Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β) (κατάθεση) : βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.Yδράργυρος (συζήτηση)
 12.Τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων (συζήτηση)
 13.Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ το 2014-2015 - Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών - Έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (συζήτηση)
 14.Σύνθεση των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη δικαιώματα (συνοπτική παρουσίαση)
 16.Στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών (συνοπτική παρουσίαση)
 17.Υπεύθυνη κατοχή και φροντίδα των ιπποειδών (συνοπτική παρουσίαση)
 18.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 21.Λήξη της ετήσιας συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου