Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 25 oktober 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Ändring av föredragningslistan
 3.EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (debatt)
 4.Den inre säkerheten i EU – framsteg som gjorts i genomförandet av de antagna säkerhetsåtgärderna samt kommande utmaningar (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Danmark (A8-0289/2016 - Claude Moraes) (omröstning)
  5.2.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Danmark (A8-0288/2016 - Claude Moraes) (omröstning)
  5.3.Avtal mellan EU och Kina om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass (A8-0281/2016 - Bodil Valero) (omröstning)
  5.4.Medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på sin finansiella stabilitet (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova) (omröstning)
  5.5.Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet (A8-0301/2016 - Evelyn Regner) (omröstning)
  5.6.Begäran om fastställelse av Jane Collins immunitet och privilegier (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka) (omröstning)
  5.7.Begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki) (omröstning)
  5.8.Järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor (A8-0300/2016 - Michael Cramer) (omröstning)
  5.9.Statistik över godstransporter på inre vattenvägar (delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout) (omröstning)
  5.10.Unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner (A8-0239/2016 - Kaja Kallas) (omröstning)
 6.Välkomsthälsning
 7.Omröstning (fortsättning)
  7.1.Förslag till ändringsbudget nr 3/2016: Institutionernas säkerhet (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (omröstning)
  7.2.EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet (A8-0286/2016 - Richard Howitt) (omröstning)
  7.3.Bekämpning av korruption och uppföljning av resolutionen från CRIM-utskottet (A8-0284/2016 - Laura Ferrara) (omröstning)
  7.4.Mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat) (omröstning)
  7.5.Företagens ansvar för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao) (omröstning)
  7.6.EU-strategi för flytande naturgas och lagring av gas (A8-0278/2016 - András Gyürk) (omröstning)
  7.7.Hur fiskerikontrollerna i Europa kan göras enhetliga (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas) (omröstning)
  7.8.Förbättring av transportinfrastrukturens anslutningar och tillgänglighet i Central- och Östeuropa (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba) (omröstning)
  7.9.EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Danmark (A8-0289/2016 - Claude Moraes)
  8.2.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Danmark (A8-0288/2016 - Claude Moraes)
  8.3.Avtal mellan EU och Kina om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass (A8-0281/2016 - Bodil Valero)
  8.4.Medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på sin finansiella stabilitet (A8-0292/2016 - Iskra Mihaylova)
  8.5.Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet (A8-0301/2016 - Evelyn Regner)
  8.6.Begäran om fastställelse av Jane Collins immunitet och privilegier (A8-0297/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  8.7.Begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier (A8-0312/2016 - Angel Dzhambazki)
  8.8.Järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor (A8-0300/2016 - Michael Cramer)
  8.9.Statistik över godstransporter på inre vattenvägar (delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter) (A8-0298/2016 - Bas Eickhout)
  8.10.Unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner (A8-0239/2016 - Kaja Kallas)
  8.11.Förslag till ändringsbudget nr 3/2016: Institutionernas säkerhet (A8-0295/2016 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.12.EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet (A8-0286/2016 - Richard Howitt)
  8.13.Bekämpning av korruption och uppföljning av resolutionen från CRIM-utskottet (A8-0284/2016 - Laura Ferrara)
  8.14.Mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer (A8-0245/2016 - Marie-Christine Vergiat)
  8.15.Företagens ansvar för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer (A8-0243/2016 - Ignazio Corrao)
  8.16.EU-strategi för flytande naturgas och lagring av gas (A8-0278/2016 - András Gyürk)
  8.17.Hur fiskerikontrollerna i Europa kan göras enhetliga (A8-0234/2016 - Isabelle Thomas)
  8.18.Förbättring av transportinfrastrukturens anslutningar och tillgänglighet i Central- och Östeuropa (A8-0282/2016 - Tomasz Piotr Poręba)
  8.19.EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (A8-0283/2016 - Sophia in 't Veld)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Kommissionens arbetsprogram för 2017 (debatt)
 12.Halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen (debatt)
 13.Europeiska unionens allmänna budget för 2017 – alla avsnitt (debatt)
 14.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 105.6 och 106.4 d i arbetsordningen): se protokollet
 15.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2016 (debatt)
 16.Företagsbeskattningspaketet (debatt)
 17.Tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (debatt)
 18.Skyddsåtgärder mot växtskadegörare (debatt)
 19.Transfetter (debatt)
 20.Inkomna dokument: se protokollet
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (4734 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (15245 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy