Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου (συζήτηση)
 8.Δήλωση του Προέδρου σχετικά με τη λήξη της θητείας του
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Διαδικασίες αφερεγγυότητας και διαχειριστές των διαδικασιών αφερεγγυότητας (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka) (ψηφοφορία)
  9.2.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ουζμπεκιστάν και διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (A8-0332/2016 - Maria Arena) (ψηφοφορία)
  9.3.Επέκταση των διατάξεων της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ουζμπεκιστάν στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (ψήφισμα) (A8-0330/2016 - Maria Arena) (ψηφοφορία)
  9.4.Συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και Περού (προσχώρηση του Ισημερινού) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz) (ψηφοφορία)
  9.5.Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας για την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στον Σκαγεράκη (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann) (ψηφοφορία)
  9.6.Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στον Σκαγεράκη (ψήφισμα) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann) (ψηφοφορία)
  9.7.Συμφωνία επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Γεωργίας και της Ευρωπόλ (A8-0343/2016 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)
  9.8.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana - Αυτοκινητοβιομηχανία - Ισπανία (A8-0379/2016 - Esteban González Pons) (ψηφοφορία)
  9.9.Διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen) (ψηφοφορία)
  9.10.Εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές (A8-0373/2016 - Wim van de Camp) (ψηφοφορία)
  9.11.Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli) (ψηφοφορία)
  9.12.Πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (ψηφοφορία)
  9.13.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  9.14.Ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek) (ψηφοφορία)
  9.15.Ετήσια έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν το 2015 (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer) (ψηφοφορία)
  9.16.Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Άρθρο 36 ΣΕΕ) (A8-0360/2016 - Elmar Brok) (ψηφοφορία)
  9.17.Εργαλεία της ΚΓΠ για τη μείωση της αστάθειας των τιμών στις αγορές γεωργικών προϊόντων (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
  10.1.Διαδικασίες αφερεγγυότητας και διαχειριστές των διαδικασιών αφερεγγυότητας (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  10.2.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ουζμπεκιστάν και διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (A8-0332/2016 - Maria Arena)
  10.3.Επέκταση των διατάξεων της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ουζμπεκιστάν στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (ψήφισμα) (A8-0330/2016 - Maria Arena)
  10.4.Συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και Περού (προσχώρηση του Ισημερινού) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)
  10.5.Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας για την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στον Σκαγεράκη (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.6.Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στον Σκαγεράκη (ψήφισμα) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.7.Συμφωνία επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Γεωργίας και της Ευρωπόλ (A8-0343/2016 - Claude Moraes)
  10.8.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana - Αυτοκινητοβιομηχανία - Ισπανία (A8-0379/2016 - Esteban González Pons)
  10.9.Διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen)
  10.10.Εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές (A8-0373/2016 - Wim van de Camp)
  10.11.Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli)
  10.12.Πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  10.13.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Juhan Parts (A8-0375/2016 - Bart Staes)
  10.14.Ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek)
  10.15.Ετήσια έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν το 2015 (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer)
  10.16.Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Άρθρο 36 ΣΕΕ) (A8-0360/2016 - Elmar Brok)
  10.17.Εργαλεία της ΚΓΠ για τη μείωση της αστάθειας των τιμών στις αγορές γεωργικών προϊόντων (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye)
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα (συζήτηση)
 14.Η κατάσταση σχετικά με το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στην Πολωνία (συζήτηση)
 15.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και την επανέναρξη των μεταφορών βάσει του Δουβλίνου (συζήτηση)
 17.Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή: μηχανισμός αναστολής (συζήτηση)
 18.Παραβίαση δεδομένων της Ευρωπόλ σχετικά με φακέλους ερευνών για την τρομοκρατία (συζήτηση)
 19.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Υποχρεώσεις στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων (συζήτηση)
 21.Επίθεση στον καθεδρικό ναό των Κοπτών στο Κάιρο - θρησκευτική ελευθερία και ελευθερία πεποιθήσεων (συζήτηση)
 22.Αναγνώριση του περιεχομένου των πιστοποιητικών προσωπικής κατάστασης (συζήτηση)
 23.Στήριξη στα θύματα της θαλιδομίδης (συζήτηση)
 24.Παιδιατρικά φάρμακα (συζήτηση)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4115 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (13083 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου