Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2799(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000133/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000133/2016 (B8-1808/2016)

Συζήτηση :

PV 22/11/2016 - 17
CRE 22/11/2016 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

17. Θέσπιση εγγύησης δεξιοτήτων (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Anfrage zur mündlichen Beantwortung an die Kommission über die Einführung einer Kompetenzgarantie von Thomas Händel im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (O-000133/2016 – B8-1808/2016) (2016/2799(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog, deputising for the author. – Madam President, in an increasingly digitalised world, less—qualified persons have reduced employment opportunities, are more vulnerable to long—term unemployment and have more difficulties in participating fully in society. According to the OECD, having a high proportion of adults with low proficiency in basic and digital skills is linked with lower levels of productivity and lower prospects for growth and competitiveness. This is detrimental to the individuals concerned and also costly to the economy and society as a whole.

Nevertheless, the development of new ways of working and future—oriented sectors has a key role in relation to the types of skills needed. Skills mismatches and skills shortages can negatively affect not only productivity and growth but also the social situation within and across Member States.

The Commission proposal recommended that Member States build on existing initiatives or policies and set up a Skills Guarantee, allowing those who have left the education system without completing upper secondary education or equivalent, and who are not eligible for support under the Youth Guarantee, to access upskilling pathways. Against this background, I have a number of questions for the Commission.

The Commission calls on Member States to draw up, within one year of the adoption of the proposal, an action plan for implementation. Has the Commission proposed a mechanism or a body to support them in the preparation and monitoring of this plan?

Various stakeholders should be associated in the preparation of the plan: how will Member States be encouraged to involve civil society, education providers, trade unions, employers, businesses and industry in the decision—making process?

Does the Commission believe it is possible to cover this initiative without additional funding? The use of different EU funds, like the European Social Fund and Erasmus Plus, has been mentioned. Does the Commission envisage the introduction of appropriate procedures to enable the combination of different funds without creating red tape?

What strategy will the Commission use for the involvement of Member States in this non—legally-binding initiative?

Lastly, one of the main reasons for illiteracy is school drop-out. How does the Commission envisage tackling this issue through its recommendation?

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. – Madam President, the figures on adult skills levels in the Union are striking. For both economic and social reasons, we urgently need to act. Weak reading and writing is a problem for one fifth of European adults, while another quarter has difficulty with numeracy, and – even in this digital age – up to 40% of adults have low or no digital skills. They are effectively cut off from the digital age, unable to find information online or to buy a train ticket on the web, for example. Because of their low skills levels, their chance to have a job is lowered, their income is lower and their livelihood and health are at risk. This is why we must show our determination to help the most vulnerable in society. They need a strong foundation of basic skills and the opportunity for a true second chance. This is why we propose the Skills Guarantee, a skills guarantee for adults to develop their basic skills and progress towards higher qualifications. At the heart of this initiative is the idea that adults need flexible pathways which allow them to combine learning with their other – sometimes complex – responsibilities.

I welcome the fact that, yesterday, ministers reached a political agreement on the Commission proposal – and this in less than 6 months. I regret, however, that our proposed title has been diluted by the Council, which decided to call this now Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. The core elements of our proposal have been preserved. As you know, these are built on three practical steps and a strong partnership approach.

Turning to the questions you raise on the action plan for the implementation, our original proposal required each Member State to draw up a detailed action plan for implementing the recommendation. During the negotiations in the Council, this was replaced with a more general text, but also invited Member States to outline appropriate measures for implementation at national level by mid-2018 at the latest. I hope that Member States will attach the appropriate importance to its implementation. We stand ready to support them and will take stock of national implementing measures by the end of 2018. The Advisory Committee on Vocational Training will work with the Commission to follow up this initiative, and this tripartite body brings together government and social partners and representatives from all Member States.

Regarding funding, as you know, the provision of basic skills is – and remains – a national competence and should be funded first and foremost by national sources. This should be prioritised in national budgets. The recommendation does not require Member States to start from scratch; our proposal builds on their existing policy and practices. The Commission has made clear from the start that there is no additional EU funding. Nevertheless, considerable EU funds are already available for use by Member States on education and training, employment and social inclusion. We have EUR 27 billion of ESF funding that will be invested in education, training skills and lifelong learning from 2014 to 2020. In addition, EUR 21 billion is available for social inclusion, and EUR 30 billion for sustainable and high-quality employment, which can also support the integration of people with low skills.

I also want to use the opportunity to thank Parliament for having defended so effectively the budget increase of the Erasmus+ programme for 2017, as well as the youth employment initiative. It demonstrates that political priorities are not only based on words: to make a real change, policies need to be transformed into concrete actions and be supported by adequate funding. In fact, most Member States have already prioritised low—skilled adults in their ESF operational programmes, including supporting adult learning in libraries, in community centres, and, among others, on the factory floor.

Regarding the Commission’s strategy to involve Member States, at European level there is already a forum that can follow up the initiative, as mentioned already: the tripartite Advisory Committee on Vocational Training. The adult learning strengths of the Erasmus+ programme will support suitable projects on peer learning between Member States. We will work closely with Member States in supporting as needed ESF interventions targeting low—skilled people. We will also continue through the European semester to emphasise the importance of upskilling and reskilling adults. As you remember, in 2016 not less than 10 Member States received country—specific recommendations in this area. Education, training and skills will continue to be covered in the detailed report on each country and therefore provide a regular opportunity for the Commission to highlight the issues raised by this initiative, whether or not they lead to a country—specific recommendation.

Regarding literacy as a reason for school dropout, this initiative complements the extensive work carried out by the Commission together with Member States and stakeholders to prevent early leaving from education and training. As you know, we aim to reach the European benchmark of 10% or less of early leavers from education and training by 2020. We are already supporting mutual learning among Member States and improving the evidence base, thanks to the expertise of Cedefop and Eurydice.

This new recommendation focuses on addressing the consequences of early leaving by providing a second chance to adults who were failed in previous decades and left school without acquiring a sound level of basic skills or qualifications. This must be part, too, of our shared commitment to fight inequalities in society, to combat poverty and to help break the cycle of inter-generational poverty, including by giving parents opportunities to improve their skills.

The adoption by the Council of this recommendation and the agreement reached yesterday is just the first step. Now the main challenge is translating this political commitment and ambition into concrete measures for citizens which make a difference in their lives. We are ready to work together to make this happen.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Bevor ich nun zu den Rednern und Rednerinnen der Fraktionen komme, möchte ich nur ankündigen, dass ich ab jetzt zu diesem Tagesordnungspunkt und auch bei den letzten zweien, die noch anstehen, keine Catch-the-eye-Meldungen mehr nehme. Wir sind jetzt schon sehr spät in der Zeit. Wir werden etwa bis Mitternacht hier sein. Ich möchte das jetzt schon ankündigen.

Wenn Sie einen Beitrag schriftlich abliefern können, dann können Sie das machen. Er darf nur nicht mehr als 200 Worte haben.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor, on behalf of the PPE Group. – Madam President, the world of work is rapidly changing before our eyes. Large shifts in trade patterns and technology and the increasing sophistication of industry, as well as the overall decline of industrial employment, are having profound effects on Europe’s working population. Jobs, often elementary in nature, are ever fewer, and jobs of low qualification are becoming more and more demanding. With the decline of traditional manufacturing in many places in Europe, low-skilled workers are the ones who tend to lose out. It does not help that more than a quarter of EU citizens aged between 25 and 64 have not gone beyond lower secondary education and, as the OECD survey of adult skills shows, a similar share of people perform at the lowest level in literacy, numeracy and problem-solving skills.

This is why I welcome the Commission initiative on the skills guarantee, because of all the initiatives put forward in the new skills agenda it deals with the most vulnerable people within the labour market, and I believe that, if properly implemented, it could help deal with long-term unemployment too. What I would like to know from the Commission is how it plans to ensure that, when implementing the programme, Member States target systematic measures that address the specific needs and issues they are faced with and base their programmes on well thought—out strategies instead of financing ad—hoc measures which have a lot less of an impact.

 
  
MPphoto
 

  Emilian Pavel, în numele grupului S&D. – Aproximativ 70 de milioane de europeni, adică aproape toată populația Franței, nu dețin în acest moment noțiuni elementare de scris, citit sau calculat. Despre abilitățile digitale am auzit mai înainte. Această realitate este extrem de îngrijorătoare și simt că statele membre nu sunt în totalitate conștiente de acest lucru. Această populație imensă, și nu doar ei, cu vârste de peste 25 de ani, se află într-un risc permanent de șomaj, sărăcie și excluziune. Ei trebuie sprijiniți urgent.

Din acest motiv, susțin inițiativa dumneavoastră și a Comisiei Europene. Sunt conștient de faptul că această inițiativă nu a fost primită cu același entuziasm de către toate instituțiile europene sau de către toate statele membre. Cred că acest lucru se datorează înțelegerii greșite a scopului acestei recomandări. Ea își dorește, de fapt, să ofere o susținere și ghidare suplimentară statelor membre în îmbunătățirea sau, în unele cazuri, chiar în stabilirea strategiilor naționale pentru dezvoltarea competențelor de bază necesare pieței forței de muncă. În ciuda dificultăților ridicate de faptul că acest program nu este obligatoriu pentru statele membre și în lipsa alocării de fonduri europene suplimentare, mă bucură faptul că, ieri, Consiliul European a căzut la un acord cu privire la această recomandare.

În urma evaluării primite, Comisia Europeană trebuie acum să reevalueze strategia de implementare, iar, din punctul meu de vedere, ea trebuie să asigure cel puțin trei lucruri. În primul rând, toate părțile interesate din societate, din sectorul public, dar și din cel privat, trebuie să se implice în implementarea acestei strategii. În al doilea rând, Comisia trebuie să ofere o bună pregătire guvernelor statelor membre în accesarea și interconectarea fondurilor europene existente. Nu în ultimul rând, Comisia Europeană, alături de statele membre, trebuie să identifice cele mai bune modalități de informare a persoanelor vizate, pentru că, deseori, acestea nu au acces la informația necesară și, de fapt, la informația destinată lor.

Această inițiativă poate fi extrem de utilă tuturor statelor membre, inclusiv țării mele, România, și consider că, după o criză economică atât de dureroasă, oamenii au nevoie de o garanție în plus, de siguranță și de noi oportunități.

 
  
MPphoto
 

  Jana Žitňanská, za skupinu ECR – Hoci Slovensko patrí medzi štáty Európskej únie s relatívne nízkym počtom žiakov, ktorí predčasne ukončia vzdelávanie, trend je však na rozdiel od iných krajín Únie stúpajúci a to nie je dobrá správa. Lebo ľudia bez ukončeného stredoškolského vzdelania patria medzi najohrozenejšie skupiny. Na Slovensku len 34 % z nich sa dokáže zamestnať, a preto musíme nastaviť podmienky vzdelávacieho systému tak, aby aj títo ľudia mali možnosť získať kvalifikáciu a zručnosti v druhošancovom vzdelávaní. Záruka získania zručnosti by mala nadviazať na záruku pre mladých, ktorej potenciál sme, žiaľ, zatiaľ na Slovensku neboli schopní naplno využiť. Dúfam preto, že aj na základe dobrých skúseností z iných členských krajín, ako aj odporúčaní Komisie záruka zručností prinesie hmatateľnejšie výsledky. Lebo za každým jedným číslom štatistiky o počte žiakov, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, je osud konkrétneho človeka a každý má právo na druhú šancu.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, the European labour market faces challenges like never before. In a digitalised world, the skills demand is constantly shifting towards new jobs, making low skilled jobs as well as traditional jobs obsolete, outlining the flaws of the educational system and leaving a big segment of the workforce unemployed. The Commission proposal considers that something must be done for those with low proficiency in basic skills, literacy and numeracy and digital skills and recommends a set of policies and initiatives to support them. The proposal limits itself, however, to addressing only the effects of a wider problem without questioning why these individuals lack basic skills. Is school drop—out one of the reasons? Is poverty a possible answer? I would welcome more Commission research into the causes of this lack of skills, be they poverty, unsustainability of educational systems or the need for mentality change, rather than seeing that the EU is once again focusing on patching up only the damaging effects of a problem. If this phenomenon is not tackled appropriately, the number of people without basic skills will simply repeat itself. Therefore, I urge the Commission to have a holistic vision towards the labour market and address its issues with strategies aimed at repairing its faults.

 
  
MPphoto
 

  Lynn Boylan, on behalf of the GUE/NGL Group. – Madam President, the skills guarantee intends to target those people who are most in need of training and upskilling or who have a low proficiency in basic literacy and numeracy and digital skills, and there is a definite need for training and upskilling for those who, for whatever reason, have difficulty with literacy, numeracy or digital skills. The skills guarantee, when established, must seek to do that in a holistic manner so that not only do these people develop and hone new skills, but so that they also become critical, confident and independent individuals and achieve their full potential. It is also important that the skills guarantee involves civil society, education providers and trade unions in order for it to be successful, as these are the organisations that know how to reach out to the people who will benefit the most from upskilling pathways.

But to conclude on a slightly less positive note, the skills guarantee comes under the new skills agenda, which is a Commission initiative that seeks to get European educational institutions to do the bidding of private interests, creating insecurity in the labour market while calling it ‘flexibility’, and compromising education systems with demands of private industry interests. It is imperative that the skills guarantee does not follow the trend of submissively adapting education and training to the labour market.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Bilde, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, en tant que membre de la commission de la culture et de l'éducation, je ne peux que me réjouir que le problème majeur de l'acquisition des savoirs fondamentaux soit évoqué. Ses conséquences sur l'emploi des jeunes sont particulièrement désastreuses. En effet, je l'ai rappelé dans de nombreux amendements en commission, les indicateurs du rapport "Regards sur l'éducation 2015" démontrent qu'un individu ayant de bonnes compétences en lecture et en écriture aura 4,2 fois plus de chances de trouver un emploi qu'un individu ayant de faibles compétences dans ce domaine.

À l'heure où de nombreux pseudo-pédagogistes veulent faire l'impasse sur ces connaissances de base que sont la lecture, l'écriture et les mathématiques au profit de matières parfois nébuleuses, il est bon d'en reconnaître le caractère incontournable.

Cependant, dans cette question orale, il semble que mes collègues soient à nouveau pris d'amnésie et oublient l'article 6 du TFUE, lequel laisse aux États membres la compétence en matière d'éducation et de formation. Une fois n'est pas coutume, la Commission, en suggérant aux États membres de se fonder sur des initiatives politiques existantes au niveau national, semble vouloir être raisonnable. J'invite mes collègues à faire de même.

 
  
MPphoto
 

  David Casa (PPE). – Anke jiena bħal ta' qabli nilqa' din il-proposta, li naturalment qed tassigura li l-investiment fl-edukazzjoni huwa wieħed mill-objettivi tal-politika ta' koeżjoni Ewropea. U allura jiena naħseb li dan m'għandux jikkonsisti biss f'riallokazzjoni ta' fondi minn linji ta' baġit oħrajn bħalma huwa, pereżempju, il-Fond Soċjali Ewropew, għaliex dawn il-fondi naħseb li għandhom ikunu ppreżervati. Għandu jiġi nnotat illi l-proċedura kollha li jħalltu fondi differenti sabiex jintlaħqu r-rekwiżiti ta' din ir-rakkomandazzjoni jafu jkunu diffiċli u burokratiċi.

U allura nixtieq nerġa' nsaqsi lill-Kummissjoni b'liema mod ser tinkoraġġixxi lill-pajjiżi membri sabiex jużaw dawn il-fondi differenti u fl-istess ħin nassiguraw li l-proċedura ma tkunx kumplikata ħafna? Aħna konxji wkoll li mhux kull pajjiż membru għandu l-istess riżorsi. U allura, iva, il-Kummissjoni tista' tgħin u għandha tibda proċess biex tgħin lill-pajjiżi membri sabiex dawn ikunu f'pożizzjoni li jistgħu jużaw ir-riżorsi umani b'mod aħjar u biex b'hekk ikunu jistgħu jimplementaw dan l-eżerċizzju b'mod aħjar u b' suċċess.

Fl-aħħar nett, nixtieq nappella lill-pajjiżi membri sabiex jaħdmu ħalli jimplimentaw din ir-rakkomandazzjoni fl-interess taċ-ċittadini kollha tagħhom.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D). – Fru talman! Jag vill också tacka kommissionär Thyssen för tydligheten. Detta är absolut en nationell uppgift. Det är en andra chans för unga vuxna och äldre vuxna. Det finns pengar på EU-nivå i form av Erasmus+ men också på andra håll. Jag hoppas verkligen att vi kan använda dessa pengar på ett vettigt sätt, eftersom det är bra för oss alla. Vi lever i en tid och ett samhälle som nästan håller på att gå sönder. Det finns så många rädda och olyckliga och outnyttjade människor. Det tycker jag egentligen att dessa förslag handlar om, nämligen att få en chans att utvecklas som människa och bli medborgare och bli någon som är med i samhället.

Jag tycker därför att det ska bli väldigt spännande att få jobba med denna kompetensgaranti, med dessa chanser, under den tid vi har framför oss under resten av mandatperioden.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Vielleicht kurz zur Erklärung, warum Frau Ulvskog jetzt noch einmal gesprochen hat: Ursprünglich war jemand anders als Verfasserin/Verfasser gedacht. Frau Ulvskog ist für diese Person eingesprungen, stand aber selbst auf der Liste. Insofern hatte sie jetzt noch einmal für eine Minute das Wort.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski (ECR). – Komisja podaje, że około 70 milionów Europejczyków – tak, 70 milionów Europejczyków – posiada niewystarczające umiejętności czytania, pisania i liczenia, a 40 % ludności Unii nie posiada wystarczających umiejętności cyfrowych. To porażające dane. Gdybyśmy zastosowali bardziej wyśrubowane kryteria, zbadali na przykład funkcjonalny analfabetyzm, wynik byłby jeszcze bardziej przerażający. Nawet studenci uniwersytetu mają kłopoty ze zrozumieniem bardziej złożonych tekstów prasowych, nie mówiąc już o klasycznych tekstach literackich czy filozoficznych.

Mam jednak wątpliwości, czy kolejny program unijny, kolejna gwarancja, kolejny framework, nawet z dodatkowym budżetem, jest w stanie naprawić tę sytuację. Czy nie jest tak, że potrzeba raczej przemyślenia dotychczasowych strategii edukacyjnych, że potrzeba powrotu do starych sprawdzonych metod alfabetyzacji społeczeństwa i metod edukacyjnych, odbudowy kultury książki, niezbywalnej także w epoce cyfryzacji?

 
  
MPphoto
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL). – Senhora Presidente, os baixos índices de qualificações estão intrinsecamente ligados a questões relacionadas com o condicionamento e a limitação de direitos sociais, educativos e culturais.

Não se desligam de opções políticas de fundo, as mesmas que promovem a desregulamentação e a precarização no trabalho, e que têm, entre outras consequências, o aumento de desigualdades, a exclusão social e a pobreza permanente.

Valorizamos iniciativas que permitam o aumento dos níveis de competências a quem abandonou ou foi forçado a abandonar o sistema educativo em qualquer nível, devendo envolver a sociedade civil, as autoridades educativas e os sindicatos.

Só assim será possível garantir dinâmicas de formação profissional que não sejam um mero remendo social, que vise manipular e mascarar níveis reais de desemprego, desligadas das necessidades dos trabalhadores e das necessidades laborais de determinada região.

Dinâmicas que exigem e só poderão ser verdadeiramente concretizadas se acompanhadas de políticas sociais alicerçadas na regulação e proteção laboral, na defesa da contratação coletiva, no aumento de salários e no combate à precariedade.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE). – Madame la Présidente, je soutiens avec enthousiasme cet établissement d'une garantie pour les compétences, parce que c'est une notion éminemment moderne qui doit s'adapter à toute l'évolution des métiers.

Il faut aujourd'hui que chacun ait droit à un enrichissement de son arbre de compétences, parce que les métiers évoluent et que nous devons adapter chaque salarié, chaque jeune aux nouvelles compétences dont nous avons besoin dans l'entreprise et dont nous allons avoir besoin, car l'ensemble de la pyramide de l'emploi va bouger. Ce n'est pas par la formation initiale ni par les diplômes, mais uniquement par l'évolution des compétences – cet enrichissement personnel – que nous allons pouvoir suivre cet immense mouvement et éviter que certains tombent dans le chômage.

Mais j'aimerais ajouter qu'il y a un autre avantage extrêmement important. Je voudrais vous parler de ce qui se passe dans la carrière des femmes. Ces dernières ont souvent des trous dans leur carrière, parce qu'elles s'arrêtent pour s'occuper d'enfants, d'enfants jeunes, d'enfants handicapés, de parents âgés et alors, que se passe-t-il? Elles ont un retard de carrière qui conduit à un appauvrissement des femmes.

Grâce à la garantie des compétences tout au long de la vie, nous pouvons selon moi reconstruire des curriculums vitæ, et il faut que nous ayons cette volonté de suivre la modernité. J'engage par conséquent les États membres dans cette voie.

 
  
MPphoto
 

  Agnes Jongerius (S&D). – Het is van levensgroot belang dat de EU voorop blijft lopen als het aankomt op educatie, vaardigheden en innovatie. Zeker in een wereld van verregaande globalisering en technologisering. Daarnaast moet die vaardighedengarantie ook een instrument voor convergentie zijn. Als rapporteur voor de herziening van de detacheringsrichtlijn kom ik immers veel in Oost-Europa, waar mijn collega's en vrienden de noodzaak van de herziening snappen, maar bang zijn om verder achterop te raken, terwijl juist in deze landen het gebrek aan vaardigheden een groot probleem is. Laten we deze vaardighedengarantie dan ook gebruiken om met zekerheden voor voldoende middelen, fondsen en inzet boven alles deze kwetsbare maar potentieel zeer rijke landen een grote steun in de rug te geven.

 
  
MPphoto
 

  Sven Schulze (PPE). – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, sehr geehrte Damen und Herren! Heute sprechen wir über einen Teil der Agenda für neue Kompetenzen, die sogenannte Kompetenzgarantie. Hierzu möchte ich zwei Anmerkungen machen. Erstens: Die Kommission macht damit einen Vorschlag, der sicherlich sinnvoll und auch unterstützenswert ist, nämlich Menschen mit niedriger oder gar keiner Ausbildung in den Arbeitsmarkt und damit in die Gesellschaft zu integrieren. Problematisch finde ich aber den Kostenaspekt bei diesem Vorschlag. Denn die Kommission macht hier Vorschläge, die andere zu bezahlen haben, nämlich die Mitgliedstaaten. Diese müssen die Vorschläge bezahlen, und sie unterliegen bekanntlich vereinbarten Ausgabenbeschränkungen, beispielsweise durch den Wachstums- und Stabilitätspakt. Im Vorschlag der Kommission liest man dazu lediglich, dass die angenommenen Ausgaben mit dem Wachstums- und Stabilitätspakt konform gehen, ohne dass erklärt wird, wie. Dazu hätte ich gern ein paar Informationen durch die Kommission.

Und auch auf einen weiteren Punkt möchte ich hinweisen: Wir sollten vorsichtiger sein, welchen Namen wir unseren politischen Initiativen geben. Zurzeit wird aus meiner Sicht das Wort Garantie inflationär benutzt. Wir haben eine Jugendgarantie, nun eine Kompetenzgarantie, manche fordern gar eine Kindergarantie. Aus meiner Sicht wecken wir mit solchen Begriffen zu große Hoffnungen in der Bevölkerung und schaffen Frustration und Europamüdigkeit, wenn wir nicht liefern können, beispielsweise bei der Kompetenzgarantie. Sie birgt die Gefahr, falsche Hoffnungen zu wecken. Erfolgreiche Bildung kann niemand garantieren, und bessere Bildung führt nicht automatisch zu einem Arbeitsplatz.

 
  
MPphoto
 

  Brando Benifei (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la garanzia per le competenze è certamente una buona idea, perché parte dall'identificazione di un problema molto serio e allo stesso tempo molto pratico.

Le nostre società stanno cambiando a un ritmo elevatissimo, spinte dalla globalizzazione e dall'evoluzione delle nuove tecnologie. Questo fenomeno, che sta spiazzando la politica, che fatica a governarlo, si sta tramutando in maniera evidente in uno spiazzamento anche della forza lavoro, non solo in termini delle competenze necessarie per svolgere nuove tipologie di impiego, ma anche nel campo dei diritti e dei rapporti lavorativi.

Non c'è dubbio che ci sia una profonda esigenza di dare oggi delle garanzie ai lavoratori e agli aspiranti tali e l'interrogazione della commissione per l'occupazione cerca di capire meglio che tipo di garanzia la Commissione europea avrebbe in mente, quali e quante risorse utilizzare per farla funzionare, quale strategia adottare per renderla efficace e flessibile, ma anche vincolante nell'Unione e nei suoi Stati membri.

Vorrei sinceramente vedere un impegno reale in questo strumento, che si pone come obiettivo quello di valorizzare le persone, garantendo un livello minimo di competenze per tutti usando al meglio i fondi europei.

 
  
MPphoto
 

  Anne Sander (PPE). – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, 70 millions d'Européens n'atteignent pas un niveau de base en lecture et en écriture. Dans le même temps, 40 % des employeurs ne parviennent pas à combler leurs postes vacants parce qu'ils ne parviennent pas à trouver les compétences nécessaires. Une réflexion sur l'adéquation de nos formations est donc primordiale.

Aujourd'hui, l'objectif de la garantie pour les compétences est de faire en sorte qu'un maximum d'adultes peu qualifiés acquièrent au moins les compétences de base en lecture, écriture, calcul et numérique indispensables pour trouver un travail.

Pour que cette garantie puisse être efficace, l'accent doit être mis sur deux éléments importants, de mon point de vue. D'abord, il faut pouvoir identifier les personnes qui ne disposent pas des compétences et, dans ce domaine, beaucoup de tabous existent encore et parfois les gens qui ne savent ni lire ni écrire préfèrent le cacher. Il faut donc faire évoluer les mentalités et lever les inhibitions. Il faut également cibler les zones et les groupes les plus défavorisés. Enfin, il faut inciter les petites et les moyennes entreprises à s'engager dans l'alternance dans la formation continue.

Il faut surtout sortir d'une logique qui se focalise sur les diplômes pour entrer enfin dans une logique de valorisation des compétences, entrer dans la modernité, comme l'a suggéré ma collègue, Mme Morin-Chartier.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Madam President, I welcome the creation of a Skills Guarantee as part of a lifelong learning approach and would like to emphasise some elements. We need to prepare learners of all ages and from all backgrounds so that they can be ready for a fast-changing, complex and hyper-connected world, ready for jobs and competences that do not even exist yet. That is why it is key to ensure that learners are equipped with transferable skills, among which media literacy and curiosity, critical and creative thinking and entrepreneurship are key. We must also equip learners with the necessary skills for a more open, sustainable and inclusive society. We therefore need to invest in their social skills, and in particular their intercultural skills. On top of guaranteeing a minimum level of literacy, numeracy and digital skills for all, those are the skills that we must invest in for learners to become not only fit for the labour market, but also true problem—solvers and responsible and active citizens.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Oceňuji, že Komise přichází s důležitým opatřením na posílení lidského kapitálu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Také děkuji za informaci, že Rada tento váš návrh přijala.

Přestože vzdělání je plně v kompetenci členských států, je třeba, aby také na evropské úrovni reagovaly evropské instituce, abychom reagovali na to, že skutečně až 25 % dospělých nemá ani minimum úrovně čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a digitálních dovedností. Že je tu 65 milionů obyvatel, kteří nedokončili ani sekundární vzdělání, které je prostě zásadní. Právě na tyto osoby s nedostatečnou kvalifikací je třeba tuto druhou šanci zaměřit.

Oceňuji návrh, ve kterém se zaměřujete na posouzení stávajících dovedností u těchto osob, na navazující nabídku vzdělávání, uzpůsobení pro potřeby daného trhu práce a také daného jednotlivce, následně by měla tedy následovat validace a uznání tohoto vzdělání. Myslím, že je to velmi dobrý program.

To, co bych chtěla ale zdůraznit a k čemu mám výhrady, je, že řešíme až důsledky toho, když škola, vzdělávací systém nedokáže zredukovat počet předčasných odchodů, a na to bychom se měli zaměřit. Tyto školy a učitele podpořit. Bez podpory učitelů rozhodně nedokážeme zlepšit stávající stav a k tomu vás chci také vyzvat.

 
  
MPphoto
 

  Claude Rolin (PPE). – Madame la Présidente, je tiens aussi à saluer l'initiative de la Commission. C'est une initiative importante parce qu'elle vise à relever un immense défi, celui effectivement des 66 millions de personnes en Europe qui n'ont pas dépassé le cycle de l'enseignement secondaire. Ce défi d'avoir, encore aujourd'hui, un Européen sur cinq qui éprouve des difficultés pour lire et écrire. Ce sont des chiffres interpellants. Mais surtout, derrière ces chiffres, il y a des vies humaines, des personnes précarisées, des gens dans la difficulté financière, isolés, qui vivent tout cela dans leur chair. C'est pourquoi il est vraiment important d'adapter les parcours de formation en donnant toute leur valeur à la formation, à l'expérience.

La garantie de compétence initiée par la Commission doit renforcer en premier lieu les compétences de base. Elle doit être une main tendue vers celles et ceux qui sont actuellement exclus du marché de l'emploi. Comment? En leur proposant justement cet apprentissage personnalisé, l'accès à des formations, la possibilité de progresser vers une certification reconnue.

On ne peut pas se permettre de laisser des gens sur le bord du chemin et il est indispensable de permettre à celles et ceux qui n'ont pas suivi les filières les plus naturelles ou les plus évidentes d'avoir une seconde chance pour exister dans notre société.

C'est une responsabilité majeure pour les États membres et je tiens de nouveau à souligner l'initiative de la Commission qui, en faisant cela, construit des ponts pour faire en sorte que l'Europe de demain soit une Europe plus humaine.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. – Madam President, I have taken note of your comments and your observations. I will not address every point you have raised here, but will focus on just a few points to conclude.

The success of the skills agenda will depend on the commitment and active engagement of many players, as we have just discussed. We think first and foremost of Member States and regional authorities, and I am happy that just yesterday Member States confirmed their commitment. This is very important. We also need businesses, trade unions, education and training institutions and NGOs – as well, of course, as workers and learners themselves. The European Parliament has a key role to play in raising the political profile of this debate, both in Europe and in your home countries. You are indeed active and valued partners in shaping our initiatives, and I want to thank you again for your input and for your continued support.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet während einer späteren Tagung statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. – Manapság a fiataloknak olyan általános transzverzális készségekre van szükségük, mint például a kritikus gondolkodás, felelős döntéshozatal képessége, konfliktuskezelés és kreativitás, melyek hozzájárulnak, hogy aktívan részt vegyenek a társadalmi életben. Kutatások szerint az alapkészségek, valamint a digitális készségek területén alacsony jártassággal rendelkező felnőttek magas aránya alacsonyabb termelékenységi szintekhez, valamint gyengébb versenyképességi kilátásokhoz köthető. Ez nemcsak az egyénekre nézve jelent hátrányt, hanem rendkívül költséges a gazdaság és a társadalom egésze számára is. Üdvözlöm a Bizottság javaslatát a Készséggarancia létrehozásáról. A készségekkel kapcsolatos kereslet és kínálat közötti eltérések, valamint a készségek hiánya nemcsak a termelékenységet és a növekedést érintheti hátrányosan, hanem a tagállamokon belüli és a tagállamok közötti szociális helyzetet is.

Támogatom azt a javaslatot, amely szerint a tagállamoknak létre kellene hozniuk az. ún. Készséggaranciát, amely hozzáférést biztosítana az alapoktatási és -képzési rendszerből kimaradó felnőttek számára, akikre nem vonatkozik az Ifjúsági Garancia. Ez lehetővé tenné számukra: az írás-olvasási, számolási és digitális készségek minimális szintjének elsajátítását, és/vagy EKKR 4. szintű vagy azzal egyenértékű képesítés felé haladást szélesebb körű készségek elsajátításával.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. – Per ridurre il numero di adulti scarsamente qualificati in Europa la Commissione ha proposto di istituire una "garanzia per le competenze". L'iniziativa dovrebbe aiutare gli adulti scarsamente qualificati ad acquisire un livello minimo di competenze alfabetiche, matematiche e digitali. Questa proposta contiene, a mio avviso, alcune lacune che andrebbero colmate. La Commissione invita gli Stati membri a mettere a punto in tempi brevi un piano d'azione per l'attuazione di questa "garanzia per le competenze" senza prevedere un meccanismo o un organo incaricato di sostenere gli Stati membri nell'elaborazione e nel monitoraggio di tale piano. Inoltre questa iniziativa andrebbe sviluppata senza finanziamenti supplementari, cosa che mi sembra molto difficile. La Commissione fa riferimento al ricorso a diversi fondi dell'UE, ad esempio il Fondo sociale europeo e il programma Erasmus+, ma senza definire procedure appropriate che permettano la combinazione di questi diversi finanziamenti senza creare oneri burocratici. Un'altra lacuna della proposta che andrebbe colmata riguarda la strategia che la Commissione deve adottare per coinvolgere gli Stati membri in questa iniziativa non giuridicamente vincolante. Senza una strategia chiara che contribuisca a rendere operativa la garanzia per le competenze, i benefici potenziali rischiano di essere compromessi.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), na piśmie. – Istotną barierą wzrostu w wielu państwach członkowskich jest fakt, iż znaczna część społeczeństwa nie ma wystarczających umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Problemem nie są jedynie osoby przedwcześnie kończące edukację, ale coraz powszechniejszy wtórny analfabetyzm. Wielu specjalistów zwraca uwagę na niepokojące zjawisko utraty umiejętności czytania ze zrozumieniem, tworzenia bardziej rozbudowanych wypowiedzi pisemnych czy też dokonywania prostych obliczeń matematycznych. Dlatego z pełnym przekonaniem popieram inicjatywę Komisji Europejskiej na rzecz ustanowienia gwarancji umiejętności.

Eksperci są zgodni, iż tradycyjny model edukacyjny, jaki znamy chociażby z własnego doświadczenia bądź też doświadczenia naszych dzieci, nie odpowiada w pełni na wyzwania XXI wieku. Do tej pory żaden kraj nie stworzył idealnego systemu edukacyjnego, z którego wszyscy mogliby czerpać. Aby w pełni wykorzystać już istniejące strategie polityczne, instrumenty oraz fundusze, powinniśmy uczyć się od siebie nawzajem i wykorzystywać pomysły, które z dużym powodzeniem funkcjonują w wielu państwach członkowskich.

Czy tworząc gwarancje na rzecz umiejętności, Komisja Europejska planuje skupić się na wymianie dobrych praktyk i zachęcić państwa do wdrożenia pomysłów, które już zostały sprawdzone i przynoszą efekty?

 
  
MPphoto
 
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D), kirjallinen. – Kannustan komissiota tarkastelemaan näyttötutkintokäytäntöjä (competence-based examinations) jäsenmaissa. Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintona. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen. Näyttötutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Kaikkia tulisi kohdella potentiaalisina korkea-asteen opiskelijoina, joten polkujen varmentaminen mitä erilaisimmin keinoin on hyväksi. Yksi tällainen keino ovat aikuisten näyttötutkinnot, joilla voidaan todentaa ammattitaitonsa työelämässä hankkineiden osaaminen. Elinikäisen oppimisen hengessä EQF-4-tasoisen tutkinnon tulisi myös antaa valmiudet päivittää osaamista koko työuran ajan ja tarvittaessa jatkaa opintoja korkea-asteella.

 
  
MPphoto
 
 

  Verónica Lope Fontagné (PPE), por escrito. – En primer lugar, quisiera mostrar mi pleno apoyo a la propuesta de la Comisión de establecer una Garantía de Capacidades. Si la propuesta se implementa de forma efectiva en todos los Estados miembros, si se orienta a sectores con potencial actual y futuro y, sobre todo, si cuenta con el apoyo y la colaboración de los interlocutores sociales, y en particular de los sectores educativo y empresarial, podremos conseguir que millones de ciudadanos europeos con bajas cualificaciones mejoren su empleabilidad y accedan al mercado laboral con mayor facilidad, fomentando así una mayor cohesión social. Sin embargo, muchas zonas rurales europeas y españolas, como la mía, Aragón, son regiones con un fuerte problema de despoblación y de dispersión de población, que carecen de una red de banda ancha adecuada, lo que dificulta aún más su desarrollo empresarial y económico. No discuto la importancia capital de los conocimientos digitales, pero me pregunto si disponemos de las infraestructuras necesarias para su desarrollo formativo y empresarial. Si no tenemos en cuenta estas distintas realidades territoriales, corremos el peligro de convertir una propuesta destinada a mejorar la empleabilidad de los ciudadanos europeos con bajas cualificaciones en la condena a muerte de muchos pequeños municipios europeos.

 
  
MPphoto
 
 

  Krystyna Łybacka (S&D), na piśmie. – Dwa podstawowe wyzwania, które stoją przed gwarancją na rzecz umiejętności, to uzupełnienie niedoborów kwalifikacji wśród obywateli UE oraz ich lepsze dopasowanie do rynku pracy. W tym kontekście podkreślam olbrzymią rolę nowoczesnych systemów edukacyjnych, które powinny skupiać się na kształtowaniu kompetencji podstawowych i szerszego zakresu umiejętności niezbędnych na rynku pracy teraz i w przyszłości, w tym umiejętności cyfrowych, przekrojowych, technicznych i społecznych.

Zwracam się także do Komisji o wsparcie państw członkowskich w modernizacji programów edukacyjnych, tak aby skuteczniej identyfikować, aktywować i rozwijać umiejętności i kwalifikacje Europejczyków.

Finalnie podkreślam, że umiejętności mogą przełożyć się na lepsze wyniki gospodarcze i społeczne, jeśli będą dla wszystkich klarowne i skutecznie wykorzystywane w całej Unii. W tym kontekście musimy zadbać o ich jakość, przejrzystość i uznawalność w innych państwach członkowskich. Zwracam także uwagę na znaczenie uznawania i potwierdzania kompetencji i kwalifikacji zdobytych w ramach edukacji pozaformalnej, co jest w szczególności ważne dla osób o niższych kwalifikacjach, bezrobotnych, zagrożonych bezrobociem i dla tych, którzy muszą zmienić swoją ścieżkę kariery.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. – Podržavam donošenje Jamstva za vještine koje će pomoći odraslim osobama koje su prerano napustile sustav obrazovanja, iz najčešće objektivnih razloga, da steknu osnovne kvalifikacije i uključe se na tržište rada. S obzirom na slobodu koju imaju u načinu provedbe, pozivam države članice da brzo i odlučno krenu u provedbu ovog programa. Za njega se nažalost ne izdvajaju dodatna sredstva iz europskog proračuna, ali je prihvatljiv za financiranje iz postojećih programa i ESI fondova, stoga je za uspjeh samo važna učinkovita realizacija. Ovaj će program pridonijeti jačanju cijelog društva jer je širenje osnovnih vještina na što veći broj stanovnika korak prema društvu socijalne pravednosti, znanja i konkurentnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. – Σύμφωνα με μελέτες, 70 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν διαθέτουν επαρκείς δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής και ακόμη περισσότεροι έχουν ελλιπείς δεξιότητες αριθμητικής και ψηφιακών γνώσεων. Έτσι έρχονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 56% των ατόμων μεταξύ 16 και 74 ετών στην Ελλάδα δεν διαθέτει καν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε 41%. Παρόλο που το 39,4% των Ελλήνων ηλικίας 30-34 ετών έχει λάβει ανώτερη εκπαίδευση, μόνο το 47,4% των πτυχιούχων απασχολούνται, σε αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι σχεδόν διπλάσιος (80,5%). Η ελληνική αγορά εργασίας προσφέρει σε ικανούς νέους υψηλών προσόντων ελάχιστες ευκαιρίες, αναγκάζοντάς τους να αυτοαπασχοληθούν ή να μεταναστεύσουν. Βάσει των στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος, η Πατρίδα μου η Ελλάδα κατέχει την τέταρτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη μαζικότητα της μεταναστευτικής εκροής αναλογικά με το εργατικό δυναμικό της. Μόνο το 2013, περισσότερο από το 2% του συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας έφυγε για να δουλέψει στο εξωτερικό. Οι νέοι αποτελούν τους βασικούς εγγυητές μας για το μέλλον της χώρας. Πρέπει να καταργήσουμε τα μνημόνια εξαθλίωσης που αναγκάζουν τα παιδιά μας να ξεριζωθούν, αναζητώντας μια δήθεν καλύτερη ζωή.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. – Il existe aujourd’hui beaucoup de certifications et de qualifications différentes au sein de l’Union européenne. Cette diversité, qui constitue une richesse pour chaque État membre, peut parfois apparaître comme un frein au recrutement. Le constat de cette diversité avait mené, en 2008, à la mise en place d’un "cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie". Les objectifs de ce cadre n’ont pas été remplis. Il est dès lors nécessaire, aux yeux de la Commission, de réviser ce système avec une nouvelle recommandation. Pourtant, en 2016, la Commission n’a pas plus d’études qu’en 2008. Elle n’est pas en mesure d’évaluer la valeur de la formation générale et professionnelle d’un pays à un autre. Or c’est en partie cette valeur qui permettrait de garantir des compétences équivalentes. Dans le même sens, elle ne peut garantir la perméabilité entre les différents systèmes de formation. Vous utilisez le terme d’harmonisation, mais en réalité vous devriez parler de nivellement vers le bas! En effet, les disparités sont trop importantes pour procéder à une telle harmonisation sans baisser les critères de qualification et de compétences. Par ailleurs, certaines spécificités nationales se trouvent, encore une fois, menacées par ce système.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), în scris. – Astăzi principala problemă pe piața muncii este nivelul și tipul de calificare pe care îl au cetățenii europeni. Discrepanța între formările oferite de școli și universități și competențele cerute potențialilor angajați, lipsa de îndrumare a tinerilor în cariera profesională, absența unei burse transparente a locurilor de muncă sau incapacitatea sistemului de formare de a dezvolta aptitudinile cerute de angajatori accentuează criza existentă pe piața europeană a muncii.

În acest sens, susțin demersul de a crea la nivel european o garanție a competențelor după modelul garanției pentru tineret. Această platformă ar urma să asigure accesul gratuit al unui număr important de europeni la o formare compatibilă cu piața muncii, ajutându-i să dobândească și aptitudinile necesare în activitatea de antreprenoriat.

Trebuie ca fiecare cetățean european să se simtă protejat de Uniunea Europeană, avem nevoie ca aceia aflați în dificultate să poată să își revină și să se integreze din nou pe piața muncii și este timpul pentru o reformă structurală în alocarea fondurilor europene pentru generarea de rezultate concrete pentru oameni.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. – I have always said that we cannot guarantee jobs or income to our citizens. But today we are talking about equipping people with skills, and this is a very welcome development. With this, we are making a strong political commitment to support the relentless development of our creative people.

I welcome the Commission’s Skills Guarantee. Particularly, defining digital skills as basic capabilities marks a major development in mindset – being tech savvy is a key competence in life.

In order to make the New Skills Strategy work, we should: create a culture of learning across Europe – individuals must feel disposed to learn throughout their lives and confident in doing so; ‘embed’ basic skills – integrating literacy, language and numeracy learning into other trainings for a holistic approach to learning; ensure collaboration with employers and businesses, demonstrating basic skills training is an investment rather than a cost; and, most importantly, develop a strategic perspective, bringing together an understanding of the wider context and awareness of the need to adapt or change previous practice.

Following these steps, we can truly upskill our younger and older generations. Тhis is crucial, because skills are the currency of the 21st century, they are Europe’s strongest asset.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Steinruck (S&D), schriftlich. – Ich begrüße die Kompetenzgarantie, die die Weiterbildung der Menschen und somit die Zukunftssicherung betont. 70 Millionen Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union haben Schwierigkeiten beim Lesen oder Schreiben. Noch mehr Menschen haben grundlegende Defizite beim Rechnen und im Umgang mit digitalen Geräten. Diese Defizite sind echte Armutsfallen. Der digitale Wandel macht es nötig, dass wir unsere Bürgerinnen und Bürger besser vorbereiten, damit sie sich in einer rasant verändernden Arbeitswelt 4.0 zurechtfinden können. Der technologische Fortschritt schreitet so schnell voran, dass das erworbene Wissen und die Kompetenzen immer kürzere Haltbarkeitszeiten haben. Kritisch sehe ich, dass Investitionen in die Bildung der Menschen immer noch auf der Ausgabenseite verbucht werden und damit häufig den Haushaltskürzungen der Mitgliedstaaten als Erstes zum Opfer fallen. Wir können den Pfad der Wettbewerbsfähigkeit nur beibehalten und die Europa-2020-Ziele nur erreichen, wenn wir in der Bildung besser werden. Darum meine Bitte an die Kommission und den Rat, den Sparkurs zu verlassen und zu einer intelligenten und investitionsorientierten Politik zurückzukehren.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. – Menim, da bomo s programom Jamstvo za znanja in spretnosti državljankam in državljanom Evropske unije lahko pomagali pridobiti osnovno raven ali napredovati na višjo raven pisanja, računanja ter digitalne pismenosti. Gre namreč za veščine, ki so v današnjem času, ko se trg dela hitro spreminja, nujno potrebne in bodo našim državljanom omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlovanje pa tudi bolj samostojno življenje, če govorimo o odraslih osebah.

Program ima lahko zelo pozitiven vpliv, saj bo omogočil našim državljanom, da pridobijo širok nabor znanj in spretnosti, ki bodo enako priznana po celotni EU. V Evropi se skoraj 70 milijonov oseb sooča s pomanjkanjem bralnih in pisalnih sposobnosti, še več pa je takih, ki nimajo osnovne matematične in digitalne pismenosti. Brez teh osnovnih spretnosti je tveganje, da postanejo brezposelni, revni ali socialno izključeni, še večje.

Menim, da je program za nova znanja in spretnosti bistvenega pomena ter da bodo z njegovo pomočjo naši državljani pridobili osnovne veščine in se tudi lažje zaposlili.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου