Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2101(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0309/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0309/2016

Συζήτηση :

PV 25/10/2016 - 15
CRE 25/10/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2016 - 6.7
CRE 26/10/2016 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0416

Συζητήσεις
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6.7. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016 (A8-0309/2016 - Alfred Sant)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
  

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков ( S&D). – Г-н Председател, нивата на безработицата и особено на младежката безработица, са все още притеснително високи, въпреки отчетеното подобрение през изминалата година. В моята страна България намаляващата и застаряваща работна ръка, слабото участие на пазара на труда и несъответствията между търсене и предлагане на умения, се очертават като трайни и обезпокоителни.

Защитавам тезата, че улесняването на прехода от образование към работа минава през осигуряване на възможности за стажуване и чиракуване, които да предоставят на младите хора ясно дефинирани права, включително достойно заплащане и социална закрила.

Не на последно място смятам, че приоритетът, даден на редуцирането на макроикономическите дисбаланси, трябва да се балансира с нуждата да се поддържат минимални стандарти в областта на образованието, особено във висшето такова, особено в държавите с нисък БВП. Осигуряването на равни възможности, на приобщаващо и качествено образование, е ключов фактор за стабилизирането на европейската икономика.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ La relazione tratta le raccomandazioni specifiche per paese formulate dalla Commissione nell'ambito del Semestre europeo. Il testo è completamente concentrato sul rispetto dei vincoli di bilancio e sull'inadeguatezza delle riforme strutturali messe in atto dagli Stati membri e manca completamente una parte in cui viene messa discussa la necessità di implementare misure per gestire i surplus commerciali degli Stati membri che creano rischiosi squilibri a livello economico. Per i motivi descritti sopra ho deciso di esprimermi negativamente nei confronti della proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ La recuperación económica en Europa sigue siendo lenta, frágil y sobre todo, muy desigual: el crecimiento es débil, las tasas de desempleo continúan siendo muy elevadas en muchos países y las inversiones están en mínimos históricos. Europa en su conjunto debe reforzar el plan de inversiones para que en lugar de una suma de partes, sea una verdadera política de la Unión, y los países con superávit comercial deben invertir más para equilibrar sus economías y mejorar la demanda interna.

Además, pedimos a los Estados miembros medidas efectivas para garantizar empleos decentes con salarios dignos, una protección social adecuada y unas pensiones públicas dignas. Necesitamos también una fiscalidad más justa que grave no sólo a las rentas medias y trabajadoras sino también a las rentas de capital. Y por último, necesitamos un Marco Europeo de rentas mínimas para sacar de la pobreza a los 120 millones de personas que hoy viven en la Unión en riesgo de exclusión social. Sólo así podremos superar esta larga y dolorosa crisis de una manera justa y sostenible.

Por todo ello he votado a favor de este informe y lamento profundamente que el resto de grupos de la izquierda no se hayan sumado a estas peticiones.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – Whilst the report identifies problems faced by the eurozone, it does not include the obvious solution (namely a plan to disentangle Member States from the straight-jacket of the single currency), and describes free movement of people as ‘fundamental’. Accordingly, UKIP voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra del presente informe porque pese a que se han incluido significativas referencias hacia los problemas sociales que las políticas de la austeridad están provocando en los Estados miembros de la Unión Europea, continúa apostando por la austeridad como único camino, incluso legitimando las posibles sanciones a España y Portugal que se encuentran bajo discusión. Rechazo frontalmente la imposición de políticas de austeridad, debido a que resultan un completo contrasentido económico, que solo incrementa la pobreza y las desigualdades. Igualmente con la macro condicionalidad que en caso de ser aplicada en la Península Ibérica puede impactar gravemente acelerando la destrucción de nuestra economía. El informe es incapaz de proponer una alternativa, apelando a más austeridad. Esto es en contra de lo que luchamos y consecuentemente he decidido votar en contra del mismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de cette résolution qui souligne la nécessité d'améliorer la capacité globale de l'Union à générer de la croissance, à créer et à maintenir des emplois de qualité, et, par conséquent, à lutter contre les taux de chômage élevés en mettant en place un cadre réglementaire propice à la croissance.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και την εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016, διότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να εφαρμόσουν στον βέλτιστο βαθμό το αναθεωρημένο μείγμα οικονομικής πολιτικής, που στοχεύει στην αύξηση των επενδύσεων και συνδέεται με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας απασχόλησης, της εκπαίδευσης αλλά και της καινοτομίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Le Semestre européen est un processus de coordination des politiques économiques des États membres de l’UE. Le présent rapport a pour vocation de faire le point sur l’application des recommandations pour 2016. Malgré une refonte l’an dernier du format (recommandations plus en amont des lois de finances nationales, plus précises et moins nombreuses), l’état d’esprit reste identique. Il s’agit d’imposer les fameuses réformes structurelles, donc la libéralisation des marchés, par l’incitation, et à terme par la pression. À ce titre, on rappellera le contexte où l’UE a envisagé, pour la première fois, de suspendre le versement des fonds structurels à l’Espagne et au Portugal pour non-respect de ce type de recommandations.

Le rapport accumule une grande quantité de banalités d’usage sur les incertitudes macroéconomiques, la nécessité d’investissements ciblés, la création d’emplois, etc., preuve de la difficulté du Parlement à formuler des critiques claires, comme par exemple à l’adresse de l’excédent commercial allemand. Quelques éléments positifs sont à noter sur les questions des inégalités ou la compétence des États.

Tant le principe du Semestre et sa logique supranationale que le contenu des recommandations justifient de voter contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I voted against this report for two primary reasons. The report repeatedly describes the free movement of people as ‘fundamental’ to the European project. A project that has failed the people of Europe. The report also welcomes ‘tax coordination’ across the European Union and calls for EU Investment funds to be used for social as well as economic ends.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Remiantis Europos ekonomikos 2016 m. pavasario prognozėmis, ES ekonomika augs lėčiau nei tikėtasi, nes manoma, kad BVP euro zonoje išaugs tik 1,6 proc. ir 2017 m. pasieks 1,8 proc. Taip pat ES susiduria su iššūkiais, susijusiais su blogėjančia tarptautine aplinka, neįgyvendintomis tvariomis reformomis. Todėl palankiai vertinu tai, kad Komisija savo 2016 m. konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose dėmesį skiria trims pagrindiniams prioritetams siekiant labiau didinti ekonomikos augimą: investicijų į inovacijas, ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą rėmimui, struktūrinių reformų vykdymui ir atsakingo viešųjų finansų tvarkymo skatinimui. Tačiau Komisija turėtų labiau stengtis remti fiskalinį tvarumą vadovaujantis Stabilumo ir augimo paktu ir tuo pat metu visapusiškai taikyti jo lankstumo nuostatas vadovaujantis 2015 m. sausio 13 d. Komisijos komunikatu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Balczó (NI), írásban. ‒ Az európai szemeszter elnevezés egy tipikus uniós nyelvi lelemény, ami a lényeg elfedését szolgálja. Valójában egy olyan fél éves folyamatról van szó, amelynek lényege és célja a tagországok következő évi költségvetését meghatározó alapadatok és gazdasági-társadalmi célok központi elfogadtatása, az uniós célok teljesítésének kikényszerítése. Ezzel gyakorlatilag drasztikusan korlátozza a szuverén nemzeti parlamenteket egyik legfontosabb feladatuk önálló teljesítésében, a költségvetési törvény megalkotásában. Az európai szemeszter keretében megfogalmazott gazdaság- és társadalompolitika neoliberális, megszorítás-központú, föderalista és antidemokratikus. A benyújtott jelentés teljes mértékben ennek a felfogásnak felel meg, így természetesen elutasítottam.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ Whilst the report identifies problems faced by the eurozone, it does not include the obvious solution (namely a plan to disentangle Member States from the straight-jacket of the single currency), and describes free movement of people as ‘fundamental’. Accordingly, UKIP voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ En votant contre ce texte, j’ai voulu m’opposer au libéralisme jusqu’au-boutiste dans certains domaines (marché intérieur, concurrence), au refus de dénoncer l’attitude de l’Allemagne, ou encore souligner le rôle de l’euro dans les déséquilibres macro-économiques. Il est hors de question de soutenir la logique supranationale du Semestre européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui appelle à revoir les mesures économiques mise en place à l'heure actuelle.

Dans ce texte, nous rappelons la nécessité d'une fiscalité au niveau européen, nous appelons à un investissement soutenu dans les infrastructures publiques.

Il faut aussi revoir et recalibrer les politiques d'austérité imposées aux États membres et qui ne portent pas les attentes escomptées par certains.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. ‒ Me he abstenido en esta Resolución sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas. A pesar de que la Resolución tiene una visión social que comparto, no se tuvieron en cuenta muchas de las aportaciones y propuestas planteadas por mi Grupo político.

Sin embargo, he votado en contra de la línea de mi Grupo la retirada del párrafo donde se congratula de que la Comisión centre sus prioridades en las recomendaciones específicas por país de 2016 en apoyar la inversión en innovación, el crecimiento y la creación de empleo, e insta a proseguir unas reformas estructurales equilibradas desde el punto de vista social, y fomentar unas finanzas públicas responsables. Considero que estas recomendaciones son especialmente necesarias para la recuperación económica y el progreso de España.

Asimismo he rechazado las enmiendas favorables a una salida de la moneda única y a reforzar la soberanía de los Estados miembros, propuestas por los grupos políticos euroescépticos. También he votado a favor de una enmienda de Los Verdes que aboga por la creación de un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos, que permita fortalecer la unión bancaria ante la debilidad que ha mostrado el sistema financiero durante la crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ In un contesto internazionale complicato, in cui le conseguenze della Brexit si legano alle possibili incertezze in campo economico e alle basse prospettive di crescita, appare fondamentale definire in maniera chiara le priorità che l'Unione deve perseguire in materia di coordinamento delle politiche economiche. Il mio voto a sostegno della relazione Sant muove dalla convinzione che sia prioritario stimolare la domanda interna e gli investimenti per poter affrontare efficacemente le sfide imposte dalla globalizzazione, dalla rivoluzione digitale, dall'invecchiamento e dai cambiamenti climatici. L'Unione deve accrescere le opportunità di finanziamento, in particolare per le PMI, rendendo le banche più sane e rafforzando la loro capacità di concedere prestiti all'economia reale. Bisogna completare e attuare al più presto l'Unione bancaria, sviluppare l'Unione dei mercati dei capitali e prevenire la frammentazione dei mercati finanziari dell'area euro. La Commissione deve in generale impegnarsi per realizzare tutte quelle misure che possono ridurre gli ostacoli agli investimenti in settori cruciali come i trasporti, l'energia e le comunicazioni, favorendo al contempo una riduzione del cuneo fiscale sul lavoro nei paesi membri. Solo adottando con questi strumenti l'Europa potrà essere all'altezza delle aspettative dei suoi cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de este informe, porque me opongo al mecanismo del Semestre Europeo en su conjunto. Con el Semestre Europeo se pretende someter a los presupuestos de los Gobiernos a una fiscalización por parte de la Comisión Europea, que asegure el cumplimiento de ciertos objetivos macroeconómicos y la implementación de las mal llamadas reformas estructurales. Los hechos demuestran que el efecto de las medidas de austeridad ha sido procíclico, es decir que han empeorado la crisis económica. Si bien, el trabajo de la ponente en la sombra del GUE/NGL ha logrado que se incluyan referencias positivas a la inversión pública, sigo sin compartir el diagnóstico, ni la solución.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ Agradezco el trabajo realizado en la Comisión ECON en este informe sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas y su aplicación de las prioridades para 2016, pero me he abstenido en la votación final de este informe ya que los puntos claves de nuestro grupo no han sido cubiertos por parte del ponente. Por contra, he votado a favor de dos enmiendas en las que, por un lado, se pedía un avance hacia la instauración de un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos y, por otro, que las instituciones de la UE emprendan y apoyen un proceso de renegociación de la deuda pública en los países más endeudados.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ J’ai évidemment voté contre ce rapport concernant la mise en œuvre du Semestre européen, ce dernier n’étant qu’un carcan visant pour les institutions européennes à prendre le contrôle des politiques économiques des États membres. Les mots pudiques «Semestre européen» cachent en réalité l’édiction par Bruxelles des fameuses «réformes structurelles», comprendre des politiques d’austérité envers les pays ne suivant pas les diktats ultra-libéraux: notons que l’UE a d’ores et déjà envisagé de suspendre le versement des fonds structurels à l’Espagne et au Portugal pour non-respect de ses bienfaisantes recommandations.

Le rapport, dans la droite ligne de cette idéologie, se félicite de l’immigration massive, véritable «armée de réserve du capitalisme» et, selon le rapporteur, censée contrer les effets du vieillissement de la population (on se demande pourtant pourquoi il n’est pas plutôt envisagé la mise en place de véritables politiques natalistes).

Évidemment, le rapport omet la réalité: rien sur l’excédent commercial allemand plombant les autres pays de la zone euro ou sur les déséquilibres macroéconomiques créés par cette monnaie unique.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Non condivido la relazione che analizza la governance del mercato unico nell'ambito del Semestre europeo 2016. Ritengo che ancora una volta si ripropongano le solite, fallimentari politiche di rigore dell'UE. I pur condivisibili auspici allo sviluppo economico, all'occupazione e alla crescita presenti nel testo, confliggono nettamente con l'impianto di fondo dell'UE che, impostato sui vincoli di bilancio e la crescente riduzione della possibilità di intervento diretto degli Stati membri, impedisce nei fatti la ripresa economica dei nostri territori. Per tutti questi motivi mi sono espressa contro questo testo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ La recuperación económica en Europa sigue siendo lenta, frágil y sobre todo, muy desigual: el crecimiento es débil, las tasas de desempleo continúan siendo muy elevadas en muchos países y las inversiones están en mínimos históricos. Europa en su conjunto debe reforzar el plan de inversiones para que en lugar de una suma de partes, sea una verdadera política de la Unión, y los países con superávit comercial deben invertir más para equilibrar sus economías y mejorar la demanda interna.

Además, pedimos a los Estados miembros medidas efectivas para garantizar empleos decentes con salarios dignos, una protección social adecuada y unas pensiones públicas dignas. Necesitamos también una fiscalidad más justa que grave no sólo a las rentas medias y trabajadoras sino también a las rentas de capital. Y por último, necesitamos un Marco Europeo de rentas mínimas para sacar de la pobreza a los 120 millones de personas que hoy viven en la Unión en riesgo de exclusión social. Sólo así podremos superar esta larga y dolorosa crisis de una manera justa y sostenible.

Por todo ello he votado a favor de este informe y lamento profundamente que el resto de grupos de la izquierda no se hayan sumado a estas peticiones.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, kuriame nagrinėjamas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras – 2016 m. prioritetų įgyvendinimas.

Nors ir siekiame ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo visoje Europos Sąjungoje, tačiau dar daugelyje valstybių narių situacija negerėja, ypač socialinių reikalų, užimtumo ir švietimo srityse. Europoje ypač išaugo vaikų skurdas – net apie 20 milijonų vaikų skursta arba balansuoja ant skurdo ribos. Taigi raginu Komisiją ir valstybes nares sukurti Vaikų garantiją, t. y. konkrečią priemonę su tam specialiu biudžetu, pagal kurią kiekvienas vaikas Europoje galėtų gauti nemokamas sveikatos ir vaikų priežiūros, ugdymo, deramo apgyvendinimo ir tinkamos mitybos paslaugas.

Taigi, Komisija ir valstybės narės, atsižvelgdamos į pateiktas EP rekomendacijas, savo politinėse programose turėtų užtikrinti ir įgyvendinti, kad visiems žmonėms būtų suteikta reikalinga ir atitinkama socialinė apsauga, prieinamumas prie sveikatos ir socialinių paslaugų. Reikėtų didesnio pažeidžiamų grupių įtraukimo į darbo rinką, dirbančiųjų skurdo mažinimo, lyčių lygybės skatinimo. Be to, būtina skatinti sveikatą ir saugą darbe, stiprinti darbuotojų, dirbančių darbą be garantijų, pagal netipines darbo sutartis, teises ir užtikrinti didesnę savarankiškai dirbančiųjų socialinę apsaugą.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ A jelentéssel kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, hogy az elmúlt időszakban a legtöbb tagállamban csökkent az ifjúsági munkanélküliség, de továbbra is komoly aggodalmakat okoz ez a szám. 2015-ben 19,7%-ra csökkent az ifjúsági munkanélküliség Európában. A legfrissebb adatok szerint 2016-ban 18,9%-ra csökkent ez a ráta. Szeretném kiemelni a digitális, vállalkozói képességek, valamint a „puha” készségek fontosságát. A függetlenség megteremtése és a felelősségteljes családalapítás szempontjából igen fontos a stabil és jó minőségű munkahely, a biztonságos környezet. Európának a népesség elöregedése miatt sürgősen aktivizálnia kell a fiatalokat, ösztönöznie kell a családalapítást, gyermekvállalást.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Poročilo o izvajanju prednostnih nalog Evropskega semestra sem podprl, ker se Evropa še vedno sooča z velikim naložbenim primanjkljajem in je zato treba povečati notranje povpraševanje in odpraviti makroekonomska neravnotežja. Negotovost in s tem zmanjšanje naložb se je povečala zaradi političnih dogodkov, kot so izid referenduma v Združenem kraljestvu, odnosi z Rusijo in negotovosti pri razvoju gospodarstva na svetovni ravni. Velik delež k nizki inflaciji je tako prispevala nizka cena nafte in počasna gospodarska rast v začetku leta 2016. Zato je treba povečevati naložbe, ki imajo pomembno funkcijo pri ustvarjanju delovnih mest. Evropska unija pa se sooča z 10,5 milijona dolgotrajno brezposelnih, ki jim je potrebno poiskati delovna mesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. ‒ In seguito alla crisi economica, l'Europa è ancora in lenta fase di crescita, con un profondo deficit di investimenti ed elevati tassi di disoccupazione in molti dei suoi Stati membri. L'UE ha dunque bisogno di una crescita più forte e soprattutto inclusiva, in grado di sostenere l'occupazione, proponendo riforme strutturali e portando avanti politiche di bilancio responsabili. Per questa ragione, sostengo l'orientamento alla crescita e agli investimenti di cui la relazione sul Semestre europeo si fa portatrice, con lo scopo di ricreare un clima favorevole agli investimenti sia pubblici che privati. Il Semestre europeo 2016 si è concentrato su un numero circoscritto di aree prioritarie, evidenziando la necessità di riforme sostenibili dal punto di vista sociale, incentrate sulla crescita delle piccole e medie imprese e sulla formazione. Proprio in un periodo in cui alcuni dei suoi Stati membri sono confrontati a ingenti pressioni esterne che mettono a dura prova gli investimenti, la Commissione europea deve tener bene a mente i principi chiave sui quali si basa l'Unione, cioè solidarietà e collaborazione, applicando a pieno i meccanismi di flessibilità nel quadro di valutazione delle politiche di bilancio nazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo izvješće. EU i države članice trebaju bolje provesti revidiranu mješavinu ekonomske politike, što ima za cilj povećanje ulaganja u ciljeve politike EU 2020., uključujući kvalitetno zapošljavanje, obrazovanje i inovacije.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the resolution on the implementation of 2016 priorities included in the European Semester programme because, on the one hand, it welcomes the main priorities to further strengthen economic growth identified by the Commission. On the other hand, it calls on the Commission to make full use of the flexibility clauses included in the Stability and Growth Pact. Indeed, I believe more flexibility is needed in Europe nowadays, while fiscal sustainability shall be guaranteed by Member States. In addition to that, I believe more measures should be taken in order to deal with the current levels of unemployment.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Il Parlamento europeo fa notare che l'economia dell'UE crescerà meno rispetto alle previsioni economiche del 2016. Esso sottolinea pertanto la necessità di aumentare crescita, coesione, produttività e competitività; ritenendo che la mancanza di investimenti sostenibili e le carenze nel completamento del mercato unico privino l'UE del suo pieno potenziale di crescita. Le priorità per rafforzare ulteriormente la crescita economica sono promuovere gli investimenti per innovazione, crescita e creazione di posti di lavoro, portare avanti riforme strutturali socialmente equilibrate e incoraggiare una gestione responsabile delle finanze pubbliche. Evidenzia che i tassi di disoccupazione tuttora troppo elevati, dimostrano che alcuni Stati membri non sono in grado di creare un'occupazione di qualità. Chiede uno sforzo maggiore per ridurre povertà, esclusione sociale e disuguaglianze crescenti. Osserva che la politica monetaria da sola non è sufficiente a stimolare la crescita se mancano gli investimenti e le riforme strutturali sostenibili. Sottolinea l'importanza di completare e attuare l'Unione bancaria, di sviluppare l'Unione dei mercati dei capitali per creare un contesto stabile per gli investimenti e la crescita e di creare un mercato unico inclusivo; poiché esso è uno strumento fondamentale per migliorare crescita, coesione, occupazione e competitività nonché per salvaguardare la fiducia delle imprese e dei consumatori.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport vise à faire un état des lieux de la mise en œuvre des recommandations issues du Semestre européen dans chaque État membre. Pour rappel, le Semestre européen est un processus de coordination des politiques économiques des États membres qui a vocation à imposer aux gouvernements nationaux la mise en œuvre de réformes structurelles. Celles-ci intègrent notamment la libéralisation des marchés, la réforme des retraites ou encore la réforme du marché du travail. Les moyens de pression dont dispose l’Union européenne pour contraindre les États membres peu enclins à appliquer la potion ultra-libérale de la Commission peuvent aller de la sanction financière à la suspension des fonds structurels. À ce titre, l’Espagne et le Portugal font actuellement l’objet d’une procédure visant à suspendre les fonds qui leur sont destinés, pour déficit budgétaire excessif. Nous dénonçons autant le principe du Semestre européen et sa logique supranationale que le contenu des recommandations qui y sont formulées. C’est pourquoi j’ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ La recuperación económica en Europa sigue siendo lenta, frágil y sobre todo, muy desigual: el crecimiento es débil, las tasas de desempleo continúan siendo muy elevadas en muchos países y las inversiones están en mínimos históricos. Europa en su conjunto debe reforzar el plan de inversiones para que en lugar de una suma de partes, sea una verdadera política de la Unión, y los países con superávit comercial deben invertir más para equilibrar sus economías y mejorar la demanda interna.

Además, pedimos a los Estados miembros medidas efectivas para garantizar empleos decentes con salarios dignos, una protección social adecuada y unas pensiones públicas dignas. Necesitamos también una fiscalidad más justa que grave no sólo a las rentas medias y trabajadoras sino también a las rentas de capital. Y por último, necesitamos un Marco Europeo de rentas mínimas para sacar de la pobreza a los 120 millones de personas que hoy viven en la Unión en riesgo de exclusión social. Sólo así podremos superar esta larga y dolorosa crisis de una manera justa y sostenible.

Por todo ello he votado a favor de este informe y lamento profundamente que el resto de grupos de la izquierda no se hayan sumado a estas peticiones.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted against this report, which was the second of the regular own—initiative (non-legislative) reports drafted in ECON on the framework of the European Semester. The Council adopted the country—specific recommendations (CSRs) on 12 July 2016, and this report is the response of the European Parliament to these recommendations and their implementation. Despite the inclusion of some positive recommendations, such as for minimum income schemes in Member States, the recommendations continue to focus on deregulation, privatisation, and a reduction of Member States’ deficits at the expense of investment, welfare and public services. This time CSRs have also been marked by the attempt to apply Article 23 of the common provisions regulation, which restricts access to the European Structural Funds to those countries that have not achieved the macroeconomic objectives set out in the economic governance framework (i.e., Spain and Portugal). Sinn Fein opposes the European Semester as the economic framework of the EU, so I voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ Whilst the report identifies problems faced by the eurozone, it does not include the obvious solution (namely a plan to disentangle Member States from the straight-jacket of the single currency), and describes free movement of people as ‘fundamental’. Accordingly, UKIP voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I welcome the Commission’s focus in its 2016 country-specific recommendations (CSRs) on the three main priorities to further strengthen economic growth: supporting investment for innovation, growth and job creation, pursuing socially-balanced structural reforms and encouraging responsible public finance. I fully support the efforts made to ensure greater national ownership in the formulation and implementation of CSRs as an ongoing reform process.

Europe’s long economic crisis has highlighted the need to facilitate investment in education, innovation and research and development, while enhancing the EU’s competitiveness by pursuing sustainable structural reforms to boost quality job creation and implementing responsible fiscal policies to create a better environment for jobs, businesses (especially SMEs) and investment. Unemployment rates are still high, especially for youth unemployment. Support measures to facilitate access to financing, particularly for SMEs, is vital if the continuing high unemployment in many Member States is to be tackled effectively.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La relazione non è legislativa e riguarda la visione del Parlamento sulle raccomandazioni specifiche per paese (RSP) formulate dalla Commissione nell'ambito del Semestre europeo. Il focus del testo è sul rispetto dei vincoli di bilancio, sulla mancata e insufficiente applicazione delle regole di governance europea e sull'inadeguata implementazione delle riforme strutturali da parte degli Stati membri. Accanto a ciò, è invece completamente assente qualunque aspetto di critica alla necessità di adottare misure correttive per gestire i surplus commerciali eccessivi, causa di enormi squilibri macroeconomici all'interno dell'eurozona. Ho espresso voto negativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ La relazione, per la quale ho ritenuto di esprimere voto favorevole, contiene il contributo del Parlamento europeo alla seconda fase del semestre europeo 2016. Il documento fissa le priorità economiche e sociali generali per l'Unione europea e analizza le raccomandazioni specifiche indirizzate ai singoli Stati membri dalla Commissione nel proprio rapporto annuale sulla crescita per il 2016. Credo che i colleghi della commissione per gli affari economici e monetari (ECON) abbiano svolto un ottimo lavoro presentando un testo bilanciato che combina il riferimento a riforme strutturali socialmente accettabili a una crescita degli investimenti. In effetti, ritengo che il rilancio degli investimenti all'interno dell'Unione sia fondamentale al fine di stimolare la crescita, la creazione di posti di lavoro di qualità, l'innovazione e il contrasto alle disuguaglianze e alla povertà. Ho particolarmente apprezzato l'inserimento nel testo di una procedura per gli squilibri sociali nell'elaborazione delle raccomandazioni specifiche per paese. Mi sembra indispensabile evitare che le riforme strutturali di ordine macroeconomico costituiscano una corsa al ribasso in termini di norme sociali e occupazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την έκθεση και τονίζουμε την ανάγκη βελτίωσης της συνολικής ικανότητας της ΕΕ να αναπτύσσεται, να δημιουργεί και να διατηρεί θέσεις εργασίας, αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, με τη δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου ευνοϊκού για την ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Ψηφίσαμε επί της έκθεσης σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και συγκεκριμένα την εφαρμογή των προτεραιοτήτων του έτους 2016. Θεωρώ πως, όπως και σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν, καταγράφηκε και πάλι η αποκλειστική στόχευση σε συντηρητικές πολιτικές που επιβαρύνουν την ευρωπαϊκή κοινωνία και τους πολίτες, χωρίς διάθεση αλλαγών και αυτοκριτικής. Δεν μπορούμε να στοχεύουμε σε ανάκαμψη με αυτή τη λογική και, για αυτό τον λόγο, καταψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelo Ciocca (ENF), per iscritto. ‒ Voto negativo su questa relazione. I pur condivisibili auspici per lo sviluppo economico, l'occupazione e la crescita confliggono con l'impianto di fondo dell'UE, impostato sui vincoli di bilancio e sulla crescente impossibilità di intervento diretto degli Stati membri per investire nei diversi fronti della crisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Pur avendo espresso un voto favorevole al provvedimento, non nego che la lettura integrale di esso abbia costituito per me l'accettazione di un quadro tra i più infausti, dal momento che si prende atto della drammatica situazione a cui, ormai da anni, è sottoposta la nostra Unione. Tutte le malattie si compongono di più fasi: in primis la negazione, poi l'accettazione e la lotta. A lungo ci siamo sforzati di visualizzare la crescita stagnante come elemento provvisorio o abbiamo celato la disoccupazione sotto i veli di riforme mai inaugurate, ma con questo provvedimento si vuole prendere atto della patologie patite dall'Unione per debellarle, pertanto espone puntualmente le sfide da affrontare. Tra queste si annoverano il truce aumento pari a 4,2 milioni del numero delle persone a rischio povertà ed esclusione sociale e la crescita delle disuguaglianze. Fortunatamente Europa 2020 contiene per la prima volta un programma di lotta alla povertà, esso verrà ad essere implementato nel 2017. Complessivamente ci si propone di migliorare la capacità di generare crescita e competitività mantenendo posti di lavoro di qualità oltre che di introdurre sistemi di istruzione inclusivi fonti di innovazione e creatività pertinenti al mercato del lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ I supported the Report on the European Semester for economic policy coordination: implementation of 2016 priorities.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ O Semestre Europeu é um importante instrumento para a coordenação das políticas económicas dos Estados-Membros. A taxa de crescimento prevista para a UE é de 1,8%, o desemprego continua em níveis elevados (10,5 milhões de desempregados de longa duração) e situações políticas (Brexit, Rússia ou refugiados) têm importantes implicações no clima de investimento. Lamento que a taxa de resposta dos Estados às recomendações do Semestre Europeu esteja abaixo dos 30%.

Saúdo a referência à situação específica de Portugal e o apelo à consideração dos resultados do diálogo estruturado para eventuais decisões sobre suspensão de fundos estruturais.

Concordo em diminuir o número de recomendações, concentrando-as em temáticas específicas. O apoio ao investimento para a inovação, reformas estruturais socialmente equilibradas e controlo das finanças públicas são prioridades que acompanho.

No quadro do emprego e assuntos sociais, apoio a atenção específica ao desemprego jovem, às desigualdades sociais e às pessoas em risco de pobreza, tal como proposto pela Deputada Sofia Ribeiro, na Comissão de Emprego e Assuntos Sociais. No quadro do mercado interno, partilho a prioridade dada ao mercado único digital, à melhor harmonização em matéria de IVA e a melhoria do sistema de reconhecimento de qualificações.

Pelo exposto, apoio o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione perché evidenzia i punti chiave delle politiche e delle attività che l'Unione europea dovrà sostenere a breve termine, quali: la facilitazione degli investimenti nei settori più sensibili, ossia istruzione, innovazione, ricerca e sviluppo; la diminuzione del tasso di disoccupazione giovanile, attraverso interventi coadiuvati dalle autorità nazionali e dalle parti sociali atti a rafforzare le competenze professionali e a rendere il mercato del lavoro più inclusivo; il rafforzamento del mercato unico attraverso un maggior utilizzo delle fonti di finanziamento e investimento messe a disposizione dall'UE, specialmente per quanto riguarda le PMI e il raggiungimento del riconoscimento reciproco delle qualifiche; l'ammodernamento dei servizi delle amministrazioni pubbliche, particolarmente attraverso le procedure di e-government, a una miglior cooperazione transfrontaliera e a una semplificazione delle procedure amministrative al fine di migliorare i rapporti fra le imprese ed i cittadini con gli organi di governo del territorio.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. – He votado en contra del presente informe porque pese a que se han incluido significativas referencias hacia los problemas sociales que las políticas de la austeridad están provocando en los Estados miembros de la Unión Europea, continúa apostando por la austeridad como único camino, incluso legitimando las posibles sanciones a España y Portugal que se encuentran bajo discusión. Rechazo frontalmente la imposición de políticas de austeridad, debido a que resultan un completo contrasentido económico, que solo incrementa la pobreza y las desigualdades. Igualmente con la macro condicionalidad que en caso de ser aplicada en la Península Ibérica puede impactar gravemente acelerando la destrucción de nuestra economía. El informe es incapaz de proponer una alternativa, apelando a más austeridad. Esto es en contra de lo que luchamos y consecuentemente he decidido votar en contra del mismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ La relazione sul semestre europeo offre numerosi spunti di riflessione, dato che l'Unione europea stenta ancora a ritrovare la crescita economica e in alcuni paesi si percepiscono ancora i drammi della crisi economica e sociale. Due sono i concetti chiavi che è importante evidenziare. Il primo riguarda la necessità di investimenti sostenibili per rilanciare la domanda nel continente: in questo modo sarà possibile sostenere il potenziale di crescita. Secondo elemento importante riguarda la creazione dei posti di lavoro con l'attuazione di sostenibili politiche di bilancio per creare un contesto migliore del lavoro. Allo stesso tempo, politiche fiscali mirate alla crescita devono essere promosse in modo da completare l'effetto della politica monetaria. In questo senso, la flessibilità inclusa all'interno delle norme del patto di stabilità e crescita deve essere considerata soprattutto alla luce dell'importanza degli investimenti pubblici nella struttura economica europea. Pertanto voto a favore di questa relazione, ritenendola equilibrata verso una riforma del semestre europeo che tenga in considerazione l'importanza della crescita sostenibile, degli investimenti e della creazione di posti di lavoro di qualità.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Głosowałem przeciw sprawozdaniu dotyczącemu europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacji priorytetów na rok 2016, ponieważ uważam, że sprawozdanie to powinno koncentrować się na innych aspektach UE. Moim zdaniem sprawozdanie powinno bardziej skupić się na roli państw członkowskich przeprowadzających reformy strukturalne niż na poprawie nastrojów społecznych, która jest stawiana jako cel odbudowy gospodarczej UE.

Ponadto sprawozdanie wzywa do ukończenia unii bankowej i dostosowania terytorialnego projektów Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Z powyższych powodów głosowałem przeciw.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ The European Semester includes the Commission’s analyses of the fiscal and structural reform policies of every Member State by providing recommendations, and monitors their implementation; and the Member States’ implementation of the commonly agreed policies. The report focuses on the need to increase investment in the EU for growth, employment, poverty and social inequality. It also asks for an imbalance procedure for economic coordination and an EU minimum income framework for social inclusion. This is why I am in favour of this report as it is well balanced and outlines the main areas that require further attention.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dalton (ECR), in writing. ‒ I cannot support a report that calls for implementation of the Banking Union, the need to address the lack of tax coordination through further EU powers in the area of tax, more fiscal consolidation, and a European minimum income. I believe that we need to look at meaningful structural reform if we wish to see a lasting economic recovery in Europe and not just a transfer of more fiscal powers to the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport porte sur la mise en œuvre des priorités en matière de coordination des politiques économiques entre les États membres pour l’année 2016. Le rapport reconnait dans ce cadre la situation délicate à laquelle l’Union européenne est confrontée, à savoir un déficit d’investissement important, ainsi que la nécessité d’accroitre la demande intérieure et de corriger les déséquilibres macro-économiques. Le rapport insiste sur la nécessité de fonder la coordination des politiques économiques sur trois piliers fondamentaux: d’abord le soutien de l’investissement dans l’innovation, de la croissance et de la création d’emplois, ensuite l’élaboration de réformes structurelles équilibrées d’un point de vue social, et enfin le développement de finances publiques responsables.

Considérant qu’il est nécessaire de limiter le nombre de recommandations pour les États membres et de fonder principalement les recommandations du Semestre européen sur les aspects sociaux et macro-économiques, j’ai soutenu ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ Whilst the report identifies problems faced by the eurozone, it does not include the obvious solution (namely a plan to disentangle Member States from the straight-jacket of the single currency), and describes free movement of people as ‘fundamental’. Accordingly, UKIP voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques et la mise en œuvre des priorités pour 2016. Confrontés à un ralentissement de l’économie mondiale, à la stagnation des investissements en Europe et à un taux élevé de chômage, les États membres doivent coordonner leurs politiques économiques en suivant les recommandations issues du semestre européen. De même, il est essentiel que le Parlement européen appelle les États membres à mettre en œuvre des politiques économiques adaptées au développement du marché intérieur. Celles-ci doivent être axées sur la promotion de l’innovation et de la croissance, tout en répondant à la fois aux critères de justice sociale et d’efficacité économique.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Dlabajová (ALDE), písemně. ‒ Oceňuji, že se evropský semestr nyní více zaměřuje na výsledky v oblasti zaměstnanosti, zejména v situaci, kdy EU stále dosahuje neuvěřitelně vysoké úrovně nezaměstnanosti s více než 4 miliony nezaměstnaných osob mladších 25 let. Bohužel ve zprávě chybí zcela zásadní body, jako např. důraz na růst pro modernizaci ekonomiky a stanovení závazných doporučení pro členské státy. Tato zpráva je typickým příkladem „vánočního stromečku“, na který se nabalují další témata a oblasti. Z těchto důvodů jsem hlasovala proti zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport vise à faire le point sur le Semestre européen et ses recommandations économiques aux États membres. Malgré une refonte de son format l’an dernier, avec des recommandations plus précises, moins nombreuses et adressées davantage en amont des lois de finances nationales, le principe reste le même. Il s’agit d’imposer des réformes structurelles et la libéralisation des marchés. Pour mémoire, l’UE avait envisagé, pour la première fois, de suspendre le versement des fonds structurels à l’Espagne et au Portugal pour non-respect de ce type de recommandations. Ce rapport multiplie les poncifs sur les incertitudes macroéconomiques, la nécessité d’investissements ciblés et la création d’emplois. Malgré des éléments positifs relatifs aux inégalités ou à la compétence des États en matière sociale, le texte vante l’apport de l’immigration pour compenser le vieillissement de la population. Étant opposée à ce Semestre et à sa logique supranationale et ultralibérale (marché intérieur, concurrence) et au refus de dénoncer l’attitude de l’Allemagne ou le rôle de l’euro dans les déséquilibres macroéconomiques, j’ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Angel Dzhambazki (ECR), in writing. ‒ I have voted against this file. I disagree with the fact, that low public demand and a deteriorating international environment are the key challenges for the economic recovery of the European Union. In fact, Member States have undertaken many meaningful structural reforms. These important reforms should have been highlighted in the report instead.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Η λύση στα προβλήματα που προκαλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στις οικονομίες των κρατών μελών της περιφέρειας δεν μπορεί να είναι «παραπάνω Ευρωπαϊκή Ένωση». Η οικονομική και νομισματική πολιτική της Ένωσης, σε συνδυασμό με την μεταναστευτική κρίση, που ισοπέδωσαν τους λαούς του Νότου, είναι αποτυχημένες και πρέπει να εγκαταλειφθούν άμεσα. Συνέχεια των ίδιων αποτυχημένων πολιτικών θα διογκώσει κι άλλο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χώρες όπως η Κύπρος και η Ελλάδα.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ As previsões económicas da primavera de 2016 da Comissão apontam para taxas de crescimento de 1,6 % para a área do euro e de 1,8 % para a UE, em 2016. O desemprego na UE, de uma forma geral (e o desemprego estrutural, em particular), continua a ser um dos principais desafios com que se deparam os Estados-Membros, uma vez que atinge atualmente um valor muito elevado (10,5 milhões de desempregados de longa data na UE).

A evolução da situação política, nomeadamente o resultado do referendo do Reino Unido, as relações com a Rússia e as incertezas quanto à evolução da economia mundial inibiram ainda mais o investimento. Considero, por isso, importante melhorar a capacidade global da UE para crescer, criar e manter postos de trabalho de qualidade e, assim, combater os elevados níveis de desemprego através da criação de um quadro regulamentar que apoie o crescimento.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este relatório aborda o processo do Semestre Europeu, numa lógica de o defender, legitimar e consolidar. Obviamente, votámos contra. As razões sobejam.

O Semestre Europeu representa um salto qualitativo significativo no processo de ataque às soberanias nacionais e de concentração de poder em instituições supranacionais, controladas pelo diretório da UE, ao serviço do grande capital. O modo como foi configurado assume contornos neocoloniais. Não por acaso, foi reclamado, primeiro, e defendido, depois, pelas organizações do grande patronato europeu. O objetivo é amarrar os Estados a políticas e opções neoliberais.

A social-democracia desempenha o seu papel neste processo, legitimando o Semestre Europeu e procurando dar-lhe uma aparência “social”. O relatório defende a conclusão da União Bancária e da União dos Mercados de Capitais. Elogia o chamado Relatório dos Cinco Presidentes – a fuga em frente ensaiada pela burocracia da UE, perante o explosivo agudizar das contradições do processo de integração capitalista, em especial no que respeita à União Económica e Monetária.

Algumas recomendações positivas que o relatório contém não alteram a sua matriz fundamental. Interviemos ativamente na discussão deste relatório apresentando em fases e comissões distintas várias alterações, 11 delas reapresentadas em plenário.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Tak ako minulý rok aj tento rok sprevádzajú správu o pokroku Európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík rôzne problémy, či už s flexibilitou pracovných trhov, nastavením miezd na základe produktivity, prípadne oslabovanie ochrany práce a pracovníkov prostredníctvom štrukturálnych reform niektorých členských štátov. Európska únia a členské štáty sa musia usilovať o lepšiu implementáciu zmodernizovaného ekonomického mixu, ktorý sa zameriava na navýšenie investícií spojených s programom EU 2020, ktorý zahŕňa kvalitné zamestnávanie, vzdelanie a inovácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto contro alla relazione, oltre a qualche condivisibile "auspicio", l'impianto di fondo rimane impostato sui vincoli di bilancio e sulla crescente riduzione delle possibilità di intervento diretto degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016. Η λύση στα προβλήματα που προκαλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στις οικονομίες των κρατών μελών της περιφέρειας δεν μπορεί να είναι «παραπάνω Ευρωπαϊκή Ένωση». Η οικονομική και νομισματική πολιτική της Ένωσης, σε συνδυασμό με την μεταναστευτική κρίση, που ισοπέδωσαν τους λαούς του Νότου, είναι αποτυχημένες και πρέπει να εγκαταλειφθούν άμεσα. Συνέχεια των ίδιων αποτυχημένων πολιτικών θα διογκώσει κι άλλο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χώρες όπως η Κύπρος και η Ελλάδα.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I support the report as it clearly focuses on the need to increase investment in the EU in order to create more growth, convergence, quality jobs and fight poverty and inequality. Hence, I strongly support the introduction of the social imbalance procedure into the economic coordination and the proposed European minimum income framework to fight social exclusion in the EU.

The EU and the Member States need to better implement the revised economic policy mix, which aims at increasing investment linked to EU2020 policy objectives including quality employment, education, innovation and growth enhancing policies. The single market is a pillar of the EU economy, therefore I am in favour of an inclusive single market, with enhanced governance, which favours better regulation and competition, which I believe is a crucial instrument to improve growth, cohesion, employment and competitiveness and to preserve the confidence of the business sector and consumers. The Commission should monitor the progress made by the Member States, the formal inclusion of the single-market pillar in the European Semester is very important to enable continuous monitoring of single-market indicators, allowing for systematic follow-up and assessment of Member States’ progress on CSRs.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ A válság rámutatott, hogy Európának lépéseket kell tennie gazdasági modelljének javítása és versenyképességének helyreállítása érdekében. Ehhez közfinanszírozásra és célzott beruházásokra egyaránt szükség van. Jelenleg azonban nem bontakoznak ki az egységes piacban rejlő lehetőségek. Az Uniónak támogatnia kell a tagállamokat abban, hogy jelentősen növeljék a határokon átnyúló kereskedelmet és sürgősen tegyenek a digitális technológiák jobb kihasználása érdekében is. Szavazatommal támogattam e jelentést, jómagam is úgy vélem, hogy vissza kell állítani a legmagasabb szintű politikai felügyeletet, egységesíteni kell az uniós szabályok átültetését és végrehajtását, ezzel együtt pedig hatékonyabb eszközöket kell kidolgozni annak biztosítására, hogy az egységes piac valóban a polgárok és a vállalkozások hasznára váljon.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor del informe teniendo presente que la economía de la Unión crecerá menos de lo esperado según las previsiones económicas europeas, ya que se espera que el PIB de la zona del euro aumente en tan solo un 1,6 %, para alcanzar el 1,8 % en 2017. Por lo tanto, es necesario mejorar el crecimiento, la cohesión, la productividad y la competitividad mediante la mejora de inversiones sostenibles y la resolución de las deficiencias en la realización del mercado único, que están privando a la Unión de alcanzar su pleno potencial de crecimiento. Debemos apoyar la inversión en innovación, crecimiento y creación de empleo, proseguir unas reformas estructurales equilibradas desde el punto de vista social, y fomentar unas finanzas públicas responsables. Del mismo modo, es especialmente importante hacer que los mercados de trabajo sean más incluyentes y reducir la exclusión social y las crecientes disparidades en lo tocante a ingresos y riqueza.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. – La recuperación económica en Europa sigue siendo lenta, frágil y sobre todo, muy desigual: el crecimiento es débil, las tasas de desempleo continúan siendo muy elevadas en muchos países y las inversiones están en mínimos históricos. Europa en su conjunto debe reforzar el plan de inversiones para que en lugar de una suma de partes, sea una verdadera política de la Unión, y los países con superávit comercial deben invertir más para equilibrar sus economías y mejorar la demanda interna.

Además, pedimos a los Estados miembros medidas efectivas para garantizar empleos decentes con salarios dignos, una protección social adecuada y unas pensiones públicas dignas. Necesitamos también una fiscalidad más justa que grave no sólo a las rentas medias y trabajadoras sino también a las rentas de capital. Y por último, necesitamos un Marco Europeo de rentas mínimas para sacar de la pobreza a los 120 millones de personas que hoy viven en la Unión en riesgo de exclusión social. Sólo así podremos superar esta larga y dolorosa crisis de una manera justa y sostenible.

Por todo ello he votado a favor de este informe y lamento profundamente que el resto de grupos de la izquierda no se hayan sumado a estas peticiones.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. ‒ La recuperación económica en Europa sigue siendo lenta, frágil y sobre todo, muy desigual: el crecimiento es débil, las tasas de desempleo continúan siendo muy elevadas en muchos países y las inversiones están en mínimos históricos. Europa en su conjunto debe reforzar el plan de inversiones para que en lugar de una suma de partes, sea una verdadera política de la Unión, y los países con superávit comercial deben invertir más para equilibrar sus economías y mejorar la demanda interna.

Además, pedimos a los Estados miembros medidas efectivas para garantizar empleos decentes con salarios dignos, una protección social adecuada y unas pensiones públicas dignas. Necesitamos también una fiscalidad más justa que grave no sólo a las rentas medias y trabajadoras sino también a las rentas de capital. Y por último, necesitamos un Marco Europeo de rentas mínimas para sacar de la pobreza a los 120 millones de personas que hoy viven en la Unión en riesgo de exclusión social. Sólo así podremos superar esta larga y dolorosa crisis de una manera justa y sostenible.

Por todo ello he votado a favor de este informe y lamento profundamente que el resto de grupos de la izquierda no se hayan sumado a estas peticiones.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. ‒ Mi congratulo con il collega Sant per la redazione di questa importante relazione, che si concentra su un aspetto rilevante della cosiddetta procedura del semestre europeo, ovvero quella dell'implementazione. Ci tengo a sottolineare come lo scorso anno il gruppo S&D votò contro una relazione simile, curata allora da un altro relatore, poiché considerato troppo orientata alle misure di austerity, quest'anno il nostro relatore ha invece introdotto numerose previsioni che mirano a inquadrare le riforme strutturale sull'obiettivo della crescita, dell'occupazione e dell'equità sociale, lo reputo un passo avanti molto significativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione del PE sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2016 perché questo esercizio costituisce un utile occasione di riflessione sullo stato dell'economia dell'UE dalla prospettiva delle raccomandazioni della CE agli Stati membri. In altri termini per mettere in risalto cosa non ha funzionato e cosa resta da fare. Il bilancio non è soddisfacente, sebbene ci siano segnali di sia pur deboli di ripresa, appannaggio di alcune economie e non generalizzati. Lo stato dell'economia dell'UE degli ultimi due anni rimane ancora preoccupante, per tale fondamentale motivo la relazione del PE si è concentrata su taluni punti fondamentali: l'importanza degli investimenti di lungo termine, indispensabili per consolidare sentieri di crescita duraturi e sostenibili, promozione delle PMI, accrescimento delle opportunità di investimenti e di accesso al credito. Il ruolo dell'EFSI è fondamentale ma non è sufficiente, occorre mobilizzare capitale per nuovi investimenti perché i dati sulla disoccupazione giovanile non sono positivi, sebbene si registri una debole diminuzione. Gli investimenti sociali nel capitale umano devono, per tale motivo, diventare una misura complementare fondamentale, poiché il capitale umano è un fattore di crescita e un motore della competitività e dello sviluppo.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe gegen den „Bericht über das Europäische Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Umsetzung der Prioritäten für 2016“ gestimmt, da darin vor allem die Kollegen der Linken wieder einmal ihren „sozialistischen Blumenstrauß“ auspacken und damit die Wirksamkeit dieses wichtigen finanzpolitisch-ökonomischen Instruments verwässern.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Die Europäische Union befindet sich zurzeit nicht in Topform. Es liegen unter anderem Defizite bei der Vollendung des Binnenmarktes vor, die das Wachstumspotenzial der EU bremsen. Diese Defizite gilt es aufzuarbeiten. Auch sollten langfristige Investitionen im Bereich Verkehr, Kommunikation, digitale Wirtschaft, Bildung, Forschung, Klimawandel, Energie und Umweltschutz weiter gefördert werden und Finanzierungsmöglichkeiten für KMU erleichtert werden. Eine weitere Priorität müssen wir der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in der Europäischen Wirtschaftszone und hierbei vor allem der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit einräumen. Außerdem müssen vermehrt Handelshemmnisse abgebaut werden und eine verstärkte steuerpolitische Koordinierung im Bereich der Mehrwertsteuer vorgenommen werden. Des Weiteren unterstütze ich einen verstärkten Bürokratieabbau in der öffentlichen Verwaltung und die verstärkte Einführung von E-Government.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. ‒ Le Semestre européen, c’est l’exercice qui consiste à mettre sous tutelle les budgets nationaux et, par voie de conséquence, les politiques, notamment économiques et sociales, des États qui ont adopté l’euro comme monnaie. Ceux-ci doivent en effet éviter tout déséquilibre budgétaire excessif, sous peine de sanctions. C’est pourquoi j’ai voté contre ce rapport qui enchaîne souvent les banalités dans l’analyse mais ne remet pas en cause cet exercice absurde.

À vrai dire, je n’approuve pleinement que deux choses dans ce rapport: - la condamnation de la sanction absurde envisagée (c’est une première) contre l’Espagne et le Portugal (leur supprimer les fonds régionaux européens qu’ils reçoivent), alors que ces deux pays sont engagés depuis des années dans des politiques d’austérité, particulièrement douloureuses pour leurs peuples, dictées par Bruxelles; - les amendements qui soulignent les effets déstabilisants de la monnaie unique sur les économies de la zone euro et dénoncent les excédents accumulés par l’Allemagne au détriment de ses partenaires européens. Ils supposent que les déséquilibres allemands aussi devraient être sanctionnés, conformément aux textes européens.

L’avenir de l’Allemagne n’est pas dans la préservation de sa rente de situation et la prospérité de ses retraités. J’espère que les prochaines élections le prouveront.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de este informe, porque me opongo al mecanismo del Semestre Europeo en su conjunto. Con el Semestre Europeo se pretende someter a los presupuestos de los Gobiernos a una fiscalización por parte de la Comisión Europea, que asegure el cumplimiento de ciertos objetivos macroeconómicos y la implementación de las mal llamadas reformas estructurales. Los hechos demuestran que el efecto de las medidas de austeridad ha sido procíclico, es decir que han empeorado la crisis económica. Si bien, el trabajo de la ponente en la sombra del GUE/NGL ha logrado que se incluyan referencias positivas a la inversión pública, sigo sin compartir el diagnóstico, ni la solución.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report. The EU and the Member States need to better implement the revised economic policy mix which aims at increasing investment linked to EU2020 policies objectives including quality employment, education, innovation and growth-enhancing policies.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport car il permet de faire le bilan sur la mise en œuvre, dans les États membres, des mesures économiques en faveur de la croissance préconisées par la Commission dans le cadre du Semestre européen. Soulignant la fragilité de la reprise économique actuelle, et les chiffres alarmants du chômage, qui touche en particulier les jeunes, le rapport souligne à juste titre que la politique monétaire, à elle seule, ne peut suffire à stimuler la croissance si elle n'est pas accompagnée d'investissements et de réformes structurelles durables. C’est aussi un message adressé à François Hollande et aux socialistes, qui ont échoué à réformer la France. Notre pays doit aller au bout de ses réformes, assainir ses finances publiques et simplifier le marché du travail.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. ‒ La recuperación económica en Europa sigue siendo lenta, frágil y sobre todo, muy desigual: el crecimiento es débil, las tasas de desempleo continúan siendo muy elevadas en muchos países y las inversiones están en mínimos históricos. Europa en su conjunto debe reforzar el plan de inversiones para que en lugar de una suma de partes, sea una verdadera política de la Unión, y los países con superávit comercial deben invertir más para equilibrar sus economías y mejorar la demanda interna.

Además, pedimos a los Estados miembros medidas efectivas para garantizar empleos decentes con salarios dignos, una protección social adecuada y unas pensiones públicas dignas. Necesitamos también una fiscalidad más justa que grave no sólo a las rentas medias y trabajadoras sino también a las rentas de capital. Y por último, necesitamos un Marco Europeo de rentas mínimas para sacar de la pobreza a los 120 millones de personas que hoy viven en la Unión en riesgo de exclusión social. Sólo así podremos superar esta larga y dolorosa crisis de una manera justa y sostenible.

Por todo ello he votado a favor de este informe y lamento profundamente que el resto de grupos de la izquierda no se hayan sumado a estas peticiones.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the report. The EU economy will grow less than expected on the basis of the European economic spring forecast 2016, as GDP in the eurozone is expected to increase by only 1.6%, reaching 1.8% by 2017. However, the EU responsible institutions should focus on three main priorities to further strengthen economic growth: supporting investment for innovation, growth and job creation, pursuing socially balanced structural reforms and encouraging responsible public finance.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. ‒ La recuperación económica en Europa sigue siendo lenta, frágil y sobre todo, muy desigual: el crecimiento es débil, las tasas de desempleo continúan siendo muy elevadas en muchos países y las inversiones están en mínimos históricos. Europa en su conjunto debe reforzar el plan de inversiones para que en lugar de una suma de partes, sea una verdadera política de la Unión, y los países con superávit comercial deben invertir más para equilibrar sus economías y mejorar la demanda interna.

Además, pedimos a los Estados miembros medidas efectivas para garantizar empleos decentes con salarios dignos, una protección social adecuada y unas pensiones públicas dignas. Necesitamos también una fiscalidad más justa que grave no sólo a las rentas medias y trabajadoras sino también a las rentas de capital. Y por último, necesitamos un Marco Europeo de rentas mínimas para sacar de la pobreza a los 120 millones de personas que hoy viven en la Unión en riesgo de exclusión social. Sólo así podremos superar esta larga y dolorosa crisis de una manera justa y sostenible.

Por todo ello he votado a favor de este informe y lamento profundamente que el resto de grupos de la izquierda no se hayan sumado a estas peticiones.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I abstained from the vote as some ALDE amendments have not been incorporated in the compromises or adopted in committee. The amendments which the ALDE group proposed sought to stress the importance for growth to continue modernising economies and improving business environment. Moreover, key ALDE points such that measures should be taken to improve the business environment to incentivise investment and that a fully integrated EU labour market should be created, have been rejected in the vote in committee. However, there is a reference to the Commission Communication advocating flexibility in the Stability and Growth Pact, which I fully support and I voted in favour of this amendment.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ In seinem jährlichen Bericht zu den länderspezifischen Empfehlungen der Kommission im Rahmen des Europäischen Semesters benennt das Europäische Parlament eine schwache öffentliche Nachfrage und ein sich verschlechterndes internationales Umfeld als wesentliche Herausforderung für die wirtschaftliche Erholung der Europäischen Union. Doch dies setzt an einer falschen Stelle an. Viel wichtiger ist, dass die Mitgliedstaaten weitere Strukturreformen durchführen. Vor allem die südeuropäischen Krisenländer müssen ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessern, um sich wirtschaftlich wieder zu erholen. Darüber hinaus fordert der Bericht die Vollendung der Bankenunion. Dies geht jedoch viel zu weit. Die dritte Säule der Bankenunion sieht nach Plänen der Kommission eine Vergemeinschaftung der Einlagensicherung vor. Es darf aber nicht sein, dass Banken und Sparer des einen Landes für eine verfehlte Bankenpolitik eines anderen Landes mithaften müssen. Aus diesen Gründen stimme ich dem Bericht nicht zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ I believe that the European Union and the Member States should better implement the revised economic policy mix which aims at increasing investment linked to EU2020 policies objectives (more growth, convergence, quality jobs and fight poverty and inequality).

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2016. (2016/2101(INI)) u kojem se navodi da nažalost ekonomski oporavak EU-a teče još jako sporo te nezadovoljavajućim ekonomskim rastom. Naime gospodarstvo EU-a će rasti manje od očekivanog te se očekuje da će BDP u europodručju porasti samo za 1,6 % i do 2017. doseći 1,8 %. Posebno zabrinjava još uvijek velika stopa nezaposlenosti mladih te velika razlika u ekonomskim rezultatima različitih dijelova EU-a. Prepoznata je važnost usklađenosti između instrumenata kohezijske politike i šireg okvira gospodarskog upravljanja radi potpore naporima za oporavak kako bi se postigla usklađenost s pravilima europskog semestra.

Nažalost gospodarsku situaciju još karakteriziraju višak likvidnosti i kamatne stope na nultoj donjoj granici, slaba potražnja te ograničena ulaganja i potrošnja kućanstava i gospodarskih subjekata. Potrebna je provedba nove kombinacije politika koju je Komisija predstavila kako bi potakla rast jer monetarna politika sama po sebi nije dovoljna za poticanje rasta ako nedostaju drugi elementi kao što su ulaganja i održive strukturne reforme.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Bien que modifié précédemment dans sa forme, ce rapport ne cesse de vouloir imposer aux États membres ses réformes structurelles, par tous les moyens. Faute d’une approche critique de fond, l’ensemble est incomplet. Tant que les cas du libéralisme excessif, du rôle déstabilisateur de l’euro ou encore de l’attitude de l’Allemagne ne seront pas étudiés en profondeur, tout ne sera que vain bavardage.

J’ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport de mon collègue Alfred Sant relatif à la mise en œuvre du Semestre européen pour 2016.

Le Semestre européen permet à la Commission européenne d’émettre des recommandations et des orientations aux États membres pour favoriser la croissance et l’emploi. Le rapport Sant soutient la démarche de la Commission, mais relève que les chiffres du PIB et du chômage déçoivent au regard des prévisions et appelle à rationaliser le Semestre européen en abordant prioritairement les objectifs sociaux et macroéconomiques fixés pour les dix—huit prochains mois.

Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport qui présente l’avis du Parlement Européen sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques.

Outre les priorités émises par la Commission auxquelles j’adhère, à savoir la relance de l'investissement, la poursuite des réformes structurelles et la mise en œuvre de politiques budgétaires responsables, j’étais en accord avec la philosophie des différents éléments présents dans ce rapport, sachant qu’aucun modèle d'imposition prescriptive n’a été inclus et qu’un appel à l'investissement public au détriment de l'investissement privé a été évité.

 
  
MPphoto
 
 

  Εύα Καϊλή (S&D), γραπτώς. ‒ Η δημοσιονομική εναρμόνιση στην ΕΕ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της οικονομικής ενοποίησης. Ωστόσο, οι διαφορετικές αντιλήψεις των κρατών μελών σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική καθυστερούν αυτή την εξέλιξη. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο εξακολουθεί να είναι το βασικό όχημα δημοσιονομικής εναρμόνισης, αλλά δυστυχώς λειτουργεί ανισοβαρώς για τα κράτη μέλη, κυρίως για εκείνα με μεγάλα δημοσιονομικά προβλήματα. Χρειαζόμαστε ένα προοδευτικό Ευρωπαϊκό Εξάμηνο που να στηρίζει πολιτικές ικανές να μειώνουν την ανεργία, να απορροφούν τους μακροοικονομικούς κλονισμούς και να επιτρέπουν τη σταθερή ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht über die Koordinierung der Wirtschaftspolitik fasst eine Bestandsaufnahme der derzeitigen Wirtschaftslage in den Mitgliedstaaten zusammen. Es wird betont, dass sich die Kommission fortan auf Schwerpunktthemen von makroökonomischer und sozialer Tragweite beschränken soll. Des weiteren wird die nationale Eigenverantwortung durch die Einbeziehung nationaler Parlamente sowie regionaler und lokaler Behörden gefordert und der Anspruch gestellt, die einzelnen nationalen Reformprogramme in den jeweiligen Parlamenten der Mitgliedstaaten einer ordnungsgemäßen demokratischen Kontrolle zu unterziehen. Da im Bereich der Schwerpunktsetzung der Bericht jedoch eine Vollendung der Bankenunion fordert und der Kommission weitere Befugnisse einräumt, hätte ich mich zu diesem Bericht enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report. The EU and the Member States need to better implement the revised economic policy mix which aims at increasing investment linked to EU2020 policies objectives including quality employment, education, innovation and growth-enhancing policies.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ In seinem jährlichen Bericht zu den länderspezifischen Empfehlungen der Kommission im Rahmen des Europäischen Semesters benennt das Europäische Parlament eine schwache öffentliche Nachfrage und ein sich verschlechterndes internationales Umfeld als wesentliche Herausforderungen für die wirtschaftliche Erholung der Europäischen Union. Doch dies setzt an einer falschen Stelle an. Viel wichtiger ist, dass die Mitgliedstaaten weitere Strukturreformen durchführen. Vor allem die südeuropäischen Krisenländer müssen ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessern, um sich wirtschaftlich wieder zu erholen. Darüber hinaus fordert der Bericht die Vollendung der Bankenunion. Dies geht jedoch viel zu weit. Die dritte Säule der Bankenunion sieht nach Plänen der Kommission eine Vergemeinschaftung der Einlagensicherung vor. Es darf aber nicht sein, dass Banken und Sparer des einen Landes für eine verfehlte Bankenpolitik eines anderen Landes mithaften müssen. Aus diesen Gründen stimme ich dem Bericht nicht zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemně. ‒ Dne 26. října 2016 jsme na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku hlasovali o zprávě o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016. Evropský semestr je stejně jako rozpočet jedním z finančních nástrojů, o kterém se hlasuje každý rok. Kdo mě již delší dobu sleduje, ví, že nejsem velkým fanouškem tohoto instrumentu. Nicméně tento nástroj existuje a nadále existovat bude, proto se jej naše politická frakce každoročně snaží alespoň trochu vylepšit, aby vedl k větší sociální spravedlnosti, řešení sociálního vyloučení a mezigenerační solidaritě. Vzhledem k tomu, že naše klíčové pozměňovací návrhy zavrhující slepou politiku škrtů v rozpočtech finanční krizí sužovaných členských států, směřující k větší kontrole a ke svázání finančního sektoru, popř. dávající možnost odejít těm členným státům měnové unie, které se svobodně rozhodnout z ní vystoupit, včetně následné finanční a expertní pomoci s tímto krokem, neprošly, musela jsem nakonec jako vždy hlasovat proti tomuto dokumentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – Számos olyan támogatható módosító javaslat született a jelentéshez, melyek jól mutatnak rá az uniós gazdaságfilozófia alapvető problémáira. Sokadszor kell aláhúznom, hogy a problémák gyökerei rendszerszintűek, az adott neoliberális gazdaságfilozófia eddig sem kínált valós megoldásokat, és ezután sem fog. Eddig is azt várták, hogy a szükséges változások piaci hatásokra következzenek be, miközben az állam dolga csak a költségvetési deficit kordában tartása és a piacok szabadságának biztosítása. Lassan mondom, ez így nem fog továbbra sem sikerülni. Persze, ha a cél nem a fenntartható fejlődés és az élhető tagországok uniója, akkor az út lehet jó is.

 
  
MPphoto
 
 

  Андрей Ковачев (PPE), в писмена форма. ‒ Подкрепям доклада за изпълнение на приоритетите за 2016 г. в рамките на Европейския семестър за координация на икономическите политики.

Смятам, че продължаването на структурните реформи, преодоляването на недостига на инвестиции и отговорните фискални политики са ключови за икономическото възстановяване на държавите – членки на ЕС. Наред с икономическите политики Европейският семестър също така служи за наблюдение и насърчаване на напредъка към целите на стратегията „Европа 2020“. Тук, за съжаление, напредъкът в някои области е много ограничен в последните години. Мисля, че е важно да бъде потвърден ангажиментът на ЕС за изпълнението на тези амбиции.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. ‒ Unfortunately, EU economy will grow less than expected on the basis of the European economic spring forecast 2016, as GDP in the Eurozone is expected to increase by only 1.6%, reaching 1.8% by 2017. The slow economic growth highlights that the EU and some of its Member States continue to struggle with the implementation of sustainable reforms. Furthermore, the slow economic growth signals that EU economy lacks cohesion, productivity, competitiveness, sustainable investments and that it suffers from too high unemployment rates. In this regard, it is important to note that the European Semester process has a real potential to facilitate economic growth, to provide answers to existing social challenges and to ensure more competitiveness of the EU economy. However, the key to the success of the European Semester process are its priorities, which for 2016 are: supporting investment for innovation, growth and job creation, pursuing socially balanced structural reforms and encouraging responsible public finances. Therefore, the EU should work to meet 2016 priorities in order to facilitate economic growth and to kick start its economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – La relazione sottolinea la necessità di migliorare la capacità complessiva dell'UE di creare e mantenere posti di lavoro. A tal fine diventa importante far fronte alle sfide strutturali in materia di demografia, mercato del lavoro e fiscalità, che vanno integrati con una spesa pubblica efficiente, in particolare in investimenti sostenibili sotto il profilo sociale e ambientale. Per poter sostenere le riforme strutturali in linea con le priorità economiche comuni, bisogna promuovere l'uso dei Fondi strutturali e di investimento europei, per realizzare le priorità fondamentali attraverso misure che colleghino l'efficacia di questi Fondi ad una sana governance economica. Tali iniziative, che supporto, mirano a rilanciare gli investimenti all'interno dell'Ue, costituendo un fondamentale stimolo alla crescita, alla creazione di nuovi posti di lavoro, e al contrasto delle disuguaglianze e della povertà.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport car il ne dénonce ni sur la forme ni sur le fond le procédé du Semestre européen qui, sous couvert de coordination, participe au carcan libéral imposé par Bruxelles aux économies nationales, avec les résultats que l’on connaît.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre le rapport sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques.

Le rapport ne dénonce, ni sur la forme ni sur le fond, le procédé du Semestre européen qui, sous couvert de coordination, participe au carcan libéral imposé par Bruxelles aux économies nationales, avec les résultats que l’on connaît.

Il faut dénoncer l’ultra-libéralisme dans certains domaines (marché intérieur, concurrence) et le refus de dénoncer l’attitude de l’Allemagne ou le rôle de l’euro dans les déséquilibres macro-économiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Le Semestre européen est un processus de coordination des politiques économiques des États membres de l’UE. Il aboutit à des recommandations par pays, rarement suivies par les États. Le présent rapport a pour but de faire le point sur la mise en œuvre des recommandations pour 2016. Le rapport est très descriptif, ce qui prouve la difficulté du Parlement à formuler une critique claire alors que notre approche est au contraire transparente, tant sur le principe du Semestre européen que sur les recommandations en question. Nous tenons effectivement à dénoncer, entre autres, l’ultralibéralisme dans certains domaines (concurrence sauvage), et a contrario l’emprise de l’Allemagne et de l’euro sur nos économies et leurs rôles dans les déséquilibres macroéconomiques. J’ai donc voté contre ce dossier.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. ‒ La recuperación económica en Europa sigue siendo lenta, frágil y sobre todo, muy desigual: el crecimiento es débil, las tasas de desempleo continúan siendo muy elevadas en muchos países y las inversiones están en mínimos históricos. Europa en su conjunto debe reforzar el plan de inversiones para que en lugar de una suma de partes, sea una verdadera política de la Unión, y los países con superávit comercial deben invertir más para equilibrar sus economías y mejorar la demanda interna.

Además, pedimos a los Estados miembros medidas efectivas para garantizar empleos decentes con salarios dignos, una protección social adecuada y unas pensiones públicas dignas. Necesitamos también una fiscalidad más justa que grave no sólo a las rentas medias y trabajadoras sino también a las rentas de capital. Y por último, necesitamos un Marco Europeo de rentas mínimas para sacar de la pobreza a los 120 millones de personas que hoy viven en la Unión en riesgo de exclusión social. Sólo así podremos superar esta larga y dolorosa crisis de una manera justa y sostenible.

Por todo ello he votado a favor de este informe y lamento profundamente que el resto de grupos de la izquierda no se hayan sumado a estas peticiones.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. ‒ La recuperación económica en Europa sigue siendo lenta, frágil y sobre todo, muy desigual: el crecimiento es débil, las tasas de desempleo continúan siendo muy elevadas en muchos países y las inversiones están en mínimos históricos. Europa en su conjunto debe reforzar el plan de inversiones para que en lugar de una suma de partes, sea una verdadera política de la Unión, y los países con superávit comercial deben invertir más para equilibrar sus economías y mejorar la demanda interna.

Además, pedimos a los Estados miembros medidas efectivas para garantizar empleos decentes con salarios dignos, una protección social adecuada y unas pensiones públicas dignas. Necesitamos también una fiscalidad más justa que grave no sólo a las rentas medias y trabajadoras sino también a las rentas de capital. Y por último, necesitamos un Marco Europeo de rentas mínimas para sacar de la pobreza a los 120 millones de personas que hoy viven en la Unión en riesgo de exclusión social. Sólo así podremos superar esta larga y dolorosa crisis de una manera justa y sostenible.

Por todo ello he votado a favor de este informe y lamento profundamente que el resto de grupos de la izquierda no se hayan sumado a estas peticiones.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra del presente informe porque pese a que se han incluido significativas referencias hacia los problemas sociales que las políticas de la austeridad están provocando en los Estados miembros de la Unión Europea, continúa apostando por la austeridad como único camino, incluso legitimando las posibles sanciones a España y Portugal que se encuentran bajo discusión. Rechazo frontalmente la imposición de políticas de austeridad, debido a que resultan un completo contrasentido económico, que solo incrementa la pobreza y las desigualdades. Igualmente con la macro condicionalidad que en caso de ser aplicada en la Península Ibérica puede impactar gravemente acelerando la destrucción de nuestra economía. El informe es incapaz de proponer una alternativa, apelando a más austeridad. Esto es en contra de lo que luchamos y consecuentemente he decidido votar en contra del mismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ In seinem jährlichen Bericht zu den länderspezifischen Empfehlungen der Kommission im Rahmen des Europäischen Semesters benennt das Europäische Parlament eine schwache öffentliche Nachfrage und ein sich verschlechterndes internationales Umfeld als wesentliche Herausforderung für die wirtschaftliche Erholung der Europäischen Union. Doch dies setzt an einer falschen Stelle an. Viel wichtiger ist, dass die Mitgliedstaaten weitere Strukturreformen durchführen. Vor allem die südeuropäischen Krisenländer müssen ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessern, um sich wirtschaftlich wieder zu erholen. Darüber hinaus fordert der Bericht die Vollendung der Bankenunion. Dies geht jedoch viel zu weit. Die dritte Säule der Bankenunion sieht nach Plänen der Kommission eine Vergemeinschaftung der Einlagensicherung vor. Es darf aber nicht sein, dass Banken und Sparer des einen Landes für eine verfehlte Bankenpolitik eines anderen Landes mithaften müssen. Aus diesen Gründen stimme ich dem Bericht nicht zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Hlasoval jsem proti. Zpráva jen konstatuje, že EU „roste pomaleji, než se očekávalo“. Pozměňovací návrhy mé frakce, které pojmenovávají příčiny hospodářských potíží eurozóny, neprošly. Nesouhlasím s výzvou ke hlubší koordinaci daňových politik. Jsem naopak pro to, aby daňová politika zůstala maximálně v pravomoci členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Iz godine u godinu ponavljamo isto i svi znamo da su preduvjeti rasta: investicije, strukturne reforme te pametna fiskalna konsolidacija koja ostavlja prostor inovacijama, istraživanju i razvoju, promišljenim politikama koje potiču poduzetničke projekte i podižu konkurentnost. Isto tako, cijelo vrijeme se konstatira kako se specifične preporuke ne provode i kako treba više sinergije između europskih politika i instrumenata te nacionalnih politika i proračuna.

Kako bi to promijenili, potrebno je više konkretnih primjera uspješnih promjena i razvojnih projekata u državama članicama koje ističemo i kojima motiviramo sve članice da naprave slične korake, više mjerila po kojima ćemo pratiti uspješnost koordinacije nacionalnih politika i ciljeva EU-a te veća razmjena znanja i iskustva, ne samo između država članicama, nego i korištenje uspješnih primjera izvan EU-a.

Raduje me prijedlog Komisije i uvođenje programa podrške za provedbu strukturnih reformi. Ovo je važan korak kojim pomažemo odgovoriti državama članicama na pitanje kako dizajnirati i provesti reforme. Treba nam još praktičnih instrumenata i poticajnih mjera, ali u okviru postojeće regulative, kojima ćemo izgraditi povjerenje i pojačati političku želju i volju za provedbom promjena u državama članicama, stoga sam podržala ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), in writing. ‒ The Commission’s focus in its 2016 country-specific recommendations on the three main priorities to further strengthen economic growth: supporting investment for innovation, growth and job creation, pursuing socially balanced structural reforms and encouraging responsible public finances. I think that European semester is very useful instrument. On the example of Latvia we can see that many reforms started after recommendation from European Commission was received. The Commission should do more to ensure economic growth and necessary reforms in the EU member countries and also take into consideration specific of the countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016, για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 25 Οκτωβρίου 2016, καθώς και διότι η εν λόγω έκθεση δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce texte.

Ce texte continue de prodiguer les mêmes solutions ultra-libérales aux maux de l’économie européenne. À côté des réformes structurelles préconisées, apparaît un durcissement de l’UE qui suspend ses aides aux pays du Sud en situation de déséquilibres macro-économiques excessifs.

Enfin, le recours à l’immigration massive est reconnu comme bénéfique pour compenser le déficit démographique des pays européens, ce à quoi nous nous opposons fermement.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ Mi apoyo a la aplicación de las prioridades del Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas, que pone el acento en la necesidad de mejorar la capacidad global de la Unión para crecer, crear y mantener puestos de trabajo de calidad y luchar así contra las altas tasas de desempleo.

Otra de las medidas apuesta por potenciar los sistemas educativos incluyentes, que fomentan la innovación y la creatividad y enseñan competencias pertinentes para el mercado laboral.

Asimismo, debemos trabajar en políticas que promuevan el desarrollo sostenible, incluida una atención real al gasto en investigación y desarrollo.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union sollte selbst über sein Budget entscheiden können. Eingriffe in die Budgethoheit der Mitgliedstaaten sind strikt abzulehnen und somit auch dieser Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Pritariau EP parengtam pranešimui, kuriame apžvelgiamas 2016 m. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro prioritetų įgyvendinimas. Palankiai vertinu tai, kad Komisija konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose didelį dėmesį skiria trims pagrindiniams prioritetams ekonomikos augimo srityje – investicijoms į inovacijas, ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, struktūrinių reformų vykdymą. Vis dėlto manau, kad Komisija turėtų labiau stengtis remti fiskalinį tvarumą vadovaujantis Stabilumo ir augimo paktu, taip pat imtis naujų veiksmingų priemonių kovojant su socialine nelygybe, atskirtimi ir skurdu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce rapport défend l'idée que l'ensemble des problèmes économiques que connait l'UE proviennent de l'absence de mise en œuvre des recommandations spécifiques par pays, autrement dit le non-respect des engagements à réduire le déficit. En revanche, le rapport ne prend pas le temps de s'interroger sur le rôle de la BCE dans la politique monétaire ou la poursuite irréaliste des objectifs absurdes du pacte de stabilité et de croissance. Malgré quelques recommandations positives sur l'importance de l'investissement public ou l'accès à un revenu minimum, les incontournables mantras libéraux sont récités au cours du rapport. Au final, le rapporteur se contente de demander «des réformes structurelles durables» et «d'éliminer les obstacles à l'investissement et au développement du marché intérieur». Je vote contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Le Semestre européen est un processus de coordination des politiques économiques des États membres de l’UE. Il aboutit à des recommandations par pays, rarement suivies par les États. Le présent rapport a pour but de faire le point sur la mise en œuvre des recommandations pour 2016. Le rapport est très descriptif, ce qui prouve la difficulté du Parlement à formuler une critique claire alors que notre approche est au contraire transparente, tant sur le principe du Semestre européen que sur les recommandations en question. Nous tenons en effet à dénoncer, entre autres, l’ultralibéralisme dans certains domaines (concurrence sauvage) et, à l’inverse, l’emprise de l’Allemagne et de l’euro sur nos économies et leurs rôles dans les déséquilibres macroéconomiques. J’ai donc voté contre ce dossier.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ As previsões económicas da primavera de 2016 da Comissão apontam para taxas de crescimento de 1,6 % para a área do euro e de 1,8 % para a UE, em 2016. A Europa está ainda confrontada com um importante défice de investimento, pelo que é necessário aumentar a procura interna e corrigir os desequilíbrios macroeconómicos, aumentando, ao mesmo tempo, o investimento na UE.

Os desafios que a UE enfrenta estão ligados à deterioração da situação internacional, à incapacidade de proceder a reformas estruturais e às divergências no desempenho económico e social em diferentes partes da União. É necessário aumentar o crescimento, a coesão, a produtividade e a competitividade. A falta de investimento sustentável e as deficiências na realização do mercado único impedem a UE de atingir plenamente o seu potencial de crescimento. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I chose to support this resolution which welcomes the Commission’s efforts to streamline the European Semester by focusing on the key policy areas. In the current economic climate it is essential that the Union continues to support innovation and job creation whilst not pursuing policies that may breach the principle of subsidiarity in the areas of tax policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Dans un espace commun, tel que l’Union européenne, il est essentiel que les États membres coordonnent leurs politiques économique et budgétaire, afin de garantir une certaine cohésion. L’étape annuelle du Semestre européen est essentielle à ce niveau si nous voulons relancer la croissance et créer de l’emploi. Je souhaite insister à nouveau sur la nécessité de renforcer les grands chantiers européens en cours tels que l’Union bancaire ou l’Union des capitaux, voire même l’Union de l’énergie. Dans tous les cas, ce qui est frappant est le manque criant d’investissements. L’Union européenne a un rôle majeur à jouer ici, notamment via le plan Juncker qui doit impérativement être renforcé si l’on veut booster l’économie européenne. Mais nous devons également chercher d’autres alternatives qui viennent la compléter afin de créer un cadre dynamique qui permette aux investisseurs de nourrir l’économie européenne. Quant aux situations budgétaires des États membres, j’appelle une fois de plus la Commission à garantir une certaine flexibilité afin de permettre aux États membres d’investir à la fois dans le matériel comme dans l’immatériel si ces dépenses garantissent une plus grande croissance.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the report because the EU and the Member States need to better implement the revised economic policy mix, which aims at increasing investment linked to EU2020 policies objectives including quality employment, education, innovation and growth enhancing policies.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésében fölvázolja a gazdasági folyamatok 2016. évre várható legfontosabb fejleményeit: alacsony növekedés, beruházási deficit, magas munkanélküliségi ráta, különösen a fiatalok körében, negatív előjelű infláció. Megállapítja, hogy a szegénység elleni küzdelmet első ízben uniós program részévé tevő Európa 2020 stratégiában kitűzött, a szegénység mértékének az Unióban történő csökkentésére irányuló célkitűzés nem fog megvalósulni. Általános következtetésként leszögezi, hogy javítani kell az EU növekedési képességét, lehetővé téve a minőségi munkahelyek létrehozását és fenntartását. Fellép a munkát sújtó túlzott adóterhek ellen.

Különös fontosságot tulajdonít a munkaerőpiac szükségleteinek megfelelő készségek elsajátítását lehetővé tevő, befogadó jellegű oktatási rendszereknek, különös tekintettel a szakképzésre, hangsúlyozza a kutatás és a fejlesztés, valamint az oktatási rendszerek és a szakképzés megújításának, kiváltképpen pedig az egész életen át tartó tanulásnak a jelentőségét. Kitér az EU és más gazdaságok közötti innovációs szakadék megszüntetésére, a hangsúlyt a kutatási és fejlesztési kiadásokra helyezve. Leszögezi, hogy a kutatási és felsőoktatási intézmények támogatására irányuló állami és magántámogatások a versenyképesebb európai gazdaság szempontjából nélkülözhetetlen tényezők, valamint hogy ezen infrastruktúra gyengesége vagy hiánya egyes országokat jelentősen hátrányos helyzetbe hoz.

Az állásfoglalás-tervezetet megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Malgré une refonte l’an dernier du format (recommandations plus en amont des lois de finances nationales, plus précises et moins nombreuses), l’état d’esprit du Semestre européen reste identique. Il s’agit d’imposer aux États membres les fameuses réformes structurelles, i.e. la libéralisation des marchés, par l’incitation et, à terme, par la pression. À ce titre, on rappellera que l’UE a engagé, pour la première fois, une procédure de suspension des fonds structurels à l’encontre de l’Espagne et du Portugal pour non-respect de ce type de recommandations. Le rapport accumule une grande quantité de banalités d’usage sur les incertitudes macroéconomiques, la nécessité d’investissements ciblés, la création d’emplois, etc. On note quelques éléments positifs, notamment sur les questions des inégalités ou quelques incidentes en faveur de la compétence des États (par exemple en matière sociale). L’ensemble est très souvent fade et descriptif. Notre approche est bien plus critique, tant sur le principe du Semestre et sa logique supranationale que sur le contenu des recommandations. Il faut dénoncer le libéralisme jusqu'au-boutiste dans certains domaines (marché intérieur, concurrence), l’attitude de l’Allemagne dans la gestion de son excédent, ou le rôle de l’euro dans les déséquilibres macroéconomiques. Vote défavorable.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Atendendo às previsões económicas europeias da primavera de 2016, o crescimento da economia da UE deverá ser inferior ao valor esperado, já que se prevê um aumento do PIB na área do euro de apenas 1,6 %, devendo o crescimento atingir os 1,8 % em 2017.

Subscrevo a posição do relator no respeitante à importância de um mercado único integrado e competitivo que funcione corretamente para a recuperação da economia europeia após a crise financeira. O mercado único é a espinha dorsal da economia da UE. Defendo um mercado único inclusivo, com uma governação reforçada que propicie uma melhor regulamentação e fomente a concorrência. Deste modo, melhorávamos o crescimento, a coesão, o emprego e a competitividade, preservando a confiança do setor empresarial e dos consumidores.

Assinalo que o Semestre Europeu dá especial enfoque ao emprego e no desempenho social. Entendo ser importante a UE apelar aos Estados-Membros para que adotem medidas urgentes para garantir o trabalho digno e salários que permitam viver condignamente, o acesso a um rendimento mínimo e a uma proteção social adequados e a serviços públicos de qualidade, preconizando o desenvolvimento e a criação de um sistema de segurança social verdadeiramente sustentável.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Le Semestre européen est un outil d'oppression des peuples, qui sont ainsi forcés à se soumettre aux politiques d'austérité qui ont déjà fait la preuve de leur échec. Je vote évidemment contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport relatif à la mise en œuvre des priorités pour 2016 du Semestre européen. Ce rapport pose d’abord un constat selon lequel l’Europe est aujourd’hui toujours en proie au chômage et à un déficit élevé, qui nuit notamment à l’investissement. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire d’agir en permettant à la croissance de revenir de façon plus durable sur le continent européen. Ce rapport pose donc des pistes à explorer comme la coordination fiscale au sein de l’Union européenne, ce qui facilitera notamment le financement des PME.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ La relazione sul Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche è il contributo del Parlamento europeo alla seconda fase del Semestre 2016 e analizza l'implementazione delle raccomandazioni specifiche per paese. Questo testo è da accogliere favorevolmente in quanto è bilanciato e si concentra sulla necessità di aumentare gli investimenti e promuovere riforme strutturali che diano rilievo anche alla dimensione sociale. In particolare, infatti, la relazione pone l'accento sul miglioramento della capacità dell'Unione europea di creare crescita, convergenza e posti di lavoro di qualità, nonché di contrastare la povertà, le ineguaglianze e l'esclusione sociale. Inoltre, il testo, incorporando dei suggerimenti della commissione parlamentare per l'occupazione e gli affari sociali, chiede l'inserimento di una procedura di squilibrio sociale all'interno del coordinamento delle politiche economiche, e propone l'introduzione di un quadro europeo di reddito minimo. Attraverso questa relazione, il Parlamento europeo si fa portavoce dell'esigenza di una migliore implementazione, sia da parte dell'Unione che da parte degli stati membri, del mix di politica economica così da espandere gli investimenti volti a raggiungere gli obiettivi fissati dalla Strategia EU2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I voted for this report on the European Semester for economic policy coordination that calls for the implementation of sustainable reforms to improve growth, cohesion, productivity and competitiveness following the slow growth rates of only 1.8% for the EU in 2016.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Nica (S&D), în scris. ‒ Am votat pentru rezoluția Parlamentului European referitoare la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare a priorităților pentru 2016.

În cadrul recomandărilor specifice fiecărei țări din 2016 ale Comisiei, aceasta a acordat o atenție deosebită celor trei priorități menite să consolideze și mai mult creșterea economică: sprijinirea investițiilor pentru inovare, dezvoltare și crearea de locuri de muncă, realizarea de reforme structurale echilibrate din punct de vedere social și încurajarea gestionării responsabile a finanțelor publice. Numeroase recomandări specifice fiecărei țări sprijină o piață unică funcțională și integrată, inclusiv crearea unor oportunități de finanțare și de investiții care favorizează dezvoltarea întreprinderilor și, în special, a IMM-urilor, contribuind la crearea de locuri de muncă, la buna funcționare a guvernării electronice, la achizițiile publice și la recunoașterea reciprocă, inclusiv la recunoașterea reciprocă a calificărilor. Însă sunt necesare mai multe eforturi din partea Comisiei pentru sprijinirea sustenabilității finanțelor publice în conformitate cu Pactul de stabilitate și de creștere, utilizându-se pe deplin clauzele de flexibilitate ale acestuia.

Invităm Comisia să acorde prioritate măsurilor care reduc obstacolele din calea unor fluxuri de investiții mai importante, obstacole care, la nivelul UE, sunt cazuate de lipsa de claritate în ceea ce privește strategiile care trebuie urmate, în special în următoarele domenii: energie, transport, comunicații și economia digitală.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), in writing. ‒ I am in support of the report as it addresses the challenges facing Europe in the context of the global economic slowdown. Firstly, it recognises the importance of coherence between European Union’s framework on economic governance and policy instruments to strengthen cohesion among Member States in the EU by reducing regional development disparities of the Member States.

Secondly, the report stresses that the lack of sustainable investment and the shortcomings in completing the single market are depriving the EU of its full growth potential which is imperative given the deteriorating international environment, the failure to implement sustainable reforms and the divergences in the economic and social performance in different parts of the Union.

Thirdly, I am in full support of the report’s confirmation and welcome of the agreement of the Paris climate conference (COP21) in December 2015 and its call on the Member States and the Commission to implement it.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich gegen diesen Bericht ausgesprochen, da jeder Staat für seine Finanzen selbst verantwortlich sein soll, und es darf daher auch keine wie immer gearteten direkten finanziellen Hilfen und Kredite geben, wie es grundsätzlich auch in den EU-Verträgen vorgesehen ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Jäin erapooletuks. Euroopa poolaasta seab väga üldisi eesmärke, millel ei ole liikmesriikidele otsest lisaväärtust. Samuti ei tehta raamistiku järelhindamist, mis kahjustab Euroopa Parlamendi järelvalve rolli, seega ei anna poolaasta tsükkel piisavalt täpseid suunitlusi ning konkreetseid tegevusi ja soovitusi liikmesriikidele jääb vajaka.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ Whilst the report identifies problems faced by the eurozone, it does not include the obvious solution (namely a plan to disentangle Member States from the straight-jacket of the single currency), and describes free movement of people as ‘fundamental’. Accordingly, UKIP voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Pur prendendo in considerazione gli aspetti presentati nei documenti relativi alla risoluzione sul Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche e ammettendo che seguirò con interesse lo sviluppo del suddetto argomento, in particolare comparando la crescita dell'economia dell'UE con le previsioni economiche di primavera 2016, valutando attentamente i punti oggetto dell'obiezione, ritengo che non corrispondano pienamente alla mia idea e dunque non mi sento di appoggiarla e voto negativamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Svjesni samo svih kompleksnosti položaja u kojem se Europska unija danas nalazi, a koji su snažno izraženi i u ovom području. Suficit tekućeg računa platne bilance nastavlja rasti, no i dalje se suočavamo s velikim deficitom investicija unatoč teoretski povoljnim uvjetima za privatna i javna ulaganja podržanima često iznimno niskim kamatnim stopama za državna zaduživanja. Države članice, a osobite one na periferiji Unije još se uvijek pokušavaju nositi s visokom nezaposlenošću u kojoj zabrinjavajuće veliki udio imaju nezaposleni mladi.

Podržavam ovu Rezoluciju o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2016. godinu u kojoj su jasno navedeni brojni izazovi s kojima se Europa suočava na području ulaganja u svjetlu usporavanja svjetskog gospodarskog rasta u ovoj godini, zatim prioriteti i ciljevi preporuka, kao i odgovori politike te konkretni zaključci. Pozdravljam ohrabrujući Komisijin pristup ograničavanja broja preporuka i usmjeravanja semestra na ključne makroekonomske i društvene prioritete kod postavljanja političkih ciljeva za sljedećih 18 mjeseci, kao i poboljšanu kombinaciju politika koju smo zatražili u sklopu parlamentarne Rezolucije o godišnjem pregledu rasta za 2016. godinu.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ L’ensemble de ce texte est très souvent fade et descriptif, preuve de la difficulté du Parlement à formuler des critiques claires, comme par exemple à l’adresse de l’excédent commercial allemand. Je suis bien plus critique, tant sur le principe du Semestre et sa logique supranationale que sur le contenu des recommandations. Il faut dénoncer le libéralisme jusqu'au-boutiste dans certains domaines (marché intérieur, concurrence) et le refus de dénoncer l’attitude de l’Allemagne ou le rôle de l’euro dans les déséquilibres macroéconomiques. Je vote donc contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Pina Picierno (S&D), per iscritto. ‒ Questa relazione, che ho voluto sostenere, mette bene in evidenza l'urgenza di rilanciare la crescita economica in Europa attraverso gli investimenti, di attuare riforme strutturali sostenibili e di ridurre le divergenze economiche e sociali che si sono determinate in diverse aree dell'UE. Un aumento nel livello degli investimenti è indispensabile per stimolare la crescita, la produttività e la competitività delle imprese e per ridurre, di conseguenza, il divario economico e sociale. Sono felice di constatare che l'accento viene posto sulla necessità di una crescita sostenibile, anziché su riforme miranti a precarizzare ulteriormente il mercato del lavoro. Le eccessive diseguaglianze economiche, come di recente rilevato anche da OCSE e FMI, sono dannose non solo per la coesione sociale, ma anche per la stessa crescita. In una situazione economica come quella che stiamo attraversando, con eccedenze di liquidità e delle partite correnti, con una domanda e investimenti privati deboli, la politica monetaria da sola non è più sufficiente a rilanciare la crescita, senza un livello di investimenti adeguati. La politica fiscale degli Stati e la politica di investimento dell'UE dovrebbero perciò, in maniera calibrata e complementare, sopperire alle carenze e favorire un clima di fiducia che attiri risorse aggiuntive dagli investimenti privati.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Prognoza Komisije pokazuje očekivane stope rasta od 1,6 % u eurozoni i 1,8 % za EU u 2016. što znači da će gospodarstvo EU-a rasti manje nego što se očekivalo. Duga ekonomska kriza je naglasila potrebu da se olakša ulaganje upravo u područjima kao što su obrazovanje, inovacije, istraživanje i razvoj.

Podržavam preporuke Komisije za tri države članice za izlazak iz postupka pretjeranog deficita (EDP) kao i veliki broj CSR-ova koji podržavaju funkcionalno i integrirano jedinstveno tržište.

Za razliku od prošlogodišnjeg izvješća, u ovom izvješću naglasak je na socijalno uravnoteženim strukturnim reformama i povećanju investicija što je naravno pozitivna promjena. U ovom izvješću se jasno fokusira na potrebu za povećanjem ulaganja u EU kako bi ostvario rast, na stvaranje i održavanje kvalitetnih radnih mjesta te na borbu protiv visoke razine nezaposlenosti, siromaštva i nejednakosti. Izvješće predlaže i uvođenje postupka socijalnih neravnoteža u dizajnu CSR-ova te poziva Komisiju da ispuni obećanje u pogledu uvođenja europskog minimalnog dohotka za pokrivanje osnovnih troškova života.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ Para nós, o Semestre Europeu representa o principal entrave ao nosso desenvolvimento.

Foram as exigências do euro, impostas através do Semestre Europeu, que estiveram na base de uma política de austeridade que representou para Portugal uma regressão de décadas em termos de investimento, de rendimento e de direitos sociais. Foram as regras do euro que estiveram na base de uma dívida que se tornou insustentável e que impediram políticas de relançamento da nossa economia com apoios efetivos a setores produtivos fundamentais.

É o Semestre Europeu que está na base de uma operação em curso de chantagem intolerável à volta da nossa política orçamental. O relatório fala muito das recomendações por países. Mas estas são muito claras, exigem mais flexibilidade nas leis laborais, mais privatizações nos transportes e congelamento dos salários.

Não há racionalidade económica no Semestre Europeu. O Semestre Europeu, com o falso propósito de apoiar os países na sua política orçamental, representa antes um instrumento destinado a impor uma agenda neoliberal ao serviço do capital e que os povos irão, mais tarde ou mais cedo, rejeitar.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), in writing. ‒ The European Semester is the EU’s annual cycle of economic policy guidance and surveillance. I am pleased to share the European Parliament’s input into the second phase of the Semester 2016 focusing on the country specific implementation of priorities agreed within the Annual Growth Survey 2016 report in February. Last year’s heavily right-wing report was replaced by socially balanced structural reforms and increased investment as supported by the S&D Group. Thankfully, the report now clearly focuses on the need to increase investment in the EU in order to create more growth, convergence, quality jobs and fight poverty and inequality. Also following the inclusion of the opinion from the Employment and Social Affairs Committee, the report now calls for a social imbalance procedure to be introduced into the economic coordination and a European minimum income framework to fight social exclusion in the EU. I urge that the EU and the Member States better implement the revised economic policy mix which aims at increasing investment linked to EU2020 policies objectives including quality employment, education, innovation and growth enhancing policies.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté pour ce rapport car il s’inscrit dans une démarche d’harmonisation des politiques économiques des États membres de l’Union européenne. L’Union ne pourra être forte que si les États qui la composent mettent en œuvre des moyens communs pour réaliser les ambitions communes à l’échelle européenne: croissance, emploi, sécurité principalement. En matière économique, le Semestre européen a été créé pour que les politiques budgétaires et structurelles de chaque État membre soient examinées au niveau européen et que la Commission européenne puisse adresser des recommandations pour les 12 à 18 mois suivants. Il ne s’agit pas d’un contrôle supranational, mais bien d’indications qui prennent en compte les objectifs de l’Union européenne (stratégie Europe 2020) pour que ceux-ci puissent s’inscrire dans l’action publique nationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ Atualmente, a Europa vê-se confrontada com um preocupante défice de investimento, tornando-se assim necessário aumentar a procura interna e corrigir os desequilíbrios macroeconómicos, incrementando, ao mesmo tempo o investimento na União Europeia. Neste âmbito, o desafio do combate ao desemprego jovem e de longa duração deve ser uma prioridade, não obstante a evolução da situação política, nomeadamente o resultado do referendo do Reino Unido, as relações com a Rússia e as incertezas quanto à evolução da economia mundial.

Apoio a importância atribuída pela Comissão, nas recomendações específicas por país de 2016, às três principais prioridades para reforçar o crescimento económico: apoiar o investimento para a inovação, o crescimento e a criação de emprego, prosseguir com reformas estruturais sustentáveis e equilibradas do ponto de vista social e promover finanças públicas responsáveis.

Destaco a importância da coerência entre os instrumentos da política de coesão e o quadro mais amplo de governação económica com vista a apoiar os esforços necessários para garantir o respeito pelas regras do Semestre Europeu. Por conseguinte, apoio o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. ‒ Ich habe für die Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Europäischen Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik gestimmt, da ich davon überzeugt bin, dass der Sant-Bericht die richtige Richtung vorgibt. 21,2 Millionen Menschen in den EU-Mitgliedstaaten sind arbeitslos. Wir befinden uns mittlerweile im neunten Jahr der Krise. Bisher war die Antwort der maßgeblichen Institutionen auf die Krise, dass Fehlentwicklungen nur durch Lohnsenkungen und den Abbau von Sozialleistungen korrigiert werden können. Wirtschaftliche Impulse durch öffentliche Investitionen hatten hier keinen Raum. Die Krise wurde weiter verschärft. Der Fokus auf Investitionen im Europäischen Semester muss eine Abkehr vom neoliberalen Irrweg schaffen. Nur mit Investitionen in Gesundheit, soziale Infrastruktur, Energie- und Umweltprojekte und den digitalen Bereich können die sozialen Auswirkungen der Krise abgefedert werden. Nur mit Investitionen in die Zukunft werden wir Arbeitsplätze schaffen. Nur mit der Umsetzung eines sozialen Europas werden wir die Krise überwinden.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ Whilst the report identifies problems faced by the eurozone, it does not include the obvious solution (namely a plan to disentangle Member States from the straight-jacket of the single currency), and describes free movement of people as ‘fundamental’. Accordingly, UKIP voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ Soutenue par 423 députés contre 210, avec 48 abstentions, la résolution votée ce midi fixe les priorités économiques de l’Union européenne pour 2017. Innovation, croissance et création d’emplois sont au cœur des préoccupations du Parlement.

Des investissements toujours timides, des prévisions de croissance revues à la baisse en Europe, et un taux de chômage important chez les jeunes ont convaincu les députés que l'Europe devait faire plus d’efforts pour stimuler les investissements en facilitant l’accès des petites et moyennes entreprises aux financements privés et aux programmes d’aide européens, qui restent sous-utilisés. Les secteurs de l’énergie, des transports, des télécommunications et du numérique sont particulièrement mis en avant. Les députés ont également appelé à alléger la pression fiscale qui porte sur le travail afin de ne pas décourager les retours à l’emploi - lui préférant des taxes environnementales.

Ce vote marque le début du Semestre européen, un processus de concertation annuel pour coordonner les politiques budgétaires, économiques et de l’emploi des pays de l’UE. La balle est maintenant dans le camp des États membres, qui doivent mettre au point des programmes d’action nationaux pour appliquer ces orientations européennes. La Commission adressera ensuite des recommandations individuelles à chaque pays sur cette base.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ La recuperación económica en Europa sigue siendo lenta, frágil y sobre todo, muy desigual: el crecimiento es débil, las tasas de desempleo continúan siendo muy elevadas en muchos países y las inversiones están en mínimos históricos. Europa en su conjunto debe reforzar el plan de inversiones para que en lugar de una suma de partes, sea una verdadera política de la Unión, y los países con superávit comercial deben invertir más para equilibrar sus economías y mejorar la demanda interna.

Además, pedimos a los Estados miembros medidas efectivas para garantizar empleos decentes con salarios dignos, una protección social adecuada y unas pensiones públicas dignas. Necesitamos también una fiscalidad más justa que grave no sólo a las rentas medias y trabajadoras sino también a las rentas de capital. Y por último, necesitamos un Marco Europeo de rentas mínimas para sacar de la pobreza a los 120 millones de personas que hoy viven en la Unión en riesgo de exclusión social. Sólo así podremos superar esta larga y dolorosa crisis de una manera justa y sostenible.

Por todo ello he votado a favor de este informe y lamento profundamente que el resto de grupos de la izquierda no se hayan sumado a estas peticiones.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce projet de résolution du Parlement européen concernant la mise en œuvre des priorités de 2016 du Semestre européen pour la coordination des politiques économiques. Cette résolution plaide la nécessité globale de l’Union européenne à générer de la croissance, créer des emplois de qualité, lutter contre le chômage des jeunes ou à investir dans l’éducation et la formation. Par ailleurs, cette résolution souligne justement que sans investissements et réformes structurelles durables, la politique monétaire ne pourra pas à elle seule stimuler la croissance.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ No Parecer que efetuei enquanto relator da Comissão do Desenvolvimento Regional para esta Resolução (que votei favoravelmente), além das importantes posições sobre Política Regional votadas (e enriquecidas através de alterações pelos meus pares) em Sede de Comissão, julguei importante sublinhar as decisões da Comissão Europeia (CE) e do Conselho em cancelar as multas a Portugal e Espanha no seguimento do enorme esforço de reformas e consolidação orçamental realizado nos últimos anos num ambiente económico adverso e tendo em atenção o compromisso dos dois Estados em cumprir as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento.

Relativamente ao procedimento da Suspensão dos Fundos, que se encontra na fase de diálogo estruturado entre a CE e o Parlamento Europeu, parece-me não fazer sentido aplicar uma suspensão de Fundos aos dois países (mesmo referindo-nos a «compromissos» e não «pagamentos»), após o prévio cancelamento da multa! Os argumentos que eram verdadeiros para o cancelamento, continuam a ser verdadeiros para a suspensão!

Acresce que ninguém compreenderia como é que não se penalizou o «Governo central» com multas e depois ir-se-iam penalizar as Regiões, os Municípios, as Empresas, a Academia ou as Associações com uma suspensão dos Fundos Estruturais e de Investimento. Seria uma irracionalidade incompreensível. Parece-me evidente!

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport qui dresse un bilan de la mise en œuvre des priorités émises par la Commission européenne dans le cadre du Semestre européen pour l’année 2016. Ce rapport souligne la fragilité de la reprise économique en 2016 au sein des États membres, tout particulièrement en rappelant les chiffres préoccupants du chômage, notamment celui des jeunes.

Ce texte reconnaît l’importance de la cohérence entre les instruments de la politique de cohésion et le cadre de gouvernance économique, en vue de soutenir les efforts de relance nécessaires pour garantir le respect des règles imposées par le Semestre européen.

La coordination des politiques économiques a comme objectif principal d’assurer une croissance économique durable au sein de l’Union.

Ainsi, s’il est crucial que tous les États membres prennent des mesures d’assainissement budgétaire afin d’assurer la pérennité et la viabilité de leurs modèles économiques, il est fondamental que celles-ci soient accompagnées de mesures visant à favoriser l’investissement, la réduction des inégalités ainsi que l’emploi.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de este informe, porque me opongo al mecanismo del Semestre Europeo en su conjunto. Con el Semestre Europeo se pretende someter a los presupuestos de los Gobiernos a una fiscalización por parte de la Comisión Europea, que asegure el cumplimiento de ciertos objetivos macroeconómicos y la implementación de las mal llamadas reformas estructurales. Los hechos demuestran que el efecto de las medidas de austeridad ha sido procíclico, es decir que han empeorado la crisis económica. Si bien, el trabajo de la ponente en la sombra del GUE/NGL ha logrado que se incluyan referencias positivas a la inversión pública, sigo sin compartir el diagnóstico, ni la solución.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra del presente informe porque pese a que se han incluido significativas referencias hacia los problemas sociales que las políticas de la austeridad están provocando en los Estados miembros de la Unión Europea, continúa apostando por la austeridad como único camino, incluso legitimando las posibles sanciones a España y Portugal que se encuentran bajo discusión. Rechazo frontalmente la imposición de políticas de austeridad, debido a que resultan un completo contrasentido económico, que solo incrementa la pobreza y las desigualdades. Igualmente con la macro condicionalidad que en caso de ser aplicada en la Península Ibérica puede impactar gravemente acelerando la destrucción de nuestra economía. El informe es incapaz de proponer una alternativa, apelando a más austeridad. Esto es en contra de lo que luchamos y consecuentemente he decidido votar en contra del mismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Správa hodnotiaca hospodársku situáciu v EÚ naznačuje, že európske ekonomiky stále čelia mnohým výzvam. Nezamestnanosť zostáva naprieč Európou jedným z hlavných problémov. Celkový stav ekonomík EÚ je poznačený zhoršujúcim sa medzinárodným prostredím, nevykonávaním udržateľných reforiem, ale aj rozdielmi v hospodárskych a sociálnych výsledkoch v rôznych častiach Únie. Návrh správy som podporila, ale chcela by som zdôrazniť, že ma znepokojuje dlhodobá nezamestnanosť najmä mladých ľudí. Členské štáty by preto mali vyvinúť väčšie úsilie v stimulovaní dlhodobo udržateľného rastu a tvorby kvalitných pracovných miest. V mnohých krajinách sú vlády vystavené kumulatívnemu nedostatku investícií, no napriek tomu boli operačné programy politiky súdržnosti pre súčasné obdobie prijaté neskoro. Politika súdržnosti prostredníctvom štrukturálnych a investičných fondov je stále jedným z najväčších zdrojov investícií, ktoré podporujú sociálnu, ekonomickú a územnú súdržnosť Únie. Preto by sa mala vykonávať prioritne a v koordinácii s podobnými iniciatívami, ako je Európsky fond pre strategické investície. Kombinácia týchto fondov predstavuje pre regióny príležitosť, ako využiť verejné a súkromné zdroje zároveň. Politika súdržnosti je legitímnym nástrojom, ktorý je historicky zakotvený v zmluvách ako kľúčový nástroj solidarity, a preto je aj do budúcna potrebné, aby sa zachoval jej pôvodný význam v znižovaní rozdielov medzi regiónmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Glavni poudarek poročila je na investicijah in izpostavlja potrebo po povečanju investicij na področjih izobraževanja, človeškega kapitala, inovacij in raziskav, na katera bi bila lahko bolj usmerjena politika Evropske unije.

Poročilo omenja izogibanje tako imenovani dirki do dna v zvezi s plačami in zaposlitvenimi standardi. Prav to se mi zdi ključno za nadaljnjo politiko Evropske unije, saj se bodo v primeru drugačne strategije pojavile predvsem zaposlitve, ki bodo temeljile na najnižjih plačah in prekernih pogojih, kar pa vsekakor ne more voditi v vključujočo in pošteno rast.

Kot omenja poročilo, Evropski uniji do leta 2020 ne bo uspelo doseči ciljev na področju zmanjševanja revščine. Poročilo je osredotočeno predvsem na strukturne reforme, ki pa same ne morejo zagotoviti recepta za rast, saj morajo vsebovati socialne politike, ki jih spremljajo.

Zaradi vključitve pomembnih točk za področje socialne politike na ravni Evropske unije in pomembni omembi povečanja investicij na področjih izobraževanja in človeškega kapitala, sem poročilo podprl.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ In seinem jährlichen Bericht zu den länderspezifischen Empfehlungen der Kommission im Rahmen des Europäischen Semesters benennt das Europäische Parlament eine schwache öffentliche Nachfrage und ein sich verschlechterndes internationales Umfeld als wesentliche Herausforderung für die wirtschaftliche Erholung der Europäischen Union. Doch dies setzt an einer falschen Stelle an. Viel wichtiger ist, dass die Mitgliedstaaten weitere Strukturreformen durchführen. Vor allem die südeuropäischen Krisenländer müssen ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessern, um sich wirtschaftlich wieder zu erholen. Darüber hinaus fordert der Bericht die Vollendung der Bankenunion. Dies geht jedoch viel zu weit. Die dritte Säule der Bankenunion sieht nach Plänen der Kommission eine Vergemeinschaftung der Einlagensicherung vor. Es darf aber nicht sein, dass Banken und Sparer des einen Landes für eine verfehlte Bankenpolitik eines anderen Landes mithaften müssen. Aus diesen Gründen stimme ich dem Bericht nicht zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Vítam snahu Európskej komisie smerovať prebytky verejných financií do veľkých investičných a infraštruktúrnych projektov. Vytvárame tiež ďalšie možnosti na získavanie prostriedkov pre malé a stredné podniky. Stále však nie sme schopní vytvoriť dostatok nových pracovných miest, najmä pre mladých ľudí. Aby sme zlepšili fungovanie hospodárstva Európskej únie a zlepšili kvalitu života našich občanov a uľahčili rozvoj firiem, musíme aj kontinuálne odbúravať bariéry, ktoré stále existujú na našom vnútornom trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. ‒ Der Entschließung des EU-Parlaments zu dem „Europäischen Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Umsetzung der Prioritäten für 2016“ habe ich nicht zugestimmt.

Das Europäische Semester ist Ausdruck der irrgeleiteten Ansicht, die Fiskal- und Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten müsse auf EU-Ebene koordiniert und geplant werden. Europa war ein Labor, in dem die Nationen experimentiert haben, wie die beste Wirtschafts- und Finanzpolitik aussehen könnte. Die EU sieht Europa als Petrischale, in welcher sie ihre Lieblingskultur züchtet, ohne auf die kulturelle und politische Vielfalt Europas Rücksicht zu nehmen.

Ich sehe das Europäische Semester zudem als Nukleus einer von den EU-Chauvinisten erhofften und erdachten EU-Wirtschaftsregierung. Das lehne ich ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ U Europskoj uniji trenutno su vidljivi spori gospodarski rast i deficit ulaganja. Inflacija je ispod nulte stope, raste nezaposlenost, a povećao se i broj ljudi kojima prijete siromaštvo i socijalna isključenost. Međunarodna situacija, koja je osobito oblikovana Brexitom, odnosima s Rusijom te masovnim migracijama, utječe na ulaganja u Europskoj uniji.

Kako bi povećali gospodarski rast, produktivnost i konkurentnost EU-a na tržištu, potrebno je ulagati u prijevoz, telekomunikacije, digitalizaciju, zaštitu okoliša, obrazovanje te istraživanja i inovacije. Važno je i provođenje kohezijske politike, pružanje potpora za oporavak određenim državama članicama te približavanje EU-a njenim građanima.

Podržavam izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike i provedbi prioriteta za 2016. godinu, jer podupire funkcioniranje jedinstvenog tržišta, ulaganja u Europskoj uniji i mjere za rast i oporavak ekonomije.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2016. Kljub uvedbi Sklada za strateške naložbe, se Evropa še vedno sooča s pomanjkanjem naložb, zato je potrebno še povečati naložbe v EU.

Strinjam se, da so izzivi EU povezani s slabšanjem mednarodnega okolja, neizvajanjem trajnostnih reform ter razlikami v gospodarski in socialni uspešnosti v posameznih delih Unije.

S tem, ko Evropska komisija podpira naložbe za inovacije, rasti in ustvarjanje delovnih mest, je to korak v pravo smer, bi pa lahko storila več na področju fiskalne vzdržnosti v skladu s Paktom za stabilnost in rast, kar pravilno ugotavlja tudi poročilo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Η λύση στα προβλήματα που προκαλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στις οικονομίες των κρατών μελών της περιφέρειας δεν μπορεί να είναι «παραπάνω Ευρωπαϊκή Ένωση». Η οικονομική και νομισματική πολιτική της Ένωσης, σε συνδυασμό με την μεταναστευτική κρίση, που ισοπέδωσαν τους λαούς του Νότου, είναι αποτυχημένες και πρέπει να εγκαταλειφθούν άμεσα. Συνέχεια των ίδιων αποτυχημένων πολιτικών θα διογκώσει κι άλλο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χώρες όπως η Κύπρος και η Ελλάδα.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről szóló jelentést. Üdvözlöm, hogy a jelentés többször is hivatkozik az unión belüli szolidaritás fontosságára, és emlékeztet arra, hogy a szociálisan felelős reformoknak a szolidaritásra, az integrációra, a társadalmi igazságosságra és a javak igazságos elosztására kell épülniük. Egyetértek a jelentés azon szakpolitikai felhívásával, miszerint el kell kerülni, hogy a munkát túlzott adóterhekkel sújtsák, hisz a túlzott mértékű adók visszafogják az inaktívak, a munkanélküliek, a második keresők és alacsony keresettel rendelkezők munkaerőpiacra való visszatérését segítő ösztönzőket.

A jelentéshez hasonlóan üdvözlöm, hogy az európai szemeszter most erőteljesebben koncentrál a foglalkoztatásra és a szociális teljesítményre, annál is inkább, mivel az európai szemeszter folyamatának hozzá kell járulnia a meglévő és a kialakuló társadalmi kihívások kezeléséhez, ezáltal is biztosítva egy hatékonyabb gazdaság kialakulását. Teljes mértékben támogatom a jelentés tagállamoknak címzett felhívását, hogy sürgősen hozzanak intézkedéseket, hogy a tisztességes munkáért megélhetést biztosító jövedelem járjon, és az emberek hozzáférjenek a megfelelő minimumjövedelemhez, illetve szociális védelemhez. Szintén hasznos lépés lenne a Bizottság részéről társadalmi hatásvizsgálatok mellékelése az országspecifikus ajánlások által szorgalmazott főbb strukturális reformokhoz, különösen a munkahelyteremtésre és a gazdasági növekedésre gyakorolt hatás jobb megértése érdekében.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Szejnfeld (PPE), na piśmie. ‒ Europejski semestr, czyli procedura, podczas której koordynuje się politykę gospodarczą i budżetową w Unii Europejskiej, to również doskonała okazja, aby przyjrzeć się, w jaki sposób poszczególne państwa Wspólnoty realizują reformy służące budowie dobrze funkcjonującego i zintegrowanego europejskiego jednolitego rynku.

W przygotowanej przeze mnie opinii na temat sprawozdania oceniającego realizację tegorocznych priorytetów w ramach europejskiego semestru Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów stanowczo podkreśliła, iż wiele państw członkowskich zwleka z wdrożeniem unijnych dyrektyw i rozporządzeń lub wdraża je w sposób niepełny.

Szerokie wsparcie dla MŚP i start-upów, walka z nadmiernymi obciążeniami administracyjnymi, pełne wdrożenie i stosowanie dyrektywy usługowej, uznawanie kwalifikacji zawodowych i zapewnienie dostępu do zawodów regulowanych czy w końcu budowa jednolitego rynku cyfrowego to przykłady obszarów, które zarówno Komisja Europejska, jak i poszczególne państwa członkowskie powinny potraktować priorytetowo. W przeciwnym razie nie uda nam się uwolnić pełnego potencjału europejskiego jednolitego rynku, a to przecież szansa na wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy, których Europa tak bardzo potrzebuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté positivement. Je suis également préoccupé par le fait que la croissance économique de l'Union sera inférieure aux prévisions économiques européennes de printemps 2016, étant donné que le PIB de la zone euro ne devrait augmenter que de 1,6 % et atteindre 1,8 % en 2017.

Les défis qui se posent à l'Union sont liés à la détérioration du contexte international, à l'absence de mise en œuvre de réformes durables et aux divergences entre les résultats économiques et sociaux obtenus dans les différentes parties de l'Union.

Nous ne devons pas oublier la nécessité de stimuler la croissance, la cohésion, la productivité et la compétitivité. Nous ne pouvons pas non plus nier l'absence d'investissements durables et les insuffisances observées dans la réalisation du marché intérieur qui privent l'Union de son plein potentiel de croissance.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted against this report as key ALDE points such as a reference to the importance that wages should be in line with productivity, that measures should be taken to improve the business environment to incentivise investment, that a fully integrated EU labour market should be created, or that CSRs should become binding, have been rejected in the vote in committee. Moreover, there is a reference to the COM Communication advocating excessive flexibility in the SGP, which the Group has not supported in the past.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Ovo izvješće na vlastitu inicijativu analizira Europski semestar u sklopu godišnjeg ciklusa Europske unije vezano uz politiku ekonomskog vođenja i nadzora. Naime, u prvoj četvrtini godine Komisija počinje detaljnu analizu proračunskih planova individualnih država članica, uključujući analizu makroekonomskih i strukturnih reformi. Na toj analizi Komisija bazira publikaciju Specifičnih preporuka za svaku državu članicu ponaosob – u svibnju svake godine. Izvješće je odgovor Parlamenta na Komisijinu publikaciju.

Glasovala sam protiv jer smatram da je fokus izvješća otišao u potpuno krivome smjeru – umjesto da se bazirao na važnost provođenja strukturnih reformi u individualnim državama članicama Unije, izvješće je identificiralo slabu javnu potražnju te pogoršano međunarodno okruženje kao ključne izazove s kojima se Europa suočava na putu ka ekonomskom oporavku.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Predlog resolucije o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2016 sem podprla. Gospodarska rast EU je nižja, kot je bilo pričakovati na podlagi spomladanske gospodarske napovedi za Evropo iz leta 2016, saj se bo BDP v euroobmočju po napovedih povečal samo za 1,6 %. Stalni presežki tekočega računa kažejo na potrebo po spodbujanju povpraševanja in naložb, zlasti dolgoročnih, da bi lahko obvladovali prihodnje izzive na področjih prometa in komunikacij, digitalnega gospodarstva, izobraževanja, inovacij in raziskav, podnebnih sprememb, energetike, varstva okolja ter staranja prebivalstva. Potrebni so nadaljnji ukrepi za povečanje možnosti financiranja, zlasti za mala in srednja podjetja, in zmanjšanje slabih posojil v euroobmočju v skladu z zakonodajo EU, da se bodo izboljšale bilance stanja bank in se bo na ta način povečala sposobnost bank, da posojajo realnemu sektorju. Monetarno politiko morajo spremljati ustrezne fiskalne politike za povečanje rasti v EU, in sicer v skladu s pravili Pakta za stabilnost in rast, vključno z določbami o prožnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de este informe, porque me opongo al mecanismo del Semestre Europeo en su conjunto. Con el Semestre Europeo se pretende someter a los presupuestos de los Gobiernos a una fiscalización por parte de la Comisión Europea, que asegure el cumplimiento de ciertos objetivos macroeconómicos y la implementación de las mal llamadas reformas estructurales. Los hechos demuestran que el efecto de las medidas de austeridad ha sido procíclico, es decir que han empeorado la crisis económica. Si bien, el trabajo de la ponente en la sombra del GUE/NGL ha logrado que se incluyan referencias positivas a la inversión pública, sigo sin compartir el diagnóstico, ni la solución.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Trebesius (ECR), schriftlich. ‒ In seinem jährlichen Bericht zu den länderspezifischen Empfehlungen der Kommission im Rahmen des Europäischen Semesters benennt das Europäische Parlament eine schwache öffentliche Nachfrage und ein sich verschlechterndes internationales Umfeld als wesentliche Herausforderung für die wirtschaftliche Erholung der Europäischen Union. Doch dies setzt an einer falschen Stelle an. Viel wichtiger ist, dass die Mitgliedstaaten weitere Strukturreformen durchführen. Vor allem die südeuropäischen Krisenländer müssen ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessern, um sich wirtschaftlich wieder zu erholen. Darüber hinaus fordert der Bericht die Vollendung der Bankenunion. Dies geht jedoch viel zu weit. Die dritte Säule der Bankenunion sieht nach Plänen der Kommission eine Vergemeinschaftung der Einlagensicherung vor. Es darf aber nicht sein, dass Banken und Sparer des einen Landes für eine verfehlte Bankenpolitik eines anderen Landes mithaften müssen. Aus diesen Gründen stimme ich dem Bericht nicht zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), na piśmie. ‒ Analizowane sprawozdanie roczne jest odpowiedzią Parlamentu Europejskiego na zalecenia dla poszczególnych państw, które opublikowała Komisja Europejska w maju 2016 roku. Dokumenty obu instytucji składają się na tzw. europejski semestr, czyli roczny cykl wytycznych na temat polityki gospodarczej i nadzoru Unii Europejskiej. Dla potrzeb przygotowania zaleceń Komisja przeanalizowała plany reform budżetowych, makroekonomicznych i strukturalnych w poszczególnych państwach członkowskich.

Z uwagi na znaczenie tej procedury muszę podkreślić, że nie zgadzam się z niektórymi punktami zawartymi w sprawozdaniu Parlamentu, m.in. wezwaniem do ukończenia unii bankowej czy dostosowania terytorialnego projektów Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Uważam, że sprawozdanie powinno w większym stopniu skoncentrować się na znaczeniu państw członkowskich przeprowadzających istotne reformy strukturalne, dlatego zagłosowałem przeciwko.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Az Európai Unió gazdasága a 2016 tavaszára vonatkozó európai gazdasági előrejelzés alapján a vártnál kisebb mértékben fog növekedni, mivel az euróövezetben a GDP a várakozások szerint csak 1,6%-kal fog növekedni, és 2017-re 1,8%-ot fog elérni, ami kisebb mértékű növekedés a korábban becsültnél. Az Európai Unióban a kihívások a romló nemzetközi környezethez, a fenntartható reformok végrehajtásának kudarcához, valamint az Unió különböző részein a gazdasági és szociális teljesítményben kialakult eltérésekhez kapcsolódnak. Voksommal támogattam a jelentést.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de este informe, porque me opongo al mecanismo del Semestre Europeo en su conjunto. Con el Semestre Europeo se pretende someter a los presupuestos de los Gobiernos a una fiscalización por parte de la Comisión Europea, que asegure el cumplimiento de ciertos objetivos macroeconómicos y la implementación de las mal llamadas reformas estructurales. Los hechos demuestran que el efecto de las medidas de austeridad ha sido procíclico, es decir que han empeorado la crisis económica. Si bien, el trabajo de la ponente en la sombra del GUE/NGL ha logrado que se incluyan referencias positivas a la inversión pública, sigo sin compartir el diagnóstico, ni la solución.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe del que he sido ponente en la sombra, ya que introduce elementos interesantes en el marco del proceso del semestre, llamando a incrementar las inversiones y superar las políticas de austeridad y reformas estructurales orientadas hacia la devaluación interna.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the Report on the European Semester for economic policy coordination: implementation of 2016 priorities. Europe still faces a major investment deficit, and the need is to increase internal demand and correct macroeconomic imbalances, while further increasing investment in the EU. Unemployment in general remains one of the main challenges that Member States are facing. The report notes with concern that the EU economy will grow less than expected on the basis of the European economic spring forecast 2016, as GDP in the eurozone is expected to increase by only 1.6%, reaching 1.8% by 2017.

Moreover, it stresses that the challenges in the EU are linked to the deteriorating international environment, the failure to implement sustainable reforms and the divergences in the economic and social performance in different parts of the Union. I voted in favour because I believe that further measures are needed to increase financing opportunities, notably for SMEs, and to reduce non-performing loans (NPLs), in the euro area and in conformity with EU legislation, in order to make bank balance sheets sounder and thereby increase the ability of banks to lend to the real economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Valli (EFDD), per iscritto. – Ho votato contro questa inaccettabile risoluzione del Parlamento che accoglie con favore il lavoro svolto sinora dalla Commissione nell'ambito del Semestre europeo in materia di raccomandazioni specifiche per paese, ignorando del tutto gli impatti dannosi e controproducenti delle sue ricette economiche e il fallimento dell'attuale meccanismo di coordinamento delle politiche fiscali nazionali. Come le precedenti raccomandazioni, anche quelle per il 2016 sono ispirate a una strategia economica suicida basata sul solito mantra neoliberista che chiede ancora rigore, riforme strutturali, liberalizzazioni e investimenti privati, ma questa risoluzione parlamentare non sembra sentire l'esigenza di un vero cambiamento di rotta. Ancora una volta, il Parlamento rinuncia a un'occasione importante per mettere in discussione la sostenibilità dell'euro e il suo ruolo nell'impedire i recuperi di competitività tra paesi, per puntare il dito contro l'applicazione arbitraria delle regole da parte della Commissione, dura e inflessibile con i paesi deboli e indulgente con i forti, e deplorarne l'inerzia nei confronti dell'eccessivo surplus tedesco, responsabile di instabilità e squilibri in tutta Europa, nonché per evidenziare il nesso negativo tra assenza di investimenti pubblici e assurdi vincoli di bilancio. Nella risoluzione questi temi di fondamentale importanza sono purtroppo volutamente taciuti, per avvallare e difendere religiosamente la costruzione dell'unione economica e monetaria e i suoi indispensabili meccanismi di governance.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra del presente informe porque pese a que se han incluido significativas referencias hacia los problemas sociales que las políticas de la austeridad están provocando en los Estados miembros de la Unión Europea, continúa apostando por la austeridad como único camino, incluso legitimando las posibles sanciones a España y Portugal que se encuentran bajo discusión. Rechazo frontalmente la imposición de políticas de austeridad, debido a que resultan un completo contrasentido económico, que solo incrementa la pobreza y las desigualdades. Igualmente con la macro condicionalidad que en caso de ser aplicada en la Península Ibérica puede impactar gravemente acelerando la destrucción de nuestra economía. El informe es incapaz de proponer una alternativa, apelando a más austeridad. Esto es en contra de lo que luchamos y consecuentemente he decidido votar en contra del mismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor dit verslag omdat ik bezorgd ben dat de EU-economie minder zal groeien dan op basis van de Europese economische lenteprognose 2016 werd verwacht, aangezien het bbp in de eurozone naar verwachting met slechts 1,6 % zal toenemen, om in 2017 uit te komen op 1,8 %. De lange economische crisis in Europa heeft duidelijk gemaakt dat er grote behoefte bestaat aan investeringen in bijvoorbeeld onderwijs, innovatie en onderzoek & ontwikkeling, en dat het concurrentievermogen van de EU moet worden vergroot door duurzame structurele hervormingen. Er dient een beter klimaat te komen voor banen, het bedrijfsleven (met name kmo's) en investeringen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paavo Väyrynen (ALDE), kirjallinen. ‒ Tänään äänestetyssä mietinnössä ”talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2016 painopisteiden täytäntöönpano” vastustin mietinnön hyväksymistä. Kannatin joitain tarkistuksia, joissa korostettiin jäsenvaltioiden omaa valtaa päättää talouspolitiikasta ja halutessaan erota euroalueesta. Nämä esitykset eivät kuitenkaan saaneet enemmistön tukea, joten äänestin lopuksi tätä kokonaisuudeltaan heikkoa mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce rapport fait un certain nombre de constats que je partage: la nécessité d’accroître la demande intérieure sur les marchés européens, l’urgence à relever le défi posé par le chômage structurel et notamment le chômage des jeunes, le besoin d’une meilleure utilisation des fonds européens pour corriger dans une plus grande mesure les déséquilibres macroéconomiques, l’exigence d’investissements à long terme dans l’éducation, l’innovation et la recherche et le développement. Il affirme en outre que, dans les conditions actuelles, «l’objectif de réduction de la pauvreté ne peut pas être atteint». Voilà qui aurait dû amener notre institution à remettre en cause la logique de flexibilisation du marché du travail et de libéralisation à tout-va qui sous-tend les injonctions faites aux États membres dans le cadre du Semestre européen.

Pourtant, il n’en est rien. Le pacte de stabilité et de croissance reste la clé de voûte de toutes les propositions de ce texte. Les recommandations d’ «allégement de la fiscalité du travail», qui ont fait la preuve de leur inefficacité, sont louées. La transposition complète des libéralisations contenues dans la directive «services » est réclamée.

J’ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Para nós, o Semestre Europeu representa o principal entrave ao nosso desenvolvimento.

Foram as exigências do euro, impostas através do Semestre Europeu, que estiveram na base de uma política de austeridade que representou para Portugal uma regressão de décadas em termos de investimento, de rendimento e de direitos sociais. Foram as regras do euro que estiveram na base de uma dívida que se tornou insustentável e que impediram políticas de relançamento da nossa economia com apoios efetivos a setores produtivos fundamentais.

É o Semestre Europeu que está na base de uma operação em curso de chantagem intolerável à volta da nossa política orçamental. O relatório fala muito das recomendações por países. Mas estas são muito claras, exigem mais flexibilidade nas leis laborais, mais privatizações nos transportes e congelamento dos salários.

Não há racionalidade económica neste semestre europeu. O Semestre Europeu, com o falso propósito de apoiar os países na sua política orçamental, representa antes um instrumento destinado a impor uma agenda neoliberal ao serviço do capital e que os povos irão, mais tarde ou mais cedo, rejeitar.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Das primäre Ziel des Europäischen Semesters ist die Überprüfung und Kontrolle der Haushaltsdisziplin und der Reformentwürfe der Mitgliedsstaaten. Dieser bevormundende Eingriff in die Budgethoheit der Nationalstaaten ist aus grundsätzlichen Erwägungen heraus abzulehnen. Darüber hinaus enthält der Bericht eine Vielzahl kritischer Beschränkungen der nationalen Souveränität in Haushaltsfragen – etwa die Umsetzung einer Umverteilungspolitik, um „sozialer Ausgrenzung“ entgegenzuwirken –, weshalb ich den Antrag abgelehnt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ I would like to reiterate my call that the European Semester must include a strong social pillar, including a gender equality pillar. Macroeconomic policy must not undermine social inclusion, but rather stimulate truly sustainable and truly inclusive growth, with all aspects of social and economic policy being made compatible and coherent in working holistically towards that goal.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. ‒ Am votat raportul din proprie inițiativă referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare a priorităților pentru 2016. Acesta include și avizul Comisiei pentru Dezvoltare Regională, care recomandă utilizarea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) în mod complementar și suplimentar față de fondurile ESI, astfel încât să poată fi valorificat tot potențialul de investiții publice și private și să fie asigurat un echilibru geografic mai echitabil.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. ‒ V súvislosti so spomalením celosvetového hospodárstva môžeme i v EÚ očakávať menší nárast HDP. Spomalenie hospodárskeho rastu je spôsobené zhoršujúcim sa medzinárodným prostredím a nevykonaním udržateľných reforiem, ako i rozdielmi v hospodárskych a sociálnych výsledkoch v rôznych častiach EÚ. Vysoká miera nezamestnaných, najmä mladých, je pretrvávajúcim problémom a svedčí o neschopnosti niektorých členských štátov vytvárať stabilné pracovné miesta, preto sú potrebné ďalšie opatrenia, aby sa trh práce stal inkluzívnejším. Pozitívne hodnotím, že správa poukazuje na fakt, že v rozmedzí rokov 2008 – 2014 vzrástol počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením o 4,2 milióna. Boj proti chudobe a sociálnej exklúzii musí byť jednou z priorít všetkých členských štátov, pretože majú zásadný vplyv na trvalý hospodársky rast. Navyše si treba uvedomiť, že boj proti dlhodobej nezamestnanosti nie je jednoduchý, pretože títo ľudia poväčšine stratili pracovné návyky a ich integrácia do pracovného trhu je sťažená. Preto treba prijať účinné opatrenia, ktoré budú mať za cieľ obnovenie pracovných návykov, prípadne rekvalifikáciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zanni (EFDD), per iscritto. ‒ Abbiamo votato oggi la relazione d'iniziativa annuale che il Parlamento europeo presenta sulle raccomandazioni specifiche per paese (CSR) formulate dalla Commissione nell'ambito del Semestre europeo. Ho espresso voto contrario poiché ritengo che il testo finale sia del tutto insoddisfacente: si concentra sul rispetto dei vincoli di bilancio, sulla mancata e insufficiente applicazione delle regole di governance europea e sull'inadeguata implementazione delle riforme strutturali da parte degli Stati membri. Manca, inoltre, una critica alla necessità di adottare misure correttive per gestire i surplus commerciali eccessivi che sono causa di enormi squilibri macroeconomici all'interno dell'eurozona. La conclusione che trae la relazione è che non c'è alcun bisogno di mettere in discussione le regole vigenti, né tanto meno di modificare i trattati, affermazioni con le quali mi trovo totalmente in disaccordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. ‒ Votei favoravelmente o relatório Sant por concordar com as prioridades apresentadas para 2016 que se focam no incremento do investimento em áreas como a educação, a inovação, a investigação e o desenvolvimento e a criação de empregos de qualidade.

Lamento que a falta de investimento sustentável e as deficiências na realização do mercado único impeçam a UE de atingir plenamente o seu potencial de crescimento. Recordo, por isso, a importância da coerência entre os instrumentos das políticas económicas sempre como expressão da solidariedade europeia, tendo como principais objetivos o reforço da coesão económica, social e territorial na UE, através da redução das disparidades entre os níveis de desenvolvimento das várias regiões e da aproximação da UE aos seus cidadãos.

Destaco ainda a nova abordagem da Comissão no sentido de limitar o número de recomendações e o seu empenho em racionalizar o Semestre, ao incluir sobretudo áreas prioritárias de importância macroeconómica e social na definição dos objetivos políticos para os próximos meses.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Glasoval sem za predlog resolucije o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2016.

Ugotovitve kažejo, da bo gospodarska rast EU nižja, kot je bilo pričakovati na podlagi spomladanske gospodarske napovedi za Evropo iz leta 2016, saj se bo BDP v euroobmočju po napovedih povečal samo za 1,6 %. Evropska gospodarska kriza je pokazala, kako pomembno je spodbujati naložbe na področjih, kot so izobraževanje, inovacije, raziskave in razvoj, hkrati pa povečati konkurenčnost EU z izvajanjem vzdržnih strukturnih reform, da bi spodbudili ustvarjanje kakovostnih delovnih mest ter izvajanje odgovorne fiskalne politike za ustvarjanje boljšega okolja za delovna mesta, podjetja (zlasti MSP) in naložbe.

Strinjam se, da so potrebni nadaljnji ukrepi za povečanje možnosti financiranja, zlasti za mala in srednja podjetja, in zmanjšanje slabih posojil v euroobmočju v skladu z zakonodajo EU, da se bodo izboljšale bilance stanja bank in se bo na ta način povečala sposobnost bank, da posojajo realnemu sektorju. Monetarno politiko morajo spremljati tudi ustrezne fiskalne politike za povečanje rasti v EU, in sicer v skladu s pravili Pakta za stabilnost in rast, vključno z določbami o prožnosti.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου