Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 15 февруари 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Всеобхватно икономическо и търговско споразумение между Канада и ЕС - Сключване на всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада - Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Канада (разискване)
 5.Декларация на председателството
 6.Състав на делегациите: вж. протокола
 7.Време за гласуване
  7.1.Всеобхватно икономическо и търговско споразумение между Канада и ЕС (A8-0009/2017 - Artis Pabriks) (гласуване)
  7.2.Сключване на всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017) (гласуване)
  7.3.Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Канада (A8-0028/2017 - Charles Tannock) (гласуване)
  7.4.Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Монголия (A8-0382/2016 - Helmut Scholz) (гласуване)
  7.5.Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Монголия (A8-0383/2016 - Helmut Scholz) (гласуване)
  7.6.Споразумение за търговията с граждански въздухоплавателни средства (приложение относно продуктовия обхват) (A8-0007/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (гласуване)
  7.7.Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции (A8-0003/2017) (гласуване)
  7.8.Възражение по реда на член 105, параграф 3: Регулаторни технически стандарти за прилагане на ограничения на позициите по отношение на стокови деривати (B8-0139/2017, B8-0147/2017, B8-0148/2017) (гласуване)
  7.9.Доклад относно Албания за 2016 г. (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein) (гласуване)
  7.10.Доклад относно Босна и Херцеговина за 2016 г. (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda) (гласуване)
  7.11.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2017 г. (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark) (гласуване)
  7.12.Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2017 г. (A8-0037/2017 - Yana Toom) (гласуване)
  7.13.Управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър за 2017 г. (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White) (гласуване)
  7.14.Банков съюз – Годишен доклад за 2016 г. (A8-0019/2017 - Danuta Maria Hübner) (гласуване)
  7.15.Биологични пестициди с нисък риск (B8-0140/2017) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Всеобхватно икономическо и търговско споразумение между Канада и ЕС (A8-0009/2017 - Artis Pabriks)
  8.2.Сключване на всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017)
  8.3.Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Канада (A8-0028/2017 - Charles Tannock)
  8.4.Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции (A8-0003/2017)
  8.5.Доклад относно Албания за 2016 г. (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein)
  8.6.Доклад относно Босна и Херцеговина за 2016 г. (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda)
  8.7.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2017 г. (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark)
  8.8.Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2017 г. (A8-0037/2017 - Yana Toom)
  8.9.Управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър за 2017 г. (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White)
  8.10.Биологични пестициди с нисък риск (B8-0140/2017)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 11.Борбата срещу тероризма (разискване)
 12.Засилване на проверките в съответните бази данни на външните граници (разискване)
 13.Обмен на информация за прилагането на правото на ЕС и замяната на инструментите от периода преди Договора от Лисабон (разискване)
 14.Гражданскоправни норми за роботиката (разискване)
 15.Одобрение от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване (разискване)
 16.Европейска инициатива за компютърни услуги в облак (разискване)
 17.Инвестиции за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове - Забавяне на изпълнението на оперативните програми в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове - въздействие върху политиката на сближаване и пътят напред (разискване)
 18.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 19.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 20.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1182 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5282 kb)
Правна информация - Политика за поверителност