Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2988(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1285/2016

Συζήτηση :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0476

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

7.21. Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Σπυράκη ( PPE). – Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης είναι πάντα παρόν, όταν πρόκειται να θεραπεύσει τις ζημιές που υφίστανται οι πολίτες μας και οι υποδομές στις χώρες μέλη από φυσικές καταστροφές. Έχω μια σειρά παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο ενίσχυσε την Ελλάδα. Θα αναφερθώ μόνο σε ένα: Μας δόθηκε βοήθεια ύψους 16,3 εκατομμυρίων ευρώ για φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία μόλις τον περασμένο Οκτώβριο, και αυτό έχει τη σημασία του. Όμως πιστεύω πως από την εποχή της κάλυψης των ζημιών και της επούλωσης των τραυμάτων πρέπει να περάσουμε άμεσα στην εποχή της πρόληψης και για τον λόγο αυτό προτείνω να υπάρχουν έργα πρόληψης των φυσικών καταστροφών, χρηματοδοτούμενα εξ ολοκλήρου από τα διαρθρωτικά ταμεία και χωρίς εθνική συμμετοχή, ειδικά σε χώρες που πλήττονται διαρκώς, και σχετικά είναι τα παραδείγματα της Ελλάδας της Βουλγαρίας αλλά και της Ιταλίας.

 
  
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ La risoluzione invita la Commissione, alla luce della situazione grave in cui si trovano le aree colpite dal terremoto, a prendere in considerazione la possibilità di escludere, dal calcolo dei disavanzi pubblici nazionali nel quadro del patto di stabilità e crescita, gli investimenti a favore della ricostruzione sostenibile e della prevenzione antisismica e altresì a considerare l'eventualità di estendere il calcolo esistente del Fondo di solidarietà, che è attualmente basato sugli effetti dei danni causati da un singolo evento catastrofico, a un calcolo cumulativo dei danni causati da diverse catastrofi naturali nella stessa regione in un anno. Viene inoltre ricordata l'importanza di rispettare i requisiti relativi alla costruzione di infrastrutture ed edifici antisismici. Preso atto della domanda di intervento a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea presentata dal governo italiano, si invita infine la Commissione a prendere tutti i provvedimenti necessari per esaminare tempestivamente le richieste di assistenza a titolo del Fondo al fine di garantirne la rapida mobilitazione. Per questi motivi ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson and Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour of this resolution accompanying an oral question. The resolution urges the Commission to take all the necessary measures to provide support and help to the Italian national and regional authorities involved in relief efforts following the recent earthquakes by simplifying procedures and shortening the time for approval and disbursement of financing from the European Solidarity Fund.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Entre août et octobre 2016, 3 tremblements de terre ont frappé l’Apennin central, faisant 290 morts et plus de 400 blessés. Cette catastrophe a entraîné des destructions d’habitations et de bâtiments historiques, ce qui a très fortement impacté l’économie touristique locale. En tout ce sont 130 km2 qui ont été touchés par ce terrible séisme.

J’ai voté pour la proposition de résolution de la ligue du Nord qui s’articule autour de trois points: flexibiliser l’usage du FSUE pour qu’il intervienne de manière plus efficace et moins bureaucratique; modifier les programmes opérationnels régionaux pour autoriser les régions à utiliser le FEDER et le FSE pour prendre en charge les dépenses de reconstruction et de prévention face au risque sismique; exclure du calcul du déficit public et du champ d’application de la réglementation relative aux aides d’État toutes les dépenses ou les avantages fiscaux engagés pour la reconstruction des régions sinistrées.

J’ai également voté pour la proposition de résolution de l’EFDD qui, bien que moins complète, va dans le bon sens notamment sur la possibilité de reprogrammer l’utilisation des Fonds européens, ainsi que pour la proposition de résolution de l’ALDE/ECR/S&D/PPE/Verts/GUE/NGL.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ The final resolution in this matter was not the subject of a roll-call vote. Therefore, in the interests of transparency and democracy, I would like to confirm that I abstained on it.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl padėties Italijoje įvykus žemės drebėjimams. 2016 m. itin didelis žemės drebėjimas sukrėtė centrinę Italiją ir dar trys nemaži tos pačios bangos žemės drebėjimai sukrėtė centrinės Italijos regionus. Daugiau kaip 400 žmonių sužeista ir 290 žuvo ir dėl galimų netiesioginių pasekmių 100 000 žmonių gali tekti palikti gyvenamąją vietą. Atsižvelgdamas į susidariusią situaciją, pritariu Europos Parlamento nuomonei, kad šiai problemai reikia duoti greitą ir veiksmingą atkirtį siekiant namų netekusiems žmonėms užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas bei kitą būtiną pagalbą.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte car il correspond davantage à l’Europe que nous souhaitons au sein du Front National et de notre groupe au Parlement, Europe des Nations et Libertés: celle de la coopération et de l’entraide de nations souveraines. Le Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) prend en charge l’indemnisation des dommages matériels ou des pertes de revenus suite à une catastrophe naturelle. La proposition de résolution va dans le bon sens puisqu’elle propose d’en flexibiliser l’usage, ce qui correspond aux intérêts de la France: par exemple, les inondations subies dans le sud de notre pays correspondent typiquement aux évènements qui pourraient mobiliser le FSUE.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de cette résolution qui appelle aux efforts pour venir en aide aux nombreuses victimes des séismes en Italie et, d’une manière plus générale, souligne la nécessité de nouvelles mesures afin de mieux préparer les institutions pour faire face à ce genre de catastrophes à l’avenir.

Elle demande à la Commission d’envisager de remplacer la méthode actuelle de calcul sur laquelle s’appuie le Fonds de solidarité par une autre basée sur un calcul cumulatif des dégâts causés par plusieurs catastrophes naturelles se produisant dans la même région au cours de la même année. Elle souligne également l’importance de la recherche et du développement dans la prévention et gestion des catastrophes et invite les États membres à coopérer davantage avec ses institutions. Elle encourage enfin ses États membres à optimiser l’utilisation des fonds européens en investissant notamment dans la consolidation et le développement durable pour les activités de reconstruction.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ L'Italia centrale è stata colpita, a partire dall'agosto del 2016, da una serie di sismi di notevole intensità che hanno devastato città, danneggiato gravemente le infrastrutture locali e regionali, compromesso le attività economiche e soprattutto distrutto una parte del grande patrimonio storico e culturale che era conservato nel territorio. Il picco degli eventi sismici si è verificato con il terremoto del 30 ottobre, con magnitudo 6,5 della scala Richter. Sono circa 400 le persone rimaste ferite, 290 hanno perso la vita mentre oltre 100 000 residenti sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni. La risoluzione comune approvata oggi dal Parlamento, e da me fortemente sostenuta, rappresenta un importante segnale di attenzione dell'Unione nei confronti del nostro paese e delle aree tragicamente colpite dai recenti terremoti. Il testo chiede di escludere gli investimenti per la ricostruzione post terremoto dal calcolo del deficit previsto dal patto di stabilità, e di utilizzare tutti i fondi UE a disposizione per aiutare le zone colpite dai sismi. La Commissione europea ha già annunciato una prima erogazione di aiuti del valore di 30 milioni di euro dal Fondo di solidarietà che sarà votata a breve dal Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Resolución, que aborda la situación en Italia después de los seísmos sufridos en agosto de 2016, a los que siguieron varias réplicas y un fuerte terremoto en octubre, el más intenso de las últimas décadas, que arrasó localidades enteras y causó múltiples daños. Solicita a la Comisión, dada la excepcionalidad y gravedad de esta situación, que estudie la posibilidad de excluir del cálculo de los déficits nacionales en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las inversiones relacionadas con la reconstrucción sostenible y la prevención de seísmos, y que adopte todas las medidas necesarias para analizar prontamente las solicitudes de asistencia con cargo al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE), con vistas a garantizar su rápida movilización.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ J’ai prioritairement soutenu la résolution déposée par le groupe ENF sur la situation en Italie, plus complète, mais ai également voté en faveur de la résolution commune des autres groupes politiques.

La résolution ENF va, à mon sens, plus loin, dans les propositions de bon sens relatives à la gestion par les autorités nationales et locales des catastrophes naturelles. Nous avons ainsi demandé à flexibiliser l’usage du Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) pour qu’il puisse intervenir de manière plus rapide et de façon plus efficace. Rappelons que, jusqu’à présent, il ne peut jouer que dans les six mois suivant la catastrophe naturelle; au-delà, toute subvention provenant du FSUE peut être considéré comme une aide d’État.

Par ailleurs, nous souhaiterions que les régions soient autorisées à faire appel au FEDER et au FSE pour prendre en charge les dépenses liées à la reconstruction et à la prévention des risques sismiques.

Enfin, il nous semble indispensable que soient exclus du déficit public et du champ d’application du règlement relatif aux aides d’État toutes les dépenses ou avantages fiscaux liés à la reconstruction des régions sinistrées. L’humain ne peut être toujours considéré comme une simple variable d’ajustement économique!

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ Se trata de una propuesta de Resolución que se aprueba, en el marco del debate sobre el Fondo de Solidaridad de la Unión (creado para intervenir en caso de catástrofes naturales graves y aportar la solidaridad europea a las regiones siniestradas de Europa), tras los devastadores terremotos que azotaron el centro de Italia en agosto y octubre de 2016 y por los que cerca de 300 personas perdieron la vida y otras más de 400 resultaron heridas, con el posible desplazamiento de otras 100 000.

Se pretende dar respuesta a las preguntas de si la Comisión ha recibido una solicitud del Gobierno italiano para recibir financiación del Fondo y ha adoptado todas las medidas necesarias para evaluar la solicitud y movilizar rápidamente esta financiación, y de si la Comisión considerará las solicitudes de modificación de los programas operativos nacionales y regionales italianos, con el fin de abordar mejor las cuestiones del objetivo temático 5 («promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos»), y estudiará los procedimientos existentes de evaluación de las solicitudes de financiación con vistas a simplificarlos y acortar los plazos necesarios.

He votado a favor de la Resolución finalmente aprobada.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šią rezoliuciją, kurioje Europos Parlamentas išreiškia didžiausią solidarumą su visais nuo žemės drebėjimų nukentėjusiais asmenimis ir jų šeimomis, taip pat Italijos nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijomis, kurios stengiasi suteikti paramą po įvykusios nelaimės, ir reiškia savo giliausią užuojautą. Parlamentas išreiškia savo nerimą dėl didelio perkeltųjų asmenų, artėjant žiemos sezonui gyvenančių itin atšiauriomis oro sąlygomis, skaičiaus, todėl ragina Komisiją išsiaiškinti visus įmanomus būdus, kaip teikti pagalbą Italijos valdžios institucijoms, siekiant visiems savo namų netekusiems žmonėms užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas. Parlamentas pabrėžia, kaip svarbu sukurti visų turimų priemonių, įskaitant Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondus, sąveiką, ir užtikrinti, kad ištekliai būtų veiksmingai panaudojami atstatymo veiklai ir visiems kitiems būtiniems veiksmams vykdyti, visapusiškai bendradarbiaujant su Italijos nacionalinės ir regioninės valdžios institucijomis. Be to, jis ragina Komisiją šiuo tikslu būti pasirengusiai kuo greičiau, gavus valstybės narės prašymą dėl pakeitimų, priimti atitinkamus programų ir veiksmų programų pakeitimus. Parlamentas taip pat pabrėžia galimybę Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP) naudoti kaimo vietovėms ir žemės ūkio veiklai, kurioms turėjo poveikį žemės drebėjimai, paremti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ Az indítvány hangsúlyozza, hogy a legutóbbi olasz földrengések egész falvakat tüntettek el a Föld színéről, súlyosan károsították a helyi és regionális infrastruktúrát, a gazdasági tevékenységet, sok esetben a történelmi és kulturális örökséget is, és mindezek következtében jelentős újjáépítési erőfeszítésekre van szükség az elszenvedett károk helyreállítása érdekében.

Az állásfoglalási indítvány fontos kérdésekre hívja fel a figyelmet, például arra, hogy az otthontalanná vált személyek számára a tél közeledtével egyre fontosabb a megfelelő szálláshely biztosítása, a megelőzés érdekében fel kell gyorsítani a kapcsolódó kutatásokat, az előlegfizetést a lehető leghamarabb biztosítani kell az érintett területek számra, valamint a hatékony válasz érdekében minél teljesebben ki kell használni a meglevő eszközök közötti szinergiákat.

Szavazatommal támogattam az állásfoglalási indítvány elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Strinjam se z resolucijo, katera ugotavlja resnost potresov v osrednji Italiji.

Osrednjo Italijo je 24. avgusta 2016 prizadel uničujoč potres, ki je povzročil znatno gmotno škodo in uničil mesta, močno poškodoval lokalno in regionalno infrastrukturo, uničil zgodovinsko in kulturno dediščino ter škodoval gospodarstvu. V tem potresu in popotresnih sunkih je bilo ranjenih več kot 400 ljudi, 290 pa jih je umrlo, povzročilo pa razselitev do 100 000 ljudi.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo Pitanje Komisiji o stanju u Italiji nakon potresa, a pogotovo s obzirom da dolazi razdoblje otežanih vremenskih uvjeta zbog predstojeće zimske sezone. Zimsko razdoblje predstavlja jednu od glavnih briga za veliki broj raseljenih osoba i to treba riješiti brzo i učinkovito kako bi se zajamčili pristojni životni uvjeti za ljude bez krova nad glavom.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Ces 3 propositions de résolutions vont dans le bon sens en facilitant l’utilisation de ces fonds européens de solidarité. Néanmoins je resterai vigilante sur la dérive qui consisterait à utiliser ces fonds pour financer la politique migratoire notamment en Italie en Grèce et à Chypre.

Je vote donc pour la résolution ENF.

Je vote pour la résolution EFDD.

Je vote pour la résolution de l’ALDE/ECR/S&D/PPE/Verts/GUENGL.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Negli ultimi mesi l'Italia centrale è stata colpita da diversi terremoti, il più grave dei quali è avvenuto il 30 ottobre: è stato il sisma più forte mai registrato nel territorio dell'Unione europea dal 1980. È importante che si continui ad agire con la celerità e la professionalità che abbiamo visto in questi mesi anche nel futuro: i territori colpiti devono continuare a ricevere tutta la solidarietà, morale e materiale, dell'intera Unione europea. L'iscrizione in bilancio della dotazione finanziaria annuale del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) va sicuramente nella direzione corretta, ma la Commissione deve accelerare le procedure il più possibile e anticipare l'erogazione dei fondi di sostegno. Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sarà sicuramente utile per sostenere le attività agricole che sono state danneggiate dai terremoti ma è centrale creare sinergie fra tutti gli strumenti disponibili, compresi i fondi strutturali e d'investimento europeo (fondi SIE) e di garantire che le risorse siano utilizzate efficacemente per le attività di ricostruzione e tutte le altre azioni necessarie, in piena cooperazione con le autorità nazionali e regionali italiane. Un'Europa più umana, più solidale e più vicina dai cittadini passa anche da come reagisce a situazioni come questa.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ L’Italie a été victime ces derniers temps de violents séismes qui ont ravagé principalement le centre du territoire et fait plus de 400 blessés et 290 morts. Ces secousses ont gravement endommagé des villes, des infrastructures régionales et locales et ont détruit des biens du patrimoine historique. L’Union européenne doit venir en aide à l’Italie dans la mesure de ses capacités. Nous devons utiliser les instruments européens tels que le Fonds de solidarité de l’Union européenne pour soutenir l’Italie. J’apporte tout mon soutien aux victimes de ces tremblements de terre. J’ai voté en faveur de cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato in favore della relazione in questione che chiede alla Commissione di favorire un uso ottimale di tutte le risorse disponibili per aiutare l'Italia nella ricostruzione dopo le recenti catastrofi sismiche. I terremoti che hanno raso al suolo interi paesi e sconvolto la vita di decine di migliaia di persone non sono eventi sporadici, ma fenomeni naturali destinati a ripetersi periodicamente. Occorre fare prevenzione, utilizzando al meglio i vari fondi esistenti, compresi i fondi strutturali e il fondo europeo d'investimento, per dotare le zone maggiormente soggette a rischio terremoto di adeguate misure antisismiche, evitando che i futuri eventi sismici abbiano con lo stesso tragico impatto. La relazione contiene la stessa richiesta che tempo fa rivolsi al Presidente della Commissione Juncker e al Commissario Moscovici di escludere dal calcolo dei deficit nazionali nel quadro del patto di stabilità e crescita gli investimenti per la ricostruzione sostenibile e le operazioni antisismiche. Ritengo, infatti, paradossale che la clausola di flessibilità scatti nei casi di gravi calamità e non sia usufruibile per prevenire catastrofi, ovvero per scongiurare che eventi del genere siano causa di morte e devastazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution accompanying an oral question. The resolution urges the Commission to take all the necessary measures to provide support and help to the Italian national and regional authorities involved in relief efforts following the recent earthquakes by simplifying procedures and shortening the time for approval and disbursement of financing from the European Solidarity Fund.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution in response to the devastating earthquakes that hit central Italy between August and October 2016. This resulted in flattening of entire villages, seriously damaged local and regional infrastructure, ruined historical and cultural heritage, damaged economic activities, especially those of SMEs, agriculture, the landscape and the potential of the tourism and hospitality industries, a large number of displaced persons, and various indirect forms of damage in the surrounding areas. I believe that in light of this exceptional and very serious situation, the Commission should consider having sustainable reconstruction and any anti-seismic investments excluded from the calculation of national deficits in the framework of the Stability and Growth Pact.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La risoluzione presentata sui recenti terremoti che hanno messo in ginocchio il centro Italia è molto completa, richiede interventi sul territorio ad ampio raggio e di non tenere in considerazione le spese per la ricostruzione ai fini del rispetto del patto di stabilità. Ho votato senza dubbio a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς που έγιναν το προηγούμενο διάστημα επιβεβαιώνει τη διάθεσή μας να στηρίξουμε τους πολίτες και το ιταλικό κράτος που δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα και καλούνται να αντιμετωπίσουν σημαντικές καταστροφές. Θεωρώ πως είναι υποχρέωσή μας να παρέχουμε οποιαδήποτε δυνατή βοήθεια και γι’ αυτό τον λόγο ψήφισα θετικά στις προτάσεις του ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ "Sono solo parole" è il mantra che spesso si ripete di fronte a provvedimenti recanti effetti manifestatamente benefici somiglianti a promesse elettorali. Tuttavia, dalla risoluzione emerge prepotentemente che questa volta l'UE ha intenzione di intervenire quanto prima a favore dell'Italia e delle popolazioni delle zone colpite dal sisma non solo del 26 agosto scorso, bensì anche di quelli del 26 e del 30 ottobre. Non si è trattato di meri eventi tellurici, ma di vere e proprie coltellate inflitte ad una terra che oggi piange più di 290 morti e deve trovare, nel rigido inverno, una sistemazione dignitosa per oltre cento mila sfollati. No, non sarà un Natale facile, ma certamente rallegrerà, qualora venisse accolto, sapere che l'invito rivolto alla Commissione di escludere dal calcolo dei disavanzi pubblici nazionali nel quadro del patto di stabilità e crescita gli investimenti a favore della ricostruzione sostenibile e della prevenzione antisismica. Così come l'eventualità di estendere il Fondo europeo di solidarietà al calcolo cumulativo dei danni causati da differenti catastrofi nella medesima regione in un anno non potrebbe che giovare a zone che devono fronteggiare molteplici difficoltà naturali. Possiamo, per ora, compiacerci della maggior flessibilità concessa all'Italia nel calcolo del deficit.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ I supported the motions for resolutions on the situation in Italy after the earthquakes.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ A Itália tem sofrido no último ano de 2016 um conjunto de sismos e réplicas de elevada magnitude que terão causado mais de 290 mortos e 400 feridos, arrasado aldeias inteiras e transformado em ruínas património histórico e cultural, causando perturbações nas atividades económicas, em especial PME e sector turístico.

Expresso a minha solidariedade com as vítimas dos sismos e suas famílias e com o trabalho das autoridades e voluntários que prestaram ajuda de emergência após a catástrofe.

Partilho da preocupação que alguns territórios europeus estão mais vulneráveis à atividade sísmica, devendo-se acelerar a investigação, de modo a evitar danos, gerir crises e reduzir a dimensão do impacto das catástrofes, em articulação com iniciativas levadas a cabo ao abrigo do programa Horizonte 2020, e devendo também ser respeitados os requisitos aplicáveis à construção de infraestruturas resistentes a sismos.

Por outro lado, considero que se deve simplificar ainda mais os procedimentos de ativação do Mecanismo de Proteção Civil da UE e a Comissão deve colaborar para que se agilize a reconstrução sustentável e os investimentos em infraestruturas antissísmicas e otimizar o financiamento da UE existente na prevenção de catástrofes naturais.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa proposta in quanto invita la Commissione, alla luce del carattere gravissimo ed eccezionale della situazione in Italia dopo i recenti terremoti, a prendere in considerazione la possibilità di escludere, dal calcolo dei disavanzi pubblici nazionali nel quadro del patto di stabilità e crescita, gli investimenti a favore della ricostruzione sostenibile e della prevenzione antisismica, compresi quelli cofinanziati con i fondi SIE e assegnati all'obiettivo tematico 5 (prevenzione, promozione dell'adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi). Giudico inoltre positivo, anche se non ancora del tutto sufficiente, l'anticipo di risorse che il Commissario in Aula ha garantito per attuare le misure più urgenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ In the recent Italian earthquake disaster more than 400 people were reported to have been injured and 290 to have died. Devastating earthquakes could accumulate in a ‘domino effect’ and lead to 100 000 displaced residents. This requires us to create synergies between all available instruments, in order to ensure that resources are used effectively for reconstruction activities and all other necessary interventions, in full cooperation with the Italian national and regional authorities.

I agree on the importance of the European Union Civil Protection Mechanism in fostering cooperation among national civil protection authorities across Europe in adverse situations and in minimising the effects of exceptional occurrences. We should keep up our efforts to further simplify the procedures for the activation of the mechanism to make it available rapidly and effectively in the immediate aftermath of a disaster. I express my deepest solidarity and empathy with all the individuals affected by the earthquakes and their families, and with the Italian national, regional and local authorities involved in relief efforts following the disaster.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ In plenaria a Bruxelles abbiamo approvato la risoluzione del Parlamento sulla situazione in Italia a seguito dei terremoti. Si tratta di una risoluzione assolutamente positiva, che riconosce - a partire dalla straordinaria eccezionalità del caso italiano - sia gli sforzi che il governo sta compiendo, che il bisogno di trovarci meglio preparati di fronte ai rischi di eventi straordinari. Sicuramente è un passo in avanti la proposta di modifica del regolamento del fondo di solidarietà, che accelera le procedure, le snellisce e rende più immediata l'erogazione delle risorse, rispetto alla decisione assunta. Ho votato a favore di questa risoluzione, perché non risponde solo ai bisogni dei cittadini italiani, ma rappresenta anche una risposta all'esigenza europea di consentire un piano strategico di messa in sicurezza, agevolando e derogando alle norme del patto di stabilità e crescita. Pertanto, ritengo fondamentale l'approvazione dei paragrafi 6 e 7 che chiedono il massimo della flessibilità possibile e ribadiscono l'urgenza dell'esclusione dal patto di stabilità e crescita degli investimenti realizzati attraverso i fondi strutturali per mettere in sicurezza i territori e le aree più a rischio.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ W ciągu ostatnich kilku miesięcy Włochy nawiedziła seria bardzo niszczących trzęsień ziemi, podczas których 400 osób zostało rannych, a 290 straciło życie. W krótkim czasie po tych wydarzeniach ponad 100 000 osób zostało wysiedlonych ze swoich domów. W wyniku tych nieszczęśliwych wydarzeń bardzo wiele miasteczek uległo zniszczeniu, a infrastruktura lokalna i regionalna została poważnie uszkodzona.

Bardzo ucierpiały również ośrodki dziedzictwa historycznego i kulturowego. Trzęsienia ziemi miały znaczący wpływ także na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, rolnictwo oraz branżę turystyczną i hotelarską. Projekt wzywa Komisję do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia szybkiego i skutecznego finansowania w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej oraz do rozważenia możliwości korzystania z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu wsparcia obszarów wiejskich i rolnictwa, które ucierpiały wskutek trzęsienia ziemi.

Ponadto zwraca się do Komisji, aby upewniła się, że wszystkie środki przewidziane w celu poprawy sytuacji lub na nią ukierunkowane były rzeczywiście używane przez rząd włoski na ten konkretny cel. Mając na uwadze powyższy stan rzeczy, zagłosowałem za przyjęciem dokumentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I am in favour of this resolution which looks upon the devastating earthquakes that hit central Italy in 2016 and concludes that more efforts are needed in order to tackle the EU law restrictions on budgets and state aids in situations like these. The report also highlights how it is practically impossible for earthquake-prone Member States to pursue proper programmes of investment in reconstruction work and earthquake prevention and to provide support for the economic activities affected unless they cut services or resources already earmarked for existing structural investment plans, and this must be tackled.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Danti (S&D), per iscritto. ‒ Le drammatiche scosse di terremoto che hanno recentemente colpito le regioni centrali della penisola italiana rappresentano una ferita profonda non solo per l'Italia, bensì per tutta l'Europa. La simbolica promessa della Commissione europea di ricostruire la cattedrale di Norcia assieme all'annuncio dello stanziamento della prima tranche di fondi per far fronte all'emergenza sono i primi segnali concreti che apprezziamo; ora chiediamo l'esclusione dal patto di stabilità degli investimenti strutturali per la messa in sicurezza e la ricostruzione degli edifici secondo le più recenti norme antisismiche. Spero fortemente che questi tragici eventi costituiscano l'occasione per dimostrare che l'Unione europea è, prima di ogni cosa, una comunità di valori attenta ai bisogni dei cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Cette résolution du Parlement européen porte sur la situation italienne suite aux séismes qui l’ont frappée. La résolution prend bien sûr acte de la demande d’aide du gouvernement italien au titre de Fonds de solidarité de l’Union européenne et demande à la Commission européenne de traiter rapidement cette demande en vue d’agir encore plus efficacement auprès des territoires touchés. Considérant la gravité de la situation italienne, et considérant le devoir de l’Union européenne de porter secours aux territoires européens en détresse suite à des catastrophes naturelles, j’ai bien sûr voté en faveur de cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ UKIP abstained on this non-legislative and non-binding resolution. We first of all offer our condolences to all those affected by the earthquakes in Italy. UKIP is usually opposed to the spending of any EU money. However in light of the tragic human suffering in cases of environmental disaster we have chosen to abstain.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J’ai soutenu la résolution du Parlement sur la situation en Italie après les séismes. Depuis le 14 août 2016, l’Italie a été victime de quatre puissants séismes qui ont causé la mort de 290 personnes, blessé 400 autres et provoqué le déplacement de 100 000 résidents.

Il est nécessaire que l’Union européenne tire toutes les leçons de cette situation pour améliorer à la fois la rapidité et le contenu de l’assistance qu’elle apporte, ainsi que pour optimiser la coordination entre les différends fonds européens, afin de gagner en efficacité. De façon plus pressante, alors que l’hiver s’installe, je me joins à l’appel auprès de la Commission pour que cette dernière utilise tous les moyens à sa disposition pour aider les autorités italiennes à garantir des hébergements à ceux dépourvus de foyer.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam az Európai Parlament olaszországi földrengésekhez kapcsolódó állásfoglalási indítványát.

Az indítvány hangsúlyozza, hogy a legutóbbi olasz földrengések egész falvakat tüntettek el a Föld színéről, súlyosan károsították a helyi és regionális infrastruktúrát, a gazdasági tevékenységet, sok esetben a történelmi és kulturális örökséget is, és mindezek következtében jelentős újjáépítési erőfeszítésekre van szükség az elszenvedett károk helyreállítása érdekében.

Az állásfoglalási indítvány fontos kérdésekre hívja fel a figyelmet, például arra, hogy az otthontalanná vált személyek számára a tél közeledtével egyre fontosabb a megfelelő szálláshely biztosítása, a megelőzés érdekében fel kell gyorsítani a kapcsolódó kutatásokat, az előlegfizetést a lehető leghamarabb biztosítani kell az érintett területek számra, valamint a hatékony válasz érdekében minél teljesebben ki kell használni a meglevő eszközök közötti szinergiákat.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté pour l’ensemble de ces textes.

Entre août et octobre 2016, trois tremblements de terre ont frappé l’Apennin central, faisant 290 morts et plus de 400 blessés.

Le FSUE prend en charge l’indemnisation des dommages matériels causés aux actifs ou des pertes de revenus dues à la suspension totale ou partielle de l’activité pendant une période n’excédant pas six mois à compter de la survenance de la catastrophe naturelle.

Ces trois propositions, dont une déposée par la Ligue du Nord, visent à flexibiliser ce fonds et à permettre l’utilisation, en cas de catastrophe naturelle, du FSE et du FEDER, ce qui nous paraît utile et approprié.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Първо искам да изкажа моите най-искрени съболезнования за загиналите от последните земетресения в Италия. След това искам да поздравя всички онези смели италианци, които помагаха за изваждането на живите от руините и за възстановяването на градовете след тези редица ужасни земетресения. И макар и трудно, след такава трагедия ние трябва да вземем поуки от тези бедствия и да направим така, че да можем по-бързо и заедно да преодоляваме тези бедствия.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζουμε, διότι η πρόταση ψηφίσματος δεν αντιμετωπίζει πραγματικά τα προβλήματα των περιοχών που έχουν πληγεί, αντίθετα δείχνει πως η προσέγγιση είναι αποσπασματική και πάντα υπό την δαμόκλειο σπάθη των μέτρων λιτότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. – Szavazatommal támogattam az Európai Parlament olaszországi földrengésekhez kapcsolódó állásfoglalási indítványát.

Az indítvány hangsúlyozza, hogy a legutóbbi olasz földrengések egész falvakat tüntettek el a Föld színéről, súlyosan károsították a helyi és regionális infrastruktúrát, a gazdasági tevékenységet, sok esetben a történelmi és kulturális örökséget is, és mindezek következtében jelentős újjáépítési erőfeszítésekre van szükség az elszenvedett károk helyreállítása érdekében.

Az állásfoglalási indítvány fontos kérdésekre hívja fel a figyelmet, például arra, hogy az otthontalanná vált személyek számára a tél közeledtével egyre fontosabb a megfelelő szálláshely biztosítása, a megelőzés érdekében fel kell gyorsítani a kapcsolódó kutatásokat, az előlegfizetést a lehető leghamarabb biztosítani kell az érintett területek számra, valamint a hatékony válasz érdekében minél teljesebben ki kell használni a meglevő eszközök közötti szinergiákat.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della presente relazione poiché, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Italia, il testo chiede alla Commissione di mettere in campo tutte le misure necessarie per fornire all'Italia un supporto, rapido ed efficace, attraverso il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, prendendo in considerazione anche la possibilità di utilizzare il Fondo europeo per lo sviluppo rurale al fine di sostenere le aree rurali e le attività agricole colpite dai terremoti. Ritengo altresì opportuna la richiesta, avanzata alla Commissione, di garantire che tutte le risorse in oggetto siano effettivamente impiegate dal governo italiano con questo scopo specifico.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ V auguste 2016 zasiahli Taliansko tri obrovské zemetrasenia, ktoré spôsobili zranenia 400 ľudom a 290 ľudí usmrtili. Je možné, že v dôsledku ničivých dôsledkov príde až 100 000 ľudí o strechu nad hlavou. Nadchádzajúca zima preto predstavuje veľký problém pre ľudí, ktorí museli byť premiestnení. Zemetrasenia zničili mestá, vážne poškodili regionálnu infraštruktúru a na viacerých miestach zničili aj kultúrne a historické pamiatky. Európska komisia musí promptne reagovať na vzniknutú situáciu a Európska únia musí byť pripravená pomôcť Taliansku prostredníctvom Fondu solidarity, ktorý je určený práve na pomoc pri podobných tragických nešťastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω τις εκθέσεις στο σύνολό τους για την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς, καθώς η πρόταση ψηφίσματος δεν αντιμετωπίζει πραγματικά τα προβλήματα των περιοχών που έχουν πληγεί. Αντίθετα δείχνει πως η προσέγγιση είναι αποσπασματική και πάντα υπό την δαμόκλειο σπάθη των μέτρων λιτότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ The situation is extremely hard for these citizens as the quakes have destroyed towns, seriously damaged local and regional infrastructure, ruined historic and cultural heritage, damaged economic activities especially SMEs, agriculture, as well as tourist and gastronomic potentials. The harsh weather conditions of the forthcoming winter season represent a major concern for the big number of displaced persons and it need to be addressed quickly and effectively in order to guarantee decent living conditions for the people deprived of their dwelling.

I believe we have to make everything possible in order to show to the citizens that Europe stands united and backs them and that solidarity cannot remain on paper. The Commission must help the Italian authorities without hesitation.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam az Európai Parlament olaszországi földrengésekhez kapcsolódó állásfoglalási indítványát.

Az indítvány hangsúlyozza, hogy a legutóbbi olasz földrengések egész falvakat tüntettek el a Föld színéről, súlyosan károsították a helyi és regionális infrastruktúrát, a gazdasági tevékenységet, sok esetben a történelmi és kulturális örökséget is, és mindezek következtében jelentős újjáépítési erőfeszítésekre van szükség az elszenvedett károk helyreállítása érdekében.

Az állásfoglalási indítvány fontos kérdésekre hívja fel a figyelmet, például arra, hogy az otthontalanná vált személyek számára a tél közeledtével egyre fontosabb a megfelelő szálláshely biztosítása, a megelőzés érdekében fel kell gyorsítani a kapcsolódó kutatásokat, az előlegfizetést a lehető leghamarabb biztosítani kell az érintett területek számra, valamint a hatékony válasz érdekében minél teljesebben ki kell használni a meglevő eszközök közötti szinergiákat.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de la propuesta de resolución, considerando los devastadores seísmos que han azotado el centro de Italia en 2016 y, que han causado, según diversas informaciones, más de 400 heridos y 290 víctimas mortales. Del mismo modo, los últimos seísmos han devastado pueblos, dañado gravemente infraestructuras locales y regionales, destruido patrimonio histórico y cultural y afectado a actividades económicas, especialmente las de las pymes, la agricultura, los paisajes naturales y el potencial del turismo y la hostelería. Por lo tanto, la Unión debe estar lista para ayudar, mediante el Fondo de Solidaridad europeo, teniendo en cuenta que es muy importante que las autoridades nacionales puedan contar con estos fondos lo antes posible.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), in writing. ‒ Despite the heroic efforts made by civil protection forces the earthquakes in Italy have led to the tragic loss of 290 lives and an urgent need to provide relief and reconstruction to the affected areas and to the 100 000 people displaced by the disaster. Due to the costs of this disaster, it is very important that Italy receive increased flexibility in its deficit calculations – this important issue is included in paragraph 6 of the resolution. This paragraph also rightly calls on the Italian Government to ensure that extra resources provided are used to the benefit of those affected and displaced by this tragic disaster.

Another key paragraph in the resolution is paragraph 7, as it calls on the Commission to evaluate investing in sustainable reconstruction and other forms of important anti-seismic projects. These investments should be co-financed with ESI funds and excluded from the deficit calculations in regard to the Stability and Growth Pact. This is very important, as it would be wrong to restrict necessary short-term and emergency expenditure on behalf of the affected citizens and their communities.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. ‒ L'Europa ha la responsabilità, di fronte a una tragedia dolorosa come il terremoto che più di una volta ha segnato dolorosamente l'estate di tanti cittadini e comuni del Centro Italia, di intervenire concretamente e urgentemente affinché la ricostruzione di vite, del patrimonio storico e delle relazioni commerciali rinasca in tempi brevi e certi. Per rispondere efficacemente a tale drammatica emergenza, ritengo urgente l'appello alla Commissione affinché si stabiliscano tempi di intervento brevi, si attivino misure volte a semplificare e abbreviare l'iter burocratico di attivazione dei fondi e si vagli la possibilità di ricorrere a nuovi meccanismi di prestito. L'Italia ha bisogno di risposte, tempestive, adeguate e capaci di ricostruire soprattutto la speranza nelle popolazioni colpite.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the resolution on the situation in Italy after the earthquakes. I support the measures to simplify procedures and shorten the time of approval for funds.

 
  
MPphoto
 
 

  Michela Giuffrida (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa risoluzione perchè in particolare contiene un importate principio: le spese per la ricostruzione devono essere escluse dai vincoli di bilancio, così come le spese per la prevenzione. Perché se è vero che purtroppo i terremoti, come altre catastrofi, non sono prevedibili, è invece dimostrata l'inadeguatezza delle strutture pubbliche e delle case nelle maggiori aree sismiche italiane. Non sappiamo dove e quando sarà il prossimo terremoto, ma tristemente sappiamo che sarebbe, per l'ennesima volta, una terribile tragedia. Non chiediamo all'Europa di sostituirsi alle nostre amministrazioni locali o di assumersi la responsabilità, chiediamo all'Europa di mettere il nostro governo e le nostre regioni nelle condizioni di fare degli investimenti, di ricostruire, di ammodernare, di mettere in sicurezza, senza che questo pesi su quei vincoli di bilancio, che non sono più vincoli, ma ostacoli.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Resolución, que aborda la situación en Italia después de los seísmos sufridos en agosto de 2016, a los que siguieron varias réplicas y un fuerte terremoto en octubre, el más intenso de las últimas décadas, que arrasó localidades enteras y causó múltiples daños. Solicita a la Comisión, dada la excepcionalidad y gravedad de esta situación, que estudie la posibilidad de excluir del cálculo de los déficits nacionales en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las inversiones relacionadas con la reconstrucción sostenible y la prevención de seísmos, y que adopte todas las medidas necesarias para analizar prontamente las solicitudes de asistencia con cargo al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE), con vistas a garantizar su rápida movilización.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this motion for a resolution. On 24 August 2016 a devastating earthquake hit central Italy, while three other major quakes, within a flurry of tremors, struck central Italian regions. The territories concerned suffer from a deformation that extends over an area of about 130 square km with a maximum displacement of at least 70 cm. Consequently, the quakes have destroyed towns, seriously damaged local and regional infrastructure, ruined historic and cultural heritage, damaged economic activities especially SMEs, agriculture, as well as touristic and gastronomic potentials.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. ‒ Az indítvány hangsúlyozza, hogy a legutóbbi olasz földrengések egész falvakat tüntettek el a Föld színéről, súlyosan károsították a helyi és regionális infrastruktúrát, a gazdasági tevékenységet, sok esetben a történelmi és kulturális örökséget is. Mindezek következtében jelentős újjáépítési erőfeszítésekre van szükség a károk helyreállítása érdekében.

Az állásfoglalási indítvány fontos kérdésekre hívja fel a figyelmet, például arra, hogy az otthontalanná vált személyek számára a tél közeledtével egyre fontosabb a megfelelő szálláshely biztosítása, a megelőzés érdekében fel kell gyorsítani a kapcsolódó kutatásokat, az előlegfizetést a lehető leghamarabb biztosítani kell az érintett területek számra, valamint a hatékony válasz érdekében minél teljesebben ki kell használni a meglevő eszközök közötti szinergiákat.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ After the devastating earthquake that hit central Italy on 24 August 2016, I feel that it is necessary to support the above motion. I believe that the reconstruction and any anti-seismic investments should be excluded from the calculation of national deficits in the framework of the Stability and Growth Pact in order to take into account the extent of the devastation.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I have voted in favour, since I have no objections.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za zajednički prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o stanju u Italiji nakon potresa jer je rasprava o navedenoj situaciji pokrenuta na moju inicijativu. Smatram da je izrazito važno da su se na jednoj tako bitnoj temi uspjeli ujediniti skoro pa svi klubovi zastupnika Parlamenta. U tom kontekstu, od velike je važnosti da se pojednostavi procedura i skrati vrijeme koje je potrebno za odobravanje i isplaćivanje sredstava iz Fonda solidarnosti EU-a, te da se preispitaju mogućnosti uspostavljanja okvirnog mehanizma Europske investicijske banke za zajmove, koji bi se uspostavio u svrhu pružanja sredstava državama članicama prije nego ih se isplati iz Fonda solidarnosti. Rezolucija između ostalog apelira na Europsku komisiju da svojim programima ubrza razvoj preventivnih mjera za obranu od potresa, kriznog upravljanja i općenito minimaliziranja negativnih posljedica uzrokovanih prirodnim katastrofama. Također poziva na veću sinergiju svih dostupnih instrumenata, zajedno s EFSI fondom, te efektivno korištenje svih resursa za rekonstrukciju i ostale potrebne intervencije u suradnji s talijanskim nacionalnim i regionalnim vlastima.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de cette résolution équilibrée, qui exprime la solidarité de l’Union avec l’Italie et les victimes, après les séismes successifs que ce pays a connus. Ce texte met en avant la prévention et appelle à utiliser au mieux le fonds de solidarité de l’Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Ich stimme für den ENF- Entschließungsantrag. Hier wird die Solidarität mit den Opfern der drei schweren Erdbeben in Italien bekundet. Weiter sollen die EU-Mitgliedstaaten die Forschung zur Verringerung der Auswirkungen von Erdbeben vorantreiben.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemně. ‒ Na plenárním zasedání 1. prosince jsem hlasovala pro návrh usnesení o situaci v Itálii po zemětřeseních. V období mezi srpnem a říjnem 2016 postihla střední Apeniny tři ničivá zemětřesení, která za sebou zanechala 290 obětí na životech, více než 400 zraněných a desítky tisíc vysídlených osob. Poslední z těchto otřesů půdy, k němuž došlo dne 30. října, byl nejsilnějším zemětřesením zaznamenaným v Itálii od roku 1980. Série zemětřesení a zkáza, kterou za sebou zanechala, mají závažné hospodářské dopady. Je proto nezbytné řádně koordinovat udržitelnou obnovu oblastí, aby bylo možné napravit způsobené hospodářské a sociální ztráty. Tento návrh umožní urychlené financování na co nejvyšší úrovni z fondů Evropské unie a potřebnou pomoc italským orgánům, která pomůže zajistit důstojné životní podmínky osobám, které přišly o domov. Prevence by měla představovat stále důležitější fázi řízení katastrof a její společenský význam by měl vzrůstat.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. – Szavazatommal támogattam az Európai Parlament olaszországi földrengésekhez kapcsolódó állásfoglalási indítványát.

Az indítvány hangsúlyozza, hogy a legutóbbi olasz földrengések egész falvakat tüntettek el a Föld színéről, súlyosan károsították a helyi és regionális infrastruktúrát, a gazdasági tevékenységet, sok esetben a történelmi és kulturális örökséget is, és mindezek következtében jelentős újjáépítési erőfeszítésekre van szükség az elszenvedett károk helyreállítása érdekében.

Az állásfoglalási indítvány fontos kérdésekre hívja fel a figyelmet, például arra, hogy az otthontalanná vált személyek számára a tél közeledtével egyre fontosabb a megfelelő szálláshely biztosítása, a megelőzés érdekében fel kell gyorsítani a kapcsolódó kutatásokat, az előlegfizetést a lehető leghamarabb biztosítani kell az érintett területek számra, valamint a hatékony válasz érdekében minél teljesebben ki kell használni a meglevő eszközök közötti szinergiákat.

 
  
MPphoto
 
 

  Cécile Kashetu Kyenge (S&D), per iscritto. ‒ Con il voto di oggi abbiamo manifestato tutta la nostra solidarietà nei confronti delle migliaia di persone colpite dai terremoti nel centro Italia. La macchina della solidarietà ha funzionato alla perfezione grazie alla tempestiva mobilitazione delle unità di volontari della protezione civile e al coordinamento delle autorità locali, regionali e nazionali. La ricostruzione prenderà del tempo ed avrà un'incidenza significativa sulle finanze nazionali. L'Italia, così come nessun altro paese che si trovasse ad affrontare una catastrofe simile in futuro, può essere lasciato solo in questo sforzo di ricostruzione. Per tale ragione chiediamo alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di escludere, dal calcolo dei disavanzi pubblici nazionali nel quadro del patto di stabilità e crescita, gli investimenti a favore della ricostruzione sostenibile e della prevenzione antisismica. I finanziamenti europei già esistenti che consentono di investire nella prevenzione delle catastrofi naturali, nonché di garantire il consolidamento dei progetti di ricostruzione saranno, da parte nostra, utilizzati al meglio al fine di conseguire lo sviluppo sostenibile a lungo termine delle zone terremotate. Chiediamo tuttavia alla Commissione di prendere tutti i provvedimenti necessari per esaminare al più presto le richieste di assistenza a titolo di Fondo di solidarietà dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. Unfortunately, the latest earthquakes in Italy have led to death of 290 people; 400 people were injured, 150 000 Italians have become homeless. Furthermore, the latest earthquakes have destroyed towns, seriously damaged local and regional infrastructure, ruined historical and cultural heritage, and done serious harm to economic activities, especially those of SMEs which are in agricultural, tourist and gastronomic sectors. Thereby, I call on the European Commission to ensure that all the available instruments within the cohesion and regional funds are effectively used for reconstruction activities in full cooperation with the Italian national and regional authorities. In addition to this, I urge the Commission to undertake all the necessary measures to allow and provide a rapid financing for Italian national and regional authorities from the European Union Solidarity Fund. Last but not least, I would like to remind the Commission and Italian national and regional authorities that sustainable reconstruction efforts need to be properly coordinated in order to fully overcome the economic and social losses from the earthquakes.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour cette résolution car elle va dans le bon sens en proposant de flexibiliser l'usage du FSUE. Cela répond en effet aux intérêts français car notre pays pourra en bénéficier pour faire face aux inondations qui ont frappé le sud de la France.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution in solidarity with the people affected by the recent earthquakes in Italy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Potresi koju su pogodili Italiju u drugoj polovici ove godine u potpunosti su uništili sela na tom području te su nakon toga stanovnici tog područja dovedeni na rub očaja. Uništeni su i gradovi te lokalna i regionalna infrastruktura, povijesna i kulturna baština, gospodarstvo, okoliš, poljoprivreda te potencijal turističkih i ugostiteljskih industrija. Institucije Europske unije i države članice pokazale su izuzetnu solidarnost te uzajamnu pomoć u izvanrednim situacijama. Europska unija je na zahtjev talijanske vlade aktivirala službu za upravljanje hitnim situacijama Copernicus, kako bi se dobila procjena štete u pogođenim područjima na temelju satelitskih snimaka. Europski parlament ističe koliko je važno javno istraživanje i razvoj u sprečavanju katastrofa i upravljanju njima te poziva na još bolju koordinaciju i suradnju među ustanovama za istraživanje i razvoj u državama članicama, posebno u onima koje se suočavaju sa sličnim rizicima.

Bitno je dodatno napomenuti važnost poštivanja pravila o protupotresnoj gradnji kada je riječ o zgradama i infrastrukturi. Građevine trebaju biti u skladu s postojećim standardima u vezi s potresima, stoga treba biti oprezan prilikom izdavanja građevinskih dozvola. Smatram kako je u prevenciji važno stvaranje sinergije među svim postojećim instrumentima, uključujući europske strukturne i investicijske fondove, stoga sam podržala ovu rezoluciju.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. ‒ Pēdējo zemestrīču rezultātā Itālijā ir izpostītas pilsētas, ir nopietni bojāta vietējā un reģionālā infrastruktūra, izpostīts vēsturiskais un kultūras mantojums, traucēta saimnieciskā darbība. Ir ziņots par vairāk nekā 400 cietušām un 290 bojā gājušām personām. Uzskatu, ka Komisijai jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nekavējoties sniegtu palīdzību Itālijai no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Obyvatelia Talianska sú od augusta tohto roku traumatizovaní zemetraseniami s ničivými následkami. Táto situácia si vyžaduje, aby všetky programy finančnej podpory a pomoci dokázali reagovať pružnejšie a rýchlejšie. Preto žiadame Komisiu, aby bezodkladne vypracovala návrh na zmenu príslušných noriem Únie, ktoré posilnia spolupatričnosť Únie s členskými štátmi.

Je potrebné dosiahnuť, aby rekonštrukčné práce členských štátov v takýchto prípadoch boli vyčlenené z obmedzujúcich rozpočtových predpisov a aby bolo možné poskytnúť v takýchto prípadoch aj štátnu pomoc.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της κοινής πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς, για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην Ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες στις 30/11/2016, καθώς και διότι η εν λόγω κοινή πρόταση ψηφίσματος είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté pour cette proposition de résolution.

La proposition de résolution vise à simplifier l’usage du Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE), afin de le rendre plus efficace et moins bureaucratique. Ce texte a été soumis au vote du Parlement européen suite aux tremblements de terre qui ont frappé l’Italie entre août et octobre 2016, faisant 290 morts et plus de 400 blessés. Cette catastrophe a également causé des destructions d’habitations et de bâtiments historiques, ce qui a très fortement impacté le secteur touristique locale.

Les rapporteurs souhaitent que l’usage du FSUE soit plus flexible et que l’UE accepte la modification des programmes opérationnels régionaux pour autoriser les régions à utiliser le Fonds européen de développement régional (FEDER) afin de prendre en charge les dépenses de reconstruction et de prévention face au risque sismique. Nous soutenons cette initiative.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už. Rezoliucijoje išreiškiamas solidarumas su visais nuo žemės drebėjimų Italijoje nukentėjusiais asmenimis ir jų šeimomis. Taip pat pabrėžiama, kaip svarbu sukurti visų turimų priemonių, įskaitant Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondus, sąveiką, ir užtikrinti, kad suteikta finansinė parama būtų veiksmingai panaudojama atstatymo veiklai ir visiems kitiems būtiniems veiksmams vykdyti.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Le FSUE prend en charge l’indemnisation des dommages matériels causés aux actifs ou des pertes de revenus dues à la suspension totale ou partielle de l’activité pendant une période n’excédant pas six mois à compter de la survenance de la catastrophe naturelle. Au-delà de ce délai, toute subvention provenant du FSUE peut être assimilée à une aide d’État.

C’est le seul Fonds européen qui traduit une véritable solidarité européenne face aux catastrophes naturelles, d’où sa légitimité. Cependant, sa raison d’être est menacée car la Commission européenne cherche à tout prix à utiliser le FSUE pour aider des États membres à financer des politiques d’accueil de migrants notamment en Italie, en Grèce et à Chypre. Défendant plus de flexibilité, nécessaire pour les drames liés aux inondations dans nos régions du sud de la France, j’ai voté en faveur de la résolution commune, malgré un vocabulaire européiste, et de celle de nos alliés de la Lega, très équilibrée.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I support this resolution. It is an important show of solidarity with our neighbours in Italy after the series of earthquakes that struck the country. The EU Solidarity Fund further affirms the EU’s commitment to support citizens in difficult situations.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), schriftelijk. – Centraal-Italië bevindt zich sinds vele maanden in het midden van een aardbevingsstorm. Na de alles verwoestende aardbeving van vorig zomer werd Midden-Italië ook nadien nog getroffen door een reeks van ernstige aardschokken. Het gevolg hiervan is dat de totale infrastructuur in het gebied zware averij heeft opgelopen. Woonkernen en dorpen zijn gesloopt, het rijke culturele en historische erfgoed is vernield, het economisch leven is ontwricht en vele duizenden mensen zijn dakloos geworden.

De wederopbouw zal vele miljarden euro’s kosten en veel tijd in beslag nemen. Daarom, en gelet op de enorme noden in het gebied, onderschrijf ik in deze resolutie de vraag aan de Commissie om snel middelen uit de Europese solidariteitsfondsen ter beschikking stellen om de kost van de wederopbouw in het gebied te ondersteunen. Met de middelen uit de Europese fondsen kunnen we ertoe bijdragen dat woningen sneller worden hersteld en de woonwijken en de infrastructuur beter bestand worden gemaakt tegen natuurrampen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the report, which highlights the prediction problems associated with earthquake systems and the high seismicity of the Mediterranean area and South East Europe. The report calls on Member States to speed up research with a view to preventing damage, managing crises and minimising the scale of the impact of disasters in conjunction with actions under Horizon 2020, and notes with concern that thousands of people have died and hundreds of thousands have been left homeless in the past 15 years as a result of destructive earthquakes affecting Europe. The report stresses the importance of the European Union Civil Protection Mechanism in fostering cooperation among national civil protection authorities across Europe in adverse situations and in minimising the effects of exceptional occurrences.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A tárgyban mind a nyolc képviselőcsoport nyújtott be állásfoglalásra irányuló indítványt. A képviselőcsoportok az EFN frakció kivételével megállapodásra jutottak és közös kompromisszumos indítványt terjesztettek elő. Ezt az indítványt szavaztam meg.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Entre août et octobre 2016, 3 tremblements de terre ont frappé l’Apennin central, faisant 290 morts et plus de 400 blessés. Cette catastrophe a entraîné des destructions d’habitations et de bâtiments historiques, ce qui a très fortement impacté l’économie touristique locale. En tout ce sont 130 km2 qui ont été touchés par ce terrible séisme. Le FSUE prend en charge l’indemnisation des dommages matériels causés aux actifs ou des pertes de revenus dues à la suspension totale ou partielle de l’activité pendant une période n’excédant pas six mois à compter de la survenance de la catastrophe naturelle. Au-delà de ce délai, toute subvention provenant du FSUE peut être assimilée à une aide d’État.

C’est le seul Fonds européen qui traduit une véritable solidarité européenne face aux catastrophes naturelles, et c’est pourquoi il est légitime. Cependant, sa raison d’être est menacée car la Commission européenne cherche à tout prix à utiliser le FSUE pour aider des États membres à financer des politiques d’accueil de migrants notamment en Italie, en Grèce et à Chypre. Vote favorable.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Ces propositions sont des propositions de bon sens et s’articulent autour de trois points:

- flexibiliser l’usage du FSUE pour qu’il intervienne de manière plus efficace et moins bureaucratique;

- modifier les programmes opérationnels régionaux pour autoriser les régions à utiliser le FEDER et le FSE pour prendre en charge les dépenses de reconstruction et de prévention face au risque sismique;

- exclure du calcul du déficit public et du champ d’application de la réglementation relative aux aides d’État, tous les dépenses ou avantages fiscaux engagés pour la reconstruction des régions sinistrées.

Je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte relatif à la situation en Italie après les séismes. Ce texte, en plus d’exprimer la solidarité de l’Union européenne avec l’Italie, insiste sur le rôle de prévention des États afin de limiter les conséquences de telles catastrophes naturelles. Il demande également à ce que le fonds de solidarité de l’Union européenne ainsi que les fonds structurels soient utilisés de manière plus efficace pour venir en aide aux populations sinistrées.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted for this motion for a resolution regarding the three devastating earthquakes in Italy between August and October 2016, killing 290 people, injuring more than 400 and displacing tens of thousands.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), în scris. ‒ Am susținut prin votul de astăzi această rezoluție deoarece consider că Italia are nevoie de sprijinul nostru, al deputaților europeni, reprezentanți ai tuturor statelor membre, pentru a reconstrui zonele devastate și pentru a ajuta persoanele afectate de aceste cutremure. Numărul cetățenilor care au fost nevoiți să-și părăsească casele și au fost strămutați este îngrijorător de mare, iar impactul economic al acestei stări de fapt este devastator pentru economia Italiei. În acest sens, consider că este foarte important ca Fondul de solidaritate al Uniunii Europene să fie utilizat în cel mai scurt timp pentru a le da o mână de ajutor în depășirea acestor tragedii. De asemenea, susțin această rezoluție deoarece se subliniază importanța prevenirii impactului calamităților naturale prin construirea de clădiri și infrastructuri rezistente la cutremure și prin cercetarea și implementarea de sisteme de predicție a seismelor.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich für diesen Entschließungsantrag ausgesprochen, da er seine Solidarität gegenüber den Opfern bekundet und Fördermittel für den Wiederaufbau eingesetzt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Arvestades Itaalias toimunud maavärinatest tulenevat kahju, on oluline igakülgne abi ja toetus Itaaliale. Resolutsioonis nähakse ette valmisolek suuremaks paindlikkuseks puudujäägi arvutamisel seoses kulutustega, palutakse komisjonil kaaluda investeeringute tegemist ülesehitustöödeks ning palub komisjonil kiirelt menetleda Euroopa Solidaarsusfondist abi saamist.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Pritariu pateiktai rezoliucijai.

Dėl pastarųjų žemės drebėjimų Italijoje susidarė išskirtinė ir labai rimta padėtis, kurią būtina nedelsiant ir veiksmingai spręsti.

Visų pirma, prevencija turėtų būti vis svarbesnis etapas valdant nelaimes ir jai turėtų būti suteikiama didesnė socialinė svarba. Būtina sustiprinti nelaimių prevencijos priemones ir atlikti būtinus mokslinius tyrimus siekiant užkirsti kelią neigiamiems padariniams, suvaldyti krizes ir kuo labiau sumažinti nelaimių poveikio mastą.

Komisiją turėtų apsvarstyti galimybę pasiūlyti Italijos valdžios institucijoms visokeriopą pagalbą, kurios joms reikia siekiant užtikrinti būsto netekusiems asmenis tinkamas gyvenimo sąlygas. Šiuo atveju ypatingas vaidmuo tenka ES solidarumo fondui, kuris turi būti patikima ir lanksti priemonė solidarumui parodyti ir tinkamai bei greitai pagalbai nuo didelių gaivalinių nelaimių nukentėjusiems asmenims teikti. Atsižvelgiant į tai, manau reikėtų apsvarstyti galimybę praplėsti esamus solidarumo fondo skaičiavimo metodus. Be to, Komisija, skaičiuojant nacionalinį deficitą pagal Stabilumo ir augimo paktą, turėtų neįtraukti investicijų į tvarų atkūrimą ir antiseisminę statybą.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτρης Παπαδάκης (S&D), γραπτώς. ‒ O απολογισμός του καταστροφικού σεισμού που σημειώθηκε στην κεντρική Ιταλία τον φετινό Αύγουστο είναι τραγικός: ανθρώπινες απώλειες, χιλιάδες εκτοπισμένοι, σοβαρές ζημιές σε τοπικές και περιφερειακές υποδομές. Όλα αυτά επιφέρουν ισχυρό πλήγμα στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και στις οικονομικές δραστηριότητες. Επιπλέον, οι ιταλικές εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές υφίστανται μεγάλη και έντονη χρηματοπιστωτική πίεση. Είναι προφανές ότι σε τέτοιες έκτακτες καταστάσεις η έκφραση αλληλεγγύης είναι πολύτιμη. Υπερψήφισα το ψήφισμα με το οποίο καλούνται η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης, ούτως ώστε να είναι γρήγορα και αποτελεσματικά διαθέσιμος αμέσως μετά από μια καταστροφή. Αυτό πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, δεδομένης της υψηλής σεισμικότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επίσης τονίζεται η σημασία της δημιουργίας συνεργιών μεταξύ όλων των διαθέσιμων μέσων, περιλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται πραγματικά για τις δραστηριότητες ανασυγκρότησης και όλες τις άλλες αναγκαίες παρεμβάσεις, σε πλήρη συνεργασία με τις ιταλικές ή, στο μέλλον, με τις εκάστοτε εθνικές και περιφερειακές αρχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di risoluzione RC-B8-1285/2016, presentata sulla situazione in Italia a seguito dei terremoti poiché, in qualità di cittadino italiano, prima che in veste di rappresentante del popolo italiano al Parlamento europeo, sono stato profondamente e direttamente colpito dal dramma umano che ha investito il mio paese. La fragilità del territorio italiano si è sostanziata a seguito degli ultimi eventi sismici, nelle morti, nei ferimenti di un numero elevato di persone e continua a insistere sulle vite di 100 000 residenti che sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni; agli inaccettabili costi sociali vanno poi aggiunti i rilevanti costi economici che pregiudicano la stabilità delle aree colpite; conosco la potenza della solidarietà che si accende nel consesso dei paesi membri qualora uno di essi venga colpito e la conseguente messa in atto di meccanismi di assistenza reciproca nelle situazioni di emergenza; confortato da questa consapevolezza e spinto dal dovere morale che mi impone di stare accanto ai miei connazionali accolgo e ratifico il contenuto della risoluzione per una mobilitazione nei confronti dell'Italia, in special modo con l'intervento tempestivo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Pertanto, ho espresso voto positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. – Od kolovoza do listopada 2016. godine tri razorna potresa pogodila su središnje Apenine i prouzročila 290 mrtvih, više od 400 ozlijeđenih te dovela do evakuacije desetaka tisuća osoba. U pogođenim područjima prisutna deformacija je zahvatila površinu od oko 130 četvornih kilometara, uz maksimalni pomak od najmanje 70 centimetara, a dovela je i do znatnog uništenja naseljenih mjesta, infrastrukture te povijesne, umjetničke i kulturne baštine, čak i svjetske važnosti, kao i do potpunoga zaustavljanja proizvodnih i turističkih djelatnosti. Žalim zbog činjenice da ograničenja koja nameću propisi Unije o proračunu koji su na snazi i državna pomoć čine u praksi nemogućim da države članice koje su u opasnosti od potresa ostvare usklađene planove ulaganja u obnovu i sprečavanje potresa, kao i planove potpore pogođenim ekonomskim djelatnostima, a da te države članice pritom ne moraju uskratiti usluge ili sredstva namijenjena za druga, već planirana strukturna ulaganja. Iznimno žalim zbog žrtava i suosjećam sa svim građanima koji su pogođeni potresima te iskazujem divljenje i čestitam na hrabrosti u organiziranju i pružanju pomoći, posebno djelatnicima civilne zaštite, dobrovoljcima, policiji, vatrogascima i načelnicima općina. Zbog navedenoga sam podržala rezoluciju Europskog parlamenta o stanju u Italiju nakon potresa.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Entre août et octobre 2016, trois tremblements de terre ont frappé l’Apennin central, faisant 290 morts et plus de 400 blessés. Cette catastrophe a entraîné des destructions d’habitations et de bâtiments historiques, ce qui a très fortement impacté l’économie touristique locale. En tout ce sont 130 km2 qui ont été touchés par ce terrible séisme. Le Fonds de solidarité est une des rares manifestations de solidarité véritable entre les États de l'Union européenne, je vote donc en faveur de cette aide légitime.

 
  
MPphoto
 
 

  Pina Picierno (S&D), per iscritto. ‒ Il forte sciame sismico che ha colpito l'Italia centrale, a partire dal devastante terremoto del 24 agosto 2016, fino a quelli del 26 e 30 ottobre, ha causato la morte di 290 persone e oltre 400 feriti. Intere città e piccoli paesi sono stati rasi al suolo, costringendo circa 100 000 persone ad abbandonare le proprie case. Il governo italiano si è impegnato e sta lavorando alacremente per garantire condizioni di vita dignitose a tutte le persone che hanno perso la loro abitazione, prima dell'arrivo della stagione invernale. È importante che l'UE faccia del suo meglio per sostenere le autorità italiane in questo sforzo, esaminando nel più breve tempo possibile la richiesta di assistenza a titolo del Fondo di solidarietà e garantendone una rapida mobilitazione, a cominciare dagli anticipi previsti dalla riforma del 2014. Una volta passata l'emergenza ci sarà da affrontare la ricostruzione, per riparare gli enormi danni economici e sociali causati dai terremoti, senza dimenticare il restauro del patrimonio culturale. Anche in questo caso il sostegno europeo sarà indispensabile per favorire una ricostruzione sostenibile e antisismica, attraverso l'uso sinergico dei suoi strumenti finanziari e di una maggiore flessibilità sul calcolo del deficit.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Razorni potres pogodio je Italiju u kolovozu 2016., nakon čega su uslijedila još tri velika potresa te niz manjih potresa u listopadu iste godine. U tim potresima su uništeni gradovi, oštećena je lokalna i regionalna infrastruktura, uništena je povijesna i kulturna baština. Štetu su pretrpjele i gospodarske aktivnosti, okoliš, poljoprivreda i potencijal turističkih i ugostiteljskih industrija. Prema izvješćima ozlijeđeno je više od 400 osoba, a 290 ih je poginulo te je došlo do raseljavanja 100 000 stanovnika. Postoji opravdana zabrinutost zbog velikog broja raseljenih osoba koje će tijekom predstojeće zime biti izložene teškim vremenskim uvjetima. S&D izražava svoju solidarnost i suosjećanje sa svim pojedincima i obiteljima u područjima pogođenima potresima, kao i s talijanskim tijelima uključenima u pružanje pomoći. Pozdravljam odobravanje veće razine fleksibilnosti Italiji u izračunu deficita na troškove nastale zbog potresa, kako bi joj se omogućilo da učinkovito i brzo reagira na izvanrednu situaciju. Talijanska vlada je podnijela zahtjev za dodjelu sredstava iz Europskog fonda solidarnosti i smatram da je sada važno da Komisija poduzme sve potrebne mjere kako bi analizirala taj zahtjev i omogućila brzu mobilizaciju. Važno je da predujmovi čim prije budu raspoloživi nacionalnim vlastima kako bi mogle odgovoriti na hitne potrebe povezane s nastalom situacijom.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ Tendo em conta a gravidade do sismo ocorrido em Itália, a resolução insta a Comissão a tomar todas as medidas necessárias para permitir e facultar um financiamento rápido e ao mais elevado nível possível através do Fundo de Solidariedade da União Europeia, realça o papel e a responsabilidade acrescida das autoridades regionais e locais na gestão e na distribuição de fundos nos seus territórios.

É importante mobilizar todos os instrumentos disponíveis no âmbito dos fundos regionais e de coesão para que sejam utilizados de forma eficaz para atividades de reconstrução e todas as restantes intervenções necessárias, em plena cooperação com as autoridades nacionais e regionais italianas.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. – Během krátkého časového úseku necelých tří měsíců zasáhla Itálii hned tři ničivá zemětřesení, která si vyžádala stovky mrtvých a zraněných a zanechala po sobě desetitisíce vysídlených lidí a obrovské materiální škody. Musíme si uvědomit, že Fond solidarity Evropské unie přispívá pouze na výdaje související s následnou pomocí a stavem nouze a že členské státy s rizikem přírodní katastrofy musejí vedle toho vydávat vysoké částky na preventivní opatření. Proto jsem podpořil požadavek, aby Komise vypracovala návrh na změnu příslušných předpisů tak, aby výdaje členských států na investice do rekonstrukčních prací a opatření pro předcházení zemětřesením nepodléhaly unijním omezením, např. aby daňová zvýhodnění udělovaná členskými státy občanům zasaženým katastrofou nebyla považována za veřejnou podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Je me suis prononcé en faveur de cette résolution qui porte sur la mobilisation du FSUE pour venir en aide à l'Italie après le séisme dévastateur qui a ravagé le centre de l’Italie le 24 août 2016, et les trois autres violents tremblements de terre qui ont frappé plusieurs régions italiennes, les 26 et 30 octobre derniers. Nous devons nous mobiliser pour que les citoyens italiens puissent faire face aux difficultés, le plus rapidement possible et dans la dignité, après cette série de catastrophes sans précédent.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP abstained on this non-legislative and non-binding resolution. We first of all offer our condolences to all those affected by the earthquakes in Italy. UKIP is usually opposed to the spending of any EU money. However in light of the tragic human suffering in cases of environmental disaster we have chosen to abstain.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. – Propuesta de resolución que se adopta, en el marco del debate sobre el Fondo de Solidaridad de la Unión (creado para intervenir en caso de catástrofes naturales graves y aportar la solidaridad europea a las regiones siniestradas de Europa), tras los devastadores terremotos que azotaron el centro de Italia en agosto y octubre de 2016, y por los que cerca de 300 personas perdieron la vida y otras más de 400 resultaron heridas, con el posible desplazamiento de otras 100 000.

Se pretende dar respuesta a las preguntas de si la Comisión ha recibido una solicitud del Gobierno italiano para recibir financiación del Fondo y ha adoptado todas las medidas necesarias para evaluar la solicitud y movilizar rápidamente esta financiación. Y de si la Comisión considerará las solicitudes de modificación de los programas operativos nacionales y regionales italianos con el fin de abordar mejor las cuestiones del objetivo temático 5 («promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos») y estudiará los procedimientos existentes de evaluación de las solicitudes de financiación con vistas a simplificarlos y acortar los plazos necesarios.

He votado a favor de la resolución finalmente adoptada.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de la résolution du Parlement européen sur la situation en Italie après les séismes qui ont secoué ce pays. Les récents séismes en Italie ont provoqué plus de 400 blessés et 290 morts. J’insisterai sur le paragraphe 7 de cette résolution qui demande à la Commission d’envisager d’exclure tout investissement antisismique et de reconstruction durable du calcul des déficits nationaux dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance. Une preuve que le pacte de stabilité et de croissance, dans sa forme actuelle, peut entraîner des difficultés en matière de dépenses en investissements dans certains États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Džiugu stebėti, jog padėtis Italijoje gerėja. Šiandien svarstomoje rezoliucijoje yra daug svarbių nuostatų, tarp kurių siūlymas daugiau dėmesio skirti ir pastatų seisminio atsparumo didinimui, ir statybos priežiūrai. Tuo tikslu ir ES įnešė savo indėlį, užtikrindama tam tikras laikinas išimtis iš biudžeto deficito skaičiavimo metodikos. Kartu noriu pastebėti, kad kai kurių Italijos politikų mėginimas įtvirtinti nuostatas, jog šios išimtys turi likti pastovaus pobūdžio, o valstybių narių išlaidos pastatų seisminio atsparumo didinimui turi būti išimamos iš biudžeto deficito skaičiavimo, greičiausiai duos tik priešingus rezultatus – dauguma tokių išlaidų nepasieks savo adresatų, o štai pasitikėjimas ES finansų drausmės politika bus sugadintas visiškai.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Em Agosto e Outubro de 2016, uma série de fortes sismos assolaram o centro de Itália, tendo causado ferimentos a mais de 400 pessoas, lamentavelmente ceifado a vida a 290,e forçado a deslocação de 100.000 habitantes em resultado da destruição causada.

O impacto destes sismos destruiu cidades, provocou danos nas infraestruturas locais e regionais, fez ruir património histórico e cultural e causou fortes perturbações nas atividades económicas, agrícolas e turísticas.

O Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia é absolutamente essencial na promoção da cooperação entre as autoridades nacionais de proteção civil em toda a Europa, pelo que os procedimentos de ativação necessitam de ser simplificados para uma pronta, rápida e eficaz disponibilização de ajuda, em caso de catástrofes como esta.

Existe também a necessidade de criar sinergias entre todos os instrumentos disponíveis, incluindo os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, de forma a assegurar que os recursos sejam utilizados de forma rápida e eficaz nas intervenções necessárias.

Considerando que alguns territórios da UE são mais vulneráveis e apresentam maior propensão a catástrofes naturais recorrentes, votei favoravelmente este relatório por concordar com a necessidade de apoiar, em particular, estas regiões de forma mais célere e eficaz.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de cette résolution qui témoigne de la solidarité du Parlement européen avec l’Italie, qui ne cesse de subir des tremblements de terre.

Ces séismes ont non seulement endommagé les infrastructures locales et régionales, et détruit un patrimoine culturel et historique d’une grande richesse; mais ils ont également coûté la vie à des Italiennes et Italiens.

Ce texte tient tout d’abord à rappeler que l’Union européenne est aux côtés de l’Italie et des familles touchées par ces catastrophes naturelles. Il est crucial de souligner et de saluer les efforts déployés sans relâche par les unités de secours, la protection civile ou encore les nombreux volontaires dans les villes italiennes, telles que l’Amatrice, afin de venir en aide aux familles touchées.

Il est à noter que l’Italie a introduit une demande auprès du Fonds de solidarité de l’Union européenne afin que celui-ci débloque des fonds pour la prise en charge des victimes et la reconstruction des villes et sites détruits.

Enfin, j’ai soutenu cette résolution qui appelle à une meilleure coopération avec les autorités locales et une optimisation des fonds européens pour la prévention des catastrophes naturelles ou encore l’investissement dans des constructions antisismiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de esta resolución que manifiesta su más profunda solidaridad y empatía con todas las personas afectadas por los seísmos en Italia, puesto que solicita a la Comisión medidas excepcionales, como la posibilidad de ampliar el vigente método de cálculo del Fondo de Solidaridad. Además, hace hincapié en la importancia de los sistemas de prevención y del cumplimiento de los requisitos en materia de construcción de edificios e infraestructuras resistentes a los seísmos.

La experiencia trágica de la población del centro de Italia, que ahora comienza la reconstrucción, nos muestra como el terremoto acabó con todas las obras de restauración de terremotos anteriores, generando una gran desesperación en la población. Necesitamos por tanto más solidaridad efectiva, y eso pasa por el aumento y la puesta a disposición de forma rápida y flexible del Fondo de Solidaridad. Al ir la resolución en esta línea, he decidido apoyarla.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. – Nei terremoti che hanno colpito l´Italia tra il 24 agosto e il 30 ottobre più di 400 persone sono rimaste ferite, 290 hanno perso la vita e, a seguito di questi eventi, 100.000 persone sono state sfollate dalle loro residenze. Questi eventi sismici hanno danneggiato le infrastrutture locali, rovinato il patrimonio storico e culturale e danneggiato le attività economiche, in particolare le PMI, l'agricoltura e il potenziale delle industrie del turismo e dell'ospitalità. Deve essere quindi riconosciuto lo stato di emergenza e devono essere adottate tutte le misure necessarie per fornire un finanziamento rapido ed efficace attraverso il Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Va inoltre presa in considerazione la possibilità di utilizzare il Fondo europeo per lo sviluppo rurale per sostenere le aree rurali e le attività agricole che sono state colpite dai terremoti. Con la risoluzione di oggi confermiamo il nostro appello affinché gli aiuti siano immediati e le spese per la ricostruzione siano fuori dai vincoli del patto di stabilità. Il nostro appello va ora allo Stato italiano: dobbiamo lavorare per dare un futuro ai borghi distrutti, con serietà, sicurezza e la massima trasparenza!

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ Today I voted in favour of this motion for a resolution. On 24 August 2016 a devastating earthquake hit central Italy, while three other major quakes, within a flurry of tremors, struck central Italian regions. The territories concerned suffer from a deformation that extends over an area of about 130 square km with a maximum displacement of at least 70 cm. Consequently, the quakes have destroyed towns, seriously damaged local and regional infrastructure, ruined historic and cultural heritage, damaged economic activities especially SMEs, agriculture, as well as touristic and gastronomic potentials.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Situácia v Taliansku po ničivom zemetrasení je veľmi zlá. Zemetrasenia zrovnali so zemou celé dediny, priviedli mnoho obyvateľov zasiahnutých oblastí na pokraj beznádeje a spôsobili veľa škôd. Počas nedávnych zemetrasení v Taliansku prišlo o život 290 osôb a zranených bolo viac ako 400 ľudí. Dominový efekt následných otrasov spôsobil, že až 100 tisíc obyvateľov stratilo svoje domovy. Veľmi vážne boli poškodené cesty, dopravná infraštruktúra, historické a kultúrne dedičstvo, bola narušená hospodárska činnosť, poľnohospodárstvo, menil sa vzhľad krajiny a úplne sa paralyzoval cestovný trh v danej oblasti. Postihnutá oblasť predstavuje približne 130 km2 územia Talianska. To všetko spôsobuje, že veľký počet osôb bude vysídlených a v nastávajúcom zimnom období je potrebné nájsť pre nich dočasné, ale prijateľné formy ubytovania pre dôstojný život. Pri tejto prírodnej katastrofe je potrebné zdôrazniť význam mechanizmu civilnej ochrany EÚ, pokiaľ ide o spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi civilnej ochrany v celej Európe. Po podaní žiadosti talianskej vlády o podporu z Európskeho fondu solidarity je teraz na Komisii, aby urýchlene prijala všetky možné opatrenia na analýzu žiadosti o podporu a uvoľnila z rozpočtu fondu potrebné finančné prostriedky na eliminovanie následkov ničivého zemetrasenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Potres, ki se je zgodil 30. oktobra v Italiji z magnitudo 6,5, šteje med enega najmočnejših potresov na Apeninskem polotoku od 80. let prejšnjega stoletja.

Zaradi treh zaporednih potresov je več kot 100 000 prebivalcev na potresnem območju ostalo brez domov. Uničena so mesta, vasi, poškodovana je lokalna in regionalna infrastruktura, uničene so zgodovinske in kulturne stavbe, vse omenjeno pa ima negativen vpliv na turizem in gospodarstvo.

V trenutni situaciji je najbolj pomembno, da se prizadetim območjem ponudi pomoč v finančni obliki kot tudi v obliki humanitarne pomoči. V najkrajšem možnem času je potrebno začeti obnovo prizadetih območij in stavb, da se domačini lahko vrnejo v svoje domove in nadaljujejo normalno življenje.

Ker je situacija zelo resna in glede na veliko število prizadetih oseb je potrebno, da Evropska komisija sprejme vse potrebne ukrepe za čim hitrejšo analizo prošnje Italije za finančno pomoč iz Evropskega solidarnostnega sklada.

Italiji je potrebno odobriti zaprošeno finančno pomoč, obenem pa je smotrno, da se za namene hitre obnove vzpostavijo potrebne sinergije med različnimi finančnimi instrumenti in tudi poskrbi, da so sredstva porabljena učinkovito ter transparentno.

Zaradi vsega navedenega sem glasoval za sprejetje resolucije.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Obmedzenia stanovené platnými normami Únie v súvislosti s rozpočtom a štátnou pomocou členským štátom ohrozeným zemetrasením v praxi znemožňujú účinnú a potrebnú pomoc. Celý systém opatrení, ktorý s touto pomocou súvisí, treba čo najrýchlejšie zefektívniť. Preto je nevyhnutné, aby sa na tento účel bezodkladne vypracoval návrh na zmenu príslušných právnych predpisov Únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Posljednjih 15 godina posljedica razornih potresa koji su pogodili Europu su tisuće smrtno stradalih osoba, a stotine tisuća ostale su bez domova. Jugoistočna Europa je područje snažne seizmičke aktivnosti što smo i vidjeli na primjeru središnje Italije. Prema izvješćima ozlijeđeno je više od 400 osoba, a 290 ih je poginulo. Potresi i naknadna podrhtavanja tla u središnjoj Italiji nastavili su se tijekom proteklih mjeseci, a potres koji je 30. listopada pogodio Italiju bio je najjači zabilježen u toj zemlji od 1980 g. Članice Europske unije se moraju solidarizirati i međusobno pomagati u izvanrednim situacijama ovakve prirode.

Uništeni su domovi, gradovi, povijesna i kulturna baština, te upravo zato podržavam ovu Rezoluciju jer smatram da moramo omogućiti dostojne životne uvjete osobama koje su ostale bez domova, te ovim novčanim poticajima pomoći da se poduzetništvo, turizam i gastronomija oštećenih područja ponovno osnaže kao gospodarske grane.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za skupni predlog resolucije o razmerah v Italiji po potresih.

V letošnjem letu so Italijo prizadeli potresi, ki so jim sledili še popotresni sunki, ki so opustošili celotne vasi, številne prebivalce omenjenih in okoliških območij je spravilo na rob obupa. Več kot 400 ljudi je bilo ranjenih, 290 pa jih je umrlo.

Zato podpiram poziv Komisiji, da glede na izredne in zelo resne razmere preuči možnost, da bi trajnostno obnovo in vse protipotresne naložbe, vključno z naložbami, ki se sofinancirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, izključili iz izračuna nacionalnih primanjkljajev v okviru pakta za stabilnost in rast.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ H πρόταση ψηφίσματος δεν αντιμετωπίζει πραγματικά τα προβλήματα των περιοχών που έχουν πληγεί, αντίθετα δείχνει πως η προσέγγιση είναι αποσπασματική και πάντα υπό την δαμόκλειο σπάθη των μέτρων λιτότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrizia Toia (S&D), per iscritto. ‒ I drammatici eventi che hanno recentemente colpito il Centro Italia impongono alle istituzioni europee e nazionali una riflessione sulla sicurezza e la prevenzione. Condivido l'invito agli Stati membri a sostenere la ricerca al fine di prevenire i danni, gestire con tempestività le crisi, riducendo al minimo la portata dell'impatto delle catastrofi. Di fronte alle tragedie che, negli ultimi 15 anni, ha portato alla morte di migliaia di persone e ridotto alla condizione di sfollati altre centinaia di migliaia a seguito di terremoti distruttivi, ricordiamo l'importanza di rispettare i requisiti per la costruzione di edifici e infrastrutture antisismiche. Il Parlamento continuerà a sollecitare le autorità nazionali, regionali e locali affinché intensifichino gli sforzi per rendere le strutture conformi alle norme antisismiche in vigore, prestando la dovuta attenzione al momento del rilascio dei permessi di costruzione. Considero estremamente positivo l'impegno della Commissione di concedere maggiore flessibilità nel calcolo del disavanzo sulla spesa relativa ai terremoti, ciò consentirà di fronteggiare l'attuale emergenza in modo efficiente e rapido.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivica Tolić (PPE), in writing. ‒ Podržavam Zajednički prijedlog rezolucije podnesen u skladu s člankom 128. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika, koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova: PPE (B8-1285/2016), Verts/ALE (B8-1286/2016), S&D (B8-1288/2016), EFDD (B8-1289/2016), ECR (B8-1291/2016), ALDE (B8-1294/2016), GUE/NGL (B8-1296/2016) o stanju u Italiji nakon potresa. Smatram da je bitno isticanje važnosti koju mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu ima u poticanju suradnje u kriznim situacijama među nacionalnim tijelima civilne zaštite diljem Europe te u minimiziranju posljedica izvanrednih događaja. Također, podržavam i pozivanje Komisije i država članica da dodatno pojednostave postupke za aktivaciju tog mehanizma kako bi ga se brzo i učinkovito moglo staviti na raspolaganje odmah nakon što dođe do katastrofe. Posebno smatram da je potrebno uspostaviti poboljšane sustave za rano upozoravanje u državama članicama te stvaranje i jačanje veza među raznim sustavima za rano upozoravanje čime bi se na što kvalitetniji način spriječile ili barem smanjile štete u slučaju budućih potresa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Italiju, jednu od seizmički najaktivnijih zemalja u svijetu, između 24. kolovoza i 20. listopada 2016. godine pogodilo je nekoliko razornih potresa. U tim potresima poginulo je 290 ljudi, više od 400 osoba je ozlijeđeno, a 100 tisuća građana bilo je prisiljeno napustiti svoje domove. Osim toga, potresi su uništili gradove, oštetili lokalnu i regionalnu infrastrukturu, povijesnu i kulturnu baštinu te imaju negativan utjecaj na poljoprivredu, gospodarstvo i turizam toga područja.

Ovom rezolucijom zajedno s ostalim potpisnicima pozvala sam Komisiju da poduzme potrebne mjere za pružanje učinkovite i brze podrške kroz Fond solidarnosti Europske unije te da razmotri mogućnost aktiviranja Europskog fonda za ruralni razvoj, a talijansku vladu da dobivena sredstva koristi u svrhu za koju su predviđena. Smatram da se na taj način može uvelike olakšati situacija ljudima koji su pogođeni potresima te krenuti u nužni oporavak gospodarskih i poljoprivrednih aktivnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Resolucijo Evropskega parlamenta o razmerah v Italiji po potresih sem podprla.

Italijo je avgusta 2016 prizadel uničujoč potres, kateremu so sledili še trije močnejši potresi konec oktobra. Popolnoma porušene so bile celotne vasi, kar je številne prebivalce prizadetih območij pripeljalo na rob obupa in povzročilo veliko posredno škodo v okoliških območjih.

Prišlo je do razseljenosti 100 000 prebivalcev. Sunki zadnjih potresov so uničili mesta, močno poškodovali lokalno in regionalno infrastrukturo, uničili zgodovinsko in kulturno dediščino ter škodovali gospodarskim dejavnostim, zlasti malim in srednjim podjetjem, kmetijstvu, pokrajini, pa tudi zmogljivostim turističnih in gostinskih dejavnosti.

Potrebno je ponuditi takojšno pomoč in sprejeti ukrepe, ki bodo zagotovili lajšanje težav pred prihajajočo zimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Resolución, que aborda la situación en Italia después de los seísmos sufridos en agosto de 2016, a los que siguieron varias réplicas y un fuerte terremoto en octubre, el más intenso de las últimas décadas, que arrasó localidades enteras y causó múltiples daños. Solicita a la Comisión, dada la excepcionalidad y gravedad de esta situación, que estudie la posibilidad de excluir del cálculo de los déficits nacionales en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las inversiones relacionadas con la reconstrucción sostenible y la prevención de seísmos, y que adopte todas las medidas necesarias para analizar prontamente las solicitudes de asistencia con cargo al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE), con vistas a garantizar su rápida movilización.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ I support this resolution and vote in favour, in solidarity with the populations in Italy after the terrible earthquakes. It is not the first time the centre of Italy has been affected by tragic events in the last two years.

The Solidarity Fund is there for this, and Europe has to support countries and populations which face tragic events. Only like this will Europe gain more support from EU people.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Entre août et octobre 2016, 3 tremblements de terre ont frappé l’Apennin central, faisant 290 morts et plus de 400 blessés. Cette catastrophe a entraîné des destructions d’habitations et de bâtiments historiques, ce qui a très fortement impacté l’économie touristique locale. En tout, ce sont 130 Km2 qui ont été touchés par ce terrible séisme.

Le Fonds de Solidarité de l'UE prend en charge l’indemnisation des dommages matériels causés aux actifs ou des pertes de revenus dues à la suspension totale ou partielle de l’activité pendant une période n’excédant pas six mois à compter de la survenance de la catastrophe naturelle. Au-delà de ce délai, toute subvention provenant du FSUE peut être assimilée à une aide d’État.

C’est le seul Fonds européen qui traduise une véritable solidarité européenne face aux catastrophes naturelles et c’est pourquoi il est légitime quel que soit notre positionnement politique à l’endroit des institutions européennes.

Attention cependant à l'avenir, car sa raison d’être est menacée par la Commission européenne, qui cherche à tout prix à utiliser le FSUE pour aider des États membres à financer des politiques d’accueil de migrants, notamment en Italie, en Grèce et à Chypre.

J'ai voté pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), na piśmie. ‒ Ta rezolucja skupia się na sytuacji we Włoszech po kilku niszczących trzęsieniach ziemi. Ponad 400 osób zostało rannych, a 290 straciło życie. Po tych wydarzeniach 100 000 osób zostało wysiedlonych ze swoich domów. Ponadto trzęsienia ziemi zniszczyły miasteczka, poważnie uszkodziły infrastrukturę lokalną i regionalną, zrujnowały obiekty dziedzictwa historycznego i kulturowego. Ucierpiała działalność gospodarcza, zwłaszcza rolnictwo oraz branża turystyczna i hotelarska. Głosowałem za przyjęciem projektu rezolucji.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ 2016. augusztus 24-én Olaszország középső részét érő pusztító földrengést még számos rengés követte a közép-olaszországi régiókban. A beszámolók szerint a legutóbbi rengések következtében több mint 400 ember megsérült és 290-en életüket vesztették. Szavazatommal az S&D-állásfoglalását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Resolución, que aborda la situación en Italia después de los seísmos sufridos en agosto de 2016, a los que siguieron varias réplicas y un fuerte terremoto en octubre, el más intenso de las últimas décadas, que arrasó localidades enteras y causó múltiples daños. Solicita a la Comisión, dada la excepcionalidad y gravedad de esta situación, que estudie la posibilidad de excluir del cálculo de los déficits nacionales en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las inversiones relacionadas con la reconstrucción sostenible y la prevención de seísmos, y que adopte todas las medidas necesarias para analizar prontamente las solicitudes de asistencia con cargo al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE), con vistas a garantizar su rápida movilización.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. – Atkreipiu dėmesį į su žemės drebėjimų sistemomis susijusias nuspėjamumo problemas ir į didelį seisminį aktyvumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the motion for a resolution on the situation in Italy after the earthquakes. Between August and October 2016 three devastating earthquakes hit the Central Apennines region of Italy, killing 290 people, injuring more than 400 and displacing tens of thousands. The most recent quake, which occurred on 30 October, is the strongest to have been recorded in Italy since the 1980 Irpinia earthquake. The territories concerned suffer from a deformation that extends over an area of about 130 square km, with a maximum displacement of at least 70 cm. The earthquakes caused serious damage to towns, infrastructure and historic, artistic and cultural heritage assets. In order to cover reconstruction costs, Italy may be obliged to submit a request for the amendment of its national and regional operational programmes under Article 30 of Regulation (EU) No 1303/2013 in order to be able to allocate more resources to Thematic Objective 5. The resolution underlines the serious economic effects of the successive earthquakes and the destruction left in their wake. I voted in favour because I believe that we have to show our deepest solidarity and empathy with all the individuals affected by the earthquakes and their families.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Mediante esta resolución el Parlamento Europeo muestra su compromiso con el Estado italiano tras los terribles seísmos que ha sufrido. Es en estos momentos tan difíciles en los que la Unión ha de estar cerca de sus ciudadanos y, mostrar mediante la solidaridad, su apoyo para con los afectados por este terrible evento. Por ello, creo conveniente votar a favor de esta resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de esta resolución que manifiesta su más profunda solidaridad y empatía con todas las personas afectadas por los seísmos en Italia, puesto que solicita a la Comisión medidas excepcionales, como la posibilidad de ampliar el vigente método de cálculo del Fondo de Solidaridad. Además, hace hincapié en la importancia de los sistemas de prevención y del cumplimiento de los requisitos en materia de construcción de edificios e infraestructuras resistentes a los seísmos.

La experiencia trágica de la población del centro de Italia, que ahora comienza la reconstrucción, nos muestra como el terremoto acabó con todas las obras de restauración de terremotos anteriores, generando una gran desesperación en la población. Necesitamos por tanto más solidaridad efectiva, y eso pasa por el aumento y la puesta a disposición de forma rápida y flexible del Fondo de Solidaridad. Al ir la resolución en esta línea, he decidido apoyarla.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneleen Van Bossuyt (ECR), schriftelijk. ‒ De N-VA erkent de noodsituatie waarin Italië zich bevond na de opeenvolgende aardbevingen van 24 augustus en 30 oktober 2016 en betreurt de slachtoffers die de natuurramp geëist heeft en de schade die werd toegebracht aan infrastructuur, erfgoed, economische activiteiten, landbouw, toerisme en industrieën ten zeerste.

Wij vragen de Europese Commissie onder andere om noodzakelijke maatregelen te nemen voor snelle en effectieve financieringsmaatregelen door het Europees Solidariteitsfonds en te verzekeren dat alle middelen die voorzien worden om de situatie te verlichten daadwerkelijk gebruikt worden door de Italiaanse regering voor die doeleinden.

De oproep om de uitgaven voor heropbouw uit te zonderen van de budgettaire verplichtingen onder het stabiliteits- en groeipact, is voor de delegatie echter een rode lijn. Om een nieuwe schuldencrisis in de eurozone te vermijden, pleit N-VA voor duidelijke en eenvoudige begrotingsregels die ondubbelzinnig worden toegepast. Daarom besliste de N-VA-delegatie tegen de resolutie te stemmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Tendo em conta a gravidade do sismo ocorrido em Itália, a resolução insta a Comissão a tomar todas as medidas necessárias para permitir e facultar um financiamento rápido e ao mais elevado nível possível através do Fundo de Solidariedade da União Europeia, realça o papel e a responsabilidade acrescida das autoridades regionais e locais na gestão e na distribuição de fundos nos seus territórios.

É importante mobilizar todos os instrumentos disponíveis no âmbito dos fundos regionais e de coesão para que sejam utilizados de forma eficaz para atividades de reconstrução e todas as restantes intervenções necessárias, em plena cooperação com as autoridades nacionais e regionais italianas.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Im gemeinsamen Entschließungsantrag wird die Solidarität mit den Opfern der drei schweren Erdbeben in Italien am 24.8., 26.10. und 30.10.2016 bekundet, eine Prüfung der Ausnahme von Finanzmittel für Wiederaufbau und Schutzmaßnahmen bei der Berechnung der nationalen Defizite im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes gefordert und der Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass die Mitgliedstaaten die Forschung zur Verringerung der Auswirkungen von Erdbeben vorantreiben. Daher habe ich diesen Entschließungsantrag unterstützt.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniele Viotti (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di risoluzione comune sulla situazione in Italia a seguito dei terremoti. Considerando che, dopo il devastante terremoto che ha colpito l'Italia centrale il 24 agosto scorso, altri gravi eventi tellurici collegati allo stesso sciame sismico hanno colpito le medesime zone nei mesi scorsi e considerato che 100.000 persone sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni perché inagibili, la risoluzione invita la Commissione, alla luce del carattere gravissimo ed eccezionale della situazione, a prendere in considerazione la possibilità di escludere dal calcolo dei disavanzi pubblici nazionali nel quadro del patto di stabilità e crescita gli investimenti a favore della ricostruzione sostenibile e della prevenzione antisismica. Con essa si prende atto della domanda di intervento a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea presentata dal governo italiano e si invita la Commissione a prendere tutti i provvedimenti necessari per esaminare tempestivamente le richieste di assistenza a titolo del Fondo, al fine di garantirne la rapida mobilitazione. La risoluzione sottolinea inoltre l'importanza che gli anticipi siano messi a disposizione delle autorità nazionali il prima possibile, così da consentire alle stesse di far fronte alle pressanti necessità imposte dalla situazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ I would like to join my colleagues in extending condolences and support for all victims and communities affected by the recent earthquakes in Italy. I hope European assistance will be able to aid in reconstruction and recovery efforts.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Uznesenie o situácii v Taliansku som podporila. Taliansko zasiahla v druhej polovici tohto roka séria ničivých zemetrasení, ktoré po sebe zanechali niekoľko stoviek zranených a mŕtvych, ale aj zničené obydlia, infraštruktúru a kultúrne a historické pamiatky. V neposlednom rade mali tieto zemetrasenia negatívny dosah na obchod a turizmus. V uznesení sme sa preto zaoberali tým, akým spôsobom by mali byť koordinované práce zamerané na obnovenie zničených miest a obcí, aké preventívne opatrenia zvoliť a akým spôsobom by rekonštrukčné práce mali byť financované. V tomto poslednom bode sme vyzdvihli najmä Fond solidarity Európskej únie, ktorý finančne pomáha práve v prípade prírodných katastrof, ale aj ďalšie európske fondy. Myslím si, že v takýchto prípadoch je nesmierne dôležité vyjadriť solidaritu s krajinou postihnutou prírodnou katastrofou a taktiež ukázať, že Európska únia je schopná rýchlo a efektívne členským štátom pomôcť.

 
  
MPphoto
 
 

  Željana Zovko (PPE), napisan. ‒ Podržavam prijedlog rezolucije o stanju u Italiji nakon potresa. Vrlo je važno solidarizirati se sa stanovnicima Italije koji su pretrpjeli ogromne gubitke, kako ljudske, tako i materijalne. U ovom trenutku potrebno je što prije izraziti zabrinutost zbog velikog broja ljudi koji su ostali bez svojih domova uslijed razornih potresa. Pred nama je hladno zimsko razdoblje i važno je što hitnije osigurati smještaj za ljude čiji su domovi uništeni u potresima. Iz Fonda solidarnosti nužno je što prije uputiti financijsku pomoć ugroženima kako se ne bi dogodila situacija da uslijed spore reakcije imamo još žrtava ove prirodne katastrofe. Osim jasnim djelovanjem i reakcijom na postojeće stanje u Italiji, važno je planirati preventivne radnje koje bi što je više moguće smanjile ili barem ublažile ovakve katastrofe u budućnosti. Važnost i hitnost ovakve situacije pokazala je i veliku hrabrost spasilačkih jedinica, volontera te vlasti na svim razinama u Italiji.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου