l’Europe et à n’en faire qu’une zone de chalandise pour produits manufacturés dans des conditions sociales et environnementales accablantes. Il est tout à fait contre-productif de poursuivre la stratégie engagée de «décarbonation de l’économie» de l’UE tant que la Chine et surtout les États-Unis n’auront pas rejoint les niveaux européens de pollution en équivalent tonne de CO2/habitant. Je me suis donc abstenue sur ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ O Acordo de Paris representa um feito de grande significado histórico na luta contra as alterações climáticas e pelo multilateralismo, e constitui um acordo ambicioso, equilibrado, equitativo e juridicamente vinculativo. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I was proud to vote in favour of this resolution giving Parliament’s consent to the Paris Agreement. As the EU is one of the principal actors in the fight against Climate Change, it is essential that it continues to play a leading role in addressing global warming.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), schriftelijk. – Halfweg vorige eeuw is men wereldwijd tot de vaststelling gekomen dat het met ons klimaat de verkeerde kant uit ging. Ondertussen heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat industriële activiteiten aan de basis liggen van die klimaatverandering. In 1997 werd in Kyoto de uitstoot van schadelijke broeikasgassen voor het eerst aan banden gelegd. Nadien zouden nog vele klimaatconferenties volgen. Met wisselend succes. Want ofwel bleven grote industrielanden zoals de VS en China aan de zijlijn staan, ofwel werden ambities bijgesteld. Daarom is de klimaatovereenkomst van Parijs om verschillende redenen ‘historisch’ te noemen. Eén: omdat alle partners de klimaatdreiging nu wél ernstig hebben genomen en zich meteen ook engageren om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C. Twee: de snelle ratificatie komt er dankzij een versterkte multilaterale aanpak, wat het bewijs levert dat mondiale uitdagingen het best worden aangepakt, als ze samen worden aangepakt. Nu komt het er op aan snel een concreet en ambitieus klimaatbeleid te ontwikkelen om die doelstelling van 1,5°C te bereiken. Dit veronderstelt ernstige inspanningen om de uitstoot van schadelijke gassen terug te dringen, nieuwe energietechnologieën te introduceren en een volstrekt duurzame economie te ontwikkelen. Met deze ratificatie herbevestigt de EU haar wereldwijde engagement voor een beter milieu.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. – Parížska dohoda, ktorá bola prijatá 12. decembra 2015 v rámci Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC), predstavuje rozhodujúci posun od opatrení malého počtu aktérov ku komplexným a kolektívnym opatreniam na svetovej úrovni – v súčasnosti má dohoda už 191 signatárov. Dohoda je otvorená na podpis od 22. apríla 2016 a nadobudne platnosť, ak najmenej 55 zmluvných strán dohovoru, ktoré celkovo tvoria aspoň 55 % globálnych emisií skleníkových plynov, uloží svoje listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení v OSN. K dnešnému dňu dohodu ratifikovalo 62 zmluvných strán, ktoré spolu predstavujú približne 52 % globálnych emisií skleníkových plynov. Domnievam sa, že rozhodnutie o ratifikácii uzavretia Parížskej dohody na úrovni členských štátov a EÚ najneskôr do konca roka 2016 by prispelo k zvýrazneniu postavenia EÚ a jej členských štátov, k ich trvalému úsiliu o riešenie zmeny klímy na medzinárodnej úrovni, ako aj k celkovému medzinárodnému úsiliu v boji proti zmene klímy. Za návrh preto hlasujem kladne.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the Conclusion on behalf of the EU of the Paris Agreement adopted under the UN Framework Convention on Climate Change. The Agreement was reached last year in the UN Climate Conference in Paris. There is no time to waste, or the human, economic and environmental consequences will become unbearable. By protecting our planet, we will also be setting the path for a smart and sustainable economic growth.

 
  
MPphoto
 
 

  Sorin Moisă (S&D), in writing. ‒ The EU ratification of the Paris Agreement contributes to the conclusion of the 55% threshold needed in order for the agreement to enter into force. By voting in favour of this recommendation, I gave full consent for the urgent ratification and implementation of the Paris Agreement in Europe. A historic vote that marks the first global climate deal, which is legally binding and will come into force in November 2016 – just in time for the COP 22 Climate Change Conference in Marrakesh.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye részes feleinek 2015. november 30. és december 12. között Párizsban megrendezett 21. konferenciáján egy olyan megállapodás szövegét fogadták el, amely az éghajlatváltozás kihívására adandó globális válaszok erősítését irányozza elő. A Bizottság a Párizsi Megállapodás lehető leggyorsabb aláírását és ratifikálását szorgalmazta, 2016. március 18-i döntésében pedig az Európai Tanács is aláhúzta annak fontosságát, hogy az egyezményt az EU és tagállamai a lehető leghamarabb fogadják el. A 2016. április 22-én New Yorkban megrendezett magas szintű aláírási ceremónián az Európai Unió részéről a Bizottság és a Tanács, továbbá mind a 28 tagállam parafálta a megállapodást.

A megállapodás ratifikálásához a Tanácsnak a Parlament egyetértésével meghozott döntése szükséges. A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a megállapodás ratifikálásával értsen egyet. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ O Acordo de Paris, aprovado em dezembro de 2015, constitui uma vitória global na luta contra as alterações climáticas.

As alterações climáticas estão em curso e a ação humana tem sido a principal causa do aquecimento climático registado desde meados do século XX. Nesse sentido, é preocupante o impacto generalizado e substancial das alterações climáticas, já evidentes, nos sistemas naturais e humanos em todos os continentes e oceanos.

O Acordo de Paris sobre o Clima foi um feito histórico na luta contra as alterações climáticas e é de saudar o compromisso assumido de reduzir as emissões globais para zero emissões líquidas durante a segunda metade do século. A UE deve diligenciar no sentido de exercer pressão junto das Partes que ainda não se encontrem em sintonia com o delineado pelo Acordo de Paris.

Defendo a necessidade da obtenção de esforços suplementares com o propósito de garantir a mobilização dos meios financeiros para a luta contra as alterações climáticas, a fim de se atingir a meta de 100 mil milhões de dólares até 2020.

Pelo exposto, apoio a recomendação.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport vise à donner feu vert au Conseil pour la ratification de l’Accord de Paris issu de la COP21 qui entrera en vigueur lorsqu’au moins 55 pays représentant 55% des émissions mondiales de gaz l’auront ratifié. La Chine et les États-Unis ont déjà ratifié l’Accord accélérant ainsi le processus de mise en application. Le conseil ne peut ratifier l’accord au nom de l’UE qu’avec l’aval du parlement européen.

Cependant, cet accord est éminemment critiquable puisqu’il risque d’accélérer la désindustrialisation des pays de l’UE et de donner encore plus de compétitivité aux pays ayant choisi de ne pas le ratifier.

En effet, les États-Unis ou la Chine n’ont pas les mêmes exigences en matières d’émission de CO2 par habitant. Enfin, cette compétence doit revenir aux seuls États et non à l’UE. J’ai donc décidé de voter de m’abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte relatif à la conclusion de l’accord de Paris au nom de l’Union européenne. La mobilisation de la communauté internationale dans la lutte contre le réchauffement climatique est nécessaire et ne doit pas s’arrêter. Je salue donc l’adoption de cet accord qui prévoit de maintenir le réchauffement climatique «bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels» et de «poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 °C».

Il faudra dorénavant regarder avec une très grande attention. le respect par les États des contributions qu’ils se sont fixés, dans le cadre du mécanisme de transparence qui conduira un comité d’experts internationaux à vérifier publiquement les informations fournies par les pays en termes de suivi de leurs émissions et des progrès accomplis pour les réduire.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Considerando che gli effetti devastanti del cambiamento climatico, realtà storica scientificamente provata, diventerebbero irreversibili una volta superata la soglia limite di un innalzamento della temperatura pari a due gradi; considerando l'impegno dei Capi di governo di 195 paesi a contenere tale aumento entro uno grado e mezzo; dimostrata l'infondatezza della teoria secondo cui le misure ambientali frenino la crescita e, al contrario, convinti che le politiche di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico rappresentino un investimento a lungo termine; tenuto conto che, negli ultimi trent'anni in Europa, al crollo delle emissioni di gas serra è corrisposto un aumento del prodotto interno lordo; osservata la realtà delle oltre 19 milioni di persone costrette a lasciare la propria casa per cause ambientali; considerando la nostra responsabilità di fronte alle future generazioni; analizzate infine le analisi scientifiche ed economiche in supporto a queste tesi, esprimiamo, con forte convinzione, un voto favorevole sull'approvazione dell'Accordo di Parigi. A fronte delle logoranti trattative, durate vent'anni, il risultato di Parigi è infatti una vittoria politica e diplomatica, oltre che europea, del sistema multilaterale stesso. La credibilità delle Nazioni Unite era, infatti, minacciata dai fallimenti che hanno preceduto e seguito lo sconfortante epilogo della Conferenza di Copenaghen.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), písomne. ‒ Parížska klimatická dohoda je nie len o životnom prostredí, ale je to jedna z posledných možných globálnych mierových dohôd. Očakávané klimatické zmeny môžu vyvolať veľké sťahovanie národov, čo už teraz spôsobuje ozbrojené konflikty. Podpora čistých alternatívnych zdrojov energií zase vedome nahradzuje ropu a zemný plyn, o ktoré vedie ľudstvo v posledných desaťročiach čoraz krvavejšie vojny.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ We have reached a world limit in the climate change problem. I have voted for this recommendation, which will bring about important measures in achieving the EU’s objective for the global climate change issue.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Nica (S&D), în scris. ‒ Acordul de la Paris, din 2015, este primul acord multilateral privind schimbările climatice acoperind aproape toate emisiile la nivel mondial. Acordul este un succes pentru întreaga lume și o confirmare a orientării UE în direcția unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Proiectul uniunii energetice pune la dispoziție un cadru mai amplu în care UE poate oferi un mediu favorabil adecvat pentru tranziția energetică. Potrivit Agenției Internaționale a Energiei, punerea integrală în aplicare a planurilor climatice va conduce la investiții de 13,5 trilioane USD în eficiența energetică și tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de carbon între 2015 și 2030, cu o medie anuală de 840 de miliarde USD.

În plus, viitoarea strategie pentru cercetare, inovare și competitivitate privind uniunea energetică va profita de sinergiile între sectorul energetic, sectorul transporturilor, economia circulară, precum și inovarea industrială și digitală. Acest lucru ar trebui să ducă la creșterea competitivității tehnologiilor europene actuale și viitoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiente din punct de vedere energetic.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), în scris. ‒ Am votat în favoarea acestui raport care aprobă acest Acord istoric semnat la Paris de 187 de părți și care își propune să protejeze habitatul în care trăim, lăsându-l la fel de agreabil generațiilor ce vor veni. Acordul reprezintă în sine un mesaj clar transmis investitorilor din industrie, întreprinderilor, societății civile și factorilor de decizie politică și reiterează într-un consens larg faptul că tranziția globală către o energie curată este crucială în acest moment, iar acest obiectiv va fi atins prin renunțarea treptată la folosirea combustibililor fosili. De asemenea, raportul invită la instituirea unui cadru consolidat de transparență și responsabilitate și la prezentarea de către toate părțile implicate a inventarelor gazelor cu efect de seră și a informațiilor necesare pentru a urmări progresul acestora. Un alt punct forte al acestui raport este acela referitor la mecanismul dinamic pe care îl are în vedere în ceea ce privește întocmirea acestui bilanț, dar și măsurile necesare pentru a crește obiectivele extrem de ambițioase în anii ce urmează.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem vyslovení souhlasu s Pařížskou dohodou o ochraně klimatu, který umožní, aby se EU stala oficiálně signatářem této dohody a aby dohoda díky této skutečnosti vstoupila v platnost. Jedná se o zodpovědnou, ambiciózní, vyváženou dohodu, která obsahuje nákladově přiměřené závazky na snížení emisí CO2 v celosvětovém měřítku. Naplnění závazků umožní světu vyvarovat se nebezpečné změny klimatu, která například v ČR představuje zejména riziko sucha. Dohoda uznává, že vrcholu celosvětových emisí skleníkových plynů by se mělo dosáhnout co nejdříve a klimatická neutralita by měla být dosažena v druhé polovině tohoto století. Rozvoj nových technologií a pokles jejich ceny vytváří podmínky pro to, aby i poměrně náročné cíle v oblasti ochrany klimatu byly dosaženy s náklady, které nehrozí stabilitu a růst ekonomik, mnohdy je dokonce mohou i posílit. Věřím v úspěch dohody, k níž se kromě EU přihlásili i další velcí emitenti CO2, jako je i USA, Rusko a Čína. Základním předpokladem je politická vůle všech zúčastněných přenést závazky z papíru do reality.

 
  
MPphoto
 
 

  Андрей Новаков (PPE), в писмена форма. ‒ Парижкото споразумение е постижение с историческо значение за борбата срещу изменението на климата и за многостранното сътрудничество. Създаването на референтна стойност за опазване на климата е от изключителна важност. Решението за ратифициране на сключването на Парижкото споразумение ще изпрати силен сигнал и ще подчертае лидерството на ЕС и неговите държави членки, както и техните непрестанни усилия за справяне с изменението на климата на международно ниво. Изпълнението на Парижкото споразумение ще има ключов принос към световните усилия в борбата с изменението на климата и поради това неговото официално влизане в сила е основен приоритет за Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich gegen diesen Bericht ausgesprochen, da im Bericht vor allem jene Staaten bevorzugt werden, welche auf Kernkraft setzen. Wären im Bericht verbindliche Ziele für den Anteil an erneuerbaren Energien enthalten, wäre meine Entscheidung anders ausgefallen. Leider wurde Österreich bisher immer betraft, obwohl wir weit sauberer produzieren als viele andere Länder.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Pariisi kokkuleppe sõlmimise otsus saadab selge signaali sellest, et kliimamuutustega võitlemine on ELi jaoks prioriteet. Pariisi kokkulepe seab olulisi eesmärke, millega EL end ühiselt seob, astudes samme, et võidelda kliimamuutuse vastu. Samuti on oluline, et ELi liikmesriigid selle leppe võimalikult kiiresti ratifitseeriksid.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Balsavau už šią rekomendaciją, kad ES vardu būtų sudaromas Paryžiaus susitarimas, priimtas pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją.

Pažymėtina, kad šis susitarimas yra itin svarbus pasaulinis žingsnis stiprinant visuotinius kolektyvinius veiksmus ir spartinant visuotinį perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir klimato kaitai atsparios visuomenės. Todėl labai svarbu, kad susitarimas įsigaliotų kuo greičiau, nes tik bendromis pastangomis mes galime sustiprinti atsaką į klimato kaitos keliamą grėsmę ir pasiekti užsibrėžtus tikslus. Be to, atsižvelgiant į susitarimo nuostatas, bus sudaryta daugiau galimybių pertvarkyti ekonomiką, sukurti darbo vietų ir paskatinti ekonomikos augimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτρης Παπαδάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει την έγκριση του για την επικύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η έναρξη ισχύος της συμφωνίας σε λιγότερο από ένα χρόνο μετά την υπογραφή της αποτελεί ένα τεράστιο επίτευγμα, δεδομένου ότι χρειάστηκαν οκτώ χρόνια για να τεθεί σε ισχύ το πρωτόκολλο του Κιότο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 12% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, επιβεβαιώνει τον ηγετικό της ρόλο στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Ενωμένοι προχωρούμε πλέον με στόχο την υλοποίηση της δέσμευσης της ΕΕ για μείωση των εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030. Χάρη στην επικύρωση της ΕΕ, η συμφωνία του Παρισιού θα τεθεί σε ισχύ εγκαίρως για τη διάσκεψη COP 22 για την Κλιματική Αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί στο Μαρρακές.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI), γραπτώς. ‒ Η Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, προϊόν προσωρινών συμβιβασμών ανάμεσα σε ιμπεριαλιστικά κέντρα και ισχυρές καπιταλιστικές χώρες, ούτε θέλει, ούτε μπορεί να αντιμετωπίσει τα οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργεί ο καπιταλιστικός τρόπος ανάπτυξης, αφού αντιμετωπίζει το περιβάλλον σαν μέσο αύξησης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, ενώ επιδρά καταστροφικά όχι μόνο με την ανεξέλεγκτη άντληση των πόρων, αλλά και με τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Η Συμφωνία έχει στο επίκεντρό της τα διάφορα «συστήματα εμπορίου ρύπων», που, σαν μηχανισμοί επικερδούς αγοραπωλησίας της ίδιας της ρύπανσης, έχουν αποδεδειγμένα εντείνει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι «πράσινες» τεχνολογίες αποσκοπούν στο να ανοίξουν νέα επενδυτικά πεδία στα μονοπώλια, εν μέσω σφοδρών ανταγωνισμών, στους οποίους πρωτοστατεί η ΕΕ, αφού θεωρεί ότι οι επιχειρηματικοί όμιλοι της διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα. Το βέβαιο αποτέλεσμα και αυτής της συμφωνίας θα είναι η επιδείνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, των συνθηκών διαβίωσης των λαϊκών οικογενειών. Μόνο μια οικονομία και μια κοινωνία που δεν θα στηρίζεται στο καπιταλιστικό κέρδος, αλλά στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, μπορεί να εξασφαλίσει συμβατή και ισόρροπη επίδραση του εργαζόμενου ανθρώπου στη φύση, στο περιβάλλον. Για μία τέτοια ζωή ο εργαζόμενος λαός πρέπει να πάρει στα χέρια του την εξουσία και την οικονομία, ερχόμενος σε ρήξη με την καπιταλιστική βαρβαρότητα, τα μονοπώλια και τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. ‒ J'ai donné mon accord à la ratification par l'Union européenne de l'Accord de Paris. Ce vote permet ainsi son entrée en vigueur à l'occasion de la 22ème conférence des Nations Unies sur le climat qui se tiendra du 7 au 18 novembre prochains à Marrakech. Pour entrer en l’accord devait être ratifié par au moins 55 États représentants plus de 55 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Avec 63 pays représentant 64 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, le compte est bon. Il s'agit là d'une première victoire. Jamais un accord international n’a été ratifié aussi rapidement par les pays signataires.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ We in UKIP are against this recommendation because we oppose the climate change alarmism supported by green lobbies, often financed by the Commission. They are the cause of our current damaging and counter-productive energy policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta del collega poiché ritengo che la ratifica dell'accordo di Parigi sia una risposta pronta ed efficace al problema del cambiamento climatico. L'Unione europea si trova a dover ratificare un progetto per una vita migliore, un progetto che sia in grado di tutelare e preservare il nostro pianeta in modo tale da poter garantire un futuro alle prossime generazioni. L'accordo sul clima rappresenta una grandissima sfida e, alla luce di problemi globali, è necessaria una risposta globale, dalla quale l'Unione europea non può esimersi. Pertanto, ho espresso voto positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. – I supported this report, as I believe it is high time to take concrete actions to combat climate change. The Paris Agreement is a global milestone for enhancing global collective action and accelerating the global transformation to a low-carbon and climate resilient society. The quick ratification decision by the EU on the conclusion of the Paris Agreement adopted under the UNFCCC will send a strong signal and highlight the leadership of the EU and its Member States and their continuing efforts to address climate change at international level.

 
  
MPphoto
 
 

  Piernicola Pedicini (EFDD), per iscritto. ‒ L'accordo di Parigi ha come obiettivo quello di mantenere l'aumento della temperatura globale ben di sotto dei 2°C e di proseguire gli sforzi per mantenerlo al 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. L'accordo entrerà in vigore il trentunesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 parti dell'UNFCC, che rappresentano almeno il 55 % delle emissioni globali di gas e effetto serra, avranno depositato i loro strumenti di ratifica. Oggi, la ratifica comune dei 28 Stati membri dell'Unione costituisce un passo storico fondamentale per l'entrata in vigore dell'accordo. L'accordo costituisce un chiaro segno per investitori, business, società civile e classe politica che la transizione globale per un'energia pulita è vitale per le future generazioni e pertanto le risorse devono sempre più allontanarsi dalle fonti fossili. Rimango critico rispetto ai tentativi di valorizzare tecnologie di neutralizzazione come la cattura e il sequestro del carbonio, non solo perché altamente costose, ma anche, soprattutto, perché ci allontanano dal vero obiettivo che dovrebbe essere la decarbonizzazione dei nostri sistemi produttivi. In ogni caso, questo di oggi è un momento storico. Mi sono espresso con voto favorevole al processo di ratifica da parte dell'UE e spero che gli Stati membri scelgano al più presto la stessa strada.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), in writing. ‒ The Paris Agreement – that’s what citizens understand and welcome. My hope is that the legally binding Paris Agreement is the beginning of a more sustainable earth balance!

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Podržala sam ovu zakonodavnu rezoluciju koja predstavlja jedan značajan korak k stupanju na snagu Pariškog sporazuma. Nažalost, EU nakon početne euforije oko postignutoga sporazuma krajem 2015. godine, nije poduzela potrebne korake i činilo se kao da smo svi zajedno zaspali. EU ratificira ovaj sporazum nakon što su ga već ratificirale 62 države koje su odgovorne za 51,89 % emisija stakleničkih plinova, te svojom odlukom omogućuje stupanje Sporazuma na snagu još ove godine.

Svjesna svoje odgovornosti prema budućim generacijama mogu reći da sam ponosna što sam danas, u ime građana Hrvatske i građana EU-a koje ovdje danas zastupam, imala priliku podržati jednu od najvažnijih odluka koju je ovaj Parlament donio za spas našeg planeta.

Na nama je odgovornost da ne posustanemo i da nastavimo s radom te u suradnji s Vijećem i Komisijom pripremimo odgovarajuće zakonodavne prijedloge koji će omogućiti provedbu Sporazuma na način koji će ojačati naše gospodarstvo te otvoriti nova radna mjesta u razvoju i primjeni tehnologija koje su kompatibilne sa zacrtanim ciljevima.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ La protection de l'environnement est une priorité pour tous. Mais l'Union européenne n'a pas à ratifier des accords internationaux, c'est aux États souverains de décider démocratiquement ce à quoi ils souhaitent s'engager. Par ailleurs, le zèle de l'Union européenne est contre-productif: elle impose à ses membres des normes strictes, mais ouvre son marché à des pays qui produisent selon des critères beaucoup plus souples. Ainsi, l'Union européenne favorise en réalité la pollution de la planète en encourageant l'industrie de pays tiers pollueurs et le transport sur de longues distances d'une quantité de biens toujours plus importante. Des barrières douanières protégeant l'environnement et les producteurs locaux seraient bien plus efficaces que ce type d'accord. Il est incohérent de se rengorger de la COP21 tout en négociant le TAFTA. Je préfère donc m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Pariški sporazum je najvažniji i prvi pravno obvezujući globalni klimatski sporazum. Najvažniji cilj ovog sporazuma je smanjenje emisije stakleničkih plinova te ograničenja porasta prosječne globalne temperature na znatno ispod 2 °C.

Pariški sporazum stupa na snagu tridesetog dana od datuma na koji stranke na koje otpada najmanje 55 % procijenjenih ukupnih globalnih emisija stakleničkih plinova deponira pri UN-u svoje instrumente ratifikacije. Do sada je njih 19 deponiralo svoje instrumente ratifikacije, što predstavlja ukupno 0,18 % svih globalnih emisija stakleničkih plinova. Vjerujući da je nemoguće da će Pariški sporazum stupiti na snagu, a da ga EU ne potpiše (EU i MS izrazile su namjeru da u ispunjavanju odredbi Pariškog sporazuma djeluju zajednički), Parlament je dao odobrenje za ratifikaciju Pariškog sporazuma. Ratifikacija od strane EU-a omogućuje da ugovor stupi na snagu jer je ispunjen kriterij o pokrivenosti najmanje 55 % procijenjenih globalnih emisija stakleničkih plinova, zbog čega sam iznimno ponosan na današnju ratifikaciju.

Donošenjem odluke o sklapanju Pariškog sporazuma ponovo je istaknuta vodeća uloga EU-a u borbi protiv klimatskih promjena.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ Pese embora a imensa propaganda, o Acordo de Paris não responde cabalmente aos objetivos de redução das emissões de Gases de Efeito de Estufa (GEE).

Com efeito, não foram acordados limites concretos para as emissões de GEE e o conjunto de medidas já anunciadas pela esmagadora maioria dos 195 países que aprovaram o texto são insuficientes para cumprir a meta de aquecimento proposta.

O Acordo mantém e legitima uma abordagem de mercado à problemática das alterações climáticas de que o comércio do carbono é o principal (mas não único) instrumento. Uma abordagem assente na mercantilização e financeirização da Natureza e dos seus recursos, que criou direitos de poluir transacionáveis e fixou o seu preço a níveis irrisórios. Uma abordagem que revelou à saciedade toda a sua ineficácia e perversidade mas na qual se insiste, apesar de existirem alternativas.

O Acordo abandona o princípio da «responsabilidade comum, mas diferenciada» entre países em desenvolvimento e industrializados, optando por um sistema único suscetível de aprofundar injustiças entre os países que mais contribuíram para a acumulação de carbono na atmosfera e os países em desenvolvimento.

Por fim, o Acordo comporta ainda uma dimensão de financiamento de projetos de grandes grupos transnacionais em países em desenvolvimento, potenciando a dominação imperialista dos recursos destes países.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Za účasti generálního tajemníka OSN pana Pan Ki-muna a francouzské ministryně životního prostředí Ségolène Royalové schválil Evropský parlament Pařížskou dohodu o změně klimatu, tzv. COP21. Nejprve bych rád zdůraznil, že to byli právě členové sociální demokracie, kteří se největší mírou zasadili o vznik tohoto dokumentu. Ale jsme teprve na začátku celého procesu. Tuto dohodu musí nyní ratifikovat všechny členské státy a poté bude zejména důležité její naplňování. Nesmíme zůstat pouze u slov, ale musíme investovat do čistých technologií, obnovitelné energie a energetické účinnosti, což jsou téma, kterými se na poli Evropského parlamentu prioritně zabývám. Bude to velká výzva pro celou Evropskou unii, ale především pro členské státy střední a východní Evropy, kterým by EU měla být více nápomocna v otázce tranzitu směrem do nízkouhlíkové ekonomiky. Na závěr bych rád připomenul, že klíčem k realizaci ambiciozní dohody bude dohoda o nových pravidlech trhu s emisními povolenkami (ETS). O její výsledné podobně ovšem zatím zdaleka není rozhodnuto.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. ‒ Szybka decyzja o ratyfikacji przez UE porozumienia paryskiego na podstawie Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wyśle silny sygnał i podkreśli pierwszoplanową rolę UE i jej państw członkowskich, jak również ich wysiłków w celu zapobiegania zmianom klimatu na poziomie międzynarodowym. Realizacja porozumienia paryskiego odegra kluczową rolę, jeśli chodzi o globalne wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i ograniczenie wzrostu średniej globalnej temperatury do poziomu poniżej 2°C sprzed epoki przemysłowej.

Formalne wejście w życie porozumienia paryskiego to kluczowy priorytet dla UE. Niniejszym poparłem sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Pospíšil (PPE), písemně. ‒ Osobně mám problém se způsobem, který byl zvolen pro ratifikaci úmluvy. Jsem přesvědčen, že národní parlamenty by se při těchto důležitých smlouvách neměly obcházet.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de la ratification par l’Union européenne de l’accord de Paris sur le climat signé en décembre 2015. Cet accord, adopté au titre de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, est un texte universel et contraignant. S’il est respecté par les États parties à l’accord, sa mise en œuvre permettra d’accroître la lutte nécessaire contre le réchauffement climatique de notre planète.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ A celebração do Acordo de Paris é uma das mais ambiciosas demonstrações de cooperação, de entendimento e de compromisso em matéria climatérica, tendo sido adotado no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, de dezembro de 2015.

Com efeito, o Acordo de Paris representa um feito histórico na luta contra as alterações climáticas, afigurando-se, a meu ver, ambicioso, equilibrado e equitativo. Entre algumas das características que o Acordo inclui, realçaria, fundamentalmente, o incentivo à cooperação entre as suas 187 Partes, o seu carácter vinculativo, a expressa necessidade de transição energética vertida nas suas normas, exemplificada pela sugestão do abandono gradual dos combustíveis fósseis.

Do meu ponto de vista, a implementação do Acordo de Paris, sob os signos da cooperação internacional e da vinculatividade das suas normas, será um contributo fundamental para o combate às alterações climáticas. Desta forma, é com agrado que atento no sucesso da celebração do Acordo, esperando que o mesmo seja cumprido por todas as partes e orgulhando-me pela vanguarda da União Europeia em matéria ambiental. Dito isto, o meu voto é favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ We in UKIP are against this recommendation because we oppose the climate change alarmism supported by green lobbies, often financed by the Commission. They are the cause of our current damaging and counter-productive energy policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D), par écrit. ‒ Le 4 octobre 2016 est un grand jour. J’ai voté pour la ratification par l’UE de l'accord de Paris, qui représente l’aboutissement d’une longue bataille en faveur d’objectifs contraignants pour lutter, tous ensemble au niveau mondial, contre le plus grand défis du XXIe siècle, le réchauffement climatique. Avec l’adoption de l’accord de Paris au Parlement européen, comme l’a dit le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, nous faisons l'histoire en actant son entrée en vigueur.

C’est un grand pas pour l’humanité et la planète et, en tant que députée européenne, je suis fière que l’Union européenne ait joué un rôle moteur pour aboutir à cet accord.

Maintenant, nous devons regarder vers l’avenir, l’entrée en vigueur de l’accord de Paris n’est que le début d’un long combat. Ce vote n’est pas une simple formalité mais bien un signal politique pour traduire nos engagements à travers des actes. Au niveau européen, plusieurs textes législatifs sont sur la table pour traduire l’accord de Paris, et le Parlement devra se montrer à la hauteur en adoptant des objectifs ambitieux de réduction des émissions.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente a presente recomendação por entender que esta estabelece um mecanismo dinâmico de avaliação que permite definir objetivos mais ambiciosos ao longo do tempo em matérias relacionadas com o financiamento da luta contra as alterações climáticas e de resposta às necessidades relacionadas com a adaptação e com as perdas e os danos associados aos efeitos adversos das alterações climáticas.

Deste modo, esta recomendação cria um melhor enquadramento em termos de transparência e responsabilização, incluindo a apresentação bienal, por todas as partes, de inventários dos gases com efeito de estufa e das informações necessárias para acompanhar os progressos realizados, uma avaliação por parte de peritos técnicos, um exame multilateral e facilitador dos progressos das Partes e um mecanismo para facilitar e promover o cumprimento das normas. O Acordo de Paris estabelece, pela primeira vez, um objetivo mundial com o intuito de reforçar as capacidades, aumentar a resiliência climática e reduzir a vulnerabilidade às alterações climáticas.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Tendo em conta a liderança da União Europeia na luta contra as alterações climáticas, seria inconcebível que o Acordo de Paris entrasse em vigor sem a União Europeia enquanto signatária. A ratificação da conclusão do Acordo de Paris adotado ao abrigo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas enviará um sinal forte e destacará o papel de liderança da UE e dos seus Estados-Membros, bem como os seus esforços contínuos para combater as alterações climáticas a nível internacional. Será, além disso, um contributo fundamental para os esforços globais de combate às alterações climáticas.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ El Acuerdo de París es el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante que se adopta en materia de cambio climático. Fue adoptado en la 21ª COP de la CMNUCC, que tuvo lugar en París del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015.

Yo he votado a favor para que tanto la Unión como los siete Estados miembros que han completado el proceso de ratificación, puedan depositar sus instrumentos de ratificación en la sede de la ONU en Nueva York el viernes 7 de octubre, lo que permite que el Acuerdo de París entre en vigor a tiempo para la COP22, que tendrá lugar en Marrakech del 7 al 18 de noviembre de 2016.

El grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo y la Delegación española han trabajado fehacientemente para que la Conferencia de París fuera un éxito, abogando por la adopción de un acuerdo ambicioso y de rápida implementación. Los socialistas piensan que la Unión no puede quedarse atrás de otras potencias mundiales cuando se trata de ratificar, por lo que han votado favorablemente la resolución que habilita al Consejo a adoptar formalmente la decisión de ratificación por procedimiento escrito urgente.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Le Parlement européen a voté en séance plénière la ratification de l’accord de Paris de la COP21. Après le temps des décisions viendra le temps des actes, avec la COP22 qui aura lieu à Marrakech, au Maroc. Ainsi, celle-ci permettra d’appliquer les mesures adoptées dans l’accord de Paris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter efficacement contre le réchauffement climatique. L’Union européenne et les grandes puissances industrielles doivent s’engager avec volonté dans le chemin d’une économie décarbonnée, avec la collaboration des acteurs économiques. La lutte contre le changement climatique est aussi celle du respect des droits humains.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Balsavau už šią rekomendaciją. Manau, tai istorinė akimirka, kai didžioji dalis Europos Parlamento narių parodė supratimą, jog kovoti su klimato kaita būtina čia ir dabar. Šis žingsnis lėmė tai, kad Paryžiaus klimato kaitos susitarimas įsigalios. Dabar mums būtina susitelkti ir nuo kalbų pereiti prie darbų. Jau šiandien reikia galvoti apie 2050 metų tikslus ir kaip mes juos įgyvendinsime.

 
  
MPphoto
 
 

  Virginie Rozière (S&D), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de l’approbation de l’accord de Paris par le Parlement européen. L’accord marque un tournant historique dans la lutte mondiale contre le changement climatique. La limitation de la hausse des températures mondiales est assurée par la confirmation du seuil de réchauffement en deçà de 2°C, ainsi que la fixation d’un ambitieux objectif indicatif de 1,5°C.

Les contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) des parties signataires assurent une action globale et collective, tandis qu’un nouveau mécanisme dynamique permettra de revoir à la hausse les objectifs fixés par l’accord tous les cinq ans. Le texte prévoit également un cadre de transparence et de reddition de comptes renforcé. Enfin, l’accord comporte un dispositif de solidarité imposant aux États industrialisés de financer l’aide aux pays pauvres et vulnérables à la hausse des températures.

L’approbation de l’accord de Paris par le Parlement européen ouvre la voie à la ratification du texte par l’Union européenne. Cet acte démontre le rôle moteur de l’Europe dans la lutte contre le changement climatique et son engagement sans faille en faveur de la transition vers une énergie propre.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ O Acordo de Paris representa um marco histórico na luta contra as alterações climáticas, sendo ambicioso, equilibrado, equitativo e juridicamente vinculativo.

Representa um ponto de viragem irreversível no caminho para uma economia mundial resiliente às alterações climáticas, através de uma ação global na rota da neutralidade climática que se pretende atingir na segunda metade deste século.

A UE tem assumido uma postura liderante na luta contra as alterações climáticas, atendendo ao seu papel neste desígnio desde o Protocolo de Quioto. A UE e os seus Estados-Membros deverão, por isso, tomar as medidas necessárias para completar os seus processos de ratificação nacional e europeu até ao final de 2016, atendendo ao objetivo ambicioso de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em, pelo menos, 40 % a nível interno até 2030, bem como alcançar o compromisso de redução das emissões para o período 2020—2030.

Tal como o relator, concordo que a decisão de ratificação deste acordo dará um sinal forte e destacará o papel cimeiro da UE e dos seus Estados-Membros no combate às alterações climáticas a nível internacional, sendo, por isso, importante finalizar, quanto antes, o processo de ratificação junto do Conselho e pelos respetivos Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte qui constitue la ratification par le Parlement européen de l’accord de Paris conclu à l’issue de la COP21 de décembre 2015.

Cet accord est le premier accord climatique mondial universel et juridiquement contraignant en termes de protection de l’environnement et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette ratification doit être suivie d’une mise en œuvre concrète et efficace qui doit associer et voir participer l’ensemble des acteurs publics et privés.

L’Union européenne doit continuer à être un acteur international central ainsi qu’un leader en matière de lutte contre le changement climatique. Cet accord représente une étape dans l’action de l’Union européenne, et non une fin en soi.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este Informe que implica la aprobación del Acuerdo de París, adoptado por consenso en la última COP 21. Aunque se trata de una votación simbólica, ya que la ratificación se tiene que dar a nivel de los Estados miembros, es importante porque supone que el Parlamento Europeo se comprometa con los objetivos del Acuerdo de París, pidiendo a cada Estado miembro de la Unión que ratifique el Tratado. El Acuerdo entrará en vigor en el plazo de un año a partir del 12 de diciembre de 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Sven Schulze (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Entwurf einer Empfehlung zum Übereinkommen von Paris, welches Teil des VN-Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen (UNFCCC) ist, gestimmt.

Ziel des historischen Übereinkommens von Paris ist es, dass von 2050 an weltweit nicht mehr Kohlendioxid ausgestoßen als gleichzeitig absorbiert wird (CO2-Neutralität).

Die Empfehlung betont, dass es sich bei den zeitlichen Vereinbarungen um Mindestanforderungen handelt und dass alles getan werden muss, um die CO2-Reduzierung so schnell wie möglich voranzutreiben.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. ‒ Hlasovala jsem pro ratifikaci pařížské klimatické dohody, protože se jednalo o těžce vyjednaný kompromis, u jehož počátku byla vůle států k dohodě dospět. To považuji za velký diplomatický úspěch. Přítomnost generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna při ratifikaci dohody v Evropském parlamentu vnímám také jako ocenění role, kterou v celém procesu vyjednávání sehrála EU a její členské státy.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de la ratificación en nombre de la Unión del Acuerdo de París, puesto que se trata de un gesto simbólico de validación de este acuerdo negociado por las partes, que luego ha de ser ratificado e implementado por cada Estado miembro de las Naciones Unidas.

Ahora bien, no comparto la retórica triunfalista sobre este Acuerdo de París. Si bien mi voto ha sido favorable, este acuerdo me resulta insuficiente, puesto que se basa fundamentalmente en los compromisos voluntarios y mecanismos de mercado que crítico. He votado a favor de este acuerdo de mínimos, siendo consciente de que a pesar de los avances, está aún lejos de ser una respuesta efectiva al cambio climático.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ L'approvazione del Parlamento europeo segna l'inizio di un nuovo importante capitolo nella lotta mondiale contro i cambiamenti climatici. Essa consentirà infatti la ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'UE e la sua successiva entrata in vigore prima della fine dell'anno. È un traguardo storico che fissa l'obiettivo a lungo termine per contrastare il riscaldamento globale e contenere l'aumento delle temperature al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali. Mi sono espresso a favore dell'accordo con l'auspicio che l'impegno assunto congiuntamente da tutte le parti si traduca in strategie concrete e realizzabili per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Ritengo infine che sia essenziale che tutte le economie mondiali adottino misure equivalenti al fine di raggiungere questo importante obiettivo per l'ambiente e per la salute, garantendo allo stesso tempo condizioni di concorrenza leale per i nostri settori industriali che competono a livello globale.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. ‒ O Acordo de Paris adotado ao abrigo da Convenção das Nações Unidas para as Alterações Climáticas vem destacar o papel preponderante da União Europeia e dos seus 28 Estados—Membros, no combate às alterações climáticas. Esta postura segue uma boa tradição europeia que já se tinha destacado no Protocolo de Quioto.

Com o compromisso de reduzir a nível interno as suas emissões de gases com efeito de estufa em cerca de 40 % até 2030, a União procura assim contribuir para conter o aumento da temperatura abaixo dos 2º C, em comparação com a época pré-industrial. Pela importância deste tema, votei de forma positiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing.I voted against this report because I do not recognise the EU’s competence in this area.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. ‒ W dniu 4 października 2016 r. Parlament Europejski zatwierdził ratyfikację porozumienia paryskiego przez UE. Jest to bardzo ważne, pierwsze w historii wiążące porozumienie w sprawie klimatu. Europie udało się zbudować front poparcia dla ambitnych celów na rzecz ochrony środowiska i klimatu, co podkreślił w swoim wystąpieniu również przewodniczący KE Jean-Claude Juncker.

Ratyfikacja porozumienia przez UE, która najciężej pracowała na rzecz jego powstania, ma również wydźwięk symboliczny, gdyż przekroczony został tym samym próg co najmniej 55 stron, odpowiadających za co najmniej 55 % emisji na świecie, co umożliwi wejście w życie tego dokumentu.

Należy jednak podkreślić, że wysiłki redukcyjne oraz promocja rozwiązań przyjaznych dla klimatu muszą być realizowane bez szkody dla rozwoju i innowacyjności, i muszą w sposób szczegółowy uwzględniać specyficzny charakter różnych sektorów (np. energia, transport, rolnictwo). Warto zaznaczyć, że rolnictwo wraz z leśnictwem mają szczególny związek z klimatem i środowiskiem, gdyż poza emisją gazów cieplarnianych do atmosfery jako jedyne mają również ogromne możliwości pochłaniania i magazynowania związków wpływających na ocieplanie się klimatu.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ Today, along with colleagues in the European Parliament, I voted to give consent to the ratification of the Paris Climate Agreement in the European Parliament. Although most Member States still have to ratify the Paris Agreement, today’s vote from the European Union now ensures a swift start for COP21.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Pariški sporazum jest pravno obvezujući sporazum koji označava prekretnicu od povijesne važnosti u borbi protiv klimatskih promjena. Činjenica kojom je 195 zemalja zajedničkim dogovorima donijelo sporazum, itekako odražava zaokret u zajedničkom globalnom djelovanju. Propisane su ključne obveze poput ograničenja porasta globalne temperature na znatno manje od 2 °C, smanjenje globalnih emisija, globalni prijelaz na čistu energiju, uspostavljanje nacionalnih mjera za ublažavanje klimatskih promjena itd.

Upravo je njegova ratifikacija u Europskom parlamentu kojoj danas svjedočimo povijesni trenutak za cijelo čovječanstvo jer se njome šalje snažna poruka te ističe ulaganje napora Europske unije u rješavanju pitanja klimatskih promjena. Pritom ga ne smijemo promatrati samo kao rješavanje određenog klimatskog problema s kojim se suočavamo, već kao promjenu cjelokupne paradigme odnosa čovjeka prema svom planetu.

Kao predstavnik Zelenih/ESS-a, iznimno sam ponosan na trenutačna postignuća te podatak kojim je ovaj sporazum izglasan velikom većinom, glasovima čak 610 zastupnika, uključujući i moj.

Mišljenja sam kako će se u budućnosti poticati bolja suradnja između zemalja u području dijeljenja znanstvenih spoznaja o prilagođavanju te informacija o praksama i politikama te time doprinijeti efikasnosti provedbe ciljeva.

Tome u prilog ističem kako je upotreba čistih i zelenih tehnologija ujedno i prva stepenica na putu do održivog razvoja kojem svi stremimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Rozhodnutie o ratifikácii Parížskej zmluvy považujem za najvýznamnejšie hlasovanie v EP v tomto roku. Každý z nás si musí uvedomiť naliehavosť ochrany ovzdušia a potrebu znižovania skleníkových plynov, aby naša planéta ostala zelenou aj pre ďalšie generácie. O vážnosti hlasovania svedčí aj fakt, že generálny tajomník OSN Pan Ki-mun osobne navštívil Európsky parlament a vo svojom krátkom vystúpení pred poslancami EP naliehavo žiadal o čo najskoršie schválenie Parížskej dohody a uplatňovaní v praxi. Parížska dohoda stanovuje dlhodobý cieľ obmedziť globálne otepľovanie výrazne pod 2⁰C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou a vyvíjať úsilie o to, aby sa nárast teploty obmedzil na 1,5 ⁰C. Dohodou sa vytvára rámec väčšej transparentnosti a zodpovednosti vrátane dvojročného predkladania prehľadu o skleníkových plynoch všetkými zmluvnými stranami, ako aj predkladanie informácií potrebných na sledovanie ich pokroku. EÚ bola vždy v popredí ochrany klímy a ovzdušia a dnešným hlasovaním, kde 610 poslancov sa vyjadrilo za podporu Parížskej dohody, o tom aj svedčí.

 
  
MPphoto
 
 

  Michaela Šojdrová (PPE), písemně. ‒ Legislativní usnesení, kterým Evropský parlament vyjadřuje souhlas s rozhodnutím Rady o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu jménem Evropské unie, jsem podpořila.

Souhlasem Evropského parlamentu došlo k výraznému pokroku v ratifikaci dohody, která tudíž může začít platit. Pro EU, která je třetím největším emitentem emisí na světě a zároveň významným světovým lídrem v boji proti změně klimatu, to také znamená, že nebude u důležitých jednání vystupovat z pozice pouhého pozorovatele, ale umožní jí to řešit detaily implementace Pařížské dohody spolu s dalšími smluvními stranami, zejména s dalšími emisními giganty, jako jsou Čína a USA.

Pařížská dohoda vstoupí v platnost už dne 4. 11. 2016, tedy ještě před konáním konference COP22 o klimatických změnách v Marrákeši.

Česká republika ratifikaci dohody jménem EU jako celku podporuje. V rámci vnitrostátního ratifikačního procesu již udělila česká vláda souhlas. Nyní bude dohoda postoupena ke schválení Parlamentu a poté k podpisu prezidentovi. Věřím, že i ostatní členské státy se k ratifikaci postaví zodpovědným způsobem.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. ‒ Het Europees Parlement stemde met een overweldigende meerderheid in met de ratificatie van de klimaatovereenkomst van Parijs. Dit is belangrijk en goed nieuws voor het internationaal klimaatbeleid en laat zien dat als er politieke wil is, zaken vooruit kunnen gaan. Multilaterale en internationale samenwerking loont.

De ratificatie door de Europese Unie is uitzonderlijk omdat de meeste EU-lidstaten waaronder België, nog niet hebben geratificeerd. Dat kan in theorie leiden tot een situatie waarbij de EU op de klimaattop in Marrakech onderhandelt namens lidstaten die zelf niet bevoegd zijn om iets te zeggen. Lidstaten zijn huiverig voor deze situatie, maar omdat landen als de VS en China zo snel ratificeerden, moest de EU wel mee. De keuze was of snelle ratificatie door de EU of een internationaal modderfiguur slaan én als EU helemaal niets te zeggen hebben. Het mes stond op de keel.

Vanaf nu telt de uitstoot van de zes lidstaten die al ratificeerden, mee richting de drempel van 55 procent uitstoot die de klimaatovereenkomst in werking doet treden. Daarmee wordt een gat van 3,1 procent aan uitstoot gedicht. De Overeenkomst van Parijs treedt begin november officieel in werking. Dat is op tijd voor het begin van de klimaattop in Marrakech.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Parížska dohoda je veľkým úspechom európskej diplomacie. K našim cieľom sa pridali aj krajiny ako Čína, bez účasti ktorej by bola akákoľvek klimatická dohoda neúčinná. Som rád, že Slovenská republika bola medzi prvými krajinami, ktoré ju ratifikovali.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Štětina (PPE), písemně. ‒ Ochrana životního prostředí je globální výzvou pro celé lidstvo a naším závazkem pro příští generace zároveň. Proto jsem svým hlasem podpořil Pařížskou dohodu o ochraně klimatu. Přijetím dohody ze strany EU dojde k jejímu vstupu v platnost a signatářské země budou moci začít systematicky pracovat na splnění společně nastavených závazků. Dohoda je již teď ve své počáteční fázi historickým úspěchem proto, že se k ní vůbec poprvé připojili kromě EU i další významní producenti CO2, především pak Čína, Rusko a USA. Jejím hlavním cílem je udržet růst globálního oteplování pod 2 C°, zároveň však co nejblíže 1,5 C°, a tím předejít dalším nebezpečným změnám klimatu. Dalším závazkem je pak postupně omezovat vypouštění skleníkových plynů tak, aby v druhé polovině tohoto století bylo dosaženo klimatické neutrality. Dohoda je dle mého názoru odvážným a vyváženým textem. Měla by přinést nejen úspěchy na poli ochrany životního prostředí, ale sloužit také jako příležitost pro rozvoj nových technologií a růst ekonomiky. Oceňuji, že dohoda pracuje s reálnými, ekonomickou stabilitu neohrožujícími náklady na její realizaci. Věřím, že všechny signatářské země se ke společnému globálnímu závazku postaví odpovědně.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. ‒ Der Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem „Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des im Rahmen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen geschlossenen Übereinkommens von Paris im Namen der Europäischen Union“ habe ich nicht zugestimmt.

Es geht um ein Abkommen zur Bewältigung des Klimawandels. Das Klima wandelt sich, solange die Erde existiert. Die Klimaschutzpolitik beruht auf hypothetischen Klima-Modellen, basierend auf computergestützten Simulationen des IPCC („Weltklimarat“). Kohlendioxid (CO2) ist kein Schadstoff, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil allen Lebens.

Die grundsätzlichen Annahmen eines menschengemachten Klimawandels teile ich daher nicht. Eine Politik auf dieser Basis unterstütze ich nicht. Ich denke nicht, dass es ein politisches Ziel sein sollte, die Erderwärmung deutlich unter 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu halten.

Die hierzu geplante zwangsweise Senkung der CO2-Emissionen schwächt den Wirtschaftsstandort und senkt den Lebensstandard. Die Bekämpfung eines angeblich menschengemachten Klimawandels destabilisiert und verteuert unsere bisher sichere Stromversorgung.

Die AfD sagt „Ja zum Umweltschutz“, macht aber Schluss mit der „Klimaschutzpolitik“ und mit den Plänen zur Dekarbonisierung und „Transformation der Gesellschaft“.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Klimatske promjene su globalni problem. Moguće ih je prepoznati svugdje u svijetu, neovisno o mjestu njihovog uzroka. Pariški sporazum smatra se izuzetno značajnim multilateralnim instrumentom za sprječavanje klimatskih promjena kojim se nastoji ukazati na važnost energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije i smanjenje emisija štetnih tvari. Stabilnost klimatskog sustava važna je za sigurnost hrane, proizvodnju energije, vodu i očuvanje biološke raznolikosti. Također, potrebno je pomoći slabije razvijenim zemljama pogođenim posljedicama klimatskih promjena, budući da im nedostaju resursi za ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu. Sporazum obuhvaća ključne točke za rješavanje problema te sadrži dugoročne ciljeve koji se namjeravaju ostvariti.

Prema Ugovoru o EU-u cilj Europske unije je u odnosima s ostatkom svijeta doprinijeti solidarnosti i održivom razvoju planeta Zemlje. Prema Ugovoru o funkcioniranju EU-a, politikom Europske unije o okolišu promiču se mjere za borbu protiv klimatskih promjena na međunarodnoj razini. EU kao važan akter u klimatskog diplomaciji, ima jednu od vodećih uloga u borbi protiv klimatskih promjena.

Ratifikacijom Pariškog sporazuma dolazi se korak bliže njegovom stupanju na snagu. Zbog iznimnog značaja sporazuma, podržavam preporuku o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Pariškog sporazuma donesenog u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije.

Pariški sporazum je pomemben mejnik v boju proti podnebnim spremembam, saj gre za ambiciozen, uravnotežen, pravičen in pravno zavezujoč sporazum. Želim si, da bi ga v najkrajšem možnem času podpisala Evropska unija, ki ima vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam.

Države članice bi tako morale sprejeti potrebne ukrepe za dokončanje postopkov ratifikacije do konca leta 2016. S tem bi Evropska unija dokazala, da si želi še naprej imeti vodilno vlogo v svetu v boju proti podnebnim spremembam.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Με την Συμφωνία στο Παρίσι δημιουργήθηκε ένα σημαντικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Γι’ αυτό υπερψηφίσαμε την σύναψη της συμφωνίας, για να στείλουμε το μήνυμα ότι η συμφωνία πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα από όλους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί πρόοδος σε βασικά στοιχεία της συμφωνίας του Παρισιού και να τεθούν πιο φιλόδοξοι στόχοι που θα δεσμεύουν όλους. Για να επιτύχουμε, πρέπει να πάψει το αθέμιτο κέρδος να καθορίζει τις πολιτικές που προωθούνται. Πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο οι ανάγκες της κοινωνίας και των ανθρώπων και όχι τα συμφέροντα των πολυεθνικών και των μονοπωλίων. Μονάχα έτσι θα προστατεύσουμε το περιβάλλον. Ιδιαίτερα η ΕΕ καθώς και τα πλούσια κράτη οφείλουν να πρωτοστατήσουν με επιμονή ώστε να τεθούν νέοι στόχοι για καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, για τερματισμό της αλόγιστης χρήσης των φυσικών πόρων, τερματισμό της αποψίλωσης των δασών, μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την στήριξη και προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εάν δεν γίνουν αυτά, τότε η ΕΕ θα ευθύνεται για την καταπάτηση του ανθρώπινου δικαιώματος σε μια ποιοτική ζωή.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Θεωρούμε πως δεν αρκεί η Συμφωνία του Παρισιού για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη αλλά είναι εντούτοις ένα μικρό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a jelentést, amely jóváhagyja a tanácsi határozatra irányuló javaslatot. Egyetértek azzal a megállapítással, hogy a párizsi megállapodás történelmi jelentőségű az éghajlatváltozás elleni küzdelemben és az aláíró országok számát érintően is. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a megállapodáshoz a COP 21 végéig összesen 187 részes fél jelentette be tervezett nemzeti hozzájárulását. Az egyezmény fordulópontot jelent egy átfogó és közös, globális szintű fellépés irányába és egy éghajlati szempontból semleges globális gazdaságra való áttérés tekintetében. A párizsi megállapodás 30 nappal azután lép hatályba, hogy legkevesebb 55, együttesen legalább az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 55%-áért felelős részes fél az ENSZ-nél letétbe helyezte a megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratait. Fontos megjegyezni, hogy első lépésként a Bizottság és a Tanács az Európai Unió és mind a 28 tagállam nevében aláírta a megállapodást a 2016. április 22-én tartott ünnepélyes magas szintű aláírási ceremónia során New Yorkban. Az Európai Parlament képviselői elképzelhetetlennek tartják, hogy a párizsi megállapodás az EU aláírása nélkül lépjen hatályba, figyelembe véve az EU vezető szerepét az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Ezért sürgeti a Tanácsot és az egyes tagállamokat, hogy legkésőbb 2016 végéig tegyék meg a kellő lépéseket az uniós és nemzeti megerősítési folyamat befejezése érdekében.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE), kirjallinen. ‒ Äänestin mietintöehdotuksen puolesta, koska EU ja myös Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Haluan kuitenkin painottaa, että Euroopan komission ehdotukset ilmastosopimuksen tavoitteiden implementoinnista eivät toistaiseksi ole oikeansuuntaisia erityisesti LULUCF- ja taakanjakosektoreilla. Suomalaisen kestävän metsänhoidon erityispiirteet on otettava nykyistä paremmin huomioon näiden direktiivien jatkovalmistelussa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Ce mardi, le Parlement européen, a ratifié l'accord de Paris – COP21; une procédure de validation du texte qui permet de ne pas passer par la ratification spécifique de chaque État membre. Notre signature signifie avant tout que nous entérinons les engagements pris à Paris. C'est un signal clair que l'Europe entend respecter ses engagements pour une transition vers une économie et une société à faibles émissions de carbone. Les défis restent nombreux: mettre en place une Union de l'énergie, continuer à soutenir les conditions favorables à l'innovation et la création d'emploi que cette transition engendrera. L'Europe doit être un leader de la transition énergétique.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ The Paris Agreement has now been signed by 191 countries, and the EU ratification will officially bring the Agreement into force. The Agreement aims to limit global temperature increases at national level through climate pledges. The EU’s contribution to the reduction of greenhouse gas emissions will account for a 40% reduction from levels in the 1990s. I voted in favour of the EU ratification of the Paris Agreement to ensure the quick entry into force of the Agreement. The EU has played a significant role in combatting climate change and must now work hard to implement internal policies that will bring to light the promises made. I believe that it is our duty as Europeans to ensure not only a clean and safe environment for us here in Europe, but equally to set an example by promoting environmental ambitions and conscientiousness to other nations who share with us this one world.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. ‒ L’accord de Paris, conclu en décembre 2015 lors de la COP 21, est un accord historique. Il met en place des normes contraignantes pour stopper les ravages des bouleversements climatiques, illustrés notamment par l’augmentation du nombre de personnes réfugiées pour des raisons climatiques.

Par cette ratification, l’Union européenne, par la voix de son Parlement, est à la hauteur de cette exigence historique.

Cet accord, en actant la limitation de la hausse des températures à moins de 1,5°C et celle des émissions de gaz à effet de serre, engage la communauté internationale pour l’avenir, même s’il reste à mettre en œuvre les moyens de cette transition vers un nouveau modèle de développement plus soutenable et décarbonné, afin de lutter efficacement contre le réchauffement climatique.

Cela ne doit pas être la énième bonne intention, mais une nouvelle étape d’une stratégie européenne ambitieuse qui passe par un budget européen conséquent, doté de ressources propres, pour réaliser la transition écologique et économique et concrétiser les engagements de l’Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Podržala sam zaključke Sporazuma u Parizu donesene na temelju Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC), jer smatram da će se na taj način istaknuti vodstvo Europske unije i država članica te nastaviti rješavanje klimatskih promjena na međunarodnoj razini.

Naime, vjerujem da će provedba Sporazuma u Parizu dati ključni doprinos globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena i zadržati porast prosječne svjetske temperature na znatno manjoj razini od 2°C u usporedbi s predindustrijskim razinama.

Budući da će se provedbom ove Konvencije ostvariti cilj prilagodbe ekološkog sustava na klimatske promjene, omogućit će se nastavak ekonomskog razvoja na održiv način te se neće ugroziti proizvodnja hrane, smatram da Europski parlament treba odobriti ovo izvješće bez odlaganja.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije sem podprla.

Pariški sporazum je zgodovinsko pomemben mejnik v boju proti podnebnim spremembam in v večstranskem sodelovanju. S tem skupnim ukrepom naj bi svet našel pravilno usmerjenost in preprečil nevarne podnebne spremembe. Sporazum priznava, da je treba karseda hitro ustaviti globalno rast emisij toplogrednih plinov in v drugi polovici tega stoletja doseči podnebno nevtralnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este Informe que implica la aprobación del Acuerdo de París, adoptado por consenso en la última COP 21. Aunque se trata de una votación simbólica, ya que la ratificación se tiene que dar a nivel de los Estados miembros, es importante porque supone que el Parlamento Europeo se comprometa con los objetivos del Acuerdo de París, pidiendo a cada Estado miembro de la Unión que ratifique el Tratado. El Acuerdo entrará en vigor en el plazo de un año a partir del 12 de diciembre de 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing.I strongly support this report and I am convinced the EU can and will play its role.

The Paris Agreement is potentially a historic one and we in the EU must do everything possible to give it a chance to succeed at the end of the day.

 
  
MPphoto
 
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), na piśmie. ‒ Porozumienie paryskie jest podsumowaniem globalnych wysiłków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i ograniczenia wzrostu średniej temperatury na świecie. Wpisuje się ono w unijną politykę zrównoważonego rozwoju, który musi pogodzić wzrost gospodarczy z potrzebą zachowania środowiska dla przyszłych pokoleń. Państwa członkowskie Unii Europejskiej odegrały istotną rolę w negocjowaniu tego porozumienia. Szybka decyzja o ratyfikacji podkreśli pierwszoplanową rolę państw członkowskich w animowaniu działań na poziomie międzynarodowym, które zapobiegają zmianom klimatu. Pod względem formalnym zgoda Unii Europejskiej na związanie się konwencją będzie oznaczać osiągnięcie progu wymaganego do ratyfikacji, a zatem wejście w życie porozumienia paryskiego już w listopadzie bieżącego roku. Z powyższych powodów popieram to zalecenie.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A Párizsi Megállapodás történelmi jelentőségű mérföldkövet jelent az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A Parlament mai ülésén meghallgattuk Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár álláspontját. A közös fellépés a környezetvédelem érdekében elsődleges feladatunk és ebben az EU intézményeinek kulcsszerepe van. Az ajánlást szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este Informe que implica la aprobación del Acuerdo de París, adoptado por consenso en la última COP 21. Aunque se trata de una votación simbólica, ya que la ratificación se tiene que dar a nivel de los Estados miembros, es importante porque supone que el Parlamento Europeo se comprometa con los objetivos del Acuerdo de París, pidiendo a cada Estado miembro de la Unión que ratifique el Tratado. El Acuerdo entrará en vigor en el plazo de un año a partir del 12 de diciembre de 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado a favor de la ratificación del Acuerdo de París ya que era vital que la Unión ratificara cuando antes este Acuerdo y, así empezar a trabajar para alcanzar objetivos acordados en materia de la lucha contra el cambio climático.

 
  
MPphoto
 
 

  Владимир Уручев (PPE), в писмена форма. ‒ Уважаеми колеги, Днес в присъствието на Генералния секретар на ООН приехме резолюция за ратифицирането от ЕС на Парижкото споразумение за климата – един исторически акт, защото ще се изпълнят условията за влизане на споразумението в сила.

Към момента то е ратифицирано от 63 страни по Конвенцията за климата (при необходими най-малко 55 страни), които отговарят за около 52% от глобалните емисии на парникови газове (при необходими 55%). От днес ще се добавят седемте държави–членки на ЕС, които са завършили националната ратификация и с това ще се изпълни и вторият критерий.

Така, само 9 месеца след подписването му, споразумението от Париж може да влезе в сила, докато за ратифицирането на Протокола от Киото, предшественик на споразумението, бяха необходими почти 8 години. Това е ясно доказателство, че светът е узрял за глобално единодействие в борбата с климатичните промени, независимо дали става въпрос за развитите или за развиващите се страни.

Ще припомня, че в Париж страните се споразумяха за ограничаване на затоплянето до 2оС, поставиха си цел дори да се постигне 1.5оС, а през втората половина на този век да се постигне баланс между антропогенните емисии на парниковите газове и тяхното обратно поглъщане от Земята и моретата.

Наистина исторически момент за спасяването на планетата.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the Recommendation on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change. The Paris Agreement is a historically significant landmark achievement for combating climate change and for multilateralism. It represents an ambitious, balanced, equitable and legally binding agreement. This global action aims to put the world on track to avoid dangerous climate change. Moreover, the Agreement acknowledges that a global peaking of greenhouse gas emissions should be reached as quickly as possible and climate neutrality should be achieved in the second half of this century. I voted in favour because I believe that the implementation of the Paris Agreement will play a crucial contribution to global efforts to tackle climate change.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ El Acuerdo de París supone un antes y un después en la lucha contra el cambio climático a nivel global, diseñando el camino hacia un modelo de desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. El liderazgo que mostró la Unión Europea en París debe mantenerse y, para ello, es clave la ratificación temprana del Acuerdo. En este sentido he apoyado esta decisión mediante la cual, tras la aprobación de los ministros de la Unión Europea, se procede a celebrar en nombre de la Unión Europea el Acuerdo de París. La rápida ratificación por parte de sus Estados miembros consolidará a la Unión como un actor líder en la lucha contra el cambio climático.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de la ratificación en nombre de la Unión del Acuerdo de París, puesto que se trata de un gesto simbólico de validación de este acuerdo negociado por las partes, que luego ha de ser ratificado e implementado por cada Estado miembro de las Naciones Unidas.

Ahora bien, no comparto la retórica triunfalista sobre este Acuerdo de París. Si bien mi voto ha sido favorable, este acuerdo me resulta insuficiente, puesto que se basa fundamentalmente en los compromisos voluntarios y mecanismos de mercado que crítico. He votado a favor de este acuerdo de mínimos, siendo consciente de que a pesar de los avances, está aún lejos de ser una respuesta efectiva al cambio climático.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. ‒ Today, along with colleagues in Parliament, I voted to give consent to the ratification of the Paris Climate Agreement in the European Parliament. Although most Member States still have to ratify the Paris Agreement, today’s vote from the European Union now ensures a swift start for COP21.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor dit bekrachtigingsbesluit opdat een krachtig signaal zou worden gegeven wat betreft het leiderschap en de inspanningen van de EU en haar lidstaten om de klimaatverandering op internationaal niveau te bestrijden. We zijn geen praatclub, Europa doet weer helemaal mee met de klimaatonderhandelingen. Nadat de Europese Commissie eerder haar goedkeuring gaf, heeft het Europees parlement het klimaatverdrag van Parijs geratificeerd. Ik ben erg verheugd dat we in het Europees Parlement het klimaatverdrag hebben geratificeerd en daarmee zetten we een beslissende stap voor de inwerkingtreding van het akkoord. De aanwezigheid van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon zei ook veel over de draagwijdte van de beslissing van het Europees Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ O Acordo de Paris foi chamado de histórico. Pela primeira vez, todos os países se comprometeram a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e impedir que a temperatura global aumente mais de dois graus. O texto final menciona o teto de 1,5 grau, mas isso tem um efeito puramente simbólico e foi incluído para atender aos pequenos países insulares ameaçados de submersão. O grande problema é que a COP-21 não fixou metas nem definiu meios para alcançar os objetivos apresentados. E adiou o problema para 2030.

E para dar um retoque social e solidário, foi criado um fundo alimentado pelos países ricos responsáveis pelo aquecimento destinado a compensar os países pobres a braços com a subida do nível do mar e a instabilidade climática. Mas ninguém sabe como e quando irão funcionar as contribuições, muito embora saibamos que as multinacionais já se posicionaram para serem elas as grandes beneficiárias do mesmo.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Das Übereinkommen von Paris (COP 21) zum Schutze des Klimas stellt keinen Schritt in die richtige Richtung dar und ist mit unserer Politik aus mehreren Gründen unvereinbar. So wird beispielsweise im Rahmen dieses Abkommens die Atomenergie aufgrund ihrer geringen CO2-Emissionen als probates Mittel zur Erreichung von Emissions-Reduktionszielen angesehen, während multinationale Großkonzerne wie Monsanto im Rahmen der Verhandlungen mit dem Vorschlag von genmanipuliertem Saatgut als klimaverträgliche Alternative zu konventionellem Anbau aufwarteten. Außerdem zeigte eine Studie des Corporate Europe Observatory (CEO), dass dieselben globalen big players am COP—21-Verhandlungstisch saßen, die auch die TTIP und das CETA unterstützen. Klimaschutz darf nicht auf Kosten der Umwelt oder unserer Gesundheit erfolgen, deshalb habe ich diesem Bericht nicht zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ Climate change is the most significant challenge facing humanity as a whole at present. Its impacts are already being felt around the globe, fuelling conflict, the movement of peoples, and destruction of our ecosystems. My own temperate constituency of North-West England suffered terrible floods last year, partly brought about by a sub-tropical storm.

EU Member States must move as quickly as possible to ratify and implement the COP21 Paris Agreement, so that the EU can play a leading role in the global effort to combat climate change.

 
  
MPphoto
 
 

  Lieve Wierinck (ALDE), in writing. – I voted in favour of this legislative resolution and thereby gave my consent to the conclusion of the Paris Agreement. By doing so, Parliament has given its contribution to reaching the required 55 signatories representing 55% of global emissions, to come into effect. This agreement is a milestone in our efforts to stop climate change. Over the past years it has become clear that we have to take action in order to keep climate change under control. This agreement provides a long-term plan that includes 189 nations and the vast majority of emissions worldwide. It sets clear goals and ensures and enhances transparency and accountability with regard to commitments. At the same time, it also helps those nations to fight climate change that do not have the resources to do so. It will provide one of the cornerstones for future sustainable economic development.

 
  
MPphoto
 
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI), γραπτώς. ‒ Η Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, προϊόν προσωρινών συμβιβασμών ανάμεσα σε ιμπεριαλιστικά κέντρα και ισχυρές καπιταλιστικές χώρες, ούτε θέλει, ούτε μπορεί να αντιμετωπίσει τα οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργεί ο καπιταλιστικός τρόπος ανάπτυξης, αφού αντιμετωπίζει το περιβάλλον σαν μέσο αύξησης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, ενώ επιδρά καταστροφικά όχι μόνο με την ανεξέλεγκτη άντληση των πόρων, αλλά και με τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Η Συμφωνία έχει στο επίκεντρό της τα διάφορα «συστήματα εμπορίου ρύπων», οι οποίοι, όντας μηχανισμοί επικερδούς αγοραπωλησίας της ίδιας της ρύπανσης, έχουν αποδεδειγμένα εντείνει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι «πράσινες» τεχνολογίες αποσκοπούν στο να ανοίξουν νέα επενδυτικά πεδία για χάρη των μονοπωλίων, εν μέσω σφοδρών ανταγωνισμών, στους οποίους πρωτοστατεί η ΕΕ επειδή θεωρεί ότι οι επιχειρηματικοί όμιλοι της διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα. Το βέβαιο αποτέλεσμα και αυτής της συμφωνίας θα είναι η επιδείνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και των συνθηκών διαβίωσης των λαϊκών οικογενειών. Μόνο μια οικονομία και μια κοινωνία που δεν θα στηρίζεται στο καπιταλιστικό κέρδος, αλλά στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, μπορεί να εξασφαλίσει συμβατή και ισόρροπη επίδραση του εργαζόμενου ανθρώπου στη φύση, στο περιβάλλον. Για μία τέτοια ζωή ο εργαζόμενος λαός πρέπει να πάρει στα χέρια του την εξουσία και την οικονομία, πρέπει να έρθει σε ρήξη με την καπιταλιστική βαρβαρότητα, τα μονοπώλια και τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré udeľuje súhlas s uzavretím Parížskej dohody som podporila. Ratifikácia Parížskej dohody Európskou úniou a jej 28 členskými štátmi tak bude prelomovou ratifikáciou, ktorá pomôže naplniť potrebné podmienky na to, aby Parížska dohoda vstúpila do platnosti. Dlhodobým cieľom novej dohody je udržanie rastu globálneho otepľovania pod úrovňou 2°C s tým, že sa krajiny zaviazali na prijatie opatrení tak, aby sa v ideálnom prípade globálna teplota zvýšila maximálne o 1,5°C. Parížska dohoda je historickým medzníkom v boji proti zmene klímy a zároveň právne záväzným nástrojom, ktorý si stanovil ambiciózne ciele. Tieto ciele budú mať za úlohu dosahovať všetky strany, a to najmä znižovaním emisií skleníkových plynov, ale aj zvýšením podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie. Dúfam, že sa štáty zodpovedne ujmú napĺňania svojich záväzkov a spoločne sa im podarí ciele Parížskej dohody dosiahnuť.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. ‒ Votei favoravelmente o relatório La Via que o Acordo de Paris ratifica em nome da UE. Congratulo-me com esta etapa histórica que permitirá ao Acordo entrar em vigor hoje, já que se assegura a ratificação por 55 partes da parceria representando pelo menos 55% do total das emissões, após as ratificações por parte dos EUA, da China e da Índia.

Portugal já tinha dado o seu contributo, tendo sido o quinto país da UE a ratificar o Acordo em sessão parlamentar realizada em 30 de setembro de 2016. Destaco que o Acordo de Paris é uma parceria global determinante para a sustentabilidade ambiental do planeta e para dar um novo impulso à economia global. De facto, do Acordo de Paris emerge uma nova noção de universalidade de compromisso de natureza híbrida que conjuga disposições jurídicas vinculativas e compromissos voluntários, com o objetivo de alcançar uma descarbonização da economia global mediante “contribuições nacionais determinadas”.

Sublinho que para ser um sucesso, a chave agora é a implementação de ações concretas de descarbonização à escala universal para se atingir a meta de limitar a subida da temperatura a 1,5 graus celsius.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zullo (EFDD), per iscritto. – Per noi del Movimento 5 Stelle la ratifica da parte dell'Unione europea dell'accordo COP21 di Parigi è un atto dovuto, cruciale e necessario. Purtroppo da solo non basterà. Bisognerà andare oltre. Si tratta, infatti, di un primo passo che ci deve costringere a non mollare la presa, un primo passo che ci deve spingere ad attuare nuove azioni concrete. Dobbiamo avere il coraggio di abbandonare un modello basato su un'assurda crescita illimitata avendo a disposizione risorse limitate. COP21 è un punto di partenza per affrontare e cercare di risolvere i problemi legati ai cambiamenti climatici, non può certo essere considerato un punto di arrivo.

Abbiamo, infatti, forti dubbi sulla gestione delle emissioni di CO2 che avverrà attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari e siamo delusi che siano state escluse dalla trattativa le emissioni inquinanti degli aerei e delle navi. Ancora non capiamo perché il capitolo dell'agricoltura sia stato escluso dai negoziati considerato che il business delle multinazionali del cibo sta provocando disastri. Tuttavia, ritengo importante che i grandi della terra abbiano trovato un compromesso ammettendo di fatto che c'è un'emergenza climatica. Ed è a questo primo passo che ho dato il mio voto favorevole così da passare presto a lavorare per il secondo.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Glasoval sem za Sklep o ratifikaciji Pariškega sporazuma.

Menim, da bo ta pravno zavezujoč sporazum pospešil globalna prizadevanja za prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo in preprečil nevarne podnebne spremembe.

 

8.2. Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie v záujme poskytnutia pomoci Grécku v nadväznosti na zemetrasenie, ktoré postihlo v novembri 2015 Iónske ostrovy (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos)
  

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ La Commissione chiede la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo pari a 1 651 834 EUR a seguito di un terremoto che ha colpito le isole ionie in Grecia. L'intensità del terremoto ha raggiunto una magnitudo 6.1 della scala Richter provocando significativi danni ad abitazioni e rendendone 20 inagibili. Poiché credo sia molto importanti fornire gli aiuti necessari in situazioni come questa, ho espresso un voto a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker, Jane Collins and Mike Hookem (EFDD), in writing. – UKIP abstained on this legislative, consent procedure (single vote) report. This vote was to approve giving EUR 1 651 834 to Greece for the earthquake that hit in 2015. The event was a 6.1 on the Richter Scale in which two people lost their lives and 8 people were injured. The Greek Government estimated the total damage to be over EUR 66 million. While in principle UKIP opposes the EU spending British taxpayers’ money, as this was for disaster relief and there was loss of life, we will not oppose its use in this case.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ El 17 de noviembre de 2015, las Islas Jónicas (particularmente Léucade y las zonas septentrionales de Ítaca y Cefalonia) sufrieron seísmos cuyos daños se estiman en más de 66 millones de euros, un 2,1 % del PIB regional. El objetivo del presente informe es movilizar el Fondo de Solidaridad de la Unión por valor de 1,7 millones de euros en créditos de compromiso y pago. Aunque se trata sólo de una pequeña cantidad en relación a los daños totales, he votado a favor de este informe para contribuir a la reconstrucción de la zona.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson, Lynn Boylan and Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – Following the earthquake that affected the Ionian Islands in November 2015, on 5 February 2016 Greece submitted an application to mobilise the European Union Solidarity Fund.

As there are appropriations still available in the European solidarity fund for 2016, the proposal is to provide the amount of EUR 1 651 834 to Greece, in commitment and payment appropriations.

The vote took place on 28 September in the BUDG committee, and adopted with an overwhelming majority +32 in favour, one abstention and one vote against.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport contenant une décision du Parlement européen et du Conseil de mobiliser le Fonds de solidarité européenne pour fournir une aide à la Grèce, après le séisme qui a touché les îles Ioniennes en novembre 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα μετά τον σεισμό που έπληξε τα Ιόνια νησιά τον Νοέμβριο του 2015, διότι τα καταστροφικά αποτελέσματα του μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σεισμού δημιούργησαν πολλαπλά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων των νησιών. Σε τέτοιες έκτακτες περιπτώσεις, είναι επιτακτική ανάγκη να δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την αλληλεγγύη της σε όλες τις πληγείσες περιοχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Die Europäische Kommission schlägt vor, Griechenland aufgrund des Erdbebens auf den Ionischen Inseln eine Summe von 1 651 834 EUR aus dem Solidaritätsfonds der Europäischen Union zur Verfügung zu stellen. Das Erdbeben, welches am 17. November 2015 geschah, erreichte auf der Richterskala eine Stärke von 6,1 und zerstörte viele Häuser und forderte Todesopfer und Verletzte.

Das Parlament und auch ich haben für diese Unterstützung Griechenlands und der betroffenen Region gestimmt, um die Menschen vor Ort beim Wiederaufbau zu unterstützen und ihnen zu zeigen, dass die europäische Solidarität greift.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport qui mobilise le Fonds de solidarité à hauteur de 1,7 million d’euros afin d’aider la Grèce frappée par un séisme de magnitude 6,1 sur l’échelle de Richter dans les îles de Leucade et de Céphalonie, en novembre 2015, endommageant 120 logements, dont 20 totalement détruits, et occasionnant des dégâts considérables sur des bâtiments et infrastructures publics (hôpitaux, ports, églises...). Selon les autorités grecques, le montant des dommages s’élève à 66 millions d’euros, soit 2,1% du PIB de la région concernée, ce qui est au-dessus du seuil de qualification de catastrophe naturelle situé à 1,5% du PIB.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing.I do not believe that this fund is necessary. EU Member States contribute to a fund from which they can then reclaim money in the event of a natural disaster. However, ultimately there will be no real net benefit in terms of the levels of administration involved.

Given that the fund exists, however, I see no reason to doubt that this is a worthwhile cause and I have no objection to the proposal. I therefore felt, overall, that it was appropriate to abstain.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de la mobilisation du Fonds de solidarité pour venir en aide aux victimes et compenser les dommages causés, notamment au réseau routier, par le séisme qui a frappé l’île de Leucade en novembre 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimą siekiant suteikti Graikijai pagalbą po 2015 m. Jonijos salas sukrėtusio žemės drebėjimo. Šis žemės drebėjimas pasiekė 6,1 balo pagal Richterio skalę. Apgadinta 120 būstų, iš kurių 20 pripažinti nebetinkamais gyventi. Pranešta, jog didelė žala padaryta infrastruktūros tinklams, pastatams ir kultūros objektams. Todėl pritariu Komisijai, kuri siūlo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) lėšas, siekdama suteikti finansine pagalbą, susijusią su nelaime Graikijoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ UKIP abstained on this legislative, consent procedure (single vote) report. This vote was to approve giving EUR 1 651 834 to Greece for the earthquake that hit in 2015. The event was 6.1 on the Richter Scale in which two people lost their lives and 8 people injured. The Greek Government estimated the total damage to be over EUR 66 million. While in principle UKIP opposes the EU spending British taxpayer’s money, as this was for disaster relief and there was loss of life, we will not oppose its use in this case.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Je ne me suis bien évidemment pas opposé à la mobilisation – à hauteur de 1,7 million d’euros – du Fonds de solidarité de l’UE pour aider la Grèce suite au séisme de magnitude 6,1 qui a touché les îles de Leucade et de Céphalonie en novembre 2015.

Les autorités grecques estiment les dommages à 2,1% du PIB de la région concernée, qu’il s’agisse de logements ou d’infrastructures publiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ La Commission propose d’octroyer une aide financière au titre du Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) afin de répondre à une catastrophe survenue en Grèce le 17 novembre 2015 (séismes ayant touché la région des Îles ioniennes, notamment l’île de Leucade et les zones septentrionales des îles d’Ithaque et de Céphalonie). Dans le droit fil de la pratique suivie par le passé et du règlement FSUE, la Commission propose d’appliquer le taux de 2,5 % du total des dommages directs au-dessous du seuil d’intervention fixé pour la Grèce. Le montant total de l’aide proposée s’élève dès lors à 1 651 834 EUR.

J’ai voté en faveur de ce rapport recommandant l’approbation rapide de la proposition de décision de la Commission en signe de solidarité avec les régions grecques touchées par ce séisme.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Il 17 novembre del 2015 le isole ioniche della Grecia sono state colpite da un violento terremoto con una intensità di 6.1 della scala Richter. Gli ingenti danni causati dal sisma, in particolare nelle isole di Leucade, Itaca e Cefalonia, hanno danneggiato più di 120 case, distrutto spiagge e stabilimenti balneari, compromesso reti infrastrutturali e siti culturali. La Repubblica ellenica ha quindi chiesto all'UE di attivare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, uno strumento che ha come obiettivo quello di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza, sostenendo la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali. Ho votato a favore della relazione Kyrtsos perché ritengo fondamentale l'intervento europeo in questo tipo di situazioni. Grazie all'aiuto e alle risorse fornite, che ammontano a 1,65 miliardi di EUR, si potranno ripristinare le infrastrutture, rimborsare i costi delle misure di emergenza e contribuire a coprire alcune spese per le operazioni di pulizia.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe pedía la movilización de fondos para ayudar a la región de las Islas Jónicas en Grecia por los daños sufridos por un terremoto acaecido en noviembre de 2015. Voto a favor para que se movilicen estos fondos en solidaridad con la gente que sufrió los daños ocasionados por este desastre natural.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ J'ai souhaité voter en faveur du versement de 1 651 834 euros à la Grèce, prélevés sur le Fonds de solidarité de l'Union européenne puisque c'est pour faire face à ce genre de catastrophe imprévisible et aux conséquences désastreuses que ce fonds existe.

Nous nous souvenons du séisme de magnitude 6,1 qui avait touché les îles de Leucade et de Céphalonie en novembre 2015. Les pouvoirs publics grecs ont estimé le coût de ce tragique évènement à 66 millions d'euros soit 2,1 % du PIB de cette région. On est donc bien largement au-dessus du seuil de qualification de catastrophe naturelle régionale, lequel s'élève à 1,5 % du PIB.

Au-delà de l'expression de toute ma solidarité avec le peuple grec, je précise de plus que le financement de cette aide est assuré par les crédits de paiement déjà inscrits au budget 2016.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Il 17 novembre 2015 la Grecia è stata colpita da un terremoto che ha interessato le isole ionie, in particolare Leucade, le zone nord di Itaca e l'isola di Cefalonia. Con questo voto sostengo la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE per 1 651 834 EUR da destinarsi alla ricostruzione e al sostegno delle popolazioni colpite. Ritengo che il Fondo di solidarietà continui a rappresentare un importante strumento di sostegno che l'Europa mette a disposizione degli Stati membri colpiti da gravi catastrofi naturali, anche se auspico che si riesca a rendere la sua attivazione sempre più rapida, perché questo incrementerà fortemente la sua efficacia.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión para destinar 1 651 834 euros en señal de solidaridad con las regiones griegas afectadas por el terremoto de noviembre de 2015. Los seísmos, de una magnitud de 6,1 grados, provocaron la muerte de dos personas, ocho resultaron heridas y ciento veinte viviendas sufrieron daños, veinte de las cuales se consideraron no aptas para vivir en ellas. También se registraron graves daños en las redes de infraestructura y diversos edificios y lugares de interés cultural.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą, kuriame nagrinėjamas Komisijos siūlymas mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) lėšas, siekiant suteikti finansine pagalbą, susijusią su nelaime Graikijoje (žemės drebėjimu, sukrėtusiu Jonijos salų regioną, ypač Leukadės ir Kefalonijos salas), įvykusia 2015 m. lapkričio 17 d. Šis žemės drebėjimas pasiekė 6,1 balo pagal Richterio skalę. Žuvo du žmonės, aštuoni buvo sužeisti, apgadinta 120 būstų, iš kurių 20 pripažinti nebetinkamais gyventi. Pranešta, jog didelė žala padaryta infrastruktūros tinklams, pastatams ir kultūros objektams. Leukadėje sunaikinta keletas turizmo sektoriaus požiūriu svarbiausių paplūdimių. Nukentėjęs regionas pagal Europos struktūrinių ir investicijų fondų (2014–2020 m.) nuostatas priskiriamas „mažiau išsivysčiusių regionų“ kategorijai. Graikijos valdžios institucijos nepranešė Komisijai apie ketinimą perskirstyti finansavimą pagal ESI fondo programą ir skirti lėšas atstatymo priemonėms. Europos Parlamentas rekomenduoja greitai patvirtinti prie šio pranešimo prisegtą Komisijos pasiūlymą dėl sprendimo ir taip išreikšti solidarumą su nukentėjusiais Graikijos regionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ A Bizottság az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) igénybevételét javasolja, hogy pénzügyi segítséget nyújtson a 2015. november 17-i görögországi katasztrófa (az Ión-szigeteket – különösen Lefkadát és Ithaki és Kefalónia északi részeit – érintő földrengés) nyomán. A rengések elérték a Richter-skála szerinti 6,1-es erősséget. A görög hatóságok a katasztrófa által okozott közvetlen károkat kezdetben összesen 66 073 345 euróra becsülték. Mivel a fenti összeg az érintett Ión-szigetek NUTS 2 régió GDP-jének 2,1%-át teszi ki (az Eurostat 2014-es adatai alapján), és meghaladja a regionális GDP 1,5%-os küszöbértékét, a katasztrófa az EUSZA-rendelet 2. cikkének (3) bekezdése értelmében regionális katasztrófának minősül.

Az EUSZA-rendelet 4a. cikkének (2) bekezdésével összhangban Görögország kérésére a Bizottság egy 164 798 eurós előleget folyósított, amely az alapból nyújtandó hozzájárulás 10%-a. A már folyósított 10%-os előleg levonása után fennmaradó kifizetendő összeg 1 487 036 euró. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Predlagani sklep o koriščenju sredstev solidarnostnega sklada EU za zagotavljanje pomoči Grčiji po lanskoletnem potresu sem podprl. S sprejetjem sklepa se bo Grčiji dalo na voljo dobrih 1,6 milijonov EUR sredstev za odpravo posledic potresa, ki je poškodoval 120 stanovanjskih objektov in povzročil smrt dveh oseb.

Povzročena je bila tudi obsežna škoda na preostali infrastrukturi in kulturnih objektih, uničene pa so bile tudi nekatere turistično najpomembnejše plaže na otoku Lefkada. Skupna višina škode je bila ocenjena na 66 milijonov EUR, kar presega prag 1,5 % regionalnega BDP in tako zadostuje merilu za pomoč iz solidarnostnega sklada.

Omeniti še velja, da prizadeta regija sodi v kategorijo manj razvitih regij. Ker je Grčija marca letos že dobila 164.798 EUR sredstev, 10 % skupnega zneska, znaša preostala pomoč solidarnostnega sklada, ki jo je še treba izplačati, 1.487.036 EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo Izvješće o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj nakon potresa koji je pogodio Jonske otoke u studenome 2015. Ovo izvješće preporučuje brzo odobravanje prijedloga Komisije za iskorištavanje 1.651,834 EUR, kao znak solidarnosti s grčkim regijama koje su pogođene potresom 2015. godine.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport est destiné à dédommager les victimes du séisme qui a frappé les îles de Leucade et de Céphalonie. Les critères de catastrophe naturelle sont remplis et les sommes mentionnées sont déjà inscrites au budget 2016.

Pour toutes ces raisons, j'ai voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing. ‒ I decided to support this resolution concerning the allocation of more than EUR 1.5 million to Greece following the earthquake of November 2015, because I strongly believe that European solidarity is the right political answer, especially during hard times.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Nel periodo autunno-inverno 2015 le isole ioniche della Grecia sono state colpite da un terremoto e da diverse inondazioni locali. I danni alle infrastrutture pubbliche e private, alle imprese, alle abitazioni dei cittadini, alle aziende del settore agricolo e ai beni ambientali dei territori colpiti sono stati gravi, sia in termini economici che umani, causando vittime e conseguenze materiali difficilmente risolvibili nel breve periodo in un paese già duramente provato dalla crisi. Gli eventi, che si possono attribuire a un unico fenomeno naturale avverso, si devono considerare alla stregua di un'unica grande catastrofe naturale. Il danno diretto complessivo, stimato in diversi milioni di EUR, deve essere sommato agli ingenti danni indiretti a norma dei criteri vigenti per le catastrofi regionali dal momento che sono interessate diverse regioni di livello NUTS 2 e che i danni arrecati nelle aree colpite rappresentano una parte significativa del PIL greco. Il Parlamento europeo deve pertanto mobilitare immediatamente il Fondo di solidarietà dell'Unione europea a favore delle aree colpite attribuendo loro sufficienti risorse per far fronte ai danni subiti e consentire la messa in sicurezza dei siti danneggiati.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport vise à mobiliser le Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) à hauteur de 1,7 million d’euros pour aider la Grèce à surmonter financièrement les dommages engendrés par un séisme d’une magnitude de 6,1 sur l’échelle de Richter, qui a touché les îles de Leucade et de Céphalonie en novembre 2015. Au total, ce sont plus de 120 logements qui ont été détruits par le séisme sans compter les dégâts considérables qui ont affecté les infrastructures publiques telles que les hôpitaux, les ports ou les Églises. Les autorités grecques évaluent à 66 millions d’euros le coût des dégâts, soit 2,1% du PIB de la région concernée, dépassant de fait le seuil de qualification de catastrophe naturelle fixé à 1,5%. J’ai donc voté pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Din cauza cutremurului din data de 17 noiembrie produs în Insulele Ionice din Grecia, Parlamentul European propune mobilizarea Fondurilor de solidaritate ale UE, fonduri necesare pentru a acorda asistență financiară în urma catastrofei. Intensitatea cutremurului a fost de 6,1 grade pe scara Richter, iar daunele au fost în special pe plan material, mai precis 120 de locuințe avariate, pierderea a două vieți omenești, cât și rănirea unui număr de 8 persoane.

Regiunile afectate intră în categoria regiunilor mai puțin dezvoltate, astfel costurile de urgență și reabilitare se află în jurul sumei de 52 de milioane de euro, din care peste 38 de milioane euro sunt întrebuințate în sectorul transporturilor și peste 7 milioane de euro, pentru protecția patrimoniului cultural.

Am acordat un vot favorabil prezentului raport, deoarece consider că este mare nevoie de fondurile de solidaritate ale UE pentru măsurile de reabilitare, dat fiind faptul că avem de-a face cu o serie de regiuni mai puțin dezvoltate, iar daunele sunt însemnate.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian-Silviu Buşoi (PPE), în scris. ‒ Fondul de solidaritate al Uniunii Europene îi permite acesteia să susțină financiar un stat membru, o țară în curs de aderare sau o regiune în caz de catastrofă naturală majoră.

În perioada 26 ianuarie - 3 februarie 2014, Kefalonia a fost afectată de un cutremur puternic, de magnitudine 5,8 grade pe scara Richter, urmat de zeci de replici puternice în nord-estul insulei; cutremurul a făcut mai multe victime, iar 3 000 de persoane au rămas fără adăpost. Numeroase locuințe au fost grav deteriorate, iar oamenii au fost obligați să doarmă mai multe nopți în corturi sau pe nave ale armatei.

Cererea Greciei a fost primită la 28 martie 2014, îndeplinind condițiile de acordare a unei contribuții financiare din fond conform articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002. Fiind de origine naturală, cutremurele se încadrează în domeniul principal de aplicare a Fondului de solidaritate.

În semn de solidaritate cu regiunile din Grecia afectate, susțin mobilizarea rapidă a propunerii de decizie a Comisiei prevăzută în respectivul raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ Un séisme dévastateur a frappé les îles Ioniennes grecques, le 17 novembre 2015. Il a fait de nombreux dégâts humains mais également matériels comme sur les infrastructures et les sites touristiques. Le Fonds de solidarité de l’Union européenne a été créé en 2002 dans le but de faire face aux grandes catastrophes naturelles. La mobilisation de ce fonds était donc justifiée pour venir en aide aux régions sinistrées. La somme de 1 651 834 euros sera versée à la Grèce afin de couvrir une partie des dommages directs causés par la catastrophe. J’ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore del Fondo europeo di solidarietà (FSUE) per fornire un'assistenza finanziaria in relazione a un terremoto avvenuto in Grecia il 17 novembre 2015. Sono stati registrati danni diffusi alle reti infrastrutturali, a edifici e a siti culturali. Sull'isola di Leucade sono andate distrutte alcune delle spiagge più importanti sotto il profilo turistico. Il totale dei danni diretti causati dalla catastrofe in Grecia è stimato a 66 073 345 EUR.

In Italia, il Fondo di solidarietà dell'UE è stato usato nel 2002 per il terremoto in Molise, nel 2009 per il terremoto in Abbruzzo e nel 2012 per il terremoto in Emilia Romagna.

L'Unione europea si è detta pronta ad attivare il Fondo di solidarietà anche a sostegno della ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 nel Lazio e nelle Marche. Le risorse del fondo potranno essere utilizzate per coprire i danni non assicurabili, riferibili quindi ai primi soccorsi, alle infrastrutture e ai beni culturali. Il Fondo permetterà anche di ripristinare strade, acquedotti, reti elettriche, del gas e linee telefoniche o di trasporto.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ Following an earthquake measuring 6.0 on the Richter Scale that affected the Ionian Islands in November 2015, on 5 February 2016 Greece submitted an application to mobilise the European Union Solidarity Fund.

EUR 1 651 834 will now be provided to Greece to cope with damaged roads, buildings and other infrastructure from this earthquake which also killed two people.

This fund was set up to provide assistance in instances of natural disasters in the EU Member States.

For these reasons, I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I agree with the rapporteur on the need for a swift approval of the Commission proposal to mobilise the EU Solidarity Fund as a sign of solidarity with the affected Greek regions and to grant financial assistance relating to the disaster in Greece (earthquakes affecting the Ionian Islands region, in particular the island of Lefkada, northern parts of Ithaki and Kefalonia) which occurred on 17 November 2015. The proposed mobilisation would not require an amendment to the 2016 budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La Commissione propone di mobilitare il Fondo europeo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per fornire un'assistenza finanziaria in relazione a una catastrofe avvenuta in Grecia il 17 novembre 2015. Le autorità greche hanno stimato in circa 66 milioni di EUR il totale dei danni diretti causati dalla catastrofe. L'importo totale dell'aiuto proposto dal FSUE è pari a 1 651 834 EUR. Il mio voto è stato favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ Il 17 novembre 2015 un terremoto di magnitudo 6.1 ha investito alcune isole dell'ovest della Grecia danneggiando reti infrastrutturali, edifici pubblici e privati (tra cui un ospedale) e siti culturali. I danni stimati dalle autorità locali ammontano ad oltre 66 milioni di EUR. Sono convinta che l'entità della catastrofe naturale che ha colpito una delle regioni meno sviluppate del paese ci imponga di mobilitare l'apposito Fondo europeo di solidarietà (FSUE) per fornire l'assistenza finanziaria domandata dal governo greco. Ho ritenuto quindi di votare a favore della decisione di erogare circa 1,7 milioni di EUR per contribuire alla copertura dei danni. Auspico che la decisione venga rapidamente eseguita in modo da testimoniare la solidarietà e la vicinanza delle Istituzioni europee agli abitanti delle aeree colpite dal sisma.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Τασσόμαστε υπέρ της έκθεσης και συνιστούμε την ταχεία έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για την έκδοση απόφασης που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις πληγείσες ελληνικές περιφέρειες.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η ψηφοφορία επί της έκθεσης σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης προς υποστήριξη των περιοχών του Ιονίου μετά το σεισμό του Νοεμβρίου του 2015, αποτελεί μια θετική διαδικασία που μπορεί να δώσει λύσεις στις πληγείσες περιοχές. Καθώς μάλιστα το Ταμείο αυτό έχει συσταθεί για τέτοιους ακριβώς σκοπούς, υπερψήφισα την πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato favorevolmente alla proposta visto che la Commissione propone di mobilitare il Fondo europeo di solidarietà (FSUE) per fornire un'assistenza finanziaria in relazione a una catastrofe avvenuta in Grecia il 17 novembre 2015 (un terremoto che ha interessato le isole ionie, in particolare l'isola di Leucade, le zone nord di Itaca e l'isola di Cefalonia). Il terremoto ha raggiunto magnitudo 6.1 sulla scala Richter e ha causato due morti e otto feriti e danneggiato 120 unità abitative, 20 delle quali sono state dichiarate inagibili. Sono stati registrati danni diffusi alle reti infrastrutturali, a edifici e a siti culturali. Sull'isola di Leucade sono andate distrutte alcune delle spiagge più importanti sotto il profilo turistico.

Su richiesta della Grecia, il 18 marzo 2016 la Commissione ha concesso un anticipo di 164 798 EUR, pari al 10 % del contributo finanziario previsto dal Fondo, in linea con l'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento FSUE. La mobilitazione proposta non richiederebbe alcuna modifica del bilancio 2016 né un progetto di bilancio rettificativo. Si tratta della prima decisione di mobilitazione del 2016 e l'importo totale dell'aiuto proposto rispetta il massimale per il Fondo di solidarietà dell'UE quale fissato dal regolamento che stabilisce il QFP.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Alla luce del tragico terremoto che ha colpito l’Italia il 24 agosto, non posso che votare a favore del sostegno da fornire ai greci. Il terremoto che ha scosso le isole ioniche il 17 novembre 2015 ha avuto una magnitudo di 6.5 ed è stato avvertito anche in Puglia e Calabria. Se le vittime sono state limitate, i danni purtroppo no. Grazie alla domanda di contributo finanziario che la Grecia ha prontamente presentato entro il termine di 12 settimane dalla constatazione del primo danno, ci sarà una mobilitazione del Fondo di solidarietà per un importo di 1 651 834 EUR. Auspico che il governo italiano abbia la capacità di provvedere in maniera analoga il più presto possibile dal momento che i danni nel nostro centro Italia sono stimati intorno a un ammontare complessivo di 4 miliardi. Tutti noi siamo ben consci di come determinate tragedie causino perdite ben più gravose rispetto ai danni monetariamente quantificabili. Pertanto voglio ricordare i 297 morti che l'intera nostra nazione si è trovata a dover piangere, come è stato anche recentemente osservato durante la plenaria di Strasburgo di settembre tramite il minuto di silenzio rispettato dall'intero Parlamento europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing.I supported the report on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Greece following the earthquake that affected the Ionian Islands in November 2015, and I noted no objections.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ O Fundo de Solidariedade da União Europeia tem por objetivo garantir um auxílio rápido, eficaz e flexível à população de um Estado-Membro, bem como aos países que estejam a negociar a respetiva adesão, em caso de catástrofe natural de grandes proporções.

Este fundo complementa os fundos públicos dos Estados-Membros em situações de emergência, nomeadamente na recuperação urgente das infraestruturas, no alojamento temporário e nos serviços de emergência destinados a satisfazer as necessidades imediatas da população, bem como na limpeza das áreas afetadas pela catástrofe.

A 17 de novembro de 2015, a Grécia foi afetada por um sismo de 6,1 na escala de Richter - afetou a região das Ilhas Jónicas - provocando a morte de pessoas, a destruição de habitações, danos significativos na rede de infraestruturas e em edifícios e locais de interesse cultural, tendo algumas das praias mais importantes turisticamente ficado destruídas. Na sequência da catástrofe a Grécia solicitou assistência do Fundo de Solidariedade da União Europeia.

Apoiei o presente relatório referente à mobilização de 1.651,834 euros em dotações de autorização e de pagamento, a título do Fundo de Solidariedade da União Europeia, com o intuito de minorar a dor, o sofrimento e as perdas das pessoas afetadas pela referida catástrofe.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione affinché l'Unione europea affianchi la Grecia nel tragico avvenimento del terremoto del 17 novembre 2015 nelle isole Ionie, attraverso la mobilitazione del Fondo di solidarietà, per aiutare le zone maggiormente colpite, come l'isola di Leucade, le zone a nord di Itaca e l'isola di Cefalonia, nella ricostruzione delle abitazioni e nel mettere in sicurezza i cittadini stessi. La Commissione europea applicherà un tasso del 2,5 % dell'importo del danno diretto totale per tutti i danni fino alla soglia, assegnando alla Grecia un contributo finanziario di 1 651 834 EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ I am in favour of this financial assistance towards rehabilitating victims of the disaster which took place at the Ionian Islands region of Greece last year, providing for an anticipated Fund contribution, in line with Article 4(a) of the EUSF Regulation, and a total amount of aid proposed of just over EUR 1.5 million.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ El 17 de noviembre de 2015, las Islas Jónicas (particularmente Léucade y las zonas septentrionales de Ítaca y Cefalonia) sufrieron seísmos cuyos daños se estiman en más de 66 millones de euros, un 2,1 % del PIB regional. El objetivo del presente informe es movilizar el Fondo de Solidaridad de la Unión por valor de 1,7 millones de euros en créditos de compromiso y pago. Aunque se trata sólo de una pequeña cantidad en relación a los daños totales, he votado a favor de este informe para contribuir a la reconstrucción de la zona.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea costituisce il principale strumento di dimostrazione dell'azione di solidarietà dell'Unione, fornendo un importante sostegno finanziario agli Stati membri o alle regioni colpite da gravi calamità. Alla luce di tali considerazioni, ho accolto con favore l'erogazione di aiuti alla Grecia a seguito del terremoto che ne ha colpito le isole Ionie.

 
  
MPphoto
 
 

  Andi Cristea (S&D), în scris. ‒ În data de 17 noiembrie 2015, Grecia a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter. Două persoane și-au pierdut viața, opt au fost rănite, iar 120 de locuințe au fost avariate. S-au raportat și daune importante aduse rețelelor de infrastructură, clădiri, dar și situri culturale. Daunele materiale se ridică la peste 2,5% din PIB-ul regional, clasând astfel acest eveniment în categoria catastrofelor regionale. Am votat pentru acordarea de asistență financiară din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene pentru poporul elen, grav afectat de către acest cutremur. Solidaritatea stă la baza fondării UE și cred că doar împreună putem depăși crizele cu care ne confruntăm în cadrul Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ 2015 novemberében a Richter-skála szerinti 6,1-es erősségű földrengés sújtotta a görögországi Ión-szigetet. A görög hatóságok több mint 66 millió eurós kárt állapítottak meg, a személyi károkon túl jelentősen sérült az infrastruktúra, valamint turisztikai szempontból roppant fontos helyszínek sérültek meg. A kormány 2016 februárjában nyújtotta be igényét az Európai Bizottsághoz, hogy igénybe vehessék az Európai Unió Szolidaritási Alapjának ilyen esetekre elkülönített támogatását. Az Európai Bizottság jóvá is hagyta az 1 651 834 eurós támogatást. Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának célja, hogy az Unió gyors, hatékony és rugalmas módon legyen képes a vészhelyzetekre reagálni és kifejezni szolidaritását a katasztrófa sújtotta régiók lakosságával, ezért a javaslatot én is támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ W pełni poparłem wniosek, ponieważ uważam, że wśród państw członkowskich powinna zawsze panować chęć pomocy, szczególnie w przypadkach klęsk żywiołowych. Pokrycie szkód, jak i skutków trzęsienia ziemi zdecydowanie przerosło możliwości finansowe Wysp Jońskich.

Celem Funduszu Solidarności UE (FSUE) jest pomoc finansowa kwalifikującym się państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi o wielkiej skali lub nadzwyczajnymi klęskami o skali regionalnej. W przypadku trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wyspy Jońskie, nie można pozostać obojętnym, należy okazać solidarność, tym bardziej że istnieje specjalny fundusz pomocy w takich sytuacjach.

Stąd moja decyzja, żeby zagłosować za.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing.The Commission decided to grant EUR 1.65 million from the EU Solidarity Fund to Greece following the earthquake in the Ionian Islands in November 2015. This disaster severely impacted on roads, ports, public buildings, homes, cultural sites and tourist areas. The aid will help to restore infrastructure, reimburse the cost of emergency measures and cover some of the clean-up operations, in a gesture of solidarity with the Greek regions affected. For these reasons, I am in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. ‒ Anul trecut, în noiembrie, Grecia a fost grav afectată de cutremurul produs în Insulele Ionice. Având în vedere că obiectivul principal al UE cu privire la Fondul de solidaritate este de a-și exprima solidaritatea față de populația din regiunile afectate de catastrofe naturale printr-un răspuns rapid și eficient, susțin în totalitate poziția raportorului prin care se recomandă aprobarea rapidă a propunerii de decizie a Comisiei în semn de solidaritate cu regiunile din Grecia afectate.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport législatif propose d’octroyer une aide financière suite au séisme survenu en Grèce le 17 novembre 2015, dans la région des îles Ioniennes. Les tremblements de terre ont atteint une magnitude de 6,1 sur l’échelle de Richter et ont provoqué des dégâts humains et matériels très importants. Sur demande de la Grèce, la Commission européenne a déjà accordé une avance de 10 % de la contribution financière attendue, le solde restant à payer s’élève à 1 487 036 euros. Considérant que l’Union européenne doit soutenir les citoyens européens victimes de catastrophes naturelles et doit participer à l’effort de reconstruction, j’ai soutenu ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport sur la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Grèce à la suite du séisme qui a frappé les îles Ioniennes en novembre 2015. Ce Fonds de solidarité a pour but de permettre à l'Union européenne d'apporter une aide effective à un État membre faisant face aux dégâts provoqués par une catastrophe naturelle majeure. Il a donc toute vocation à être mobilisé pour les îles Ioniennes.

Le séisme d’une magnitude de 6,1 sur l’échelle de Richter qui a touché ces îles a provoqué des dégâts catastrophiques. Des dégâts considérables ont été causés aux réseaux d’infrastructures, à des bâtiments et à des sites culturels. Les plages des îles Ioniennes, qui sont une importante source de revenus touristiques pour la région, ont aussi été détruites par le séisme. Afin que la population locale puisse reconstruire leurs villes et leur appareil économique, nous nous devons de soutenir la décision du Parlement européen et du Conseil pour la mobilisation de 1 651 834 euros au profit de la Grèce.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ A Bizottság az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) igénybevételét javasolja, hogy pénzügyi segítséget nyújtson a 2015. november 17-i görögországi katasztrófa (az Ión-szigeteket – különösen Lefkadát és Ithaki és Kefalónia északi részeit – érintő földrengés) nyomán. A rengések elérték a Richter-skála szerinti 6,1-es erősséget. A görög hatóságok a katasztrófa által okozott közvetlen károkat kezdetben összesen 66 073 345 euróra becsülték. Mivel a fenti összeg az érintett Ión-szigetek NUTS 2 régió GDP-jének 2,1%-át teszi ki (az Eurostat 2014-es adatai alapján), és meghaladja a regionális GDP 1,5%-os küszöbértékét, a katasztrófa az EUSZA-rendelet 2. cikkének (3) bekezdése értelmében regionális katasztrófának minősül.

Az EUSZA-rendelet 4a. cikkének (2) bekezdésével összhangban Görögország kérésére a Bizottság egy 164 798 eurós előleget folyósított, amely az alapból nyújtandó hozzájárulás 10%-a. A már folyósított 10%-os előleg levonása után fennmaradó kifizetendő összeg 1 487 036 euró. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ Sono particolarmente a favore della mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’UE in quanto provengo da una regione italiana con forte attività sismica e ritengo dunque che sia un'importante iniziativa per aiutare la popolazione delle isole greche colpite dal terremoto del novembre 2015. Auspico dunque una veloce approvazione da parte della Commissione per lo stanziamento degli aiuti finanziari necessari. Per questi motivi ho votato a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Le séisme qui a frappé la région des îles Ioniennes en Grèce en novembre 2015 a causé de très importants dégâts. De nombreuses infrastructures portuaires et routières ont été détruites, et des sites culturels ont été gravement endommagés. Il est naturel que l’Union puisse venir en aide aux régions sinistrées, et fasse preuve de solidarité vis à vis des populations touchées.

L’aide financière de 1,65 million d’euros accordée par l’Union européenne à la Grèce va permettre de rétablir les infrastructures, de rembourser les frais liés aux mesures de secours et de couvrir une partie des opérations de nettoyage. Elle va aider les habitants à se relever de ce sinistre, à reconstruire et à relancer l’activité touristique.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Подкрепих предложението да се мобилизират средства от фонд „Солидарност“, за да се предостави помощ на Гърция в рамките на 1 651 834 евро в следствие на земетресението от ноември 2015 година, засегнало Йонийските острови. Щетите нанесени от него представляват 2.1% от БВП на островите и надвишават нужния праг, необходим за квалифициране за отпускане на помощ за „регионално бедствие“. Земетресението от 17 ноември 2015 г. нанесе огромни щети на Йонийските острови и отпуснатата сума ще покрие част от щетите без да създава допълнителна тежест върху европейския бюджет.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Η ΕΕ οφείλει να επιδεικνύει ευελιξία όταν συντρέχουν λόγοι αποζημίωσης χωρών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ A Bizottság az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) igénybevételét javasolja, hogy pénzügyi segítséget nyújtson a 2015. november 17-i görögországi katasztrófa (az Ión-szigeteket – különösen Lefkadát és Ithaki és Kefalónia északi részeit – érintő földrengés) nyomán. A rengések elérték a Richter-skála szerinti 6,1-es erősséget. A görög hatóságok a katasztrófa által okozott közvetlen károkat kezdetben összesen 66 073 345 euróra becsülték. Mivel a fenti összeg az érintett Ión-szigetek NUTS 2 régió GDP-jének 2,1%-át teszi ki (az Eurostat 2014-es adatai alapján), és meghaladja a regionális GDP 1,5%-os küszöbértékét, a katasztrófa az EUSZA-rendelet 2. cikkének (3) bekezdése értelmében regionális katasztrófának minősül.

Az EUSZA-rendelet 4a. cikkének (2) bekezdésével összhangban Görögország kérésére a Bizottság egy 164 798 eurós előleget folyósított, amely az alapból nyújtandó hozzájárulás 10%-a. A már folyósított 10%-os előleg levonása után fennmaradó kifizetendő összeg 1 487 036 euró. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. ‒ I voted in favour of this report on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Greece following the earthquake that affected the Ionian Islands in November 2015. The principle of solidarity, helping each other out, has long been an important value in Wales. The European Union has emergency funding to help in crises such as this. The UK Government does not make use of this support, which is why Wales has missed out in the past.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O Fundo de Solidariedade da União Europeia (o «Fundo») visa permitir à União responder de forma rápida, eficiente e flexível a situações de emergência e manifestar a sua solidariedade para com a população das regiões afetadas por catástrofes, sendo que a intervenção do Fundo não deve exceder o montante máximo anual de 500 milhões de euros. A Grécia apresentou um pedido de mobilização do Fundo, na sequência de um sismo que afetou as ilhas Jónicas em novembro de 2015. Concordo, por isso, que deve ser mobilizado o Fundo no montante de 50 milhões de euros para satisfazer o pedido apresentado pelos gregos.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Vote pour: il s’agit de mobiliser le Fonds de solidarité à hauteur de 1,7 million d’euros pour aider la Grèce suite au séisme de magnitude 6,1 qui a touché les îles de Leucade et de Céphalonie en novembre 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ As Ilhas Jónicas, na Grécia, foram atingidas em novembro de 2015 por um sismo que causou bastante destruição e que levou as autoridades gregas, em fevereiro de 2016, a apresentarem um pedido para mobilizar o Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE).

Agora, quase um ano após a catástrofe, o Parlamento Europeu aprova a mobilização do FSUE. Como existem dotações ainda disponíveis no FSUE para 2016, a proposta é fornecer a quantidade de 1 651 834 euros à Grécia, em dotações de autorização e de pagamento.

Justifica-se inteiramente que a UE mobilize este apoio à Grécia, ademais tendo em conta um quadro conhecido de continuada agressão a este país, nomeadamente por via dos sucessivos memorandos da troica que arrasaram estruturas económicas e o devastaram socialmente.

Votámos favoravelmente.

Mas esta situação vem recolocar na ordem do dia a necessidade de alteração das regras de mobilização do FSUE, de forma a possibilitar uma mobilização mais expedita e atempada. Não se compreende que só quase após um ano depois da catástrofe ocorra a mobilização de apoios que, frequentemente, são necessários de imediato, seja para defender a segurança de pessoas e bens, seja para acorrer aos prejuízos causados, procurando normalizar a vida económica e social da região afetada tão cedo quanto possível.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ Ho espresso voto favorevole alla presente relazione in quanto concordo con la proposta di mobilitazione del Fondo europeo di solidarietà (FSUE) avanzata dalla Commissione con l'intento di fornire assistenza finanziaria alla Grecia in relazione alla catastrofe avvenuta il 17 novembre 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing.I voted in favour as this benefits ordinary people.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Fond solidarity Európskej únie slúži na poskytnutie finančnej podpory členským štátom, ktoré sa vyrovnávajú s následkami prírodných katastrof. V tomto konkrétnom prípade ide o uvoľnenie 16 551 834 EUR pre Grécko, ktorého regióny sa musia vyrovnať so zemetrasením, ktoré dosiahlo intenzitu 6,1 stupňa Richterovej stupnice. Celkové náklady odhadujú grécke orgány vo výške 66 miliónov EUR. Predmetná finančná pomoc nebude predstavovať navýšenie rozpočtu pre rok 2016.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto a favore degli aiuti per la popolazione greca colpita dal terremoto nel novembre 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Η ΕΕ οφείλει να επιδεικνύει ευελιξία όταν συντρέχουν λόγοι αποζημίωσης χωρών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και για τον λόγο αυτό ψηφίζω υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα μετά τον σεισμό που έπληξε τα Ιόνια Νησιά τον Νοέμβριο του 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ This report contains a Decision of the European Parliament and of the Council to mobilise the European Solidarity Fund to provide assistance to Greece following the earthquake that affected the Ionian Islands in November 2015.

I support a swift approval of the Commission proposal to mobilise EUR 1 651 834, in a sign of solidarity with the Greek regions affected by the earthquake of 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ A Bizottság az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) igénybevételét javasolja, hogy pénzügyi segítséget nyújtson a 2015. november 17-i görögországi katasztrófa (az Ión-szigeteket – különösen Lefkadát és Ithaki és Kefalónia északi részeit – érintő földrengés) nyomán. A rengések elérték a Richter-skála szerinti 6,1-es erősséget. A görög hatóságok a katasztrófa által okozott közvetlen károkat kezdetben összesen 66 073 345 euróra becsülték. Mivel a fenti összeg az érintett Ión-szigetek NUTS 2 régió GDP-jének 2,1%-át teszi ki (az Eurostat 2014-es adatai alapján), és meghaladja a regionális GDP 1,5%-os küszöbértékét, a katasztrófa az EUSZA-rendelet 2. cikkének (3) bekezdése értelmében regionális katasztrófának minősül.

Az EUSZA-rendelet 4a. cikkének (2) bekezdésével összhangban Görögország kérésére a Bizottság egy 164 798 eurós előleget folyósított, amely az alapból nyújtandó hozzájárulás 10%-a. A már folyósított 10%-os előleg levonása után fennmaradó kifizetendő összeg 1 487 036 euró. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. – A Bizottság az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) igénybevételét javasolja, hogy pénzügyi segítséget nyújtson a 2015. november 17-i görögországi katasztrófa (az Ión-szigeteket – különösen Lefkadát és Ithaki és Kefalónia északi részeit – érintő földrengés) nyomán. A rengések elérték a Richter-skála szerinti 6,1-es erősséget. A görög hatóságok a katasztrófa által okozott közvetlen károkat kezdetben összesen 66 073 345 euróra becsülték. Mivel a fenti összeg az érintett Ión-szigetek NUTS 2 régió GDP-jének 2,1%-át teszi ki (az Eurostat 2014-es adatai alapján), és meghaladja a regionális GDP 1,5%-os küszöbértékét, a katasztrófa az EUSZA-rendelet 2. cikkének (3) bekezdése értelmében regionális katasztrófának minősül.

Az EUSZA-rendelet 4a. cikkének (2) bekezdésével összhangban Görögország kérésére a Bizottság egy 164 798 eurós előleget folyósított, amely az alapból nyújtandó hozzájárulás 10%-a. A már folyósított 10%-os előleg levonása után fennmaradó kifizetendő összeg 1 487 036 euró. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de movilizar el Fondo de Solidaridad de la UE para proporcionar asistencia en relación con una catástrofe ocurrida en Grecia el 17 de noviembre de 2015, a saber, unos seísmos que afectaron a la región de las Islas Jónicas. Los seísmos alcanzaron una magnitud de 6,1 grados en la escala de Richter, dos personas perdieron la vida, ocho resultaron heridas y ciento veinte viviendas sufrieron daños, veinte de las cuales se consideraron no aptas para vivir en ellas. También se registraron graves daños en las redes de infraestructura y diversos edificios y lugares de interés cultural.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho sostenuto convintamente la risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, perché ritengo che offrire un sostegno alle autorità greche e alle popolazioni colpite dal terremoto del 17 novembre 2015 sia una grande prova e dimostrazione di solidarietà.

Il terremoto che nel 2015 ha colpito le isole di Cefalonia e Leucade e la zona nord di Itaca ha infatti determinato ingenti danni economici e purtroppo anche tragiche fatalità in una zona con un tessuto economico e sociale già duramente provato dalla crisi economica. Va dunque nella giusta direzione la decisione dell'UE di erogare un'assistenza finanziaria in favore dei territori colpiti.

La decisione, inoltre, non richiede una revisione delle previsioni finanziarie di spesa e permette all'UE di continuare ad avere le necessarie risorse per sostenere i territori colpiti in caso di nuove calamità naturali. È questo un importante segnale di come i popoli europei siano e possano essere solidali tra loro e auspico che tali strumenti di sostegno siano in futuro ulteriormente rafforzati, viste le numerose catastrofi naturali che purtroppo continuano a verificarsi anche in Italia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Die Solidarität in Fällen von Naturkatastrophen ist zentraler Bestandteil der europäischen Wertegemeinschaft. Ich empfinde es als unsere Pflicht, in solchen Ausnahmesituationen dem betroffenen Mitgliedstaat beizustehen und schnelle Hilfeleistungen zu gewähren.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ I abstained on this legislative, consent procedure (single vote) report. This vote was to approve giving EUR 1 651 834 to Greece for the earthquake that hit in 2015. The event was a 6.1 on the Richter Scale in which two people lost their lives and 8 people injured. The Greek Government estimated the total damage to be over EUR 66 million. While in principle UKIP opposes the EU spending British taxpayer’s money, as this was for disaster relief and there was loss of life, we will not oppose its use in this case.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe pedía la movilización de fondos para ayudar a la región de las Islas Jónicas en Grecia por los daños sufridos por un terremoto acaecido en noviembre de 2015. Voto a favor para que se movilicen estos fondos en solidaridad con la gente que sufrió los daños ocasionados por este desastre natural.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the mobilisation of the European Solidarity Fund, as I believe we should be providing assistance to Greece following the earthquake that affected the Ionian Islands in November 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (PPE), in writing. ‒ I voted in favour. The European Union Solidarity Fund aims to enable the Union to respond in a rapid, efficient and flexible manner to emergency situations in order to show solidarity with the population of regions struck by natural disasters. On 5 February 2016, the Commission received an application for the Fund for financial assistance relating to a disaster in Greece (earthquake affecting the Ionian Islands region, in particular the islands of Lefkada and Kefalonia) which had occurred on 17 November 2015. After careful consideration it was decided that Greece meets the conditions for providing a financial contribution from the Fund.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I support the use of the European Union Solidarity Fund (EUSF) to provide financial assistance to Greece following the earthquake that affected the Ionian Islands in November 2015. The earthquake reached a magnitude of 6.1 on the Richter scale. Two people lost their lives, eight were wounded and 120 housing units were damaged, of which 20 were considered unsuitable for living. Extensive damage to infrastructure networks, buildings and cultural sites was reported. Some of the most important beaches in terms of tourism were destroyed on Lefkada. The proposed mobilisation would not require an amendment to the 2016 budget and a draft amending budget. Providing financial assistance in this regard would undoubtedly strengthen European Solidarity whilst also providing humanitarian and administrative aid.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing.I voted in favour since I have no objections.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Hazekamp (GUE/NGL), schriftelijk. ‒ Op 5 februari van dit jaar vond er een aardbeving plaats op de Ionische Eilanden in Griekenland, voornamelijk het eiland Lefkada, het noordelijke deel van Ithaki en Kefalonia. De aardbeving had een kracht van 6,1 op de schaal van Richter. Twee mensen kwamen om het leven, acht mensen raakten gewond en 120 woningen werden beschadigd, waarvan 20 onbewoonbaar werden verklaard. Er is sprake van aanzienlijke schade aan infrastructuur, gebouwen en culturele sites. Griekenland heeft daarom ook om financiële steun gevraagd uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie. Ik heb voor de beschikbaarstelling van middelen uit dit fonds gestemd, omdat mensen die door natuurrampen getroffen worden, onze hulp hard nodig hebben.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), in writing. ‒ Damage by the earthquake of November 2015 on the Greek Ionian Islands represents 2.1% of the Islands’ GDP, and therefore qualifies as a regional disaster. EUR 1 651 834 (2.5% of the total direct damage) of the EU Solidarity Fund (EUSF) will be mobilised. Given the tragic events, and because this mobilisation will still leave enough funds available for other EUSF applications, my Group and I have voted in favour of this proposal. By the way, I believe that the euro must be abolished. It leads to dissension and discord in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. ‒ A Bizottság az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) igénybevételét javasolja, hogy pénzügyi segítséget nyújtson a 2015. november 17-i görögországi katasztrófa (az Ión-szigeteket – különösen Lefkadát és Ithaki és Kefalónia északi részeit – érintő földrengés) nyomán. A rengések elérték a Richter-skála szerinti 6,1-es erősséget. A görög hatóságok a katasztrófa által okozott közvetlen károkat kezdetben összesen 66 073 345 euróra becsülték. Mivel a fenti összeg az érintett Ión-szigetek NUTS 2 régió GDP-jének 2,1%-át teszi ki (az Eurostat 2014-es adatai alapján), és meghaladja a regionális GDP 1,5%-os küszöbértékét, a katasztrófa az EUSZA-rendelet 2. cikkének (3) bekezdése értelmében regionális katasztrófának minősül.

Az EUSZA-rendelet 4a. cikkének (2) bekezdésével összhangban Görögország kérésére a Bizottság egy 164 798 eurós előleget folyósított, amely az alapból nyújtandó hozzájárulás 10%-a. A már folyósított 10%-os előleg levonása után fennmaradó kifizetendő összeg 1 487 036 euró. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ A decision of Parliament and the Council to mobilise the European Solidarity Fund to provide assistance to Greece following the earthquake that affected the Ionian Islands in November 2015 is included in this report. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije koji služi kako bi financijskom pomoći omogućio što brži oporavak regija pogođenih prirodnim katastrofama. 17. studenoga 2015. Grčku su pogodili jaki potresi, osobito regiju Jonskih otoka, otok Lefkadu, te sjeverne dijelove Itake i Kefalonije. U ovoj regionalnoj prirodnoj katastrofi dvije su osobe izgubile život, osmero ljudi je ozlijeđeno, a oštećeno je i 120 stambenih jedinica, od kojih se 20 smatra neprikladnima za život. Prijavljena su i velika oštećenja infrastrukturne mreže, zgrada i kulturnih znamenitosti. Uništene su i neke od turistički najvažnijih plaža na Lefkadi. U skladu s dosadašnjom praksom Komisija predlaže primjenu stope u visini od 2,5 % ukupne izravne štete za svu štetu do praga. Ukupan iznos predložene pomoći iznosi 1 651 834 EUR. Svakako podržavam mobilizaciju spomenutog Fonda kako bi se što prije pokazao znak solidarnosti prema pogođenim regijama.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Le séisme qu’a subi la Grèce en novembre dernier et qui a causé des dommages considérables justifie bien la mobilisation du Fonds de solidarité. En outre, l’estimation des dommages occasionnés dépasse le seuil de qualification de catastrophe naturelle régionale, et les crédits de paiement servant au financement de l’aide relèvent déjà du budget 2016.

Tous les critères étaient donc réunis pour que je vote en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – UKIP abstained on this legislative, consent procedure (single vote) report. This vote was to approve giving EUR 1 651 834 to Greece for the earthquake that hit in 2015. The event was 6.1 on the Richter Scale in which two people lost their lives and 8 people injured. The Greek Government estimated the total damage to be over EUR 66 million. While in principle UKIP opposes the EU spending British taxpayer’s money, as this was for disaster relief and there was loss of life, we will not oppose its use in this case.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), in writing. ‒ I supported providing assistance to Greece via mobilisation of the EU Solidarity Fund in relation to the earthquake which took place in November 2015, to help quick recovery of the Ionian Islands region, which the disaster mainly struck. The Ionian Islands are strongly dependent on tourism and since infrastructure networks, buildings and cultural sites with some of the most important tourist beaches were hit, financial assistance is crucial.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport de mon collègue Georgios Kyrtsos relatif à la mobilisation du Fonds de solidarité pour la Grèce suite au séisme qui a frappé en 2015 les îles Ioniennes. Sur demande de la Grèce, la Commission a octroyé le 18 mars 2016 une avance d’un montant de 164 798 euros, qui représente 10 % de la contribution financière attendue du Fonds.

Après déduction du montant déjà versé au titre de l’avance de 10 %, le solde restant à payer s’élève à 1 487 036 euros.

Je salue cette décision qui doit permettre de contribuer à la reconstruction des dommages causés par ce tremblement de terre.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte qui vise à mobiliser le Fonds européen de solidarité de l’Union européenne pour aider la Grèce suite à un séisme destructeur qui l’a frappée en novembre 2015, au nom de la nécessaire solidarité entre États membres de l'Union devant les catastrophes naturelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Εύα Καϊλή (S&D), γραπτώς. ‒ Είμαι προσωπικά υπέρ κάθε απόφασης κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) για τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας σε σχέση με έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν. Αυτή η περίπτωση αφορά την καταστροφή που συνέβη στην Ελλάδα (σεισμοί που έπληξαν την περιοχή των Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα το νησί της Λευκάδας και το βόρειο τμήμα της Ιθάκης και της Κεφαλλονιάς) στις 17 Νοεμβρίου 2015. Οι ελληνικές αρχές υπολόγισαν αρχικά τις συνολικές άμεσες ζημίες που προκλήθηκαν από την καταστροφή σε 65 919 000 EUR. Στις 9 Μαρτίου 2016 το ποσό αυτό επικαιροποιήθηκε φτάνοντας τα 66 073 345 EUR. Δεδομένου ότι το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 2,1% του περιφερειακού ΑΕΠ της οικείας περιφέρειας NUTS 2 των Ιονίων Νήσων (με βάση τα στοιχεία της Eurostat για το 2014) και υπερβαίνει το κατώτατο όριο του 1,5% του περιφερειακού ΑΕΠ, η καταστροφή μπορεί να χαρακτηριστεί ως «περιφερειακή καταστροφή», κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού ΤΑΕΕ. Μετά την αίτηση της Ελλάδας, η Επιτροπή, στις 18 του Μαρτίου 2016, χορήγησε προκαταβολή ύψους 164 798 EUR, δηλαδή το 10% της προβλεπόμενης συνεισφοράς του Ταμείου, σύμφωνα με το άρθρο 4α παράγραφος 2 του κανονισμού ΤΑΕΕ. Το συνολικό ποσό της βοήθειας που θα καταβληθεί είναι 1 651 834 EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Ich stimme für die Mobilisierung des Solidaritätsfonds für Griechenland. Den Erdbebenopfern muss Hilfe geleistet werden, was für ein wirtschaftlich und durch die Flüchtlingskrise schon so stark gebeuteltes Land oberste Priorität hat.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of mobilisation of the fund, as I support giving assistance for the reintegration into the labour market of workers who have been made redundant due to major structural changes in world trade patterns due to globalisation and the economic crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ A Bizottság az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) igénybevételét javasolja, hogy pénzügyi segítséget nyújtson a 2015. november 17-i görögországi katasztrófa (az Ión-szigeteket – különösen Lefkadát és Ithaki és Kefalónia északi részeit – érintő földrengés) nyomán. A rengések elérték a Richter-skála szerinti 6,1-es erősséget. A görög hatóságok a katasztrófa által okozott közvetlen károkat kezdetben összesen 66 073 345 euróra becsülték. Mivel a fenti összeg az érintett Ión-szigetek NUTS 2 régió GDP-jének 2,1%-át teszi ki (az Eurostat 2014-es adatai alapján), és meghaladja a regionális GDP 1,5%-os küszöbértékét, a katasztrófa az EUSZA-rendelet 2. cikkének (3) bekezdése értelmében regionális katasztrófának minősül.

Az EUSZA-rendelet 4a. cikkének (2) bekezdésével összhangban Görögország kérésére a Bizottság egy 164 798 eurós előleget folyósított, amely az alapból nyújtandó hozzájárulás 10%-a. A már folyósított 10%-os előleg levonása után fennmaradó kifizetendő összeg 1 487 036 euró. A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this report since it provides a well-needed assistance of EUR 1.65 million for Greece allowing the main infrastructure to be restored and the cultural heritage that was strongly affected by the 2015 earthquake to be protected, as well as to respond to the immediate needs of people in Ionian Islands.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – A görögországi szigeteket földrengés sújtotta 2015-ben. Az Európai Szolidaritási Alapot éppen azzal a céllal hozták létre, hogy segítse azokat az országokat, amelyeket természeti katasztrófa ért. Sajnos ez az alap csak évi 500 millió eurós kerettel rendelkezik, melyből az adott jelentés mindössze 1,6 millió €-nak a kifizetését irányozza elő. Minden segítség jól jön a károsultaknak, de magát a keretösszeget nagyon kevésnek találom, ahhoz képest, hogy felesleges dolgokra mennyi fordítódik az Unióban.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. ‒ It is necessary to mobilise the European Union Solidarity Fund (EUSF) in order to provide a financial contribution to Greece in the wake of the earthquakes that affected the Ionian Islands region. The earthquakes reached magnitude 6.1 on the Richter scale. Two people lost their lives, eight were wounded, 120 housing units were damaged, of which 20 were considered unsuitable for living. Extensive damage to infrastructure networks, buildings and cultural sites was reported. Some of the most important beaches in terms of tourism were destructed. The affected region falls under the category of ‘less developed regions’ under the European Structural and Investment Funds (2014-2020). Therefore, in a sign of solidarity with the affected Greek population and regions, the EU should provide assistance to Greece.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Nel novembre del 2015 la Grecia è stata colpita da un terribile terremoto che ha causato notevoli danni in alcune isole. Come sappiamo, questo ha causato e continuerà a causare una grossa predita economica per la Grecia e per la regione colpita in particolare. Abbiamo quindi approvato la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) in modo tale da supportare la Grecia con un totale di 1 651 834 EUR, di cui il 10 % è già stato già pagato alle autorità greche. È proprio in momenti di crisi come questo che dobbiamo mostrare la nostra solidarietà e aiutare chi è colpito da gravi tragedie. Per tali ragioni voto a favore della mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté pour la mobilisation du Fonds de solidarité à hauteur de 1,7 million d’euros pour aider la Grèce, suite au séisme de magnitude 6,1 qui a touché ses îles en novembre 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté pour la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide à la Grèce à la suite du séisme qui a frappé les îles Ioniennes en novembre 2015.

Ce séisme de magnitude 6,1 a touché les îles de Leucade et de Céphalonie. 120 logements ont été endommagés, dont 20 totalement détruits, et des dégâts considérables ont également affecté les infrastructures publiques (hôpitaux, ports, églises…).

Les autorités grecques estiment les dommages directs occasionnés à 66 millions d’euros, soit 2,1% du PIB de la région concernée, ce qui est au-dessus du seuil de qualification de catastrophe naturelle régionale (1,5 %).

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ En novembre 2015, un séisme d’une magnitude de 6,1 sur l’échelle de Richter touchait les îles de Leucade et de Céphalonie. Logements privés, hôpitaux publics, églises, le nombre d’infrastructures endommagées ou détruites est impressionnant.

Les autorités grecques ont estimé les dommages directs occasionnés à hauteur de 66 millions d’euros soit 2,1 % du PIB de cette région, un taux au-dessus du seuil de 1,5 % nécessaire pour la qualification de catastrophe naturelle. Il s’agit ici de mobiliser le Fonds de solidarité de l’UE à hauteur de 1,7 million d’euros. Le financement de cette aide est assuré par les crédits de paiements déjà inscrits au budget 2016.

En toute logique, j’ai voté pour la mobilisation de ce fonds.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor del informe, porque propone movilizar el Fondo de Solidaridad, por el que se recomienda que se apruebe rápidamente la propuesta de la Comisión en señal de solidaridad con las regiones griegas afectadas por el terremoto de 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ El 17 de noviembre de 2015, las Islas Jónicas (particularmente Léucade y las zonas septentrionales de Ítaca y Cefalonia) sufrieron seísmos cuyos daños se estiman en más de 66 millones de euros, un 2,1 % del PIB regional. El objetivo del presente informe es movilizar el Fondo de Solidaridad de la Unión por valor de 1,7 millones de euros en créditos de compromiso y pago. Aunque se trata sólo de una pequeña cantidad en relación a los daños totales, he votado a favor de este informe para contribuir a la reconstrucción de la zona.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Zdržel jsem se. Nejsem proti uvolnění peněz na pomoc Řecku v souvislosti s následky loňského zemětřesení. Jedná se o 1,6 milionu EUR, což je zlomek toho, co platí pojišťovny. Jestli EU posílá v podstatě zanedbatelný milion EUR rok po té, kdy k zemětřesení došlo, je na tomto systému něco špatně. Podle mě by se spíš solidarita měla nechat na jednotlivých občanech a členských státech, které dokážou reagovat pružně.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Ovim prijedlogom traži se mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije u svrhu davanja financijske pomoći nakon razarajućih potresa u Grčkoj koji su se dogodili 2015., a nakon kojih je došlo do gubitka života, štete na infrastrukturi, zgradama i kulturnim objektima. Grčke vlasti procijenile su nastalu štetu na 66 milijuna EUR, što predstavlja 2,1 % njihovog BDP-a, i što čini ovu katastrofu regionalnom katastrofom. Ova regija u okviru Europskog strukturnog i investicijskog fonda spada u manje razvijene regije. Zbog toga su im odobrena sredstva iz Fonda solidarnosti, 38 milijuna za prometni sektor i preko 7 milijuna za zaštitu kulturnog nasljeđa.

Zbog solidarnosti s pogođenim grčkim regijama smatram da je nužno osigurati brzo odobrenje ovih sredstava, stoga sam podržala ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), in writing. – I support the suggestion to mobilise the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Greece following the earthquake that affected the Ionian Islands in November 2015. We should show our solidarity with the Greek people and to help them to restore their communities.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Iónske ostrovy, ktoré postihlo v roku 2015 silné zemetrasenie, patria k menej rozvinutým regiónom. Zemetrasenie spôsobilo priame škody vo výške 66 miliónov EUR, pričom došlo aj k úmrtiu a zraneniu osôb a zničeniu budov na bývanie. Zničená bola dopravná infraštruktúra a škody sa dotkli aj kultúrneho dedičstva. Grécku bude z Fondu solidarity v súlade s jeho pravidlami poskytnutá pomoc vo výške 1 651 834 EUR, určená na núdzové opatrenia a obnovu postihnutej infraštruktúry a majetku.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζω την έκθεση σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα μετά τον σεισμό που έπληξε τα Ιόνια Νησιά τον Νοέμβριο του 2015, διότι την θεωρώ πλήρη και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté pour ce rapport.

Il s'agit d'apporter une aide financière d'un montant de 1,7 millions d'euros aux citoyens grecs habitant dans la région des îles Ioniennes, suite au séisme de magnitude 6,1 qui a touché les îles de Leucade et de Céphalonie, en novembre 2015.

Nous émettons les réserves coutumières vis-à-vis du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, qui ne doit pas servir à remplacer les actions du gouvernement, qui d’ailleurs profite déjà du grand soutien financier issu du budget de l’UE à travers des fonds différents. Néanmoins, nous ne saurions nous opposer à cette aide financière destinée aux citoyens européens qui ont perdu leurs logements, l’accès aux hôpitaux, ports, églises et à d’autres infrastructures indispensables.

Nous préférons, enfin, soutenir les citoyens d’un État membre qui a subi une catastrophe naturelle que gaspiller le budget de l’UE dans l’aide aux migrants clandestins, par les biais des autres fonds européens destinés à la Grèce !

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), in writing. ‒ The proposal of Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund stresses that such fund will enable the European Union to respond in a rapid, efficient and flexible manner to emergency situations in order to show solidarity with the people affected by natural disasters. Hence, my vote in favour. The report numbered the casualties, the wounded, and the damages left by the earthquake in Greece. However, with the following mobilisation of funds, Greece can look forward to rebuilding infrastructure networks, buildings and cultural sites that were reported completely damaged.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Μαυρίδης (S&D), γραπτώς. ‒ Τάσσομαι υπέρ της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χορήγηση οικονομικής βοήθειας σε σχέση με την καταστροφή που συνέβη στην Ελλάδα στις 17 Νοεμβρίου 2015. Η καταστροφή μπορεί να χαρακτηρισθεί και ως «περιφερειακή» σύμφωνα με τον κανονισμό ΤΑΕΕ, το κόστος των επιλέξιμων ενεργειών πρώτης ανάγκης έχει υπολογιστεί στα 52,374 εκατομμύρια EUR και από το ποσό αυτό, περισσότερα από 38 εκατομμύρια EUR αφορούν τον τομέα των μεταφορών και περισσότερα από 7 εκατομμύρια EUR την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον, το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής επιδιώκει να δώσει στην Ένωση τη δυνατότητα να αντιδρά με γρήγορο, αποτελεσματικό αλλά και ευέλικτο τρόπο σε καταστάσεις επείγουσας ανάγκης ώστε να εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον πληθυσμό των περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, όπως στην προκείμενη περίπτωση της Ελλάδας με τους σεισμούς που έπληξαν την περιοχή των Ιονίων νησιών και ιδίως το νησί της Λευκάδας.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Die griechische Region der Ionischen Inseln wurde von einem Erdbeben mit der Stärke 6,1 auf der Richterskala erschüttert. Dieser Solidaritätsfonds wurde genau für solche Schicksalsschläge eingerichtet. Daher stimme ich dem Bericht und somit einer Hilfeleistung für den Wiederaufbau der strukturschwachen Region zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Pritariu Komisijos pasiūlymui mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) lėšas, siekiant suteikti finansinę pagalbą Graikijai dėl įvykusio žemės drebėjimo Jonijos salų regione, ypač Leukadės ir Kefalonijos salose. Finansinė pagalba bus skirta atstatyti žemės drebėjimo nuniokotiems infrastruktūros tinklams, pastatams ir kultūros objektams.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Les îles Ioniennes ont été touchées par un séisme de 6,1 sur l’échelle de Richter l’année dernière. La Grèce a évalué à plus de 66 millions les dommages directs et va consacrer 38 millions pour la reconstruction des infrastructures de transports et 7 millions pour les sites culturels touchés. La Commission propose une aide de 1,6 million via le «Fonds de solidarité» créé pour les États et leurs régions en proie à des catastrophes naturelles croissantes avec le dérèglement climatique que nos modes de production et de consommation provoquent. Une aide donc bien maigre aux regards du montant des dommages.

Pourtant, il reste 48 millions sur ce Fonds pour couvrir les mois restants de l’année 2016. Je vote pour le déblocage de cette aide d’urgence, tout en déplorant que le montant soit aussi faible.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Il s’agit de mobiliser le Fonds de solidarité à hauteur de 1,7 million d’euros pour aider la Grèce suite au séisme qui a touché les îles de Leucade et de Céphalonie en novembre 2015.

Les autorités grecques estiment les dommages directs à 66 millions d’euros soit 2,1% du PIB de la région concernée, ce qui est au-dessus du seuil de qualification de catastrophe naturelle régionale (1,5%). Le financement de cette aide est assuré par les crédits de paiement déjà inscrits au budget 2016. J’ai donc voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) a fim de prestar assistência financeira relativa a uma catástrofe ocorrida na Grécia (sismo que afetou a região das ilhas Jónicas, nomeadamente a ilha de Lefkada e as regiões setentrionais de Cefalónia e Ítaca), ocorrida em 17 de novembro de 2015, é fundamental para ajudar essas regiões.

Os sismos atingiram a magnitude de 6,1 na escala de Richter. Duas pessoas perderam a vida, oito ficaram feridas, 120 habitações ficaram danificadas, das quais 20 foram consideradas impróprias para viver. Registaram-se danos significativos nas redes de infraestruturas, em edifícios e em locais de interesse cultural. Algumas das praias mais importantes turisticamente ficaram destruídas em Lefkada. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of using funds to deal with damage caused by the 17 November 2015 earthquake that affected the Ionian Islands. The region requires all the support possible to repair the extensive damage to infrastructure, cultural locations and sites vital to the islands.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Le 17 novembre 2015, des séismes ont touché la région des îles Ioniennes, notamment l’île de Leucade et les zones septentrionales des îles d’Ithaque et de Céphalonie. Ces tremblements de terre ont atteint une magnitude de 6,1 sur l’échelle de Richter. Deux personnes ont perdu la vie, huit autres ont été blessées, 120 logements ont été endommagés, dont 20 ont été jugés inhabitables. Des dégâts considérables ont été causés aux réseaux d’infrastructures, à des bâtiments et à des sites culturels. Je tiens à exprimer toute ma sympathie et ma solidarité aux familles des victimes de cette tragédie ainsi qu’à tous ceux qui ont perdu un être cher. Les dommages économiques, sociaux, humains et environnementaux que ces catastrophes ont engendrés ne peuvent rester sans écho. C’est pourquoi je soutiens l’aide financière du Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) à concurrence d’un montant de 1 651 834 euros en crédits d’engagement et de paiement afin d’assurer les besoins les plus urgents. Il est du devoir de l'UE de coordonner et de renforcer ses instruments afin de pouvoir agir efficacement face à cette situation.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. – 17. novembra 2016 zasiahlo Grécko silné zemetrasenie. Postihnutým regiónom boli Iónske ostrovy, najviac zasiahnuté boli ostrovy Lefkada a Kefalónia, kde intenzita zemetrasenia dosiahla až 6,1 stupňa Richterovej stupnice. O život prišli dvaja ľudia, osem sa zranilo a približne 120 bytových jednotiek bolo poškodených. Okrem toho boli nahlásené rozsiahle škody na regionálnych a komunálnych sieťach infraštruktúry, súkromných a verejných budovách (vrátane miestnej nemocnice) a na ostatnej infraštruktúre, ale aj na kultúrnych pamiatkach. . Celkové škody sa vyšplhali do výšky 66 073 345 EUR. Grécko predložilo žiadosť o finančný príspevok z fondu solidarity EÚ v súvislosti so zemetrasením, pričom splnilo všetky stanovené podmienky žiadosti, preto podporujem mobilizáciu finančnej pomoci z Fondu solidarity EÚ vo výške 1 651 834 EUR. Keďže sa táto mobilizácia plne financuje využitím časti z 50 000 000 EUR, ktoré boli zahrnuté do rozpočtu v roku 2016, na tento účel sa nevyžaduje opravný rozpočet.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the report to provide assistance to Greece in order to repair damage caused by an earthquake that hit the Ionian Islands region, and in particular Lefkada, northern parts of Ithaki and Kefalonia, on 17 November 2015. The earthquake measured 6.1 on the Richter scale. Two people lost their lives, eight were wounded, and 120 houses were damaged. The Greek authorities reported extensive damage to infrastructure networks, buildings and cultural sites, with some of the most important tourist beaches destroyed on Lefkada. The aid will help restore infrastructure, reimburse the cost of emergency measures and cover some of the clean-up operations. The European Union Solidarity Fund (EUSF) was set up to respond to major natural disasters and express European solidarity to disaster-stricken regions within Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának célja, hogy az Unió gyors, hatékony és rugalmas módon legyen képes a vészhelyzetekre reagálni és kifejezni szolidaritását a katasztrófa sújtotta régiók lakosságával. Görögország a Jón-szigeteket 2015. november 17-án sújtó földrengés nyomán 2016. február 5-én kérelmet nyújtott be az alap igénybevételére. A görög hatóságok a földrengés okozta közvetlen károk nagyságát 66 073 345 euróban állapították meg. Ez az összeg meghaladja a regionális GDP 1,5%-os küszöbértékét, a földrengés ezért regionális katasztrófának minősül.

A Bizottság ezért határozati javaslatot nyújtott be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a szolidaritási alapból 1 651 834 EUR összeg igénybevételére Görögország részére, kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában. A javaslatot megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Il s'agit ici de mobiliser le Fonds de solidarité de l'Union à hauteur de 1,7 million d'euros pour aider la Grèce suite au séisme de magnitude 6,1 qui a touché les îles de Leucade et de Céphalonie en novembre 2015. 120 logements furent endommagés, dont 20 totalement détruits, et des dégâts considérables ont également affecté les infrastructures publiques (hôpitaux, ports, églises…). Les autorités grecques estiment les dommages directs occasionnés à 66 millions d'euros, soit 2,1 % du PIB de la région concernée, ce qui est au-dessus du seuil de qualification de catastrophe naturelle régionale (1,5 %). Le financement de cette aide est assuré par les crédits de paiements déjà inscrits au budget 2016. Vote favorable.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ O FSUE visa dar uma resposta rápida, eficiente e flexível a situações de emergência e manifestar a sua solidariedade para com a população das regiões afetadas por catástrofes.

Foi solicitada a mobilização do FSUE para conceder assistência financeira na sequência da catástrofe ocorrida na Grécia, fruto do sismo, de magnitude de 6,1 na escala de Richter, que afetou a região das ilhas Jónicas, nomeadamente a ilha de Lefkada e as regiões setentrionais de Cefalónia e Ítaca, ocorrida em 17 de novembro de 2015.

Esta calamidade provocou a morte a duas pessoas, oito ficaram feridas, 120 habitações ficaram danificadas, das quais 20 foram consideradas impróprias para viver. Registaram-se ainda danos consideráveis nas infraestruturas públicas (redes de infraestruturas, edifícios e locais de interesse cultural, assim como algumas das praias mais importantes turisticamente ficaram destruídas em Lefkada).

Defendo a mobilização do FSUE neste caso por cumprir os requisitos, pelo impacto na comunidade e economia local e pelos prejuízos avultados que atingiram a região, não apenas as infraestruturas públicas, mas também propriedades privadas e empresas, bem como o setor cultural e turístico.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Ce vote concerne la mobilisation du Fonds de solidarité à hauteur de 1,7 million d’euros pour aider la Grèce suite au séisme de magnitude 6,1 qui a touché les îles de Leucade et de Céphalonie en novembre 2015. 120 logements furent endommagés dont 20 totalement détruits, et des dégâts considérables ont également affecté les infrastructures publiques (hôpitaux, ports, églises…)

Les autorités grecques estiment les dommages directs occasionnés à 66 millions d’euros soit 2,1% du PIB de la région concernée, ce qui est au-dessus du seuil de qualification de catastrophe naturelle régionale (1,5%).

Le financement de cette aide est assuré par les crédits de paiement déjà inscrits au budget 2016.

J’ai décidé de voter en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport relatif à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Grèce suite au séisme qui a frappé les îles Ioniennes en novembre 2015. Ces tremblements de terre, d’une magnitude de 6,1 sur l’échelle de Richter, ont eu pour conséquences la mort de 2 personnes et des dégâts matériels considérables. L’Union européenne doit faire preuve de solidarité lorsqu’une région peu développée est victime d’un évènement naturel violent.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport KYRTOS sur la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide à la Grèce à la suite du séisme qui a frappé les Îles ioniennes en novembre 2015. La solidarité entre les États membres est aujourd'hui plus que jamais nécessaire. Face à des drames humains ou des situations de catastrophes naturelles, l'Union européenne peut apporter un soutien financier essentiel à la reconstruction morale et matérielle des pays et des citoyens européens durement touchés.

La Grèce a malheureusement et tragiquement été touchée par un séisme à l'automne 2015. Ce pays ayant déjà été fortement touché par la crise économique, puis entièrement mobilisé face à la crise migratoire, il était important pour moi, et pour le Parlement européen, de leur venir en aide.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Mi sono pronunciata a favore del provvedimento che propone di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per fornire un'assistenza finanziaria in relazione a una catastrofe avvenuta in Grecia il 17 novembre 2015 (un terremoto che ha interessato le isole Ionie, in particolare l'isola di Leucade, le zone nord di Itaca e l'isola di Cefalonia). Il terremoto ha raggiunto magnitudo 6.1 sulla scala Richter e ha causato due morti e otto feriti e danneggiato 120 unità abitative, 20 delle quali sono state dichiarate inagibili. Sono stati registrati danni diffusi alle reti infrastrutturali, a edifici e a siti culturali. Sull'isola di Leucade sono andate distrutte alcune delle spiagge più importanti sotto il profilo turistico. La regione colpita rientra nella categoria delle "regioni meno sviluppate" previste dai Fondi strutturali e d'investimento europei (2014-2020).

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának célja lehetővé tenni, hogy az EU képes legyen gyorsan, flexibilisen és hatékonyan reagálni a felmerülő katasztrófahelyzetekre. Görögországnak most pont erre van szüksége. A Jón-szigeteket ért földrengés során több százan vesztették el otthonukat, akiknek most lehetőségünk van segíteni. Egy ilyen katasztrófa után döbbenünk rá igazán, hogy mennyire tehetetlenek is vagyunk a természet erejével szemben. Az Európai Unió a szolidaritáson alapul és meg kell mutatnunk, hogy a szükségben is számíthatunk egymásra. Bízom benne, hogy az alapból származó pénznek köszönhetően végre elkezdődhet a lakótelepek újjáépítése és sikerül egy kis terhet levennünk a katasztrófa által sújtottak válláról.

 
  
<
MPphoto