Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2120(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0351/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0351/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0473

Συζητήσεις
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

7.18. Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας (A8-0351/2016 - Jens Geier)
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Il regolamento che ha stabilito il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (QFP) autorizza il ricorso allo strumento di flessibilità per permettere il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere altrimenti finanziate nella cornice dei massimali disponibili di una o più rubriche del QFP. La Commissione europea, dopo aver considerato tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti, propone di mobilizzare lo strumento di flessibilità nel 2017, per un importo pari a 530 milioni di euro oltre il massimale, per finanziare misure di gestione della crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza. Pur favorevole alla massima flessibilità all’interno del QFP e conscia dell'importanza di fronteggiare la crisi migratoria, rimango contraria al fatto che, invece di cercare riassegnazioni da linee di bilancio meno prioritarie, si faccia ricorso a questi strumenti "speciali" previsti dal QFP. Ritenendo che in tal modo non sia possibile affrontare in maniera strutturale il problema del bilancio e delle attuali crisi, mi sono astenuta.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson and Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. – The file sought for flexibility instruments to allow the financing of clearly identified expenditure. However, it sought to use this flexibility to increase security spending under the guise of helping with migration and the refugee crisis.

While I fully support the increase in expenditure related to the ongoing humanitarian crisis with thousands of people fleeing conflicts in Syria and Iraq, I do not support either the proposed increase in expenditure for security measures, or the expenses related to the EU-Turkey declaration on refugees.

The increased security measures and the EU-Turkey declaration aim to bolster ‘Fortress Europe’ thereby preventing refugees from excising their right to seek asylum as laid down in Article 18 of the Charter of Human Rights. Therefore, I voted abstention.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ La Commission propose de mobiliser l’instrument de flexibilité en 2017 à hauteur de 530 millions d’euros, soit le plafond maximal autorisé. Cette somme servira à financer le soutien à des mesures destinées à gérer la crise des migrants.

Ces sommes mobilisées iront ainsi financer la politique de l’asile et de l’intégration des réfugiés, ce qui est inacceptable. Toute somme mobilisée devrait l’être exclusivement pour le retour des clandestins dans leurs pays d’origine. J’ai évidemment voté contre ce rapport inacceptable.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I oppose further spending of UK taxpayers’ money on additional EU projects, and therefore voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už pranešimą dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms dabartinei migracijos, pabėgėlių ir saugumo krizei spręsti, finansuoti. Išnagrinėjus visas galimybes perskirstyti įsipareigojimų asignavimus pagal 3 išlaidų kategoriją, paaiškėjo, kad įsipareigojimų asignavimams yra būtinas mobilizuoti lankstumo priemonės lėšas. Kadangi 2017 m. 3 išlaidų kategorijos viršutinės ribos neleidžia tinkamai finansuoti neatidėliotinų priemonių migracijos, pabėgėlių ir saugumo srityse, todėl sutinku, kad būtų mobilizuota 530 mln. EUR. įsipareigojimų asignavimaų suma pagal lankstumo priemonę.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Balczó (NI), írásban. ‒ A jelentés a Rugalmassági Eszköznek a jelenlegi migrációs, menekültügyi és biztonsági válság kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozására történő igénybevételéről szól.

Mint ismeretes, a rugalmassági eszközt 1999-ben hozták létre azzal a céllal, hogy ha valamelyik költségvetési cél (költségvetési sor) felső határát elérték és még szükség lenne további kifizetésekre, ezt a rugalmassági eszköz segítségével megtehessék, anélkül, hogy a költségvetés egészét újra kellene tárgyalni. A rugalmassági eszköz kezdetben évi 200 millió euró volt, jelenleg 471 millió euró, de ha nem használták fel átvihető volt a következő évekre.

A jelen esetben a Bizottság annak érdekében javasolja a Rugalmassági Eszköz igénybevételét, hogy a 3. fejezet (Biztonság és uniós polgárság) felső határértékén felül 530 millió euróval ki lehessen egészíteni az Unió 2017. évi általános költségvetésében szereplő forrásokat a migráció, a menekültügy és a biztonság területén hozott intézkedések finanszírozására. A jelentés azt is felveti, hogy a rugalmassági eszköz éves összegét 2 milliárd euróra kell növelni.

Támogassuk a rugalmassági eszköz felhasználását és összegének növelését is, mert a migránshelyzet kezelése ezt megkívánja.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ La Commission propose de mobiliser l’instrument de flexibilité en 2017 à son niveau maximal, c’est à dire 530 millions d’euros. Cette somme servirait à financer la politique d’asile et d’intégration des «réfugiés», en réalité des clandestins, des migrants économiques qui ont vocation à retourner au plus vite dans leurs pays d’origine. Tout argent dépensé par rapport à la crise des migrants devrait l’être pour les renvoyer chez eux et les empêcher de (re)venir. J’ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J’ai approuvé ce rapport qui soutient la mobilisation de l’instrument de flexibilité pour un montant de 530 millions d'EUR en crédits d’engagement afin de financer des mesures en faveur des migrants et des réfugiés.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione Geier sulla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte all'attuale crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza. Si tratta di un provvedimento di natura tecnica che ha come scopo quello di approvare la mobilizzazione dello strumento di flessibilità per un importo pari a 530 milioni di euro in stanziamenti d'impegno in vista delle sfide che l'Unione si trova ad affrontare. Il testo sottolinea inoltre la necessità di una riflessione per quanto riguarda il futuro del bilancio dell'UE che dovrebbe prevedere, in futuro, una maggiore flessibilità, prevedendo anche un incremento di due miliardi di euro su base annua per lo strumento di flessibilità.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Al igual que en la Movilización del Margen para Imprevistos en 2017, voto en contra. En esta ocasión se moviliza otro instrumento financiero, un total de 530 millones durante cuatro años a precios actuales. Estos instrumentos utilizan la ingeniería económica y para no proceder a un cambio sustancial en el Presupuesto de la Unión, que es escaso, y ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias en la crisis de migración. Y mezclan términos securitarios con la ayuda humanitaria. Desde mi punto de vista no debería militarizarse este tipo de crisis, ni usarse este tipo de instrumentos para aparentar una supuesta ayuda que no se está dando, sino avalando.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He apoyado este informe sobre la Movilización del Instrumento de Flexibilidad para financiar medidas presupuestarias inmediatas para hacer frente a la actual crisis de la migración, los refugiados y la seguridad. La cantidad movilizará será de 530 millones de euros en créditos compromiso y, reiteramos la opinión de que sin perjuicio de la posibilidad de movilizar los créditos de pago para líneas presupuestarias específicas, por medio del Instrumento de Flexibilidad sin una movilización anterior de los compromisos, los pagos derivados de compromisos movilizados previamente mediante el Instrumento de Flexibilidad solo pueden contabilizarse por encima de los límites máximos.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ J’ai évidemment voté contre ce rapport relatif à la proposition de la Commission de mobiliser l’instrument de flexibilité aux fins du financement de mesures budgétaires immédiates pour faire face à la crise actuelle des migrants, des réfugiés et de la sécurité.

Cet outil serait employé à hauteur de 530 millions d’euros, soit le plafond maximal autorisé. La Commission fait penser à un adolescent en crise qui, après avoir dépensé tout son argent de poche pour des dépenses superfétatoires, viendrait quémander un renouvellement auprès de ses parents.

Quand on est conscient que, selon le rapport 2014 de l'Observatoire européen du sans-abrisme, en France, le nombre de sans domicile fixe a augmenté de 44 % en 11 ans, passant de 80 000 à 150 000 personnes et que ces chiffres ne sont pas plus glorieux dans le reste de l'Union européenne (44 % en République tchèque, 29 % en Suède, 21 % en Allemagne, 17 % aux Pays-Bas et 16 % au Danemark) – en un mot, quand on voit l’état de paupérisation de nos populations européennes –, on ne peut qu’être scandalisé par la soi-disant politique migratoire de l’UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. – Lo strumento di Flessibilità fornisce fondi per affrontare spese chiaramente identificate, che non potrebbero essere finanziate dal bilancio dell'UE senza oltrepassare il tetto massimo annuale di spese di una o più rubriche del quadro finanziario pluriennale. Prima di tutto ritengo che la Commissione dovrebbe dimostrare inequivocabilmente di avere vagliato con la massima meticolosità la possibilità di reperire fondi riassegnandoli da linee di bilancio non prioritarie prima di rimettere le mani nelle tasche degli Stati membri. Pur essendo la crisi migratoria una priorità che condivido, il mio sostegno per questa rubrica sarebbe scontato se si accompagnasse a un reale e radicale cambiamento delle politiche nelle quali questi contributi sono investiti. Finché FRONTEX, EASO, FAMI verranno finanziati per favorire l'invasione dei migranti e non per bloccarne i flussi, non ho intenzione di avvallare col mio voto provvedimenti come questo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ El Instrumento de Flexibilidad está destinado a permitir la financiación de gastos claramente identificados que no pueden financiarse dentro de los límites máximos disponibles en una o más rúbricas. Tras examinar todas las posibilidades de reasignación de créditos dentro del límite máximo de gastos de la rúbrica 3 (Seguridad y ciudadanía), resulta necesario movilizar el Instrumento de Flexibilidad con objeto de complementar con un importe de 530 millones de euros la financiación disponible en el presupuesto general de la Unión para el ejercicio 2017 superando los límites máximos de la rúbrica 3 a fin de sufragar medidas en el ámbito de la migración, los refugiados y la seguridad. Mediante esta decisión, que he votado favorablemente, los créditos de pago correspondientes a la movilización del Instrumento de Flexibilidad deben distribuirse a lo largo de varios ejercicios presupuestarios, estimándose en 238,3 millones de euros en 2017, 91,0 millones de euros en 2018, 141,9 millones de euros en 2019 y 58,8 millones de euros en 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą, kuriame narinėjamos lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms dabartinei migracijos, pabėgėlių ir saugumo krizei spręsti, finansuoti. Europos Parlamentas pripažįsta, kad 2013 m. priimant dabar galiojančią daugiametę finansinę programą (DFP) į dabartinių saugumo krizių ir humanitarinių bei migracijos problemų finansinį poveikį nebuvo atsižvelgta. Be to, jis primena, kad lankstumo priemonė turi būti naudojama aiškiai nustatytoms išlaidoms, kurių negalima padengti neviršijant nustatytų vienos ar kelių išlaidų kategorijų viršutinių ribų, finansuoti. Parlamentas apgailestauja dėl to, kad Komisija nepasinaudojo DFP laikotarpio vidurio tikslinimo galimybe tam, kad atitinkamai pakoreguotų išlaidų, susijusių su migracijos, pabėgėlių ir saugumo krizės problemomis, kategorijos viršutinę ribą. Todėl Parlamentas pritaria Komisijos pasiūlymui, pateiktam atliekant DFP laikotarpio vidurio tikslinimą, kuriuo siekiama padidinti biudžeto pajėgumą reaguoti greitai ir tinkamai į nenumatytus įvykius.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ A rugalmassági eszköz 2017. évi igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat része a 2017. évi uniós költségvetés kapcsán az Európai Parlament és a Tanács tárgyaló delegációi által létrehozott megállapodásnak.

Az Európai Parlament megállapítja, hogy a 3. fejezet 2017-es felső határértékei nem biztosítanak elegendő forrást a migrációval, a menekültekkel és biztonsággal kapcsolatos sürgős intézkedések finanszírozására. Ezért egyetért a rugalmassági eszköz 530 millió euró összegű, kötelezettségvállalási előirányzatok formájában történő igénybevételével.

Ezzel sikerül elérni, hogy a migrációs válság kezelésére mozgósított forrásokat ne más, már működő EU-s programok rovására vonják el. A kohéziós és agrárpénzeket nem lehet csökkenteni a migrációs krízis kezelésére szolgáló források meghatározásakor.

A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Strinjam se z uporabo instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnih proračunskih ukrepov.

To financiranje je potrebno zaradi nujnih potreb in je treba uporabiti znatne dodatne zneske za ukrepe, namenjene ublažitvi trenutne migracijske, begunske in varnostne krize.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo Izvješće o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti u iznosu od 530 milijuna eura.

Uz ovu mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti, ukupni iznos na raspolaganju u 2017. je u potpunosti iscrpljen, a Odbor je usvojio Izvješće s velikom većinom glasova.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Je suis très défavorable au fait que des sommes allouées à d’autres objets finissent par financer la politique immigrationniste de l'Union européenne.

Je vote donc contre cette proposition de la Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Riteniamo un atto dovuto, coerentemente ai principi di sussidiarietà e di solidarietà sui cui si fonda l'Unione europea, la mobilitazione dello strumento di flessibilità per reperire le risorse necessarie al pronto finanziamento delle operazioni di assistenza e di soccorso legate al fenomeno migratorio e alla gestione delle persone rifugiate. È un tema umanitario, sociale e di sicurezza centrale la cui responsabilità ricade collettivamente sull'intero Parlamento europeo e individualmente su ciascuno di noi: dobbiamo supportare rapidamente le aree in cui l'emergenza è più forte e offrire una valida risposta collettiva per il 2017.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport vise à activer l’instrument de flexibilité en 2017 à hauteur de 530 millions d’euros, soit le plafond maximal autorisé, dans le seul but de financer l’accueil des migrants clandestins. Ces fonds financeront notamment la politique de l’asile et l’intégration des migrants clandestins dans les États membres.

Il est proprement inacceptable que l’Union européenne utilise nos impôts pour financer la submersion migratoire à laquelle une immense majorité de nos concitoyens s’oppose fermement. Toute somme mobilisée dans le cadre de la crise migratoire devrait l’être pour financer le retour des migrants clandestins dans leur pays d’origine.

À l’heure où nos concitoyens, en particulier les jeunes, sont confrontés au chômage de masse, à l’explosion de la pauvreté et à l’accroissement des inégalités sociales, il est indispensable de leur consacrer l’intégralité des fonds européens! J’ai bien évidemment voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. – În urma examinării tuturor variantelor posibile pentru finanțarea nevoilor suplimentare și neprevăzute de credite de angajament, Comisia a propus în proiectul său de buget mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru a pune la dispoziție suma de 530 de milioane EUR sub formă de credite de angajament.

În anul 2017 au fost preconizate nevoi financiare suplimentare pentru a putea răspunde eficient la criza actuală privind migrația, refugiații și securitatea, fiind nevoie așadar ca bugetul Uniunii să fie mai flexibil pentru a putea face față acestor provocări.

M-am exprimat în favoarea acestui raport deoarece consider esențială mobilizarea acestei sume în vederea acoperirii nevoilor financiare stringente aferente crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato in favore della relazione in questione che riguarda l'introduzione di misure di finanziamento volte a contrastare e gestire l'attuale crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza. La relazione approva la mobilizzazione dello strumento della flessibilità, che in questo caso corrisponde a un importo pari a 530 milioni di EURO, e il suo frazionamento sui vari esercizi di bilancio. Le urgenti esigenze richiamano la necessità di mobilizzare importi supplementari per attenuare la crisi. Ritengo essenziale che si proceda a una giusta ripartizione dei finanziamenti tenendo conto delle assolute priorità, assicurando la necessaria trasparenza. La relazione apprezza la proposta formulata dalla Commissione nell'ambito della revisione pluriennale che propone una maggiore capacità del bilancio per reagire più rapidamente agli imprevisti. La decisione verrà adottata a partire dal 1° gennaio 2017 al fine di minimizzare i termini di mobilitazione dello strumento di flessibilità.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ The file sought for flexibility instruments to allow the financing of clearly identified expenditure. However, it sought to use this flexibility to increase security spending under the guise of helping with migration and the refugee crisis.

While I fully support the increase in expenditure related to the ongoing humanitarian crisis with thousands of people fleeing conflicts in Syria and Iraq, I do not support either the proposed increase in expenditure for security measures, or the expenses related to the EU-Turkey declaration on refugees.

The increased security measures and the EU-Turkey declaration aim to bolster ‘Fortress Europe’ thereby preventing refugees from excising their right to seek asylum as laid down in Article 18 of the Charter of Human Rights. Therefore, I voted abstention.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this binding budgetary report. The Flexibility Instrument provides funding for clearly identified expenses which cannot be covered by the normal EU budget ceilings. It has a maximum of EUR 471 million per year. This specific proposal is to mobilise EUR 530 million over a four-year period to be spend on the ongoing migration, refugee and security crisis. UKIP opposes the EU spending any British taxpayer’s money.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Ψηφίσαμε ως προς την έκθεση σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας. Είναι προφανές πως η έκθεση αυτή στοχεύει στη βελτίωση των δυνατοτήτων αντιμετώπισης ζητημάτων που ταλαιπώρησαν την Ευρώπη το τελευταίο διάστημα, ενώ συνδέεται άμεσα με το προσφυγικό ζήτημα. Θεωρώ πως μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει, γι’ αυτό και ψήφισα θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelo Ciocca (ENF), per iscritto. ‒ Voto negativo per la risoluzione in oggetto. Per finanziare la gestione attuale della crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza, la Commissione propone di ricorrere allo strumento di flessibilità per un importo pari a 530 milioni di euro. Finché finanzieremo con questi importi programmi come Frontex, Easo e Fami, che vengono utilizzati per favorire l'invasione dei migranti, il problema potrà solo peggiorare.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Come era facilmente prevedibile, le spese di cui l'Unione dovrà farsi carico nel 2016 per affrontare le crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza superano di grado quanto era stato predisposto per la rubrica del bilancio relativa a "Sicurezza e cittadinanza". Conseguentemente, si impone la mobilitazione dello strumento di flessibilità per un importo pari a EUR 530 milioni in stanziamenti di impegno. Tale ammontare riflette i costi elefantiaci rappresentati per lo più dall'accoglienza di migranti e rifugiati, essi spesso sono stati pagati direttamente dagli Stati interessati e non solo in termini monetari, pertanto non posso che riporre fiducia in un'implementazione della flessibilità. Conformemente a quanto previsto dal quadro dei finanziamenti pluriennali la mobilizzazione espleta la priorità corrente di garantire più ampi margini di manovra sul bilancio comunitario. Di fatto, l'aumento della flessibilità impone che l'importo annuale dello strumento venga innalzato di almeno EUR 2 miliardi.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ I supported the report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going migration, refugee and security crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Ao longo do ano de 2016, a União tem-se confrontado com inúmeros desafios, dos quais se podem destacar a chamada crise dos refugiados e o terrorismo, com a consequente maior necessidade de recursos para estas áreas, obrigando ao reforço orçamental ao longo de 2016.

Estas necessidades manter-se-ão elevadas em 2017, pelo que, para lá do reforço das respetivas linhas orçamentais no âmbito do orçamento anual da União, o Parlamento – e bem – mobiliza desde já o instrumento de flexibilidade, num total de 530 milhões de euros. Provendo realisticamente com os meios necessários para uma efetiva solidariedade Europeia! A título de exemplo, este reforço contribuirá para melhor capacitar o Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo.

No entanto, cumpre sublinhar também que fica desde já sem qualquer margem de reforço para o próximo ano. O que coloca em evidência a necessidade de maior flexibilidade do quadro financeiro plurianual.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore del provvedimento conformemente al parere della commissione per i bilanci.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ Finanziare misure di bilancio immediate per far fronte all'attuale crisi migratoria e della sicurezza è una priorità che l'UE non può più rinviare. Pertanto, ho votato a favore di questa risoluzione che pone rimedio alle attuali mancanze. Infatti, lo strumento di flessibilità messo a disposizione dalla Commissione non ha consentito, sinora, di finanziare misure urgenti in materia di migrazione, rifugiati e sicurezza. Le istituzioni dell'UE hanno approvato la mobilitazione dello strumento di flessibilità per un importo totale pari a 530 milioni di euro in stanziamento di impegno. A mio avviso, questo rappresenta un importante passo in avanti in direzione di una gestione del bilancio europeo più flessibile per affrontare le emergenze non contemplate al momento dell'approvazione del quadro finanziario pluriennale.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Mając na uwadze sytuację, w jakiej znajduje się obecnie Unia Europejska w obszarze zniwelowania kryzysu migracyjnego, wydaje się zasadną propozycja uruchomienia m.in. instrumentu elastyczności w ramach działu 3. w projekcie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2017 w kwocie 530 mln EUR. Niemniej jednak należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, iż elastyczność budżetowa ma swoje granice i może być jedynie rozwiązaniem krótkoterminowym stosowanym w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń.

Głównym argumentem za przyjęciem tego rozwiązania jest fakt, że skutki finansowe obecnych kryzysów wewnętrznych związanych z bezpieczeństwem, jak również wyzwań humanitarnych i migracyjnych nie zostały uwzględnione w momencie przyjmowania w 2013 r. bieżących WRF.

Z aprobatą przyjąłem propozycję Komisji w kontekście rewizji śródokresowej WRF, której celem jest zwiększenie możliwości budżetowych, tak aby szybko i właściwie reagować na nieprzewidziane wydarzenia. Równocześnie należy przypomnieć, że sprawiedliwy i przejrzysty podział środków finansowych na poszczególne cele Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (Funduszu) był priorytetem Parlamentu podczas negocjacji prowadzących do przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014(1) ustanawiającego Fundusz. Mając powyższe na uwadze, zagłosowałem za przyjęciem projektu.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I am in favour of adequate financing of urgent measures in the field of migration, refugees and security. Current events have proven that the European Union needs to be flexible in order to address imminent issues and circumstances which require urgent action. It is crucially important for the Union budget to be more flexible.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Le présent rapport propose de mobiliser l’instrument de flexibilité pour compléter le financement du budget général de l’Union pour l’exercice 2017, au-delà du plafond de la rubrique 3 (Sécurité et citoyenneté), par un montant de 530 millions d’euros, afin de financer des mesures dans le domaine de la migration, des réfugiés et de la sécurité. Étant donné les défis actuels, j’ai voté en faveur du rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this binding budgetary report. The Flexibility Instrument provides funding for clearly identified expenses which cannot be covered by the normal EU budget ceilings. It has a maximum of EUR 471 million per year. This specific proposal is to mobilise EUR 530 million over a four-year period to be spend on the ongoing migration, refugee and security crisis. UKIP opposes the EU spending any British taxpayer’s money.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Les dépenses de l’Union européenne sont fixées par un cadre financier pluriannuel. Le dernier a été adopté en 2013 et prévoit les dépenses pour la période 2014-2020. Quand une dépense surpasse les prévisions et les marges d’imprévus, le seul moyen de la financer est de recourir à l’instrument de flexibilité. Afin de pérenniser le financement des actions de l’UE concernant la gestion de la crise migratoire et les défis sécuritaires auxquels elle fait face, j’ai soutenu la mobilisation de fonds de l’instrument de flexibilité, à hauteur de 530 millions d’euros, de 2017 jusqu’en 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ A Rugalmassági Eszköz 2017. évi igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat része a 2017. évi uniós költségvetés kapcsán az Európai Parlament és a Tanács tárgyaló delegációi által létrehozott megállapodásnak.

Az Európai Parlament megállapítja, hogy a 3. fejezet 2017-es felső határértékei nem biztosítanak elegendő forrást a migrációval, a menekültekkel és biztonsággal kapcsolatos sürgős intézkedések finanszírozására. Ezért egyetért a Rugalmassági Eszköz 530 millió euró összegű, kötelezettségvállalási előirányzatok formájában történő igénybevételével.

Ezzel sikerül elérni, hogy a migrációs válság kezelésére mozgósított forrásokat ne más, már működő EU-s programok rovására vonják el. A kohéziós és agrárpénzeket nem lehet csökkenteni a migrációs krízis kezelésére szolgáló források meghatározásakor.

A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. ‒ A rugalmassági eszköz 2017. évi igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat része a 2017. évi uniós költségvetés kapcsán az Európai Parlament és a Tanács tárgyaló delegációi által létrehozott megállapodásnak.

Az Európai Parlament megállapítja, hogy a 3. fejezet 2017-es felső határértékei nem biztosítanak elegendő forrást a migrációval, a menekültekkel és biztonsággal kapcsolatos sürgős intézkedések finanszírozására. Ezért egyetért a rugalmassági eszköz 530 millió euró összegű, kötelezettségvállalási előirányzatok formájában történő igénybevételével.

Ezzel sikerül elérni, hogy a migrációs válság kezelésére mozgósított forrásokat ne más, már működő EU-s programok rovására vonják el. A kohéziós és agrárpénzeket nem lehet csökkenteni a migrációs krízis kezelésére szolgáló források meghatározásakor.

A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport.

La Commission propose de mobiliser l’instrument de flexibilité en 2017 à hauteur de 530 millions d’euros, soit le plafond maximal autorisé. Il s’agit de nouveaux financements des politiques d’asile, ce à quoi nous nous opposons fermement. Au contraire, il faut favoriser le retour des clandestins dans leur pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Οι λανθασμένοι χειρισμοί της ΕΕ στην αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης, σε συνάρτηση με την εφαρμογή ενός αποτυχημένου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, οδήγησαν στην κατασπατάληση των πόρων της Ένωσης. Η χρηματοδότηση της Τουρκίας, στο πλαίσιο του υποτιθέμενου ελέγχου των μεταναστευτικών ροών, οδηγεί σε πλήρη απορρόφηση των εν λόγω διαθέσιμων κονδυλίων με αποτέλεσμα, στην περίπτωση εμφάνισης απρόβλεπτων δυσμενών καταστάσεων στο μέλλον, να μην υπάρχει η απαραίτητη ευελιξία.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ A Rugalmassági Eszköz 2017. évi igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat része a 2017. évi uniós költségvetés kapcsán az Európai Parlament és a Tanács tárgyaló delegációi által létrehozott megállapodásnak.

Az Európai Parlament megállapítja, hogy a 3. fejezet 2017-es felső határértékei nem biztosítanak elegendő forrást a migrációval, a menekültekkel és biztonsággal kapcsolatos sürgős intézkedések finanszírozására. Ezért egyetért a Rugalmassági Eszköz 530 millió euró összegű, kötelezettségvállalási előirányzatok formájában történő igénybevételével.

Ezzel sikerül elérni, hogy a migrációs válság kezelésére mozgósított forrásokat ne más, már működő EU-s programok rovására vonják el. A kohéziós és agrárpénzeket nem lehet csökkenteni a migrációs krízis kezelésére szolgáló források meghatározásakor.

A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della presente relazione poiché ritengo necessaria la mobilitazione del fondo di flessibilità per il 2017 al fine di sostenere le misure connesse alla crisi migratoria data la sua natura eccezionale che, pertanto, giustifica l'uso dello strumento di flessibilità.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto contro alla relazione in quanto c'è la necessità di cambiare totalmente le politiche sui migranti.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας, καθώς οι λανθασμένοι χειρισμοί της ΕΕ στην αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης, σε συνάρτηση με την εφαρμογή ενός αποτυχημένου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, οδήγησαν στην κατασπατάληση των πόρων της Ένωσης. Η χρηματοδότηση της Τουρκίας στο πλαίσιο του υποτιθέμενου ελέγχου των μεταναστευτικών ροών, οδηγεί σε πλήρη απορρόφηση των εν λόγω διαθέσιμων κονδυλίων με αποτέλεσμα, στην περίπτωση εμφάνισης απρόβλεπτων δυσμενών καταστάσεων στο μέλλον, να μην υπάρχει η απαραίτητη ευελιξία.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ The decision on the mobilisation of the Flexibility Instrument presented by the Commission together with the 2017 EU draft budget has to be aligned with the agreement reached in conciliation on the 2017 EU Budget.

The Flexibility Instrument for 2017 is mobilised in commitment appropriations for an amount of EUR 530 million for Security and Citizenship (heading 3). With this mobilisation of the flexibility instrument the total amount available in 2017 is fully exhausted.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ A Rugalmassági Eszköz 2017. évi igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat része a 2017. évi uniós költségvetés kapcsán az Európai Parlament és a Tanács tárgyaló delegációi által létrehozott megállapodásnak.

Az Európai Parlament megállapítja, hogy a 3. fejezet 2017-es felső határértékei nem biztosítanak elegendő forrást a migrációval, a menekültekkel és biztonsággal kapcsolatos sürgős intézkedések finanszírozására. Ezért egyetért a Rugalmassági Eszköz 530 millió euró összegű, kötelezettségvállalási előirányzatok formájában történő igénybevételével.

Ezzel sikerül elérni, hogy a migrációs válság kezelésére mozgósított forrásokat ne más, már működő EU-s programok rovására vonják el. A kohéziós és agrárpénzeket nem lehet csökkenteni a migrációs krízis kezelésére szolgáló források meghatározásakor.

A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ A Rugalmassági Eszköz 2017. évi igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat része a 2017. évi uniós költségvetés kapcsán az Európai Parlament és a Tanács tárgyaló delegációi által létrehozott megállapodásnak.

Az Európai Parlament megállapítja, hogy a 3. fejezet 2017-es felső határértékei nem biztosítanak elegendő forrást a migrációval, a menekültekkel és biztonsággal kapcsolatos sürgős intézkedések finanszírozására. Ezért egyetért a Rugalmassági Eszköz 530 millió euró összegű, kötelezettségvállalási előirányzatok formájában történő igénybevételével.

Ezzel sikerül elérni, hogy a migrációs válság kezelésére mozgósított forrásokat ne más, már működő EU-s programok rovására vonják el. A kohéziós és agrárpénzeket nem lehet csökkenteni a migrációs krízis kezelésére szolgáló források meghatározásakor.

A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor del informe para la movilización del Instrumento de Flexibilidad para financiar medidas presupuestarias inmediatas para hacer frente a la actual crisis de la migración, los refugiados y la seguridad. No obstante cabe destacar que los recursos que se ponen a disposición para este fin pueden no ser suficientes dados los retos que la Unión afronta en este campo, por lo que debemos estar preparados en caso de necesitarse fondos adicionales.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Durch die derzeitigen humanitären Herausforderungen durch Migration und Flüchtlingsbewegungen besteht ein erhöhter Finanzierungsbedarf. Mit der Inanspruchnahme des Flexibilitätsinstruments sollte die im Gesamthaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehene Mittelausstattung über die Obergrenze hinaus um 530 Mio. EUR aufgestockt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of mobilising the flexibility instrument to finance immediate budgetary measures to address the ongoing migration, refugee and security crises. I support the mobilisation of the Flexibility Instrument to complement the financing in the general budget of the Union for the financial year 2017 beyond the ceiling of heading 3 by the amount of EUR 530 million to finance measures in the field of migration, refugees and security.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra. Para hacer frente a las necesidades humanitarias y dado que los recortes del presupuesto se han hecho más severos, se recurre, una vez más, a los márgenes de flexibilidad de recursos no empleados en 2016, para poder usarlos en materia migratoria; una vez más se ven mezclados refugiados, la seguridad de las fronteras y los acuerdos con Turquía para que actúe como guardián externo de fronteras; con una, cuando menos, dudosa protección de los derechos humanos. Un total de 240,1 millones de euros para 2017 en pagos, que superará los techos de la rúbrica 3 del Presupuesto de la Unión, dedicada a Seguridad y Ciudadanía.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report adopted in the Committee on Budgets by a large majority. The Flexibility Instrument for 2017 is mobilised in commitment appropriations for an amount of EUR 530 million for Security and Citizenship (heading 3).

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. ‒ A Rugalmassági Eszköz 2017. évi igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat része a 2017. évi uniós költségvetés kapcsán az Európai Parlament és a Tanács tárgyaló delegációi által létrehozott megállapodásnak.

Az Európai Parlament megállapítja, hogy a 3. fejezet 2017-es felső határértékei nem biztosítanak elegendő forrást a migrációval, a menekültekkel és biztonsággal kapcsolatos sürgős intézkedések finanszírozására. Ezért egyetért a Rugalmassági Eszköz 530 millió euró, kötelezettségvállalási előirányzatok formájában történő igénybevételével.

Ezzel sikerül elérni, hogy a migrációs válság kezelésére mozgósított forrásokat ne más, már működő EU-s programok rovására vonják el. A kohéziós és agrárpénzeket nem lehet csökkenteni a migrációs krízis kezelésére szolgáló források meghatározásakor.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution that expresses serious concerns over the payment surplus of EUR 7 284.3 million, which is the result of major delays in the implementation of EU programmes under shared management. This paves the way for a significant accumulation of payment requests towards the end of the current MFF. It also reiterates the Commission’s conclusion that, according to the present forecasts, updated payment needs until 2020 can only be accommodated with the current ceilings if the Global Margin for Payments is fully used and if payments for special instruments are counted over and above the ceilings. It therefore asks the Commission for a definitive and unequivocal settlement of the latter issue as part of the MFF revision.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I have voted in favour since I have no objections.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Das so genannte Flexibilitätsinstrument ist in der Verordnung von 2013 zum Mehrjährigen Finanzrahmen berücksichtigt. Es kommt zur Anwendung, wenn Ausgaben in einzelnen Haushaltsbereichen anfallen, welche die im Mehrjährigen Finanzrahmen festgelegten Obergrenzen übersteigen. Die Kommission hat entsprechend die Aktivierung dieses Flexibilitätsinstruments für 2017 in der Höhe von 530 Millionen Euro beantragt, um zusätzliche Maßnahmen zur Bewältigung der Migrationskrise finanzieren zu können. Im kommenden Jahr muss genau verfolgt werden, welche Ausgaben konkret mit diesen zusätzlichen Geldern getätigt werden und welche Wirkung diese zusätzlichen Aktivitäten zur Eindämmung der Migrationsströme nach Europa zeigen. Diesbezüglich bestehen noch offene Fragen. Nichtsdestotrotz habe ich mich für die Aktivierung des Flexibilitätsinstruments entschieden und dem Bericht entsprechend zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za rješavanje migracijske, izbjegličke i sigurnosne krize koja je u tijeku jer je ta pomoć, a ujedno i fleksibilnost proračuna Unije itekako potrebna u trenutačnoj situaciji. Ovo Izvješće podržava prijedlog Komisije, odnosno mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti kako bi se sredstva u općem proračunu Unije za financijsku godinu 2017. povećala za 530 milijuna EUR iznad gornje granice naslova 3. radi financiranja mjera u području migracija, izbjeglica i sigurnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Je n’entends pas soutenir un projet dont l’ambition est de financer les politiques d’asile et d’intégration des prétendus réfugiés, alors que la seule décision évidente serait de mobiliser ces moyens pour le retour de ces populations dans leur pays d’origine.

J’ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport qui approuve la mobilisation de l’instrument de flexibilité afin de financer des mesures budgétaires pour faire face à la crise migratoire et sécuritaire que connaît l’Europe pour un montant de 530 millions d’euros en crédits d’engagement. Résoudre la crise migratoire et assurer la sécurité des Européens doit être la priorité de l’Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe dem vorliegenden Bericht nicht zugestimmt, da nicht glaubhaft dargestellt wurde, dass die finanziellen Mittel für die Bewältigung der Migration- und Sicherheitskrise nicht ausreichen würden. Die EU versucht hier, die Zustimmung zur Inanspruchnahme des Flexibilitätsinstruments in Höhe von EUR 530 Mio. zu erreichen, was ich ablehne.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ Das so genannte Flexibilitätsinstrument ist in der Verordnung von 2013 zum Mehrjährigen Finanzrahmen berücksichtigt. Es kommt zur Anwendung, wenn Ausgaben in einzelnen Haushaltsbereichen anfallen, welche die im Mehrjährigen Finanzrahmen festgelegten Obergrenzen übersteigen. Die Kommission hat entsprechend die Aktivierung dieses Flexibilitätsinstruments für 2017 in der Höhe von 530 Millionen Euro beantragt, um zusätzliche Maßnahmen zur Bewältigung der Migrationskrise finanzieren zu können. Im kommenden Jahr muss genau verfolgt werden, welche Ausgaben konkret mit diesen zusätzlichen Geldern getätigt werden und welche Wirkung diese zusätzlichen Aktivitäten zur Eindämmung der Migrationsströme nach Europa zeigen. Diesbezüglich bestehen noch offene Fragen. Nichtsdestotrotz habe ich mich für die Aktivierung des Flexibilitätsinstruments entschieden und dem Bericht entsprechend zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ A Rugalmassági Eszköz 2017. évi igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat része a 2017. évi uniós költségvetés kapcsán az Európai Parlament és a Tanács tárgyaló delegációi által létrehozott megállapodásnak.

Az Európai Parlament megállapítja, hogy a 3. fejezet 2017-es felső határértékei nem biztosítanak elegendő forrást a migrációval, a menekültekkel és biztonsággal kapcsolatos sürgős intézkedések finanszírozására. Ezért egyetért a Rugalmassági Eszköz 530 millió euró összegű, kötelezettségvállalási előirányzatok formájában történő igénybevételével.

Ezzel sikerül elérni, hogy a migrációs válság kezelésére mozgósított forrásokat ne más, már működő EU-s programok rovására vonják el. A kohéziós és agrárpénzeket nem lehet csökkenteni a migrációs krízis kezelésére szolgáló források meghatározásakor.

A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport, car il propose de mobiliser la "marge pour imprévus" du budget 2016 pour affecter 250 millions d'euros à l'accueil des migrants.

Il est à noter que les eurodéputés LR qui soutiennent François Fillon ont voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. – He votado a favor del informe sobre la movilización del Instrumento de Flexibilidad para 2017 porqué supone la movilización de créditos de compromiso por un importe de 530 millones de euros para la rúbrica 3 (Seguridad y Ciudadanía).

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Komisija je predložila mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti kako bi se sredstva u općem proračunu Unije za financijsku godinu 2017. povećala za 530 milijuna EUR iznad gornje granice naslova 3. radi financiranja mjera u području migracija, izbjeglica i sigurnosti. Zbog toga je za financijsku godinu 2017. u potpunosti iskorišten ukupni iznos dostupan za instrument fleksibilnosti.

Budući da u okviru gornjih granica naslova 3. u 2017. nije moguće na odgovarajući način financirati hitne mjere u području migracija, izbjeglica i sigurnosti, instrument fleksibilnosti mora se mobilizira u iznosu od 530 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza. Mobilizacija toga instrumenta u skladu s člankom 11. Uredbe o VFO-u još jednom upućuje na to da je prijeko potrebna veća fleksibilnost proračuna Unije, stoga sam podržala ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ V záujme účinnejšieho riešenia nepredvídaných okolností spojených s pretrvávajúcou migračnou, utečeneckou a bezpečnostnou krízou je potrebné, aby bola Únia vopred pripravená náležite reagovať na vzniknuté situácie. Preto podporujem návrh na uvoľnenie prostriedkov na tento účel z nástroja flexibility vo výške 530 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch z rozpočtu Únie na rok 2017. Umožní sa tak včas reagovať a poskytnúť pomoc dotknutým členským krajinám.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας, διότι είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce texte.

Ce texte a pour objectif de mobiliser 530 millions d’euros afin de financer des mesures destinées à gérer la crise des migrants et notamment l’intégration des réfugiés, ce à quoi nous nous opposons.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the report on mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the ongoing migration, refugee and security crisis. Supporting the report means strengthening the Flexibility Instrument, which was implemented in order to ‘allow the financing of clearly identified expenditure that cannot be financed within the limits of the ceilings’. Furthermore, the mobilisation of an amount of EUR 530 million in commitment appropriations will prove crucial in financing the measures to tackle the fields of migration, refugees and security.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Einer Inanspruchnahme des Flexibilitätsinstruments in Höhe von 530 Mio €, um die nicht ausreichenden finanziellen Mittel zur Bewältigung der Migrations- und Sicherheitskrise zu schaffen, stimme ich nicht zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ La Commission propose de mobiliser l’instrument de flexibilité en 2017 à hauteur de 530 millions d’euros, soit le plafond maximal autorisé. Cette somme servira à financer le soutien à des mesures destinées à gérer la crise des migrants. Ces sommes mobilisées iront ainsi financer la politique de l’asile et de l’intégration des réfugiés. Nous nous y opposons fermement. Ainsi, j’ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report because the extent of the ongoing migration, refugee and security crises is unprecedented. The EU’s measures to resolve them must be backed by adequate financing.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – L’instrument de flexibilité a pour objectif de permettre la gestion de dépenses qui ne pourraient être financées dans les limites des plafonds disponibles pour une ou plusieurs rubriques. L’objectif ici est de mobiliser l’instrument de flexibilité pour compléter le financement du budget général de l’Union pour l’exercice 2017 par un montant de 530 millions d’EUR afin de financer des mesures dans le domaine de la migration, des réfugiés et de la sécurité.

J’ai décidé de voter en faveur de la mobilisation de l’instrument de flexibilité pour les crédits d’engagement, car, dans l’état actuel des choses, il me semble que l’Union doit avoir les moyens d’agir pour faire face à ses responsabilités. Au nom du principe de solidarité et du respect des droits de l’homme, il est humainement impératif d’avancer dans la gestion de cette crise humanitaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the report on the Mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the ongoing migration, refugee and security crisis, since I am in agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet értelmében a Rugalmassági Eszköz azon egyértelműen meghatározott kiadások finanszírozásának lehetővé tételére szolgál, amelyeket más fejezethez vagy fejezetekhez tartozó felső határok korlátai között nem lehetett finanszírozni.

A Bizottság határozati javaslatot terjesztett az Európai Parlament és a Tanács elé, amelynek értelmében a Rugalmassági Eszközt igénybe kell venni vételét annak érdekében, hogy a 3. fejezet felső határértékén felül 530 millió euróval egészítsék ki az Európai Unió 2017. évi általános költségvetésében szereplő forrásokat a migráció, a menekültügy és a biztonság területén hozott intézkedések finanszírozására. A Költségvetési Bizottság jelentésében – figyelembe véve az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményét is – megállapítja, hogy a migráció, a menekültügy és a biztonság terén szükséges intézkedések finanszírozásához az Európai Unió 2017. évi általános költségvetésében rendelkezésre álló forrásoknak a 3. fejezet felső határain felüli kiegészítése szükséges. Azt indítványozza ezért, hogy a Parlament értsen egyet a Rugalmassági Eszköz 530 millió euró összegű, kötelezettségvállalási előirányzatok formájában történő igénybevételével, és a Bizottság erről szóló határozati javaslatát hagyja jóvá.

Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Atendendo à probabilidade de surgirem necessidades financeiras adicionais em 2017 relacionadas com a crise de segurança interna e aos atuais desafios no plano humanitário, migratório e dos refugiados, é provável que estas necessidades excedam significativamente o financiamento disponível da categoria 3.

A Comissão propôs a mobilização do Instrumento de Flexibilidade para complementar o financiamento do orçamento geral da União para o exercício de 2017, para além do limite máximo da rubrica 3, no montante de 530 milhões de EUR, para financiar medidas no domínio da migração, dos refugiados e da segurança.

Subscrevo a posição do relator, segundo a qual a mobilização deste instrumento põe uma vez mais em evidência a necessidade crucial de uma maior flexibilidade do orçamento da União.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ La Commission propose de mobiliser l’instrument de flexibilité en 2017 à hauteur de 530 millions d’euros, soit le plafond maximal autorisé. Cette somme servira à financer le soutien à des mesures destinées à gérer la crise des migrants.

Ces sommes mobilisées iront ainsi financer la politique de l’asile et de l’intégration des réfugiés, ce qui est inacceptable. Toute somme mobilisée devrait l’être exclusivement pour le retour des clandestins dans leur pays d’origine.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted for this report on the mobilisation of a Flexibility Instrument that will finance immediate budgetary measures to deal with the on-going migration, refugee and security crisis. The report will mobilise EUR 530 million in commitment appropriations for the Flexibility Instrument, to be used until 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – The file sought for flexibility instruments to allow the financing of clearly identified expenditure. However, it sought to use this flexibility to increase security spending under the guise of helping with migration and the refugee crisis.

While I fully support the increase in expenditure related to the ongoing humanitarian crisis with thousands of people fleeing conflicts in Syria and Iraq, I do not support either the proposed increase in expenditure for security measures, or the expenses related to the EU-Turkey declaration on refugees.

The increased security measures and the EU-Turkey declaration aim to bolster ‘Fortress Europe’ thereby preventing refugees from excising their right to seek asylum as laid down in Article 18 of the Charter of Human Rights. Therefore, I voted abstention.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich gegen diesen Bericht ausgesprochen, da das Geld zur Bewältigung der Migration und der Sicherheit nicht ausreicht, und eine Zustimmung würde für die Inanspruchnahme des Flexibilitätsinstruments mit einem Betrag von 530 Millionen Euro sprechen.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Pagulaskriisiga paremaks toimetulemiseks on oluline tagada rahalised meetmed, mis leevendavad liikmesriikide finantskoormust kiireloomulise kriisiga toimetulemiseks. Eelnevalt kehtestatud rahaline piir on saavutatud ning nüüd on vaja võtta kasutusele lisarahastus.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta poiché ritengo che a causa del crescente flusso migratorio è necessaria la mobilizzazione dello strumento di flessibilità per un importo pari a 530 milioni di euro. Inoltre, tale mobilizzazione avverrebbe nella piena conformità con l'articolo 11 del regolamento sul QFP, il quale sancisce la necessità di garantire una maggiore flessibilità del bilancio dell'UE. Come politico ritengo che l'applicazione di tale decisione debba avvenire dal 1° gennaio a causa del costante aumento della percentuale di migrazione. Pertanto ho espresso voto positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. – Podržavam mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za rješavanje migracijske, izbjegličke i sigurnosne krize koja je u tijeku. Instrument fleksibilnosti namijenjen je financiranju jasno određenog rashoda koji nije moguće financirati u okviru raspoloživih gornjih granica, kao što je to trenutačno slučaj. U skladu s hitnim potrebama neophodno je mobilizirati dodatna novčana sredstva kako bi se ublažila migracijska, izbjeglička i sigurnosna kriza. Nakon što su provjerene sve mogućnosti prenamjene sredstava iz poglavlja 3. (sigurnost i državljanstvo), ustanovljeno je kako su svi potrebni uvjeti zadovoljeni te je neophodno mobilizirati instrument fleksibilnosti u iznosu od 530 milijuna EUR kako bi se dovršilo financiranje općeg proračuna Europske unije za 2017. godinu te tako osigurala sredstva za mjere u području migracija, izbjeglica i sigurnosti. Na temelju očekivanog profita za plaćanje, sredstva za plaćanje odgovaraju mobilizaciji fleksibilnog instrumenta i trebaju se preraspodijeliti na nekoliko financijskih godina te se procjenjuju na iznose od 238,3 milijuna eura u 2017., 91 milijun eura u 2018., 141,9 milijuna eura u 2019. i 58,8 milijuna eura u 2020. godini.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ La Commission propose de mobiliser l’instrument de flexibilité en 2017 à hauteur de 530 millions d’euros, soit le plafond maximal autorisé. Cette somme servira à financer le soutien à des mesures destinées à gérer la crise des migrants.

Ces sommes mobilisées iront ainsi financer la politique de l’asile et de l’intégration des réfugiés, ce qui est inacceptable. Toute somme mobilisée devrait l’être exclusivement pour le retour des clandestins dans leur pays d’origine. Je vote donc contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Obzirom da u okviru gornjih granica naslova 3. u 2017. nije moguće na odgovarajući način financirati hitne mjere u području migracija, izbjeglica i sigurnosti slažem se da se instrument fleksibilnosti mobilizira u iznosu od 530 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza. Međutim, ovdje je važno ponovno istaknuti stav Parlamenta da je prijeko potrebna veća fleksibilnost proračuna Unije i da je godišnji iznos dostupan za instrument fleksibilnosti potrebno povećati na dvije milijarde EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ O Instrumento de Flexibilidade tem por objetivo permitir o financiamento de despesas identificadas quer não podem ser financiadas dentro dos limites máximos de uma ou mais rubricas do orçamento da UE.

A mobilização do instrumento de flexibilidade está relacionada com a necessidade de complementar o financiamento do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2017, tendo em vista o financiamento das dotações para autorizações no âmbito da rubrica 3 – segurança e cidadania –, para permitir ir além do limite máximo desta rubrica para o ano 2017, de acordo com o corrente quadro Financeiro Plurianual. Autoriza-se, então, a mobilização do total deste instrumento para 2017 no valor de 530 milhões de euros.

Além de não se tratar de dinheiro "novo", é adicionado um valor insuficiente para fazer face e ajudar à tomada de medidas contra a continuada crise humanitária dos refugiados. Fica mais uma vez evidenciado o facto de os montantes previstos no QFP (nos seus limites) ficarem mais uma vez aquém dos necessários para fazer face às repetidas crises na UE, para não falar do que é necessário para uma efetiva política redistributiva que permita aos países e às regiões desfavorecidas aproximarem-se das regiões mais ricas.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. ‒ Rozporządzenie z 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe (WRF) przewiduje możliwość uruchomienia instrumentu elastyczności na potrzeby sfinansowania wydatków powyżej pułapów dostępnych w jednym lub kilku działach WRF. Komisja Europejska proponuje, aby w 2017 r. uruchomić w ramach tego instrumentu elastyczności kwotę 530 mln EUR celem wsparcia środków związanych z kryzysem migracyjnym i uchodźczym.

Jest to maksymalna kwota, jaką można uruchomić w ramach tego instrumentu w 2017 r., co częściowo wyjaśnia, dlaczego Komisja w oddzielnym wniosku pragnie ustanowić margines na nieprzewidziane wydatki. Zdaje ona sobie sprawę z wyjątkowego charakteru kryzysu migracyjnego i uchodźczego i do tej pory popierała wykorzystanie instrumentu elastyczności na ten cel. Jednakże niepokoi mnie fakt, że pełna kwota ma zostać uruchomiona już na początku 2017 r., gdyż pozostawia to niewielkie pole manewru w dalszej części roku.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ La protection de nos frontières et la gestion de la crise migratoire sont des enjeux prioritaires pour l'Union européenne. J'ai voté pour ce rapport qui prévoit de mobiliser l'instrument de flexibilité pour financer des mesures budgétaires immédiates afin de parvenir à ces objectifs.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this binding budgetary report. The Flexibility Instrument provides funding for clearly identified expenses which cannot be covered by the normal EU budget ceilings. It has a maximum of EUR 471 million per year. This specific proposal is to mobilise EUR 530 million over a four-year period to be spend on the ongoing migration, refugee and security crisis. UKIP opposes the EU spending any British taxpayer’s money.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. – El Instrumento de Flexibilidad está destinado a permitir la financiación de gastos claramente identificados que no pueden financiarse dentro de los límites máximos disponibles en una o más rúbricas. Tras examinar todas las posibilidades de reasignación de créditos dentro del límite máximo de gastos de la rúbrica 3 (Seguridad y ciudadanía), resulta necesario movilizar el Instrumento de Flexibilidad con objeto de complementar con un importe de 530 millones de euros la financiación disponible en el presupuesto general de la Unión para el ejercicio 2017 superando los límites máximos de la rúbrica 3 a fin de sufragar medidas en el ámbito de la migración, los refugiados y la seguridad. Mediante esta decisión, que he votado favorablemente, los créditos de pago correspondientes a la movilización del Instrumento de Flexibilidad deben distribuirse a lo largo de varios ejercicios presupuestarios, estimándose en 238,3 millones EUR en 2017, 91,0 millones EUR en 2018, 141,9 millones EUR en 2019 y 58,8 millones EUR en 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de l’instrument de flexibilité aux fins du financement de mesures budgétaires immédiates pour faire face à la crise actuelle des migrants, des réfugiés et de la sécurité. Ainsi, 530,0 millions d’EUR seront alloués au financement des mesures destinées à gérer la crise actuelle des migrants, des réfugiés et de la sécurité. La répartition se fera comme suit: 238,3 millions d’EUR dès 2017, 91,0 millions d’EUR en 2018, 141,9 millions d’EUR en 2019 et 58,8 millions d’EUR en 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Pritariu šiam į ateitį orientuotam biudžeto pakeitimui, susijusiam su migrantų ir pabėgėlių krizei suvaldyti numatytų lėšų perskirstymu, reikalingu dėl galimų prieglobsčio prašytojų srautų pokyčių kitais metais.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ O Instrumento de Flexibilidade tem por objetivo permitir o financiamento de despesas claramente identificadas que não poderiam ser financiadas dentro dos limites máximos de outras rubricas, estando atualmente definido como limite máximo anual para este Instrumento 471 milhões de euros.

Devido às necessidades urgentes e emergentes na União Europeia, é necessário mobilizar montantes adicionais aos orçamentados para o ano de 2017 que ajudem a financiar medidas destinadas a atenuar as atuais crises migratórias e dos refugiados e o reforço da segurança.

Após a análise de todas as possibilidades de reafetação das dotações no âmbito do limite máximo das despesas da rubrica 3 (Segurança e cidadania), é pois necessário mobilizar este Instrumento de forma a possibilitar o financiamento de medidas no domínio da migração, dos refugiados e da segurança.

Em dotações para autorizações está previsto um montante de 530 milhões. Para 2017 e em termos de dotações para pagamentos, estão previstos 238,3 milhões de euros (que esgotará o montante anual máximo para o referido ano); para 2018, 91 milhões; em 2019, 141,9 milhões e 58,8 milhões para 2020.

Por concordar com esta proposta e com a necessidade de atuar de forma e rápida eficaz, votei a favor deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ El objetivo de esta decisión es dotar con 530 millones adicionales a los instrumentos de la Unión para migración, refugiados/as y seguridad.

Me opongo a la orientación global de los fondos dedicados a la crisis migratoria y de refugiados/as, la llamada «Europa Fortaleza», por haber convertido las fronteras europeas en cárceles al aire libre y tumbas para miles de migrantes. Reclamo que se respete el derecho a asilo y que se ponga en marcha una auténtica estrategia de desarrollo y de paz para los países de origen de los flujos migratorios, lo que requiere un aumento específico del presupuesto europeo en lugar de los parches propuestos. Por ello he votado en contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ Today I voted in favour of this report adopted in the Committee on Budgets by a large majority. The Flexibility Instrument for 2017 is mobilised in commitment appropriations for an amount of EUR 530 million for Security and Citizenship (heading 3).

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Pozitivno sam glasovao za ovo izvješće, no ovo obrazloženje glasovanja nastaje kao kritika postojećem sustavu vrednovanja rada zastupnika u Europskom parlamentu isključivo na osnovu statističkog broja parlamentarnih aktivnosti potenciranog u Hrvatskoj, a koji zapravo ne odražava stvarnu kvalitetu i količinu rada, učinkovitost te ponajviše uspjeh zastupničkog djelovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Mobilizáciu finančných nástrojov na riešenie migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy som schválila, pretože stále ide o naliehavú otázku. Nástroj flexibility používame práve na financovanie výdavkov, ktoré nemohli byť pokryté v rámci limitov stropov dostupných pre jednotlivé výdavkové kapitoly. Tento nástroj je mobilizovaný s cieľom doplniť prostriedky vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2017 nad rámec rozpočtových stropov okruhu 3 sumou 530 miliónov EUR na financovanie opatrení v oblasti migrácie, utečencov a bezpečnosti. Príkladom je využitie zdrojov na financovanie cieľov Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, medzi ktoré patrí posilnenie stratégií spravodlivého návratu, ako aj účinnejšia podpora integrácie občanov tretích krajín. Návrh predpokladá prerozdelenie finančných zdrojov nástroja flexibility v horizonte rokov 2017 – 2020 nasledovne: 238,3 milióna EUR v roku 2017, 91 milióna EUR v roku 2018, 141,9 milióna EUR v roku 2019 a 58,8 milióna EUR v roku 2020. V rozpočtovom roku 2017 sa vyčerpá celková suma nástroja flexibility. Považujem však za dôležité dodať, že aj napriek systematickému využívaniu nástroja flexibility nebude schopný pokryť v najbližších rokoch zvýšené potreby, a preto je z dlhodobého hľadiska potrebné spravodlivé prerozdelenie finančných prostriedkov na tieto priority.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Poročilo Parlamenta obravnava sklep Parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obravnavo trenutne migracijske, begunske in varnostne krize, ki ugotavlja, da je za ublažitev te krize treba uporabiti dodatna sredstva za financiranje ukrepov iz naslova instrumenta prilagodljivosti v višini 530 milijonov EUR.

S pomočjo instrumenta prilagodljivosti se sicer financirajo tisti odhodki, ki jih ni mogoče financirati v okviru zgornjih mej posameznih vrstic proračuna. V tem primeru zgornje meje razdelka „Varnost in državljanstvo“ za leto 2017 ne dopuščajo ustreznega financiranja nujnih ukrepov na področju migracij, beguncev in varnosti.

Poročilo na podlagi tega soglaša z uporabo instrumenta prilagodljivosti v višini 530 milijonov EUR, zato sem ga pri glasovanju podprl. Kljub temu pa bi rad opozoril na dejstvo, ki ga ugotavlja tudi Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, da je 530 milijonov EUR celoten znesek, ki je za ta instrument na voljo v letu 2017, in da je to zgolj kratkoročna rešitev vprašanj, ki jih je treba obravnavati v okviru rednega proračunskega postopka, poleg tega pa ta znesek najverjetneje ne bo zadostoval za reševanje vse večjih izzivov na tem področju.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ Das so genannte Flexibilitätsinstrument ist in der Verordnung von 2013 zum Mehrjährigen Finanzrahmen berücksichtigt. Es kommt zur Anwendung, wenn Ausgaben in einzelnen Haushaltsbereichen anfallen, welche die im Mehrjährigen Finanzrahmen festgelegten Obergrenzen übersteigen. Die Kommission hat entsprechend die Aktivierung dieses Flexibilitätsinstruments für 2017 in der Höhe von 530 Millionen Euro beantragt, um zusätzliche Maßnahmen zur Bewältigung der Migrationskrise finanzieren zu können. Im kommenden Jahr muss genau verfolgt werden, welche Ausgaben konkret mit diesen zusätzlichen Geldern getätigt werden und welche Wirkung diese zusätzlichen Aktivitäten zur Eindämmung der Migrationsströme nach Europa zeigen. Diesbezüglich bestehen noch offene Fragen. Nichtsdestotrotz habe ich mich für die Aktivierung des Flexibilitätsinstruments entschieden und dem Bericht entsprechend zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Stropy konkrétnych rozpočtov na rok 2017 neumožňujú primerané financovanie naliehavých opatrení v oblasti migrácie, utečencov a bezpečnosti. Po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia konkrétnych viazaných rozpočtových prostriedkov sa ukazuje ako potrebné uvoľniť z nástroja flexibility viazané rozpočtové prostriedky na riešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), in writing. – I voted against the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the ongoing migration, refugee and security crisis. I am opposed to increasing the funding of the EU’s failed policies in this area.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Razmotrivši sve mogućnosti preraspodjele odobrenih sredstava u okviru gornje granice rashoda iz naslova 3. (Sigurnost i građanstvo), potrebno je mobilizirati instrument fleksibilnosti kako bi se dopunilo financiranje u općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2017. iznad gornje granice iz naslova 3. za 530 milijuna eura te financirale mjere u području migracija, izbjeglica i sigurnosti.

Odobrena sredstva za plaćanja u okviru mobilizacije instrumenta fleksibilnosti trebala bi biti raspodijeljena kako slijedi: 238,3 milijuna eura u 2017., 91 milijun eura u 2018., 141,9 milijuna eura u 2019. i 58,8 milijuna eura u 2020. godini.

Prihvaćam ovaj Nacrt izmjene proračuna jer ćemo ovom preraspodjelom resursa unutar proračuna za ovu i sljedeće godine, osigurati dodatna potrebna sredstva za nepredviđene troškove izazvane kriznim situacijama.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obravnavo trenutne migracijske, begunske in varnostne krize. Podobno kot zadnja leta, bomo tudi v letu 2017 priča izzivom na področju migrantske, begunske in varnostne krize.

Podpiram, da se iz instrumenta prilagodljivost uporabijo sredstva za prevzem obveznosti v višini 530 milijonov eurov, saj zgornje meje razdelka 3 za leto 2017 ne dopuščajo ustreznega financiranja nujnih ukrepov na področju migracij, beguncev in varnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Οι λανθασμένοι χειρισμοί της ΕΕ στην αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης, σε συνάρτηση με την εφαρμογή ενός αποτυχημένου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, οδήγησαν στην κατασπατάληση των πόρων της Ένωσης. Η χρηματοδότηση της Τουρκίας, στο πλαίσιο του υποτιθέμενου ελέγχου των μεταναστευτικών ροών, οδηγεί σε πλήρη απορρόφηση των εν λόγω διαθέσιμων κονδυλίων με αποτέλεσμα, στην περίπτωση εμφάνισης απρόβλεπτων δυσμενών καταστάσεων στο μέλλον, να μην υπάρχει η απαραίτητη ευελιξία.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. ‒ A Rugalmassági Eszköz 2017. évi igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat része a 2017. évi uniós költségvetés kapcsán az Európai Parlament és a Tanács tárgyaló delegációi által létrehozott megállapodásnak.

Az Európai Parlament megállapítja, hogy a 3. fejezet 2017-es felső határértékei nem biztosítanak elegendő forrást a migrációval, a menekültekkel és biztonsággal kapcsolatos sürgős intézkedések finanszírozására. Ezért egyetért a Rugalmassági Eszköz 530 millió euró összegű, kötelezettségvállalási előirányzatok formájában történő igénybevételével.

Ezzel sikerül elérni, hogy a migrációs válság kezelésére mozgósított forrásokat ne más, már működő EU-s programok rovására vonják el. A kohéziós és agrárpénzeket nem lehet csökkenteni a migrációs krízis kezelésére szolgáló források meghatározásakor.

A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), în scris. ‒ O analiză a situației finanțării măsurilor bugetare imediate destinate crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea relevă faptul că este nevoie de o suplimentare peste plafoanele de finanțare alocată în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2017. Aceasta deoarece suma totală aferentă instrumentului de flexibilitate pentru exercițiul financiar 2017 s-a epuizat, iar nevoile financiare doar pentru gestionarea crizei refugiaților sunt din ce în ce mai mari, la care se adaugă necesitățile financiare pentru celelalte două probleme ale comunității europene: migrația și securitatea. Cum mobilizarea instrumentului de flexibilitate, prevăzută la articolul 11 din Regulamentul privind CFM, este posibilă și necesară, am votat pentru că nu există altă posibilitate de finanțare a măsurilor bugetare imediate destinate celor trei fenomene ce afectează viața socio-economică a cetățenilor UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai approuvé dès lors la mobilisation de l’instrument de flexibilité pour un montant de 530 millions d’EUR en crédits d’engagement. Nous avons approuvé également l’affectation proposée des crédits de paiement correspondants d’un montant de 238,3 millions d’EUR pour l’exercice 2017, de 91 millions d’EUR pour l’exercice 2018, de 141,9 millions d’EUR pour l’exercice 2019 et de 58,8 millions d’EUR pour l’exercice 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivica Tolić (PPE), in writing. ‒ Podržavam Prijedlog rezolucije o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za rješavanje migracijske, izbjegličke i sigurnosne krize koja je u tijeku. Budući da u proračunskim okvirima Europske unije nije moguće adekvatno odgovoriti na hitne mjere potrebne u području migracija, izbjeglica i sigurnosti, smatram da je potrebno izvršiti mobilizaciju instrumenata fleksibilnosti kako bi se financirale hitne proračunske mjere. Slažem se s predloženom raspodjelom odgovarajućih odobrenih sredstava za plaćanje u iznosima od 238,3 milijuna EUR u 2017., 91 milijuna EUR u 2018., 141,9 milijuna EUR u 2019. i 58,8 milijuna EUR u 2020. godini.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Direktiva o Višegodišnjem proračunskom okviru (VFO) iz 2013. dopušta mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti u svrhu financiranja potrošnje iznad postavljenog limita.

Slijedom navedenoga, Komisija predlaže mobiliziranje instrumenta fleksibilnosti u iznosu od 530 milijuna EUR za 2017. godinu, a s ciljem suočavanja s migrantskom i izbjegličkom krizom.

Budući da razumijem i priznajem težinu i kompliciranost izvanredne situacije s kojom je EU suočena tijekom navedene krize, podržala sam ovaj prijedlog Komisije.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Predlog resolucije Evropskega parlamenta o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obravnavo trenutne migracijske, begunske in varnostne krize sem podprla.

Zgornje meje razdelka 3 splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017 ne dopuščajo ustreznega financiranja nujnih ukrepov na področju migracij, beguncev in varnosti. Zato Evropski parlament soglaša s tem, da se iz instrumenta prilagodljivosti uporabijo sredstva za prevzem obveznosti v višini 530 milijonov EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Al igual que en la Movilización del Margen para Imprevistos en 2017, voto en contra. En esta ocasión se moviliza otro instrumento financiero, un total de 530 millones durante cuatro años a precios actuales. Estos instrumentos utilizan la ingeniería económica y para no proceder a un cambio sustancial en el Presupuesto de la Unión, que es escaso, y ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias en la crisis de migración. Y mezclan términos securitarios con la ayuda humanitaria. Desde mi punto de vista no debería militarizarse este tipo de crisis, ni usarse este tipo de instrumentos para aparentar una supuesta ayuda que no se está dando, sino avalando.

 
  
MPphoto
 
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), na piśmie. ‒ Rozporządzenie z 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe przewiduje możliwość uruchomienia instrumentu elastyczności na potrzeby sfinansowania wydatków powyżej pułapów dostępnych w jednym lub kilku działach wieloletnich ram finansowych. Jednak w mojej ocenie uruchomienie pełnej kwoty już na samym początku 2017 roku jest bardzo niepokojące. Taka decyzja pozostawi niewielkie pole manewru w dalszej części roku i dlatego głosowałem przeciw sprawozdaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A Bizottság javasolta a Rugalmassági Eszköz igénybevételét annak érdekében, hogy a 3. fejezet felső határértékén felül 530 millió euróval egészítsék ki az Európai Unió 2017. évi általános költségvetésében szereplő forrásokat a migráció, a menekültügy és a biztonság területén hozott intézkedések finanszírozására. Megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Al igual que en la Movilización del Margen para Imprevistos en 2017, voto en contra. En esta ocasión se moviliza otro instrumento financiero, un total de 530 millones durante cuatro años a precios actuales. Estos instrumentos utilizan la ingeniería económica y para no proceder a un cambio sustancial en el Presupuesto de la UE, que es escaso, y ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias en la crisis de migración. Y mezclan términos securitarios con la ayuda humanitaria. Desde nuestro punto de vista no debería militarizarse este tipo de crisis, ni usarse este tipo de instrumentos para aparentar una supuesta ayuda que no estamos dando, sino avalando.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted for the report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going migration, refugee and security crisis. The proposed mobilisation of the Flexibility Instrument under Heading 3 in the draft General Budget of the European Union for the financial year 2017 for an amount of EUR 530 million translates to the full amount available for this instrument in 2017 under the current MFF rules. However, that budgetary flexibility has its limits and can only be a short-term solution for unexpected events that then need to be addressed with ordinary budget lines. Even with the systematic mobilisation of the totality of the Flexibility Instrument under Heading 3 in the coming years, the financial resources available will not be sufficient to tackle the increased needs. I voted in favour because I believe that the fair and transparent distribution of funding between the different objectives of the Asylum, Migration and Integration Fund is one of Parliament’s priorities.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ El objetivo de esta decisión es dotar con 530 millones adicionales a los instrumentos de la Unión para migración, refugiados y seguridad.

Me opongo a la orientación global de los fondos dedicados a la crisis migratoria y de refugiados, la llamada «Europa Fortaleza», por haber convertido las fronteras europeas en cárceles al aire libre y tumbas para miles de migrantes. Reclamo que se respete el derecho a asilo y que se ponga en marcha una auténtica estrategia de desarrollo y de paz para los países de origen de los flujos migratorios, lo que requiere un aumento específico del presupuesto europeo en lugar de los parches propuestos. Por ello he votado en contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ O instrumento de flexibilidade tem por objetivo permitir o financiamento de despesas identificadas quer não podem ser financiadas dentro dos limites máximos de uma ou mais rúbricas do orçamento da UE.

A mobilização do instrumento de flexibilidade está relacionada com a necessidade de complementar o financiamento do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2017, tendo em vista o financiamento das dotações para autorizações no âmbito da rubrica 3- segurança e cidadania, para que permitirá ir alem do limite máximo desta rubrica para o ano 2017 de acordo com o corrente quadro Financeiro Plurianual. Autoriza-se então a mobilização do total desde instrumento para 2017 no valor de 530 milhões de euros.

Além de não se tratar de dinheiro "novo", é adicionado um valor insuficiente para fazer face e ajudar à tomada de medidas contra continuada crise dos Migrantes e refugiados. Fica mais uma vez evidenciado o facto de os montantes previstos no QFP (nos seus limites) ficarem mais uma vez aquém dos necessários para fazer face às repetidas crises na UE, para não falar do que é necessário para uma efetiva política redistributiva que permita aos países e às regiões desfavorecidas aproximarem-se das regiões mais ricas.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Es sollen zur Bewältigung der derzeitigen Migrations-, Flüchtlings- und Sicherheitskrise 530 Millionen Euro beansprucht werden. Deswegen konnte ich den Bericht nicht mittragen.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ I reiterate the call for Member States to do much more to tackle the ongoing refugee crisis. While I welcome EU plans and financing of measures, it is clear that much more needs to be done, and in the most part this depends on Member State governments.

Specific measures should be taken to alleviate the plight of unaccompanied minors, as well as gender-sensitive policies to address the needs of refugee women and girls. There is an urgent humanitarian need for a common European response, and I regret the fact that the UK Government has been unwilling to cooperate.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. ‒ Am votat raportul referitor la propunerea de decizie a PE și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate destinate crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea. Astfel, în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2017 se mobilizează instrumentul de flexibilitate pentru a se aloca 530,0 milioane EUR cu titlul de credite de angajament, suma fiind utilizată pentru finanțarea măsurilor de gestionare a crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zanni (EFDD), per iscritto. ‒ Il regolamento che ha stabilito il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (QFP) autorizza il ricorso allo strumento di flessibilità per permettere il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche del quadro finanziario pluriennale. La Commissione europea, dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti ed esaurito ogni margine non assegnato nell’ambito della rubrica di spesa Sicurezza e cittadinanza, propone di mobilizzare lo strumento di flessibilità nel 2017, per un importo pari a 530 milioni di euro oltre il massimale della stessa rubrica 3, per finanziare misure di gestione della crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza. Di base sono a favore della massima flessibilità all'interno del QFP e la questione relativa alla crisi migratoria è di sicura importanza. Mi lascia tuttavia perplesso il fatto che non si voglia realmente cercare riassegnazioni da linee di bilancio meno prioritarie, e che quindi si faccia ricorso a questi strumenti "speciali" previsti dal QFP per non affrontare in maniera strutturale il problema. Per questi motivi mi sono astenuto.

 
  
MPphoto
 
 

  Auke Zijlstra (ENF), schriftelijk. ‒ De PVV stemde tegen de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliseringsinstrument.

Het besluit heeft tot doel € 350 miljoen uit het flexibiliseringsinstrument te bestemmen voor de financiering van vastleggingskredieten met betrekking tot de uitgaven van voor migratie, vluchtelingen en veiligheid. Dit bedrag komt boven op het bedrag van ruim € 1,16 miljard dat wordt gehaald uit de marge voor onvoorziene uitgaven.

Door dit geld nu al besteden is er geen sprake meer van “flexibiliteit”. Het Europees Parlement blijkt niet in staat duidelijke keuzes te maken uit beleidsprioriteiten. Het nu al toekennen van € 350 miljoen uit het flexibiliteitsfonds leidt vrijwel onherroepelijk tot tekorten op andere beleidsterreinen in 2017 en naheffingen voor de lidstaten.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Návrh rozhodnutia o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy som podporila. Takéto opatrenie je v súlade s viacročným finančným rámcom a umožňuje mobilizáciu nástroja flexibility na financovanie výdavkov, ktoré idú nad rámec schválených finančných stropov. Myslím si, že toto opatrenie je vo svetle súčasnej migračnej a utečeneckej krízy nevyhnutné. Všetci sa zhodneme na tom, že ide o výnimočnú situáciu, ktorú by sme sa mali snažiť preklenúť najmä v rámci stanoveného rozpočtu. Ale v momente, keď nie je možné primerane financovať naliehavé opatrenia v rámci schválených stropov, je potrebné siahnuť po týchto mimoriadnych nástrojoch. A hoci zdieľam obavy súvisiace s tým, že rozhodnutím sa nástroj flexibility na celý budúci rok úplne vyčerpá a nebude ním tak možné pokryť ďalšie nepredvídateľné udalosti, rozsah a závažnosť utečeneckej krízy mi dal dostatočný dôvod na podporu tohto rozhodnutia.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. ‒ Votei favoravelmente o relatório por entender que a mobilização de recursos do instrumento de flexibilidade é necessária para responder às atuais crises migratória, dos refugiados e da segurança.

Destaco que com esta mobilização dos seus fundos, o instrumento de flexibilidade esgota o montante total disponível para 2017 o que demonstra o compromisso de solidariedade da UE para com os refugiados, mas também a carência de recursos próprios da União.

 
  
MPphoto
 
 

  Željana Zovko (PPE), napisan. ‒ Predložena mobilizacija instrumenata fleksibilnosti u okviru Općeg nacrta proračuna Europske unije kojom bi se za 530 milijuna EUR dopunila raspoloživa sredstva u proračunu je prijeko potrebna. Budući da se pokazalo da u okviru sadašnjih mjera nije moguće na odgovarajući način financirati hitne mjere koje se tiču migracija, izbjeglica i sigurnosti, podržavam ovaj prijedlog jer smatram da je nužno svesti na minimum vrijeme potrebno za mobilizaciju instrumenata fleksibilnosti te pozdravljam prijedloge Komisije u kontekstu revizije VFO-a na sredini razdoblja kojima se želi povećati proračunska sposobnost za brzo i prikladno reagiranje na nepredviđene događaje.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Glasoval sem za poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obravnavo trenutne migracijske, begunske in varnostne krize.

Predlog Komisije za uporabo instrumenta prilagodljivosti, da bi dopolnila financiranje iz splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2017, ki presega zgornjo mejo razdelka 3 v znesku 530 milijonov EUR za financiranje ukrepov na področju migracij, beguncev in varnosti, podpiram, saj trenutne razmere kažejo, da bo potrebno za reševanje te problematike dodatno financiranje nujnih ukrepov.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου