Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 13. veebruar 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine (vt protokoll)
 3.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 4.Delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 5.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 6.Parandused (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 8.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 9.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 10.Tööplaan
 11.Madala riskiastmega bioloogilised pestitsiidid (arutelu)
 12.Euroopa arengukonsensuse läbivaatamine (arutelu)
 13.Heite kulutõhus vähendamine ja investeeringud süsinikdioksiidi heite vähendamisse (arutelu)
 14.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)
 15.Soolise võrdõiguslikkuse edendamine vaimse tervise ja kliiniliste uuringute alal (lühiettekanne)
 16.Soovitus nõukogule ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. istungjärguks (lühiettekanne)
 17.Komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimine (lühiettekanne)
 18.Rikkumisest teatajate roll ELi finantshuvide kaitsmisel (lühiettekanne)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon
 
Arutelud
Uuendatud versioon
Õigusteave - Privaatsuspoliitika