Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2016/0031(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0305/2016

Textes déposés :

A8-0305/2016

Débats :

PV 01/03/2017 - 23
CRE 01/03/2017 - 23

Votes :

PV 02/03/2017 - 6.4
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2017)0059

Compte rendu in extenso des débats
Mercredi 1 mars 2017 - Bruxelles Edition révisée

23. Mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants dans le domaine de l'énergie (débat)
Vidéo des interventions
Procès-verbal
MPphoto
 

  La Présidente. – L’ordre du jour appelle le débat sur le rapport de Zdzisław Krasnodębski, au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, sur l’établissement d’un mécanisme d’échange d’informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants dans le domaine de l’énergie (COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)) (A8-0305/2016).

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski, sprawozdawca. – Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Szanowni Państwo! Nadrzędnym celem unii energetycznej jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jej członkom, które w dużej mierze zależy od dywersyfikacji dostaw. Zgodność umów międzyrządowych w dziedzinie energii z unijnym prawem jest jednym z warunków prawidłowego funkcjonowania wewnętrznego rynku energii, podniesienia bezpieczeństwa dostaw i dywersyfikacji. Jednak jak wszyscy wiemy, dotąd Komisja nie dysponowała skutecznym narzędziem przeciwdziałania zawieraniu umów niezgodnych z prawem unijnym, niezgodnych z celami Unii energetycznej.

Ponad rok temu, w grudniu 2015 roku, w parlamentarnej rezolucji dotyczącej unii energetycznej zwracaliśmy uwagę na małą przejrzystość umów międzyrządowych, na dostawę i tranzyt surowców energetycznych z państw trzecich lub budowę i wykorzystanie niezbędnej infrastruktury oraz zwracaliśmy uwagę na brak skuteczności dotychczasowych mechanizmów kontroli.

W lutym ubiegłego roku Komisja przedstawiła projekt modyfikacji decyzji w tej sprawie. Od tego czasu w ramach Komisji Przemysłu, Energii i Badań Naukowych prowadziliśmy intensywne prace, by ustanowić mechanizmy weryfikacji w stosunku do wspomnianych umów. Muszę tu podkreślić, że bez bardzo dobrej współpracy z kontrsprawozdawcami poszczególnych grup politycznych, z ich doradcami tak szybka ścieżka legislacyjna nie byłaby możliwa. Chciałem wszystkim bardzo serdecznie podziękować.

Ten okres bardzo wytężonych negocjacji przypadł na końcowy okres prezydencji słowackiej. Również z prezydencją słowacką pracowaliśmy bardzo dobrze nad tym dokumentem. Chciałbym też podziękować przewodniczącemu ITRE, panu profesorowi Buzkowi, za zaangażowanie, współpracę, nie zawsze oczywistą wśród polityków o różnych orientacjach politycznych, ale myślę, że rzeczywiście była to bardzo dobra współpraca.

Jestem przekonany, że projekt decyzji, który mamy jutro uchwalić, może zapewnić obywatelom i państwom większe bezpieczeństwo energetyczne. To będzie zarazem pierwszy akt legislacyjny wdrażający założenia wspólnej strategii energetycznej 28 państw członkowskich. Oczywiście ten projekt jest rezultatem kompromisu osiągniętego w negocjacjach między grupami politycznymi w komisji oraz w negocjacjach z Radą, i jak każdy kompromis oznacza konieczność pewnych ustępstw. Najważniejsze postanowienia tego dokumentu to to, że projekty umów, które dotyczą dostaw lub przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej, będą weryfikowane przez Komisję Europejską, zanim zostaną ratyfikowane, czyli ex ante. Do tej pory mieliśmy do czynienia jedynie z weryfikacją ex ante i tylko pod kątem istniejących przepisów unijnych; teraz dodatkowym kryterium weryfikacji staje się również szeroko zdefiniowane bezpieczeństwo energetyczne.

Natomiast nie udało się w obecnym kształcie tej decyzji zamieścić weryfikacji ex ante umów dotyczących energii elektrycznej. Warto jednak podkreślić, że zgodnie z zapisem klauzuli rewizyjnej mogłyby one zostać włączone w zakres weryfikacji przy kolejnej aktualizacji przepisów. Klauzula weryfikacji ex ante nie obejmuje także tak zwanych instrumentów niewiążących oraz umów hybrydowych. Jeżeli chodzi o instrumenty niewiążące, to kryteria notyfikacji są w tym przypadku znacznie mniej restrykcyjne, jednak ważne jest to, że zostały one zdefiniowane w tej decyzji, co otwiera możliwość wprowadzenia bardziej szczegółowej weryfikacji tych instrumentów w przyszłości.

Projekt pomija też umowy hybrydowe, ale w ramach trójstronnych negocjacji Komisja zobowiązała się wydać oświadczenie, zgodnie z którym klauzula rewizyjna zawarta w artykule 10 decyzji umożliwia Komisji wystąpienie w przyszłości z wnioskiem o włączenie tego rodzaju umów w zakres weryfikacji. To są umowy, które zawierają państwa, rządy z podmiotami formalnie pozarządowymi, ale w których państwa trzecie sprawują dominującą rolę.

Dziękuję bardzo, jeszcze się wypowiem oczywiście na koniec naszej debaty.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Arias Cañete, Member of the Commission. – Madam President, I welcome the excellent agreement reached at the last trilogue in December on the intergovernmental agreements (IGA) decision review between the European Parliament, the Council and the Commission. With this, we have reached a major political success that we have built together over the last months. I want to congratulate the rapporteur, Professor Krasnodębski, and the Members of the Committee on Industry, Research and Energy for their excellent work. I also want to congratulate the Dutch and the Slovak Presidencies for their support.

The review of the IGA decision takes place in the context of the Energy Union Strategy, the objective of which is to give European Union consumers – households and business – secure, sustainable, competitive and affordable energy supplies. In the current geopolitical climate, the Energy Union is essential to stimulate the production of renewables, improve energy efficiency and deliver a more integrated energy sector, which can ensure the security of supply and a successful energy transition, while promoting investment, growth and jobs.

With the agreement on the IGA decision, the first act to be agreed from the security of supply package we presented one year ago, we are giving a very powerful signal. We are showing that jointly, Parliament, the Commission and the Council attach great importance to bringing more coherence to our external energy policy, and that this external energy policy should be guided by respect for our internal rules and principles.

The current rules on intergovernmental agreements were agreed in 2012, and they require Member States to notify the Commission of their energy agreements with non-European Union countries only after they have been concluded (ex-post). The Commission has been notified of some 124 intergovernmental agreements under the 2012 rules. One third of the agreements related to energy infrastructure or energy supply contained provisions that were not compliant with European Union law. Moreover, it has proven very difficult to renegotiate or terminate intergovernmental agreements once they have been signed by the parties. In fact, no intergovernmental agreement has been successfully renegotiated as yet.

The review therefore has two main objectives: to ensure full compliance of IGAs with European Union law, thereby ensuring the proper functioning of the internal energy market, enhancing competition, and ensuring energy security. And to increase the transparency of IGAs in order to increase the cost-effectiveness of European Union energy supply and increase solidarity between Member States.

The deal is very relevant: for the first time, the principle of a mandatory ex-ante assessment by the Commission of gas and oil IGAs has been accepted, while electricity IGAs are still subject to a mandatory ex-post check. For the first time the role of non-legally binding instruments has been recognised, in full respect of the principle of subsidiarity and proportionality.

This will allow for more transparent and fully compliant IGAs in the future. This will increase our energy security and the functioning of our internal market. Of course, there should be no complacency, and the Commission will continue monitoring the development of the information exchange in the future. By 1 January 2020 we will issue a report on its implementation, to monitor the situation, notably regarding agreements between Member States and undertakings but also regarding electricity IGAs.

At the last trilogue in December, the Commission made a statement in that sense that will be attached to the Minutes of today’s debate. On this basis, I am confident that the vote in plenary tomorrow will give a strong backing to the important agreement that we have achieved together.

WRITTEN STATEMENT BY THE COMMISSION

1. The review clause of this Decision (Article10) covers the possibility for the Commission to assess whether it is appropriate to address agreements between Member States and undertakings from third countries, in the future, and to assess whether all instruments in this Decision are sufficiently addressed.

2. The Commission commits itself to make this assessment no later than 1 January 2020.

 
  
  

VORSITZ: ALEXANDER GRAF LAMBSDORFF
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Bendt Bendtsen, ordfører for udtalelse fra Udvalget om International Handel. – Hr. formand! En mekanisme for udveksling af oplysninger er første spæde skridt på vejen til EU’s energiunion. Det er godt for det videre arbejde med energiunionen, at vi nu får mulighed for at få et tidligt tjek af de olie- og gaskontrakter, som indgås med lande uden for EU. Vi øger nu gennemsigtigheden og har mulighed for at gribe ind, inden kontrakterne indgås. Man skulle ikke tro, at det tidlige tjek var en nødvendighed, men det er det desværre. Det viser sig, at op mod en tredjedel af tidligere indgåede kontrakter ikke var på linje med de beslutninger, vi ønsker i forbindelse med energiunionen og EU’s indre marked. Jeg håber og tror, at det vil ændre sig til gavn for alle europæere.

 
  
MPphoto
 

  Vladimir Urutchev, on behalf of the PPE Group. – Mr President, as the Commissioner stated, a number of existing intergovernmental agreements were not compliant with EU law. The high-profile example was the South Stream project. Moreover, it has proved very difficult, even impossible, to renegotiate or terminate such agreements. According to the new rules, Member States should inform the Commission in advance about their future gas and oil contracts with third countries through a formally established exchange mechanism. This mechanism will allow Member States to be aware early enough about non-conformity with EU law and to have the Commission’s expertise on their side.

I would highlight the fact that this is the first dossier from the Energy Union strategy on which an agreement with the Council has been reached, and securing this agreement in a record time is a significant political achievement towards establishing the Energy Union.

The key objectives of the decision are to increase transparency of the energy market, to guarantee that intergovernmental agreements in the field of gas and oil are in line with EU law, and to strengthen the EU’s resilience to gas and oil supply disruptions. It will equally increase Member States’ negotiating power with third countries, as they benefit from the political and economic weight of the European Union. Subsequently, a high degree of transparency will also contribute to closer cooperation between Member States in the field of external energy relations and the achievement of long-term objectives relating to the functioning of the internal energy market.

More transparency and coordinated purchasing will eliminate market fragmentation in the EU. That is why I think this decision deserves our approval.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Poche, za skupinu S&D. – Pane předsedající, Evropská unie dlouhodobě dováží víc jak polovinu spotřebovávané energie ze zahraničí. Velmi často ze zemí, které energetické suroviny považují za nástroj své zahraniční politiky, což je naprosto nepřijatelné. Evropa na to musí reagovat jednoznačnou a silnou pozicí při jednáních o energetických dodávkách. Proto je větší míra transparentnosti při vyjednávání mezinárodních dohod, zejména o dodávkách ropy a zemního plynu, více než potřeba.

Intenzivnější výměna informací a možnost, aby se Komise účastnila těchto jednání jako pozorovatel, je tou cestou, která musí vést ke zlepšení naší pozice. Komise musí prostřednictvím notifikace těchto smluv zajistit rovněž to, aby plně odpovídaly pravidlům vnitřního energetického trhu Evropské unie. Za pozitivní změnu považuji, že se tak nebude dít až poté, co jsou dohody uzavřeny, ale v průběhu jejich vyjednávání. Zatím dodavatelé stále aplikují pro jednotlivé země dvojí standardy, a to je zásadní problém. Vidím za tím jejich snahu oslabit silnou evropskou pozici, taktiku „rozděl a panuj“, dá se říci. Právě tomuto rozhodování musíme zabránit.

Uzavírané smlouvy musí zmírnit nepříznivý dopad na ostatní státy. Nové nastavení mechanismu výměny informací tak ve výsledku povede k posílení spolupráce, vzájemné důvěry, transparentnosti a prohloubení solidarity v rámci celé energetické unie, což považuji za základní předpoklad zajištění naší energetické bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Mlinar, im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar! Zuallererst möchte ich mich bei Ihnen, Herr Krasnodębski, als Berichterstatter bedanken. Sie haben wirklich ausgezeichnete Arbeit geliefert, und das erzielte Resultat spricht für sich.

Der ausgehandelte Beschluss setzt sich zum Ziel, die Schwächen des derzeitigen Mechanismus zu überwinden. Zum heutigen Stand müssen Abkommen der Kommission erst zur Untersuchung vorgelegt werden, nachdem sie ratifiziert wurden. Allerdings stellte sich heraus, dass Abkommen, die nicht mit dem Unionsrecht vereinbar sind, nur sehr schwer im Nachhinein neu ausgehandelt werden konnten. Mit dem morgen zur Abstimmung stehenden Beschluss wird sich dies ändern. Nun wird die Kommission vor der Unterzeichnung der Abkommen im Bereich Öl und Gas prüfen, ob diese mit dem Unionsrecht im Einklang stehen. Sollten die Mitgliedstaaten zudem von den Gutachten der Kommission abweichen, müssen sie ihre Beweggründe dafür schriftlich erläutern. Des Weiteren wird eine klarere Definition des Begriffs „zwischenstaatliches Abkommen“ eingeführt, in der auch internationale Organisationen enthalten sind.

Ich bin davon überzeugt, dass mit diesem Beschluss die Transparenz und die Kohärenz der EU-Außenbeziehungen im Bereich Energie wesentlich verbessert werden und die Verhandlungsposition der EU gegenüber Drittländern vor allem im Gasbereich gestärkt wird. Meine Fraktion, die Allianz der Liberalen und Demokraten, wird das unterstützen.

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η τελική πρόταση, όπως έχει διαμορφωθεί μετά τους τριμερείς διαλόγους, όντως βελτιώθηκε σε επιμέρους σημεία. Χαιρετίζουμε, για παράδειγμα, τη διαγραφή της πρότασης για υποχρεωτική συμμετοχή της Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις. Δυστυχώς όμως, ο βασικός στόχος για αύξηση των εξουσιών της Επιτροπής εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών παραμένει. Οι διάφορες προτάσεις που παραμένουν, για μεγαλύτερη εμπλοκή της Επιτροπής στη διαδικασία, ακόμα και πριν από τη σύναψη των διακυβερνητικών συμφωνιών, με την υποχρεωτική εκ των προτέρων αξιολόγηση, είναι προβληματικές και περικλείουν κινδύνους. Δεν γίνεται τα κράτη μέλη να μην μπορούν να υπογράφουν, να κυρώνουν ή να συνομολογούν σχέδια των διακυβερνητικών συμφωνιών χωρίς την έγκριση της Επιτροπής, όπως ζητείται στην πρόταση που έχει κατατεθεί. Ιδίως από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατόρθωσε ακόμη να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στην ενεργειακή τροφοδοσία, καθώς πολλά κράτη μέλη (και περιοχές) της Ένωσης είναι απομονωμένα από τα μεγάλα ενεργειακά δίκτυα. Είναι πολύ επικίνδυνο να προωθούνται πολιτικές που περιορίζουν τη δυνατότητα των κρατών να διαμορφώνουν πολυδιάστατες ενεργειακές συμφωνίες βάσει των συμφερόντων του λαού. Αντ’ αυτού, πρέπει να διασφαλίσουμε πως θα υπάρχει ενισχυμένος κρατικός έλεγχος και εθνική ευελιξία για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας στο λαό. Η προσπάθεια χειραγώγησης των κρατών από την Κομισιόν απαράδεκτη. Γι’ αυτό και η GUE/NGL θα καταψηφίσει αυτή την πρόταση.

 
  
MPphoto
 

  Indrek Tarand, fraktsiooni Verts/ALE nimel.If you allow me, I will speak in Estonian. Austatud istungi juhataja! Mul on väga kahju, et fraktsioon GUE hääletab selle resolutsiooni vastu, sest see on väga hea resolutsioon. Just fraktsioon GUE võiks selle poolt olla, sest hr Krasnodębski on teinud väga põhjaliku töö, mis viib meid sammukese lähemale Euroopa tegeliku energialiidu poole, ja EU energialiiduna võib ühel päeval olla palju tähtsam kui EU Euroopa Liiduna.

Mul oli väga suur au töötada koos hr Krasnodębskiga ja see kogemus ütleb mulle, et teadlase taust Euroopa Parlamendis energiaküsimustes on väga oluline. Mitte igast poliitikust ei saa teadlast, aga heast teadlasest saab hea raportöör ja selle lausega ma ka oma sõnavõtu lõpetan.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Vielen Dank, Herr Tarand, Sie dürfen selbstverständlich Estnisch sprechen. Wir haben hier die besten Dolmetscher der Welt, und sie sind auch spätabends noch fit und dolmetschen alles exzellent.

 
  
MPphoto
 

  Roger Helmer, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, the explanatory statement for this proposal says its objectives are secure, affordable and sustainable energy. Yet for many years the EU has followed policies which have exactly the opposite effect. Germany, with the largest renewables investment, now uses increasing volumes of lignite. In the UK we are planning to use diesel generation as back-up.

The highly respected Economist magazine currently runs a front—page story entitled ‘Clean energy’s dirty secret’. I recommend it to colleagues. It says we have created regulatory and subsidy structures that militate against energy infrastructure investment and threaten security of supply. I quote: ‘Green energy is eating its own tail’. Yet this proposal today amounts to little more than bureaucratic paper pushing. The explanatory statement concludes by saying the EU is torn apart by migratory and eurozone crises and desperately needs a success. Indeed it does, but this report will not deliver that success.

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Buzek (PPE). – Panie Przewodniczący! Ja nie zgodzę się z moim przedmówcą, jeśli chodzi o ocenę tego porozumienia, ale pozwolicie państwo, że zacznę od tego, od czego zaczęła większość przemawiających na tej sali, a mianowicie od gratulacji dla pana sprawozdawcy. To było pierwsze sprawozdanie pana profesora Krasnodębskiego w Parlamencie Europejskim i skoro słyszy się takie słowa pochwały, to znaczy, że rzeczywiście było ono dobre. Ja to mówię, wiedząc oczywiście o ciepłych słowach, które on skierował pod moim adresem. Jestem przekonany, że mówimy bardzo szczerze. Widać z tego, że można w Parlamencie Europejskim skutecznie pracować ponad podziałami politycznymi w najważniejszych dla Unii Europejskiej i dla naszych obywateli sprawach. Zatem jeszcze raz gratuluję, również Komisji Europejskiej, co jest bardzo ważne, i dwóm zeszłorocznym prezydencjom. Ten wynik nas naprawdę satysfakcjonuje.

To jest początek prawnych regulacji dotyczących unii energetycznej, pierwsza prawna regulacja, ale proszę pamiętać: największe trudności są zwykle z wdrażaniem tego, co wcześniej uchwaliliśmy. I to wszystko jest jeszcze przed nami. Liczą się nie tylko dalsze rozwiązania w ramach unii energetycznej, które już leżą na stole i nad którymi pracujemy i będziemy ciężko pracować w komisji ITRE, ale być może jeszcze ważniejsze jest to, by już dzisiaj mówić o tym, w jaki sposób my to wdrożymy i jak będziemy egzekwować. Ostatnie doświadczenia z napięciami wokół inwestycji Nord Stream 2 wskazują właśnie na to, że wdrażanie i egzekwowanie w Unii Europejskiej i w ramach unii energetycznej będzie najważniejsze.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, já bych chtěl ve svém projevu nejprve omluvit pana kolegu poslance Kukana, který z nenadálých osobních důvodů nemůže vystoupit v jednacím sále. Nicméně já bych chtěl hovořit o energetické unii z pohledu bezpečnosti. Já jsem příznivcem toho, aby energetická bezpečnost a vnitřní trh byly velmi provázané. To, co řekl pan komisař Cañete ve svém úvodním vystoupení, je velmi důležité. Evropa je ohromný trh a my nedostatečně využíváme tohoto prostoru.

Jsem přesvědčen, že je důležité, v jaké době se stane energetická unie skutečnou prioritou Evropské unie a jejích institucí. Musíme sledovat transparentnost, to je nepochybné. Ve vyjednávání různých dohod Evropa představuje ohromný vnitřní trh a měli bychom na této skutečnosti vlastně plánovat naši budoucnost. Naše pozice velkého vnitřního trhu umožňuje vyjednat nejlepší podmínky. Já bych byl rád, kdybychom si toho byli vědomi.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, un mercato interno dell'energia non correttamente funzionante pone l'Unione in una posizione vulnerabile e svantaggiosa circa la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e compromette i potenziali benefici per i consumatori e l'industria.

Obiettivo strategico dell'Unione dell'energia, infatti, è di consentire l'accesso a un'energia sicura, sostenibile e a prezzi concorrenziali. Sono dell'opinione che la costruzione di un meccanismo per lo scambio di informazioni, relativo ad accordi intergovernativi tra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia, pur andando nella giusta direzione, limitando gli individualismi degli Stati membri, non soddisfa pienamente l'esigenza di informazione preventiva. Al pari degli accordi intergovernativi, le dichiarazioni congiunte tra Stati membri dell'Unione europea e paesi terzi devono essere esaminate prima della loro sottoscrizione, al fine di creare la necessaria certezza giuridica per gli investimenti. Solo un sistema di controllo equivalente dei contratti intergovernativi e degli strumenti non vincolanti può impedire che le parti possano trovare sotterfugi.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, η ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τις διακυβερνητικές συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας είναι σημαντική. Δεν πρέπει όμως να ξεχνούμε ότι πρόκειται για τομέα στον οποίο τα κράτη μέλη διατηρούν την εθνική τους κυριαρχία. Αυτό που προσπαθείτε να κάνετε τώρα, με την ex ante έγκριση, είναι να περιορίζετε ουσιαστικά τις κυριαρχικές εξουσίες των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν το κοινοτικό δίκαιο. Έχουν δικαίωμα να υπογράφουν διεθνείς συμφωνίες. Μόνο αν παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο, έχετε εσείς δικαίωμα, ως Επιτροπή, να προσφεύγετε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιβάλει αυτό κυρώσεις. Διαφορετικά, δεν θα υπήρχε η έννοια της παραπομπής ενός κράτους μέλους για παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Θα είχατε εσείς τον ex ante έλεγχο στα πάντα και έτσι δεν θα υπήρχε αυτή η διαδικασία. Άρα, τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν τις κυριαρχικές τους εξουσίες και αν παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο, τότε να τα παραπέμπετε. Δεν μπορείτε όμως, διά της πλαγίας οδού, να παίρνετε αρμοδιότητες, ως Επιτροπή, τις οποίες δεν έχετε.

 
  
MPphoto
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE). – Gospodine predsjedniče, podržavam ova nova pravila koja daju jaču snagu Komisiji, kako bi mogla zapravo i pomoći državama članicama u pregovorima s trećim zemljama oko uvoza energije.

Ono što osobno smatram jest da bi ex ante uvjete trebalo proširiti i na uvoz, odnosno ugovore vezane uz uvoz električne energije, pogotovo ako gledamo okruženje Europske unije, susjedne države koje, iako su članice energetske zajednice, ulažu u nove kapacitete termoelektrana na ugljen. Budući da one nisu obveznice emisije trgovanja ugljičnim dioksidom, također ne služe prekograničnom poboljšanju zagađenja država članica.

Smatram da bi Komisija trebala i u takvim slučajevima s državama članicama sudjelovati u pregovorima, jer se na taj način ugrožava konkurentnost na unutarnjem tržištu električne energije u Europskoj uniji.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Miguel Arias Cañete, Member of the Commission. – Mr President, Members, thank you for your contributions to this debate. The Energy Union is one of the ten priorities of the Juncker Commission. Let me stress in this respect that reaching an agreement on one of the proposals of the Security of Gas Supply package adopted in February last year is an important step towards the realisation of the Energy Union. It is also important to show that we can do this in just 12 months. Many of you have stressed this issue, too. It shows that when there is the political commitment and we share the same clear objectives, we are able to offer concrete responses to the needs of business and of European citizens. Let us keep this positive spirit for the forthcoming negotiations on the Clean Energy for All Europeans package that is now on the table of the European Parliament and the Council.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski, sprawozdawca. – Dziękuję za pozytywną ocenę mojej pracy. To rzeczywiście jest moje pierwsze sprawozdanie legislacyjne w komisji ITRE; przedtem byłem autorem dwóch sprawozdań z inicjatywy własnej, które oczywiście nie mają takiego znaczenia prawnego jak to sprawozdanie, które jest rzeczywiście ważnym krokiem w kierunku realizacji unii energetycznej.

Ja się zgadzam z panem premierem Buzkiem, że najważniejsze jest wdrażanie, to, co zrobimy z tą legislacją. Tutaj bym zaapelował też do Komisji, żeby była odważna i konsekwentna, ponieważ pewne decyzje, które są podejmowane, takie jak decyzja w sprawie gazociągu OPAL czy brak decyzji w sprawie Nord Stream 2, powodują rzeczywiście, że w wielu krajach, których obywatele byli bardzo przekonani co do Unii Europejskiej i jej zalet, narasta sceptycyzm. Odwaga i konsekwencja jest niezwykle pożądana. I apeluję do Panów o to.

Natomiast chciałem się jeszcze odnieść do tej kwestii krytyki, która pojawiła się nie przypadkiem z lewej i z prawej strony. To często się zdarza na tej sali, że koledzy z lewej strony zgadzają się z tymi z prawej strony sali, prawica z lewicą. Więc obie te strony wyrażały zaniepokojenie, czy nie wkraczamy za bardzo tą legislacją w uprawnienia państw członkowskich, w ich suwerenność. Ja muszę powiedzieć, że pochodzę z ugrupowania politycznego i sam osobiście podtrzymuję pogląd, że tutaj niezwykle ważna jest dla nas suwerenność państw członkowskich w ramach Unii, uprawnienia państw członkowskich. Ale tę suwerenność państw członkowskich, państw narodowych w Unii powinniśmy budować wspólnie. Nie powinno być tak, panie profesorze Marias, kolega z grupy zgłaszał też uwagi krytyczne, nie może być tak, że suwerenność jednego państwa odbywa się kosztem naruszania bezpieczeństwa państw, członków tej samej Unii, w której wszyscy jesteśmy i której suwerenność wspólnie budujemy. To jest wartość, którą powinniśmy zachować.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet morgen, Donnerstag, 2. März 2017, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. – Existujúci mechanizmus výmeny informácií ohľadom medzivládnych dohôd s tretími krajinami v oblasti energetiky sa zatiaľ ukazuje ako neúčinný. Jeho cieľom je kontrola súladu takýchto dohôd s právnymi predpismi a energetickými prioritami Európskej únie. Výsledkom má byť posilnenie vnútorného trhu a energetickej bezpečnosti EÚ a jej členských štátov. Na papieri to vyzerá dobre, prakticky v súlade so stratégiou energetickej únie. Reálny efekt je však momentálne zanedbateľný. Problémom je, že kontrola sa vykonáva ex post, čiže až po uzavretí akýchkoľvek dohôd. Napríklad krajiny primárne závislé od jedného dodávateľa fosílnych palív môžu byť tlačené do rôznych nevýhodných ústupkov.

Po uzavretí dohody je však na nápravu už príliš neskoro. Ako problematických bolo označených až 17 uskutočnených medzivládnych dohôd. Vstupovať do nich po podpise však bolo zbytočné. Navyše sa v mnohých prípadoch začali realizovať aj konkrétne s nimi súvisiace investičné projekty. Vzhľadom na vysokú závislosť EÚ od dovozu fosílnych palív z tretích krajín by namiesto byrokraticky náročného komplexného posudzovania stačilo povedať do akej miery tie medzivládne dohody prispievajú k diverzifikácií zdrojov a prepravných ciest. Z praktického hľadiska by sa to malo diať pred uzatvorením takýchto dohôd. To však nezávisí od EÚ, ale iba od vôle predstaviteľov jednotlivých členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. – A 2006-os és 2009-es tél alapjaiban ingatta meg az addig stabilnak tartott európai földgázrendszert. Korábban elképzelhetetlennek tűnt, hogy az Unión kívüli politikai csatározások ilyen komolyan tudják befolyásolni hétköznapjainkat. Ugyan a földgázszállítás kimaradása felkészületlenül érte a tagállamokat, hála a közös erőfeszítéseknek és a szolidaritásnak, sikerült átvészelni ezt a veszélyes időszakot. Ezek a krízisek azonban nemcsak mint fenyegetések vonultak be az európai történelembe, hanem mint egy új korszak kezdete.

Az addig elszigetelt tagállami energiapolitikák elkezdtek közeledni egymáshoz és felértékelődött az ellátásbiztonság valamint a szolidaritás kérdésköre. Megkezdődött az igazi energiauniós integráció, elindult a szomszédos tagállamok hálózatainak összekötése és jelentős lépéseket tettünk a piacfejlesztés érdekében. Természetes, hogy egy ilyen integrációs folyamatból nem maradhatnak ki a sokszor legnagyobb volumenű, államközi szerződések sem.

Bizonyos mértékű informáltság és normakontrol képes lehet javítani a tagállamok alkupozícióján, ezáltal hozzájárulva az adott ország jólétéhez és versenyképességéhez. Nem szabad azonban, teljesen felrúgnunk a piacgazdaság egyik legalapvetőbb törvényét, az üzleti titokhoz való jogot. Az Uniónak ebben az esetben is meg kell találnia a megfelelő egyensúlyt: több Európa helyett a jobb Európára kell koncentrálni.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Hetman (PPE), na piśmie. – Ustanowienie mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych i instrumentów niewiążących w dziedzinie energii jest niezwykle istotnym krokiem naprzód w kierunku silniejszej i bardziej zjednoczonej Unii Europejskiej na polu energii. Cieszę się, że umowy międzyrządowe będą podlegały analizie Komisji Europejskiej przed ich podpisaniem, gdyż dzięki temu nie tylko będziemy mogli mieć pewność, iż będą one zgodne z prawem europejskim, ale również pomoże to w dopilnowaniu, by nie były one efektem wykorzystywania pozycji siły nad państwem członkowskim przez państwa trzecie. Uważam jednak, że analiza ex-ante powinna dotyczyć nie tylko umów międzyrządowych, ale również instrumentów niewiążących, które pomimo swojego niewiążącego charakteru są też wykorzystywane w tak istotnych celach jak ustanawianie ram dla infrastruktury energetycznej czy dostaw energii, wpływając tym samym na rynek energii w sposób podobny do umów międzyrządowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , por escrito. – Las reformas introducidas por el Parlamento Europeo no hacen sino reforzar los poderes de la Comisión frente a los Estados Miembros en la negociación de acuerdos intergubernamentales, con el fin de ajustarlos a la normativa europea. A pesar de que en el debate se han esgrimido argumentos tales como la necesidad de asegurar que las políticas de los Estados Miembros sean compatibles con los objetivos generales de las políticas energéticas de la UE (como son la eficiencia y seguridad energética), la propia Comisión reconoce que desea que los acuerdos intergubernamentales se revisen —esencialmente— para profundizar en la liberalización del mercado eléctrico y gasístico, tal y como marcan las directrices del tercer paquete energético y de la política de competencia. En este sentido, se trata de dotar a la Comisión de nuevos poderes formales e informales para desregular los mercados energéticos internacionales: poderes que, por cierto, no reclama en el ámbito de los acuerdos internacionales entre multinacionales privadas del sector energético. Creo que deberíamos ser más cautelosos, sobre todo en un momento en que la política energética exterior de la Comisión es más agresiva que nunca, como vemos con los ataques a Rusia y las peligrosas alianzas con países como Qatar.

 
Avis juridique - Politique de confidentialité