Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 14 lutego 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Ewentualne zmiany i dostosowania w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej - Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony - Możliwości budżetowe strefy euro (debata)
 4.Uroczyste posiedzenie - Austria
 5.Wniosek o skorzystanie z immunitetu: Patrz protokól
 6.Komunikat Przewodniczącego: Patrz protokól
 7.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 8.Głosowanie
  8.1.Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Wyspami Cooka (A8-0010/2017 - João Ferreira) (głosowanie)
  8.2.Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Wyspami Cooka (rezolucja) (A8-0015/2017 - João Ferreira) (głosowanie)
  8.3.Kontrola rejestru i skład grup ekspertów Komisji (A8-0002/2017 - Dennis de Jong) (głosowanie)
  8.4.Rola demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE (A8-0004/2017 - Dennis de Jong) (głosowanie)
  8.5.Wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia (A8-0035/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (głosowanie)
  8.6.Poddanie środkom kontroli nowej substancji psychoaktywnej 2-[1-(cykloheksylometylo)-1H-indolo-3- karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanianu metylu (MDMB-CHMICA) (A8-0024/2017 - Lorenzo Fontana) (głosowanie)
  8.7.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (A8-0036/2017 - Nedzhmi Ali) (głosowanie)
  8.8.Przegląd Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju (A8-0020/2017 - Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser) (głosowanie)
  8.9.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (A8-0001/2017 - Tibor Szanyi) (głosowanie)
  8.10.Propagowanie równości płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań klinicznych (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea) (głosowanie)
  8.11.Priorytety na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Kontrola rejestru i skład grup ekspertów Komisji (A8-0002/2017 - Dennis de Jong)
  9.2.Rola demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE (A8-0004/2017 - Dennis de Jong)
  9.3.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (A8-0001/2017 - Tibor Szanyi)
  9.4.Propagowanie równości płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań klinicznych (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  9.5.Priorytety na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Aktualny stan drugiego przeglądu programu dostosowań gospodarczych w Grecji (debata)
 13.Pogorszenie się sytuacji we wschodniej Ukrainie (debata)
 14.Sprostowania (art. 231 Regulaminu): patrz protokół
 15.Sytuacja na Zachodnim Brzegu, w szczególności sprawa osiedli żydowskich (debata)
 16.Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Albanii (debata)
 17.Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Bośni i Hercegowiny (debata)
 18.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2017 r. - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2017 - Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru – 2017 r. (debata)
 19.Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2016 (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1126 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (5100 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności