Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας (συζήτηση)
 3.Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (συζήτηση)
 4.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - Τυνησία
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όσον αφορά εμπορεύματα που έχουν εγκαταλείψει προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης διά θαλάσσης ή αέρος (A8-0329/2016 - Maria Grapini) (ψηφοφορία)
  6.2.Έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (A8-0356/2016 - Pervenche Berès) (ψηφοφορία)
  6.3.Συμφωνία ΕΕ-Κιριμπάτι σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  6.4.Συμφωνία ΕΕ-Νήσων Σολομώντος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  6.5.Συμφωνία ΕΕ-Μικρονησίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  6.6.Συμφωνία ΕΕ-Τουβαλού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  6.7.Συμφωνία ΕΕ-Νήσων Μάρσαλ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  6.8.Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αξιολόγηση (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu) (ψηφοφορία)
  6.9.Γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων (B8-1304/2016, B8-1305/2016) (ψηφοφορία)
  6.10.Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για τα ποινικά αδικήματα (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht) (ψηφοφορία)
  6.11.Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΚ-Γκάνας (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner) (ψηφοφορία)
  6.12.Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 (A8-0347/2016 - José Manuel Fernandes) (ψηφοφορία)
  6.13.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2016: Επικαιροποίηση των πιστώσεων προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας, μείωση των πιστώσεων πληρωμών και ανάληψης υποχρεώσεων (A8-0350/2016 - José Manuel Fernandes) (ψηφοφορία)
  6.14.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016 - Εφαρμογή της απόφασης περί ιδίων πόρων (A8-0348/2016 - José Manuel Fernandes) (ψηφοφορία)
  6.15.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στη Γερμανία (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier) (ψηφοφορία)
  6.16.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2016 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στη Γερμανία (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes) (ψηφοφορία)
  6.17.Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 (A8-0346/2016 - Jens Geier) (ψηφοφορία)
  6.18.Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας (A8-0351/2016 - Jens Geier) (ψηφοφορία)
  6.19.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 (A8-0323/2016 - Patricija Šulin) (ψηφοφορία)
  6.20.Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2017 : κοινό σχέδιο (A8-0353/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand) (ψηφοφορία)
  6.21.Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016) (ψηφοφορία)
  6.22.Δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων - Κατευθυντήριες γραμμές (A8-0315/2016 - Pascal Durand) (ψηφοφορία)
  6.23.Ευθύνη, αποζημίωση και χρηματοοικονομική ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos) (ψηφοφορία)
  6.24.Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016) (ψηφοφορία)
  6.25.Πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (B8-1227/2016) (ψηφοφορία)
  6.26.Χρήση της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
  7.1.Θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όσον αφορά εμπορεύματα που έχουν εγκαταλείψει προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης διά θαλάσσης ή αέρος (A8-0329/2016 - Maria Grapini)
  7.2.Έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (A8-0356/2016 - Pervenche Berès)
  7.3.Συμφωνία ΕΕ-Κιριμπάτι σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel)
  7.4.Συμφωνία ΕΕ-Νήσων Σολομώντος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel)
  7.5.Συμφωνία ΕΕ-Μικρονησίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel)
  7.6.Συμφωνία ΕΕ-Τουβαλού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel)
  7.7.Συμφωνία ΕΕ-Νήσων Μάρσαλ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel)
  7.8.Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αξιολόγηση (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu)
  7.9.Γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων (B8-1304/2016, B8-1305/2016)
  7.10.Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για τα ποινικά αδικήματα (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht)
  7.11.Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΚ-Γκάνας (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner)
  7.12.Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2016 (A8-0347/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.13.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2016: Επικαιροποίηση των πιστώσεων προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας, μείωση των πιστώσεων πληρωμών και ανάληψης υποχρεώσεων (A8-0350/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.14.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016 - Εφαρμογή της απόφασης περί ιδίων πόρων (A8-0348/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.15.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στη Γερμανία (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier)
  7.16.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2016 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στη Γερμανία (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.17.Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 (A8-0346/2016 - Jens Geier)
  7.18.Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της ασφάλειας (A8-0351/2016 - Jens Geier)
  7.19.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 (A8-0323/2016 - Patricija Šulin)
  7.20.Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2017 : κοινό σχέδιο (A8-0353/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand)
  7.21.Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016)
  7.22.Δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων - Κατευθυντήριες γραμμές (A8-0315/2016 - Pascal Durand)
  7.23.Ευθύνη, αποζημίωση και χρηματοοικονομική ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.24.Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016)
  7.25.Πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (B8-1227/2016)
  7.26.Χρήση της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos)
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (4291 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (13242 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου