Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 1. märts 2017 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 3.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 4.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 6.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69d) (vt protokoll)
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 8.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 9.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 10.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 11.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 13.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 14.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 15.Tööplaan
 16.Komisjoni presidendi avaldus Euroopa Liidu tulevikku käsitleva valge raamatu kohta
 17.Euroopa Ülemkogu 9. ja 10. märtsi 2017. aasta kohtumiseks valmistumine (arutelu)
 18.Lapsrändajate Euroopas kadunuks jäämise vastu võitlemine (arutelu)
 19.Sooline palgalõhe (arutelu)
 20.Koduvägivalla hiljutine osaline dekriminaliseerimine Venemaal (arutelu)
 21.Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike praeguste vaba liikumise õiguste rikkumine ja väljasaatmine pärast kuue kuu möödumist (arutelu)
 22.Sooline tasakaal Euroopa Kohtu kohtunike seas (arutelu)
 23.Valitsustevahelisi energiakokkuleppeid ja mittesiduvaid vahendeid käsitlev teabevahetusmehhanism (arutelu)
 24.ELi võimalused parandada ravimite kättesaadavust (arutelu)
 25.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 26.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 27.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (752 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (3800 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika