Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 15 март 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Трансфер на бюджетни средства: вж. протокола (кратко представяне)
 6.Внасяне на документи: вж. протокола
 7.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 9 - 10 март 2017 г., включително Декларацията от Рим (разискване)
 8.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 9.Време за гласуване
  9.1.Споразумение между ЕС и Бразилия: изменение на отстъпките в списъка на Хърватия в процеса на присъединяването ѝ (A8-0052/2017 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (гласуване)
  9.2.Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Дания (A8-0051/2017 - Maria Grapini) (гласуване)
  9.3.Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Гърция (A8-0053/2017 - Claude Moraes) (гласуване)
  9.4.Храни и фуражи, правила относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продукти за растителна защита (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach) (гласуване)
  9.5.Използване на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза (A8-0327/2016 - Patrizia Toia) (гласуване)
  9.6.Пречките пред гражданите на ЕС за свободно движение и работа в рамките на вътрешния пазар (B8-0179/2017) (гласуване)
  9.7.Одобрение от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване (B8-0180/2017) (гласуване)
  9.8.Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
  10.1.Храни и фуражи, правила относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продукти за растителна защита (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach)
  10.2.Използване на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза (A8-0327/2016 - Patrizia Toia)
  10.3.Одобрение от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване (B8-0180/2017)
  10.4.Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ (A8-0060/2017 - Siegfried Mureşan)
 11.Поправки и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Разискване по актуални въпроси - Програмата за сигурност на ЕС: една година след нападенията в Брюксел (разискване)
 14.Надлежна проверка на веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони (разискване)
 15.Преразглеждане на регламента относно статута и финансирането на европейските политически партии и фондации (разискване)
 16.Конституционни, правни и институционални последици от общата политика за сигурност и отбрана: възможности, предлагани от Договора от Лисабон (разискване)
 17.Интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика (разискване)
 18.Доклад от 2016 г. относно Черна гора (разискване)
 19.Електронната демокрация в ЕС: потенциал и предизвикателства (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 21.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия
Правна информация - Политика за поверителност