Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 25 октомври 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Промяна в дневния ред
 3.Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (разискване)
 4.Вътрешната сигурност в ЕС - напредък в прилагането на приетите мерки за сигурност и предизвикателства в бъдеще (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Дания (A8-0289/2016 - Claude Moraes) (гласуване)
  5.2.Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Дания (A8-0288/2016 - Claude Moraes) (гласуване)
  5.3.Споразумение между ЕС и Китай за премахването на визите за краткосрочен престой за притежателите на дипломатически паспорти (A8-0281/2016 - Bodil Valero) (гласуване)
  5.4.Държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova) (гласуване)
  5.5.Искане за снемане на имунитета Жан-Мари Льо Пен (A8-0301/2016 - Evelyn Regner) (гласуване)
  5.6.Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Джейн Колинс (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka) (гласуване)
  5.7.Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Марио Боргецио (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki) (гласуване)
  5.8.Статистиката за железопътния транспорт по отношение на събирането на данни за товарите, пътниците и произшествията (A8-0300/2016 - Michael Cramer) (гласуване)
  5.9.Статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (делегирани и изпълнителни правомощия на Комисията) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout) (гласуване)
  5.10.Законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (гласуване)
 6.Приветствие с добре дошли
 7.Време за гласуване (продължение)
  7.1.Проект на коригиращ бюджет №3/2016: сигурност на институциите (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (гласуване)
  7.2.Стратегия на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение (A8-0286/2016 - Richard Howitt) (гласуване)
  7.3.Борба срещу корупцията и действия, произтичащи от резолюцията на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (A8-0284/2016 - Laura Ferrara) (гласуване)
  7.4.Правата на човека и миграцията в трети държави (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat) (гласуване)
  7.5.Корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao) (гласуване)
  7.6.Стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение (A8-0278/2016 - András Gyürk) (гласуване)
  7.7.Как да се стандартизира контролът върху риболова в Европа? (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas) (гласуване)
  7.8.Подобряване на свързаността и достъпността на транспортната инфраструктура в Централна и Източна Европа (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba) (гласуване)
  7.9.Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Дания (A8-0289/2016 - Claude Moraes)
  8.2.Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Дания (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
  8.3.Споразумение между ЕС и Китай за премахването на визите за краткосрочен престой за притежателите на дипломатически паспорти (A8-0281/2016 - Bodil Valero)
  8.4.Държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova)
  8.5.Искане за снемане на имунитета Жан-Мари Льо Пен (A8-0301/2016 - Evelyn Regner)
  8.6.Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Джейн Колинс (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  8.7.Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Марио Боргецио (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki)
  8.8.Статистиката за железопътния транспорт по отношение на събирането на данни за товарите, пътниците и произшествията (A8-0300/2016 - Michael Cramer)
  8.9.Статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (делегирани и изпълнителни правомощия на Комисията) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout)
  8.10.Законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  8.11.Проект на коригиращ бюджет №3/2016: сигурност на институциите (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.12.Стратегия на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
  8.13.Борба срещу корупцията и действия, произтичащи от резолюцията на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
  8.14.Правата на човека и миграцията в трети държави (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
  8.15.Корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao)
  8.16.Стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение (A8-0278/2016 - András Gyürk)
  8.17.Как да се стандартизира контролът върху риболова в Европа? (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
  8.18.Подобряване на свързаността и достъпността на транспортната инфраструктура в Централна и Източна Европа (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
  8.19.Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 11.Работна програма на Комисията за 2017 г. (разискване)
 12.Средносрочен преглед на МФР (разискване)
 13.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година - всички раздели (разискване)
 14.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 105, параграф 6 и член 106, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността): вж. протокола
 15.Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2016 г. (разискване)
 16.Пакет за корпоративно данъчно облагане (разискване)
 17.Достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на органите от обществения сектор (разискване)
 18.Защитни мерки срещу вредителите по растенията (разискване)
 19.Трансмазнини (разискване)
 20.Внасяне на документи: вж. протоколи
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 22.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (4734 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (15245 kb)
Правна информация - Политика за поверителност