Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2544(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000027/2017

Pateikti tekstai :

O-000027/2017 (B8-0214/2017)

Debatai :

PV 05/04/2017 - 22
CRE 05/04/2017 - 22

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2017 m. balandžio 5 d. - Strasbūras Atnaujinta informacija

22. Rekomendacija Tarybai dėl Moterų padėties komisijos (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A következő pont a Vilija Blinkevičiūtė által a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében a Tanácshoz intézett Ajánlás a Tanácsnak a Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságról (CSW) szóló szóbeli választ igénylő kérdésről folytatott vita (O-000027/2017 - B8-0214/2017) (2017/2544(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė, Autorė. – Moterų ir vyrų lygybė yra pagrindinis Europos Sąjungos principas, kuris yra įtvirtintas Europos Sąjungos sutartyje. Ir mūsų Europos Sąjunga, vykdydama išorės veiksmus, taip pat vadovaujasi šiuo principu, nes moterų teisės ir lyčių lygybė – tai ne tik pagrindinės žmogaus teisės, bet kartu ir būtinos vystymosi skatinimo ir skurdo mažinimo priemonės bei taikaus, klestinčio ir tvaraus pasaulio pagrindas. Europos Parlamentas vasario mėn. priėmė savo rekomendacijas Tarybai dėl ES prioritetų, susijusių su šių metų kovo mėn. Niujorke vykusia 61-ąją Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesija, kuri buvo skirta moterų ekonominės galios stiprinimui.

Europos Parlamento prioritetai apėmė penkias pagrindines sritis. Pirma, tai bendrosios sąlygos moterų ir mergaičių įgalėjimui stiprinti, kuris reiškia, kad moterims suteikiamos tokios būtinos priemones, kad jos taptų ekonomiškai nepriklausomos, vienodai atstovaujamos ir lygiateisės visose gyvenimo srityse, įgytų daugiau galios viešajame gyvenime ir kontroliuotų visus sprendimus, darančius poveikį jų gyvenimui. Antra, tai moterų ekonominės galios stiprinimas ir kliūčių darbo rinkoje šalinimas. Ir čia yra labai svarbios tokios priemonės kaip darbo ir šeimos gyvenimo suderinimas, atlyginimų ir pensijų skirtumo naikinimas. Trečia, lygiateisis moterų dalyvavimas visų lygių sprendimų priėmime. Ketvirta, labiausiai pažeidžiamų moterų poreikiai ir problemų sprendimas, ir tai yra neįgalios moterys, pabėgėlės moterys, kaimo vietovėse ar skurde gyvenančios moterys. Pagaliau penkta ir labai svarbu: visiems šiems klausimams ir visoms šioms problemoms spręsti turi būti skirtas pakankamas biudžetas, pakankamos lėšos.

Taigi dabar kreipiuosi tiesiogiai į Tarybą. Ar Taryba galėtų atsakyti į šiuos klausimus: kaip Taryba, rengdama Europos Sąjungos poziciją, atsižvelgė į Parlamento rekomendacijoje išdėstytus prioritetus ir kuriems punktams valstybės narės nepritarė? Jeigu nepritarė, tai kodėl? Kokie buvo pagrindiniai Europos Sąjungos laimėjimai derantis dėl Moterų padėties komisijos išvadų ir kokiu mastu Europos Sąjungos prioritetus buvo įmanoma perkelti į suderintą išvadų tekstą? Pagaliau, ar Europos Sąjunga pasiekia kokių nors rezultatų visuotinių įsipareigojimų moterų sveikatos srityje klausimu, o ypač veiksmų siekiant kovoti su neigiamu vadinamosios visuotinio nutildymo taisyklės poveikiu moterims klausimu?

Kaip turbūt žinote, naujoji JAV administracija paskelbė nutraukianti finansavimą Jungtinių Tautų Populiacijos fondui, t. y. tai agentūrai, kuri remia šeimos planavimo politiką visame pasaulyje. Žinant, kad JAV finansinis indėlis šiai programai yra ypač reikšmingas, tokios žinios šiuo atveju iš tikrųjų neramina, nes Jungtinių Tautų Populiacijos fondas savo veikla išgelbėjo gyvybes dešimtims tūkstančių moterų visame pasaulyje, teikdamas prieigą prie šeimos planavimo paslaugų, užkirsdamas kelią nesaugiems abortams, remdamas motinų ir kūdikių sveikatą. Taigi kaip Taryba vertina tokią žinią ir kaip vertina Europos Sąjungos vaidmens sustiprinimo galimybes šioje srityje? Akivaizdu, kad Jungtinėms Amerikos Valstijoms pasitraukus iš tokių svarbių programų finansavimo, Europos Sąjunga turi tapti lydere šioje srityje.

Dar vienas klausimas, į kurį reikia atsakymo. Parlamentas pritarė siūlymui parengti Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją siekiant nustatyti tarptautinį standartą, kuriuo vadovaujantis būtų sprendžiama smurto dėl lyties darbo vietoje problema, kuri iš tikrųjų yra labai aktuali. Taigi, ar ateityje yra planuojama imtis kokių nors su šia konvencija susijusių veiksmų, kad tokia konvencija atsirastų?

Ir pabaigai. Pone Borgai, aš iš anksto dėkoju už atsakymus ir, žinoma, dėkoju už bendradarbiavimą su Taryba. Tik taip pat noriu pabrėžti ir paprašyti, kad ateityje mes tikrai turime stiprinti institucinį bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą, nes mes turime vieną bendrą tikslą – moterų teisių ir lyčių lygybės užtikrinimą.

 
  
MPphoto
 

  Ian Borg, President fil-Kariga tal-Kunsill. – Grazzi tal-mistoqsijiet li saru lill-Kunsill u se nagħti nittama l-aħjar risposta f’isem ovvjament l-istituzzjoni li jiena nirrappreżenta, u li tgħin għad-dibattitu li għandkom hawnhekk.

L-Unjoni Ewropea hija impenjata bis-sħiħ lejn is-sistema tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Magħquda u tqis id-drittijiet tal-bniedem bħala stand-alone u kwistjoni trasversali. B'mod partikolari, l-Unjoni Ewropea hija impenjata li tippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, inkluż is-suq tax-xogħol kif ukoll f'termini ta' indipendenza ekonomika tan-nisa u l-empowerment, f’dak is-sens, li kienu ukoll it-tema prijoritarja tas-Sessjoni 61 tal-Kummissjoni dwar l-Istat tan-Nisa.

Il-valuri u l-prinċipji għall-azzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi li l-Kunsill afferma mill-ġdid f'diversi okkażjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew dwar il-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea għall-istess sessjoni tal-Kummissjoni huma konsistenti ma' xulxin. Ir-rakkomandazzjonijiet taghkom servew ukoll bħala għodda utli għat-tim tan-negozjati Ewropej matul in-negozjati tal-konklużjonijiet maqbula.

Il-Kunsill – notevolment fil-COHOM – ma kellux l-opportunità li jagħmel l-evalwazzjoni tagħha [tas-sessjoni]. Iżda għalkemm din għadha pendenti xorta nistgħu nsemmu llum ftit elementi.

L-ewwel nett, il-Presidenza kienet pjuttost attiva fi New York, permezz tal-kollega tiegħi l-Ministru Helena Dalli, li għandi nifhem li intom ukoll ltaqtu maghha matul din is-sessjoni. Hija wkoll, flimkien ma’ Membri oħra ta’ diversi Stati Membri pparteċipaw f'diversi avvenimenti sekondarji. U naf ukoll illi d-delegazzjoni tagħkom, immexxija minnek, Onorevoli Blinkevičiūtė, kienet partikolarment attiva, billi organizzat avveniment li r-Rappreżentant Permanenti ta' Malta għall-NU wkoll ipparteċipa fih.

Il-Ministru Dalli b'mod partikolari tenniet l-importanza tal-emanċipazzjoni ekonomika għan-nisa u l-bniet u l-ugwaljanza bejn is-sessi, li huma wkoll prerekwiżiti biex jinkisbu l-għanijiet stabbiliti fl-Aġenda tal-2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli.

Hija fakkret ukoll kif l-Unjoni Ewropea baqgħet impenjata għall-implimentazzjoni sħiħa u effettiva tal-Pjattaforma għall-Azzjoni ta' Beijing. Hija wkoll iddikjarat kif l-Unjoni Ewropea tinkoraġġixxi bis-saħħa kollha r-ratifika universali tal-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa u l-Protokolli Fakultattivi tagħha.

Il-Presidenza enfasizzat ukoll li huwa d-dmir tal-Istati Membri li jiżguraw li d-drittijiet indaqs bejn in-nisa u l-irġiel fl-isferi kollha tal-ħajja huma minquxa fil-leġiżlazzjoni u jsiru realtà u jiġu implimentati. F'dan il-kuntest, l-Unjoni Ewropea appellat lill-pajjiżi kollha li għadhom m'għamlux dan sabiex jiffirmaw, jirratifikaw u jimplimentaw bis-sħiħ anki l-Konvenzjonijiet rilevanti tal-ILO.

Il-Presidenza saħqet ukoll fuq l-importanza tal-ġlieda kontra l-isterjotipi tas-sessi bħala mezz biex tintlaħaq ugwaljanza bejn is-sessi u l-emanċipazzjoni tan-nisa. Barra minn hekk ukoll, fi New York, l-Unjoni Ewropea sejħet għal azzjoni biex tagħlaq kemm tista’ l-firda diġitali globali tas-sessi fl-aċċess tat-teknoloġija, l-użu, l-edukazzjoni u anki t-taħriġ illi jippermettu lin-nisa u bniet jibbenefikaw minn żviluppi teknoloġiċi u diġitali.

Il-Presidenza kkundannat wkoll kull forma ta' vjolenza kontra n-nisa u l-bniet, u enfasizzat kif l-indipendenza finanzjarja u ekonomika tan-nisa hija essenzjali biex in-nisa jkunu jistgħu joħorgu minn relazzjonijiet abbużivi.

Kif għedt, Onorevoli Membri, il-valutazzjoni sħiħa għadha pendenti, iżda bħala reazzjoni inizjali wara s-sessjoni, inħasset li ħafna mill-paragrafi li kienu miftiehma fil-konklużjonijiet finali maqbula kienu r-riżultat tal-kontribut minn diversi delegazzjonijiet u serva wkoll bħala eżerċizzju ta' impenn kostruttiv.

Madankollu element ta' diżappunt kien il-fatt li r-riżultat tal-prodott finali fil-parti kbira kien pjuttost interpretazzjoni milli riflessjoni ta' riżultat innegozjat. Speċjalment, huwa wkoll ta’ diżappunt illi r-rabta bejn id-drittijiet tal-bniedem, l-emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa, is-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet, ma setgħetx issir aktar b’saħħitha. L-insistenza kontinwa għal lingwa fuq l-ispazju politiku nazzjonali – in-national policy space – hija tħassib ieħor li qed jillimitaw bla bżonn l-ambizzjoni tal-Kummissjoni, bl-istess mod il-fatt li r-referenzi għas-soċjetà ċivili kienu limitati u ma laħqux l-ambizzjonijiet tas-snin preċedenti.

Minkejja dan, l-Unjoni Ewropea ser tkompli tistinka u taħdem ma' sħab oħrajn sabiex jinbena kunsens dwar dawn u kwistjonijiet oħrajn, u leali lejn l-impenn tagħha għall-ugwaljanza bejn is-sessi, id-drittijiet tal-bniedem għan-nisa kollha u t-tfajliet, u anki l-emanċipazzjoni tagħhom.

B’mod partikolari nixtieq nenfasizza wkoll il-ħtieġa għal approċċ ambizzjuż u trasformattiv biex jiġu indirizzati l-kawżi fundamentali u fatturi ta' riskju tal-inugwaljanza bejn is-sessi, id-diskriminazzjoni u l-vjolenza kontra tagħhom.

Ġiet enfasizzata l-importanza wkoll għall-investiment biex jiżgura l-aċċess għan-nisa u l-bniet għall-ksib ekwu ta’ kwalità fl-edukazzjoni primarja, sekondarja u terzjarja, u ġie enfasizzat ukoll l-importanza tal-promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa; it-tmexxija fil-livelli kollha tat-teħid tad-deċiżjonijiet, fil-ħajja politika, ekonomika, pubblika, kif ukoll dik privata.

Nixtieq inqajjem ukoll it-tħassib fuq il- Global Gag Rule, illi intom iddiskutejtu fl- aħħar sessjoni plenarja u li intom semmejtu wkoll fid-domanda tagħkom. Il-Kunsill huwa mħasseb dwar ir-reinstating tal-Global Gag Rule, u l-implikazzjonijiet tiegħu fuq il-mira li jintlaħqu l-koperturi universali fis-servizzi tas-saħħa u s-saħħa riproduttiva, u eventwalment fuq il-miri fi ħdan l-Iżvilupp Sostenibbli – Sustainable Development Goals – sabiex titnaqqas il-mortalità materna u jagħtu s-setgħa, l-empowerment, lin-nisa.

It-theddida tad-differenza finanzjarja hija realtà. L-ammont fit-tnaqqis finanzjarju u x'għandu jkun l-aħjar approċċ għall-ġejjieni, għadu qed jiġu eżaminat. Il-Ministri tal-Iżvilupp indirizzaw din il-kwistjoni fil-laqgħa informali li kellhom fis-16 ta' Marzu, ukoll fid-dawl tad-deċiżjoni minn għadd ta' Stati Membri li kienu ddeċidew li jikkumpensaw għat-telf ta' fondi bl-inizjattiva tal-ġbir tal-finanzjament She Decides.

Il-Kunsill ifakkar ukoll li se jkollna biss impatt jekk aħna nirrispondu u nservu flimkien b'mod qawwi u bħala Unjoni Ewropea. Irridu ngħidu li l-Istati Uniti jibqa’ wkoll sieħeb importanti tal-Unjoni Ewropea fil-politika tal-kooperazzjoni u l-iżvilupp internazzjonali u nenfasizzaw li huwa biss billi naħdmu flimkien anki mal-Istati Uniti nistgħu nibqgħu nagħmlu impatt sinifikanti.

Fl-aħħarnett, fuq il- kwistjoni partikolarment importanti: il-vjolenza kontra n-nisa. Sfortunatament, il-vjolenza hija problema mifruxa fis-soċjetajiet kollha tagħna u tabilħaqq hija waħda dinjija. Irridu nagħmlu iżjed – ħafna aktar – biex din tiġi eradikata. Il-Kunsill dejjem enfasizza l-importanza ta' din il-kwistjoni; pereżempju anki fil-Konklużjonijiet li adotta f'Diċembru, għal darb'oħra l-Kunsill stieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex "Iżżid l-azzjonijiet biex tiġi miġġielda l-vjolenza kontra n-nisa ...".

Il-Kunsill ma ħax pożizzjoni fuq l-Istandard Prospettiv tal-ILO fuq il-vjolenza kontra n-nisa fid-dinja tax-xogħol. Madankollu, l-Unjoni Ewropea appoġġat dan fl-ILO. Naħseb li kollha bil-ħerqa nixtiequ nisimgħu aktar dwar l-evoluzzjoni ta' dan ix-xogħol importanti ħafna, fejn l-Unjoni Ewropea żgur li se jkollha sehem qawwi.

Il-vjolenza bbażata fuq is-sessi hija pjaga li tħassar il-ħajja tal-vittmi tagħha. Il-kwistjoni hija waħda wiesgħa ħafna u jeħtieġ li tiġi indirizzati fuq diversi fronti. Naf li dan huwa suġġett li fuqu l-istituzzjonijiet kollha jaqblu, u allura li ntemmu l-vjolenza hija r-responsabbiltà komuni tagħna. Ejja nkompli naħdmu fil-fora differenti sabiex dan l-għan jintlaħaq u allura nkunu qegħdin verament naraw illi l-politika Ewropea tkun waħda effettiva f’dan ir-rigward ukoll.

 
  
MPphoto
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, w imieniu grupy PPE. – Pani Przewodnicząca! Sesja ONZ na temat praw kobiet z roku na rok zyskuje na znaczeniu, angażując coraz więcej i coraz bardziej znaczących instytucji i osób. Wiąże się to z faktem coraz szerszego zrozumienia, jak ważna społecznie i ekonomicznie jest kwestia praw kobiet i równouprawnienia.

Tegoroczna sesja była poświęcona ekonomicznemu wzmocnieniu kobiet i wszyscy mieliśmy nadzieję, że głos Parlamentu Europejskiego, który specjalnie na potrzeby sesji przyjął wspólne rekomendacje, będzie odpowiednio słyszalny. Trudno znaleźć w świecie instytucję, która może się pochwalić dłuższym doświadczeniem w skutecznym promowaniu praw kobiet niż Unia Europejska, szczególnie w kwestii dostępu do edukacji i rynku pracy.

Pomimo tak silnej legitymacji nie jesteśmy pewni, jaki był nasz wkład w ostateczne konkluzje 61. sesji, w której uczestniczyliśmy jako oficjalna delegacja Parlamentu. Pytanie o efekty negocjacji jest ważne w kontekście zjawiska backlashu, który obserwujemy w skali całego świata w odniesieniu do praw kobiet. Backlash stanowi ogromne zagrożenie dla dalszych postępów, ale także dla wdrażania już uzgodnionych decyzji.

Szanowni Państwo! Jeśli chodzi o negocjacje, szczególnie interesują mnie efekty tych rozmów na temat dostępu do wysokiej jakości edukacji. Z europejskiego doświadczenia wiemy, że sama edukacja nie wystarczy. Kobiety kończą studia częściej niż mężczyźni, ale pracują w niżej płatnych zawodach i na niższych stanowiskach. Im atrakcyjniejszy sektor, im wyższe stanowisko – tym mniej kobiet. Te luki są widoczne szczególnie w sektorze ICT, który jest podstawą gospodarki przyszłości. Tylko 3 % start-upów technicznych jest prowadzone przez kobiety. Kobiety rzadziej używają internetu i usług internetowych, rzadziej bankują, kupują i sprzedają przez internet, rzadziej pracują i uczą się online. Internet i wysokie technologie, które są potencjalnym narzędziem zmiany w dziedzinie równouprawnienia, które mogłyby ułatwić wyrównywanie szans, stają się kolejną przyczyną wykluczenia kobiet. Ten problem można rozwiązać tylko przez odpowiednią jakość edukacji, przez odpowiednie programy i polityki w tym zakresie, o czym piszemy w rekomendacjach. Dlatego tak istotna jest informacja na temat efektów negocjacji: co z postulatów prezydencji znalazło się w konkluzjach w tym obszarze?

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh, för S&D-gruppen. – Fru talman! Ofta, flera gånger per session, brukar vi diskutera kvinnors situation och jämställdhet i den här kammaren, i kväll på temat kvinnors ekonomiska självbestämmande.

Jag är föredragande för jämställdhetsutskottets kommande betänkande på samma tema, och jag deltog i Europarlamentets delegation till New York och FN:s kvinnokommissions 61:a toppmöte tidigare i mars. Europaparlamentet har den senaste tiden ökat sina ansträngningar för jämställdhet trots massivt motstånd, inte minst som reaktion på bland annat USA:s senaste försök att inskränka kvinnors rätt till sina egna kroppar.

Kvinnors ekonomiska självbestämmande är i grund och botten en frihetsfråga för kvinnor. Det handlar om rätten till individuell ekonomisk frihet. För mig är ekonomiskt självbestämmande en central fråga i jämställdhetsarbetet, men det finns också andra faktorer som idag hindrar kvinnor från att åtnjuta samma rättigheter som män. Det faktum att rätten till den egna kroppen, och rätten att bestämma över den, inte alltid gäller för kvinnor är för mig obegripligt. Sedan Donald Trump återinförde ”global gag rules” beräknas det innebära ett ekonomiskt underskott om ungefär tio miljarder dollar, och nu senast drog USA tillbaks sina pengar till FN:s befolkningsfond, ungefär 32 miljoner dollar. Den här utvecklingen vi ser, inte bara på andra sidan Atlanten, innebär att kvinnor faktiskt kommer att dö. Kvinnor som inte får den medicinska hjälp de behöver faller nu offer för den politik som förs. Borg nämnde att vissa medlemsländer har valt att kompensera USA:s inskränkningar i rätten till SRHR, men frågan är om rådet kommer att arbeta för att fler medlemsländer gör det och att EU kommer att göra det.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek, on behalf of the ECR Group. – Madam President, I will focus on one question, and that is global abortion funding. The de-funding of the UN Population Fund is a very positive outcome from the United Nations Commission on the Status of Women. I am happy that the US is no longer funding forced abortion and involuntary sterilisation in China. The blood of Chinese women and babies will no longer be on their hands.

This does not deny anyone maternal health care, as abortion-choice stakeholders in this House claim. Rather, it protects women from suffering the horrific ordeal of having their young baby torn limb from limb from the womb. These barbaric acts should cause an outcry, but not against me as the messenger, but against anyone cruel enough to support this gendercide. Feminists should be particularly outraged, as it is baby girls who are more often killed in the womb than boys. This is cruel, illegal discrimination.

Let me be clear, abortion is not health care. There are no medical benefits. The EU should stay out of women’s uteruses.

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Forenza, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il 14 febbraio di quest'anno la commissione FEMM, di cui faccio parte, ha approvato una raccomandazione destinata al Consiglio, indicando alcune priorità oggetto di discussione nella 61a CSW.

Vorrei sottolineare che esiste un movimento globale, che lo scorso 8 marzo ha riempito le piazze di oltre 50 paesi in tutto il mondo per denunciare, come anche fa la raccomandazione della commissione FEMM, che la violenza maschile sulle donne è la violazione più diffusa dei diritti umani in tutto il mondo, che è indipendente da tutti i fattori di età, classe sociale o condizione economica e che danneggia intere comunità, ha dei notevoli costi economici e sociali e limita e compromette la crescita sociale. Questo movimento globale si chiama "Non una di meno". In Italia la sua declinazione principale è attualmente l'elaborazione di un piano antiviolenza femminista che verrà presentato prima dell'estate.

Dico questo perché penso che un avanzamento come questo in Italia rappresenti un avanzamento europeo e globale, perché può contribuire a risanare i diritti umani violati. La Commissione sulla condizione delle donne del 2017 ha avuto come tema centrale "Women's economic empowerment in the changing world of work". La violenza sulle donne, come sottolinea la convenzione di Istanbul, che ancora non è stata ratificata da 14 Stati membri dell'Unione, non è soltanto violenza fisica, ma è anche violenza psicologica, lavoro domestico non retribuito, divario salariale.

Ecco, io credo che occorra dare più forza alle raccomandazioni espresse da questo Parlamento. Credo che ad esempio il lavoro del gender mainstreaming network dovrebbe essere reso effettivo nel passaggio dal Parlamento europeo al Consiglio e, a cascata, a tutti i governi degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 

  Daniela Aiuto, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, tra le maggiori priorità di questa edizione della Commissione sulla condizione delle donne, alla quale ho partecipato insieme alla delegazione della commissione FEMM, vi sono state l'emancipazione economica delle donne, le sfide e gli obiettivi nel raggiungimento dello sviluppo sostenibile per le donne e per le ragazze e l'emancipazione delle donne indigene. Durante i quattro giorni di missione è stata rimarcata la necessità per l'Unione europea di aderire alla convenzione di Istanbul e di consolidare la cooperazione con le Nazioni Unite per la lotta contro la violenza sulle donne e per il raggiungimento della parità di trattamento tra uomini e donne.

Tuttavia, una delle problematiche che potrebbero sorgere è legata alla mancanza di trasparenza e di corretta informazione nei confronti di tutti gli attori della comunità internazionale, a partire dai cittadini. Credo che una volta trovate le soluzioni opportune sia doveroso promuoverle in via istituzionale e soprattutto mediatica, per coinvolgere tutti in modo proattivo e per poter permettere a tutti di offrire il loro contributo.

Inoltre, come ho espresso personalmente al Segretario generale delle Nazioni Unite, c'è l'urgenza di affiancare alle politiche attuali degli strumenti concreti che possano spingere gli Stati membri ad implementare le norme esistenti e a monitorare i cambiamenti nel tempo, soprattutto in riferimento alle norme relative alla lotta contro la violenza sulle donne. Soltanto con l'adozione di un approccio olistico e trasversale, che includa anche l'istruzione, l'educazione e la cultura, si potrà assistere all'emancipazione della donna e al raggiungimento dell'uguaglianza di genere.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Paní předsedající, já jsem velmi rád, že se zde snažíme po zasedání komise vyhodnotit výsledky jednání tohoto významného orgánu a říci si, jaké závěry jednání tohoto orgánu by měly být pro politiku Evropské unie.

Musím říci, že jsem zklamán z toho, jak zástupce Rady přistoupil k dnešnímu jednání, protože jsem opravdu čekal už vyhodnocené závěry z jednání a odpověď zástupce Rady byla taková, že víceméně závěry ještě vyhodnoceny nejsou. Těžko se tedy dá debatovat o závěrech ve chvíli, kdy zkrátka závěry nejsou vyhodnoceny, a proto zůstáváme u obecných tezí. Mrzí mě to, protože téma postavení žen a rovnosti žen a mužů považuji sám za mimořádně důležité, a to nejen na území Evropské unie, ale právě ve třetím světě. A je třeba si říci, co tedy my můžeme udělat, aby se postavení žen ve třetím světě zlepšovalo.

To téma ženy a jejich ekonomická pozice je velmi důležité a je třeba si jasně říci, co do budoucna uděláme pro to, aby se srovnalo odměňování mužů a žen za stejnou práci, abychom na území Evropské unie lépe usnadnili vstup ženám-matkám poté, co ukončí mateřkou dovolenou, zpět do jejich zaměstnání. Co udělat pro to, aby tyto ženy neztratily svou odbornou kvalifikaci a mohly po ukončení mateřské dovolené pokračovat ve své kariéře? A je to celá řada konkrétních věcí, o kterých, doufám, budeme v budoucnosti ještě hovořit.

 
  
MPphoto
 

  Pina Picierno (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, gli anni che verranno saranno sempre più fondamentali per riaffermare il ruolo dell'Unione europea in difesa delle donne, e la riunione dello scorso marzo della Commissione dell'ONU sulla condizione delle donne ne è stato un primo fondamentale passaggio.

Sempre di più l'Unione europea diventa un attore globale fondamentale per difendere il ruolo della donna, per difendere, certo, la sua indipendenza, la sua emancipazione, ma indipendenza ed emancipazione non solo economica, come è stato già detto. Io credo che noi dovremmo sempre di più contrastare quegli attacchi sistematici che vengono fatti, per esempio, ai diritti sessuali e riproduttivi che costituiscono, colleghi e colleghe, la base del rispetto della donna in quanto soggetto indipendente nelle sue scelte. E i risultati raggiunti fino ad oggi non possono e non devono essere messi in discussione.

Questo è quello che dovremmo fare sulla scena mondiale. Auspichiamo che il Consiglio e la Commissione portino avanti queste battaglie.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Paní předsedající, já bych chtěl nejprve úvodem vyjádřit lítost nad tím, že nám problematika žen zbyla jako obvykle až na samý závěr našeho jednání. Myslím si, že by se občas slušelo, aby se postavení žen dostalo třeba i na dřívější zasedání.

Pokud jde o stávající řešenou problematiku, já musím souhlasit s kolegou Pospíšilem, že nemáme vyhodnocené závěry, tudíž budeme opět předkládat jen obecné teze. Prioritou zasedání Komise OSN pro postavení žen bylo právě ekonomické postavení žen a překonávání překážek na pracovním trhu a také otevření debaty o posílení postavení takzvaných domorodých žen.

Evropský parlament přijal právě doporučení, která byla směrována v únoru letošního roku na ekonomické postavení žen a překonávání překážek na pracovním trhu, zajištění rovného podílu žen na všech úrovních rozhodování a řešení potřeb nejvíce marginalizovaných žen. Toto byla doporučení. Jak jsem slyšel, promítla se i do závěrů právě tohoto šedesátého prvního zasedání Komise OSN pro postavení žen.

Já si myslím, že bychom se měli zaměřit zejména pro to budoucí období na získání celosvětové politické podpory pro koncept rovnosti, zejména právě v tom třetím světě a na analýzu dopadu současných změn na trhu práce na rovnost žen a mužů. Protože skutečně trh práce je doslova zavalen novými změnami a myslím si, že by se měly promítnout i do postavení žen a jejich ochrany.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Madam President, women’s rights and gender equality are under attack around the world, so now more than ever we must push to strengthen international cooperation on women’s rights and empowerment, including our reproductive rights. The EU has always been a crucial promoter of gender equality in Europe, and on the world stage, and we must redouble our efforts for the sake of those who come after us at home and abroad.

The UN Commission on the Status of Women has been a key international forum for the promotion of gender equality and for mainstreaming a gender perspective across policy fields. At this moment in history, with misogynists like President Trump normalising sexual harassment and limiting women’s reproductive rights, the movement for gender equality must become unashamedly intersectional, in order to tackle the gravest forms of discrimination, exploitation and abuse that women face. We must be specific in tailoring policies that tackle the problems faced by different groups, be they refugees, migrants, young girls looking for an education, women with disabilities, or older women facing poverty.

We must be able to give a voice to those who have been denied one and we must make our voices heard in the corridors of power. We must ask men to step aside and give women a seat at the decision-making tables, particularly in policy areas such as defence and security, where we can offer an alternative to patriarchal warmongering and remind the world that it is always women and their children who pay the highest price when conflict ensues. The role of women in peace-building and conflict prevention is therefore crucial and both the UN and the EU have a key role to play in this respect.

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). – Gospođo predsjednice, žene diljem svijeta suočene su s raznim oblicima diskriminacije, staklenim stropom, kršenjem njihovih ljudskih i građanskih prava, što često stavljamo u drugi plan. Doprinos humanitarnoj pomoći je važan i Europska unija ima obavezu sudjelovati, no praznina za koju se tvrdi da je nastala kao posljedica pravila globalnog blokiranja ne postoji.

Amerika izdvaja 10,3 milijarde američkih dolara za humanitarnu pomoć. Najveći dio ovog novca, čak 70 % ide na prevenciju i liječenje HIV-a. Nije točno da je smanjen novac namijenjen u ovu svrhu. Također nije točno da su ukinuta sredstva za lijekove, trudničku i postporođajnu njegu, kontracepciju. Netočno je da su ograničena sredstva za pobačaj u slučaju kada je majčin život u opasnosti te u slučaju silovanja ili incesta. Točno je da je novac preusmjeren prema organizacijama koje ne promiču pobačaj kao metodu planiranja obitelji, što je u skladu s međunarodnim konvencijama.

Kada govorimo o Fondu za populaciju Ujedinjenih naroda, on doista ističe u svom programu da ne promiče pobačaj kao metodu planiranja obitelji, ali dobavlja lijek pod nazivom „misoprostol” koji se koristi i za induciranje pobačaja. Zanima me zašto takozvane organizacije za planiranje obitelji u središte svog djelovanja stavljaju promociju pobačaja, umjesto da pomognu milijunima žena koje žele imati djecu, a to ne mogu.

 
  
 

Catch the eye

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Paní předsedající, chtěla bych říci, že posílení ekonomického postavení žen bylo předmětem letošního jedenašedesátého zasedání, ale bylo také tématem mnoha parlamentních zpráv, kterými jsme se zabývali v uplynulých dvou letech, jako je zpráva o chudobě žen, o slaďování rodinného a pracovního života, o podpoře žen v podmínkách v podnikání a na venkově.

Proto mne zajímalo, jakou pozici Rada hájila a jak je s jejími výsledky spokojena. Já bych chtěla zástupci Rady říci, že je nás tady víc a slyšeli jste vystoupení předřečníků, kteří nesouhlasí s tím, aby Evropská unie financovala rozšíření potratů jako formu plánovaného rodičovství. To není opatření, které může ženám pomoci.

Jako členky Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví se mě tento týden zeptal jeden student, jak je to s vyrovnaným zastoupením žen a mužů v tomto výboru. Musela jsem se stydět, když jsem řekla, že je v něm z 36 členů jen 5 mužů. To tedy není vyrovnané zastoupení u řádného členství. Myslím, že pokud chceme radit druhým, například Spojeným státům americkým, pak bychom si měli nejprve s vyváženým zastoupením žen a mužů poradit sami.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κυρία Πρόεδρε, είναι δεδομένο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σημαντικές θέσεις και για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών και για τη χειραφέτηση των γυναικών και για την ισότητα των αμοιβών. Και οι απόψεις αυτές έχουν εκφραστεί από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι, όμως, βέβαιο ότι τις απόψεις αυτές τις ασπάζονται όλα τα κράτη μέλη. Και νομίζω ότι εκεί είναι το ζήτημα. Διότι, όπως ειπώθηκε και από την Προεδρία, ναι μεν έγιναν προσπάθειες, αλλά, επί του πρακτέου, έχουμε 14 κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν επικυρώσει τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης και πηγαίνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση στον ΟΗΕ να κάνουμε μαθήματα στους άλλους. Άρα, λοιπόν, υπάρχουν σοβαρές αντιφάσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες πρέπει να ξεπεραστούν. Και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει τον τόνο.

Θα ήθελα να συγχαρώ τους συναδέλφους που υπέβαλαν την ερώτηση, διότι αναδεικνύουν τα θέματα και τις αντιφάσεις. Εμείς, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παλεύουμε. Το θέμα είναι τι κάνουν τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Arne Gericke (ECR). – Madam President, regarding the 61st session of the UN, I would just concentrate on a few points. The Committee on Women’s Rights and Gender Equality criticised the US Government for how it spends its money on foreign aid and the new conditions it puts on its aid. The US is a sovereign country and only accountable to its own citizens. We, as the EU, also do not want to be criticised by others when we put conditions on the aid we give. I think the EU should rather attend to the aid it gives itself.

The 79 ACP countries that welcome EU aid sometimes find the conditions we ask on our aid to be socially oppressive. We are in no position to criticise the foreign-aid practices of other countries.

According to the UN regulations and regarding the wording, I think the Committee on Women’s Rights and Gender Equality should always remember one thing – abortion is no form of reproductive health or family planning.

Under this emphasis I would kindly ask Mr Borg to analyse the negative effects on women, especially mothers, of the global gag rule. We should by no means develop an own method of discrimination against mothers.

 
  
 

(„Catch the eye vége”)

 
  
MPphoto
 

  Ian Borg, President-in-Office of the Council. – Madam President, I thank you all for your input into this discussion, and for organising it as well. The Council, notably the Working Party on Human Rights, has not yet the opportunity to carry out its assessment. We will continue, as holders of the Presidency, to follow it closely and also keep Parliament abreast of the developments there.

We have had a very useful debate that also clearly demonstrates the high degree of convergence between the European Parliament’s and the Council’s views on this matter. It is also clear that we cannot reach sustainable development goals without the active participation of women, and investing in women is the way forward.

Therefore, the Council will work intensely in this direction. Once again, I would like to thank you for your debate and the invitation to participate.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A vitát lezárom.

Írásbeli nyilatkozatok (162. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Филиз Хюсменова (ALDE), в писмена форма. – Присъединявам се към призива за постигане на по-добри резултати от страна на ЕС по отношение на ангажиментите към здравето на жените, като приоритет на ЕС по време на 61-вата сесия на Комисията на ООН за положението на жените.

Смятам, че гарантирането на здравето на глобално равнище действително трябва да бъде сред основните акценти за световните лидери, включително в посока към целенасочено съдействие по отношение на репродуктивното здраве, здравното образование и възпитание на младите жени. Тези теми имат съществено отношение към демографските проблеми и демографската политика на държавите и би следвало да се разработват и прилагат диференцирано, чрез реципрочни действия съм специфичните обстоятелства на демографските процеси в света.

Надявам се Съветът да продължи да настоява пред международните ни партньори за повече сътрудничество и насочване на вниманието към тази сфера.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika