Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 14 февруари 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протокола
 3.Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз - Подобряване на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон - Бюджетен капацитет за еврозоната (разискване)
 4.Тържествено заседание - Австрия
 5.Искане за защита на имунитет: вж. протокола
 6.Съобщение на председателството: вж. протокола
 7.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 8.Време за гласуване
  8.1.Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук (A8-0010/2017 - João Ferreira) (гласуване)
  8.2.Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и островите Кук (резолюция) (A8-0015/2017 - João Ferreira) (гласуване)
  8.3.Контрол на регистъра и състава на експертните групи на Комисията (A8-0002/2017 - Dennis de Jong) (гласуване)
  8.4.Ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС (A8-0004/2017 - Dennis de Jong) (гласуване)
  8.5.Списък на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения (A8-0035/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (гласуване)
  8.6.Въвеждане на мерки за контрол на новото психоактивно вещество метил 2-[[1- (циклохексилметил)]-1H-индол-3-карбонил]амино]-3,3-диметилбутаноат (MDMB-CHMICA) (A8-0024/2017 - Lorenzo Fontana) (гласуване)
  8.7.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail — Нидерландия (A8-0036/2017 - Nedzhmi Ali) (гласуване)
  8.8.Преразглеждане на европейския консенсус относно развитието (A8-0020/2017 - Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser) (гласуване)
  8.9.Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (A8-0001/2017 - Tibor Szanyi) (гласуване)
  8.10.Насърчаване на равенството между половете в рамките на изследванията в областта на психичното здраве и клиничните изследвания (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea) (гласуване)
  8.11.Приоритетите на ЕС за 61-вата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Контрол на регистъра и състава на експертните групи на Комисията (A8-0002/2017 - Dennis de Jong)
  9.2.Ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС (A8-0004/2017 - Dennis de Jong)
  9.3.Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (A8-0001/2017 - Tibor Szanyi)
  9.4.Насърчаване на равенството между половете в рамките на изследванията в областта на психичното здраве и клиничните изследвания (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  9.5.Приоритетите на ЕС за 61-вата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena)
 10.Поправки и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Актуално състояние на втория преглед на програмата на Гърция за икономически корекции (разискване)
 13.Влошаване на положението в Източна Украйна (разискване)
 14.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 15.Положението в Западния бряг и в заселническите селища (разискване)
 16.Доклад относно Албания за 2016 г. (разискване)
 17.Доклад относно Босна и Херцеговина за 2016 г. (разискване)
 18.Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2017 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2017 г. - Управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър за 2017 г. (разискване)
 19.Банков съюз – Годишен доклад за 2016 г. (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 21.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1126 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5100 kb)
Правна информация - Политика за поверителност