Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Debates
Thursday, 24 November 2016 - Strasbourg Revised edition

7.1. The case of Gui Minhai, jailed publisher in China
Video of the speeches
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι συζητήσεις για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού:

– Η υπόθεση του φυλακισμένου εκδότη Gui Minhai στην Κίνα (2016/2990 /RSP))

 
  
MPphoto
 

  Jakop Dalunde, författare. – Herr talman! Den svenske bokförläggaren Gui Minhai sitter fängslad sedan oktober förra året, utan rättegång, efter det att kinesiska myndigheter omhändertog honom i Thailand. Formellt sett står han anklagad för en trafikolycka, men i verkligheten är hans enda brott att han äger ett förlag och en bokhandel som ger ut och säljer böcker som inte uppskattas av den kinesiska regimen. Minhai är född i Kina men är svensk medborgare och därmed också EU-medborgare.

Minhai har nu suttit fängslad i mer än ett år. Han har ytterst begränsad tillgång till kontakt med sin familj. Hans dotter har inte fått några livstecken från sin pappa sedan i juni. Det är en fruktansvärd situation.

Svenska myndigheter har ännu inte fått tillgång till Minhai. Trots upprepade ansträngningar, vägrar de kinesiska motparterna att samarbeta, vilket är fullständigt oacceptabelt. Vi fördömer alla kränkningar av mänskliga rättigheter i Kina, såsom godtyckliga arresteringar, framtvingade bekännelser och hemliga förvar.

Vi fördömer å det kraftigaste bristen på yttrandefrihet i Kina och de repressionsmedel som används. Kina måste frige alla fredliga regimkritiker – antikorruptionsaktivister, advokater och journalister, inklusive Gui Minhai.

 
  
MPphoto
 

  Bas Belder, Auteur. – “Who will remember my father Gui Minhai?”, de titel van een opinie-artikel in de Washington Post van 17 oktober. Een ontroerende liefdesverklaring van Angela Gui aan het adres van haar ontvoerde vader, tot herfst vorig jaar een vrij man in Hongkong, publicist, boekverkoper en uitgever. Wie wil, wie zal zich mijn vader herinneren? Vandaag herinneren wij ons hier in het Europees Parlement in elk geval hardop, en op papier met een resolutie, de ongehoorde illegale vrijheidsberoving van Gui Minhai door de Chinese autoriteiten. Wat drijft de leiders van de mondiale grootmacht China tot dit brute, wrede optreden? Welke angst hebben ze eigenlijk voor burgers als Gui Minhai? Een plausibel antwoord geeft de Duitse auteur Jan-Philipp Sendker, die China al meer dan 20 jaar bereist, in zijn bijdrage aan het weekblad Die Zeit van 17 november. Naar buiten toe gedragen China's leiders zich zeer zelfbewust, maar innerlijk worden zij gedreven door angst voor de eigen bevolking. Het gevolg is een enorme vertrouwenskloof tussen regering en burgers. Het gevolg is derhalve ook dat veel Chinezen zelf hun land willen verlaten, aldus Jan-Philipp Sendker. Of dat ze plannen hiervoor smeden voor hun eigen kinderen. Ik eindig, meneer de Voorzitter, met een lichtpunt. De Chinese autoriteiten kunnen een begin van een tegenbewijs van de vertrouwenskloof leveren: de onmiddellijke vrijlating en rehabilitatie van Gui Minhai en talloze lotgenoten.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao, Autore. – Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, Gui Minhai è stato visto l'ultima volta il 17 ottobre 2015 in Thailandia. Da allora è stato in carcere in Cina senza assistenza legale e consolare. Oltre a questo, nessuna informazione sul suo stato di salute o su dove concretamente si trovi è stata data alla sua famiglia, né alle autorità svedesi.

Vorrei sottolineare il fatto che è stato rapito dalle autorità cinesi mentre viveva in Thailandia, nella sua proprietà. Le sparizioni forzate violano una serie di altri diritti umani fondamentali, poiché comprendono la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Qui, oltre alla grave violazione dei diritti umani, abbiamo anche la violazione del diritto internazionale.

Per la seconda volta in un anno, il Parlamento europeo si esprima con una risoluzione sui diritti umani in Cina. Ribadisco sia opportuno che l'Unione europea approfondisca i suoi legami economici e commerciali solo se ci saranno visibili e tangibili miglioramenti nella situazione relativa ai diritti umani, cosa che ad oggi non è avvenuta.

L'Unione deve impegnarsi affinché vengano rafforzati democrazia, Stato di diritto, indipendenza della magistratura, trasparenza e libertà d'espressione. Bisogna evitare di essere indifferenti, colleghi, soprattutto dopo questi avvenimenti che riguardano Gui Minhai.

 
  
MPphoto
 

  Lars Adaktusson, author. – Mr President, we are debating a significant urgent resolution regarding the case of the Swedish book publisher, Gui Minhai. Mr Minhai has been imprisoned without trial and without legal assistance since last autumn after being abducted in Thailand.

Thanks to three of Mr Minhai’s colleagues, who were detained as well, we now know how the Chinese regime treats publishers who dare to criticise the system. They arrest them, keep them in solitary confinement and force them to appear in front of TV cameras. This is unacceptable. It is against international conventions. Freedom of speech and freedom of expression are fundamental human rights. China persistently violates these rights. It is time for the EU to speak out against the communist regime in Beijing. It is time for the immediate release of Mr Gui Minhai.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri, Autore. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nove mesi di distanza dalla risoluzione di urgenza del Parlamento europeo sul caso degli editori scomparsi, rimane il mistero sulla sorte di Gui Minhai. Questo caso riporta alla ribalta il tema della libertà di espressione in Cina, lesa ancora una volta dalle più recenti norme introdotte nel paese.

L'entrata in vigore delle nuove regole sulla gestione delle ONG straniere, prevista per il gennaio 2017, metterà al bando tutte le organizzazioni che non saranno registrate presso il ministero della Sicurezza pubblica, mentre la legge sulla sicurezza informatica, promulgata all'inizio di novembre, non farà altro che dare maggiore legittimità alla nota politica di censura della rete perseguita dalle autorità cinesi. Il governo di Pechino impiega ogni mezzo a disposizione per impedire che Internet venga utilizzato come canale di informazione e per ostacolare l'operato delle ONG internazionali.

Con la risoluzione di oggi rivolgiamo alle autorità cinesi un appello per la liberazione di Gui Minhai e un invito a riconsiderare la legislazione corrente, al fine di garantire uno spazio adeguato alle espressioni della società civile.

 
  
MPphoto
 

  Malin Björk, författare. – Herr talman! Gui Minhai har suttit fängslad i över ett år nu, och svenska myndigheter har bara fått träffa honom vid två tillfällen. De svenska myndigheterna har bett om kinesiska myndigheters fulla stöd för att våra svenska medborgare, liksom andra försvunna personer, ska få sina rättigheter skyddade. Varken Gui Minhais familj eller den svenska regeringen har blivit informerad om några formella anklagelser mot honom eller var han formellt sitter frihetsberövad.

Mina tankar går också i dag till Minhais dotter Angela som arbetar för att få sin pappa frigiven och hem i säkerhet. Att inte veta vad som har hänt och att inte få ha kontakt med sin familj är i sig ett brott.

Gui Minhais försvinnande är liksom flera andra en del av ett mönster där mediefrihet, yttrandefrihet och det fria ordet kränks. Politiska fångar har andra talare nämnt. FN:s kommitté mot tortyr har utryckt allvarlig oro över konsekventa rapporter från olika källor om fortsatta olagliga frihetsberövanden i icke erkända och inofficiella interneringsanläggningar.

EU har sagt att de ska hålla en ny runda i människorättsdialogen med Kina snart. Jag skulle vilja säga så här: Det går inte att vara en handelspartner och inte ha respekt för mänskliga rättigheter. Jag tycker att EU ska bli mycket tydligare och sluta hyckla. Människorättsklausulen måste kunna aktiveras när länder bryter så uppenbart mot dessa rättigheter.

Vi vill med denna resolution, som nästan alla politiska grupper här i parlamentet har ställt sig bakom, vara tydliga med att vi nu kräver Minhais omedelbara frigivning. Vi kräver att yttrandefriheten och mediefriheten och det fria ordet stärks.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský, za skupinu PPE. – Já bych chtěl k tomuto případu říci, že dodržování lidských práv v Číně považuje EU, potažmo i Evropská lidová strana, za stejně důležité jako výborné obchodní vztahy. Únosy lidí z jakéhokoli jiného státu zpět do Číny jsou absolutně nepřijatelné a budou vždy pro EU absolutně nepřijatelné.

EP požaduje, aby všichni Číňané, včetně vydavatelů, šéfredaktorů, žurnalistů a blogerů dostali prostor pro vyjádření svých názorů bez strachu z jakéhokoli postihu. Svoboda slova je základem všech zdravých společností a je potřeba v tomto smyslu s Čínou poměrně tvrdě diskutovat. Vyřešením tohoto případu se určitě zlepší vztahy mezi EU a Čínou, nicméně tímto případem náš zájem o lidská práva v Číně rozhodně nekončí.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen, on behalf of the S&D Group. – Mr President, the kidnapping of booksellers by the Chinese enforcement agencies is a clear violation of international law. I am the Chair of the China Delegation in this House, and my political Group, the S&D, fully supports the ‘one China, two systems’ principle, but we cannot accept this arbitrary intervention.

What does China fear about the booksellers? Stories about corruption and misbehaviour by high-ranking officials in Beijing? Okay, but freedom of expression should not be compromised. This kidnapping of booksellers is a symptom of the generally miserable situation with regard to freedom of expression, and of the intimidation of journalists and bloggers in mainland China.

It is of a piece with the NGO law, which restricts civil society enormously, and the censorship in cyberspace on the grounds of combating terrorism. The European institutions need to engage with China’s counterparts to address these issues: we cannot accept this restriction of freedom of opinion. But unfortunately, to my knowledge, China is downplaying the next human rights dialogue in Brussels: I heard that they are sending only a very low-ranking official. This is not a good sign.

I hope that trust and cooperation between the EU and China can be increased, even on these difficult questions.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie. – We kennen natuurlijk de talloze gevallen in China waarbij mensenrechtenverdedigers, schrijvers, dissidenten te maken krijgen met bedreiging, willekeurige arrestatie, detentie op onbekende plekken, oneerlijke processen, huisarrest en zelfs marteling. Nieuwe Chinese wetgeving geeft de autoriteiten vrijwel onbeperkte bevoegdheden om burgers op basis van vage omschrijvingen te arresteren, vast te houden op onbekende plekken en tot langdurige gevangenisstraffen te veroordelen. China gaat heel ver en achtervolgt mensen tot buiten zijn grenzen. We maken ons vandaag zorgen om uitgever Gui Minhai, burger uit Hongkong die uit z'n flat in Thailand is ontvoerd en naar China is gesmokkeld. En die nadien op de Chinese staatstelevisie verscheen met een bizarre bekentenis. Vier andere verdwenen collega's van hem zijn intussen terecht. Er zijn veel vragen, maar weinig of geen antwoorden. Waar en hoe wordt hij vastgehouden? Heeft hij toegang gehad tot een advocaat of bezoek en zo niet, waarom niet? Opereren Chinese politiediensten tegen de afspraken in op het grondgebied van Hongkong? We vragen opheldering en een engagement van de EU om met China een echte en duidelijke mensenrechtendialoog te voeren.

 
  
MPphoto
 

  Urmas Paet, fraktsiooni ALDE nimel. – Euroopa Liidu välissuhtlus peab selgelt põhinema inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse järgimisel ja seda loomulikult ka suhetes Hiinaga. Rootsi kodaniku Gui Minhai kadumine on järjekordne näide sellest, et vaba sõna kasutamine toob selles riigis kaasa repressioone. Euroopa Liidul on kohustus suhetes Hiinaga järjepidevalt inimõiguste temaatikat adresseerida nii Euroopa Liidu tasandil kui ka riikidel kahepoolsetes suhetes. Hiinal tuleks ratifitseerida kodaniku- ja poliitiliste õiguste kokkulepe ja alla kirjutada ja ratifitseerida ka kõigi isikute pealesunnitud kadumiste vastu võitlemise rahvusvaheline konventsioon.

Hiina soovib olla üks mõjukamaid riike maailmas. Jah, tal on selleks potentsiaali, kuid poliitilise ja majandusliku mõjuga kaasneb ka vastutus. Vastutus inimelude ja inimeste vabaduste ja inimõiguste austamise tagamisel. Selleks, et Hiina saaks ka tegelikult oma potentsiaali maailmas rakendada, on hädavajalik, et ka inimõiguste austamine jõuaks selles riigis adekvaatsele tasandile.

 
  
MPphoto
 

  Diane James (NI). – Mr President, Gui Minhai, also known as Michael Gui, is a Chinese—born Swedish scholar and, importantly from my point of view, a Hong Kong—based book publisher. He was a prolific author, and probably still would be but for his current situation, of books regarding Chinese politics and political figures.

He went ‘missing’, presumed abducted, 13 months ago. As a British MEP, I am citing his case today given the relationship between the United Kingdom and China following the handover of Hong Kong. Gui Minhai appears – and I emphasise ‘appears’ – to have been the subject of an unlawful rendition by Chinese law enforcers. If so, international law has been violated by his kidnappers. This abduction and that of his colleagues represents enforced disappearance, which violates a range of fundamental human rights. No country has the right to snatch people and then hold them against their will, seemingly with the involvement and connivance of a national government.

I today call upon China to release Gui Minhai and his colleagues and, in doing so, to demonstrate to the world its adherence to human rights legislation. In doing so, China will gain international respect and acclaim for such action. I would be delighted to initiate such appreciation and acknowledgment in this parliamentary chamber as soon as Guy Minhai is released.

 
  
  

VORSITZ: ALEXANDER GRAF LAMBSDORFF
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda (PPE). – Bohužel dnes musíme znovu apelovat na Čínu, aby dodržovala základní lidská práva, zásady spravedlivého procesu a dokonce své vlastní normy vztahující se na území Hongkongu.

Případ švédského občana Kueje Min-chaje, který je stále zadržován neznámo kde za provozování legálních aktivit v Hongkongu, nám znovu připomíná, že v úsilí o dodržování základních lidských práv nesmíme polevit, a to ani v zájmu zlepšení obchodních vztahů. To zejména mluvíme-li o zemi, která praktikuje nucené odebírání orgánů z těl vězňů. Musíme Čínu neustále přesvědčovat, že dodržování vlastních předpisů a mezinárodních standardů není projevem slabosti, ale naopak projevem zdravého sebevědomí a předpokladem respektu ze strany mezinárodního společenství.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel mese di gennaio cinque editori, critici nei confronti del governo cinese, sono spariti nel nulla. La storia dei librai di Hong Kong ha cominciato a rimbalzare sui siti di tutto il mondo, destando sdegno e preoccupazione.

Le interrogazioni sulla sorte dei librai scomparsi sono molteplici. Preoccupazioni destano le notizie dell'arresto da parte del governo cinese di Gui Minhai, cittadino svedese cinquantunenne, proprietario della casa editrice Mighty Current di Hong Kong. Attivisti per i diritti umani ritengono che Gui Minhai, scomparso dall'ottobre scorso, sia in stato di detenzione a causa di un libro non ancora pubblicato sulla vita privata del Presidente cinese. Tutto questo avviene in un clima di grande inquietudine.

Agnes Chow, una delle più attive figure del movimento Occupy, aveva registrato un videomessaggio in cui chiedeva, per questi fatti, aiuto al mondo intero. Ed è questo appello, anche questa volta, che voglio girare all'Assemblea.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Kuej Min-chaj je dalším občanem Švédska žijícím v Hongkongu, který byl unesen a je vězněn neznámo kde. Je to tento případ a mnoho dalších, které zmiňujeme v našem usnesení.

Čína se zavázala v případě Hongkongu respektovat princip jedna země dva systémy, včetně dodržování osobních svobod obyvatel. Svým nynějším počínáním se Čína staví do role nevěrohodného partnera pro země EU. Vítám proto apel EP na to, aby se propuštění Kueje Min-chaje a dalších zmizelých osob stalo tématem při příštích oficiálních jednáních mezi představiteli EU a Číny. Čína musí vědět, že nám na lidských právech záleží, že dodržování lidských práv a transparentnosti je součástí moderních obchodních dohod. Dodržování práv a právního státu je v zájmu i našich podnikatelů působících v Číně.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κύριε Πρόεδρε, η Κίνα έχει μια ανοιχτή οικονομία, μια ανοιχτή αγορά και αυτό την βοήθησε στο να έχει οικονομική ανάπτυξη. Όμως, οφείλει να έχει και μια ανοιχτή κοινωνία. Οφείλει να σέβεται τη δημοκρατία, την ελευθερία, το κράτος δικαίου και το διεθνές δίκαιο.

Η περίπτωση που συζητούμε σήμερα του Gui Minhai, ο οποίος είναι Κινέζος πολίτης, αλλά ταυτόχρονα έχει και σουηδική υπηκοότητα, είναι συγκλονιστική, διότι σύμφωνα με τις καταγγελίες έχει εξαφανιστεί, έχει απαχθεί και είναι φυλακισμένος. Αυτό προξενεί τεράστια ερωτηματικά και, ταυτόχρονα, αγωνία για την τύχη του.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι στην αρχή του χρόνου χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στους δρόμους του Χονγκ Κόνγκ, διαμαρτυρήθηκαν για την εξαφάνιση πέντε βιβλιοπωλών και για τις επιθέσεις που είχαν δεχθεί οι δημοσιογράφοι, επειδή εξέφρασαν τις απόψεις τους. Ζητούμε λοιπόν την άμεση απελευθέρωση του Gui Minhai και ζητούμε λεπτομερείς πληροφορίες για το πού βρίσκεται και ποια είναι κατάστασή του.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Neven Mimica, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members, since his disappearance from Thailand in October 2015, the EU has closely followed the case of the Hong Kong resident and Swedish citizen Gui Minhai, associated with the publishing house Mighty Current. Immediately after he resurfaced, in an attempt to ensure his well-being and whereabouts the Swedish Government started working on his case. In a concerted effort the European Union expressed its concerns about his case to Hong Kong and Chinese authorities at high-level political meetings and through written statements. The head of the EU office to Hong Kong made numerous inquiries to the Chief Executive, Secretary of Justice and Ministry of Foreign Affairs Commissioner. Additionally, the head of the EU delegation to China inquired with the Ministry of Foreign Affairs in Beijing. Consequently, the EU has seen reports that Sweden succeeded in securing consular access to Mr Gui, who remains in detention in China.

The European Union is not in a position to publicly comment on the consular contacts and the efforts of the Swedish Government. However, given certain aspects of this consular case, most notably Mr Gui’s disappearance from Thailand and his publicly broadcast statement after resurfacing in China, the European Union remains deeply concerned. The European Union finds the practice of public broadcasting of so-called ‘confessions’ by Chinese and EU citizens unacceptable. The European Union believes that this case is a serious challenge to Hong Kong’s Basic Law and the ‘one country, two systems’ principle, as it raises serious concerns about the application of China’s criminal law to acts that are not punishable under Hong Kong law.

Gui Minhai’s case is also part of a worrying trend that calls into question China’s respect for the rule of law and for its international human rights obligations, not least freedom of speech. The European Union expects that Mr Gui will be released immediately after serving his traffic-related crime sentence. The European Union continues to be concerned at the case of Gui Minhai and stands ready to work together with all actors and authorities concerned.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet im Anschluss an die Aussprache statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. – The EU and China are two of the biggest traders in the world. China is EU’s second largest trading partner and world’s second fastest growing economy. Despite its huge economic success, China continues systematically to violate a wide range of fundamental human rights, including freedom of expression, association, assembly, religion and minority rights. The ongoing illegal detention of Mr Gui Minhai (Swedish and EU citizen) is another proof that China continues to criminalise freedom of expression and to target peaceful government critics, anti-corruption activists, lawyers and journalists. Therefore, I call on Chinese authorities to release immediately Mr Minhai and all Chinese citizens who dare to express themselves freely despite repression and intimidation by Chinese authorities. Furthermore, I call on the EU to put preservation and protection of human rights as a top priority in its relations with China.

 
Legal notice - Privacy policy