Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 23 ноември 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Внасяне на документи: вж. протокола
 6.Трансфер на бюджетни средства: вж. протокола (кратко представяне)
 7.Емисии на някои атмосферни замърсители (разискване)
 8.Резултати от 22-рата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в Маракеш (разискване)
 9.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 10.Време за гласуване
  10.1.График на месечните сесии на Парламента - 2018 г.
  10.2.Становище на Съда на ЕС относно съвместимостта на предложеното споразумение между Канада и Европейския съюз за Всеобхватно икономическо и търговско споразумение (ВИТС) с Договорите (B8-1220/2016) (гласуване)
  10.3.Емисии на някои атмосферни замърсители (A8-0249/2015 - Julie Girling) (гласуване)
  10.4.Финализиране на „Базел III“ (B8-1226/2016) (гласуване)
  10.5.Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu) (гласуване)
  10.6.Стратегическа комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga) (гласуване)
  10.7.Жестомимичен език и професионални преводачи на жестомимичен език (B8-1230/2016, B8-1241/2016) (гласуване)
  10.8.Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: Подновяване на одобрението на активното вещество бентазон (B8-1228/2016) (гласуване)
 11.Обяснение на вот
  11.1.График на месечните сесии на Парламента - 2018 г.
  11.2.Становище на Съда на ЕС относно съвместимостта на предложеното споразумение между Канада и Европейския съюз за Всеобхватно икономическо и търговско споразумение (ВИТС) с Договорите (B8-1220/2016)
  11.3.Емисии на някои атмосферни замърсители (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  11.4.Финализиране на „Базел III“ (B8-1226/2016)
  11.5.Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)
  11.6.Стратегическа комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga)
  11.7.Жестомимичен език и професионални преводачи на жестомимичен език (B8-1230/2016, B8-1241/2016)
  11.8.Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: Подновяване на одобрението на активното вещество бентазон (B8-1228/2016)
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 14.Присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените (разискване)
 15.Макрофинансова помощ за Йордания (разискване)
 16.Към окончателна система на ДДС и борба срещу измамите с ДДС (разискване)
 17.Дейности и надзор на институциите за професионално пенсионно осигуряване (разискване)
 18.План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (разискване)
 19.Нови възможности за малките транспортни предприятия (разискване)
 20.Международни споразумения в областта на въздухоплаването (разискване)
 21.Европейска енергийна сигурност (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 23.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2616 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (8731 kb)
Правна информация - Политика за поверителност