Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 4 Απριλίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Έρευνα για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (συζήτηση)
 4.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 5.Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (συζήτηση)
 6.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (A8-0376/2016 - Werner Kuhn) (ψηφοφορία)
  7.2.Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (A8-0048/2017 - Daniel Dalton) (ψηφοφορία)
  7.3.Φοινικέλαιο και αποψίλωση των τροπικών δασών (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná) (ψηφοφορία)
  7.4.Οι γυναίκες και οι ρόλοι τους στις αγροτικές περιοχές (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez) (ψηφοφορία)
  7.5.Σχέδιο σύστασης σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (B8-0177/2017) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (A8-0376/2016 - Werner Kuhn)
  8.2.Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)
  8.3.Φοινικέλαιο και αποψίλωση των τροπικών δασών (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná)
  8.4.Οι γυναίκες και οι ρόλοι τους στις αγροτικές περιοχές (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)
  8.5.Σχέδιο σύστασης σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (B8-0177/2017)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Πορεία της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα (συζήτηση)
 12.Ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Ιn vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα (συζήτηση)
 13.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (συζήτηση)
 15.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 - Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 (Ψήφισμα) - Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες (συζήτηση)
 16.Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (συζήτηση)
 17.Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1012 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (4640 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου