Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 24 октомври 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на сесията
 2.Съобщение на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 4.Състав на Парламента: вж. протоколи
 5.Искане за снемане на имунитет
 6.Състав на политическите групи: вж. протоколи
 7.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 8.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 10.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протоколи
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 12.Внасяне на документи: вж. протоколи
 13.Ред на работа
 14.Законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания (разискване)
 15.Стратегия на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение (разискване)
 16.Борба срещу корупцията и действия, произтичащи от резолюцията на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (кратко представяне)
 17.Правата на човека и миграцията в трети държави (кратко представяне)
 18.Корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави (кратко представяне)
 19.Стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение (кратко представяне)
 20.Как да се стандартизира контролът върху риболова в Европа? (кратко представяне)
 21.Подобряване на свързаността и достъпността на транспортната инфраструктура в Централна и Източна Европа (кратко представяне)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 24.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия
Правна информация - Политика за поверителност