Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 14. veebruar 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses - Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi kasutades - Euroala eelarvesuutlikkus (arutelu)
 4.Pidulik istung - Austria
 5.Puutumatuse kaitsmise taotlus (vt protokoll)
 6.Presidentuuri teatis (vt protokoll)
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 8.Hääletused
  8.1.ELi ja Cooki saarte vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping (A8-0010/2017 - João Ferreira) (hääletus)
  8.2.ELi ja Cooki saarte vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping (resolutsioon) (A8-0015/2017 - João Ferreira) (hääletus)
  8.3.Komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimine (A8-0002/2017 - Dennis de Jong) (hääletus)
  8.4.Rikkumisest teatajate roll ELi finantshuvide kaitsmisel (A8-0004/2017 - Dennis de Jong) (hääletus)
  8.5.Nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loetelu, kellega Europol sõlmib kokkulepped (A8-0035/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hääletus)
  8.6.Uue psühhoaktiivse aine 2-[[1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indool-3-karbonüül]amino]-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülestri (MDMB-CHMICA) suhtes kontrollimeetmete kehtestamine (A8-0024/2017 - Lorenzo Fontana) (hääletus)
  8.7.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (A8-0036/2017 - Nedzhmi Ali) (hääletus)
  8.8.Euroopa arengukonsensuse läbivaatamine (A8-0020/2017 - Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser) (hääletus)
  8.9.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (A8-0001/2017 - Tibor Szanyi) (hääletus)
  8.10.Soolise võrdõiguslikkuse edendamine vaimse tervise ja kliiniliste uuringute alal (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea) (hääletus)
  8.11.Soovitus nõukogule ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. istungjärguks (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimine (A8-0002/2017 - Dennis de Jong)
  9.2.Rikkumisest teatajate roll ELi finantshuvide kaitsmisel (A8-0004/2017 - Dennis de Jong)
  9.3.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (A8-0001/2017 - Tibor Szanyi)
  9.4.Soolise võrdõiguslikkuse edendamine vaimse tervise ja kliiniliste uuringute alal (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  9.5.Soovitus nõukogule ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. istungjärguks (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi teise läbivaatamise hetkeseis (arutelu)
 13.Olukorra halvenemine Ida-Ukrainas (arutelu)
 14.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 15.Olukord Jordani Läänekaldal, sealhulgas asundustes (arutelu)
 16.2016. aasta Albaania aruanne (arutelu)
 17.2016. aasta Bosnia ja Hertsegoviina aruanne (arutelu)
 18.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2017. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2017. aasta majanduskasvu analüüs - Ühtse turu juhtimine 2017. aasta Euroopa poolaasta raames (arutelu)
 19.Pangandusliit – 2016. aasta aruanne (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1126 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (5100 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika