Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 13 март 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Одобряване на протоколи от предишни заседания: вж. протокола
 4.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 5.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 6.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 7.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 8.Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130 б) (внасяне) : вж. протокола
 9.Внасяне на документи: вж. протокола
 10.Ред за работата на Парламента
 11.Живак (разискване)
 12.Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното управление (разискване)
 13.Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 - 2015 г. - Равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги - Доклад относно средствата от ЕС за равенството между половете (разискване)
 14.Състав на делегациите: вж. протокола
 15.Последици за основните права, породени от големи информационни масиви (кратко представяне)
 16.Минимални стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми (кратко представяне)
 17.Отговорна собственост и отговорни грижи за еднокопитни (кратко представяне)
 18.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 19.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 20.Закриване на заседанието
 21.Закриване на годишната сесия
Разисквания
Редактирана версия
 
Разисквания
Редактирана версия
Правна информация - Политика за поверителност