Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 3.Μηχανισμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (συζήτηση)
 4.Εσωτερική ασφάλεια στην ΕΕ - η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των εγκριθέντων μέτρων ασφαλείας και οι μελλοντικές προκλήσεις (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Aυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων DNA στη Δανία (A8-0289/2016 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)
  5.2.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Δανία (A8-0288/2016 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)
  5.3.Συμφωνία ΕΕ-Κίνας για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης βραχείας διαμονής για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων (A8-0281/2016 - Bodil Valero) (ψηφοφορία)
  5.4.Κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova) (ψηφοφορία)
  5.5.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen (A8-0301/2016 - Evelyn Regner) (ψηφοφορία)
  5.6.Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της Jane Collins (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka) (ψηφοφορία)
  5.7.Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Mario Borghezio (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki) (ψηφοφορία)
  5.8.Στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για εμπορεύματα, επιβάτες και ατυχήματα (A8-0300/2016 - Michael Cramer) (ψηφοφορία)
  5.9.Στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout) (ψηφοφορία)
  5.10.Ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (ψηφοφορία)
 6.Υποδοχή
 7.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  7.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016: Ασφάλεια των θεσμικών οργάνων (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (ψηφοφορία)
  7.2.Στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία (A8-0286/2016 - Richard Howitt) (ψηφοφορία)
  7.3.Καταπολέμηση της διαφθοράς και συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα της επιτροπής CRIM (A8-0284/2016 - Laura Ferrara) (ψηφοφορία)
  7.4.Ανθρώπινα δικαιώματα και μετανάστευση σε τρίτες χώρες (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat) (ψηφοφορία)
  7.5.Εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao) (ψηφοφορία)
  7.6.Στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου (A8-0278/2016 - András Gyürk) (ψηφοφορία)
  7.7.Πώς θα καταστούν ομοιόμορφοι οι έλεγχοι της αλιείας στην Ευρώπη; (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas) (ψηφοφορία)
  7.8.Βελτίωση της διασύνδεσης και της προσβασιμότητας των υποδομών μεταφορών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba) (ψηφοφορία)
  7.9.Μηχανισμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Aυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων DNA στη Δανία (A8-0289/2016 - Claude Moraes)
  8.2.Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Δανία (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
  8.3.Συμφωνία ΕΕ-Κίνας για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης βραχείας διαμονής για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων (A8-0281/2016 - Bodil Valero)
  8.4.Κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova)
  8.5.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen (A8-0301/2016 - Evelyn Regner)
  8.6.Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της Jane Collins (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  8.7.Αίτηση για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Mario Borghezio (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki)
  8.8.Στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για εμπορεύματα, επιβάτες και ατυχήματα (A8-0300/2016 - Michael Cramer)
  8.9.Στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout)
  8.10.Ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  8.11.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016: Ασφάλεια των θεσμικών οργάνων (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.12.Στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
  8.13.Καταπολέμηση της διαφθοράς και συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα της επιτροπής CRIM (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
  8.14.Ανθρώπινα δικαιώματα και μετανάστευση σε τρίτες χώρες (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
  8.15.Εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao)
  8.16.Στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου (A8-0278/2016 - András Gyürk)
  8.17.Πώς θα καταστούν ομοιόμορφοι οι έλεγχοι της αλιείας στην Ευρώπη; (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
  8.18.Βελτίωση της διασύνδεσης και της προσβασιμότητας των υποδομών μεταφορών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
  8.19.Μηχανισμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 (συζήτηση)
 12.Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ (συζήτηση)
 13.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)
 14.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 105, παράγραφος 6, και άρθρο 106, παράγραφος 4, εδάφιο δ, του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016 (συζήτηση)
 16.Δέσμη μέτρων για τη φορολόγηση εταιρειών (συζήτηση)
 17.Προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (συζήτηση)
 18.Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών (συζήτηση)
 19.Trans-λιπαρά (συζήτηση)
 20.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4734 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (15245 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου