Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 5 април 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Декларация на председателството
 3.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 6.Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (разискване)
 7.Време за гласуване
  7.1.Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) (гласуване)
 8.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 9.Време за гласуване (продължение)
  9.1.Някои аспекти на дружественото право (A8-0088/2017 - Tadeusz Zwiefka) (гласуване)
  9.2.Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (A8-0076/2017 - Pavel Svoboda) (гласуване)
  9.3.Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (A8-0078/2017 - Pavel Svoboda) (гласуване)
  9.4.Прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система в Република Хърватия (A8-0073/2017 - Nuno Melo) (гласуване)
  9.5.Медицински изделия (A8-0068/2017 - Glenis Willmott) (гласуване)
  9.6.Медицински изделия за инвитро диагностика (A8-0069/2017 - Peter Liese) (гласуване)
  9.7.Фондове на паричния пазар (A8-0041/2015 - Neena Gill) (гласуване)
  9.8.Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (гласуване)
  9.9.Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (гласуване)
  9.10.Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 (резолюция) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (гласуване)
  9.11.Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (гласуване)
  9.12.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2018 година - Раздел І - Европейски парламент (A8-0156/2017 - Richard Ashworth) (гласуване)
  9.13.Проект на коригиращ бюджет № 1/2007, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия (A8-0155/2017 - Jens Geier) (гласуване)
  9.14.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2017/000 TA 2017 — Техническа помощ по инициатива на Комисията) (A8-0157/2017 - Victor Negrescu) (гласуване)
  9.15.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия (A8-0154/2017 - José Manuel Fernandes) (гласуване)
  9.16.Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Латвия (A8-0089/2017 - Claude Moraes) (гласуване)
  9.17.Автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Словакия, Португалия, Латвия, Литва, Чешката република, Естония, Унгария, Кипър, Полша, Швеция, Малта и Белгия (A8-0091/2017 - Judith Sargentini) (гласуване)
  9.18.Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Словакия, България, Франция, Чешката република, Литва, Нидерландия, Унгария, Кипър, Естония, Малта, Румъния и Финландия (A8-0092/2017 - Tomáš Zdechovský) (гласуване)
  9.19.Автоматичен обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства във Финландия, Словения, Румъния, Полша, Швеция, Литва, България, Словакия и Унгария (A8-0095/2017 - Filiz Hyusmenova) (гласуване)
  9.20.Автоматизиран обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Малта, Кипър и Естония (A8-0090/2017 - Maria Grapini) (гласуване)
  9.21.Разрешение за генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (B8-0236/2017) (гласуване)
  9.22.Справяне с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
  10.1.Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)
  10.2.Медицински изделия (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)
  10.3.Медицински изделия за инвитро диагностика (A8-0069/2017 - Peter Liese)
  10.4.Фондове на паричния пазар (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  10.5.Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.6.Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 (резолюция) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.7.Справяне с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Слово на омразата, популизъм и фалшиви новини в социалните медии – ЕС в търсене на отговор (разискване)
 14.Правила за пазарите на роуминг на едро (разискване)
 15.Правила за пазарите на роуминг на едро (продължение на разискването)
 16.Трети страни, чиито граждани са освободени от виза: Украйна (разискване)
 17.Състав на делегациите: вж. протокола
 18.Положението във Венецуела (разискване)
 19.Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (разискване)
 20.Състав на делегациите: вж. протокола
 21.Доклад от 2016 г. относно бивша югославска република Македония
 22.Препоръка до Съвета относно Комисията за положението на жените (разискване)
 23.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 24.Внасяне на документи: вж. протокола
 25.Трансфер на бюджетни средства: вж. протокола (кратко представяне)
 26.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 27.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1201 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5503 kb)
Правна информация - Политика за поверителност