Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 14 март 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на годишната сесия
 2.Откриване на заседанието: вж. протокола
 3.Контрол на придобиването и притежаването на оръжие (разискване)
 4.Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване - Депониране на отпадъци - Отпадъци - Опаковки и отпадъци от опаковки (разискване)
 5.Съобщение на председателството
 6.Време за гласуване
  6.1.Отговорна собственост и отговорни грижи за еднокопитни (A8-0014/2017 - Julie Girling) (гласуване)
  6.2.Живак (A8-0313/2016 - Stefan Eck) (гласуване)
  6.3.Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното управление (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati) (гласуване)
  6.4.Контрол на придобиването и притежаването на оръжие (A8-0251/2016 - Vicky Ford) (гласуване)
  6.5.Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (гласуване)
  6.6.Отпадъци (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (гласуване)
  6.7.Депониране на отпадъци (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (гласуване)
  6.8.Опаковки и отпадъци от опаковки (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (гласуване)
  6.9.Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 - 2015 г. (A8-0046/2017 - Ernest Urtasun) (гласуване)
  6.10.Равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (A8-0043/2017 - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz) (гласуване)
  6.11.Средства от ЕС за равенството между половете (A8-0033/2017 - Clare Moody) (гласуване)
  6.12.Последици за основните права, породени от големи информационни масиви (A8-0044/2017 - Ana Gomes) (гласуване)
  6.13.Минимални стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми (A8-0011/2017 - Stefan Eck) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
  7.1.Отговорна собственост и отговорни грижи за еднокопитни (A8-0014/2017 - Julie Girling)
  7.2.Живак (A8-0313/2016 - Stefan Eck)
  7.3.Контрол на придобиването и притежаването на оръжие (A8-0251/2016 - Vicky Ford)
  7.4.Отпадъци (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  7.5.Депониране на отпадъци (A8-0031/2017 - Simona Bonafè)
  7.6.Опаковки и отпадъци от опаковки (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  7.7.Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 - 2015 г. (A8-0046/2017 - Ernest Urtasun)
  7.8.Равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (A8-0043/2017 - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz)
  7.9.Средства от ЕС за равенството между половете (A8-0033/2017 - Clare Moody)
  7.10.Последици за основните права, породени от големи информационни масиви (A8-0044/2017 - Ana Gomes)
  7.11.Минимални стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми (A8-0011/2017 - Stefan Eck)
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Правило за „глобалното блокиране“ (разискване)
 11.Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека (разискване)
 12.Храни и фуражи, правила относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продукти за растителна защита (разискване)
 13.Последващи действия във връзка с препоръките на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, и актуална информация относно реформата на групата „Кодекс за поведение (данъчно облагане на предприятията)“ (разискване)
 14.Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ (разискване)
 15.Сериозно недохранване и глад със застрашителни размери в Нигерия, Сомалия, Южен Судан и Йемен (разискване)
 16.Използване на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 18.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1096 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (4969 kb)
Правна информация - Политика за поверителност