Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 13 февруари 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Одобряване на протоколи от предишни заседания: вж. протокола
 3.Състав на Парламента: вж. протокола
 4.Състав на делегациите: вж. протокола
 5.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 6.Поправки (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 8.Внесени документи: вж. протокола
 9.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 10.Ред на работа
 11.Биологични пестициди с нисък риск (разискване)
 12.Преразглеждане на европейския консенсус относно развитието (разискване)
 13.Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции (разискване)
 14.Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (разискване)
 15.Насърчаване на равенството между половете в рамките на изследванията в областта на психичното здраве и клиничните изследвания (кратко представяне)
 16.Приоритетите на ЕС за 61-вата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (кратко представяне)
 17.Контрол на регистъра и състава на експертните групи на Комисията (кратко представяне)
 18.Ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС (кратко представяне)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия
 
Разисквания
Редактирана версия
Правна информация - Политика за поверителност