Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2080(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0315/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0315/2016

Συζήτηση :

PV 30/11/2016 - 17
CRE 30/11/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0477

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

7.22. Δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων - Κατευθυντήριες γραμμές (A8-0315/2016 - Pascal Durand)
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Lo scopo della dichiarazione di interesse dei Commissari è quello di assicurare la massima trasparenza e responsabilità. Negli ultimi anni però la necessità di valutare più volte questo genere di dichiarazioni, una su tutte quella di Arias Cañete, commissario per l'azione per il clima e l'energia, ha evidenziato varie lacune del regolamento. Ho molto apprezzato alcune delle soluzioni fornite nella proposta come l'introduzione dell'obbligo della presentazione della dichiarazione anche in relazione ai familiari e la proroga di tre anni per le restrizioni riguardanti l'impiego di ex commissari. Per quanto detto in precedenza ho deciso di votare a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta resolución porque, tras el proceso de nombramiento del Colegio comisarial en 2014 y las noticias aparecidas posteriormente en relación con varios comisarios, se evidencia la necesidad de que la Comisión Europea revise su Código de Conducta, para garantizar que las declaraciones de intereses de los comisarios reflejan fielmente su situación financiera y la de sus familiares.

La declaración de intereses financieros deberá incluir las actividades e intereses actuales y de los dos años anteriores, los comisarios tendrán que declarar todos sus intereses como «accionistas, miembros de consejos de administración, asesores y consultores, miembros de fundaciones», así como los intereses de familiares cercanos.

En caso de conflicto de intereses identificado durante el mandato, el Presidente de la Comisión deberá seguir las recomendaciones del Parlamento para resolverlo, o la Cámara podrá retirar la confianza en ese comisario y, en caso apropiado, privarle de sus derechos de pensión y otros beneficios.

La resolución contempla también la ampliación de 18 a 36 meses del plazo en el que los comisarios, una vez fuera de su cargo, deberán abstenerse de trabajar para el sector privado en el ámbito del que fueron responsables.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson and Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour of this report and in favour of the one amendment to this report, which called to extend Commissioners’ post-office employment restrictions to a period of at least 3 years without making any changes to the transitional rules. I am happy that this amendment was passed so that unethical appointments, such as that of Former President of the Commission José Manuel Barroso to Goldman Sachs, do not happen in the future without a proper cooling-off period.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Le Parlement européen souhaite durcir le code de conduite des commissaires adopté en 2001, en raison des graves conflits d’intérêts les concernant qui ont été récemment dévoilés.

La proposition veut notamment obliger les commissaires à déclarer tous les intérêts qu’ils possèdent dans des entreprises, y compris leurs intérêts familiaux, ainsi que leur appartenance à des ONG ou associations jouant un rôle de lobby. J’ai voté favorablement à ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ As this resolution would increase transparency, and place greater accountability upon the unelected Commission, I felt it was important to vote in favour. However, as it is an own-initiative report I note that the passing of this resolution is not in any way binding.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už pranešimą dėl Komisijos narių interesų deklaracijų gairių. Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių XVI priede „Komisijos tvirtinimo gairės“ nustatyta, kad „Parlamentas gali paprašyti bet kokios informacijos, kurios reikia siekiant priimti sprendimą dėl paskirtųjų Komisijos narių tinkamumo. Jis tikisi, kad bus atskleista visa su jų finansiniais interesais susijusi informacija. Paskirtųjų Komisijos narių interesų deklaracijos teikiamos nagrinėti už teisės reikalus atsakingam komitetui“. Deja, šioje nuostatoje tiksliai neapibrėžta Teisės reikalų komiteto tyrimo aprėptis, ypač susijusi su klausimu, ar atliekant šį tyrimą reikia tik formaliai išnagrinėti suteiktą informaciją, ar, priešingai, atlikti nuodugnų tyrimą. Todėl pritariu pranešėjui, kuris siūlo apibrėžti interesų deklaracijų nagrinėjimo Teisės reikalų komitete aprėptį.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Balczó (NI), írásban. ‒ A jelentés az Európai Parlament állásfoglalása a biztosok pénzügyi érdekeltségeivel kapcsolatban, amelyben az EP összegzi véleményét és igényeit a biztosok összeférhetetlensége kérdésében. A felvetett javaslatok támogathatóak, irányuk egyértelműen az átláthatóságot és gazdasági szférával való összefonódás kizárását célozzák, kérdés ennek a gyakorlatban sikerül-e érvényt szerezni. Az 1. sz. módosító javaslatot is támogattam, amelyik a biztosok hivatali ideje utáni munkavállalási korlátozások időtartamát legalább három évre, illetve legalább annyi időre meghosszabbítva, mint ameddig a volt biztos a vonatkozó rendelet szerinti átmeneti támogatásra jogosult.

Az apropót nyilván az hír is adja, hogy Jean-Claude Juncker vizsgálatot rendelt el elődje, José Manuel Barroso ügyében, aki sokak rosszallását kiváltva nemrégiben munkába állt a Goldman Sachs amerikai befektetési banknál. A javaslat úgy véli emellett, hogy a pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat, valamint tágabb értelemben a Bizottság tagjait érintő esetleges összeférhetetlenségek ellenőrzésének túl kell terjednie a Bizottság kinevezéséhez kapcsolódó egyetlen eljáráson. E tekintetben úgy véli, hogy a hivatali idő alatt valamely biztos pénzügyi érdekeltségeinek bármely érdemi módosítása vagy a feladatoknak a Bizottság tagjai közötti újrafelosztása új helyzetet teremt az összeférhetetlenség esetleges fennállása szempontjából, ezért új parlamenti vizsgálati eljárás tárgyát kellene képeznie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Le Parlement européen envisage de durcir le code de conduite des commissaires adopté en 2001, suite aux graves conflits d’intérêts récemment dévoilés. J’ai voté en faveur de cette proposition qui veut forcer les commissaires à déclarer tous les intérêts qu’ils possèdent dans des entreprises ainsi que leurs liens avec des ONG ou des lobbies.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. – Barroso, Kroes, l'affaire cette semaine des perturbateurs endocriniens, les multiples scandales centrés sur la Commission entretiennent une image désastreuse des institutions européennes et d'une éthique défaillante! Il faut aborder à la fois les procédures internes au Parlement européen, lors de la nomination de la nouvelle Commission et pendant toute la durée de son mandat, et les obligations de transparence incombant aux membres de la Commission.

La vérification de l’absence de conflit d’intérêts ne saurait être mise au même niveau que l’évaluation des compétences du candidat. Elle doit donc constituer un préalable indispensable à l’audition. Le contrôle des déclarations d’intérêts financiers et, plus largement, des conflits d’intérêts potentiels concernant les membres de la Commission doit s’étendre au-delà de la seule procédure de nomination de la Commission. J'attends également de la Commission une série de modifications de son code de conduite et des déclarations d’intérêts visant à assurer que ces dernières comprennent les informations suffisantes à l’évaluation des intérêts financiers des commissaires et que le Parlement soit informé de toute modification.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Le recenti vicende che hanno coinvolto l'ex presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, e il commissario all'energia Miguel Arias Cañete hanno aperto una nuova riflessione a livello comunitario in merito ai possibili conflitti di interesse che possono coinvolgere figure apicali dell'UE. La relazione Durand, che ho sostenuto con il mio voto, affronta questa tema chiedendo alla Commissione di revisionare il codice di condotta per i commissari. Occorre assicurare che le dichiarazioni di interessi forniscano un quadro completo della loro situazione finanziaria, delle loro attività e di quelle dei loro familiari. In caso di un conflitto accertato il Presidente dovrebbe seguire le raccomandazioni del Parlamento o consentire a quest'ultimo di raccomandare il ritiro fiducia o di privare il commissario dei benefici e dei diritti alla pensione. Per quanto concerne gli ex commissari, il testo richiede che sia prolungato, da 18 ad almeno 36 mesi, il periodo di "riflessione", quel lasso di tempo che deve intercorrere prima che essi possano ricoprire ruoli del settore privato nelle loro aree di competenza. Si tratta di misure coerenti che possano ampliare il ruolo del Parlamento, garantendo una maggiore trasparenza delle istituzioni e aumentando la fiducia dei cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe, ya que su objetivo es el control de las declaraciones de intereses financieros de los comisarios, para garantizar que puedan cumplir sus mandatos de forma totalmente independiente y garantizar la máxima transparencia de la Comisión. Cualquier cambio en los intereses financieros de un comisario durante su mandato, o cualquier reorganización de la distribución de responsabilidades entre los miembros de la Comisión, constituye una nueva situación en cuanto a la posible existencia de conflicto de intereses. También se pide a la Comisión que revise urgentemente el Código de Conducta 2011 de los comisarios, para que tenga en cuenta las recomendaciones formuladas por el Parlamento en sus recientes resoluciones. Nos parece imprescindible que una institución como la Comisión aumente la transparencia y se vele por la independencia de los comisarios. Por ello nuestro voto ha sido favorable.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Bergeron (EFDD), par écrit. ‒ Il est rare que je sois aussi enthousiaste pour un rapport parlementaire mais ici, mon collègue Pascal Durand a accompli un travail remarquable. Un travail remarquable quant à son objectivité, sa neutralité, sa rationalité et son caractère constructif.

On peut certes critiquer le code de conduite actuel applicable aux commissaires, il n’est certainement pas parfait mais il a au moins le mérite d’exister. Régulièrement depuis 2004, en 2011 et maintenant en 2016, il n’a de cesse de s’améliorer et de coller au plus près des réalités.

Les propositions de Pascal Durand approuvées par la commission juridique vont en effet dans ce sens et je pense qu’inclure les intérêts familiaux visés au point 1.6 du code de conduite des commissaires dans les déclarations d’intérêts financiers eu égard à la situation passée et ambigüe du commissaire Canete est une excellente initiative.

Ne nous trompons pas, ce dossier est important. Il en va de la crédibilité de l’Union européenne dans son ensemble.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He apoyado este informe sobre las declaraciones de intereses de los comisarios europeos, en el que se pide que los comisarios europeos presenten declaraciones de intereses más exhaustivas, y reclama mayores poderes de control para la Eurocámara. La transparencia de esta información además tiene que ser fundamental.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ J’ai soutenu ce rapport qui préconise notamment un durcissement du code de conduite encadrant l’activité des commissaires européens. En effet, les tristement célèbres «affaires» de conflits d’intérêts ayant touché à d’anciens ou d’actuels commissaires dénotent l’urgence d’instaurer un minimum de transparence et d’éthique au sein de la toute puissante Commission.

Le pantouflage chez Goldman Sachs de José Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne, n’est que l’arbre qui cache la forêt. En 2006, une motion de censure avait été déposée par 77 députés européens, qui interrogeait les liens entre José Manuel Barroso et le groupe Latsis (banque, pétrole, immobilier, construction navale) appartenant au milliardaire grec Spiros Latsis. Dusan Sidjanski, président du Centre européen de la culture (ayant pour mission la promotion du fédéralisme européen) financé par le groupe Latsis, avait été nommé «conseiller spécial à Commission» par José Manuel Barroso pour promouvoir l’«Europe des régions».

Il est donc plus que tant que, comme le préconise ce rapport, les commissaires soient contraints de déclarer tous les intérêts qu’ils possèdent dans des entreprises mais aussi leur appartenance potentielle à des ONG ou associations effectuant un travail de lobbying auprès des pouvoirs publics.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. – La relazione Durand è equilibrata e condivisibile. Ritengo che il controllo delle dichiarazioni d'interessi finanziari, e più in generale dei potenziali conflitti d'interesse concernenti i membri della Commissione, deve andare al di là della sola procedura di nomina della Commissione. Intendo supportare col mio voro questo testo e chiedere una serie di modifiche al codice di condotta della Commissione e alle sue dichiarazioni di interessi, allo scopo di garantire che queste ultime includano le informazioni sufficienti alla valutazione degli interessi finanziari dei Commissari e che il Parlamento sia al corrente di tutte le modifiche.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta resolución porque, tras el proceso de nombramiento del Colegio comisarial en 2014 y las noticias aparecidas posteriormente en relación con varios comisarios, se evidencia la necesidad de que la Comisión Europea revise su Código de Conducta, para garantizar que las declaraciones de intereses de los comisarios reflejan fielmente su situación financiera y la de sus familiares.

La declaración de intereses financieros deberá incluir las actividades e intereses actuales y de los dos años anteriores, los comisarios tendrán que declarar todos sus intereses como «accionistas, miembros de consejos de administración, asesores y consultores, miembros de fundaciones», así como los intereses de familiares cercanos.

En caso de conflicto de intereses identificado durante el mandato, el Presidente de la Comisión deberá seguir las recomendaciones del Parlamento para resolverlo, o la Cámara podrá retirar la confianza en ese comisario y, en caso apropiado, privarle de sus derechos de pensión y otros beneficios.

La resolución contempla también la ampliación de 18 a 36 meses del plazo en el que los comisarios, una vez fuera de su cargo, deberán abstenerse de trabajar para el sector privado en el ámbito del que fueron responsables.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą, kuriame aptariamos Komisijos narių interesų deklaracijų gairės. Europos Parlamentas siūlo apibrėžti interesų deklaracijų nagrinėjimo Teisės reikalų komitete aprėptį. Tai visų pirma turėtų apimti Europos Parlamento vidines procedūras, taikomas skiriant naująją Komisiją ir jos kadencijos metu, ir Komisijos nariams taikomus skaidrumo reikalavimus. Parlamentas mano, kad patikrinimo, ar nėra interesų konflikto, negalima prilyginti kandidato kompetencijos įvertinimui, todėl šis patikrinimas turi būti būtina išankstinė klausymo sąlyga. Be to, jis mano, kad interesų konflikto sąvoka turi apimti tik objektyvius ir patikrinamus veiksnius, kurie gali būti vertinami tik atsižvelgiant į konkrečią atsakomybės sritį. Dėl to Parlamentas daro išvadą, kad Teisės reikalų komitetas turi tiek įvertinti interesų konflikto galimybę, tiek, esant reikalui, rekomenduoti, kaip jį panaikinti. Gali būti rekomenduojama atsisakyti tam tikrų finansinių interesų arba pakeisti Komisijos nario atsakomybės sritį. Kad tyrimas būtų veiksmingas, pranešėjas mano, kad Teisės reikalų komitetas turi paprašyti papildomos informacijos, jeigu deklaracija kelia abejonių, yra neišsami ar prieštaringa.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Strinjam se, da bi se morale zaostriti zahteve o izjavah o interesih komisarjev. Tako bi morale z razširitvijo in izboljšanjem pravil o navzkrižju interesov te izjave vključevati tudi podrobne podatke o morebitnih pogodbenih odnosih kandidata za komisarja, ki bi lahko povzročili navzkrižje interesov pri opravljanju njegovih nalog.

V interesu vseh, predvsem pa prebivalcev Unije, je, da se s čim večjo transparentnostjo preprečijo morebitna navzkrižja interesov.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo Izvješće. Trebamo veću parlamentarnu kontrolu nad sukobima interesa u Europskoj komisiji.

Slučaj Povjerenika za energetiku Miguela Ariasa Cañetea pokazuje da sadašnji sustav nije dovoljan. Europski parlament mora imati sposobnost ispravno razmatrati kandidate jer i političari trebaju vratiti povjerenje građana. Kao izvjestiteljica za mišljenje Odbora ENVI za postupak izbora povjerenika predlagala sam slične mjere.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Le Parlement européen souhaite durcir le code de conduite des commissaires adopté en 2001, en raison des graves conflits d’intérêts les concernant qui ont été récemment dévoilés.

J'ai donc voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Giustamente il regolamento del Parlamento europeo, all'allegato XVI che riguarda gli orientamenti per l'approvazione della Commissione, prevede che "il Parlamento ha facoltà di chiedere qualsiasi informazione pertinente ai fini dell'adozione di una decisione sulle attitudini dei commissari designati e si attende un'informazione esaustiva per quanto concerne i loro interessi finanziari. Le dichiarazioni d'interesse dei commissari designati sono trasmesse per esame alla commissione competente per gli affari giuridici". Tuttavia tale allegato non esplicita la portata esatta dell'esame a cura della commissione giuridica: non è chiaro se l'esame debba limitarsi a un'analisi formale delle informazioni fornite o se invece debba costituire un'analisi approfondita. Da questa mancanza di chiarezza sono emerse grandi difficoltà (rilevanti anche nel percorso di nomina dell'attuale Commissione europea). Sono pertanto necessari chiarimenti da parte della commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo che è competente, tra l'altro, per l'interpretazione del regolamento del Parlamento stesso. Lo scopo di questo lavoro deve essere garantire una procedura trasparente e la massima informazione possibile per i cittadini, che hanno diritto di conoscere e valutare chi è chiamato a guidarli.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. – Luând în considerare anexa XVI la Regulamentul de procedură a Parlamentului cu privire la orientările pentru aprobarea Comisiei, se prevede că instituția Parlamentului are posibilitatea de a solicita orice informație relevantă pentru luarea unor decizii cu privire la comisarii desemnați, în special în ceea ce privește declarația de interese care se trimite comisiei competente pentru chestiuni juridice spre examinare.

Din păcate, în această anexă, nu este specificată amploarea exactă a examinării de către Comisia pentru afaceri juridice, și anume dacă trebuie să se limiteze la o analiză formală a informațiilor sau dimpotrivă, trebuie să fie o analiză aprofundată. Ca urmare a dificultăților pe care le implică o dispoziție atât de puțin detaliată, dificultăți dovedite foarte importante în procedura de numire a ultimei Comisii Europene, este necesară o clasificare din partea Comisiei pentru afaceri constituționale, care are competența necesară pentru interpretarea Regulamentului de procedură a Parlamentului European.

Am votat în favoarea raportului privind Declarațiile de interese ale comisarilor – Orientări deoarece consider că este nevoie de o specificare clară asupra modului de examinare a Declarațiilor de interese a fiecărui Comisar European.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ Je salue la volonté politique de Jean-Claude Juncker de renforcer le code de conduite pour le Président de la Commission européenne et les commissaires. Nous devons prouver aux citoyens européens que nos institutions répondent à des principes éthiques pointus. Il est important que nos concitoyens fassent confiance aux institutions européennes. Ce rapport rappelle l’importance de la déclaration des intérêts financiers des commissaires qui a pour objectif d’assurer l’indépendance de ces derniers. Le texte met en avant la nécessité d’améliorer le code de conduite pour assurer la confiance des citoyens européens. J’ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this report which aims to amend the procedures on Commissioners’ declarations of interests which will necessitate a reform of the Commissioners’ Code of Conduct. Proposals include: an obligation to disclose all financial interests and not just those ‘likely to constitute a conflict of interest’; details of contractual relations, divestment requirements; disclosure of donations to any NGOs; regular reporting on the implementation of this code including any changes to declarations; rules in the case that Commissioners are ‘relocated’; and time frames for submission of declarations.

I also co-signed and voted in favour of the one amendment to this report, which called to extend Commissioners’ post-office employment restrictions to a period of at least three years without making any changes to the transitional rules. I am happy that this amendment was passed so that unethical appointments, such as that of Former President of the Commission José Manuel Barroso to Goldman Sachs, do not happen in the future without a proper cooling off period.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La commissione giuridica ha voluto proporre al Parlamento le linee guida in oggetto in seguito a numerosi casi problematici (da ultimo quello del Commissario Arias Cañete, recentemente esaminato) in cui si è trovata valutare le dichiarazione di interessi presentate dai Commissari. Per risolvere questa situazione vengono proposte due soluzioni: 1) una modifica dell'allegato XVI delle RoP, inserendo un preciso riferimento al fatto che l'analisi della commissione JURI deve essere fatta a livello sostanziale e di merito e 2) una modifica al codice di condotta dei Commissari del 2011, introducendo una serie di precisazioni tra cui l'obbligo di presentazione della dichiarazione di interessi anche in relazione ai familiari e la proroga di 3 anni per le restrizioni all'impiego post-mandato dei commissari. L'impostazione della relazione è decisamente buona.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Cavada (ALDE), par écrit. ‒ L'objet de ce texte est la révision approfondie du code de conduite des commissaires afin de vérifier l'absence totale de conflit d'intérêts chez les commissaires, non seulement quand ils prennent leur fonction et durant tout leur mandat, mais aussi après ce dernier, avec une période de transition pour les anciens commissaires qui est passée de 18 mois à 3 ans.

Il est essentiel pour moi que les citoyens puissent faire confiance aux institutions de l'UE. Il est tout simplement inacceptable que les commissaires cachent leurs intérêts personnels ou ceux des membres de leur famille. Les récents scandales, comme les révélations dans l'affaire des "Panama papers" ou l'affaire "Barroso", ont montré une fois de plus la nécessité de réagir et de regagner la confiance des citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Dita Charanzová (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution as I believe there is a case for a more transparent, more efficient and better way to ensure independence of Commissioners and limit their potential conflicts of interests. As some recent cases show, there are occasions where former Commissioners can switch careers respecting fully the current code of conduct, raising at the same time some serious ethical concerns. That worries me, as it also undermines the EU’s credibility in the eyes of its citizens. We need to see this problem not only from a purely legal point of view, but to take into account a broader perspective, and that is why I think that the Code of Conduct as it stands now should be revised.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση σχετικά με τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση φαινομένων αδιαφάνειας και έχει ως κεντρική ιδέα ότι ο έλεγχος των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να γίνει πιο ενδελεχής και αυστηρός. Τούτο είναι απολύτως αναγκαίο για την προστασία της αξιοπιστίας της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι’ αυτό τον λόγο ψήφισα θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelo Ciocca (ENF), per iscritto. ‒ Voto positivo. Sono favorevole a qualsiasi misura volta a una verifica più dettagliata dell'assenza di conflitti di interesse dei commissari.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Gli eventi hanno portato, ormai troppo di sovente, agli albori delle cronache casi di conflitti di interessi all'interno delle istituzioni, certamente quelli più incresciosi sono appartenuti alla Commissione e ciò mi spinge a votare favorevolmente alla relazione. A partire da ciò, si garantirà la totale indipendenza del lavoro dei Commissari oltre ad assicurarne la massima trasparenza e responsabilità, infatti in base alle dichiarazioni d'interesse finanziario si procederà a valutare i potenziali conflitti fondati su elementi determinanti, oggettivi e pertinenti in relazione al portafoglio del Commissario in questione. Spetterà, in seguito, alla commissione giuridica svolgere un'analisi sostanziale delle dichiarazioni attraverso un esame per appurarne in toto l'autenticità e la conformità del contenuto. Qualora venissero riscontrate anomalie o conflitti, la commissione giuridica formulerà le opportune raccomandazioni atte a risolvere tale situazione. Si rende essenziale, all'interno di tale processo, che il Commissario informi dell'aggiornamento dei suoi interessi finanziari di natura patrimoniale, professionale, personale o famigliare. Auspico che venga adottata quanto prima un'analoga forma di regolamentazione in Italia per quanto concerne, soprattutto, i componenti del CDM dati gli scandali, non certo risolti, emersi recentemente.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ I supported the report on Commissioners’ declarations of interests – guidelines.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ O Parlamento Europeu tem o dever de avaliar a capacidade e a idoneidade dos Comissários Europeus em todo o momento, mas sobretudo no momento da sua indigitação. Entendo que essa avaliação é, acima de tudo, política e, em alguma medida técnica, mas que deve comportar, também, uma dimensão de controlo de eventuais conflitos de interesses. Assim, entendo que o conceito de conflito de interesses não deve ser indeterminado e a sua verificação deve obedecer a critérios objetivos e verificáveis.

Acompanho, genericamente, as recomendações relativas ao Código de Conduta dos Membros da Comissão, uma vez que imprimem, uma vez aplicadas, maior transparência nas declarações de interesses financeiros. Alerto para a necessidade de equilibrar estes requisitos de transparência com a reserva da vida privada, em especial dos familiares dos Comissários.

Recordo que ao Parlamento deve ser reservado um papel estruturante na análise das declarações financeiras no início do mandato dos Comissários e sempre que haja uma alteração substancial de circunstâncias, seja a mudança de pasta ou mudanças nos interesses financeiros de cada um. Contudo, esta avaliação deve ser substantiva e não investigativa, resultando em recomendações que promovam e defendam a transparência.

Pelo exposto, apoio o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore del provvedimento in quanto vengono proposte linee guida importanti sull'identificazione dei conflitti di interesse da parte della commissione giuridica, una riforma del codice di comportamento dei Commissari. In generale, si propone di coinvolgere maggiormente il Parlamento europeo e i suoi poteri per quanto riguarda la verifica delle dichiarazioni finanziarie, oltre a ulteriori audizioni dei Commissari in caso di cambiamento di portafoglio. Il relatore ha inoltre proposto che, in caso di un conflitto di interessi, la commissione giuridica possa formulare una raccomandazione volta a chiedere al Presidente della Commissione di ritirare la fiducia il Commissario in questione.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ Good governance entails the strengthening of ethics and transparency within the EU institutions in order to improve European citizens’ trust in our institutions, particularly in the light of the ampler political mandate entrusted to the Commission since the Lisbon Treaty.

Unfortunately, the 2011 Code of Conduct failed to address all the recommendations that Commissioners should be required to declare all their financial interests or assets and not only those interests or assets ‘which might create a conflict of interest in the performance of their duties’. As such there is no requirement to declare debts and liabilities, and dependent children are not required to produce the same information as spouses. This requires us to modify the Code of Conduct for Commissioners and look into other sensitive situations such as for example the post-office employment restriction and eligibility for a transitional allowance.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ W związku z przekonaniem o konieczności zachowania przejrzystości i jasnych procedur w zakresie pełnienia określonych stanowisk zagłosowałem za przyjęciem sprawozdania dotyczącego deklaracji komisarzy o braku konfliktu interesów. Wprowadzenie jasnych kryteriów weryfikacyjnych jest podstawowym elementem pozwalającym wyeliminować konflikt interesów. Konflikt ten powstaje na skutek zatarcia granicy pomiędzy interesem publicznym a prywatnym. Wynika to z braku profesjonalizmu kadry urzędniczej. Zaproponowane wytyczne precyzyjnie określają kompetencje Komisji przy dokonywaniu oceny możliwego konfliktu interesów komisarzy. Ponadto rezolucja wzywa do ustanowienia uczciwych środków identyfikacji interesów i relacji rodzinnych. Postulując obiektywną administrację oraz przejrzystość procesów decyzyjnych, zagłosowałem za przyjęciem rezolucji.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ We need greater parliamentary control over conflicts of interests in the European Commission. This is why I am in favour of this report as various recent cases have shown that the current system does not suffice and that greater safeguards are required. The European Parliament needs the ability to scrutinise candidates properly and politicians need to regain the trust of citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa D'Amato (EFDD), per iscritto. ‒ Il principio delle porte girevoli coinvolge anche la Commissione europea, come ha dimostrato il caso dell'ex Presidente José Manuel Barroso, passato al colosso Goldman Sachs a breve distanza dalla fine del suo mandato nell'istituzione europea. Il problema del conflitto di interessi è molto vasto. Senza tornare alle dimissioni in blocco della Commissione Santer per le accuse di corruzione che riguardarono alcuni suoi componenti, basta ricordare Neelie Kroes, vicepresidente della Commissione fra il 2004 e il 2010, che durante il suo mandato fu amministratrice di una società offshore alle Bahamas. Il diniego di Juncker di pubblicare su richiesta del Mediatore le decisioni sulle attività post mandato degli ex commissari non è certo di aiuto. Il Parlamento europeo chiede che i Commissari dichiarino gli interessi finanziari presenti o passati che riguardano loro o i familiari, il proprio patrimonio, le passività e le eventuali affiliazioni a organizzazioni non governative e società segrete, elementi che possano interferire sull'esercizio delle loro funzioni pubbliche. Questa richiesta viene fatta per il rafforzamento dell'etica e della trasparenza delle istituzioni, ed è volta a garantire l'imparzialità, l'integrità, la diligenza, l'onestà, la responsabilità e la discrezione dell'organo di governo dell'Unione europea. Per questi motivi il mio voto è positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport d’initiative vise à présenter des lignes directrices permettant de déterminer les potentiels conflits d’intérêts ainsi qu’une réforme du code de conduite des commissaires. Le rapport propose aussi une plus grande participation du Parlement européen, lui adressant une réelle compétence en matière de contrôle des déclarations financières, et propose que la commission JURI puisse demander au président de la Commission européenne de retirer sa confiance au commissaire concerné dès lors qu’elle considère qu’il y a conflit d’intérêts. Considérant qu’il est essentiel de garantir l’exemplarité des commissaires européens en matière de conflits d’intérêts durant leur mandat, et de renforcer les contrôles et la période de transition suite à la fin de leur mandat, j’ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ Today UKIP voted for this non-legislative report on Commissioners’ Declarations of Interest. We in UKIP believe that every Commissioner must face scrutiny when they are appointed to their post, whether this be at the beginning of their term or should they be replacing a Commissioner.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Le rapport sur les déclarations d’intérêts des membres de la Commission établit des lignes directrices permettant de faciliter les procédures de vérification de ces déclarations faites par les commissaires. Afin de déceler tout potentiel conflit d’intérêts, le rapport prévoit notamment que l'analyse des déclarations doit être substantielle et en lien avec le portefeuille du commissaire désigné. Le Parlement européen sera plus impliqué dans le processus, notamment en cas de changement de portefeuille d’un commissaire.

Compte tenu des récentes affaires concernant certains commissaires, notamment M. Barroso, et afin d’élever le niveau d’éthique et de transparence, j’ai voté en faveur de ce rapport, bien que certaines propositions soient un peu excessives.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ Ayant été profondément choqué par le «reclassement» de Barroso chez le banquier Goldman Sachs, c’est avec conviction que j’ai voté en faveur de la résolution non législative demandant de prolonger de 18 à 36 mois minimum la période de transition avant laquelle les anciens commissaires ne peuvent occuper un poste dans le secteur privé dans leur domaine d’expertise.

Je considère également qu’il est opportun de renforcer les conditions encadrant la déclaration d’intérêts financiers des commissaires de manière à ce qu’elle inclue tous les intérêts ou activités des deux dernières années susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts ou de nuire à leur impartialité. Enfin, je considère que la commission des affaires juridiques devrait jouer un rôle accru et disposer de suffisamment de temps pour analyser les déclarations d’intérêts financiers, vérifier qu’elles ont été correctement complétées avec le contenu adéquat et évaluer si un conflit d'intérêts en découle. Elle devrait également publier ses conclusions finales et présenter des recommandations, le cas échéant.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam az Európai Parlament olaszországi földrengésekhez kapcsolódó állásfoglalási indítványát.

Az indítvány hangsúlyozza, hogy a legutóbbi olasz földrengések egész falvakat tüntettek el a Föld színéről, súlyosan károsították a helyi és regionális infrastruktúrát, a gazdasági tevékenységet, sok esetben a történelmi és kulturális örökséget is, és mindezek következtében jelentős újjáépítési erőfeszítésekre van szükség az elszenvedett károk helyreállítása érdekében.

Az állásfoglalási indítvány fontos kérdésekre hívja fel a figyelmet, például arra, hogy az otthontalanná vált személyek számára a tél közeledtével egyre fontosabb a megfelelő szálláshely biztosítása, a megelőzés érdekében fel kell gyorsítani a kapcsolódó kutatásokat, az előlegfizetést a lehető leghamarabb biztosítani kell az érintett területek számra, valamint a hatékony válasz érdekében minél teljesebben ki kell használni a meglevő eszközök közötti szinergiákat.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté pour ces textes.

Il s’agit d’un durcissement du code de conduite des commissaires adopté en 2001. Les commissaires devraient, notamment, déclarer tous les intérêts qu’ils possèdent dans des entreprises, y compris leurs intérêts familiaux, ainsi que leur appartenance à des ONG ou associations jouant un rôle de lobbies.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Неотдавна правната комисия на Европейския парламент трябваше да анализира предполагаемия конфликт на интереси на Европейския комисар за климата и енергетиката Мигел Ариас Канете. Правомощията на нашата комисия не бяха много ясни и заключение по темата беше почти невъзможно да се направи. Много депутати, измежду които и аз, смятаха, че ние не сме съд и не можем да определим дали комисарят е виновен или не.

Тези насоки, които аз подкрепих в този доклад, имат за цел да се изяснят компетенциите и правомощията на правната комисия при оценката на възможните конфликти на интереси на комисарите. Аз все още мисля, че не сме постигнали финален текст, който да изяснява всичко, но подкрепих доклада, защото смятам, че е добра стъпка и дава малко повече яснота и води до по-прозрачна процедура.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Ο προσδιορισμός του πεδίου του ελέγχου των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων, όπως προτείνεται διά της παρούσης, παρουσιάζει σοβαρά νομοθετικά κενά ως προς την εξασφάλιση διαφάνειας καθώς και ως προς το πλήθος των προβλεπόμενων (προς δήλωση) οικονομικών στοιχείων.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. ‒ Con la aprobación de este informe se pretende ayudar a clarificar el papel que debe jugar la comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) en el examen de las declaraciones de intereses. Además, este informe propone a la Comisión una serie de modificaciones de su Código de Conducta y de las declaraciones de intereses, para garantizar que estas últimas incluyan información suficiente para evaluar los intereses financieros de los comisarios. El ponente propone asimismo que, en caso de conflicto de intereses identificado con base en la declaración o en la información complementaria facilitada por el Comisario durante su mandato, la Comisión de Asuntos Jurídicos pueda formular una recomendación encaminada a pedir al Presidente de la Comisión que retire la confianza en el comisario interesado.

En general propone una mayor participación y potestades del Parlamento Europeo en relación con el control de las declaraciones financieras, además de las audiencias adicionales de los comisarios en caso de cambios de cartera.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. ‒ I voted in favour of these guidelines which set out clear protocols for avoiding conflicts of interests of Commissioners, not only before they take office, but also during their term of office. These proposals would strengthen the power of Parliament to prevent scandals such as those we have seen recently. Parliament also wanted the cooling-off period for all former Commissioners to be at least three years. I have always promised my constituents in Wales that I would work for greater transparency and accountability.

 
  
MPphoto
 
 

  Laura Ferrara (EFDD), per iscritto. ‒ La relazione sulle dichiarazioni d'interessi dei commissari – Linee guida ha, a mio avviso, una buona impostazione e formula raccomandazioni condivisibili, soprattutto laddove evidenzia l'opportunità che l'esame effettuato dalla commissione JURI non sia di carattere meramente formale. Altrettanto condivisibili sono le proposte volte a scongiurare eventuali conflitti di interessi dei commissari sia in costanza di mandato, sia al termine dello stesso. Per questi motivi il mio voto è stato positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della presente relazione poiché definisce con maggior chiarezza la nozione di conflitto di interessi e la procedura di controllo delle dichiarazioni degli interessi finanziari, sia prima delle audizioni dei Commissari, sia durante il loro mandato. In particolare, ritengo opportuno che la relazioni inviti la Commissione a rivedere il codice di condotta dei Commissari, al fine di ampliare la portata delle dichiarazioni di interessi e di individuare un modo più equo per definire gli interessi familiari.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Pripravenosť a samotná spôsobilosť riadiť pridelený rezort v rámci Európskej komisie musia byť rozhodujúce. Predovšetkým na ich posúdenie sa doposiaľ zameriavali aj verejné vypočutia kandidátov na eurokomisárov. Rovnako dôležitou by sa však mala stať aj schopnosť účinného vylúčenia potenciálneho konfliktu záujmov uchádzačov o exekutívnu funkciu v rámci budúcej Európskej komisie. Musí ísť o kontrolnú úlohu Európskeho parlamentu a jeho výborov. Je to príspevok k transparentnosti, ktorý môže pomôcť zvýšiť dôveru ľudí v prácu Európskej komisie. Týkať by sa to malo najmä kompetencií v rámci konkrétneho zvereného portfólia budúceho komisára. Vďaka dôkladnej analýze predošlého pôsobenia jednotlivých kandidátov sa môžeme vyhnúť nepríjemným škandálom. Tým je napríklad aj doteraz nevyjasnená kauza predsedu Európskej komisie Junckera, známa pod označením Lux Leaks, týkajúca sa daňových únikov v Luxembursku.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto a favore della relazione per una verifica più puntuale dell'assenza di conflitti d'interesse dei commissari.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Ο προσδιορισμός του πεδίου του ελέγχου των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων, όπως προτείνεται διά της παρούσης, παρουσιάζει σοβαρά νομοθετικά κενά ως προς την εξασφάλιση διαφάνειας καθώς και ως προς το πλήθος των προβλεπόμενων (προς δήλωση) οικονομικών στοιχείων και για αυτό το λόγο καταψηφίζω την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ The report underlines the need for transparency and accountability. In the absence of confirmation of the absence of a conflict of interest the procedure for appointing the Commissioner-designate shall be suspended. If the Committee on Legal Affairs identifies a conflict of interests it shall draw up recommendations aimed at resolving the conflict, including renouncing the financial interests in question, changes being made to the portfolio of the Commissioner-designate by the President of the Commission; in more serious cases and as the last resort the Committee on Legal Affairs can conclude on the inability of the Commissioner-designate to exercise his/her function according to the Treaty and to the Code of Conduct.

We pushed to extend the obligation to declare financial interests of family members and any contractual relation of the Commissioners-designate, which might create a conflict of interests in the performance of their duties as much as possible in order not to leave any legal loopholes. We need greater parliamentary control over conflicts of interests in the European Commission. The case of Energy Commissioner Miguel Arias Cañete shows that the current system does not suffice. The European Parliament needs the ability to scrutinise candidates properly and politicians need to regain the trust of citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor del informe teniendo presente que es importante contar con la máxima transparencia en referencia a los posibles conflictos de intereses de los miembros de la Comisión Europea. No podemos permitir que los máximos representantes de la Comisión Europea puedan verse influenciados por intereses privados, que puedan ir en contra del interés general de los ciudadanos de la Unión, por lo que desde las instituciones debemos de estar siempre vigilantes, así como establecer los máximos controles y transparencia posibles para evitar posibles conflictos de intereses.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta resolución porque, tras el proceso de nombramiento del Colegio comisarial en 2014 y las noticias aparecidas posteriormente en relación con varios comisarios, se evidencia la necesidad de que la Comisión Europea revise su Código de Conducta, para garantizar que las declaraciones de intereses de los comisarios reflejan fielmente su situación financiera y la de sus familiares.

La declaración de intereses financieros deberá incluir las actividades e intereses actuales y de los dos años anteriores, los comisarios tendrán que declarar todos sus intereses como «accionistas, miembros de consejos de administración, asesores y consultores, miembros de fundaciones», así como los intereses de familiares cercanos.

En caso de conflicto de intereses identificado durante el mandato, el Presidente de la Comisión deberá seguir las recomendaciones del Parlamento para resolverlo, o la Cámara podrá retirar la confianza en ese comisario y, en caso apropiado, privarle de sus derechos de pensión y otros beneficios.

La resolución contempla también la ampliación de 18 a 36 meses del plazo en el que los comisarios, una vez fuera de su cargo, deberán abstenerse de trabajar para el sector privado en el ámbito del que fueron responsables.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta resolución porque, tras el proceso de nombramiento del Colegio comisarial en 2014 y las noticias aparecidas posteriormente en relación con varios comisarios, se evidencia la necesidad de que la Comisión Europea revise su Código de Conducta, para garantizar que las declaraciones de intereses de los comisarios reflejan fielmente su situación financiera y la de sus familiares.

La declaración de intereses financieros deberá incluir las actividades e intereses actuales y de los dos años anteriores, los comisarios tendrán que declarar todos sus intereses como «accionistas, miembros de consejos de administración, asesores y consultores, miembros de fundaciones», así como los intereses de familiares cercanos.

En caso de conflicto de intereses identificado durante el mandato, el Presidente de la Comisión deberá seguir las recomendaciones del Parlamento para resolverlo, o la Cámara podrá retirar la confianza en ese comisario y, en caso apropiado, privarle de sus derechos de pensión y otros beneficios.

La resolución contempla también la ampliación de 18 a 36 meses del plazo en el que los comisarios, una vez fuera de su cargo, deberán abstenerse de trabajar para el sector privado en el ámbito del que fueron responsables.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. ‒ La ricostruzione di un rapporto di fiducia nei confronti dell'Europa passa in primo luogo dal miglioramento dell'efficienza e della trasparenza delle istituzioni comunitarie. Mi compiaccio pertanto dell'approvazione di questo testo, che ho a lungo seguito presso la commissione affari giuridici, e che ribadisce una forte posizione del Parlamento a favore di misure più incisive per assicurare la responsabilità politica dei commissari europei, in particolare in merito a eventuali conflitti di interesse.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Die Leitlinien für die Interessenerklärung der Mitglieder der Kommission sollten verbessert werden. Dazu sollten auch die internen Verfahren des Parlaments bei der Ernennung der neuen Kommission überprüft werden. Auch gilt es Transparenzpflichten während der Amtszeit für Kommissionsmitglieder zu gewährleisten.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I support the process on the Commissioners’ declarations of interest in order to fulfil their mandates independently and to ensure full transparency and accountability on the part of the Commission with the Code of Conduct.

 
  
MPphoto
 
 

  Michela Giuffrida (S&D), per iscritto. ‒ Proprio pochi giorni fa in sede Plenaria ci siamo trovati a discutere la relazione del Mediatore europeo sulle sue fondamentali attività a beneficio della trasparenza delle procedure europee e dell'accessibilità dei cittadini alle istituzioni europee. Non da ultimo, in quel caso i cittadini possono chiedere spiegazioni, come nel caso del conflitto di interessi per gli ex Commissari europei (e funzionari) che assumono incarichi nel settore privato. Con lo stesso intento, ho votato oggi a favore di questa relazione perché credo, come correttamente esposto anche dal relatore, che la verifica dell'assenza di conflitti d'interessi non possa essere posta sullo stesso piano della valutazione delle competenze del candidato, ma anzi costituisca un presupposto indispensabile per l'audizione. L'introduzione di queste linee guida possono rappresentare un ulteriore passo per ridare fiducia ai cittadini nelle istituzioni europee.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. ‒ J’ai voté pour le rapport de Pascal Durand, qui vise à renforcer les contraintes du code de conduite des commissaires, malgré ses lacunes.

Par exemple, l’analyse de l’absence de conflit repose sur une déclaration d’intérêts financiers par le commissaire. Elle dépend donc de la bonne foi et de la sincérité du déclarant. Or, on a pu mesurer l’importance des amnésies sélectives dont certains candidats pouvaient être frappés à l’occasion de cet exercice. Et le Parlement n’a aucun moyen d’investigation. Les petits secrets de Mme Neelie Kroes n’ont ainsi été révélés qu’incidemment, à l’occasion du «Bahamas Leaks».

L’extension de l’obligation de déclaration aux conjoints et enfants à charge, comme à des intérêts non financiers – par exemple l’appartenance à une organisation secrète faisant «profession» de s’immiscer dans l’exercice des fonctions des organes publics – ne changera pas ce vice de construction.

Ensuite, il n’y a pas de réelle sanction prévue ou demandée en cas de mensonge, pas même une exigence «éthique» de démission, et la seule conséquence d’un conflit d’intérêts est un changement de portefeuille.

Enfin, le code de bonne conduite des commissaires reste défini et adopté par les commissaires eux-mêmes. Un peu comme si les criminels rédigeaient le code pénal.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe, ya que su objetivo es el control de las declaraciones de intereses financieros de los comisarios, para garantizar que puedan cumplir sus mandatos de forma totalmente independiente y garantizar la máxima transparencia de la Comisión. Cualquier cambio en los intereses financieros de un comisario durante su mandato, o cualquier reorganización de la distribución de responsabilidades entre los miembros de la Comisión, constituye una nueva situación en cuanto a la posible existencia de conflicto de intereses. También se pide a la Comisión que revise urgentemente el Código de Conducta 2011 de los comisarios, para que tenga en cuenta las recomendaciones formuladas por el Parlamento en sus recientes resoluciones. Nos parece imprescindible que una institución como la Comisión aumente la transparencia y se vele por la independencia de los comisarios. Por ello nuestro voto ha sido favorable.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report as it highlights the need for transparency and accountability. We need greater parliamentary control over conflicts of interests in the European Commission. The case of Energy Commissioner Miguel Arias Cañete shows that the current system does not suffice. The European Parliament needs the ability to scrutinise candidates properly and politicians need to regain the trust of citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta resolución porque, tras el proceso de nombramiento del Colegio comisarial en 2014 y las noticias aparecidas posteriormente en relación con varios comisarios, se evidencia la necesidad de que la Comisión Europea revise su Código de Conducta, para garantizar que las declaraciones de intereses de los comisarios reflejan fielmente su situación financiera y la de sus familiares.

La declaración de intereses financieros deberá incluir las actividades e intereses actuales y de los dos años anteriores, los comisarios tendrán que declarar todos sus intereses como «accionistas, miembros de consejos de administración, asesores y consultores, miembros de fundaciones», así como los intereses de familiares cercanos.

En caso de conflicto de intereses identificado durante el mandato, el Presidente de la Comisión deberá seguir las recomendaciones del Parlamento para resolverlo, o la Cámara podrá retirar la confianza en ese comisario y, en caso apropiado, privarle de sus derechos de pensión y otros beneficios.

La resolución contempla también la ampliación de 18 a 36 meses del plazo en el que los comisarios, una vez fuera de su cargo, deberán abstenerse de trabajar para el sector privado en el ámbito del que fueron responsables.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta resolución porque, tras el proceso de nombramiento del Colegio comisarial en 2014 y las noticias aparecidas posteriormente en relación con varios comisarios, se evidencia la necesidad de que la Comisión Europea revise su Código de Conducta, para garantizar que las declaraciones de intereses de los comisarios reflejan fielmente su situación financiera y la de sus familiares.

La declaración de intereses financieros deberá incluir las actividades e intereses actuales y de los dos años anteriores, los comisarios tendrán que declarar todos sus intereses como «accionistas, miembros de consejos de administración, asesores y consultores, miembros de fundaciones», así como los intereses de familiares cercanos.

En caso de conflicto de intereses identificado durante el mandato, el Presidente de la Comisión deberá seguir las recomendaciones del Parlamento para resolverlo, o la Cámara podrá retirar la confianza en ese comisario y, en caso apropiado, privarle de sus derechos de pensión y otros beneficios.

La resolución contempla también la ampliación de 18 a 36 meses del plazo en el que los comisarios, una vez fuera de su cargo, deberán abstenerse de trabajar para el sector privado en el ámbito del que fueron responsables.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I support the rapporteur in his endeavour to raise accountability and transparency as regards Commissioners’ activities and potential conflicts of interests. To regain the trust of European citizens, notably in the EU institutions, it is essential to increase transparency and accountability in particular of public figures such as Commissioners. It is not acceptable if Commissioners are hiding personal or family members’ interests in taking specific decisions at EU executive level. Therefore, a thorough analysis on the basis of sufficient data to be requested from the Commissioner in question need to be undertaken on a case-by-case basis, not only before a Commissioner takes up his duties but also during and to a certain extent also after his mandate.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I have voted in favour since I have no objections.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za izvješće o izjavama o financijskim interesima povjerenika – smjernice (2016/2080(INI)), s obzirom da je praksa pokazala da to pitanje treba kvalitetnije regulirati. Ovime se sukob interesa definira kao svaka situacija u kojoj su privatni interesi suprotstavljeni javnom interesu i javnim interesima koji utječu ili bi mogli utjecati na neovisnost, nepristranost i objektivnost izvršavanja dužnosti. Nepostojanje bilo kakvog sukoba interesa nužan je preduvjet koji se mora ispuniti prije saslušanja povjerenika. Predlaže se postupak pregleda izjava o financijskim interesima prije saslušanja kandidata za povjerenika, zatim postupak pregleda izjava o financijskim interesima tijekom povjerenikova mandata, te predlaže Komisiji revidiranje i način revidiranja kodeksa ponašanja povjerenika iz 2011. Nadalje, potrebno je jasno i jednoznačno odrediti nadležnosti, način rada, potrebnu dokumentaciju i način prikupljanja nadležnog Odbora za pravna pitanja kako bi se postigla potrebna transparentnost i učinkovitost po tom pitanju.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Après la découverte de conflits d’intérêts impliquant des commissaires, j’accueille favorablement cette initiative de durcir leur code de conduite en les obligeant à déclarer tous les intérêts les concernant.

J’ai voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the report because I strongly support transparency in the European Union institutions and I believe that the European Commission and its Commissioners should lead by example. The report aims to facilitate a reform of the procedures relating to Commissioners’ declaration of interest to assure the maximum accountability and transparency of a Commissioner’s fully independent performance of his/her mandate. It defines conflict of interest and promotes reform of the Code of Conduct for Commissioners from 2011 to extend the post-office employment restriction to two years.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport qui propose des lignes directrices pour la détermination des conflits d'intérêts et une réforme du code de conduite des membres de la Commission. Dans le contexte de défiance actuel, il est important de modifier certaines pratiques afin de prévenir les éventuels conflits d’intérêts.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Diesem Bericht habe ich zugestimmt. Der Berichterstatter appelliert an die Kommission, ihren Verhaltenskodex zu ändern und die Interessenerklärungen ihrer Mitglieder inhaltlich zu erweitern, damit diese genügend Informationen für die Beurteilung der finanziellen Interessen beinhalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. It is more than clear that the European Commission should revise its code of conduct for Commissioners, to ensure that their declarations of interests give a complete picture of the financial situation and activities of a Commissioner and his or her family. In fact, I fully support the proposition that the absence of any conflict of interest must be an essential precondition to be met before the Commissioner’s hearings, and that the financial interest declaration forms must therefore be completed and made available before a Commissioner is heard by the relevant European Parliament committee, and that they should be reviewed at least once a year and each time there is a change to the information concerned. Thus, in this manner, we will ensure the degree of transparency which is needed for the proper functioning of the Commissioner’s appointment procedure and Parliament’s accurate assessment on it.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce rapport car il souhaite durcir le code de conduite des commissaires adopté en 2011. Or, on en a bien besoin, compte tenu des nombreux scandales financiers dans lesquels des commissaires ou anciens commissaires sont impliqués.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. ‒ Les citoyens aspirent, légitimement, à une plus grande transparence au sein des institutions. Alors que de récentes affaires ont mis au jour les activités de certains commissaires, parfois non-conformes à leur fonction, nous nous sommes saisis de cette question, avec pour objectif de faciliter les procédures de vérification de leurs déclarations d'intérêts.

Le présent rapport d’initiative rappelle que l'analyse des déclarations doit être substantielle et en lien avec le portefeuille du commissaire désigné, afin de déceler tout potentiel conflit d'intérêts. Cela signifie concrètement une plus grande implication du Parlement dans le processus, notamment en cas de changement de portefeuille. Il est également suggéré que le Président du Parlement saisisse la Commission européenne du cas d'un commissaire pour lequel un conflit d'intérêt potentiel aurait été identifié. Enfin, le rapport demande à la Commission de procéder à une réforme du code de conduite des commissaires dans le but d'élever le niveau d'éthique et de transparence, tel que réclamé par le Parlement dans diverses résolutions.

J’ai voté en faveur de ce rapport, en rappelant néanmoins que nous ne devons pas non plus tomber dans l’excès inverse, la suspicion permanente, souvent créée par une politique de transparence trop agressive.

 
  
MPphoto
 
 

  Sander Loones (ECR), schriftelijk. ‒ Dit voorstel bevat een aantal richtsnoeren voor de toetsing van de belangenverklaringen van commissarissen wanneer ze voorgedragen worden én wanneer ze in functie zijn. Daarnaast dringt het voorstel ook aan op een herziening van de gedragscode voor de leden van de Commissie. De Europarlementsleden van de N-VA juichen dit voorstel dan ook toe. In het licht van de onthullingen over het gedrag van gewezen Commissarissen zowel tijdens de uitoefening van hun functie als nadien, is het duidelijk dat er maar één weg is: die van duidelijk omschreven vereisten en fikse consequenties.

Zo is het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen duidelijke omschrijving is van wat een belangenconflict uitmaakt en er geen criteria verbonden zijn aan de plechtige belofte van iedere Commissaris om “in het bijzonder eerlijkheid en kiesheid te betrachten in het aanvaarden van bepaalde functies of voordelen na afloop van die ambtsperiode”. Om maar te zwijgen over de samenstelling en weinig transparante werking van het ethische ad-hoc-comité dat moet toezien op de gemaakte afspraken. De Europarlementsleden van de N-VA dringen aan op een snelle herziening van de gedragscode en benadrukken dat het aanpassen van een enkele regel hier of daar geen oplossing is. Er moet een alomvattend integriteitsbeleid gevoerd worden.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. – He votado a favor de esta resolución porque, tras el proceso de nombramiento del Colegio comisarial en 2014 y las noticias aparecidas posteriormente en relación con varios comisarios, se evidencia la necesidad de que la Comisión Europea revise su Código de Conducta, para garantizar que las declaraciones de intereses de los comisarios reflejan fielmente su situación financiera y la de sus familiares.

La declaración de intereses financieros deberá incluir las actividades e intereses actuales y de los dos años anteriores, los comisarios tendrán que declarar todos sus intereses como «accionistas, miembros de consejos de administración, asesores y consultores, miembros de fundaciones», así como los intereses de familiares cercanos.

En caso de conflicto de intereses identificado durante el mandato, el Presidente de la Comisión deberá seguir las recomendaciones del Parlamento para resolverlo, o la Cámara podrá retirar la confianza en ese comisario y, en caso apropiado, privarle de sus derechos de pensión y otros beneficios.

La resolución contempla también la ampliación de 18 a 36 meses del plazo en el que los comisarios, una vez fuera de su cargo, deberán abstenerse de trabajar para el sector privado en el ámbito del que fueron responsables.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Cilj pregleda izjava o financijskim interesima povjerenika je ispitati jesu li kandidati za povjerenike sposobni potpuno neovisno izvršavati svoje dužnosti i zajamčiti najveću transparentnost i odgovornost Komisije, u skladu s člankom 17. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji, člankom 245. UFEU-a i Kodeksom ponašanja povjerenika. Odbor za pravna pitanja je nadležan za provedbu opsežne analize izjava o financijskim interesima, i to temeljitim pregledom čija je svrha utvrditi vjerodostojnost i točnost sadržaja izjava o financijskim interesima kandidata za povjerenike. Problem je u slabo definiranoj odredbi kojom se ne obuhvaća točan opseg pregleda koji vrši ovaj Odbor. Parlament je inzistirao na tome da Odbor izda smjernice u obliku preporuka ili izvješća o inicijativi s ciljem pomoći u reformi postupaka u vezi s izjavama povjerenika. Izvjestitelj predlaže da Odbor definira okvir za pregled izjava o financijskim interesima, što bi uključivalo imenovanje nove Komisije i tijek njezina mandata te obveze transparentnosti kojima podliježu njezini članovi.

Svaka veća promjena u financijskim interesima povjerenika tijekom njegova mandata te svaka preraspodjela u pogledu podjele odgovornosti među članovima Komisije predstavlja novu situaciju u odnosu na moguće postojanje sukoba interesa te bi je Parlament trebao razmotriti u okviru postupka ispitivanja. Podržala sam ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ EP vyzýva Výbor pre právne veci, aby preveril a navrhol úpravu vnútorných postupov pri vymenovaní novej Komisie a počas trvania jej funkčného obdobia vrátane požiadaviek na transparentnosť kladených na členov Komisie. Na ten účel Komisia zreviduje Kódex správania členov Komisie z roku 2011 a pripraví zmeny kódexu správania a vyhlásení o záujmoch s cieľom zabezpečiť, aby obsahovali dostatočné informácie na vyhodnotenie finančných záujmov členov. Zvýšenie transparentnosti zabráni možnému vzniku konfliktu záujmov členov Komisie. O každej zmene musí byť EP informovaný.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων – κατευθυντήριες γραμμές, για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην Ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες στις 30/11/2016, καθώς και διότι η εν λόγω έκθεση είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté pour ce texte.

Ce texte a pour objectif de modifier le code de conduite des commissaires afin d’empêcher qu’ils soient en situation de conflits d’intérêts, comme c’est le cas aujourd’hui. Ainsi, ce texte souhaite notamment une nouvelle mesure obligeant les commissaires à déclarer tous les intérêts qu’ils possèdent (entreprises, intérêts familiaux, appartenance à des ONG ou lobby), ce que nous approuvons.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už. Europos Parlamento rekomendacija dėl Komisijos narių interesų deklaracijų gairių siekiama užtikrinti atvirą, sąžiningą ir nuoseklų visų paskirtųjų Komisijos narių įvertinimą ir užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Le Parlement européen souhaite durcir le code de conduite des commissaires adopté en 2001, en raison des graves conflits d’intérêts les concernant qui ont été récemment dévoilés. La proposition veut notamment obliger les commissaires à déclarer tous les intérêts qu’ils possèdent dans des entreprises, y compris leurs intérêts familiaux, ainsi que leur appartenance à des ONG ou associations jouant un rôle de lobby. Ainsi, j’ai voté pour ce dossier.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report because it clarifies the scope of the Parliament’s scrutiny over European Commissioners’ interests and helps avoid conflicts of interest by rendering the process more transparent.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport portant sur les lignes directives des déclarations d’intérêts financiers des membres de la Commission. Il s’agit, en apportant des améliorations au code de conduite des commissaires adopté en 2011 (C(2011)2904) relatif au désintéressement, à l’intégrité, à la transparence, à la diligence, à l’honnêteté, à la responsabilité et au respect, d’envoyer un message politique fort.

Dans un souci constant de renforcement du niveau de transparence et d’éthique au sein de l’Union, nécessaire pour raffermir la confiance des citoyens européens, il est important que la Commission, garante de cette valeur, puisse améliorer de manière consistante les formulaires de déclarations d’intérêts financiers des commissaires.

Je suis d’ailleurs tout à fait favorable à ce que la commission des affaires juridiques du PE puisse élaborer des recommandations pour mettre fin à un conflit d’intérêts ou pour conclure à l’incapacité d’un commissaire désigné à exercer ses fonctions. Il est important que le Parlement européen puisse évaluer de manière correcte l’existence ou l’absence de conflits d’intérêts concernant les commissaires, aussi bien que leur capacité à exercer leur mandat.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the report because I agree that we need greater parliamentary control over conflicts of interests in the European Commission. The case of Energy Commissioner Miguel Arias Cañete shows that the current system does not suffice. The European Parliament needs the ability to scrutinise candidates properly and politicians need to regain the trust of citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ Az Európai Parlament eljárási szabályzata a Bizottság jóváhagyásával kapcsolatban kimondja, hogy a Parlament elvárja a biztosjelöltek pénzügyi érdekeltségeivel kapcsolatos információk teljes körű feltárását, erről szóló nyilatkozataikat pedig ellenőrzés céljából meg kell küldeni a jogi ügyekért felelős bizottságnak.

A Jogi Bizottság jelentésében e vizsgálat hatókörét vázolja föl. Leszögezi, hogy az összeférhetetlenség hiányának ellenőrzését nem lehet azonos szintre helyezni a jelölt alkalmasságának értékelésével, ezen ellenőrzésnek a meghallgatás előfeltételének kell lennie. Megállapítja, hogy a Jogi Bizottság szerepe egyrészt az esetleges összeférhetetlenség értékelése, és adott esetben az annak megszüntetését célzó ajánlások megfogalmazása. Ezek magukban foglalhatják bizonyos pénzügyi érdekeltségekről való lemondást vagy a tárca módosítását.

Kimondja végül, hogy a biztosok esetleges összeférhetetlenségének ellenőrzése nem korlátozódhat a Bizottság kinevezéséhez kapcsolódó eljárásra; a hivatali idő alatt valamely biztos pénzügyi érdekeltségeinek bármely érdemi módosítása vagy a feladatoknak a Bizottság tagjai közötti újrafelosztása új helyzetet teremt az összeférhetetlenség esetleges fennállása szempontjából, ezért új parlamenti vizsgálati eljárás tárgyát kellene képeznie.

A jelentés elfogadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Le Parlement européen souhaite durcir le code de conduite des commissaires adopté en 2001, en raison des graves conflits d’intérêts les concernant qui ont été récemment dévoilés.

La proposition veut notamment obliger les commissaires à déclarer tous les intérêts qu’ils possèdent dans des entreprises, y compris leurs intérêts familiaux, ainsi que leur appartenance à des ONG ou associations jouant un rôle de lobby. J'y suis favorable.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte qui rappelle que l’analyse des déclarations d’intérêts des membres de la Commission doit être mise en perspective avec le portefeuille du commissaire. Cela permettra notamment d’éviter les conflits d’intérêts et d’écarter les suspicions qui pourraient peser sur un membre de la Commission européenne. Le rapport demande également à ce que le rôle du Parlement soit renforcé dans ce processus de transparence.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted for this report regarding the initiative to change the legal framework for the Commissioners’ declarations of interests, representing a step forwards in fighting abuse, upholding transparency and increasing trust in the European institutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemně. – Podpořil jsem zprávu, která mimo jiné reaguje na zjištění, že stávající kodex chování pro členy Komise odpovídajícím způsobem nekodifikuje požadavek podle článku 245 SFEU, který stanoví, že členové Komise dodržují „během výkonu své funkce i po jeho ukončení povinnosti, zejména povinnost čestného a zdrženlivého jednání při přijímání některých funkcí nebo některých výhod po uplynutí funkčního období. “ Je nepřijatelné, že Komise nepodává pravidelně zprávy o provádění kodexu chování pro členy Komise, zejména pokud jde o jejich prohlášení o zájmech. Je namístě zvážit přepracování kodexu chování tak, aby v něm byly upraveny možnosti stížností nebo sankcí v případě vážného pochybení ve smyslu článků 245 a 247 SFEU.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour of the one amendment to this report, which called to extend Commissioners’ post-office employment restrictions to a period of at least three years without making any changes to the transitional rules. I am happy that this amendment was passed so that unethical appointments, such as that of Former President of the Commission José Manuel Barroso to Goldman Sachs, do not happen in the future without a proper cooling-off period.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich für diesen Bericht ausgesprochen, da die Beschränkung der Beschäftigung für ehemalige COM-Mitglieder von 2 auf 3 Jahr verlängert wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Parlament saab küsida ametisse astuvatelt volinikelt asjakohast teavet nende majandus- ja muude tegevuste üle, et volinikud saaksid oma ülesandeid täita täiesti sõltumatult. Huvide deklaratsioon vajab aga täpsustust ning paremaid eeskirju, mida ja mis ulatuses volinikekandidaatide tegemistesse sekkuda võib.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Balsavau už šį pranešimą.

Siekiant užtikrinti Komisijos narių nepriklausomumą ir sąžiningumą, būtina padidinti interesų deklaracijų taikymo veiksmingumą. Komisija turėtų iš dalies pakeisti savo narių elgesio kodeksą ir interesų deklaracijas ir užtikrinti, kad į jas būtų įtraukta pakankamai informacijos.

Siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą ES institucijomis, interesų deklaracijų patikrinimas turi būti būtina išankstinė klausymo sąlyga. Būtina sustiprinti Europos Parlamento teisės reikalų komiteto vaidmenį ir apibrėžti interesų deklaracijų nagrinėjimo aprėptį. Be to, interesų konflikto sąvoka turėtų apimti tik objektyvius ir patikrinamus veiksnius, kurie gali būti vertinami atsižvelgiant į konkrečią atsakomybės sritį.

Pažymėtina, kad itin svarbu pratęsti Komisijos narių įsidarbinimo pasibaigus kadencijai apribojimus iki mažiausiai trejų metų laikotarpio, kuris būtų ne trumpesnis už laikotarpį, kuriuo buvę Komisijos nariai turi teisę į pereinamojo laikotarpio išmoką.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτρης Παπαδάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία. Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι ένα μέτρο προς την ορθή κατεύθυνση αφού υπάρχει πλέον διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων πριν από την ακρόαση των ορισθέντων Επιτρόπων, διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων κατά τη διάρκεια της θητείας των Επιτρόπων και, τέλος, θεσπίζεται ένας κώδικας δεοντολογίας των Επιτρόπων.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de mesures renforcées de contrôle des declarations d'intérêts des commissaires européens. Ces mesures doivent contribuer à renforcer la transparence des institutions européennes. Grâce à l'action du groupe socialiste, nous avons obtenu que les commissaires européens soient notamment obligés de déclarer les intérêts financiers des membres de leurs familles.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta del collega poiché accolgo pienamente il principio di integrità e il principio di indipendenza imposto ai membri della Commissione così come formulati dai trattati, all'interno dei quali i due principi citati rivestono un ruolo centrale. È necessario che l'investitura in ruoli istituzionali dell'UE sia sempre coerente con l'interesse pubblico, marginalizzando, sino ad eliminare definitivamente, la sussistenza di interessi che potrebbero essere incompatibili con l'ufficio ricoperto. Fugare ogni dubbio su un conflitto di interessi non fa altro che riaffermare l'indipendenza della Commissione stessa e darle nuova forza e credibilità di fronte ai cittadini europei oltre che di fronte alle altre istituzioni dell'Unione. È quindi importante che la verifica dell'assenza dei conflitti di interesse in seno alla Commissione venga posta su un piano diverso dalla valutazione delle competenze dei Commissari e che tale valutazione non venga effettuata solo in sede di nomina ma investa anche quei casi in cui la modifica sostanziale degli interessi finanziari del Commissario sopraggiunga in corso di mandato. Pertanto, ho espresso voto positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. – Podržavam prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o izjavama o financijskim interesima povjerenika. Podsjećam na to da je cilj pregleda izjava o financijskim interesima povjerenika ispitati jesu li kandidati za povjerenike sposobni potpuno neovisno izvršavati svoje dužnosti i zajamčiti najveću transparentnost i odgovornost Komisije, u skladu s člankom 17. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji, člankom 245. UFEU-a i Kodeksom ponašanja povjerenika. U skladu s time napominjem da se to ne bi trebalo ograničiti na imenovanje nove Komisije već bi se trebalo primjenjivati i prilikom popunjavanja praznog mjesta zbog ostavke povjerenika, obveznog umirovljenja ili smrti povjerenika, pristupanja nove države članice ili bitne izmjene povjerenikova portfelja ili njegovih financijskih interesa. Smatram kako bi se time dobio cjelovitiji uvid u financijsku situaciju povjerenika, kao i dostatno uvjerenje da će osoba o kojoj je riječ tu odgovornu dužnost obavljati maksimalno čestito. Kodeks ponašanja povjerenika trebao bi uključiti sve financijske interese i aktivnosti kandidata za povjerenika i njegova/e supružnika/ce, te se nipošto ne bi smjele ograničavati isključivo na one zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Le Parlement européen souhaite durcir le code de conduite des commissaires adopté en 2001, en raison des graves conflits d’intérêts les concernant qui ont été récemment dévoilés.

La proposition veut notamment obliger les commissaires à déclarer tous les intérêts qu’ils possèdent dans des entreprises, y compris leurs intérêts familiaux, ainsi que leur appartenance à des ONG ou associations jouant un rôle de lobby. Je vote bien évidemment en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Pina Picierno (S&D), per iscritto. – Con questa risoluzione il Parlamento europeo chiede con forza regole di controllo più stringenti sulle dichiarazioni di interessi dei Commissari. Le misure proposte hanno lo scopo di aumentare il livello di trasparenza e di responsabilità delle istituzioni europee, requisiti indispensabili per mantenere e rafforzare il legame di fiducia con i cittadini. I Commissari designati dovrebbero essere obbligati a dichiarare anche ogni rapporto contrattuale e gli interessi finanziari dei familiari.

Nel caso in cui non ci sia la certezza dell'assenza di conflitti di interesse, la nomina del Commissario in questione dovrebbe essere sospesa. Nel caso in cui, invece, si verifichi l'esistenza di un conflitto di interessi, la commissione JURI potrà indicare le misure necessarie per risolverlo, come la rinuncia agli interessi finanziari in questione e, nei casi più gravi, potrà decidere per l'incapacità del Commissario designato a esercitare la sua funzione.

Dall'apparizione del Commissario Cañete nei Panama papers alla scoperta che l'ex Commissaria Kroes dirigeva una società offshore alle Bahamas, sono troppi gli scandali che hanno coinvolto figure di alto livello della Commissione europea. Quando parliamo di lotta alla corruzione e all'evasione fiscale dobbiamo essere sicuri che casi del genere non possano ripetersi e con queste nuove regole sarebbe possibile impedirli.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Jačanje etičnosti u institucijama EU-a jedan je od stupova europskog upravljanja koje treba uživati povjerenje naših građana. Proširenjem političkog mandata Komisije Ugovorom iz Lisabona, postalo je još važnije imati jasne kriterije i poštovati načelo transparentnosti pri odabiru povjerenika. Potvrda Odbora za pravna pitanja o nepostojanju sukoba interesa postala je nezaobilazan preduvjet pri saslušanju kandidata. Povjerenici moraju prijaviti svaki financijski interes i imovinu koji bi mogli dovesti do sukoba interesa tijekom izvršavanja njihovih dužnosti, uključujući sve udjele koje drži supružnik/partner člana Komisije te profesionalne aktivnosti istih. Parlamentu je nužno dostaviti sve zatražene informacije pri donašanju odluke o sposobnosti kandidata i time jamčiti otvorene i dosljedne ocjene cijele Komisije koja se imenuje. Žalim što su informacije sadašnjih obrazaca ograničene i neadekvatne, bez detaljne definicije sukoba interesa te ne omogućuju Parlamentu pravedno i dosljedno ocjenjivanje sposobnosti kandidata da potpuno neovisno izvršavaju svoje dužnosti i zajamče odgovornost Komisije. Odboru stoga valja dati dovoljno vremena za iscrpnu i time djelotvornu analizu, uz pravo na dodatna saslušanja i nužna pojašnjenja gdje je potrebno. Pritom se pojam „sukoba interesa” mora odnositi na objektivne i provjerljive faktore. Pozivam da se kontrole provode i u okviru drugih postupaka, ne samo postupka imenovanja Komisije.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ Acompanhamos muitas das considerações e propostas que o relatório avança, sobre a promiscuidade entre os comissários e o poder económico e seus representantes, sobre as deficiências do Código de Conduta e da necessidade de maior transparência nas relações entre as partes envolvidas. Registamos que esta iniciativa é uma reação aos “escândalos” das chamadas “portas giratórias”, em que numerosos ex-membros da Comissão estão envolvidos.

Mas reconhecemos, igualmente, as limitações deste relatório porquanto muito mais abrangente e incisiva deveria ser a resposta necessária aos problemas que o próprio relatório aponta. É pernicioso, que seja ao próprio órgão, a Comissão, um órgão de nomeação política não eleito, que se deixe a revisão do seu próprio Código de Conduta. Por outro lado, são os próprios Tratados um espartilho que impõe, define e cria condições de promiscuidade com o poder político, pelos intermediários dos “lobbies” e representantes do capital monopolista, que condicionam e ditam os sentidos legislativos da UE.

Ou seja, é a própria matriz da UE e o processo de integração que representa que determina esta realidade, que não será alterada por qualquer Código de Conduta.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Několik aktuálních případů, jako např. kauza bývalého předsedy Evropské komise Barrosa, nám ukázaly, jak je důležité, aby se významní evropští funkcionáři nedostávali do střetu zájmů. Proto jsem rád, že Výbor pro právní záležitosti je nyní pověřen důkladnou kontrolou majetkových vztahů kandidátů na evropské komisaře a doporučením, aby komisaři sjednali nápravu tím, že navrhnou ukončení problematických majetkových vztahů. Také je dobře, že majetkové vztahy budou kontrolovány i v průběhu vykonávání mandátu, čímž se zamezí dalším potencionálním střetům zájmů. Odpovědné výbory by měly rovněž daleko důsledněji projednávat majetkové otázky v rámci slyšení kandidátů na komisaře. Zároveň jsem rád, že parlamentní výbor JURI bude mít nově pravomoc rozhodnout ve vážných případech o nemožnosti kandidáta vykonávat funkci evropského komisaře, pokud takový kandidát nebude moci dostát požadavkům kodexu chování.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. ‒ Sprawozdanie definiuje pojęcie konfliktu interesów oraz wyjaśnia procedurę kontroli oświadczeń majątkowych przed przesłuchaniami kandydatów na komisarzy, jak również podczas sprawowania urzędu komisarza. Wzywa się Komisję do jak najszybszego przeprowadzenia przeglądu kodeksu postępowania komisarzy w celu poszerzenia zakresu deklaracji o braku konfliktu interesów, czego wynikiem mogłaby być ich bardziej jednoznaczna treść oraz ułatwienie zadania PE. Ponadto apeluje się o ustanowienie uczciwych metod określania interesów rodzinnych. Według wniosków zawartych w ostatecznym sprawozdaniu potwierdzenia braku konfliktu interesów nie można zrównywać z oceną umiejętności kandydata, a w związku z tym musi ono stanowić niezbędny warunek wstępny przesłuchania. Niniejszym poparłem sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Suite aux difficultés pratiques particulièrement importantes lors de la procédure de nomination de la dernière Commission européenne, j'ai voté pour ce rapport qui vise à faciliter les procédures de vérification des déclarations d'intérêts des commissaires. Celui-ci rappelle que l'analyse des déclarations, par la commission parlementaire compétente, doit être substantielle et en lien avec le portefeuille du commissaire désigné afin de déceler tout potentiel conflit d'intérêts. Nous demandons également de procéder à une réforme du code de conduite des commissaires dans le but d'élever le niveau d'éthique et de transparence. Enfin, nous nous sommes prononcés en faveur d'une prolongation de 18 à 36 mois de la période de "transition" pendant laquelle les anciens commissaires ne peuvent occuper un poste dans le secteur privé dans leur domaine d’expertise.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ Today UKIP voted for this non-legislative report on Commissioners’ Declarations of Interest. We in UKIP believe that every Commissioner must face scrutiny when they are appointed to their post, whether this be at the beginning of their term or should they be replacing a Commissioner.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D), par écrit. ‒ Après les affaires de Barroso, ancien Président de la Commission qui a rejoint la banque d’affaire Goldman Sachs, et Neelie Kroes, administratrice d’une société offshore aux Bahamas alors qu’elle était commissaire européenne, le Parlement européen envoie un message fort pour réformer le code de conduite des commissaires afin d’empêcher les conflits d’intérêts, de prévenir les comportements indécents et de renforcer la transparence, l’éthique et l’intégrité des commissaires.

À travers ce rapport, les députés appellent à renforcer le contrôle des déclarations d’intérêts financiers des commissaires via un examen approfondi. Les députés souhaitent renforcer le rôle de la commission des affaires juridiques dans le contrôle de ces déclarations, notamment en lui donnant la possibilité d’élaborer des recommandations pour mettre fin à un conflit d’intérêts ou conclure à l’incapacité du commissaire désigné à exercer ses fonctions.

Enfin, pour prévenir les comportements indécents, les députés appellent à un allongement à 3 ans de la période dite «d’attente» avant laquelle les anciens commissaires ayant quitté leur fonction ne peuvent rejoindre le secteur privé.

C’est pourquoi j’ai voté pour le rapport d’initiative du Parlement européen sur les déclarations d’intérêts des membres de la Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. – He votado a favor de esta resolución porque, tras el proceso de nombramiento del Colegio comisarial en 2014 y las noticias aparecidas posteriormente en relación con varios comisarios, se evidencia la necesidad de que la Comisión Europea revise su Código de Conducta, para garantizar que las declaraciones de intereses de los comisarios reflejan fielmente su situación financiera y la de sus familiares.

La declaración de intereses financieros deberá incluir las actividades e intereses actuales y de los dos años anteriores, los comisarios tendrán que declarar todos sus intereses como «accionistas, miembros de consejos de administración, asesores y consultores, miembros de fundaciones», así como los intereses de familiares cercanos.

En caso de conflicto de intereses identificado durante el mandato, el Presidente de la Comisión deberá seguir las recomendaciones del Parlamento para resolverlo, o la Cámara podrá retirar la confianza en ese comisario y, en caso apropiado, privarle de sus derechos de pensión y otros beneficios.

La resolución contempla también la ampliación de 18 a 36 meses del plazo en el que los comisarios, una vez fuera de su cargo, deberán abstenerse de trabajar para el sector privado en el ámbito del que fueron responsables.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de la résolution du Parlement européen sur les déclarations d’intérêts des membres de la Commission européenne. Face à la récente polémique née de la décision de l’ancien Président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, de rejoindre la très contestée banque d’affaires américaine Goldman Sachs, nous ne pouvons rester inactif. C’est pourquoi je me réjouis du large soutien apporté par le Parlement européen à l’amendement demandant la modification du code de conduite afin de porter la durée des limitations relatives aux activités professionnelles post-mandat des commissaires à une période d’au moins trois ans. Il s’agit là d’un pas dans la bonne direction mais qui doit s’accompagner d’autres engagements en la matière.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Kaip rodo buvusio Komisijos pirmininko pavyzdys, ne visi Komisijos nariai yra linkę sąžiningai deklaruoti savo interesus ar laikytis sąžiningos veiklos reikalavimų. Liūdna, bet atrodo, kad šį abejotinos reputacijos klubą neseniai papildė ir dar viena jau buvusi Komisijos narė, perėjusi dirbti į Pasaulio banką – instituciją, kuriai, anot žiniasklaidos, ji pati neseniai užtikrino gerokai didesnius ES lėšų srautus.

Todėl turime siekti efektyvesnio brangiausiai apmokamų ES pareigūnų – Komisijos narių – veiklos reglamentavimo. Ir, žinoma, aukštesnių moralinių standartų taikymas taip pat būtų sveikintina rekomendacija Komisijos narių kandidatūras teikiančioms valstybėms narėms.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ O Regimento do Parlamento Europeu (PE), nomeadamente o seu Anexo 16, prevê a solicitação de informações sobre os Comissários indigitados, nomeadamente a respetiva declaração dos interesses financeiros que deverá ser parte da avaliação feita pela Comissão dos Assuntos Jurídicos.

Porém, a interpretação destas declarações causou algumas dúvidas pelo que foi solicitado um parecer à Comissão dos Assuntos Constitucionais (CAC) no que respeita à necessidade deste exame se limitar a uma análise formal ou substancial das informações aí constantes.

A CAC considerou que a análise deve ser substantiva, pelo que o PE julgou importante rever estas regras de verificação, sugerindo que a confirmação de inexistência de conflitos financeiros seja um pré-requisito para a audição do Comissário indigitado.

Este relatório pretende ver clarificado no Regulamento o alcance do exame das declarações de interesses, a verificação da ausência de conflito de interesses enquanto pré-requisito indispensável para audição do candidato e, em caso de verificação de incompatibilidade, a formulação de recomendações destinadas a pôr-lhe termo.

Por concordar com as propostas do relator e com a necessidade de também a Comissão alterar o seu código de conduta relativo às declarações de interesses para uma maior transparência, votei favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport qui appelle la Commission européenne à revoir son code de conduite pour les commissaires afin de garantir que les déclarations d’intérêts établissent un aperçu global de la situation financière et des activités du commissaire et de son entourage.

Ce texte demande aussi de prolonger de 1 an et demi à 3 ans minimum la période de «transition» avant laquelle les anciens commissaires ne peuvent occuper un poste dans le secteur privé dans un domaine lié à leur ancien portefeuille.

Il est important que les déclarations d’intérêts financiers des commissaires incluent tous les intérêts des commissaires, sur les deux dernières années, en tant qu’actionnaires, membres de conseils d’administration, conseillers, consultants ou encore membres de fondations associées.

Enfin, ce texte prévoit un rôle accru de la commission des affaires juridiques du Parlement européen, notamment pour analyser les déclarations d’intérêts financiers et les potentiels cas de conflits d’intérêts.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de esta resolución, porque exige una mayor clarificación en las relaciones familiares de los comisarios y comisarias, sus propiedades y sus contratos y que se respeten las resoluciones de la Defensora del Pueblo Europeo y del Comité Ad Hoc de Ética sobre las autorizaciones de empleo para ex-comisarios/as.

Por desgracia, los conflictos de interés son una constante en la carrera profesional de los comisarios europeos, claro ejemplo de la connivencia personal entre sus políticos y los intereses del gran capital transnacional. Kroes y Uber, Cañete y las propiedades de su familia, Barroso y Goldman Sachs etc. evidencian los nexos estructurales entre la alta burocracia europea y el poder corporativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ Today I voted in favour of this report as it highlights the need for transparency and accountability. We need greater parliamentary control over conflicts of interests in the European Commission. The case of Energy Commissioner Miguel Arias Cañete shows that the current system does not suffice. The European Parliament needs the ability to scrutinise candidates properly and politicians need to regain the trust of citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), in writing. ‒ Conflict of interest is one of the most essential limitations for civil servants, who should focus on the public interest. Despite the existence of the Code of Conduct for Commissioners, there is still space to avoid some of its provisions. I supported this report because it contains and points out lots of recommendations and calls on the Commission to adopt them into its Code of Conduct for Commissioners.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Pozitivno sam glasovao za ovo izvješće, no ovo obrazloženje glasovanja nastaje kao kritika postojećem sustavu vrednovanja rada zastupnika u Europskom parlamentu isključivo na osnovu statističkog broja parlamentarnih aktivnosti potenciranog u Hrvatskoj, a koji zapravo ne odražava stvarnu kvalitetu i količinu rada, učinkovitost te ponajviše uspjeh zastupničkog djelovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Podporila som návrh uznesenia o vyhláseniach o záujmoch členov Komisie, pretože pre členov Komisie platí Kódex správania členov Komisie, na základe ktorého musia deklarovať okrem svojich pracovných činnosti aj pracovné činnosti svojho manžela/manželky, alebo partnera/partnerky s cieľom zabrániť akémukoľvek riziku konfliktu záujmov. Člen Komisie svoje vyhlásenie uskutočňuje prostredníctvom formulára, ktorý musí byť vyplnený ešte pred vypočutím v príslušnom výbore EP. Výbor pre právne veci má právomoc a zodpovednosť za vykonávanie dokladanej analýzy vyhlásení o finančných záujmoch prostredníctvom hĺbkového preskúmania zameraného na posúdenie, či jeho obsah pravdivý a či je v súlade s kritériami a zásadami stanovenými v zmluvách a kódexe správania, alebo toho, či by mohol vyvolať konflikt záujmov. Kódex správania členov Komisie je z roku 2011 a prax ukázala, že je potrebné ho revidovať. Preto sme v návrhu uznesenia vyzvali Komisiu, aby kódex revidovala a aby zohľadnila odporúčania Parlamentu na rozvoj všeobecných noriem v oblasti etiky a transparentnosti, ktoré platia pre všetky inštitúcie EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Cieľom skúmaných vyhlásení o finančných záujmoch členov Komisie je zabezpečiť, aby poverení komisári boli schopní vykonávať svoju funkciu nezávisle, transparentne a zodpovedne. Posúdenie potenciálneho konfliktu záujmov sa musí zakladať na presvedčivých, objektívnych a relevantných faktoroch a musí prihliadať na oblasť pôsobnosti komisára. Podrobné posúdenie takejto veci si zasluhuje primeraný dostatok času. Kódex správania členov Komisie musí predstavovať záruku nestrannosti, čestnosti, transparentnosti, svedomitosti, bezúhonnosti, zodpovednosti a zdržanlivosti, ako aj pravdivosti, pokiaľ ide o vyhlásenie o finančných záujmoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Europski parlament očekuje da mu se dostave sve informacije o financijskim interesima kandidata za povjerenike i da se njihove izjave o interesima proslijede nadležnom Odboru za pravna pitanja na pregled. Osim toga Europski parlament se zalaže da istoimeni odbor treba izdati smjernice u obliku preporuke ili samoinicijativno izvješće. Kodeks ponašanja povjerenika nalaže da oni moraju prijaviti svaki financijski interes i imovinu koji bi mogli dovesti do sukoba interesa tijekom izvršavanja njihovih dužnosti te da su tom izjavom obuhvaćeni i udjeli koje drži partner člana Komisije, a koji mogu dovesti do sukoba interesa.

Podržavam prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o izjavama o financijskim interesima povjerenika jer je potvrda od nadležnog odbora neophodna za pravna pitanja o nepostojanju sukoba interesa kao preduvjet za saslušanje kandidata za povjerenike. Također smatram da se u obzir nisu uzele brojne preporuke Parlamenta za poboljšanje, posebno u pogledu izjava o financijskim interesima članova Komisije, ograničenja povezanih sa zapošljavanjem nakon isteka mandata u Komisiji i jačanja ad hoc etičkog odbora nadležnog za utvrđivanje sukoba interesa, te u tom kontekstu treba imati u vidu i stajališta Parlamenta o promjenama i poboljšanjima postupka saslušanja kandidata za povjerenike.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o izjavah o interesih komisarjev – smernice.

Podpiram poročilo, ki med drugim opozarja, da je cilj pregleda izjav o finančnih interesih komisarjev zagotoviti sposobnost kandidatov za komisarje, da svojo funkcijo opravljajo popolnoma neodvisno, ter zagotoviti čim večjo preglednost in odgovornost Komisije. Prav tako mora ocena možnega navzkrižja interesov temeljiti na prepričljivih, objektivnih in ustreznih dejstvih ter se navezovati na delovno področje kandidata za komisarja.

Zato moramo Odboru za pravne zadeve dati dovolj časa, da temeljito preuči celotno področje in pripravi ustrezno oceno.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Ο προσδιορισμός του πεδίου του ελέγχου των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων, όπως προτείνεται διά της παρούσης, παρουσιάζει σοβαρά νομοθετικά κενά ως προς την εξασφάλιση διαφάνειας καθώς και ως προς το πλήθος των προβλεπόμενων (προς δήλωση) οικονομικών στοιχείων.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a jelentést és a határozati javaslatot, mert az súlyos hivatali visszaélések lehetőségét tárja fel és javaslatot is kínál a megoldásra. Meggyőződésem, hogy az EU biztosok érdekeltségi nyilatkozatainak, a rájuk vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok és magatartási kódex felülvizsgálatára és betartatására nem csak a jelölt és a már távozott, hanem – legalább akkora szigorral – a hivatalban lévő európai biztosok esetében is szükség van.

A kérdés megítélése során magyar képviselőként szem előtt tartottam a hazám kormányával kapcsolatos legutóbbi esetet, amikor egy külső féllel kötött, uniós szempontból megkérdőjelezhető szerződés elfogadtatását az Európai Bizottságban egy lobbista közbeiktatásával, egy hivatalban lévő biztos segítségére, befolyására, tanácsaira támaszkodva mozdítaná elő. (Egy olyan biztoséval, aki a jelenlegi összeférhetetlenségi szabályok alapján még azt sem ítélte aggályosnak, hogy nagy értékű szívességet fogadjon el e lobbistától).

Számomra a Bizottság korábbi, a magánszférában elhelyezkedett elnökének esetével együtt ez is azt bizonyítja, hogy indokolt az Európai Bizottság összeférhetetlenséggel, transzparenciával és közszolgálati etikával kapcsolatos szabályainak alapos felülvizsgálata, amire ez az EP határozat fontos ösztönzést adhat.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), in writing. ‒ This report seeks to increase transparency and accountability regarding the Rules of Procedure of the European Parliament, the implications of the Committee on Legal Affairs and the Committee on Constitutional Affairs and different conflicts of interest in the European Commission. As a member of the S&D group, I support this report, as we need greater parliamentary control over conflicts of interests in the European Commission. The case of Energy Commissioner Miguel Arias Cañete shows that the current system does not suffice. The European Parliament needs the ability to scrutinise candidates properly and politicians need to regain the trust of citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ La vérification de l’absence de conflit d’intérêts ne saurait être mise au même niveau que l’évaluation des compétences du candidat. Elle doit donc constituer un préalable indispensable à l’audition. Le contrôle des déclarations d’intérêts financiers et plus largement des conflits d’intérêts potentiels concernant les membres de la Commission doit s’étendre au-delà de la seule procédure de nomination de la Commission. J'attends également de la Commission une série de modifications de son code de conduite et des déclarations d’intérêts visant à assurer que ces dernières comprennent les informations suffisantes à l’évaluation des intérêts financiers des commissaires et que le Parlement soit informé de toute modification.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivica Tolić (PPE), in writing. ‒ Podržavam Prijedlog rezolucije o izjavi o financijskim interesima povjerenika - smjernice. Smatram da se Odboru za pravna pitanja, odboru koji je nadležan za provedbu podrobne analize izjava o financijskim interesima, moraju dati svi adekvatni činjenični i pravni mehanizmi na temelju kojih će se provesti analiza. Pritom, smatram da u prvom planu mora biti davanje adekvatnog vremenskog prostora na raspolaganje kako bi analiza bila učinkovita. Naglasak svakako mora biti temeljen na načelu povjerljivosti u tijeku ispitivanja financijskog izvješća, a da se po njegovoj objavi, u skladu s načelom transparentnosti rezultati ispitivanja objave. Također, smatram da je potrebno pravnoj službi staviti na raspolaganje mehanizme temeljem kojih bi mogli, u slučaju uočavanja eventualnih nepravilnosti, provesti dodatna saslušanja i dobiti dodatna pojašnjenja.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Odbor za pravna pitanja donio je izvješće koje sadrži smjernice za uspostavu jasnih pravila pri utvrđivanju mogućeg sukoba interesa povjerenika te se razjašnjava nadležnost odbora.

Izvješćem se definira značenje pojma „sukob interesa” kao svaka situacija u kojoj su privatni interesi suprotstavljeni javnom interesu i javnim interesima koja utječe ili bi mogla utjecati na neovisnost, nepristranost i objektivnost izvršavanja dužnosti, te se objašnjava postupak pregleda izjava o financijskim interesima prije saslušanja kandidata za povjerenike i tijekom povjerenikova mandata.

Budući da smatram da se predloženim postupcima povećava transparentnost i jasnoća postupaka, čime će se smanjiti dvosmislene situacije i olakšati zadatak članovima Odbora za pravna pitanja, glasovala sam za usvajanje ovog izvješća.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Predlog resolucije Evropskega parlamenta o izjavah o interesih komisarjev - smernice sem podprla.

Priloga XVI Poslovnika Evropskega parlamenta o smernicah za potrditev Komisije določa, da lahko Parlament „poišče vse informacije, pomembne za sprejetje odločitve glede sposobnosti kandidata za komisarja. Pričakuje popolno razkritje podatkov, ki se nanašajo na njihove finančne interese. Izjave o interesih kandidatov za komisarje se pošljejo v pregled odboru, pristojnemu za pravne zadeve“.

V tej določbi pa žal ni natančno opredeljen obseg pregleda s strani Odbora za pravne zadeve. Zato je potreben dodaten vsebinski pregled. Določiti je potrebno obseg pregleda izjav o finančnih interesih, ki ga opravlja Odbor za pravne zadeve. Naloga Odbora za pravne zadeve je oceniti obstoj možnih navzkrižij interesov in po potrebi oblikovati priporočila za njihovo odpravo.

Nadzor nad izjavami o finančnih interesih in širše o možnih navzkrižjih interesov, povezanih s člani Komisije, ne sme biti omejen samo na postopek imenovanja Komisije.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe, ya que su objetivo es el control de las declaraciones de intereses financieros de los comisarios, para garantizar que puedan cumplir sus mandatos de forma totalmente independiente y garantizar la máxima transparencia de la Comisión. Cualquier cambio en los intereses financieros de un comisario durante su mandato, o cualquier reorganización de la distribución de responsabilidades entre los miembros de la Comisión, constituye una nueva situación en cuanto a la posible existencia de conflicto de intereses. También se pide a la Comisión que revise urgentemente el Código de Conducta 2011 de los comisarios, para que tenga en cuenta las recomendaciones formuladas por el Parlamento en sus recientes resoluciones. Nos parece imprescindible que una institución como la Comisión aumente la transparencia y se vele por la independencia de los comisarios. Por ello nuestro voto ha sido favorable.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ After the recent scandals of former Commission President Barroso and other former and present Commissioners regarding conflicts of interests and moving to the private sector after leaving the job, these guidelines for the declarations of interest of commissioners is very welcome and much needed.

I note in particular that: the Code of Conduct for Commissioners adopted on 20 April 2011 regarding impartiality, integrity, transparency, diligence, probity, responsibility and discretion presents improvements over the preceding code adopted in 2004 as regards the declaration of financial interests in that disclosure requirements are extended to Commissioners’ partners and the declaration of interests has to be revised when information changes or, at the least, every year. The credibility of the declaration of financial interests depends on the accuracy of the form presented to the Commissioner-designate; considers that the current scope of Commissioners’ declarations of interests is too limited and their explanatory content ambiguous; calls, therefore, on the Commission to revise the code of conduct as soon as possible in order to ensure that the declarations of interests provide the Committee on Legal Affairs with accurate information with which it can substantiate its decision unequivocally. The credibility of the European Commission depends on the strict applications and respect of these basic ethic rules and code of conduct.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Le Parlement européen souhaite durcir le code de conduite des commissaires adopté en 2001, en raison des graves conflits d’intérêts les concernant qui ont été récemment dévoilés.

La proposition veut notamment obliger les commissaires à déclarer tous les intérêts qu’ils possèdent dans des entreprises, y compris leurs intérêts familiaux, ainsi que leur appartenance à des ONG ou associations jouant un rôle de lobby.

J'ai voté pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), na piśmie. ‒ W rezolucji definiuje się pojęcie konfliktu interesów oraz wyjaśnia procedurę kontroli oświadczeń majątkowych przed przesłuchaniami kandydatów na komisarzy, jak również podczas sprawowania urzędu komisarza. Wzywa się Komisję do jak najszybszego przeprowadzenia przeglądu kodeksu postępowania komisarzy w celu poszerzenia zakresu deklaracji o braku konfliktu interesów. Ponadto w rezolucji apeluje się o ustanowienie uczciwych metod określania interesów rodzinnych. Od początku działalności w PE prowadzę kampanię na rzecz przejrzystości i jasności procedur unijnych i cieszę się, że Parlament podjął tę ważną kwestię. Zagłosowałem za przyjęciem rezolucji.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Az előadó szándéka a pénzügyi érdekeltségeknek a jogi ügyekért felelős bizottság általi vizsgálat hatókörének felvázolása. E célból egyrészt ismertetni kívánja az Európai Parlament belső eljárásait az új Bizottság kinevezésekor és annak hivatali ideje során, valamint a Bizottság tagjaival szemben támasztott átláthatósági követelményeket. Voksommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe, ya que su objetivo es el control de las declaraciones de intereses financieros de los comisarios, para garantizar que puedan cumplir sus mandatos de forma totalmente independiente y garantizar la máxima transparencia de la Comisión. Cualquier cambio en los intereses financieros de un comisario durante su mandato, o cualquier reorganización de la distribución de responsabilidades entre los miembros de la Comisión, constituye una nueva situación en cuanto a la posible existencia de conflicto de intereses. También se pide a la Comisión que revise urgentemente el Código de Conducta 2011 de los comisarios, para que tenga en cuenta las recomendaciones formuladas por el Parlamento en sus recientes resoluciones. Nos parece imprescindible que una institución como la Comisión aumente la transparencia y se vele por la independencia de los comisarios. Por ello nuestro voto ha sido favorable.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the report on Commissioners’ declarations of interests – guidelines. The aim of scrutinising Commissioners’ declarations of financial interests is to ensure that the Commissioners-designate are able to fulfil their mandates completely independently and to ensure maximum transparency and accountability on the part of the Commission. The report points out that a conflict of interests is defined as ‘any interference situation between a public interest and public and private interests that is likely to affect or that appears likely to affect the independent, impartial and objective exercise of a duty’. It equally underlines that the Committee on Legal Affairs observes the strictest confidentiality when examining questions relating to the declarations of interests of the Commissioners-designate, but also ensures, in accordance with the principle of transparency, that its conclusions are published as soon as they are available.

I voted in favour because I believe that beyond the time allocated for questions that the Committee on Legal Affairs wishes to put to the Commissioner-designate, should it note a possible conflict of interests, it should be granted the right to continue with the hearing and obtain the required clarifications.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de esta resolución porque exige una mayor clarificación en las relaciones familiares de los comisarios, sus propiedades y sus contratos y que se respeten las resoluciones de la Defensora del Pueblo Europeo y del Comité Ad Hoc de Ética sobre las autorizaciones de empleo para ex-comisarios.

Por desgracia, los conflictos de interés son una constante en la carrera profesional de los comisarios europeos, claro ejemplo de la connivencia personal entre sus políticos y los intereses del gran capital transnacional. Kroes y Uber, Cañete y las propiedades de su familia, Barroso y Goldman Sachs etc. evidencian los nexos estructurales entre la alta burocracia europea y el poder corporativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Apoiamos mais transparência em matéria de promiscuidade entre poder económico e político e naturalmente, apoiamos tudo o que possa travar a atual subalternização das instituições europeias em geral e da Comissão Europeia em particular perante os grandes lóbis do grande capital.

Contudo é necessário sublinhar que o problema central está na natureza da União Europeia, sendo a sua natureza capitalista, que não se resolve com uma revisão do Código de Conduta ou não. A criação de um estado residual, completamente ausente da econ0omia e sem meios materiais para poder tornar efetiva a sua soberania e o seu poder legítimo que lhe foi transmitido pelo povo, será sempre a melhor forma de tudo ficar na mesma, com as instituições europeias ao serviço dos interesses das grandes corporações transnacionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Der Berichterstatter fordert die genauere Absteckung des Umfangs der Prüfung der Erklärung über finanzielle Interessen. Er stellt richtig, dass die Prüfung eines Interessenkonflikts, nicht mit der Bewertung der Kompetenz des Bewerbers gleichgesetzt werden darf, und daher eine obligatorische Voraussetzung für die Anhörung darstellen muss. Zudem fordert der Berichterstatter, dass die Prüfung der Erklärungen über die finanziellen Interessen sowie Interessenskonflikte über das Verfahren der Ernennung hinausreichen muss, sodass jede wesentliche Änderung der finanziellen Interessen eines Kommissionsmitglieds im Laufe der Amtszeit eine neu zu bewertende Situation darstellt, die Gegenstand eines parlamentarischen Prüfverfahrens sein muss. Der Berichterstatter appelliert an die Kommission, ihren Verhaltenskodex zu ändern und die Interessenerklärungen ihrer Mitglieder inhaltlich zu erweitern, damit diese genügend Informationen für die Beurteilung der finanziellen Interessen beinhalten. Zudem soll das Parlament über jegliche Änderung informiert werden.

Daher habe ich dem Bericht zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Wałęsa (PPE), in writing. ‒ In my view, the European Parliament, as an institution with a strong democratic mandate, should address recent public opinion concerns over potential conflicts of interest regarding some former Commissioners by reassuring citizens that such situations will not happen again. This the reason why I welcome this report introducing stricter guidelines on the identification of conflicts of interest going hand in hand with a substantial reform of the Commissioners’ Code of Conduct.

Therefore, those reforms mean basically more European Parliament involvement and powers regarding the financial declarations and also some additional Commissioner hearings in case of portfolio changes. Furthermore, once a conflict is identified by the Committee on Legal Affairs, the President of the European Parliament shall formally ask the President of the European Commission what further steps are envisaged in this situation. This procedure in turn can lead even to a resignation from office of a Commissioner whose integrity is being questioned. Consequently, I think that this report is a further step towards making EU institutions more transparent and at the same time bringing them closer to the citizens, hence I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ I have been an active supporter and advocate of stricter rules on conflicts of interests of Commissioners, including a longer cooling-off period for all Commissioners, and more binding power for the Commissioners’ Ethics Committee. This is in line with the proposals made by key stakeholders like Transparency International.

The recent actions by former Commission President Barroso and other similar case are a disgrace, and do not meet the standards we expect from democratic leaders. I will continue to pursue transparency, integrity, and openness in decision-making, and bringing in higher binding standards for officials and elected representatives.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemně. ‒ Pro tuto zprávu jako celek hlasuji, ale i přesto mám jisté pochybnosti. Naprosto souhlasím s tím, že Výbor pro právní záležitosti je orgánem, který by měl posuzovat přítomnost potenciálního střetu zájmu a následně i formulovat doporučení pro jeho odstranění. Nemyslím si však, že tento výbor je způsobilý k tomu, aby posuzoval, zda jsou informace předložené kandidáty na komisaře pravdivé nebo nikoliv. Diskutabilní je i to, do jaké míry by měl být střet zájmů omezen a jak by měl být chápán ve vztahu ke svěřenému portfoliu. Problémy s výkladem málo podrobného ustanovení ohledně posuzování finančních zájmů eurokomisařů se ukázaly problematické již například během posledního jmenování Evropské komise, a proto věřím, že toto prohlášení pomůže celou situace zpřehlednit a umožnit tak lepší posuzování kandidátů na komisaře.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Návrh Európskeho parlamentu o vyhláseniach o záujmoch členov Komisie som podporila. Tento návrh obsahoval mimo iného usmernenia, ako by mali vyhlásenia o záujmoch členov Komisie vyzerať, aby sa zaistila ich úplná nezávislosť. Usmernenia boli navrhnuté na základe skúsenosti Výboru pre právne veci (JURI), ktorý momentálne nemá dostatočné právomoci a informácie na to, aby túto nezávislosť mohol riadne posúdiť. Myslím si, že pri funkciách, ako je člen Európskej komisie alebo jej bývalý člen, je kľúčové, aby bola zaručená absolútna nezávislosť a zároveň aby boli právne spôsoby, ako túto nezávislosť preskúmať a v prípade pochybností zasiahnuť. Rovnako je potrebné, aby boli tieto informácie vždy aktuálne. A v neposlednom rade oceňujem, že správa sa zaoberala aj revíziou Kódexu správania pre komisárov a prijatím pravidiel na posúdenie finančných záujmov ich rodinných príslušníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Željana Zovko (PPE), napisan. ‒ Podržavam ovo izvješće jer poziva na punu neovisnost povjerenika tijekom izvršavanja njihovih dužnosti koja je važna za povećanje transparentnosti i odgovornosti Komisije. Smatram da je pregled izjava o financijskim interesima povjerenika nužno provjeravati u svakoj fazi popunjavanja Komisije i novim članovima koji na dužnost stupaju kao zamjena uslijed ostavke ili smrti povjerenika ili u slučaju pristupanja novih država članica. Sukob interesa u obavljanju dužnosti može utjecati na neovisnost, nepristranost i objektivnost tijekom izvršavanja dužnosti. Smjernice preporučene u ovom izvješću predstavljaju dobar temelj budućeg okvira djelovanja Odbora za pravna pitanja koji ima važnu ulogu u procesu provjere izjava o interesima kandidata za povjerenike.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Glasoval sem za poročilo o izjavah o interesih komisarjev – smernice.

Podpiram pozive Komisiji, naj nujno revidira Kodeks ravnanja komisarjev iz leta 2011, da bi se upoštevala priporočila, ki jih je podal Evropski parlament v svojih nedavnih resolucijah, ter splošni razvoj standardov etike in preglednosti, ki se uporabljajo za vse institucije EU.

Menim, da popolno razkritje podatkov, ki se nanašajo na finančne interese kandidatov za komisarje, prispeva tako k osebni integriteti kandidatov kot krepi zaupanje državljanov EU v neodvisno delovanje institucij EU.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου