Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.´Εναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων (συζήτηση)
 4.Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - Υγειονομική ταφή των αποβλήτων - Απόβλητα - Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας (συζήτηση)
 5.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Υπεύθυνη κατοχή και φροντίδα των ιπποειδών (A8-0014/2017 - Julie Girling) (ψηφοφορία)
  6.2.Yδράργυρος (A8-0313/2016 - Stefan Eck) (ψηφοφορία)
  6.3.Τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati) (ψηφοφορία)
  6.4.Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων (A8-0251/2016 - Vicky Ford) (ψηφοφορία)
  6.5.Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (ψηφοφορία)
  6.6.Απόβλητα (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (ψηφοφορία)
  6.7.Υγειονομική ταφή των αποβλήτων (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (ψηφοφορία)
  6.8.Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (ψηφοφορία)
  6.9.Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ το 2014-2015 (A8-0046/2017 - Ernest Urtasun) (ψηφοφορία)
  6.10.Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (A8-0043/2017 - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz) (ψηφοφορία)
  6.11.Χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (A8-0033/2017 - Clare Moody) (ψηφοφορία)
  6.12.Επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη δικαιώματα (A8-0044/2017 - Ana Gomes) (ψηφοφορία)
  6.13.Στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών (A8-0011/2017 - Stefan Eck) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
  7.1.Υπεύθυνη κατοχή και φροντίδα των ιπποειδών (A8-0014/2017 - Julie Girling)
  7.2.Yδράργυρος (A8-0313/2016 - Stefan Eck)
  7.3.Έλεγχος της απόκτησης και κατοχής όπλων (A8-0251/2016 - Vicky Ford)
  7.4.Απόβλητα (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  7.5.Υγειονομική ταφή των αποβλήτων (A8-0031/2017 - Simona Bonafè)
  7.6.Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  7.7.Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ το 2014-2015 (A8-0046/2017 - Ernest Urtasun)
  7.8.Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (A8-0043/2017 - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz)
  7.9.Χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (A8-0033/2017 - Clare Moody)
  7.10.Επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη δικαιώματα (A8-0044/2017 - Ana Gomes)
  7.11.Στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών (A8-0011/2017 - Stefan Eck)
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Κανόνας της παγκόσμιας μέγγενης (συζήτηση)
 11.Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017 (συζήτηση)
 12.Νομοθεσία για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, κανόνες για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (συζήτηση)
 13.Συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις της ειδικής επιτροπής TAXE και ενημέρωση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» σχετικά με την φορολογία των επιχειρήσεων (συζήτηση)
 14.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2018 – Τμήμα ΙΙΙ (συζήτηση)
 15.Σοβαρός υποσιτισμός και επαπειλούμενος λιμός στη Νιγηρία, στη Σομαλία, στο Νότιο Σουδάν και στην Υεμένη (συζήτηση)
 16.Χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1096 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4969 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου